FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE"

Transkript

1 Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob Hele landet Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang én dag inden for den viste periode. viser, hvor mange der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. FINKELSTEIN 3 Kilde: jobindsats.dk Ledighedsydelse: og BM.dk Udvikling i antal i fleks-og skånejob samt med ledighedsydelse, 3. kvt kvt Hele landet Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang én dag inden for den viste periode. viser, hvor mange der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 5 1

2 Arbejdsmarkedskommission Regler Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats -kap. 13 BEK nr. 114 af 25/2/2008 ny! SKR nr af 31/01/2008 løntilskud (tillægsskema) SKR nr af 06/07/2005 løntilskud (tilskudsberegning) BEK nr af 14/12/2005 A-kasse def. af selvstændig virks. VEJ nr. 114 af 13/06/2001 SKR nr af 30/06/2006 fleksjobforliget BEK nr af 13/12/2006 arbejdsevne VEJ nr. 39 til LAS af 5. marts 1998 kap. 7 FINKELSTEIN 6 FINKELSTEIN 11 VEJ nr. 105 af 23/10/2002 om FØP pkt. 31 Arbejdsevnens betydning Hvis det vurderes at arbejdsevnen er tilstrækkelig til at varetage et arbejde på det ordinære arbejdsmarked, herunder efter overenskomsternes sociale kapitler at arbejdsevnen ikke er tilstrækkelig til at kunne varetage et arbejde på det ordinære arbejds-marked, men at arbejdsevnen kan forbedres at arbejdsevnen ikke kan forbedres, og den ikke er tilstrækkelig til at kunne varetage et job på normale vilkår, herunder sociale kapitler, men at arbejdsevnen er tilstrækkelig til et fleksjob at borgeren ikke har en tilstrækkelig arbejdsevne til at kunne varetage et fleksjob, og det ikke er muligt at forbedre arbejdsevnen så skal borgeren henvises til ordinær beskæftigelse kommunen give tilbud om aktiviteter, der kan forbedre arbejdsevnen kommunen træffe afgørelse om et fleksjob kommunen træffe afgørelse om førtidspension FINKELSTEIN 12 FINKELSTEIN 15 2

3 KAPITEL 13 Fleksjob Målgruppe og betingelser under 65 år varig(og væsentlig) begrænsning i arbejdsevne ikke modtager pension tjenestemand/privat pension uden betydning ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår Uafhængigt af indtægts- og formueforhold Afklaringen 69 70a Tilbud når: alle relevante tilbud efter denne lov har været afprøvet, og andre foranstaltninger -omplacering eller fastholdelse har været forsøgt/undersøgt Sociale kapitler Undtagelse -hvis afprøvning er åbenbart formålsløs* (SM N-8-07) Konklusion:Arbejdsevnen kan ikke forbedres ved omplacering, arbejdsprøvning eller revalidering FINKELSTEIN 16 FINKELSTEIN 17 L a L a og 121 Grundlaget for afgørelsen Redegørelser for: at relevante tilbudefter denne lov samt andre foranstaltninger har været afprøvet for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse den pågældendes ressourcersamt muligheden for at anvende og udvikle dem, som udarbejdes i samarbejde med den pågældende, og indeholder dennes egen opfattelse af forholdene hvorfor den pågældendes arbejdsevne anses for varigt begrænset, og hvorfor arbejdsevnen ikke kan anvendes til at opnåeller fastholde beskæftigelse på normale vilkår Arbejdsevnevurdering og refusion Redegørelser = arbejdsevnevurdering (LAB 4a) Ingen arbejdsevnevurdering = ingen statsrefusion Ingen revurdering af LY ere(las 74c) om betingelser for fleksjob = ingen statsrefusion Refusionsbortfald i 36 mdr. FINKELSTEIN 18 FINKELSTEIN 19 3

4 Når der skal findes et fleksjob VEJ 05/03/1998 pkt Skånebehov og arbejdstid -1 Vejl p. 346 Kommunen sørgerfor: Ansættelse i fleksjob* Retten til tilbud skal ses i sammenhæng med kommunens generelle pligttil at sørge for sådanne tilbud, dvs. inden for rimelighedens grænser når job og person skal passe sammen (pkt. 321) Emne for jobsamtale i individuelt kontakt: hvad personen selv gør for at finde fleksjob Fastholdelse i egen virksomhed ikke etablering? Kommunen sikrer at skånehensyn er tilgodeset Tilrettelæggelse af arbejdstiden ved tilrettelæggelsen af arbejdstiden skal der tages hensyn til karakteren af den nedsatte arbejdsevne der skal tages hensyn til, at vedkommende kan have behov for ekstra hvilepauser, behov for fravær eller behov for at gå ned i tid FINKELSTEIN 21 FINKELSTEIN 23 Skånebehov og arbejdstid - 2 Vejl p. 346 Løntilskud - 1 VEJ nr. 114 af 13/06/2001 kap Effektivitet, arbejdstid og tilrettelæggelse Den nedsatte arbejdsevne kan vise sig både ved, at den pågældende ikke kan arbejde fuldt effektivt på fuld tid og ved, at den pågældende kan arbejde fuldt effektiv, men da kun på nedsat tid Det er arbejdsgiver og arbejdstager, der i samarbejde med de faglige organisationer beslutter, hvordan arbejdet tilrettelægges i forhold til det aktuelle job Dog kommunen, der i forbindelse med vurderingen af den nedsatte arbejdsevne vurderer, om forudsætningerne for tilskud er opfyldt Løntilskudsstørrelse og varighed 1/2 eller 2/3 af løn Afhængigt af arbejdsevne Ved visitation til fleksjob sker der ikke en vurdering af omfanget af den nedsatte arbejdsevne. Denne vurdering foretages først i forbindelse med ansættelsen i det konkrete fleksjob Ingen varighedsbegrænsning (dog FP-alder ) (SM N-5-05)* FINKELSTEIN 24 FINKELSTEIN 26 4

5 Løntilskud - 2 Grænsegænger: BEK nr. 768 af 27/06/2007* 71 Løn og arbejdstid 71og 72 Personlig arbejdsindsats skal reelt svare til arbejdsgivers andel af lønudgiften Ikke overstige ½ eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige timeløn samt diverse arbejdsgiverbidrag Tilskuddet nedsættes med dagpengerefusion kommunen skal foretage reduktion i tilskuddet, uanset om virksomheden har anmodet om dagpengerefusion eller ej* Grænsegænger: Arbejdsgiverkommunen udbetaler løntilskud Tilskudsløn - 71 Mindste (evt. lokale) overenskomstmæssige timeløn samt diverse arbejdsgiverbidrag Ingen mindsteløn - da anvende lønstatistikken (SM A-41-01) Mindsteløn + lokalt eller centralt fastsat funktionstillæg (SM A-26-03) Hvad der indgår i tilskudsgrundlaget ; AMS skr og 9036 Højeste tilskudsløn: kr. Udbetalt løn - 72 Overenskomstmæssig (evt. socialt kapitel) I samarbejde med den faglige organisation Pligt til at tilbyde fuld tid Dog deltid hvis personen har haft deltidsarbejde I seneste 12 mdr. se senere slide Deltid hvis personen ønsker det FINKELSTEIN 28 FINKELSTEIN 29 VEJ nr af 14/11/ satser 71 stk Beregningsloft Tilskuddet kan højst beregnes ud fra et årligt beløb: Årsløn kr. Timeløn 210,23 kr. Tilskud Højeste tilskud pr. år Højeste - timeløn ½ kr. (= x½) 108,16 kr. 2/ kr. (= x 2/3) 144,22 kr. 2 beregningsmetoder: Tilskud beregnes af løn + tillæg ( 71 stk. 3) Tilskud af løn op til beregningsloftet + tilskud af tillæg af hele lønnen (Orient s. 16) Deltidsfleksjob Hovedregel: Fuld tid med mindre deltid ønskes eller: hvis seneste ordinære beskæftigelse forud for visitationen til fleksjob var deltidsbeskæftigelse personen i den seneste periode på sammenlagt 12 måneder med beskæftigelse har været deltidsbeskæftiget deltid -over 4 uger i gennemsnit højst 30 timer om ugen tilbud = et antal timer svarende til den seneste ordinære ansættelse på deltid dog ret til fuld tid, hvis personen godtgør, at deltidsbeskæftigelsen har været begrundet i forhold, der også er årsag til fleksjob Deltidsfleksjobber har ret til fuld tid, hvis personen kommer ud for samlivsophør eller andre ændringer i sine personlige forhold FINKELSTEIN 32 FINKELSTEIN 33 5

6 Selvstændig erhvervsdrivende - 1 BEK /2/ kap Hovedbeskæftigelse: 12 mdr.svirksomhed inden for 2 år svarende til 30 timer om ugen Varig begrænsninger i arbejdsevnen Tilskud: ½ eller 2/3 af mindsteløn Beregningsloft kr. årligt Alle relevante tilbud ( 70) og andre foranstaltninger skal være afprøvet ½ eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn på det pgl. ansættelsesområde for nyansatte uden faglige kvalifikationer (BEK nr af 18/11/2005 5) Selvstændige - 2 BEK 1303: Drift af selvstændig virksomhed (A-kasse)* Principafgørelser BEK nr af 14/12/2005 N betingelse for bevilling af fleksjob i egen virksomhed at virksomhedenmåtte forventes at udgøre et forsørgelsesgrundlag fremover A Ansøger varikkeberettiget til fleksjob i sit eget anpartsselskab. Der skal være tale om et ansættelsesforhold i lovens forstand, hvorefter der ikke må være sammenfald mellem arbejdsgiver og lønmodtager N Anpartshaver og indehaver af 100 % af selskabskapitalen, var at betragte som selvstændig erhvervsdrivende og omfattet af personkredsen FINKELSTEIN 34 FINKELSTEIN 35 R-4-08* BEK nr. 114 af 25/2/ Ligningsloven 9 d SDP 32 stk. 1 nr. 5 Tilbagebetaling og klage mv. En arbejdsgiver, der modtager løntilskud og en selvstændig, der modtager tilskud har pligt til at underrette kommunen om forhold, der har betydning for retten til tilskuddet Kommunen kan bestemme, at løntilskud enten ikke kan udbetales eller tilbagebetales, hvis Arbejdsgiver/selvstændige har afgivet urigtig oplysninger Arbejdsgiver/selvstændige forsætligt har fortiet forhold Klage over fastsættelse af løntilskud lønmodtager klageberettiget*? Forholdet til anden lovgivning Sygedagpenge: ansat i fleksjob er undtaget fra beskæftigelseskravet Løntilskuddet nedsættes med det beløb, som arbejdsgiveren kan modtage i dagpengerefusion efter sygedagpengeloven. Der kan ydes personlig assistance til fleksjob (lov om kompensation til handicappede 5) varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Særligt befordringsfradrag:personer med nedsat funktionsevne og kronisk sygdom, og særlige udgifter til transport mellem arbejdsplads og hjem FINKELSTEIN 36 FINKELSTEIN 38 6

7 SM A A-8-08* Revalidering og ly og sy Revalidering og fleksjob Når LY ere skal revalideres* Fortsat ly -og ikkerevalideringsydelse, fordi der var ikke tale om revalidering til det almindelige arbejdsmarked på ordinære betingelser Ret til ly betinget af at deltage i revalidering med jobplan Ly og sy erkan (for)revalideres iht. LAS kapitel 6 og dermed få tilbud efter LAB efter de regler, der gælder for 2.4 ere** Arbejdsevnevurdering Andre relevante tilbud afprøvet Arbejdsevnen varigt nedsat LAB 70a Visiteret til fleksjob Fleksjob Ledighed Ledighedsydelse Særlig ydelse Kontanthjælp Starthjælp Selvvalgt uddannelse 6 uger LAB 73 b Kort kursus LAB 73 Revalidering LAS 46 Fleksjob Fleksjob Fleksjob FINKELSTEIN 39 FINKELSTEIN Regler Lov om aktiv socialpolitik kap. 7 BEK nr. 114 af 25/2/2008 VEJ nr. 114 af 13/06/2001 om fleks og ly BEK nr. 522 af 07/06/2001 beregning af Ly mv. SKR nr af 30/06/2006 fleksjobforliget L 233 VEJ nr. 39 til LAS af 5. marts 1998 kap. 7 Ledighedsydelse Hvornår fra visitation indtil ansættelse i fleksjob, ved ledighed efter et fleksjob i perioder med sygdom, barsel, ferie ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes pågældende ved ledighed, der indtræffer efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse Personer, der har nået fleksydelsesalderen kan højst modtage ledighedsydelse i sammenlagt 6 mdr. FINKELSTEIN 42 FINKELSTEIN 43 7

8 74a 74 a + RTL 7a Adgang til LY før ansættelse LY -ved ledighed fra fleksjob Er visiteret til fleksjob ville være berettiget til sygedagpenge, eller modtager sygedagpenge, eller deltager i revalidering med jobplan modtager ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse Kontanthjælpsmodtagerefortsætter med kontanthjælp til start i fleksjob Andre får ret til særlig ydelse ( 74 i) Personer som havde ret til LY før ansættelse andre: efter 9 mdrs. fleksjob inden for seneste 18 mdr. Ved ophør fra fleksjob (RTL) stillingtagen til behov for yderligere indsats2 uger før ophør FINKELSTEIN 44 FINKELSTEIN 45 Forudsætninger for udbetaling af LY 74 b Individuelt kontakt LAB 73 a 1 opfylder betingelserne for at få et fleksjob 2 ikke har rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob 3 tager imod et rimeligt tilbud efter LAB 4 ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob 5 skal deltage i opfølgningssamtaler og kontakt Dog LY til 2-4 hvis undtaget fra rådighed (LAS 13-4 og 5) LY og SY samtale senest hver 3. måned kontant/starthjælpsmodtagere allerede omfattet Fokus på hvad personen selv gør for at finde fleksjob hvad kommunen gør muligheden for cv i jobnet.dk ijobnu.dk selvvalgt uddannelse mentorordning FINKELSTEIN 46 FINKELSTEIN 47 8

9 Bek /2/2008 LAB 73 b BEK nr /2/ bilag LAB 73 b 6 ugers selvvalgt uddannelse Uddannelser Alle- visiteret til fleksjob rettil op til 6 uger selvvalgt uddannelse eget valg inden for de første 12 mdr.s sammenlagt ledighed på hidtidig ydelse efter LAS til rådighed under uddannelsen Uddannelsesliste bilag 1: På folkeskoleniveau, i gymnasial uddannelse, i erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse og i videregående uddannelse Kommunen afholder udgifter til: Efter fleksjob i 9 mdr. inden for 18 atter rettil 6 ugers uddannelse Deltagerbetaling Befordringsgodtgørelse kost og logi Uddannelser omfattet af betalingsloven FINKELSTEIN 48 FINKELSTEIN 49 N-18-06* LAB 74 L 233-bilag 1* Bek * 32 og 42 Arbejdsredskaber mv. LY -Tilbud efter kap. 10 og 11 Arbejdsredskaber, arbejdspladsindretninger, korte kurserm.v. fleksjobber eller person som skal ansættes i fleksjob hvis af afgørende betydning for at fastholde eller påbegynde fleksjob hvis det kompenserer Indkomstuafhængigt Målgruppe 2, nr nr. 7 -som modtager LY eller SY kan få tilbud med henblik på afprøvning af rådighed Skal LY eri øvrigt have tilbud skal det etableres som forrevalidering? FINKELSTEIN 50 FINKELSTEIN 51 9

10 Mentor og fleksjobbevis Bek /2/2008 LAB 74a og b Fleksjobbevis KL-blanket: AB-K 820 Mentor samme regler som for andre (LAB 78-81) dog ikke til mentor i forbindelse med uddannelse primært relevant at give støtte i form af mentor, når der er tale om ansættelse på en ny arbejdsplads Fleksjobbevis Indhold: personens kompetencer og mulighederne for støtte ved ansættelse kun bevis hvis anmodning FINKELSTEIN 53 FINKELSTEIN 54 LAB 73 c LAB og 74 c Fleksjob via anden aktør Visiteret til fleksjob, men ledig - ret til anden aktør efter 6 måneder inden for 9 måneder efter visitationen efter 6 måneder inden for 9 måneder efter fleksjob eller ordinær beskæftigelse i 9 måneder inden for 18 måneder Der skal henvises til anden aktør hvis ledig 12 mdr. inden for 18 mdr. efter visitationen, og efter fleksjob/ordinær beskæftigelse i 9 mdr. inden for 18 mdr. Varighed hos anden aktør Kommunen afgør varigheden af den periode hvor indsatsen varetages af anden aktør (bem. til 73 c) Opfølgning og revurdering Opfølgning ( 10 stk. 3) senest 6 mdr. efter at LY er udbetalt første gang Herefter skal opfølgningen ske senest 12 måneder efter, at sagen sidst har været vurderet = revurdering Revurdering efter LY i 12 mdr. inden for 18 mdr. revurdering efter atter 12 mdr. på LY skalafprøves i tilbud efter LAB kap. 10 og 11 I tilbud: Befordringsgodtgørelse (LAB 82) FINKELSTEIN 56 FINKELSTEIN 58 10

11 74 c stk. 3 Revurderingens indhold Redegørelser for Brug af tilbud efter kapitel 10 og 11 i LAB Pågældendes ressourcer samt mulighederne for at anvende og udvikle dem Hvorfor den pågældendes arbejdsevne fortsat anses for varigt nedsat At det er vurderet, om der kan være grundlag for at påbegynde en sag om førtidspension? FINKELSTEIN 59 11

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Appendiks. Samtaler og kontakt

Appendiks. Samtaler og kontakt Appendiks Samtaler og kontakt 1. Afskaffelse af a-kassens rådighedsvurdering ved sygdom A-kassens rådighedsvurdering af ledige dagpengemodtagere ved sygdom afskaffes, da a-kassen altid skal vurdere, om

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Handicap ingen hindring for job GUIDE

Handicap ingen hindring for job GUIDE Handicap ingen hindring for job GUIDE Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2. Hvem gør hvad - oversigt 3. Målgruppen 4. Handilex 5. Personlig assistance - til hvem? 6. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Læs mere