Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning"

Transkript

1 Syddjurs Kommune Beredskabsplan for vandforsyning August 2015

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 Formål 2 Definition af en beredskabssituation 2 Lovgivning mv. 3 Koordinationsgruppe for drikkevand 3 Vandforsyningens indsats 4 Pressekontakt 4 Indkaldelse af koordineringsgruppen for drikkevand 5 Koordineringsgruppens opgaver 5 Hvornår iværksættes Koordineringsgruppens arbejde 5 Hvordan iværksættes Koordineringsgruppens arbejde 5 Koordineringsgruppens mødested. 6 Logbog 6 Alarmering og instruks 6 HANDLEPLANER 9 Handleplan 1: Information til forbrugere/pressen 10 Handleplan 2: DRIFTSFORSTYRRELSE Mindre overskridelse af mikrobielle parametre 13 Handleplan 3a: TRUET FORSYNING Overskridelse af mikrobiologiske parametre. 15 Handleplan 3b: TRUET FORSYNING Overskridelse af mikrobiologiske parametre. 18 Handleplan 4: TRUET FORSYNING Eksisterende (permanent) nødforbindelse kan åbnes 21 Handleplan 5: TRUET FORSYNING Nødforsyning med tanke 22 Handleplan 6: TRUET FORSYNING Nødforsyning med midlertidige slanger 24 Handleplan 7: TRUET FORSYNING Længerevarende strømsvigt 25 Handleplan 8: KRISE Trusler/mistanke om sabotage eller terror 26 Handleplan 9: Genetablering af normal forsyning 28 Handleplan 10: Skærpet kontrolprogram efter en forureningssituation 29 BILAG [1]

3 INDLEDNING Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Syddjurs Kommune. Planen er en del af den overordnede Beredskabsplan for Syddjurs Kommune. Beredskabsplanen anvendes af beredskabet, Syddjurs Kommune, de almene vandværker, Sundhedsstyrelsen (Embedslægen) og andre involverede parter, ved løsning af beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med vandforsyning. Det forudsættes, at de almene vandforsyninger selv udarbejder en beredskabsplan med mere detaljerede og tekniske oplysninger om de enkelte vandværker. Når disse foreligger, vil de indgå som en del af det kommunale beredskab. For en uddybende beskrivelse af vandværkerne og deres forsyningsområder henvises til Syddjurs Kommunes Vandforsyningsplan Oversigtskort med angivelse af vandværkernes placering og deres forsyningsområder fremgår af Syddjurs Kommunes hjemmeside. Oplysninger om udpumpet vandmængde og antal tilsluttede enheder for de enkelte vandværker fremgår ligeledes af Vandforsyningsplanen. For yderlige oplysninger henvises til de enkelte vandværkers hjemmesider. Planen er godkendt af Syddjurs Byråd den xxxx26. august Formål Formålet, med både denne og vandværkernes egne beredskabsplaner, er at skabe grundlag for, at der i indsatsfasen kan handles hurtigt, målrettet og koordineret med henblik på at begrænse forureningsperioden mest mulig. Formålet er endvidere at sikre en optimal udnyttelse af myndighedernes og vandforsyningens ressourcer i en beredskabssituation. Definition af en beredskabssituation Er en situation, som kræver en særlig indsats, som ikke kan løses med de ressourcer (mandskab og materiel), vandforsyningen selv har til rådighed. Beredskabet skal træde til, når leveringen af vand svigter, eller hvis der opstår risiko for sundhedsfare. I en beredskabssituation skelnes der i planen i mellem: Driftsforstyrrelse: Truet forsyning: Krisesituation: Mindre forurening En større forurening En livstruende forurening [2]

4 - Driftsforstyrrelser, der kan løses af vandforsyningens personale eller vanlige samarbejdsparter, og som ikke medfører sundhedsrisiko eller langvarige afbrydelser af forsyningen. - En truet forsyningssituation, hvor der kræves en særlig indsats, som ikke kan klares med de ressourcer, vandforsyningen selv har til rådighed. - En krisesituation, hvor vandforsyningens forbrugere eller medarbejdere er truet på liv eller helbred, eller hvor væsentlige sikkerhedsmæssige, samfundsmæssige eller økonomiske interesser er truet. Det er en skærpende omstændighed, hvis der findes særligt følsomme forbrugere i forsyningsområdet. Følsomme forbrugere er eksempelvis børneinstitutioner, skoler, plejehjem, læger, tandlæger mv. Lovgivning mv. Planen er udarbejdet i henhold til Beredskabsloven 1, Miljøstyrelsens vejledning Planlægning af beredskab for vandforsyningen 2 samt Beredskabsstyrelsens vejledning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Der er desuden hentet inspiration fra Beredskabsstyrelsens publikation Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide. Koordinationsgruppe for drikkevand Det praktiske arbejde i forbindelse med en beredskabssituation varetages i en række tilfælde af en Koordinationsgruppe for drikkevand, der består af: Syddjurs Kommune, Natur og Miljø. Uden for normal arbejdstid kontaktes Miljøvagten. Embedslægen. 1 lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni vejledning nr. 8, 2002 En repræsentant fra det/de berørte vandværk(er). Efter behov kan gruppen suppleres med andre medlemmer f.eks: Beredskabsdirektør/stedfortræd er Repræsentant fra laboratoriet Politiet Driftsforstyrrelse: Ved mindre forurening er det tilsynsmedarbejderen, der leder indsatsen i samråd med Embedslægen - se alarmeringsplan side 8). Vandværket har ligeledes en aktiv rolle. En større forurening: A. Ved en større forurening, som omfatter få forbrugere (< 2500) eller en distribueret vandmængde på under m3/år nedsættes der normalt ikke en Koordinationsgruppe. Forureningsgraden og arten vil dog også indgå i vurderingen af, om der skal nedsættes en Koordinationsgruppe. [3]

5 Hvis ikke der er nedsat en Koordinationsgruppe koordineres indsatsen af Natur og Miljø i samråd med Embedslægen og vandværket. Beredskabet holdes orienteret om sagen via mail. B. Ved en større forurening, som omfatter mange forbrugere (> 2500) eller en årlig distribueret vandmængde på m3 nedsættes der en Koordinationsgruppe. Hvis ikke Beredskabet indgår i Koordinationsgruppen, holdes de orienteret om sagen via mail. Typisk er det Natur og Miljø, som tager initiativ til at nedsætte Koordinationsgruppen. Natur og Miljø fører tilsyn og vejleder om diverse forhold vedr. vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Embedslægen vurderer forhold vedrørende sundhedsrisiko og rådgiver om forholdsregler. Vandforsyningens indsats Det enkelte vandværks indsats koordineres af vandværkets repræsentant i Koordineringsgruppen. I en beredskabssituation er det vandforsyningernes opgave i så stort omfang som muligt at opretholde en normal vandforsyning og reetablere denne efter opståede tab og skader. Vandværket iværksætter konkrete handlinger til udbedring af skader så som: Reparationer, desinfektion, rensning og lignende, så vandforsyningen igen kan vende tilbage til sædvanlig produktion. Alle udgifter i forbindelse med Koordinationsgruppens arbejde samt udgifter til beredskab, udstyr, entreprenørassistance, rådgivning, eventuelle afværgeforanstaltninger mv. afholdes af vandværket. Pressekontakt Koordineringsgruppen udpeger en person, der er ansvarlig for information. Kontakten til pressen koordineres ligeledes i Koordinationsgruppen. En repræsentant fra ledelsen i Natur og Miljø vil ofte have kontakten til pressen. Den overordnede ledelse i Syddjurs Kommune samt Beredskabet holdes orienteret om, hvilken information, der sendes ud til forbrugerne. Ledelsessekretariatet i Syddjurs Kommune udsender på opfordring fra Natur og Miljø pressemeddelelser, SMS-service mv. til borgerne. Delområder kan uddelegeres til relevante fagpersoner (Embedslægen, Vandværkets repræsentant, Natur og Miljø osv.). Krisesituation: Syddjurs Kommunes Krisestab har det overordnede ansvar for beredskabet i Syddjurs Kommune. Krisestaben uddelegerer i praksis [4]

6 koordineringen af indsatsen til Beredskabsdirektøren/stedfortræder. I de tilfælde, hvor der er nedsat en Krisestab (ved krisesituationer) henvises der til kommunens generelle beredskabsplan omkring indsats og information til pressen. Indkaldelse af koordineringsgruppen for drikkevand Koordineringsgruppen kan indkaldes af Natur- og Miljøchefen, Beredskabsdirektøren- /stedfortræderen, Sundhedsstyrelsen (Embedslægerne) eller Krisestaben. Koordineringsgruppens opgaver De opgaver, som Koordineringsgruppen for drikkevand varetager, er opgaver, der ikke alene kan løses via den enkelte vandforsynings egen beredskabsplan. Det vil typisk være: Udstedelse af kogepåbud med kogeanbefaling af vand til drikke- og husholdningsforbrug. Beskyttelse mod og afhjælpning af ude fra kommende faktorer, som kan give fysiske skader på vandværket og ledningsnet. Beskyttelse af vandforsyningen mod ude fra kommende kemiske, bakteriologiske eller radioaktive forureninger. Etablering af nødvandsforsyning ved opstilling af transportable beholdere, tankvogne eller ved udlægning af midlertidige forsyningsledninger til nabovandværker. Hvornår iværksættes Koordineringsgruppens arbejde Koordineringsgruppens arbejde iværksættes, når der sker hændelser, der kan kategoriseres under Truet forsyning, hvor mange forbrugere er berørt, den distribuerede vandmængde er stor, eller forureningsgraden er omfattende. Endvidere iværksættes arbejdet i en krisesitiuation. Vandforsyningen er truet f.eks. når der i vandprøver udtaget på afgang vandværk findes: 1 eller flere E. coli/100 ml, 20 eller flere coliforme bakterier/100 ml, eller overskridelser af andre mikrobiologiske parametre (se alarmeringsplanen). Andre beredskabsmæssige situationer, hvor der er akut fare for borgernes sundhed. Hvordan iværksættes Koordineringsgruppens arbejde Inden for arbejdstid: Vandforsyningens og kommunens tilsynsmedarbejder kontaktes. Uden for normal arbejdstid: Kontaktes kommunens Miljøvagt via Beredskabet på tlf. nr Derudover kontaktes vagten for vandværket. Akut beredskab: Ved akut beredskab ( Truet forsyning eller Krise ) ringes [5]

7 Alarmen tilgår Redningsberedskabets vagthavende indsatsleder. Ved Truet forsyning tager indsatslederen kontakt til Natur- og Miljøchefen/Miljøvagten. Natur- og Miljøchefen/Miljøvagten vurderer, om forureningen kan håndteres i forvaltningen. Typisk, hvis færre end 2500 forbrugere er berørt, og der er tale om en biologisk forurening. Natur- og Miljøchefen/Miljøvagten indkalder Koordinationsgruppen, hvis mere end 2500 forbrugere er berørt, hvis den årlige distribuerede vandmængde er over m3, eller hvis forureningsgraden er stor. I krisesituationer kontaktes Beredskabsdirektøren og Syddjurs Kommunes Krisestab jf. den generelle Beredskabsplan. Beredskabsdirektøren/stedfortræder en underretter efterfølgende Koordineringsgruppen. Beredskabsdirektøren/stedfortræder en vurderer i samråd med Koordineringsgruppens faste medlemmer, om andre aktører skal indkaldes, og hvilke af medlemmerne, der i givet fald skal indkaldes. Koordineringsgruppens mødested. Det vil fremgå af indkaldelsen, hvor mødestedet er. I mindre omfattende sager kan kommunikationen internt i Koordinationsgruppen foregå via telefon/mail. Logbog Der skal altid føres logbog i forbindelse med en hændelse. Logbog føres af alle involverede parter med præcis tidsangivelse (dato og klokkeslæt). Logbogen skal beskrive alle vandforsyningens og Koordineringsgruppens aktiviteter i relation til den aktuelle hændelse. Formålet med logbogen er: At kunne dokumentere forløbet, herunder hvornår de enkelte henvendelser, informationer og handlinger er forekommet og udført. At kunne rekonstruere forløbet og opsamle viden om, hvad der eventuelt gik galt, og hvad der kan forbedres, for at en lignende hændelse ikke skal gentage sig. Grundlag for indberetning til Beredskabsstyrelsen (erfaringsopsamling). Paradigme for logbog fremgår af bilag 1 (Logbogen findes ligeledes elektronisk i kommunens ESDH system). Alarmering og instruks De ovennævnte procedurer for aktion i forbindelse med en beredskabssituation er beskrevet i de følgende diagrammer. Første diagram viser alarmeringsplanen og det næste den instruks, [6]

8 som myndigheden følger i en forureningssituation. Efterfølgende er de enkelte procedurer beskrevet i handlingsplanerne I bilaget fremgår endvidere lister med kontaktpersoner og skabeloner til pressemeddelelser og information til forbrugere. [7]

9 ALARMERINGSPLAN Henvendelse vedrørende unormal vandforsyning Indenfor normal arbejdstid Kontaktes vandforsyningens driftsvagt/administration og tilsynsmyndigheden ved Kommunen. Uden for normal arbejdstid kontaktes vandforsyningens driftvagt eller miljøvagten via Beredskabet tlf. nr Ved akut beredskab ringes Driftsforstyrrelse En større forurening Krisesituation Mindre forurening Mikrobiel forurening Vandværk: Vandværk: Coliforme 1-20/100 ml Kim 37 o C 5-50/ml Kim 22 o C /ml Ledningsnet: Kim 37 o C /ml Kim 22 o C /ml Øvrige hændelser Mindre overskridelse af grænseværdier for kemiske stoffer, f.eks. filtreparametre, nitrat og pesticider. Driftsalarm. Misfarvning af vand. Strømudfald. Større brud på rør. Stoppet behandlingsanlæg. Fare for underminering af veje og bygninger. Truet forsyning Mikrobiel forurening E. coli : En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml. Vandværk: Coliforme >20/100 ml Kim 37 o C >50/ml Kim 22 o C >500/ml Ledningsnet: Kim 37 o C >200/ml Kim 22 o C >2000/ml Øvrige hændelser Sygdomsudbrud Dårlig lugt, smag eller udseende Tegn på indbrud/hærværk Tilbageløb fra virksomheder Svigt af vandforsyning i længere tid Antal forbrugere <2500, distribution < m3/år Antal forbrugere >2500, distribution > m3/år Krise Terror Krig Naturkatastrofer Atomar eller kemisk udslip Øvrige hændelser Sygdomstilfælde / Epidemier Alvorlige tegn på indbrud / hærværk. Større eller boringsnære uheld med kemikalietransporter o.l. Kommunens krisestab nedsættes jf. den generelle Beredskabsplan Koordinationsgruppen for drikkevand kontaktes. Vandværkets driftvagt/leder tilkalder fornødent mandskab og skaden afhjælpes. Der skal endvidere ske kildeopsporing ved mikrobielle forureninger. Dette sker i samråd med Kommunens tilsynsmyndighed. Der henvises til handleplaner og de enkelte vandværkers beredskabsplaner. Natur- og Miljø koordinerer indsatsen i samråd med Embedslægen og vandværket. Ved mikrobielle forureninger foretages der kildeopsporing. Beredskabet holdes orienteret via . Der nedsættes en Koordinationsgruppe, som vurderer situationen og iværksætter indsatsen. Natur og Miljø koordinerer indsatsen i samråd med Embedslægen og vandværket. Ved mikrobielle forureninger foretages der kildeopsporing. Krisestaben leder indsatsen i følge kommunens Beredskabsplan. Politiet kan evt. etablere kommandostade (KST) [8] Beredskabet holdes orienteret.

10 Instruks til håndtering af en forurening Alarm indgår til myndigheden Logbog - føres løbende under hele forløbet Der tages aktion straks - mhp. at stoppe/begrænse forureningen. Der tages kontakt til vandværket og Embedslægen. Under forløbet meddeles de nødvendige påbud f.eks. kogeanbefaling og påbud om afhjælpende foranstaltninger mv. Der udføres endvidere teknisk tilsyn på anlægget. Bestemmelse af forureningens art og risiko Afklaring af sundhedsrisiko og heraf følgende forholdsregler Det vurderes om Koordinationsgruppen skal indkaldes. Ved akut forurening kontaktes Beredskabet. Der udsendes pressemeddelelse Information og varsling af forbrugerne sker løbende under hele forløbet. Når situationen er normaliseret igen ophæves de meddelte påbud mv. og anlægget holdes under skærpet kontrol i en given periode Bestemmelse af forureningens omfang/udstrækning Bestemmelse af forureningskilden [9]

11 HANDLEPLANER Handleplan 1: Information til forbrugere/pressen 1. Hvornår benyttes handleplan 1 Handleplanen benyttes i større eller mindre omfang, når forbrugere er direkte berørt af en forureningshændelse eller øvrige hændelser, som påvirker vandforsyningen (Truet vandforsyning eller krisesituation). Ved driftsforstyrrelser, jf. handleplan 2, er der normalt ikke behov for information på Syddjurs Kommunes hjemmeside. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig I en forureningssituation (Truet vandforsyning), udarbejder Natur og Miljø et tekstforslag til pressemeddelelse, som efterfølgende udsendes via af kommunens ledelsessekretariat. Inden der udsendes en pressemeddelelse skal vandværket normalt være orienteret om, at kommunen påtænker at udsende den pågældende pressemeddelelse. Hvis vandværket forsyner ind i en anden kommune orienteres denne ligeledes. I Syddjurs Kommune vil det typisk være Natur- og Miljøchefen, som udtaler sig til pressen. Hvis der er nedsat en Koordineringsgruppe vil denne koordinerer udsendelse af al information, herunder information til pressen. Topledelsen i Syddjurs Kommune holdes via Ledelsessekretariatet orienteret om, hvilken information, der sendes ud fra kommunen. I de tilfælde, hvor der er nedsat en Krisestab, henvises der til den generelle beredskabsplan. [10]

12 4. Hvad skal iværksættes I hvert enkelt tilfælde vurderer den ansvarlige, hvordan information af forbrugerne kan ske mest hensigtsmæssigt. Der udsendes pressemeddelelse jf. paradigme bilag 6. Radio- og tv-stationer kontaktes via kommunens presseafdeling så informationen hurtig når ud til alle berørte. Der informeres på Syddjurs Kommunes hjemmeside og på vandværkets hjemmeside, samt på sociale medier som f.eks Facebook. Der informeres i større forureningssager ligeledes på www. kriseinfo.dk I større forureningssager( >2500 forbrugere) kan der anvendes SMS-service til forbrugerne. Koordineringsgruppen/Krisestaben vurderer behovet for brug af SMS-service. I de tilfælde, hvor der udsendes en SMS, skal denne henvise til Syddjurs Kommunes og vandværkets hjemmeside for yderlig information om forureningssituation. På hjemmesiden vises der et oversigtskort over det område, som er berørt af forureningen. Alternativt skal der fremgå en liste med navne på de veje, der er berørt. Der etableres telefonlinjer til behandling af henvendelser og spørgsmål fra forbrugerne. Det skal fremgå på hjemmesiden, hvilke telefon nr., der kan ringes på til Syddjurs Kommune på onsdage og på andre telefonfri dage. Varsling med højtalervogne udføres af politiet. Vandværket skal sikre, at samtlige berørte forbrugere er orienteret om forureningen. Det tages udgangspunkt i det informationsparadigme, som fremgår af bilag 6. Det er ikke tilstrækkelig alene at informere på hjemmesiden. Natur og Miljø sikrer, at der foretages en koordineret indsats med vandværket ved den direkte kontakt til følsomme forbrugere. Dvs. forbrugere som f.eks. institutioner til småbørn, skoler, plejehjem, tandlæger, læger, fødevarevirksomheder mv. Ledelsessekretariatet i Syddjurs Kommune orienterer alle de kommunale institutioner mv. om forureningen inden for det berørte forsyningsområde. [11]

13 Når situationen er afsluttet, og der er opnået normale tilstande, udsendes information ligeledes med udgangspunkt i paradigmet i bilag Hvordan iværksættes Natur og Miljø fører tilsyn med, at vandværket har orienteret alle forbrugere om forureningssituationen. Information husstandsomdeles og lægges på vandværkets hjemmeside. Det er vandværket, der forestår omdelingen. Skriftlig information om situationens ophør udsendes på vandværkets hjemmeside og husstandsomdeles. 6. Hvor findes materiel Paradigmer, som der kan tages udgangspunkt i, forefindes i bilag Tidsplan Der informeres løbende og husk at intet nyt også er vigtig information. [12]

14 Handleplan 2: DRIFTSFORSTYRRELSE Mindre overskridelse af mikrobielle parametre 1. Hvornår benyttes handleplan 2 Benyttes ved overskridelse af de mikrobiologiske parametre: Coliforme bakterier: 1-20 pr. 100 ml. Kimtal v. 37 o C: 5-50 pr. ml. (afgang vandværk) Kimtal v. 37 o C: pr. ml. (ledningsnettet) Kimtal v. 22 o C: pr. ml (afgang vandværk) Kimtal v. 22 o C: pr. ml (ledningsnettet) 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Vandværket og Natur og Miljø er ansvarlig for at iværksætte opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Syddjurs Kommune, Natur og Miljø, skal kontaktes. Der skal udtages en ny vandprøve til opfølgende analyse. Afhængigt af analyseresultaterne: Kan der fortsættes med normal forsyning Der udtages prøver på strategisk udvalgte steder, for at finde kilden til forureningen. Der gennemføres teknisk tilsyn med anlægget. Miljøministeriets gældende Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre beskriver, hvad der skal ske, når resultatet af den opfølgende prøve foreligger. [13]

15 5. Hvordan iværksættes Vandværket kontakter tilsynsmyndigheden (Natur og Miljø) og bestiller omprøve hos akkrediteret laboratorium. Natur og Miljø kan anmode om, at der udtages haste prøver, og at der udføres haste analyser. Der foretages en teknisk gennemgang af vandværk, boringer m.v., hvis opfølgende analyser ikke er tilfredsstillende. 6. Hvor findes materiel 7. Tidsplan Forventes startet den dag resultatet fra første prøve foreligger hos Natur og Miljø. Vandværkerne skal sikre, at Syddjurs Kommune er tilmeldt laboratoriernes varslingssystem. [14]

16 Handleplan 3a: TRUET FORSYNING Overskridelse af mikrobiologiske parametre. <2500 forbrugere er berørt af forureningen - distribueret vandmængde < m3 1. Hvornår benyttes handleplan 3 Benyttes ved overskridelser af følgende mikrobiologiske parametre: E. Coli : En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml Coliforme bakterier: >20 pr. 100 ml Kimtal v. 37. C: >50 pr. ml. (afgang vandværk) Kimtal v. 37. C: >200 pr. ml. (ledningsnettet) Kimtal v. 22. C: >500 pr. ml (afgang vandværk) Kimtal v. 22. C: >2000 pr. ml (ledningsnettet) 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at iværksætte indsatsen. Natur og Miljø støtter vandværket for at sikre, at forureningen afhjælpes. [15]

17 4. Hvad skal iværksættes Påbud om kogeanbefaling udstedes til vandværket af Syddjurs Kommune, Natur og Miljø på baggrund af Embedslægens anbefaling. Alle berørte forbrugere informeres jf. handleplan 1. Tilsynsmyndigheden (Natur og Miljø) udfører teknisk tilsyn på vandværket. Vandværket foretager kildeopsporing. Forureningen afgrænses, hvis muligt. Der udtages opfølgende prøver. Analyseresultatet sendes til tilsynsmyndigheden. Natur og Miljø kan anmode om, at der udtages haste prøver, og at der udføres haste analyser. Miljøministeriets gældende Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre beskriver, hvad der skal ske, når resultatet af den opfølgende prøve foreligger. Det vurderes, om der skal etableres nødvandforsyning jf. handleplanerne Hvordan iværksættes Vandværket kontakter Natur og Miljø. Vandværket bestiller opfølgende prøver hos akkrediteret laboratorium efter drøftelse med Natur og Miljø. Natur og Miljø koordinerer arbejdet. Natur og Miljø foretager sammen med vandværket eller dennes rådgiver en teknisk gennemgang af vandværk, boringer samt kildesporing. 6. Hvor findes materiel Hvis der er behov for nødforsyning med vand træder handlingsplan 4-6 i kraft. [16]

18 7. Tidsplan Forventes startet umiddelbart efter at 1. prøve med overskridelser foreligger hos Natur og Miljø. Vandværkerne skal sikre at Syddjurs Kommune er tilmeldt laboratoriernes varslingssystem. [17]

19 Handleplan 3b: TRUET FORSYNING Overskridelse af mikrobiologiske parametre. >2500 forbrugere er berørt af forureningen - distribueret vandmængde > m3 1. Hvornår benyttes handleplan 3 Benyttes ved overskridelser af følgende mikrobiologiske parametre: E. Coli : En eller flere pr. 100 ml. Enterokokker: En eller flere pr. 100 ml Coliforme bakterier: >20 pr. 100 ml Kimtal v. 37. C: >50 pr. ml. (afgang vandværk) Kimtal v. 37. C: >200 pr. ml. (ledningsnettet) Kimtal v. 22. C: >500 pr. ml (afgang vandværk) Kimtal v. 22. C: >2000 pr. ml (ledningsnettet) 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag 1 3. Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at iværksætte indsatsen. Koordineringsgruppen underrettes/inddrages, så den kan støtte vandværket, hvis situationen udvikler sig. [18]

20 4. Hvad skal iværksættes Påbud om kogeanbefaling udstedes til vandværket af Syddjurs Kommune, Natur og Miljø på baggrund af Embedslægens anbefaling. Alle berørte forbrugere informeres jf. handleplan 1. Tilsynsmyndigheden (Natur og Miljø) udfører teknisk tilsyn på vandværket. Vandværket foretager kildeopsporing. Forureningen afgrænses, hvis muligt. Der udtages opfølgende prøver. Analyseresultatet sendes til tilsynsmyndigheden. Natur og Miljø/Koordineringsgruppen kan anmode om, at der udtages haste prøver, og at der udføres haste analyser. Miljøministeriets gældende Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre beskriver, hvad der skal ske, når resultatet af den opfølgende prøve foreligger. Det vurderes, om der skal etableres nødvandforsyning jf. handleplanerne Hvordan iværksættes Vandværket kontakter Natur og Miljø, Grundvandsgruppen, som efterfølgende indkalder Koordineringsgruppen. Vandværket bestiller opfølgende prøver hos akkrediteret laboratorium efter drøftelse med Koordineringsgruppen. Koordineringsgruppen koordinerer arbejdet. Natur og Miljø foretager sammen med vandværket eller dennes rådgiver en teknisk gennemgang af vandværk, boringer samt kildesporing. 6. Hvor findes materiel Hvis der er behov for nødforsyning med vand træder handlingsplan 4-6 i kraft. [19]

21 7. Tidsplan Forventes startet umiddelbart efter at første prøve med overskridelser foreligger hos Natur og Miljø. Vandværkerne skal sikre, at Syddjurs Kommune er tilmeldt laboratoriernes varslingssystem. [20]

22 Handleplan 4: TRUET FORSYNING Eksisterende (permanent) nødforbindelse kan åbnes 1. Hvornår benyttes handleplan 4 Benyttes ved behov for nødforsyning, hvor der er etableret permanent nødforbindelse til et andet vandværk/forsyningsselskab. Alternativt henvises til handleplan 5 eller Logbog Logbog opstartes, jf. bilag 1 3. Ansvarlig Natur og Miljø/Koordineringsgruppen kan beslutte, at der skal ske åbning af nødforbindelsen. Natur og Miljø fører kontrol med, at vandværket udfører opgaven. Vagthavende fra de aktuelle vandværker forestår åbningen. 4. Hvad skal iværksættes Der udskylles inden nødforbindelsen anvendes. Vandet kontrolles med analyse inden der sendes vand ud til forbrugerne. 5. Hvordan iværksættes Vagthavende fra de aktuelle vandværker skyller og åbner nødforbindelsen jf. vandværkernes beredskabsplan. 6. Hvor findes materiel Aktuelle vandværker. 7. Tidsplan Forventes udført inden for få timer. [21]

23 Handleplan 5: TRUET FORSYNING Nødforsyning med tanke 1. Hvornår benyttes handleplan 5 Planen benyttes, når Natur og Miljø/Koordineringsgruppen vurderer, at der skal ske alternativ drikkevandsforsyning. FødevareMidtjylland kan ligeledes pålægge fødevarevirksomheder mv. at benytte vand fra beholdere. Det skal indgå i overvejelserne, at der ved nødforsyning fra tankvogne er stor risiko for bakteriel forurening, når der aftappes vand til beholdere. Hvis denne risici overstiger den konstaterede forurening, bør der ikke anvendes nødforsyning med tankvogne. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Natur og Miljø/Koordineringsgruppen fører kontrol med, at vandværket får anskaffet og opstillet egnede beholdere til drikkevand i forsyningsområdet. Brug af beholdere og tankvogne til opbevaring må kun ske efter samråd med Embedslægen. På levnedsmiddelvirksomheder mv. skal FødevareMidtjylland ligeledes kontaktes. Beredskabet kan evt. anmodes om at hjælp til at sikre, at der sker korrekt opstilling af tankvogne og beholdere. Syddjurs Kommune, Team Ejendomme håndterer teknisk rådgivning til kommunale institutioner, herunder evt. opstilling af tanke til nødforsyning. [22]

24 4. Hvad skal iværksættes Tankene placeres på centrale steder efter retningslinjer fra Natur og Miljø/Koordineringsgruppen. Vandet skiftes efter behov afhængig af temperatur. Beholdere efterfyldes med vand fra tankvogne. Vandet kontrolles med analyse inden der uddeles vand til forbrugerne. Borgere medbringer selv dunke til påfyldning. Der skal etableres vagt ved aftapningsstedet til kontrol og vejledning. Koordineringsgruppen kontakter hjemmeværnet vedr. vagtordning. Berørte borgere informeres i henhold til handleplan 1 5. Hvordan iværksættes Natur og Miljø/Koordineringsgruppen kontakter vagthavende indsatsleder, som koordinerer nødforsyningen i samarbejde med den aktuelle vandforsyning. 6. Hvor findes materiel Beredskabet råder over en række tanke, som kan anvendes til nødforsyning af forbrugere. Vandværkerne henvises som udgangspunkt til selv at skaffe materiel ved levnedsmiddelindustrien. De anvendte tanke skal være godkendt til drikkevandsformål. Beredskabsstyrelsen, Midtjylland (tlf. nr ) kan evt. kontaktes for udlån af beholdere. Kapacitet ca. 1 m3. 7. Tidsplan Indsatsen skal være etableret i løbet af få timer. Følsomme forbrugere skal først sikres nødforsyning, herunder landbrug med dyrehold. [23]

25 Handleplan 6: TRUET FORSYNING Nødforsyning med midlertidige slanger 1. Hvornår benyttes handleplan 6 Benyttes ved behov for længerevarende nødforsyning, hvor det er muligt at forsyne via slanger. Koordineringsgruppen vurderer behovet. Alternativt henvises til handleplan 4 eller Logbog Logbog opstartes, jf. bilag 1 3. Ansvarlig Natur og Miljø/Koordineringsgruppen fører kontrol med, at vandværket iværksætter opgaven. Vagthavende indsatsleder kan evt. anmodes om hjælp til, i samarbejde med vandværket, at foretage udlægning af slangerne. Brug af slanger til nødvandforsyning må kun ske efter samråd med Embedslægen. 4. Hvad skal iværksættes a) Udlægning af slanger. b) Beredskabsstyrelsen ved længere strækninger. c) Udpumpningstrykniveau mobilt trykforøgeranlæg. Berørte borgere informeres i henhold til handleplan 1, hvis Natur og Miljø/Koordineringsgruppen vurderer, at det er nødvendigt. 5. Hvordan iværksættes Natur og Miljø/Koordineringsgruppen kontakter vagthavende indsatleder, som evt. kan forestår udlægning af brandslanger i samarbejde med den aktuelle vandforsyning. 6. Hvor findes materiel Beredskabet råder ikke over materiel. Vandværkerne henvises til selv at skaffe slanger fra levnedsmiddelindustrien. Beredskabsstyrelsen, Midtjylland (tlf. nr ) kan ligeledes kontaktes for udlån af slanger og trykforøgere. 7. Tidsplan Forventes udført indenfor få timer. [24]

26 Handleplan 7: TRUET FORSYNING Længerevarende strømsvigt 1. Hvornår benyttes handleplan 7 Planen benyttes i tilfælde hvor strømsvigtet er af et omfang, hvor den tilgængelige beholderreserve i rentvandstanken på vandværket ikke er tilstrækkelig til at opretholde forsyning, eller hvor vandværkets udpumpning er pumpestyret. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag1 3. Ansvarlig Natur og Miljø/Koordineringsgruppen sikrer, at opgaven iværksættes. 4. Hvad skal iværksættes Der anskaffes og opsættes et mobilt nødstrømsanlæg, hvis det aktuelle vandværk ikke har et nødstrømsanlæg. Hvis strømsvigtet berører flere vandværker udarbejder Koordineringsgruppen i samarbejde med vandværkerne en prioritetsliste over, hvilke vandværker, der først skal have nødstrømforsyning. I tilfælde af at det på grund af strømsvigtet ikke er muligt at kommunikere på normal vis samles Koordineringsgruppen hos Syddjurs Beredskab hurtigst muligt. Nødforsyning til følsomme forbrugere og ejendomme med husdyrhold etableres jf. handleplan 4, 5 og 6. Berørte borgere informeres i henhold til handleplan 1, hvis Koordineringsgruppen vurderer at det er nødvendigt. 5. Hvordan iværksættes Vagthavende indsatsleder koordinerer etableringen af nødstrømforsyning i samarbejde med det aktuelle vandværk. 6. Hvor findes materiel Beredskabet råder over nødstrømsanlæg. Der kan evt. rettes henvendelse til el-selskaber for udlån af nødstrømsanlæg. 7. Tidsplan Der skal etableres nødforsyning indenfor få timer. [25]

27 Handleplan 8: KRISE Trusler/mistanke om sabotage eller terror 1. Hvornår benyttes handleplan 8 Handleplanen tages i brug, når der er begrundet mistanke om sabotage eller terror. 2. Logbog Logbog opstartes, jf. bilag Ansvarlig Kommunens krisestab er ansvarlig for at koordinere opgaven. Vandværket er ansvarlig for at udføre opgaven. 4. Hvad skal iværksættes Det aktuelle vandværk lukkes eller aktuelle boringer tages ud af drift. Påbud kan af Syddjurs Kommune meddeles mundtligt, jf. 72 i Vandforsyningsloven. Der skal efterfølgende gives et skriftligt påbud. Koordineringsgruppen vurderer i samråd med Politiet om berørte områder skal varsles. Ledningsnettet udskylles og relevante tapsteder åbnes, så omfanget af forureningen begrænses mest mulig. Berørte borgere informeres i henhold til handleplan 1. Når situationen er afsluttet, og der er opnået normale tilstande, udsendes information i henhold til handleplan Hvordan iværksættes Truslen vurderes og tiltag på det aktuelle vandværk iværksættes i henhold til vandværkets beredskabsplan. Vagthavende indsatsleder vurderer i samråd med politiet, om der skal varsles. Vandværket orienterer forbrugerne. Koordineringsgruppen vurderer, om det er nødvendigt at etablere alternativ vandforsyning. [26]

28 6. Hvor findes materiel - 7. Tidsplan Så hurtigt som muligt. [27]

29 Handleplan 9: Genetablering af normal forsyning 1. Hvornår benyttes handleplan 9 Når der efter en forureningshændelse igen er genetableret drikkevand, der overholder gældende kvalitetskrav. 2. Logbog Logbog føres og afsluttes, jf. bilag 1 3. Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at sikre, at der genetableres normal forsyning. 4. Hvad skal iværksættes Det ramte område skylles og desinficeres. Herefter udtages nye prøver til dokumentation for, at vandet er rent. Der udsendes orientering til de berørte borgere om, at der kan genetableres normal forsyning jf. handleplan 1. Der foretages en hyppigere kontrol af vandkvaliteten i en efterfølgende periode, efter aftale med tilsynsmyndigheden i Syddjurs Kommune. 5. Hvordan iværksættes 6. Hvor findes materiel 7. Tidsplan [28]

30 Handleplan 10: Skærpet kontrolprogram efter en forureningssituation 5. Hvornår benyttes handleplan 10 Når der efter en forureningshændelse igen er etableret rent drikkevand, der overholder gældende kvalitetskrav. 6. Logbog Analyserapporter journaliseres i kommunes ESDH-system. 7. Ansvarlig Vandværket er ansvarlig for at sikre, at der de udtages de påbudte vandprøver og at de analyseres på akkrediteret laboratorium. 8. Hvad skal iværksættes Vandværket rettet kontakt til akkrediteret analyselaboratorium, som udtager og analysere de påbudte vandanalyser. 5. Hvordan iværksættes 6. Hvor findes materiel 8. Tidsplan Det fremgår af kommunens påbud i hvilken periode den skærpede kontrol skal opretholdes. [29]

31 BILAG 1. Paradigme for logbog Sagsbehandler Dato Vandværk Historik Sagsforløb (kort) Opfølgende kontroller Runde 1 Kilder Opsporing - hvad/hvor? Hvilke tiltag har vandværket udført Runde 2 Runde.. [30]

32 2. Registreringsskema til analyseresultater Dato: xx.xx.xxxx Ecoli Coliforme Uge 1 Kim 22 C Kim 37 C Påbudt 2 prøver Temp 1 led., 1 afg. vv. Forsyningszone Dato: xx.xx.xxxx Ecoli Coliforme Uge 2 Kim 22 C Kim 37 C Påbudt 2 prøver Temp 1 led., 1 afg. vv. Zone Afgang vv Adresse 1 (led) Adresse 2 (led) Normal kontrol Afgang vv Adresse 1 (led) Adresse 2 (led) [31]

33 3. Procesdiagram for en forureningssituation (Tidslinjer tegnes ind i diagrammet) DATO Udtagelse af vandprøve Resultat af vandprøve Tilsyn på anlægget Andet [32]

34 4. Liste over almene Vandværker Liste med kontaktpersoner på de almene vandværker findes på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Fra kommunens hjemmeside kan de enkelte vandværkers hjemmesider ligeledes tilgås. Link: [33]

35 5. Liste over relevante kontaktpersoner Navn Telefon Beredskab/politi Brand og Redning Djursland/ Beredskabsdirektør Miljøvagten (uden for normal arbejdstid) Kontaktes via Beredskabet Ved akut beredskab Beredskabscenter, Midtjylland Kemikalieberedskabsvagten Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne FødevareMidtjylland Syddjurs Kommune, Syddjurs Kommune Natur- og Miljøchef Syddjurs Kommune Natur og Miljø Grundvandsgruppen [34]

36 6. Paradigmer for breve, pressemeddelelser m.m. Påbud om kogeanbefaling til XX Vandværks forbrugere. Syddjurs Kommune påbyder hermed XX Vandværk at underrette vandværkets forbrugere om, at myndighederne anbefaler, at al vand til drikkevand- og husholdningsformål skal koges. Baggrund Årsagen er, at der i forbindelse med sidste rutinemæssige kontrol på afgang fra vandværket/ledningsnettet blev påvist.xx E. coli/100 ml, XX coliforme bakterier/100 ml, Kim ect. Kommunen har telefonisk orienteret Sundhedsstyrelsen om sagen, og Embedslægen vurderer, at vandværkets forbrugere skal meddeles kogeanbefaling. Afgørelse Syddjurs Kommune påbyder XX Vandværk straks at orientere vandværkets forbrugere skriftligt om, at myndighederne anbefaler, at al vand til drikkevand- og husholdningsformål koges. Forslag til orientering af vandværkets forbrugere er vedlagt dette brev. Kogeanbefalingen gælder, indtil nye analyser har påvist, at forureningen er ophørt. Alle kontrolprøver skal analyseres for E. coli, coliforme bakterier, kimtal ved 37 C, kimtal ved 22 C, ect. Påbuddet meddeles i medfør af 62, stk. 1 i Vandforsyningsloven. I medfør af Vandforsyningslovens 74, stk. 2 er varsel af ovenstående påbud undladt. Varsling af teknisk-hygiejnisk tilsyn: Der varsles teknisk-hygiejnisk tilsyn på XX Vandværk. Natur og Miljø, Grundvandsgruppen vil gennemføre et teknisk-hygiejnisk tilsyn på vandværket xxxdag d. xx. xxxxxx, kl. xx.00 Såfremt tilsynet ikke kan gennemføres på aftalt tidspunkt, bedes du kontakte Natur og Miljø, Grundvandsgruppen. Klage over afgørelsen Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Efter gældende regler ( I medfør af Vandforsyningslovens 78, stk. 2 har en klage ikke opsættende virkning, dvs. at det meddelte påbud skal efterkommes uanset en eventuel klage over afgørelsen. Venlig hilsen XX Natur- og Miljøchef XX Miljøsagsbehandler Bilag vedlagt: Forslag til informationsskrivelse til forbrugerne Kopi til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Fødevare, Midtjylland Beredskabscenter, Midtjylland [35]

37 Information til vandværkets forbrugere om kogeanbefaling Kogeanbefaling XX Vandværk, dato xx.xx.xxxx En analyse af drikkevandet på ejendommen har vist, at det er forurenet med bakterier. Det anbefales derfor, at alt vand, der bruges til drikkevandsformål, koges inden brug. Ved kogning forstås opvarmning til 100 grader ( spilkoge ) i 2 minutter. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum. Kaffemaskiner er ikke anvendelige. Formål Drikkevand Kaffe- og themaskiner Madlavning Skylning af salat o.lign. Personlig hygiejne Tandbørstning Opvask Tøjvask Vanding Bemærkninger Kun afkølet kogt vand anvendes Disse opnår sjældent en temperatur på C i 2 minutter. Varmt vand fra disse maskiner er derfor ikke anvendeligt. Forurenet vand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti o. lign Det forurenede vand må ikke anvendes til skylning af grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt afkølet vand. Vandet kan benyttes til bruse- og karbadning, men vær opmærksom på at børn ikke drikker vandet. Håndvask inden madlavning foretages i kogt afkølet vand Forurenet vand må ikke bruges. Kogt vand kan anvendes. Proteser o. lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt afkølet vand. Forurenet drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, idet der kan ske smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte). Opvaskemaskiner, der ved slutskyl opnår en temperatur af vandet på mindst 60 0 C, kan bruges. Til maskinvask skal temperaturen så vidt muligt være mindst 60 0 C (Obs! - Nogle vaskemaskiner anvender koldt vand til skylning). Grøntsager, der spises rå, må ikke vandes med forurenet vand. Indtil nu er der fundet...coliforme bakterier og forhøjet kimtal ved 22 grader. Coliforme bakterier og kimtal ved 22 o C: er naturlig forekommende i jord, forrådnet plantemateriale og overfladevand. Bakterierne er indikatorer for, at der kan findes andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira i vandet. Vandet skal koges, indtil nye prøver viser, at forureningen er ophørt. Er der være yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til xxx Vandværk. Venlig hilsen Syddjurs Kommune, Grundvandsgruppen [36]

38 Pressemeddelelse om kogeanbefaling dato xx.xx.xxxx PRESSEMEDDELELSE: Forbrugere, der får vand fra XX Vandværk, anbefales at koge deres vand Ved rutinemæssig kontrol af vandet fra XX Vandværk er der konstateret coliforme bakterier pr. 100 ml,.ecoli pr. 100 ml,.kimtal pr. ml ved 22 o C,.kimtal pr. ml ved 37 o C, ect.. Syddjurs Kommune, Miljø og Natur har drøftet vandkvaliteten med Embedslægen. Embedslægen finder, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at bruge vandet til drikkevand- og husholdningsformål uden at koge det først. På baggrund heraf har Syddjurs Kommune meddelt XX Vandværk påbud om straks at orientere vandværkets forbrugere om, at myndighederne anbefaler, at vandet koges inden det anvendes til ovennævnte formål. Vandværket informerer på deres hjemmeside og uddeler løbesedler til samtlige forbrugere med anbefaling om, at forbrugerne koger vandet før det anvendes til drikkevand- og husholdningsformål. Det drejer sig om forbrugere på følgende adresser: Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen forklaring på forureningen. Nye vandprøver vil snarest muligt blive udtaget på vandværket og ledningsnettet for at få konstateret forureningskilden og forureningens omfang. Yderligere information kan fås hos: Syddjurs Kommune, Grundvandsgruppen, tlf. nr XX Vandværk., tlf. nr. Venlig hilsen Syddjurs Kommune, Grundvandsgruppen [37]

39 Pressemeddelse om at ophæve kogeanbefaling dato xx.xx.xxxx PRESSEMEDDELELSE: Ophævelse af kogeanbefaling til forbrugere, der får vand fra xx vandværk. Kogeanbefaling for xx vandværks forsyningsområde ophæves! Der er ikke længere forurening i xx vandværks.ledningsnet. Derfor ophæves kogeanbefalingen. Det drejer sig om følgende adresser:. Vandværket og Kommunen arbejder fortsat på at forhindre, at der opstår nye forureninger, og vil overvåge drikkevandskvaliteten hyppigt i en periode fremover. Ved ophævning af kogeanbefalingen anbefales det, at forbrugerne lader vandet løbe i 10 minutter inden det drikkes. Yderligere information kan fås hos: Syddjurs Kommune, Grundvandsgruppen, tlf. nr XX Vandværk., tlf. nr. Venlig hilsen Syddjurs Kommune, Grundvandsgruppen [38]

40 Information til vandværkets forbrugere om at kogeanbefalingen er ophævet Til forbrugerne på xx Vandværk dato xx.xx.xxxx Kogeanbefaling til forbrugere, der får vand fra xx vandværk ophæves. Kogeanbefaling for xx vandværks forsyningsområde ophæves! Nu er der ikke mere forurening i xx vandværks ledningsnet. Derfor ophæves kogeanbefalingen. Det drejer sig om følgende adresser: xxxxxxxxx Vandværket og Kommunen arbejder fortsat på at forhindre, at der opstår nye forureninger, og vil overvåge drikkevandskvaliteten hyppigt i en periode fremover. Ved ophævning af kogeanbefalingen anbefales det, at du lader vandet løbe i 10 minutter inden det drikkes. Yderligere information kan fås hos: Syddjurs Kommune, Grundvandsgruppen, tlf. nr XX Vandværk., tlf. nr. Venlig hilsen Vandværk og Syddjurs Kommune, Grundvandsgruppen [39]

41 Opstartsskema kommunal vandforureningssag Udfyldes og indsendes elektronisk til embedslægeinstitutionen hurtigst muligt efter anmeldelse til embedslægerne på: Sagsnummer (embedslægerne): Dato (sagsopstart): Ved fremtidigt behov for kommunikation vedrørende aktuelle sag bedes sagsnummeret anført! Navn (kommunens kontaktperson): Tlf: Kommune: Vandværk: Almen vandforsyning (ifølge GEUS): Antal brugere: Ja Nej Størrelse vandindvindingstilladelse: m3/år Oppumpet mængde ifølge JUPITER foregående år: m3/år Følsomme brugere: Læger/tandlæger Ja Nej Sygehuse Ja Nej Fødevareproducenter Ja Nej Institutioner Ja Nej Andre: Årsag sagsopstart: (rutineprøver, arbejde vandværk/ledningsnet, brud, lugt, misfavning) Type af forurening: Dato Mikroorganisme Antal Sted (afgang vandværk/ledningsnet) Sygdomstilfælde: Rådgivning/anvendelsesbegrænsninger: Andet:

42 Afslutningsskema kommunal vandforureningssag Udfyldes og indsendes elektronisk til embedslægeinstitutionen når vandforureningssagen lukkes på: senordst.dk Sagsnummer (embedslægerne): Kommune: Vandværk: Dato for afslutning af vandforureningssagen: Anvendelsesbegrænsning på drikkevandet (Ja/Nej): Kogeanbefaling givet (Ja/Nej): Anden intervention: Dato for start anvendelsesbegrænsning: Dato for slut anvendelsesbegrænsning: Formodet årsag til vandforurening:

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan. for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af Koordineringsgruppen for drikkevand 1.3

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning

Beredskabsplan for vandforsyning 1 Beredskabsplan for vandforsyning Randers Favrskov Norddjurs Syddjurs Akut aktivering 8915 1515 Akut aktivering 8964 1010 Akut aktivering 8959 1000 Akut aktivering 8753 5000 VED AKUT BEHOV FOR AKTIVERING

Læs mere

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015

Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune. April 2012 Opdateret maj 2015 Beredskabsplan for Vandforsyning i Nordfyns Kommune April 2012 Opdateret maj 2015 BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I NORDFYNS KOMMUNE Oktober 2011 1. INDLEDNING 1 1.1 BEREDSKABSSTAB 1 1.2 INDKALDELSE AF

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE

BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE BEREDSKABSPLAN FOR VANDFORSYNING I KERTEMINDE KOMMUNE Udkast nr. 1 15.04.10 1 INDLEDNING......2 1.1 Beredskabsgruppe...2 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen......3 1.3 Beredskabsgruppens opgaver......3

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk

1 of 17. Beredskabsplan for XX Vandværk 1 of 17 Beredskabsplan for XX Vandværk 1 2 of 17 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel ansvarsfordeling... 3 3. Generel handling i beredskabssituationer... 4 4. Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale,

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan. Vandforsyning

Beredskabsplan. Vandforsyning Beredskabsplan Vandforsyning Afsnit : Side : 1 Dato : 31-05-2010 1 Indledning Denne beredskabsplan gælder for de almene vandforsyninger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen er en del af den overordnede beredskabsstyringsplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Sommersted Vest Vandværk BEREDSKABSPLAN for Sommersted Vest Vandværk Udgave af december 2010 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Alarmerings- og telefonliste Forholdsregler og handleplan Kortmateriale/Foto

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk

Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Beredskabsplan for I/S Vester Sottrup Vandværk Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste til

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune December 2010 Revideret september 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 1.1 Koordinationsgruppe for drikkevand 2 1.2 Indkaldelse af koordinationsgruppen

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel.

Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. Retningslinjer for Vandværk i tilfælde af drikkevandsforurening og vandmangel. 1 Indholdsfortegnelse Vandforsyningens retningslinjer... 2 Ansvar og kompetence for driften af vandværket... 4 Alarmeringsplan...

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Forsyningsvirksomhederne Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Sagsnr.:

Læs mere

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK

Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Vejledning nr. 001 Manuelt LED SYS Internt PLN 13 Beredskabsplan for ARNØJE VANDVÆRK Kilde: Beredskabsplan for vandværker ARNØJE VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN 1. januar 2017 (Træder i kraft når normaldrift af

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan.

Beredskabsplanen skal sikre professionelle arbejdsgange under beredskabshændelsen samt et velfungerende samspil med myndighedens beredskabsplan. Indhold Oppelstrup Vandværk Beredskabsplan 1. Beredskabsplan, Oppelstrup Vandværk... 1 2. Generel ansvarsfordeling... 2 3. Generel handling i beredskabssituationer... 2 4. Handlingsplaner i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016

Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016 Beredskabsplan for vandforsyning i Kerteminde Kommune Som følge af oprettelse af Beredskab Fyn vil markerede afsnit i planen blive tilrettet i 2016 December 2010 Revideret december 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand

Colourbox.com. Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen. Vandforsyningsområdet - Drikkevand Colourbox.com Beredskabsplaner i Miljø- & Energiforvaltningen Vandforsyningsområdet - Drikkevand Udgiver: Udgivelse: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling I/S NR ASMINDRUP SOGNS VANDVÆRK Asmindrupvej 33 4572 Nørre Asmindrup Den 8. november 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen den 7. november

Læs mere

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk

Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Beredskabsplan for Rinkenæs Vandværk Sidst revideret: 191115 Indhold Indledning... 2 Alarmering... 2 Alarmplan... 3 Organisering... 4 Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... 6 Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Aarup vandværk Gl. Aarup 1 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2009 og sidst revideret d.07/04/09 Informationerne skal ajourføres efter

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark Aarup Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Kådekilde-Orte Vandværk Ladegård Mark 48 5560 Aarup Informationerne er udarbejdet d. 02/06 2015 og sidst revideret d. 02/06 2015 Informationerne skal

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan

I/S Andst Vandværk Beredskabsplan I/S Andst Vandværk Beredskabsplan Beredskabsplan: En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til beredskabsloven (nr.1054 af 1992) Formålet er at vandværket kan opretholde vandværksdrift

Læs mere

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune

Beredskabsplan for vandforsyning i. Faxe Kommune Beredskabsplan for vandforsyning i Beredskabsplan for vandforsyning Faxe Kommune Juni 2012 Titelblad Rapport titel: Beredskabsplan for vandforsyning i Faxe Kommune Dato: Juni 2012 Nøgleord: Beredskabsplan

Læs mere

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning.

Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Vores breve Breve fra myndigheder er ofte svære at forstå. Det gælder også breve om vandforsyning. Det har vi i de senere år forsøgt at lave om på, og arbejdet har indtil videre resulteret i breve med

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej Glamsbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Søllested-Vedtofte Vandværk Vistorpvej 16 5620 Glamsbjerg Informationerne er udarbejdet d. 30/03/2015 og sidst revideret d. 30/03/2015 Informationerne

Læs mere

Beredskabsplan for Janderup Vandværk

Beredskabsplan for Janderup Vandværk Beredskabsplan for Janderup Vandværk Der er lavet actioncards som en del af Beredskabsplanen for offentlig og private vandforsyninger i Varde Kommune. Hensigten er, at actioncardet kan bruges af vandværket

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK Dec. 2016 Stillinge.Strands.Vandv@mail.dk BEREDSKABSPLAN FOR ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-7. Alarmeringsliste 8-11. Info i forbindelse

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj

Lumsås Vandværk Oddenvej Nykøbing Sj Lumsås Vandværk Oddenvej 182 4500 Nykøbing Sj Den 28. juni 2016 Ophævelse af kogeanbefaling Lumsås Vandværk Efter samråd med Embedslægen har Odsherred Kommune besluttet, at påbuddet om kogeanbefaling i

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015

Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg. Planen er udarbejdet d.13/ Revideret juni 2015 Beredskabsplan for Glamsbjerg Vandværk Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Planen er udarbejdet d.13/8 2009 Revideret juni 2015 Informationerne skal ajourføres efter vandværkets årlige generalforsamling

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Odder Kommune Juni 2003 Rev. oktober 2014 Rev. 30.10.2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1.0 INDLEDNING 1.1 Beredskabsgruppe 3 1.2 Indkaldelse af beredskabsgruppen 3

Læs mere

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a

Beredskabsplan for. Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Beredskabsplan for Thyholm Private Fællesvandværk A.m.b.a Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere,

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Beredskabsplan for drikkevand Plan & Miljø 2015 Beredskabsplan for drikkevand Indholdsfortegnelse Indledning 3 Alarmering 4 Alarmeringsdiagram 5 Organisering 6 Koordinationsgruppen 7 Håndtering af akut

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Flade Vandværk A.m.b.a. 2015 Eksemplar nr. 1 Tilhører Flade Vandværk 2 Indhold Side 3: Formål med beredskabsplanen Side 4: Generel handling i beredskabssituationer Action Card 1: Forurening

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015

BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 FEJRUP STRAND VANDVÆRK A.M.B.A. BEREDSKABSPLAN Udgave 3 / 19.11.2015 INDHOLD. 1. Formål. 2. Ansvar 3. Beredskabssituationer 4. Handlings procedurer Bilag: A Alarmeringsliste B Dokumentationsskema 1 FORMÅL.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening side 7 og 8 Forurening

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan

Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Virklund Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Indhold side Indledning... 2 Det kommunale beredskab... 2 Embedslægen... 3 Kogeanbefaling... 3 Vandværkets beredskab... 4 Beredskabets organisering koordinationsgruppe...

Læs mere

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3

Generelt ------------------------------------------------ 2. Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Indholdsfortegnelse Generelt ------------------------------------------------ 2 Alarmeringsliste - telefonnumre------------------ 3 Akut forurening af kildeplads---------------------- 4 Forurening af forsyningsanlæg--------------------

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme))

Drikkevand. Alarmering. Geografisk omfang: (På vandværk/ledningsnettet/antal berørte forbrugere (særligt følsomme)) Alarmering D 1 Side 1 Tjekliste til modtager af alarm (Findes som skabelon) Meddelelse vedrørende unormal vandforsyning (Hvornår og hvordan, via analyse/forbrugere/vandværk/embedslæge) Forureningens art:

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning

Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyning Udarbejdet af Teknik og Miljø, Bornholms Regionskommune 1 INDHOLD 1 Formål, opgaver og ansvar... 5 1.1 Formål... 5 1.1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.

Gundsømagle Vandværk Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail. Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Fremsendt pr. mail til gundsoevand@gundsoemagle-vandvaerk.dk og gugger41@gmail.com Natur og Miljø Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk

BEREDSKABSPLAN. Vrensted Vandværk BEREDSKABSPLAN Vrensted Vandværk Indholdsfortegnelse Vrensted Vandværk Indledning side 3 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 4 Organisering side 5 Alarmeringsplan side 6 Håndtering af akut forurening

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk

Beredskabsplan. For VANDVÆRKSNAVN vandværk Beredskabsplan For VANDVÆRKSNAVN vandværk Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion af Beredskabsplanen... 3 1.1 Ansvar og opbygning af planen... 3 1.2 Godkendelse af planen... 4 2 Formål, opgaver

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevand

Beredskabsplan for drikkevand Teknik og Miljø Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Alarmering side 3 Organisering side 4 Koordinationsgruppen side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Bilag 1: Alarmeringsplan side 8 2: Lovgivning

Læs mere

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015

Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 2014 og 2015 Mikrobiologiske drikkevandsforureninger på almene vandforsyninger i 214 og 215 Ida Lyng og Henrik L. Hansen, Embedslægerne Syd, Styrelsen for Patientsikkerhed Embedslægeinstitutionerne har de seneste seks

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00153 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet

Varsel om påbud om forbedret vandkvalitet Marienborg Gods Vandværk Godskontoret Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Sendt pr. e-mail til: Birgitte.natorp@marienborg.dk Lars.haugaard@marienborg.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I

SØNDERSØ KOMMUNE BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I BEREDSKAB VED AKUT FORURENING AF DRIKKEVANDET I SØNDERSØ KOMMUNE 1. Handlingsplan Denne handlingsplan er udarbejdet med henblik på at afklare initiativpligt og kompetenceforhold i tilfælde af en akut drikkevandsforurening.

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 2013 Verninge Vandværk Lundgårdsvej 3 5690 tommerup Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner.

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN

IS ASSENTOFT VANDVÆRK BEREDSKABSPLAN BEREDSKABSPLAN IS Assentoft Vandværk August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens godkendelse og revision... 3 1.3 Beredskabsplanens fordeling... 3 2. Organisation...

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune UDKAST - 2. september2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S

Beredskabsplan for. Billund Drikkevand A/S Beredskabsplan for Billund Drikkevand A/S April 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 INDLEDNING 4 Anvendelse: 4 2 Beskrivelse af Billund Drikkevand A/S 5 Anlæg og lokaler 5 Fordeling 6 2.1

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om. Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011

Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om. Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011 Sundhedsstyrelsens og Naturstyrelsens erfaringsopsamling om Mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2011 December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Baggrund...3 3. Regelgrundlaget...3 4. Mikrobiologiske

Læs mere

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk

Beredskabsplan. Bremdal Vandværk Beredskabsplan Bremdal Vandværk Opdateret februar 2014-1 - Indholdsfortegnelse. Side Anvendelse, formål..3 Vandforsyning i Struer kommune 3 Vandværkets opgaver...4 Formål..4 Lovgrundlag.4 Organisationen

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger

NOTAT. Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-401-00204 Ref. LMU Den 21. september 2012 Kontrol af kvaliteten af drikkevand i enkeltindvindinger 1. Ejerens ansvar Ejeren af en brønd eller boring,

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk

Lillerød Andelsvandværk Beredskabsplan Januar 2013 Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Danmark Telefon: +45 39 69 02 22 Telefax: +45 39 57 22 14 Beredskabsplan Side: 1/41 0. Beredskabsplanens rammer og anvendelse... 2 0.1

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 29 05/2008 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget kortfattet

Læs mere

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26

Beredskabsplan. Andelsselskabet. Filippavej 78, Hundstrup, 5762 Vester Skerninge. 14. september 2011 Side 1 af 26 Andelsselskabet 14. september 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse : Side Bilag Indholdsfortegnelse: 2 Generelt: 3 Plan for brud på forsyningsledningsnet: 4 Plan for nedbrud på vandværket: 5 Plan for

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING. A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3-4. Alarmeringsliste 5-9. Info i forbindelse med anvendelse af beredskabsplan 10. Telefon-Alarm-Liste

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002. Planlægning af beredskab for vandforsyningen Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 8 2002 Planlægning af beredskab for vandforsyningen Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 DET LOVMÆSSIGE GRUNDLAG M.V. 8 1.1.1 Beredskabsloven 8 1.1.2 Lov om vandforsyning

Læs mere