EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team"

Transkript

1 EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 3. januar Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere håndbog dateret 18. november Håndbogen er ændret som følge af indførelsen af digital indberetning fra 1. januar Væsentlige indholdsmæssige ændringer er markeret med gult. 1

2 Indholdsfortegnelse Indhold PD U2 håndbog... 1 Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med... 1 udstedelse af... 1 PD U2 (EØS-dagpenge)... 1 A-kassernes Samvirke/EØS-team januar Indholdsfortegnelse... 2 Ansøgning om PD U2, herunder udstedelse af dokumentet... 5 Gennemgang af ansøgningsblanketten... 6 Ansøgerens oplysninger... 6 A-kassens Sagsbehandling... 8 Oplysninger om aktiviteter mv. fra Jobcenteret A-kassens afgørelse Udfyldelse af PD U Beskrivelse af PD U PERSONOPLYSNINGER OM INDEHAVEREN PERIODER, FOR HVILKE DER KAN UDBETALES ARBEJDSLØSHEDSYDELSER AF DEN INSTITUTION, DER UDSTEDER DETTE DOKUMENT SUPPLERENDE OPLYSNINGER TIL INDEHAVEREN DEN INSTITUTION, SOM UDFYLDER DOKUMENTET Udfyldelse af dokument U Beskrivelse af SED U Document on Export Number of attachments Date sent Sending Institution: Case numbers Person Entitlement Last day of maximum period:

3 5. Estimated end of entitlement Other circumstances Udfyldelse af dokument U Beskrivelse af SED U Notification Registration - Export: Date of registration Person's address Udlevering af PD U2 og øvrige dokumenter til medlemmet Udbetaling af EØS-dagpenge I 3 måneders perioden Medlemmets tilmelding i det andet EØS-land Opgørelse af 7-dages-fristen Forlængelse af 7-dages-fristen Helligdage Tilmelding før attestens startdato Kontrolforanstaltninger og rådighed Kontrolforanstaltninger Rådighed Ferie i perioden med EØS-dagpenge Sygdom EU-sygesikringsbevis (det blå sygesikringskort) Arbejde Fuldtidsarbejde Tidsbegrænset ansættelse Opsigelse af arbejde Deltidsarbejde Supplerende dagpenge i attestperioden Frigørelsesattest Selvstændig virksomhed Ophør af medlemskab i attestperioden Tilbagebetaling af EØS-dagpenge Efter hjemkomst Bevarelse af dagpengeretten efter PD U2-perioden

4 Forlængelse af fristen for hjemvenden Digital indberetning af PD U Brugervejledning til A-kasser - SharePoint løsningen PD-U Om brugervejledningen Autorisation Adgang til løsningen Indberetning af oplysninger Generere rapporter Bilag Geografisk anvendelsesområde af forordning (EØF) nr. 883/2004 om social sikring for vandrende arbejdstagere EØS-landene *) (dagpenge kan medbringes) *) Schweiz har indgået bilaterale aftaler med EØS-landene om anvendelse af forordning 883 med virkning fra **) Norge, Island og Liechtenstein har tiltrådt forordning 883/04 med virkning fra 1. juni ***) Kroatien er optaget som EU-medlem med virkning fra 1. juli Øvrige områder (dagpenge kan medbringes) Lande og områder, der ikke er omfattet af forordningen (dagpenge kan ikke medbringes) Bilag Oversigt over antal dage der vil være i PD U2-perioden Bilag Generel vejledning om arbejdssøgning i udlandet Bilag Godkendelsesbrev Bilag Skrivelse til den anden myndighed om SED U008 og U

5 Ansøgning om PD U2, herunder udstedelse af dokumentet Vi har vejledningspligt overfor et medlem, som påtænker arbejdssøgning i udlandet, jf. bekendtgørelsen om en a-kasses pligt til at vejlede m.v. Blanketten (EØS1) til brug for ansøgning om PD U2 findes på AK-Samvirkes blanketside og der linkes hertil fra WIKI en på nordic-eea.eu. Siden 1. juli 2013 har a-kasserne selv overtaget ansvaret for udvikling af blanketten og AK-Samvirke har udsendt en ny version den 17. oktober Ændringerne til blanketten var, at de hidtidige afsnit med jobcenterets og a-kassens oplysninger er fjernet, således at blanketten nu kun omfatter medlemmets egne oplysninger om bl.a. afrejsetidspunkt og EØS-land man ønsker at søge arbejde i. Oplysningerne om hvorvidt der er planlagt aktiviteter for medlemmet, skal a-kassen selv fremfinde via det fælles datagrundlag. Der skal herefter gives besked til Jobcenteret, når a-kassen godkender retten til arbejdssøgning i et andet EØS-land, således at Jobcenteret kan afmelde medlemmet. Denne besked gives af medlemmet, der skal vejledes om, at vedkommende selv skal afmelde sig Jobcenteret med virkning fra afrejsedagen. Som hidtil bør der alene behandles ansøgninger fra medlemmet, der modtages tidligst 4 uger før ønsket afrejsedato. Vi skal være opmærksomme på, at en ansøgning om PD U2 kræver en forholdsvis hurtig sagsbehandling, idet medlemmet så vidt muligt skal have modtaget svar på sin ansøgning i god tid inden afrejsen, dvs. ca. en uge før afrejse. Når vi modtager ansøgningen fra medlemmet, skal a-kassen ud fra oplysningerne på ansøgningsblanketten, sammenholdt med a-kassens egne oplysninger og oplysningerne i det fælles datagrundlag, vurdere om medlemmet opfylder betingelserne for at få PD U2. Det er os, der udbetaler EØS-dagpenge til medlemmet. Satsen svarer til medlemmets almindelige dagpengesats. Med virkning fra 1. januar 2014 er der etableret en ordning med digital indberetning af PD U2 (EØSdagpenge) til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i stedet for den hidtidige kvartalsvise indberetning med statistikskemaer. Indberetningsløsningen giver mulighed for løbende at indtaste oplysninger under og efter behandlingen af medlemmets sag om eøs-dagpenge. Indberetningsløsningen kan derfor benyttes som støtteredskab for a- kassens behandling af sager om udbetaling af eøs-dagpenge. Indberetningsløsningen er beskrevet i afsnittet om Digital indberetning af PD U2 i slutningen af denne håndbog. 5

6 Gennemgang af ansøgningsblanketten I det følgende gennemgås alle punkter til udfyldelse på ansøgningsblanketten Ansøgerens oplysninger Skal udfyldes af medlemmet. Adresse i Danmark På afrejsedagen skal medlemmet have bopæl og ophold i Danmark. Dette skyldes, at medlemmet skal være dagpengeberettiget på afrejsedagen for at kunne bevare sin ret til dagpenge under arbejdssøgning i udlandet. Det er ikke et krav, at medlemmet har en folkeregisteradresse i Danmark. Det er tilstrækkeligt, at medlemmet har en kontaktadresse, som er kendt af Jobcenteret og os, for at medlemmet kan anses for at stå til rådighed. Bemærk: Medlemmet skal vejledes om, at man ikke bør afmelde sig folkeregisteret i attestperioden, medmindre man faktisk ønsker at emigrere. Bliver man afmeldt folkeregisteret, kan man ikke ved hjemvenden igen blive digitalt tilmeldt, men skal møde personligt op på Jobcenteret. Statsborgerskab Medlemmet skal være omfattet af personkredsen i forordningen for at have ret til et PD U2. Medlemmet skal dermed som udgangspunkt være statsborger i et EØS-land. Dog har også konventionsflygtninge og statsløse bosat i et EØS-land under visse betingelser ret til et PD U2. Bemærk: Danmark har som følge af vores EU-forbehold i modsætning til de øvrige EØS-lande ikke tillempet forordningen for 3. landes statsborgere, der har boet og arbejdet i et EØS-land. 3. landes statsborgere vil derfor ikke kunne få et PD U2. Hvilket EØS-land ønsker du at søge arbejde i PD U2 kan kun benyttes inden for EU s geografiske anvendelsesområde og i det omfang EØS-aftalelandene har tilsluttet sig forordningen. Herudover kan den benyttes i en række oversøiske områder. Der henvises til bilag 1 for en komplet oversigt over de omfattede lande samt de oversøiske områder Hvis et medlem ønsker at benytte PD U2 i flere lande inden for én dokumentperiode (3 måneder), skal medlemmet angive de nøjagtige datoer for, hvornår arbejdssøgningen påbegyndes i de enkelte lande. Der skal i dette tilfælde udstedes et PD U2 for hvert land. Nøjagtig afrejsedato fra Danmark Medlemmet skal angive en nøjagtig afrejsedato fra Danmark, så der kan tages stilling til, om medlemmet opfylder betingelserne for PD U2 på afrejsedagen, herunder om 4-ugers-kravet vil være opfyldt på afrejsedagen. 6

7 Hvis medlemmet ikke opfylder 4-ugers-kravet på den ønskede afrejsedag, skal medlemmet oplyses om den tidligste dato for, hvornår medlemmet kan rejse. Medlemmet bedes samtidig om at ændre afrejsedagen til denne dato eller til en dato herefter. Hvis medlemmet ikke har angivet en afrejsedato, skal vi bede medlemmet om at oplyse en nøjagtig afrejsedato. Hvis medlemmet ønsker at ændre afrejsedatoen efter udstedelsen af PD U2, er udgangspunktet, at PD U2 en skal annulleres. Medlemmet skal søge på ny. Hvis afrejsedagen er en lørdag eller søndag, skal PD U2 først løbe fra om mandagen. 4-ugers-kravet skal dog være opfyldt på afrejsedagen, dvs. at hvis man fx ønsker at rejse lørdag den 29. i en måned, skal man have været tilmeldt JC senest fredag den 1. i måneden. Har du tidligere fået dagpenge under arbejdssøgning i udlandet? Hvis medlemmet tidligere har benyttet et PD U2 (attest E 303), skal arbejdskravet på mindst 296 timer (for deltidsforsikrede mindst 148 timer) inden for 3 måneder/12 uger mellem to PD U2 er være opfyldt, før medlemmet har ret til et nyt PD U2 jf. EØS-bekendtgørelsen 17. Arbejde i udlandet kan bruges til opfyldelse af arbejdskravet (PD U1 eller utvetydig dokumentation i form af lønsedler eller lignende kræves). Der skal være tale om arbejde, som kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i arbejdsløshedsforsikringslovens 53, stk. 2. Hvis medlemmet efter sidste PD U2 har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, anses arbejdskravet mellem to dokumenter for at være opfyldt, uanset om medlemmet har valgt at lade sig optage på ny i a-kassen som dimittend. Adresse i det andet EØS-land Det er ikke et krav, at medlemmet kender sin fremtidige adresse i det andet EØS-land inden afrejsen. Adressen kan oplyses senere. Det er derimod et krav, at medlemmet kan kontaktes i det EØS-land, hvor medlemmet ønsker at søge arbejde. Både i forhold til det pågældende lands kontrolforanstaltninger og de danske rådighedsreglers krav om at kunne overtage arbejde med dags varsel. Arbejdsperiode Medlemmet skal her angive dato for start og ophør af det sidste arbejdsforhold, så der, sammenholdt med oplysninger fra det fælles datagrundlag, kan tages stilling til, om medlemmet opfylder 4-ugers-kravet på afrejsedagen - og eventuelt om medlemmet opfylder arbejdskravet mellem to attestperioder. Fik du eller arbejdsgiveren tilskud til din løn Hvis medlemmets sidste arbejde har været arbejde med løntilskud, kan arbejdsperioden medregnes til opfyldelse af 4-ugers-kravet, såfremt medlemmet har været registreret som arbejdssøgende hos jobcentret og stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden. 7

8 I dette tilfælde vil medlemmet kunne rejse dagen efter arbejdet ophører, hvis arbejdsforholdet har haft mindst 4 ugers varighed, eller hvis arbejdsperioden sammenlagt med en ledighedsperiode forud for arbejdet udgør mindst 4 uger. Det skal dog bemærkes, at ophør i en jobplan kan medføre karantæne efter reglerne om selvforskyldt ledighed. Arbejde med løntilskud kan derimod ikke medgå til opfyldelse af arbejdskravet mellem to dokumenter. Årsag til arbejdsophør Hvis medlemmet har sagt sit arbejde op uden en gyldig grund, skal vi træffe afgørelse om selvforskyldt ledighed, jf. bekendtgørelsen om selvforskyldt ledighed. Ved selvforskyldt ledighed kan de 3 ugers karantæne efter arbejdsophøret medgå til opfyldelse af 4-ugerskravet, med mindre medlemmet kommer i mellemperiode, jf. rådighedsbekendtgørelsen 19 og nedenfor. Af EØS-vejledningen (punkt 30-46) fremgår, hvad der i øvrigt kan medgå til opfyldelse af 4-ugers-kravet, fx karensmåneden for dimittender og karensperioden for selvstændige. Eventuelle bemærkninger Medlemmet kan her angive, hvis der fx søges om dispensation fra 4-ugers-kravet. A-kassens Sagsbehandling 4-ugers-kravet 4-ugers-kravet opgøres som sammenlagt 4 ugers ledighed (28 dage) siden medlemmets sidste arbejdsforhold. 4-ugers-kravet skal opfyldes på ny efter hvert afsluttet arbejdsforhold. At der skal være tale om sammenlagt 4 ugers ledighed betyder, at der kan være kortere afbrydelser i ledighedsperioden, fx som følge af rådighedsbegrænsende barns sygdom. Der skal dog samlet set stadig være 4 ugers ledighed - fx 2 ugers ledighed før barns sygdom og 2 ugers ledighed efter barns sygdom. Ved kortere afbrydelser forstås samlet op til 5 dage. Se endvidere hertil nedenfor om dispensation for 4 ugers kravet, ved kortvarig sygdom. 4-ugers-kravet opgøres fra den første reelle ledighedsdag, dvs. dagen efter arbejdets ophør og dagen efter, at medlemmet ophører med at modtage løn, fratrædelsesgodtgørelse, feriepenge eller lignende fra arbejdsgiveren. 4-ugers-kravet skal være opfyldt senest dagen før afrejsedagen. Medlemmet skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcentret og stå fuldt til rådighed i 4 ugers perioden. Der kan godt udstedes en PD U2 uanset, at medlemmet har fået en karantæne for selvforskyldt ledighed. Man kan dog ikke modtage EØSdagpenge i et antal timer, som svarer til den del af karantænen, som ikke er afviklet på afrejsedagen, jf. nedenfor om Medlemmet har selv sagt op for at rejse til udlandet at medlemmet ikke har afviklet overskydende timer på afrejsedagen. Man kan dog ikke modtage EØS-dagpenge i et antal timer, som svarer til de ikke afviklede overskydende timer Og 4 ugers perioden kan tilsvarende godt bestå af perioder, hvor medlemmet heller ikke har ret til dagpenge, som 8

9 i en mellemperiode hvor medlemmet har afslået eller opsagt et arbejde for at rejse til udlandet, jf. nedenfor om Medlemmet har selv sagt op for at rejse til udlandet i karensperioden for dimittender eller karensperioden på 3 uger for selvstændige i forbindelse med ophør af selvstændig virksomhed. Da der stilles krav om 4 ugers ledighed, vil arbejde i 4-ugers-perioden som udgangspunkt udløse et nyt 4- ugers-krav, og det er vigtigt, at medlemmet angiver alt arbejde uanset art og omfang, da det kan have indflydelse på medlemmets ret til dokumentet. Arbejde af kort varighed vil dog ikke afbryde 4-ugers-fristen. Ved kortvarigt arbejde skal i den sammenhæng forstås arbejde i maximalt 2 dage. Arbejde i mere end 2 dage afbryder 4-ugersperioden og 4-ugerskravet skal således først opfyldes på ny, når der foreligger arbejde i 3 dage eller flere i 4-ugers-perioden. Der henvises til rundskrivelse nr. 11/06. Medlemmet har selv sagt op for at rejse til udlandet Det er ikke en gyldig grund, hvis medlemmet har sagt sit arbejde op for at rejse til udlandet. Da medlemmet i dette tilfælde ikke kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark, kommer medlemmet i mellemperiode fra dagen efter arbejdsophøret og indtil afrejsen jf. bekendtgørelse om rådighed. Vi skal træffe afgørelse om mellemperiode og karantæne. Karantænen for selvforskyldt ledighed kan først afvikles fra PD U2s startdato. For medlemmer uden dispensationsmulighed fra 4-ugers-kravet, skal 4-ugers-kravet opfyldes i mellemperioden. Mellemperioden skal derfor være af mindst 4 ugers varighed, før medlemmet kan rejse med et PD U2. Det er en forudsætning, at medlemmet er registreret som arbejdssøgende hos jobcentret, og at medlemmet kan formidles arbejde i mellemperioden (pga. 4-ugers-kravet). Dispensation fra 4-ugers-kravet Der er i en række tilfælde mulighed for, at vi kan dispensere fra 4-ugers-kravet. Vi skal være opmærksomme på, at dispensationen skal meddeles til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via den digitale indberetningsløsning for EØS-dagpenge, jf. afsnittet om Digital indberetning. Ved dispensation fra 4-ugers-kravet skal de almindelige betingelser for ret til dagpenge stadig være opfyldt på afrejsedagen, jf. EØS-vejledningen (punkt 47-53). Hvis medlemmet opfylder betingelserne for at få dispensation fra 4-ugers-kravet, kan medlemmet tidligst rejse dagen efter, at medlemmet ophører med at modtage løn, fratrædelsesgodtgørelse, feriepenge eller lignende fra arbejdsgiveren. 9

10 Hvis medlemmet selv har opsagt sit arbejde, og medlemmet har angivet et af nedenstående tilfælde som årsag til arbejdsophøret, kommer medlemmet i mellemperiode i en eventuel mellemliggende periode fra arbejdsophøret og indtil afrejsen. Ægtefælleflytning Efter bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed er det en gyldig grund, hvis medlemmet har opsagt sit arbejde i forbindelse med, at ægtefællen eller samleveren er flyttet for at overtage varigt arbejde (mere end 5 uger) eller påbegynde en uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Der kan dispenseres fra 4-ugers-kravet, hvis medlemmets opsigelse, i overensstemmelse med bekendtgørelsen, skyldes, at medlemmet ønsker at følge sin ægtefælle/samlever, som er flyttet til udlandet. Medlemmet skal dokumentere, at opsigelsen skyldes ægtefællens eller samleverens overtagelse af arbejde/påbegyndelse af uddannelse. Gyldig dokumentation kan være kopi af ansættelseskontrakt eller lignende, hvoraf datoen for påbegyndelse af arbejdet/uddannelsen fremgår, da medlemmets flytning skal ske inden for et år efter, at ægtefællen/samleveren er flyttet. Der stilles ikke krav om registrering som arbejdssøgende hos jobcentret, og om at medlemmet kan rejse dagen efter arbejdets ophør, såfremt de almindelige betingelser for ret til dagpenge er opfyldt. I en eventuel ledighedsperiode fra arbejdsophøret og indtil afrejsen anses medlemmet ikke for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og vil her være i mellemperiode. Vi skal træffe afgørelse om mellemperiode. Hvis der er tale om en samlevers overtagelse af arbejde/påbegyndelse af uddannelse, skal medlemmet desuden dokumentere, at de har (eller har haft) samme bopæl. Gyldig dokumentation kan være kopi af sygesikringsbeviser, bopælsattest, lejekontrakt eller lignende. Ansættelsessamtale Vi kan dispenseres fra 4-ugers-kravet, hvis medlemmet skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land. Der skal være tale om en bestemt arbejdsgiver og en samtale om et konkret arbejde. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, hvis medlemmet fx skal til registreringssamtale hos et rekrutteringsbureau. Der skal være tidsmæssig sammenhæng mellem afrejsen og samtalen. Medlemmet kan derfor tidligst rejse 5 kalenderdage før samtalen. Der stilles ikke krav om registrering som arbejdssøgende hos jobcentret. Medlemmet skal dokumentere at skulle til samtale i det andet EØS-land. Gyldig dokumentation kan være kopi af et indkaldelsesbrev til samtale fra arbejdsgiveren, hvoraf datoen for samtalen fremgår. Dokumentationen skal endvidere kunne identificeres som værende fra arbejdsgiveren fx i form af brevhoved, mailadresse eller lignende. Det er ikke en gyldig grund, hvis medlemmet har sagt sit arbejde op, fordi medlemmet skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land. Vi skal derfor træffe afgørelse om karantæne og en eventuel mellemperiode. 10

11 Statsborgerskab Der kan dispenseres fra en del af 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er statsborger i det andet EØS-land. Der stilles krav om mindst en uges registrering som arbejdssøgende hos jobcentret. Det er ikke en gyldig grund, hvis medlemmet har sagt sit arbejde op for at rejse til sit hjemland. Vi skal derfor træffe afgørelse om karantæne og en eventuel mellemperiode. Påbegyndelse af arbejde i det andet EØS-land Der kan dispenseres fra 4-ugers-kravet, hvis medlemmet kan dokumentere at skulle påbegynde arbejde i det andet EØS-land, fx deltidsarbejde eller arbejde af kortere tids varighed. Det kan være en gyldig grund, hvis medlemmet har opsagt sit arbejde for at påbegynde andet varigt arbejde (over 5 uger). En forudsætning for, at medlemmet har en gyldig grund til arbejdsophøret er, at det arbejde, medlemmet overtager, er på samme eller højere ugentligt timetal, eller er af et omfang, der ikke kan give ret til supplerende dagpenge jf. bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. Vi skal eventuelt træffe afgørelse om karantæne og mellemperiode. Der stilles ikke krav om registrering som arbejdssøgende hos jobcentret, og medlemmet kan rejse dagen efter arbejdets ophør, såfremt de almindelige betingelser for ret til dagpenge er opfyldt. PD U2 udstedes som vanligt for en periode på 3 måneder. Den gælder dog kun indtil medlemmet eventuelt bliver omfattet af det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring. Hvis arbejdets art og omfang berettiger til optagelse i det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring, skal medlemmet som udgangspunkt optages i det andet lands forsikring, hvorefter perioden med PD U2 anses for afbrudt. I Norden kan medlemmet dog vælge at forblive forsikret perioden i det land, der har udstedt PD U2, jf. punkt 65 i EØS-vejledningen. Sygdom af kortere varighed Der kan endvidere i særlige tilfælde dispenseres fra en del af 4-ugers-kravet, ved medlemmets egen eller barns rådighedsbegrænsende sygdom af kortere varighed. Ved kortere varighed forstås sammenlagt højst 3 dages varighed. 4-ugers-kravet anses altså ikke for afbrudt, selv om der inde i 4-ugers-perioden er sygdom af højst 3 dages varighed. Der stilles krav om registrering som arbejdssøgende hos jobcentret. Vær opmærksom på, at der her er tale om en dispensation, som skal indberettes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via den digitale indberetningsløsning for EØS-dagpenge, jf. afsnittet om Digital indberetning. Karantæne og mellemperiode Ved medlemmets egen opsigelse begrundet i tilfælde hvor der gives dispensation fra 4-ugers-kravet, vil medlemmet være i mellemperiode i en eventuel ledighedsperiode fra arbejdsophøret og indtil afrejsen, da medlemmet i den mellemliggende periode ikke kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af konkrete fremtidsplaner. Karantænen for selvforskyldt ledighed kan først afvikles fra tidspunktet, hvor årsagen til mellemperioden er bortfaldet, dvs. fra afrejsedagen, såfremt medlemmet tilmelder sig arbejdsformidlingen i udlandet inden for en frist på 7 dage (7-dages-fristen). 11

12 Hvis medlemmet ikke tilmelder sig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land inden for 7-dages-fristen, kan karantænen først afvikles fra og med tilmeldingsdatoen. Karantænen afvikles således i perioden med PD U2, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Startdatoen på PD U2 vil være den dag medlemmet rejser (eller fra om mandagen, hvis afrejsedagen er lørdag eller søndag). Medlemmet vil dog først være berettiget til dagpenge fra den dato, hvor karantænen er afviklet. Oplysninger om aktiviteter mv. fra Jobcenteret Medmindre der helt eller delvist kan dispenseres fra 4-ugers kravet, skal a-kassen tjekke med det fælles datagrundlag eller i fornødent omfang direkte fra Jobcenteret, at medlemmet er tilmeldt som ledig og arbejdssøgende, samt om der er planlagt aktivering i perioden med dagpenge under arbejdssøgning i udlandet. Er medlemmet registreret som arbejdssøgende hos jobcentret Medlemmet skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcentret og stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, med mindre medlemmet opfylder en af betingelserne for dispensation fra hele 4-ugers-kravet. Hvis medlemmet er deltidsforsikret, skal a-kassen oplyse medlemmet om, at det andet EØS-land kan stille krav om, at medlemmet stiller sig til rådighed for fuldtidsarbejde i PD U2-perioden. Fra hvilken dato A-kassen skal tjekke datoen for, hvornår medlemmet sidst har ladet sig registrere som arbejdssøgende hos jobcentret, så der kan tages stilling til, om medlemmet opfylder 4-ugers-kravet på afrejsedagen. Er der planlagt et tilbud for medlemmet på det ansøgte afrejsetidspunkt og 3 måneder frem A-kassen skal undersøge, om der er planlagt aktivering for medlemmet. I så fald skal medlemmet følge tilbuddet. Det kan få konsekvenser for retten til dagpenge, hvis medlemmet ikke påbegynder eller afslår et tilbud efter en jobplan, jf. bekendtgørelsen om selvforskyldt ledighed. Hvis der er planlagt et konkret tilbud, som begynder før eller samtidig med den anførte afrejsedato, kan PD U2 ikke udstedes. Hvis der er et konkret tilbud, som begynder efter den anførte afrejsedato, kan der kun udstedes en PD U2 til og med dagen før tilbuddet starter. Eventuelle andre forhold i relation til registreringen på Jobcenteret mv. A-kassen skal også undersøge, om medlemmet har afmeldt sig jobcenteret i forbindelse med ferieafholdelse og derefter har registreret sig som arbejdssøgende hos jobcentret igen. Hvis medlemmet har været afmeldt jobcenteret i en periode uden at have været i arbejde, kan jobcenteret oplyse om forrige datoer for registrering som arbejdssøgende hos jobcentret og afmelding hos jobcenteret med henblik på en sammenlagt opgørelse af 4-ugers-kravet. 12

13 Medlemmet skal være berettiget til dagpenge på afrejsedatoen, hvilket bl.a. betyder, at medlemmet skal stå til rådighed og opholde sig i Danmark på afrejsedatoen. Hvis det fremgår af jobcenterets registreringer, at medlemmet afholder ferie i en periode, som slutter få dage før eller dagen før afrejsedagen, og medlemmet har opfyldt 4-ugers-kravet før ferieafholdelsen, skal a-kassen derfor bede medlemmet om at dokumentere udrejse fra Danmark på afrejsedagen. Bemærk: Ferie kan ikke indgå i opgørelsen af 4-ugers perioden og medlemmet må som udgangspunkt heller ikke afholde ferie i 4 ugers-perioden. Dog accepteres ferie i indtil 3 dage, svarende til hvad der er gældende for kortvarig sygdom, se hertil punkt 46 i EØS-vejledningen. Gyldig dokumentation kan være kopi af boardingpas, udskrift fra flyselskab, færgebillet, dokumentation for brug af medlemmets betalingskort i Danmark på afrejsedagen eller anden særlig dokumentation. Da der i disse tilfælde ofte ikke kan tages stilling til medlemmets ret til PD U2 inden afrejse, kan PD U2 først udstedes efter afrejse. Ansøgningen skal senest på afrejsedagen være modtaget hos a-kassen. Hvis ansøgningen først modtages efter afrejse, skal medlemmet have afslag på PD U2. A-kassens afgørelse Hvis medlemmet ikke opfylder betingelserne for at få ret til dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØSland (PD U2), skal a-kassen træffe afgørelse om afslag på EØS-dagpenge med klagevejledning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hvis medlemmet opfylder betingelserne for at få PD U2, men der er forhold, som betyder, at medlemmet ikke vil være berettiget til EØS-dagpenge i hele 3-måneders-perioden, skal vi træffe afgørelse om forkortet periode med PD U2 og give medlemmet klagevejledning til direktoratet. Det kan fx være tilfældet, hvis det inden udstedelsen af PD U2 ligger fast, at medlemmet skal påbegynde uddannelse, aktivering eller lignende på et tidspunkt inde i perioden. Vi skal udstede PD U2, som udløber dagen før uddannelsen/aktiveringen påbegyndes, eller som udløber dagen før medlemmets dagpengeret ophører. BEMÆRK: A-kassen skal være opmærksom på, at hvis der forløber tid mellem a-kassens tjek i det fælles datagrundlag eller kontakt til jobcenteret for planlagte aktiviteter og meddelelsen til Jobcenteret om at bevilling af PD U2 bliver benyttet, kan der eventuelt være planlagt fx aktivering eller ferie, der kan ændre grundlaget for a-kassens bevilling. Når A-kassen træffer afgørelse om ret til dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land, bør a-kassen derfor samtidig orientere Jobcenteret om dette. Medlemmet skal vejledes om, at medlemmet selv skal kontakte Jobcenteret, såfremt vedkommende ønsker at benytte sig af retten til arbejdssøgning i det andet land. Jobcenteret skal derefter afmelde medlemmet med virkning fra attestens 1. dag, når medlemmet retter henvendelse til Jobcenteret og oplyser, at vedkommende vil gøre brug af attesten. 13

14 Udfyldelse af PD U2 Beskrivelse af PD U2 PD U2 er et dokument, der er udstedt til medlemmet som dokumentation for, at medlemmet har fået bevilget arbejdssøgning i op til 3 måneder i det andet EØS-land, men med danske dagpenge. Dokumentet er til medlemmet og skal ikke afleveres til de udenlandske myndigheder. PD U2 udfærdiges på dansk. 1. PERSONOPLYSNINGER OM INDEHAVEREN 1.1 Personnummer Kvinde/Mand Her skrives medlemmets cpr.nr. og det krydses af, om medlemmet er kvinde eller mand. 1.2 Efternavn Efternavn 1.3 Fornavne Medlemmets fornavne 1.4 Fødenavn (**) Pigenavn UDFYLDES IKKE 1.5 Fødselsdato Fødselsdato 1.6 Nationalitet Medlemmets nationalitet 1.7 Fødested Fødested - UDFYLDES IKKE 2. PERIODER, FOR HVILKE DER KAN UDBETALES ARBEJDSLØSHEDSYDEL- SER AF DEN INSTITUTION, DER UDSTEDER DETTE DOKUMENT 2.1 Fra PD U2 ens startdato (første dag i 3 måneders perioden) til (dato) PD U2 ens slutdato (sidste dag i 3 måneders perioden) i maksimalt (dage) Antallet af dagpengedage i perioden se bilag senest 7 - dages fristens udløb 14

15 3. SUPPLERENDE OPLYSNINGER TIL INDEHAVEREN 3.2 Månedlig rapportering er forpligtet til Skal ikke afkrydses er ikke forpligtet til Sæt kryds 4. DEN INSTITUTION, SOM UDFYLDER DOKUMENTET Skal udfyldes med a-kassens kontaktoplysninger 4.5 Landekode Se oversigten over landekoder 4.6 Institutions-ID Skriv jeres id-nr. som angivet i EESSI-kataloget (fx AD10) Husk stempel Udfyldelse af dokument U008 Beskrivelse af SED U008 Oplysninger til det andet lands myndigheder om medlemmets ret til arbejdssøgning med danske dagpenge i op til 3 måneder i landet. Dokumentet udfærdiges normalt på dansk. Det burde være tilstrækkeligt kun at videregive SED'ere til de udenlandske myndigheder, men hvis der vedlægges yderligere breve, skal de udfærdiges på engelsk. Document on Export Ret til EØS-dagpenge i medfør af artikel 64 Number of attachments Antal vedlagte bilag Date sent Afsendelsesdato 15

16 Sending Institution: Country code Landekode udfyldes med DK Institution code Skriv jeres id nr. som angivet i EESSI-kataloget (fx AD10) Institution Name, Street, Town, Postal code, Region, Country; Phone, Fax, A-kassens navn, Gade, By, Postnr., (Region), Danmark, telefon, fax, e-post Receiving Institution Udfyldes af arbejdsformidlingen/myndigheden i det andet EØS-land 1. Case numbers 1.1 case number sending institution A-kassens journal- eller sagsnr. 1.2 case number receiving institution Sagsnr. i det andet land udfyldes af deres arbejdsformidling/myndighed 2. Person 2.1 Person Identifikation af den berettigede person Family Name Medlemmets efternavn Forenames Medlemmets fornavne Birth Date Medlemmets fødselsdato (dd.mm.åå) Sex Afkryds medlemmets køn Family name at Birth Efternavn ved fødsel. Udfyldes ikke Forenames at Birth Fornavne ved fødsel. Udfyldes ikke 16

17 2.1.7 If you have the Personal Identification Number of the person, please fill in the following: Hvorvidt medlemmet har et personnummer: Sæt kryds i boksen og skriv medlemmets cpr.nr. ud for Hvis medlemmet har et personnummer i det andet EØS-land, skrives det ud for If you do not have the Personal Identification Number of the person, please fill in the following: Udfyldes ikke, da alle vores medlemmer har et cpr.nr. 3. Entitlement Om medlemmet har ret til EØS-dagpenge: Sæt kryds i yes 4. Last day of maximum period: Skriv slutdatoen for PD U2 (perioden med EØS-dagpenge) 5. Estimated end of entitlement Forventet slutdato for ydelse: Her anføres ligeledes slutdatoen for PD U2 (perioden med EØS-dagpenge) 7. Other circumstances Omstændigheder udover de under punkt 6 i dokumentet anførte forhold, der har betydning for retten til ydelser: Udfyldes ikke. Signature of the sending institution Dokumentet dateres, underskrives og stemples. Udfyldelse af dokument U009 Beskrivelse af SED U009 Dokumentet er en bekræftelse på tilmelding til arbejdsformidlingen fra det land, hvor medlemmet søger arbejde. Dokumentet udstedes af myndigheden i det andet land, når der enten foreligger et PD U2 eller SED U008. Blanketten vil blive udfærdiget på det andet EØS-lands sprog. Som midlertidig procedure kan medlemmet eventuelt udstyres med dokumentet fra a-kassen, med henblik på, at medlemmet kan bringe dokumentationen for tilmeldingen med tilbage til den danske a-kasse. Til dette brug er der som Bilag 5 udarbejdet et følgebrev på engelsk. Benyttes denne procedure udarbejdes SED U009 ligeledes på engelsk. Det burde være tilstrækkeligt kun at videregive SED'ere til de udenlandske myndigheder, men hvis der vedlægges yderligere breve, skal de udfærdiges på engelsk. Notification Registration - Export: Underretning om registrering i forbindelse med EØS-dagpenge i medfør af artikel

18 Alle felter til og med punkt 2 udfyldes som de tilsvarende felter på SED U Date of registration Her skal den udenlandske arbejdsformidling/myndighed skrive datoen for medlemmets tilmelding. 4. Person's address Oplysning om medlemmets adresse i det andet EØS-land. Signature of the sending institution Dokumentet dateres, underskrives og stemples af arbejdsformidlingen/myndigheden i det andet EØS-land. Udlevering af PD U2 og øvrige dokumenter til medlemmet Hvis vi har modtaget ansøgningen om PD U2 i tilstrækkelig god tid fra medlemmet (dvs. 14 dage før afrejse), udstedes og sendes PD U2 ca. 1 uge før medlemmets afrejsedato. Det er vigtig at informere medlemmet om, at vedkommende selv skal afmelde sig Jobcenteret med virkning fra sin afrejsedato, hvis vedkommende vil gøre brug af retten til arbejdssøgning i et andet EØS-land. Vi skal informere medlemmet om at returnere oplysningsskemaet i udfyldt stand efter tilmelding til arbejdsformidlingen i udlandet. PD U 2 sendes til medlemmet A-kassen skal sende et brev til medlemmet. (Se bilag 4) PD U2 i 2 eksemplarer (1 ekstra eksemplar til den udenlandske myndighed for en sikkerheds skyld) Dokument U008 i to eksemplarer (den ene er til den udenlandske myndighed) Dokument U009 i to eksemplarer (den ene skal den udenlandske myndighed udfylde med oplysning om tilmeldingsdato den skal medlemmet sende til os) Generel vejledning Inden du rejser (se bilag 3) EØS-dagpengekort vedlægges eller alternativt henvises til elektroniske kort i godkendelsesbrevet. Evt. følgebrev til den udenlandske myndighed vedrørende U008 og U009. (Se bilag 5) Udbetaling af EØS-dagpenge EØS-dagpengene udbetales som almindelige dagpenge, men som en særlig ydelsesart. 18

19 For at kunne udbetale EØS-dagpengene skal vi have modtaget dokument U009 med oplysning om tilmelding til arbejdsformidlingen i EØS-landet eller anden utvetydig dokumentation for tilmelding. Husk at tage højde for 7-dages-fristen. Udbetalingen sker på grundlag af det modtagne EØS-dagpengekort. I 3 måneders perioden Medlemmets tilmelding i det andet EØS-land Medlemmet skal tilmelde sig den offentlige arbejdsformidling i det andet EØS-land inden for 7 dage fra og med PD U2 s startdato for at kunne få dagpenge fra dokumentets start (7-dages-fristen). Hvis medlemmet tilmelder sig senere, kan medlemmet først modtage dagpenge fra tilmeldingsdatoen. Opgørelse af 7-dages-fristen 7-dages-fristen er 7 kalenderdage fra og med PD U2 s startdato. Hvis dokumentet starter en fredag, udløber fristen den næstkommende torsdag. Hvis PD U2 starter en mandag og fristen således udløber næstkommende søndag, sættes fristen til om mandagen (8 dage). Når vi modtager U009 fra myndigheden i det andet EØS-land (eller fra medlemmet), skal vi kontrollere, at medlemmet har tilmeldt sig inden for 7-dages-fristen. Forlængelse af 7-dages-fristen Efter anmodning fra medlemmet kan vi i undtagelsestilfælde afgøre, at 7-dages-fristen kan forlænges, hvis særlige omstændigheder i det andet EØS-land har bevirket, at medlemmet ikke har kunnet tilmelde sig inden for fristen, fx administrative problemer eller lukning af arbejdsformidlingen pga. helligdage. Medlemmet skal kunne dokumentere at være rejst rettidigt. Der henvises til EØS-vejledningen. Hvis a-kassen ikke vurderer, at der er grundlag for at forlænge 7-dages-fristen, skal a-kassen træffe afgørelse om afslag på forlængelse af 7-dages-fristen med klagevejledning til direktoratet. Helligdage Hvis medlemmet oplyser, at 7-dages-fristen er overskredet pga. helligdag i det andet EØS-land, skal det dokumenteres at der er lukket på helligdagen. Fristen kan ikke forlænges med antallet af helligdage inden for 7-dages-fristen, men kun hvis sidste dag inden for fristen var en helligdag. Tilmeldingen anses for rettidig den næstkommende hverdag, og fristen kan forlænges til denne dag. En fortegnelse over landendes officielle helligdage findes i EU-Tidende : Her for EU-landene 2013 og Her for EFTA-landende

20 Tilmelding før attestens startdato En for tidlig tilmelding vil i de fleste tilfælde betyde, at medlemmet ikke har ret til PD U2, da medlemmet ikke har opholdt sig i Danmark på afrejsedagen. A-kassen kan ikke udbetale EØS-dagpenge til medlemmet. Kontrolforanstaltninger og rådighed Kontrolforanstaltninger Når medlemmet benytter PD U2, er medlemmet underlagt de kontrolforanstaltninger, som gælder i det andet EØS-land jf. forordningen. Det betyder, at medlemmet skal leve op til de krav om registrering og kontrol, som arbejdsformidlingen i det andet land stiller til personer, for at de kan anses for at være jobsøgende i det pågældende land. Ved tilmeldingen kan der være krav om udfyldelse af omfattende spørgeskemaer til brug for arbejdsformidlingen, ligesom der kan være krav om henvendelse til forskellige andre offentlige myndigheder. Der kan fx også være krav om, at medlemmet skal kunne dokumentere at have en fast bopæl i landet. Så længe medlemmet er tilmeldt, kan myndigheden fx stille krav om, at medlemmet møder ugentligt op hos arbejdsformidlingen, eller underkaster sig lægelige undersøgelser. Rådighed Medlemmet står dog til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet EØS-land efter de danske rådighedsregler, jf. forordningen. Hvis vi får oplysninger fra den udenlandske myndighed om rådighedsproblemer, fx ved modtagelsen af en SED U010, skal vi herefter tage stilling til, om der fortsat kan udbetales EØS-dagpenge til medlemmet efter reglerne i rådighedsbekendtgørelsen. Ferie i perioden med EØS-dagpenge Medlemmet kan holde fri (ferie) for egen regning eller med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver i perioden. Der kan højst holdes sammenlagt 7 dages fri, jf. EØS-vejledningen pkt. 66. Under ferieafholdelsen er medlemmet ikke berettiget til nogen ydelser hverken i form af EØS-dagpenge eller feriedagpenge. Medlemmet skal oplyse den udenlandske arbejdsformidling om ferien. Ved feriens start skal medlemmet oftest afmelde sig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land, hvorved udbetalingen af dagpenge indstilles. Efter ferien skal medlemmet gentilmelde sig den udenlandske arbejdsformidling, hvorved udbetaling af EØS-dagpenge skal genoptages. Medlemmet skal oplyse os om ferieafholdelsen og angive perioden for ferien på EØS-dagpengekortet. 20

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16.

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16. EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 A-kassernes Samvirke/EØS-team 16. maj 2012 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere håndbog dateret

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge

Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse. Søg om dagpenge Sådan bruger du Business Danmarks NetKasse Søg om dagpenge Her får du en gennemgang af hvordan du søger dagpenge Hvad skal jeg gøre for at få udbetalt dagpenge For at få udbetalt dagpenge skal du først

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Meld dig ledig via Jobnet Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Alt, hvad du skal vide, gøre og forholde dig til som ledig Det er aldrig sjovt at blive ledig, men du har heldigvis forberedt dig på situationen ved at blive medlem

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere