Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015"

Transkript

1 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015

2 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober INDLEDNING BEREDSKABSSTAB INDKALDELSE AF BEREDSKABSSTABEN BEREDSKABSSTABENS OPGAVER HVORNÅR IVÆRKSÆTTES BEREDSKABSSTABENS ARBEJDE HVORDAN IVÆRKSÆTTES BEREDSKABSSTABENS ARBEJDE LOGBOG TJEKLISTE I FORBINDELSE MED MODTAGELSE AF ALARM 3 2 ALARMERINGSPLAN 4 3 HANDLEPLANER OVERSKRIDELSE AF MIKROBIOLOGISKE PARAMETRE MINDRE FORURENING OVERSKRIDELSE AF MIKROBIOLOGISKE PARAMETRE TRUET FORSYNING KRISE, HERUNDER TRUSLER/MISTANKE OM SABOTAGE ELLER TERROR INFORMATION AF FORBRUGERE PERMANENT NØDFORBINDELSE NØDFORSYNING MED TANKE NØDFORSYNING MED MIDLERTIDIGE SLANGER LÆNGEREVARENDE STRØMSVIGT GENETABLERING AF NORMAL FORSYNING 16 4 BILAG PARADIGME FOR LOGBOG LISTE OVER ALMENE VANDVÆRKER LISTE OVER ANDRE RELEVANTE KONTAKTPERSONER LISTE OVER BREVE, PRESSEMEDDELELSER MM KOGEANBEFALING OPHØR AF KOGEANBEFALING PRESSEMEDDELELSE OM KOGEANBEFALING PRESSEMEDDELELSE OM OPHØR AF KOGEANBEFALING LISTE OVER FØLSOMME FORBRUGER 27

3 1. Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Nordfyns Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan for Nordfyns Kommune. I planen skelnes der mellem Mindre forurening, Truet forsyning og egentlige Krisesituationer. Beredskabsplanen skal anvendes af beredskabet, Nordfyns Kommune, kommunernes almene vandværker, Sundhedsstyrelsen, politiet og andre involverede parter ved løsning af beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med vandforsyning ved såvel varslede som uvarslede situationer. Nordfyns Kommune forudsætter, at de almene vandforsyninger selv udarbejder en beredskabsplan med mere detaljerede og tekniske oplysninger om de enkelte vandværker. Planen er udarbejdet iht. Beredskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009), Miljøstyrelsens vejledning nr. 8, 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyning samt Beredskabsstyrelsens vejledning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Der er desuden hentet inspiration fra Beredskabsstyrelsens publikation Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide og Miljøstyrelsens vejledning nr om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre. 1.1 Beredskabsstab Beredskabsstaben aktiveres med henblik på varetagelsen af koordinerende opgaver på det beredskabsmæssige område. I forbindelse med en beredskabssituation ( Truet forsyning eller Krise ) består beredskabsstaben af: Politiet (formand) Beredskabschefen eller stedfortræder Repræsentant(er) fra Totalforsvarsregionen Repræsentant(er) fra Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter. Sundhedsberedskabet i Region Syddanmark Sundhedsstyrelsen (Embedslægerne) En repræsentant for Nordfyns Kommune, Natur og Miljø. Udenfor normal arbejdstid kontaktes Miljøvagten på Fyn En repræsentant fra det/de berørte vandværk(er) Øvrige interessenter ad hoc. Rollefordeling: Beredskabsstaben har det overordnede ansvar i en beredskabssituation, leder og koordinerer indsatsen. (Ved mindre forurening er det dog vandværket, der leder indsatsgruppen se alarmeringsplan s. 4). Det enkelte vandværks indsats ledes og koordineres af vandværkets repræsentant i beredskabsgruppen. Vandværkets repræsentant skal iværksætte egentlige handlinger til udbedring af skader så som: reparationer, desinfektion, rensning og lignende, så vandforsyningen igen kan vende tilbage til sædvanlig produktion. 1

4 Natur og Miljøs repræsentant fører tilsyn og vejleder om diverse forhold. Embedslægen vurderer sammen med beredskabsstaben forhold vedrørende sundhedsrisiko og rådgiver om forholdsregler. Beredskabsstaben udpeger en person, der er ansvarlig for information. Der henvises i øvrigt til Nordfyns Kommunes overordnede beredskabsplan; kapitel 2: Håndtering af informationer om krisen. 1.2 Indkaldelse af beredskabsstaben Beredskabsstaben indkaldes efter beslutning truffet af politiet eller Nordfyns Kommune/Beredskabet. 1.3 Beredskabsstabens opgaver De opgaver beredskabsstaben vil blive stillet overfor er opgaver, der ikke kan løses via den enkelte vandforsynings egen beredskabsplan. Det vil typisk være: Beskyttelse mod og afhjælpning af skader på vandværker og ledningsnet. Beskyttelse af vandforsyningen mod kemiske, bakteriologiske eller radioaktive forurening. Etablering af nød-drikkevandsforsyning ved opstilling af transportable beholdere, tankvogne eller ved udlægning af midlertidige forbindelsesledninger til nabovandværker Udstedelse af kogeanbefaling. 1.4 Hvornår iværksættes beredskabsstabens arbejde Beredskabsstabens arbejde iværksættes, når der sker hændelser, der kan kategoriseres under Truet forsyning eller Krise. F.eks. når der i prøver udtaget på afgangen fra vandværket findes: 1 eller flere E. coli/100 ml Mere end 20 coliforme bakterier/100 ml Et kimtal v. 37 ºC på mere end 50/ml og eller et kimtal v. 22 ºC på mere end 500/ml. Andre beredskabsmæssige situationer, hvor der er akut fare for borgernes sundhed. (Se i øvrigt alarmeringsplan side 4) Alarmeringsplanen viser desuden hvordan Mindre forureninger håndteres. 1.5 Hvordan iværksættes beredskabsstabens arbejde Alle informationer om krise eller tvivl/risiko herfor skal meddeles beredskabet. Alarmen tilgår vagthavende indsatsleder, der kontakter beredskabschefen, eller stedfortræder. Beredskabschefen underretter og indkalder eventuelt resten af beredskabsstaben. Beredskabschefen vurderer i samråd med beredskabsstaben om andre aktører skal indkaldes, og hvilke af medlemmerne der i givet fald skal indkaldes. 2

5 1.6 Logbog Der skal altid føres logbog. Logbog føres af alle involverede parter med præcise tidsangivelser (dato og klokkeslæt). Logbogen skal beskrive alle vandforsyningens og beredskabsstabens aktiviteter i relation til den aktuelle hændelse. Formålet med logbogen er: At kunne dokumentere forløbet herunder hvornår de enkelte henvendelser, informationer og handlinger er forekommet og udført. At kunne rekonstruere forløbet og indsamle viden om, hvad der eventuelt gik godt, og hvad der kan forbedres, for at en lignende hændelse ikke skal gentage sig. Grundlag for indberetningen til Beredskabsstyrelsen (erfaringsopsamling). Paradigme for logbog fremgår af bilag 4.1 (kan helt eller delvist erstattes af edb/database version). 1.7 Tjekliste i forbindelse med modtagelse af alarm Hvornår og hvordan blev meddelelse om unormal vandforsyning modtaget (via analyse/forbruger/vandværk/embedslæge)? Forureningens art (Lugt/farve/smag/bakteriel/manglende vand/kendt forureningskilde) Geografisk omfang (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Tidshorisonten (Kan det forudsiges? Timer/dage/måneder) 3

6 2 ALARMERINGSPLAN Henvendelse vedrørende unormal vandforsyning Vandforsyningens driftsvagt/administration vurderer om der er tale om en beredskabssituation. Driftsforstyrrelse Beredskabssituation Mindre forurening Truet forsyning Krise Mikrobiel forurening Vandværk: E. Coli <1/100 ml Coliforme 1-20/100 ml Kim 37 o C 5-50/ml Kim 22 o C /ml Ledningsnet: E. Coli <1/100 ml Coliforme 1-20/100 ml Kim 37 o C /ml Kim 22 o C /ml Øvrige hændelser Mindre overskridelse af grænseværdier for kemiske stoffer Fare for underminering af veje og bygninger Mikrobiel forurening Vandværk: E. Coli >=1/100 ml Coliforme >20/100 ml Kim 37 o C >50/ml Kim 22 o C >500/ml Ledningsnet: E. Coli >=1/100 ml Coliforme >20/100 ml Kim 37 o C >200/ml Kim 22 o C >2000/ml Øvrige hændelser Større sygdomsudbrud Dårlig lugt, smag eller udseende Tegn på indbrud/hærværk Tilbageløb fra virksomheder Svigt af vandforsyning i længere tid Uheld med kemikalietransporter o.l. Terror Krig Naturkatastrofer Atomar eller kemisk udslip Øvrige hændelser Sygdomstilfælde / Epidemier Alvorlige tegn på indbrud / hærværk Større eller boringsnære uheld med kemikalietransporter o.l. Fælles indsats ledes af vandværket og anmeldes til kommunen ( ) eller til Miljøvagten uden for alm. arbejdstid (112) Fælles indsats ledes af Beredskabsstaben Ved mikrobiologisk forurening ledes indsatsen af Vandværket efter aftale med Beredskabet. Anmeldelse via 112 Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplaner Vandværket skal altid inddrage Natur og Miljø ved mikrobiologisk forurening og ved overskridelse af grænseværdierne for kemiske stoffer. Den lokale Beredskabsstab vurderer det videre forløb af indsatsen. Der nedsættes en ad hoc gruppe (Den lokale krisestyringsstab). Den lokale Beredskabsstab leder indsats. Eksempler: - Behov for kogeanbefaling. - Større sygdomsudbrud - Forurening af ledningsnet der giver generel dårlig lugt og smag. - Alarm for truende ydre påvirkning f.eks. uheld med kemikalietransport i området. Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplaner. Den lokale Beredskabsstab leder indsatsen ifølge kommunens beredskabsplan. Der nedsættes en ad hoc gruppe. (Den lokale krisestyringsstab) Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplaner. 4

7 3 Handleplaner Oversigt over handleplaner: Handleplan 1 Overskridelse af mikrobiologiske parametre mindre forurening Handleplan 2 Overskridelse af mikrobiologiske parametre truet forsyning Handleplan 3 Krise, herunder trusler/mistanker om sabotage eller terror Handleplan 4 Information af forbrugere Handleplan 5 Permanent nødforbindelse Handleplan 6 Nødforsyning med tanke Handleplan 7 Nødforsyning med midlertidige slanger Handleplan 8 Længerevarende strømsvigt Handleplan 9 Genetablering af normal forsyning 5

8 Handleplan Overskridelse af mikrobiologiske parametre mindre forurening 1. Hvornår benyttes handleplan 1 Benyttes ved overskridelse af de mikrobiologiske parametre indenfor følgende intervaller: Coliforme bakterier: Kimtal v. 37 ºC: Kimtal v. 37 ºC: Kimtal v. 22 ºC: Kimtal v. 22 ºC: 1-20 pr. 100 ml pr. ml. (afgang vandværk) pr. ml. (ledningsnettet) pr. ml. (afgang vandværk) pr. ml. (ledningsnettet) 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Vandværket og kommunen er ansvarlig for at iværksætte opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Natur og Miljø skal orienteres. Natur og Miljø vurderer i hvert tilfælde om Embedslægeinstitutionen skal kontaktes for at drøfte situationen. Der skal udtages en ny vandprøve til opfølgende analyse. Afhængigt af analyseresultaterne: kan der fortsættes med normal forsyning, eller der skal udtages prøver på strategisk udvalgte steder for at finde kilden til forureningen, og der føres tilsyn på vandværket eller fortsættes jf. handleplan 2 5. Hvordan iværksættes Vandværket kontakter tilsynsmyndigheden og bestiller opfølgende analyser hos akkrediteret laboratorium. Prøverne skal udtages hurtigst muligt (inden for 3 dage). Der skal foretages en teknisk gennemgang af vandværk, boringer mv., hvis opfølgende analyser ikke er tilfredsstillende. 6. Tidsplan Forventes startet den dag resultatet fra 1. prøve foreligger. 6

9 Handleplan Overskridelse af mikrobiologiske parametre Truet forsyning 1. Hvornår benyttes handleplan 2 Benyttes ved overskridelser af de mikrobiologiske parametre indenfor følgende intervaller: E. Coli: Coliforme bakterier: Kimtal v. 37 ºC: Kimtal v. 37 ºC: Kimtal v. 22 ºC: Kimtal v. 22 ºC: En eller flere pr. 100 ml > 20 pr. ml. > 50 pr. ml. (afgang vandværk) > 200 pr. ml. (ledningsnettet) > 500 pr. ml. (afgang vandværk) > 2000 pr. ml. (ledningsnettet) Kan ligeledes benyttes ved tilbageløb fra virksomheder uheld med olie- og kemikalietransport svigt af vandforsyningen i længere tid. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at iværksætte opgaven efter aftale/påbud med beredskabsstaben eller Natur og Miljø. 4. Hvad skal iværksættes Ved mikrobiologisk forurening udsteder Nordfyns Kommune kogeanbefaling på baggrund af embedslægens vurdering. Alle berørte forbrugere informeres, jf. handleplan 4. Der udføres teknisk tilsyn og kildesporing. Forureningen afgrænses, hvis muligt. Evt. kontakt til lokalt lægehus: Kan symptomerne knyttes til et bestemt område? Der udtages opfølgende prøver. Det vurderes om der skal etableres nødforsyning. 5. Hvordan iværksættes Vandværket kontakter i dialog med tilsynsmyndigheden, beredskabsstaben. Vandværket bestiller opfølgende prøver hos akkrediteret laboratorium. Prøverne skal udtages straks (indenfor timer). Beredskabsstaben eller eventuelt Natur og Miljø koordinerer arbejdet. Der foretages en teknisk gennemgang af vandværk, boringer samt kildesporing. 7

10 6. Hvor findes materiel Se handleplan 5,6, 7 og 8 7. Tidsplan Forventes startet straks når resultatet fra 1. prøve foreligger. 8

11 Handleplan Krise, herunder trusler/mistanke om sabotage eller terror 1. Hvornår benyttes handleplan 3 Handleplanen tages i brug, når der er begrundet mistanke om sabotage eller terror, og når der er sygdomstilfælde/epidemier. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Beredskabsstaben er ansvarlig for at iværksætte opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Det aktuelle vandværk lukkes eller berørte boringer tages ud af drift. Beredskabsstaben vurderer om berørte områder skal varsles. I så fald varsler politiet. Ledningsnettet udskylles og relevante tapsteder åbnes, så omfanget af forureningen begrænses mest muligt. Berørte forbrugere informeres. Når situationen er afsluttet og der er opnået normale tilstande, udsendes information. 5. Hvordan iværksættes Truslen vurderes og tiltag på det aktuelle vandværk iværksættes i henhold til vandværkets beredskabsplan. Vagthavende indsatsleder etablerer samarbejde med politiet, og sørger for at direkte berørte bliver varslet. Beredskabsstaben vurderer om det er nødvendigt at etablere alternativ vandforsyning i henhold til Handleplan 4, 6 og Hvor findes materiel Udfyldes efter der er opsamlet erfaring. 7. Tidsplan Forventes udført hurtigst muligt. 9

12 Handleplan Information af forbrugere 1. Hvornår benyttes handleplan 4 Handleplanen benyttes, når den ansvarlige for information vurderer, at en forureningshændelse eller øvrige hændelser har eller vil få væsentlig betydning for forbrugerne. Ved driftsforstyrrelser og mindre forurening, jf. handleplan 1, er der normalt ikke behov for information. 2. Logbog Logbog opstartes 3. Ansvarlig Beredskabsstaben er ansvarlig for planlægning af al information. Beredskabsstaben udpeger én person der udtaler sig til pressen Teknisk Direktør underrettes. Øvrig information udarbejdes af beredskabsstaben og Teknisk Direktør, Teknik og Miljø Udvalg og Borgmesteren underrettes. Ved driftsforstyrrelser, jf. handleplan 1, hvor beredskabsstaben ikke er indkaldt, er Teknik og Miljø ansvarlig for den interne information og vandværket er ansvarlig for informationen af forbrugerne. 4. Hvad skal iværksættes I hvert enkelt tilfælde vurderes, hvordan forbrugerne mest hensigtsmæssigt informeres. F.eks. via sms alarm eller informationen kan udsendes som skriftlig information til samtlige berørte forbrugere. Beredskabet eller Natur og Miljø kan være behjælpelig med udarbejdelse af informationsmaterialet. Der udsendes pressemeddelelse. Der informeres på Nordfyns Kommunes og vandværkets hjemmeside. Evt. varsling med højtalervogne politiet udfører. Kontakt radio- og tv-stationer så informationen hurtigt når ud til alle berørte. Når situationen er afsluttet og der er opnået normale tilstande, udsendes information. Jf. handleplan 9. 10

13 5. Hvordan iværksættes Hvis informationen sker som skriftlig information foranlediger beredskabsstaben eller Natur og Miljø, at skriftlig information husstandsomdeles. Omdelingen forestås af vandværket. Skriftlig information om situationens ophør husstandsomdeles. 6. Hvor findes materiel Nordfyns Kommune 7. Tidsplan Der informeres løbende (dagligt) af den udpegede ansvarlige og husk at intet nyt også er vigtig information. 11

14 Handleplan Permanent nødforbindelse 1. Hvornår benyttes handleplan 5 Benyttes ved behov for nødforsyning, hvor der er etableret permanent nødforbindelse. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Beredskabsstaben er ansvarlig for at iværksætte opgaven. Vagthavende fra de aktuelle vandværker forestår åbningen. 4. Hvad skal iværksættes Der udskylles inden nødforbindelsen anvendes. 5. Hvordan iværksættes Vagthavende fra de aktuelle vandværker skyller og åbner nødforbindelsen. Jf. vandværkernes beredskabsplan. 6. Hvor findes materiel Aktuelle vandværker. 7. Tidsplan Forventes udført hurtigst muligt. 12

15 Handleplan Nødforsyning med tanke 1. Hvornår benyttes handleplan 6 Planen benyttes, når beredskabsstaben vurderer, at der skal ske alternativ drikkevandsforsyning. Det bør inddrages i overvejelsen af brug af nødforsyning med tankvogne, at der er stor bakteriel forureningsrisici forbundet med aftapning af vand til private beholdere. Hvis denne risici overstiger den konstaterede forurening bør man ikke anvende nødforsyning med tankvogne. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Beredskabsstaben er ansvarlig for at iværksætte opgaven. Vagthavende indsatsleder er ansvarlig for brug af tankvogne. 4. Hvad skal iværksættes Tankene placeres på centrale steder efter ordre fra beredskabsstaben. Vandet skiftes efter behov afhængig af temperatur og opholdstid. Beholderne efterfyldes med tankvogne. Der skal etableres vagt ved aftapningsstedet til kontrol og vejledning. Beredskabsstaben kontakter politiet vedr. vagtordning. Borgerne medbringer selv dunke til påfyldning. Borgerne anbefales evt. at koge vandet før drikkebrug og til husholdning. Berørte borgere informeres. 5. Hvordan iværksættes Beredskabsstaben kontakter vagthavende indsatsleder, som koordinerer nødforsyningen i samarbejde med den aktuelle vandforsyning. 6. Hvor findes materiel Beredskabet Nordfyns Kommune. 7. Tidsplan Indsatsen skal være etableret hurtigst muligt. 13

16 Handleplan Nødforsyning med midlertidige slanger 1. Hvornår benyttes handleplan 7 Benyttes ved behov for længerevarende nødforsyning, hvor det er muligt at forsyne via slanger. Beredskabsstaben vurderer behovet. Kan almindeligvis ikke bruges til drikkevandsforsyning til mennesker. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Beredskabsstaben er ansvarlig for at iværksætte opgaven. Vagthavende indsatsleder er ansvarlig for udlægningen i samarbejde med den aktuelle vandforsyning. 4. Hvad skal iværksættes a. Udlægning af slanger b. Beredskabsstyrelsen ved længere strækninger c. Udpumpningstrykniveau mobilt trykforøgeranlæg Berørte forbrugere informeres, hvis beredskabsstaben vurderer at det er nødvendigt. 5. Hvordan iværksættes Beredskabsstaben kontakter vagthavende indsatsleder, som forestår udlægning af brandslanger i samarbejde med vagthavende fra den aktuelle vandforsyning. 6. Hvor findes materiel Brandslanger findes hos Nordfyns Kommunes beredskab. Brandslanger findes endvidere hos Beredskabsstyrelsen Sydjylland, Haderslev. 7. Tidsplan Forventes udført hurtigst muligt. 14

17 Handleplan Længerevarende strømsvigt 1. Hvornår benyttes handleplan 8 Planen benyttes i tilfælde hvor strømsvigtet er af et omfang, hvor de tilstrækkelige beholderreserver ikke er tilstrækkelige til fortsat forsyning eller hvor vandværkets udpumpning er pumpestyret. 2. Logbog Logbog opstartes. 3. Ansvarlig Beredskabsstaben er ansvarlig for at iværksætte opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Der opsættes et mobilt nødstrømsanlæg, hvis det aktuelle vandværk ikke har et nødstrømsanlæg. Hvis strømsvigtet berører flere vandværker udarbejder krisestaben en prioritetsliste over hvilke vandværker der skal have nødstrømsforsyning. Om nødvendigt oprettes der nødvandforsyning til de øvrige vandværker. Nødforsyning til ejendomme med husdyrhold. Berørte forbrugere informeres. 5. Hvordan iværksættes Vagthavende indsatsleder koordinerer etableringen af nødstrømsforsyningen i samarbejde med det aktuelle vandværk. 6. Hvor findes materiel Kommunen har et mobilt anlæg. Alternativt må vandværket leje et. 7. Tidsplan Der skal etableres nødforsyning hurtigst muligt. 15

18 Handleplan Genetablering af normal forsyning 1. Hvornår benyttes handleplan 9 Når der efter en forureningshændelse igen er genetableret drikkevand, der overholder gældende kvalitetskrav. 2. Logbog Logbog føres og afsluttes. 3. Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at sikre at der genetableres normal forsyning. 4. Hvad skal iværksættes Det ramte område skylles og desinficeres eventuelt efter samråd med embedslægen. Herefter udtages nye prøver til dokumentation for at vandet er rent. Der udsendes orientering til de berørte borgere om, at der kan genetableres normal forsyning. Der foretages en hyppigere kontrol af vandkvaliteten i en efterfølgende periode, efter aftale med Natur og Miljø. 5. Tidsplan Hurtigst muligt. 16

19 4 Bilag Oversigt over bilag: Bilag 1 Paradigme for logbog Bilag 2 Liste over almene vandværker Bilag 3 Liste over andre relevante kontaktpersoner Bilag 4 Paradigmer for brev, pressemeddelelser mm. Bilag 5 Liste over følsomme forbrugere 17

20 4.1 Paradigme for logbog Dato Klokken Initialer Handling 18

21 4.2 Liste over almene vandværker En opdateret liste er at finde på kommunens hjemmeside, ligeledes ligger der en opdateret liste på bordet af sagsbehandleren for vandforsyning. Følgende vandværker, der er beliggende uden for Nordfyns Kommune, forsyner enkelte ejendomme i kommunen: Magtenbølle Kelstrup Vandværk Andebølle Vandværk Følgende vandværker, der er beliggende inden for Nordfyns Kommune, forsyner enkelte ejendomme der er beliggende i andre kommuner. Opstår der truet forsyning eller krise ved følgende vandværker orienterer Nordfyns Kommunen nabokommunen. Holse-Ore Vandværk Middelfart Kommune Mejlskov og Omegn Vandværk Middelfart Kommune Skovsgårde og Omegn Vandværk Middelfart Kommune Trøstrup og Omegns Vandværk Odense Kommune Søndersø Vandværk Odense Kommune Lundeværket VandCenter Syd Odense Kommune 19

22 4.3 Liste over andre relevante kontaktpersoner Navn Adresse Postnr., By Telefon Mobil/ Vagthavende indsatsleder Fyns Politi 114 Embedslægerne Syddanmark Nytorv 2, 1. sal 6000 Kolding Døgnvagt Beredskabsstyrelsen Sydjylland Vilstrupvej Haderslev Alarmcentral 112 Nordfyns Kommune, Teknik, Erhverv Rådhuspladsen Otterup og Kultur Beredskabschef Jan Jessen Janna Nicolaisen Natur og Miljø chef, Jacob Preil Andersen Nordfyns Kommune, Kommunikationsafdelingen Østergade Bogense nordfynskommune.dk TV2 Fyn Olfert Fishers Vej Odense SØ P4 Fyn Radio Voice Lokalradio Radio Nordfyn Adelgade 119 B 5400 Bogense Fødevarestyrelsen Fødevarevagten Levering af tankbil til drikkevand, Arla

23 4.4 Liste over breve, pressemeddelelser mm. Alle skabeloner ligger i KMD sag. 1. Kogeanbefaling, forslag 2. Ophør af kogeanbefaling, forslag 3. Pressemeddelelse om kogeanbefaling, forslag 4. Pressemeddelelse om ophør af kogeanbefaling, forslag 5. Påbud til vandværket om orientering om kogeanbefaling (ligger kun i KMD sag) 6. Brev til vandværk om opfølgende analyser (ligger kun i KMD sag) 21

24 4.4.1 Kogeanbefaling NN. NN. 20xx Meget vigtig meddelelse fra NN Vandværk Bakteriologisk forurening Vandværket har modtaget en analyse af en vandprøve udtaget på vandværket som led i den rutinemæssige kontrol. Analysen viser, at de tilladte værdier for bakterier i drikkevand er overskredet. Der er påvist NN coliforme bakterier pr. 100 ml NN kimtal pr. ml ved 22 C NN kimtal pr. ml ved 37 C. Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø har drøftet vandkvaliteten med Embedslægerne Syddanmark. Embedslægen udtalte, at det kan være forbundet med sundhedsfare at bruge vandet til drikkevand og til husholdning uden at koge det først. Vandværket giver meddelelse når kogeanbefalingen ophæves. Kogeanbefaling Ved kogning forstås at vandet opvarmes til 100 C i 2 minutter. Vandet skal således spilkoge, hvorved de fleste mikroorganismer inaktiveres/dræbes bortset fra enkelte virus og sporer. Det er vigtigt, at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes. En effektiv kogning kan ske ved brug af en almindelig kedel eller gryde. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum. Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 C i 2 minutter. Varmt vand fra disse maskiner er derfor ikke brugbart. Herunder følger en liste over, hvornår vandet skal koges og hvornår det kan bruges som det er. Madlavning: Til drikkevandsbrug (inklusiv kaffe, te, saft m.m.), skal vandet altid koges. Grønsager og frugt, der skal spises rå, skal inden skylles i afkølet kogt vand. Kartofler, grønsager, spagetti m.v. skal koges mindst 2 minutter. Personlig hygiejne: Tandbørstning skal foregå med kogt vand. Når der vaskes hænder inden madlavning, vaskes de i afkølet kogt vand. Vandet kan bruges til bruse- og karbad, blot man er opmærksom på at vandet ikke må komme i munden. Opvask, tøjvask og rengøring: 22

25 Opvaskemaskine kan bruges, hvis der ved slutskyl opnås en temperatur på mindst 80 C. Ved opvask i hånden skal vandet koges først, fordi der kan ske smitte, fra de opvaskede genstande og hænderne. Køkkenborde, - køleskabe og lignende overflader der kommer i kontakt med madvarer, rengøres i kogt vand. Rengøringskluden lægges til vask efter brug. Tøjvask i vaskemaskine skal ske ved en temperatur på mindst 60 C. Rengøring på overflader, der ikke kommer i kontakt med madvarer kan, foregå som normalt. Husdyr: Husdyr, som er vant til at færdes udendørs, kan drikke vandet uden det er kogt først. Vanding: Grønsager, der spises rå, må ikke vandes med det forurenede vand. 23

26 4.4.2 Ophør af kogeanbefaling NN Vandværk NN. NN. 20xx Meget vigtig meddelelse fra NN Vandværk Ophør af kogeanbefaling Vandværket har modtaget nye analyser af vandprøver udtaget på vandværket og ledningsnettet. Analyserne viser, enten (at der ikke længere er coliforme bakterier i vandet) eller (at kimtallene er meget lave: NN kimtal pr. ml ved 22 C NN kimtal pr. ml ved 37 C). Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø har drøftet vandkvaliteten med Embedslægerne Syddanmark. På grundlag af de nye analyseresultater udtalte Embedslægen, at det ikke længere er nødvendigt at koge vandet før det anvendes til drikkevand og i husholdningen. I ejendomme, hvor der har været et meget lavt forbrug eller måske slet intet forbrug, kan der stadig stå ikke helt rent vand i vandrørene. Det anbefales derfor at skylles husets vandinstallationer grundigt igennem før vandet bruges uden kogning. Afblæsning af kogeanbefaling - lad vandet løbe i 10 minutter inden det drikkes. 24

27 4.4.3 Pressemeddelelse om kogeanbefaling Otterup, den NN. NN. 20xx Pressemeddelelse Forbrugere der får vand fra NN Vandværk anbefales at koge deres vand Ved rutinemæssig kontrol med vandet fra NN Vandværk er der konstateret NN coliforme bakterier pr. 100 ml NN kimtal pr. ml ved 22 C NN kimtal pr. ml ved 37 C. Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø har drøftet vandkvaliteten med Embedslægerne Syddanmark. Embedslægen udtalte, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at bruge vandet til drikkevand og til husholdningen uden at koge det først. På baggrund heraf har Nordfyns Kommune i dag givet NN Vandværk påbud om at orientere vandværkets forbrugere om vandets kvalitet straks. Vandværket er i gang med at uddele løbesedler til samtlige forbrugere med anbefaling af, at forbrugerne koger vandet før det anvendes til drikkevand og i husholdningen. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen forklaring på forureningen. Nye vandprøver vil snarest muligt blive udtaget på vandværket og ledningsnettet for at få konstateret forureningskilden og forureningens omfang. Beredskabschefen er informeret, og han vil være i stand til at få en tankvogn med rent vand frem meget hurtigt, hvis det måtte vise sig nødvendigt. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte [sagsbehandlernavn] på tlf xx xx eller Der vil blive givet meddelelse når kogeanbefalingen ophæves. 25

28 4.4.4 Pressemeddelelse om ophør af kogeanbefaling Pressemeddelelse Otterup, den NN. NN. 20xx Forbrugere på NN Vandværk kan atter drikke vandet uden at koge det først Forbrugerne på NN Vandværk kan igen bruge vandet uden at koge det først. NNNdag for/eftermiddag fik Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø besked fra laboratoriet om, at analyserne af de vandprøver, der blev udtaget nnndag ikke længere indeholder coliforme bakterier for højt kimtal. Kommunens medarbejder NN kontaktede Embedslægerne Syddanmark, som på baggrund af de nye analyser ikke længere anbefaler, at vandet koges inden det bruges i husholdningen og til drikkevand. Kommunen og vandværket vil nu arbejde videre med at opspore, hvordan forureningen kunne ske. Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte [sagsbehandler] på tlf xx xx eller 26

29 4.5 Liste over følsomme forbruger Det er vandværkets ansvar at informere forbrugerne og dermed vide hvor de følsomme forbrugere er placeret. Dagplejere og ambulant dialyse patienter er dog undtaget. Det er kommunen der har adresse oplysninger om dagplejere og OUH der ved hvor dialyse patienterne bor. Det er kommunen der tager kontakt til disse grupper. Kommunen tager ligeledes kontakt til fødevarestyrelsen vedrørende fødevarevirksomheder. Dagplejere (adresseliste kan hentes i KMD Dagplejemodulet ved Pladsanvisningen og Dagplejekontoret, Otterup Rådhus) Dialyse kontoret: Indenfor åbningstid , udenfor åbningstid eller Levnedsmiddelproducerende virksomheder, herunder mælkeproducenter (se evt. eller kontakt Fødevarestyrelsen eller uden for åbningstid) Skoler Børne- og handicapinstitutioner Plejehjem/ældrecentre Hospitaler Praktiserende læger og tandlæger Børnetandpleje Større kantiner, restauranter, feriecentre, campingpladser m.v. Forsvarets institutioner Frisører 27

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning

Beredskabsplan for vandforsyning 1 Beredskabsplan for vandforsyning Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Akut aktivering 8915 1515 Akut aktivering 8964 1010 Akut aktivering 8959 1000 Akut aktivering 8753 5000 VED AKUT BEHOV FOR AKTIVERING

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Revideret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af koordinationsgruppen

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016 Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016 December 2010 Revideret december 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Udarbejdet af Teknik og Miljø, Bornholms Regionskommune 1 INDHOLD 1 Formål, opgaver og ansvar... 5 1.1 Formål... 5 1.1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk Beredskabsplan For VANDVÆRKSNAVN vandværk Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion af Beredskabsplanen... 3 1.1 Ansvar og opbygning af planen... 3 1.2 Godkendelse af planen... 4 2 Formål, opgaver

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I SØNDERSØ KOMMUNE 1. Handlingsplan Denne handlingsplan er udarbejdet med henblik på at afklare initiativpligt og kompetenceforhold i tilfælde af en akut drikkevandsforurening.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE November 2009 2 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I SVENDBORG KOMMUNE November 2009 1 INDLEDNING...4 1.1 Krisestab...4 1.2 Indkaldelse af krisestaben....5

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015 Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 214 og 215 Ida Lyng og Henrik L. Hansen, Embedslægerne Syd, Styrelsen for Patientsikkerhed Embedslægeinstitutionerne har de seneste seks

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Spildevandsberedskab. Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011

Spildevandsberedskab. Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011 Spildevandsberedskab i Afsnit : Side : 1 Faaborg- Midtfyn Kommune Dato : 16-11-2011 FØRSTE DEL Indledning Beredskabsplanen for spildevand er en del af kommunes overordnede beredskabsplan. Denne beredskabsplan

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk Beredskabsplan Bremdal Vandværk Opdateret februar 2014-1 - Indholdsfortegnelse. Side Anvendelse, formål..3 Vandforsyning i Struer kommune 3 Vandværkets opgaver...4 Formål..4 Lovgrundlag.4 Organisationen

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26 Andelsselskabet 14. september 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse : Side Bilag Indholdsfortegnelse: 2 Generelt: 3 Plan for brud på forsyningsledningsnet: 4 Plan for nedbrud på vandværket: 5 Plan for

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 8 1.1.1 Beredskabsloven 8 1.1.2 Lov om vandforsyning

Læs mere

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan

Sønderskov Vandværk. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S Beredskabsplan for Billund Drikkevand A/S April 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 4 Anvendelse: 4 2 Beskrivelse af Billund Drikkevand A/S 5 Anlæg og lokaler 5 Fordeling 6 2.1

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan

For Tved Vandværk. ŀberedskabsplan For Tved Vandværk ŀberedskabsplan 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: splan ved forurening af kildeplads. 6: splan ved forurening

Læs mere