Bornholm som praktikplads-test-ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholm som praktikplads-test-ø"

Transkript

1 Bornholm som praktikplads-test-ø - en del af den regionale partnerskabsaftale mellem Bornholms Vækstforum og regeringen. - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor op til 40% af arbejdsstyrken forlader arbejdsmarkedet pga. alder de kommende 10 år. 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Regional partnerskabsaftale Problemstillingen og de konkrete forhold på Bornholm omkring praktikpladser Udfordringen med praktikpladser på Bornholm Hvad gør vi allerede nu på Bornholm? Bornholmermodellerne Tre alternative praktikpladsmodelforsøg - i perioden Klyngemodel I Skolen tager bureaukratiet Klyngemodel II - Virksomhedskonsortier Klyngemodel III - Fleksibel praktik Regional partnerskabsaftale REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM IV. Nye praktikpladsmodeller Den bornholmske erhvervsstruktur og den igangværende finanskrise udgør en udfordring i forhold til at sikre det nødvendige antal praktikpladser til de unge. Efterspørgslen efter praktikpladser er steget det seneste år og har været større end stigningen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Tilvejebringelsen af flere praktikpladser har derfor høj prioritet på Bornholm. Parterne er enige om at tage initiativ til at drøfte alternative modeller for uddannelsesaftaler sammen med repræsentanter for de dele af erhvervslivet, som har særlige vanskeligt ved at oprette praktikpladser, enten på grund af sæsonledighed eller på grund af vigende ordrebeholdning. Partnerskabsaftalen indgås inden for eksisterende økonomiske rammer. Regeringen og Bornholms Vækstforum er enige om løbende at følge implementeringen af partnerskabsaftalen og årligt at drøfte behovet for nye initiativer, der kan arbejdes med. 2. Problemstillingen og de konkrete forhold på Bornholm omkring praktikpladser På Bornholm har vi stort fokus på, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse. Vores mål er at mindst 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse. 97,5 % af de bornholmske unge, der afsluttede grundskolen i juni 2011, er tilmeldt en ungdomsuddannelse. En del af disse unge starter på en erhvervsuddannelse på Campus Bornholm/ de unge gør det, vi beder dem om de går i gang med en uddannelse. Problemet for mange af dem er, at den uddannelse, de starter på, kan de ikke fuldføre, fordi de efter et endt grundforløb ikke kan få en praktikplads. I 2010 startede der f.eks. 290 elever på et grundforløb på Campus Bornholm og der blev i samme periode indgået 75 ordinære praktikaftaler indenfor Campus Bornholm. 2

3 De unge på Bornholm er øens vigtigste ressource, vi har som ø-samfund ikke råd til, at så mange unge ikke kan fuldføre deres uddannelse. De unge flytter enten væk, søger ufaglært arbejde eller bliver ledige og kommer på kontanthjælp. Vi mister derfor arbejdskraft, vi mister deres potentielle kvalifikationer, vi mister deres indtægtsgrundlag og vi må samtidig som samfund afholde udgifter til deres økonomiske underhold og iagttage at nogle af de unge får sociale og psykiske problemer under deres ledighed. 3. Udfordringen med praktikpladser på Bornholm Der er forskellige årsager til, at det er vanskeligt at finde de fornødne praktikpladser, men med den demografiske sammensætning, som vi har, er det bydende nødvendigt, at vi får uddannet kvalificeret arbejdskraft, da 37,2 % af de faglærte i dag er over 50 år. Aldersfordeling Bornholm 2010, sammenlignet med relativ fordeling i hele landet 2010 Antal personer 900 Hele landet 2010 Bornholm år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år Alder Udfordringen med at få skabt flere praktikpladser på Bornholm er mange, dels eksisterer der mange en-mandsvirksomheder og små virksomheder på Bornholm, hvor det er en stor udfordring at skulle tage sig af løn, administration m.m. i forbindelse med en uddannelsesaftale. Dels er vi oppe imod en generationskløft, hvor mange virksomhedsledere ikke magter eller tør tage udfordringen op med en ung lærling. På Bornholm har vi erfaringsmæssigt mange unge, der har store læse- og staveproblemer og problemer med selvværd, misbrug, diagnoser etc. Disse unge påbegynder også en erhvervsuddannelse og søger praktikpladser og de er en særlig udfordring for virksomhederne og der kræves ekstra ressourcer i virksomhederne for at takle dem. Desuden spiller tradition og kultur også en rolle, nogle virksomheder har en lærlingekultur, andre har ikke og det er udfordrende at arbejde på at ændre en sådan kultur. En række unge har i perioden med højkonjunktur efterspurgt og fået ufaglært lønarbejde frem for uddannelse og en stor del af denne gruppe er nu med lavkonjunktur ledige uden uddannelse. Der er derfor et behov for at udvikle tilbud til denne gruppe også. 3

4 Samlet set har vi en brændende platform på Bornholm indenfor dette område, men vi mener også at vi har en brændende mulighed for at gå nye veje. Vi ser derfor Bornholm som et rigtigt godt sted at afprøve og evaluere forskellige muligheder for anderledes og utraditionelle former for praktik. FAKTABOKS (UV data marts 2011): Bornholm har 3704 i alderen år 60 % af disse er i gang med uddannelse 20 % har afsluttet en uddannelse 20 % (748 unge) er ikke i gang med og har ikke afsluttet uddannelse 279 af disse 748 har et eller flere grundforløb bag sig, men har ikke fået praktikplads. Af disse 748 havner ca. 550 i en Ressourcesø. En Ressourcesø, der består af unge, der ikke kommer i gang med eller som ikke får færdiggjort uddannelse. P.t. er tilløbet til denne Ressourcesø større end fraløbet og det ønsker vi at gøre noget ved! På Bornholm oplever vi, at mange unge rejser fra øen og at den gruppe af unge, der bliver tilbage ofte har svært ved at komme videre, mange af dem havner i Ressourcesøen. Vi har på Bornholm en Ressource-sø af unge en sø med stort tilløb men for lille fraløb P.t. 279 unge med et eller flere afsluttede grundforløb P.t. ca. 400 ledige unge ud af arbejdsstyrke på ca UTA (Uddannelse til Alle) projektet UTA er et EU-socialfondsprojekt bevilget af Bornholms Vækstforum, som har til opgave at fokusere på samspillet mellem kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Projektet har et særligt fokus på udvikling af en regional praktikpladskoordinering, samt en styrkelse af erhvervsuddannelserne. UTAs mål er derfor blandt andet at arbejde for at etablere nye praktikpladser og praktikmuligheder for de unge på Bornholm. 4

5 4. Hvad gør vi allerede nu på Bornholm? Problemstillingen på Bornholm har været kendt i nogle år og ungdomsuddannelsesinstitutionerne har i samarbejde med det lokale erhvervsliv allerede iværksat en række initiativer i fht. at skabe flere praktikpladser. Initiativer der bygger på gældende lovgivning omkring praktikpladser og på at sikre et endnu tættere samarbejde mellem aktørerne på praktikpladsområdet (især Jobcentret, Campus Bornholm og Bornholms Produktionshøjskole) og mellem disse aktører og de lokale virksomheder. Igangværende initiativer: A) modellen model for en gruppe på p.t. 12 SKP-elever (skolepraktikelever) indenfor indgangen Mad til mennesker. Eleverne tilbydes i videst muligt omfang virksomhedsforlagt undervisning og delaftaler og virksomhederne opfordres til efter hver periode, at indgå et restlæreforhold med eleven. en sikrer tilsyn og skift mellem forskellige praktiksteder. Erfaringerne er meget positive og siden initiativet begyndte i 2008 har alle igangværende SKP-elever afsluttet deres uddannelse med en restlæreaftale. B) Fabrikken Rugekasse for SKP-elever Campus Bornholm er i øjeblikket i dialog med nogle af Maskin- og teknikklyngens medlemsvirksomheder om etablering af et værksted på én af virksomhederne med henblik på at skabe et produktionsområde, hvor én af Campus Bornholms undervisere i samarbejde med virksomheden står for undervisningen/produktionen. Forudsætningen er at uddannelsen Smed fortsat ikke er på negativlisten. C) Elevbyggeri Rugekasse for SKP-elever og nyledige tømrer. Jobcenteret, A-kasserne, et par virksomhederne og Campus Bornholm arbejder på at etablere en rugekasse på et igangværende større byggeri. Rugekassen indbefatter en konstant mængde på fx 10 elever, 5 unge ledige efter de nye 13 ugers regler og 5 SKP-elever. Der tilknyttes mentorer og konsulenter til projektet, som også skal tage sig af at afsætte eleverne til ordinært arbejde eller ordinære praktikpladser. D) Fra kontanthjælp til elevløn Bornholms Regionskommune arbejder på fra 2012 at etablere ordinære elevpladser indenfor Ejendomsservice og Service (Ejendomsmedhjælper og Servicemedhjælper) og ansætte dem i kommunens virksomheder og institutioner. De unge der ansættes er kontanthjælpsmodtagere fra matchgruppe 2 eller 3, som ellers ville have udsigt til længerevarende ledighed og kommunens udgifter til elevløn er derfor ikke væsentlig anderledes end til kontanthjælp. 5

6 5. Bornholmermodellerne Bornholm udmærker sig ved at være en afgrænset region som er oplagt til at afprøve forskellige praktikpladsforsøg, før de evt. udbredes landsdækkende. De bornholmske virksomheder er meget bevidste om de problemstillinger der er på praktikpladsområdet og som det fremgår af ovennævnte deltager de også allerede på nuværende tidspunkt en række forsøg. Nedenfor er beskrevet tre forsøgsforslag der samlet betegnes som Bornholmermodellerne og de er som det fremgår opstået igennem en tæt dialog med brancherne og arbejdsmarkedets partner på Bornholm. Bornholms Regionskommune er som tidligere nævnt projektleder på UTA projektet, i perioden , hvor der i et vist omfang er resurser til at følge og evaluere disse forsøg, med henblik på varige modeller, både lokalt på Bornholm og landsdækkende. 5.1 Tre alternative praktikpladsmodelforsøg i perioden Som nævnt indledningsvis står de bornholmske virksomheder overfor en historisk demografisk udvikling, da op til 40% af arbejdsstyrken forlader arbejdsmarked indenfor de kommende 10 år og samtidig er antallet af nyfødte børn på Bornholm lige så historisk lavt. Disse to store udfordringer er både organisationer, virksomheder og politikere meget bevidste om og der er dermed en fælles forståelse for at udfordringerne skal løses. Derfor har Bornholms Vækstforum besluttet at praktikpladser er et af de fire fyrtårne i Den regionale Partnerskabsaftale, da de både kan sikre at 95% af en ungdomsårgang får en uddannelse og at Bornholm samtidig får erstattet den massive afgang fra arbejdsmarkedet. I dialog med arbejdsmarkedets parter er vi på Bornholm nået frem til tre praktikpladsmodeller der kan understøtte de øvrige indsatser der bliver gjort på praktikpladsområdet. De to første modeller tager udgangspunkt i at mange af de mindre bornholmske virksomheder er for små til både økonomisk og administrativt at håndtere en lærling i fire år. Derfor er der udviklet to forsøgsmodeller som parallelt eller i forlængelse af hinanden skal afprøves for at tilgodese de to udfordringer for virksomhederne. Den tredje model vi ønsker afprøvet er at bruge test-ø-konceptet til at arbejde med hele forståelsen af Skolepraktikken (SKP). For mange både blandt virksomhederne, blandt de unge og blandt faglærer, har SKP ordningen et dårligt ry og mange betragter det som sidste udvej. Vi ønsker at arbejde med hele forståelsen af SKP, så den fremstår som et seriøst supplement til ordinære praktikpladser. Det betyder at der skal arbejdes med kulturen og adfærden omkring SKP i vejledningssystemet og på uddannelsesinstitutionerne. Vi ønsker at komme væk fra begrebet SKP og i stedet tale om en Fleksibel praktik, hvor SKP bliver et redskab og ikke et mål i sig selv. 6

7 Internt i Campus Bornholm er der også en erkendelse af at der er brug for en holdningsændring hos ledelse, vejledere og kontaktlærere omkring vejledningen til skolepraktik og at der er behov for at se skolepraktik som et middel og en indgangsvej til ordinære praktikpladsaftaler gennem restlæreforhold. Det betyder at en del af de nuværende kvoter for SKP ikke opbrug endnu for de uddannelser der udbydes på Campus Bornholm, men der arbejdes massivt med den nødvendige kultur- og holdningsbearbejdningen omkring dette på alle niveauer. Det kræver også en holdningsbearbejdning hos arbejdsmarkedets parter, så deres fokus er at den unge får afsluttet en ungdomsuddannelse/ bliver udlært og at der er en fælles forståelse for at vejen dertil kan være forskellig fra ung til ung det vi kalder for Fleksibel praktik med Uddannelsesgaranti. Generelle forudsætninger for projektet Indenfor mange af Campus Bornholms indgange/uddannelser er SKP-kvoterne meget små, typisk 1-2 elever, det umuliggør de ovenfor beskrevne projekter indenfor andre indgange/uddannelser. De igangværende initiativer benævnt A, B, C og D, kan derfor kun videreudvikles indenfor andre indgange/uddannelser med en mulighed for større kvoter af SKP-elever. 7

8 Vi anmoder derfor Undervisningsministeriet om følgende forsøg i perioden : 5.1. Klyngemodel I Skolen tager bureaukratiet Campus Bornholm En lang række af de mindre bornholmske virksomheder, som har været interviewet i forbindelse med praktikpladsudfordringerne, har peget på at årsagen til at de ikke ansatte lærlinge var det bureaukratiske bøvl og den økonomiske usikkerhed det er som virksomhed i at forpligtige sig til at ansætte en elev i fire år. Campus Bornholm ønsker at forsøge at løse disse to udfordringer på én gang i tæt samarbejde med brancherne. Derfor foreslår vi at der etableres et forsøg indenfor tre brancher på Bornholm, hvor Campus Bornholm ansætter f.eks. 5-7 elever pr. branche og så selv påtager sig ansvaret for at koordinere perioderne ude i en klynge af virksomheder og at virksomhederne afregner lønnen med Campus Bornholm i de perioder, hvor de har eleven. Forudsætningen for forsøget er at hver branche samlet giver et bindende tilsagn om at det aftalte antal elever garanteres en praktikplads i de perioder hvor der er behov for det. Modellen er inspireret af erfaringerne fra Sverige og de seneste tanker fra blandt andet LO. Forudsætningen i en forsøgsperiode vil være at der ansættes en koordinator på Campus Bornholm der tager sig af det administrative, juridiske og det koordinerende mellem hver af klyngevirksomheder. 8

9 De brancher vi forventer at ville afvikle forsøget indenfor er: 5-7 virksomheder om 3-4 elever Merkantil (Butik) 5-7 virksomheder om 3-4 elever Produktion & Udvikling (Smed) 5-7 virksomheder om 3-4 elever Mad til mennesker (Gastronom) Forudsætninger for Campus Bornholm og Bornholms Regionskommunes gennemførelse af Klyngemodel I 1) Lovgivning og bekendtgørelse Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune vurderer at Klyngemodel I kræver dispensation for gældende lovgivning og der vil være en række juridiske aspekter der skal løses, hvis Campus skal have det økonomiske og personalemæssige ansvar for eleverne. Campus Bornholm er meget interesseret i at gå ind i projektet og vi forestiller os at forsøget følges af UVM med henblik på en evaluering. 2) Resurser Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune vil ansøge UVM/AER om lønning af en koordinator i perioden Finansiering Egenfinansiering UVM Andre (AER) ansat på skolen 2012 ansat på skolen 2013 ansat på skolen 2014 ansat på skolen + evaluering kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 3) Midler til evaluering af forsøget Forsøget bør følges og løbende evalueres, ligesom resultatet bør formidles efterfølgende til en bredere kreds. 9

10 5.2. Klyngemodel II - Virksomhedskonsortier 10 X Et forsøg indenfor f.eks. 3 brancher på Bornholm, hvor en klynge bestående af eksempelvis 10 mindre virksomheder ansætter 5 elever og selv påtager sig ansvaret for at koordinere perioderne ude i de enkelte virksomheder. Denne model vil imødekomme Bornholms erhvervsstruktur med mange små virksomheder. Modellen er inspireret af erfaringerne fra det norske arbejdsmarked. Forudsætningen i en forsøgsperiode vil være at der ansættes en koordinator, f. eks. en HKer, der tager sig af det administrative, juridiske og det koordinerende mellem hver af de op til 10 virksomheder. De brancher vi forventer at ville afvikle forsøget indenfor er: Eksempelvis 5-7 virksomheder om 3-4 elever Bygge & Anlæg (Tømrer) Eksempelvis 5-7 virksomheder om 3-4 elever Merkantil (Kontor) Eksempelvis 5-7 virksomheder om 3-4 elever Bygnings- og Brugerservice (Ejendomsservice) Forudsætninger for Campus Bornholm og Bornholms Regionskommunes gennemførelse af Klyngemodel II 1) Lovgivning og bekendtgørelse Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune vurderer at Klyngemodel II kan gennemføres indenfor gældende lovgivning dog med tilførsel af resurser, ikke mindst juridiske, i begyndelsen af forsøget. 2) Resurser Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune forventer at kunne gennemføre et forsøg indenfor egne resurser, men har som nævnt brug for en del juridiske resurser i startfasen i fht. at få udarbejdet konkrete og bindende aftaler mellem de involverede virksomheder. Bliver der behov for flere forsøg, vil Campus Bornholm søge midler fra AER-puljer til restfinansiering. 10

11 Finansiering Egenfinansiering UVM Andre (AER) ansat af virksomhederne + juridisk bistand 2012 ansat af virksomhederne 2013 ansat af virksomhederne 2014 ansat af virksomhederne + evaluering kr kr kr kr. 0 kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr. 3) Midler til evaluering af forsøget Forsøget bør følges og løbende evalueres, ligesom resultatet bør formidles efterfølgende til en bredere kreds. 11

12 5.3. Klyngemodel III - Fleksibel praktik Modellen bygger på de sidste tre års erfaringer med det ovenfornævnte projekt A) under indgangen Mad til mennesker, som har været meget succesfulde for Campus Bornholms SKP-elever. Gruppen af SKP-elever i indgangen er straks efter påbegyndelse af deres skolepraktik blevet tilbudt virksomhedsforlagt undervisning og delaftaler i 3 måneders perioder i en klynge af virksomheder efter en aftalt plan. I afslutningen af hver 3 mdr. periode gennemføres der fra Campus Bornholms side et møde med hver virksomhed om eleven, hvor de opfordres til at indgå delaftaler og eller restlæreforhold med eleven. Der er desuden tilknyttet en SKP-praktikpladskoordinator fra skolens side, der sikrer tilsyn og skift mellem forskellige praktiksteder. Erfaringerne med forsøget er meget positive og siden initiativet begyndte i 2008 har alle igangværende SKP-elever afsluttet deres uddannelse med en restlæreaftale. Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune ønsker at fortsætte det nuværende forsøg og ønsker at gennemføre tilsvarende forsøg i nye brancher: De brancher der ud over Indgangen Mad til mennesker p.t. er dialog med om tilsvarende forsøg er: Indgangen Produktion & Udvikling, forventes i gang efterår 2011 med op til 10 elever (Smed) Indgangen Bygge & Anlæg, behov for flere SKP-pladser (Tømrer) Indgangen Merkantil, behov for flere SKP-pladser (Kontor) Indgangen Bil, fly og andre transportmidler, behov for flere SKP-pladser (Automekaniker) Indgangen BBS, behov for flere SKP-pladser (Ejendomsservice) Forudsætninger for Campus Bornholm og Bornholms Regionskommunes gennemførelse af Klyngemodel III 1) Lovgivning og bekendtgørelse Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune vurderer at Klyngemodel III kan gennemføres indenfor gældende lovgivning. 2) Rammekvote på SKP til udvalgte indgange Der vil være behov for at få tildelt en højere rammekvote fra UVM på de indgange hvor der er adgangsbegrænsning/eller de er på Negativlisten i perioden 2011 til ) Resurser Campus Bornholm og Bornholms Regionskommune forventer at kunne gennemføre op til tre forsøg indenfor egne resurser. Bliver der behov for flere, vil Campus Bornholm søge midler fra AER-puljer til restfinansiering. 12

13 Finansiering Egenfinansiering Campus Bornholm og BRK UVMs pulje til SKPforsøg, ultimo oktober 2011 Andre (eks. AER) ansat på Campus Bornholm ansat på Campus Bornholm ansat på Campus Bornholm ansat på Campus Bornholm 0 kr kr. 0 kr kr. 0 kr. 0 kr kr. 0 kr. 0 kr kr. 60 kr. 0 kr. 4) Midler til evaluering af forsøget Forsøget bør følges og løbende evalueres, ligesom resultatet bør formidles efterfølgende til en bredere kreds. 13

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Formål En lang række af de mindre bornholmske virksomheder, som har været interviewet i forbindelse med praktikpladsudfordringerne, har peget på at årsagen til

Læs mere

Projektets titel Skolen tager bureaukratiet

Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Formål En lang række af de mindre bornholmske virksomheder, som har været interviewet i forbindelse med praktikpladsudfordringerne, har peget på at årsagen til

Læs mere

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm

Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Projektbeskrivelse Bornholmermodellen: Flere praktikpladser på Bornholm Formål Projektet er et offentligt/privat samarbejde med det formål at samle Bornholms Regionskommune, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Campus Bornholm (Bornholms Erhvervsskole) Institutionsnummer: 400408 Journalnr: 089.56K.391 Dato: 29/2-2012 Underskrift:

Læs mere

Hvorfor en voksenlærlingeordning?

Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingordningen Hvorfor en voksenlærlingeordning? Voksenlærlingeordningen blev startet i 1997 for at modvirke de begyndende balanceproblemer på arbejdsmarkedet mangel på faglært arbejdskraft samtidig

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Tradium, LO og Randers Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Tradium, LO og Randers Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Tradium, LO og Randers Kommune 2015 2018 Afrapportering 2015-16 Formål og præmisser Aftalen er indgået mellem Dansk Byggeri, LO, Tradium og Randers Kommune 9. september

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN 201 7-202 0 1 Partnerskabsaftalen er indgået mellem: Ramsherred 5 Telefon: 6223 3000 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens

o En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015

Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Det danske erhvervsuddannelsessystem og EUD-reform 2015 Politisk styring af EUD Regeringen Undervisningsministeriet Erhvervsskolerne Arbejdsmarkedets parter Lokale uddannelsesudvalg Rollefordeling UVMhar

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Hvem er erhvervsskolens kunde - eleven eller virksomheden? Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERG's indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte

Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Praktikpladser Store virksomheder tager ikke nok ansvar for fremtidens faglærte Det er især de store virksomheder, der kryber uden om praktikpladsansvaret. Mens mindre virksomheder med højst ansatte tager

Læs mere

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål

Den nye Ungeenhed i Herlev kommune. - organisering, virke og mål Den nye Ungeenhed i Herlev kommune - organisering, virke og mål Den brændende platform Udannelse er et af de vigtigste udgangspunkter for unge, der skal tage ansvar for deres eget liv og skabe en tilværelse,

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune.

Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune. Exnersgade 33. 6700 Esbjerg NOTAT Dato 25. april 2016 Sagsbehandler Kenneth Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 Status på partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Rybners og Esbjerg Kommune. Indledning

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Organisering af Brugerservice. Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent

Organisering af Brugerservice. Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Organisering af Brugerservice Hanne Koblauch Christensen Virksomhedskonsulent Siden 2006 har HANSENBERGs indsatsteori blandt andet været at arbejde systematisk og strategisk med opsøgende arbejde i virksomhederne

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere