Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning af kommunens medfinansiering af A-dagpenge foretages af KMD A-refusion, der på baggrund af oplysninger fra KMD Opera og oplysninger fra A-kasserne afgør kommunens finansieringsandel af dagpengeudgiften. Kommunens andel andrager 100 % for borgere, der ikke er blevet aktiveret rettidigt. Det er således afgørende, at KMD A-refusion beregner rettidighed korrekt, samt at beregningens resultat svarer overens med det styringsgrundlag, som kommunen har tilgængeligt Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Otto Plantener Jensen KMD A-refusions beregninger er først tilgængelige med 2-3 måneders forsinkelse. Kommunens styring baseres derfor på de forhåndenværende oplysninger, hovedsageligt beregnet på baggrund af de såkaldte faldugedata, Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) udsender ugentligt til landets jobcentre. AMS beregner således en falduge for hver ledig, der gøres tilgængelig i KMD Opera med få dages forsinkelse. Faldugen viser, hvornår borgeren senest skal aktiveres. AMS opdaterer ikke altid denne falduge, når der foretages registreringer af aktiviteter og fritagelser i KMD Opera. Derfor er det nødvendigt for kommunen at foretage korrektioner til faldugerne for at give et korrekt og opdateret styringsgrundlag for jobcentrene. Denne korrektion foretages enten direkte i KMD Opera, når der skal udsøges borgere til indkaldelse, eller i forvaltningens ledelsesinformationssystem, når forvaltningen skal opgøre sin øjeblikkelige rettidighedsstatus. Det har vist sig, at der i en række tilfælde er forskel mellem det styringsgrundlag, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) har til rådighed, og den medfinansiering, KMD A-refusion udmåler. Dermed kommer kommunen i en række tilfælde til at skulle yde fuld medfinansiering, selvom styringsgrundlaget peger i modsat retning. For 2011 og 2012 indebærer det, at den kommunale medfinansiering bliver større end budgetteret, fordi budgetteringen er baseret på styringsgrundlaget. KMD A-refusion har således været i drift fra 1. januar 2011, og det var ikke antaget, at der ville være de påpegede forskelle i udmålingen af den kommunale medfinansiering. BIF har gennemgået en stikprøve på sager fra ugerne 11, 16, 20 og 24 i 2011, hvor KMD A-refusion i den givne uge har ladet kommunen finansiere dagpengeudgiften 100 %, mens AMS faldugedata Kontor for Resultatopfølgning Bernstorffsgade København V Telefon

2 og BIFs korrektioner viser, at borgeren er rettidig. BIF vurderer på den baggrund, at forskellen udgør ca. 30 mio. kr. i De sager er blevet analyseret for at finde årsagerne til forskellen mellem KMD A-refusion og AMS/BIF. Omfanget af de enkelte årsager er derefter opgjort ved en maskinel fordeling af alle sager i stikprøven og valideret med manuelle punktopslag. De seks årsager er: 1. Afbrydelser mv. i anmeldt, fritagende fravær 2. Opgørelsen af fritagende deltidsarbejde 3. Passive perioder i intensiv aktivering 4. Faldugeberegninger fra AMS 5. Anvendelse af faldugebegrebet 6. Korrektion af styringshensyn Nedenfor gennemgås de 6 årsager. 1. Afbrydelser mv. i anmeldt, fritagende fravær Ledige har ikke ret og pligt til aktivering, når en række nærmere specificerede, gyldige fritagelsesårsager er til stede. Årsagerne fremgår bekendtgørelse (BEK nr. 972 af 26/09/2011) om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor det også fremgår, at kommunerne skal indberette fritagende fravær til AMS. Det er præciseret i bilag 2 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. (10/06/2010), at følgende fraværsgrunde fritager fra aktivering: Midlertidigt arbejde Deltidsarbejde over 20 timer ugentligt Borgerligt ombud Barsel (max 14 dage) Ferie Sygdom Selvvalgt uddannelse på fuld tid eller deltid I BIFs rettidighedsopgørelser bliver aktivering udsat i perioder med ovenstående fraværstyper. Det vil sige, at fra fraværets startdato til fraværets slutdato vil borgeren være rettidig (men ikke aktiv). Der vil overvejende ikke være en kommunal medfinansiering, fordi der ikke udbetales dagpenge ved fravær. I KMD A-refusion anvendes de indberettede fraværsregistreringer ikke. Derimod beregnes kommuners finansieringsandel ud fra faktisk udbetalte dagpenge på baggrund af a-kassernes indberetninger, som Side 2 af 9

3 først er tilgængelige med betydelig forsinkelse. Hvis en borger med registreret fravær alligevel modtager dagpenge, fortsætter tælleværket i KMD A-refusion, som afgør, hvornår en borger skal aktiveres. Der kan forekomme perioder, hvor en ledig har modtaget dagpenge, selvom vedkommende er registreret i KMD Opera med anmeldt, gyldigt fravær uden dagpengebetaling. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis vedkommende har afbrudt et selvvalgt uddannelsesforløb eller en ferie, Det kan også være tilfældet, hvis vedkommende i en periode ikke har haft deltidsarbejde over 20 timer, selvom dette er fremgået af den dokumentation jobcentret rekvirerer forud for fritagelse Eksempel: En borger har planlagt ferie i en periode, hvor hun ellers skulle have været aktiveret. Det burde ikke være et problem, idet hun ikke modtager a-dagpenge under ferien og dermed forbliver rettidig til ferien er slut. Ferien bliver registreret som fravær og aktiveringen bliver booket i ugen efter. I den indmeldte ferieperiode modtager borgeren alligevel dagpenge for et par dage. Disse dage kommer kommunen til at finansiere 100 %. I et tilfælde som ovenstående har kommunen ikke nogen mulighed for at opdage eller reagere på de brudte forudsætninger og dermed unddrage sig en situation med 100 pct. finansiering af dagpengene. Det samme er tilfældet, når ledige afbryder eller aldrig påbegynder godkendt selvvalgt uddannelse, eller når ledige f.eks. i en uge ikke har det omfang af deltidsarbejde, der fremgår af deres ansættelsesbrev, og når den ledige i modsætning til kravet i regelsættet har undladt at orientere jobcentret om dette. Hvis kommunen skal gardere sig mod et økonomisk tab i de situationer vil det således være nødvendigt for kommunen løbende at kontrollere lediges oplysninger om fravær hos borgeren selv, dennes a-kasse eller en eventuel arbejdsgiver med de administrative byrder, der vil være forbundet med dette. Antallet af borgere, som i en given uge er fritaget med en af de nævnte årsager, men som alligevel har skullet medfinansieres 100 % af kommunen, anslås at være ca. 110 personer, svarende til kommunale merudgifter på op mod 6 mio. kr. årligt. 2. Opgørelse af fritagende deltidsarbejde Ledige har ikke ret og pligt til aktivering, når de har deltidsarbejde over 20 timer pr. uge gennemsnitligt over en måned, jf. foregående Side 3 af 9

4 afsnit. Det fremgår af bekendtgørelsen (BEK nr. 482 af 19/05/2011) om en aktiv beskæftigelsesindsats: 35. Hvis personer, der er omfattet af 1, nr. 1, har ordinær beskæftigelse som lønmodtager, der fast udgør 20 timer ugentligt eller mere, bortfalder pligten til tilbud. Stk. 2. Hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager af varierende omfang, bortfalder pligten til tilbud, når den ordinære beskæftigelse gennemsnitligt udgør mindst 20 timer ugentligt. Gennemsnittet beregnes over en måned. Stk. 3. Personen skal oplyse jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse. BIF's opgørelser er baseret på, at borgere, der er fritaget fra aktivering på grund af deltidsarbejde over 20 timer ugentligt, registreres med gyldigt, fritagende fravær i KMD Opera i den konkrete ansættelsesperiode og tidligst indkaldes ved ansættelsesperiodens udløb. Det er lagt til grund, at deltidsarbejdet skal udgøre 20 timer om ugen over en løbende 4 ugers periode for at opfylde lovkravet. I KMD A-refusions opgørelser af fritagende deltidsarbejde er det forudsat, at arbejdet skal udgøre 20 timer/uge i gennemsnit over dagpengemåneden, det vil sige den 4 eller 5 ugers periode, der begynder mandagen efter den næstsidste søndag i den ene måned og slutter den næstsidste søndag i den næste måned altså ca. fra d. 20. i en måned til d. 19. i den næste måned. Kravet i KMD A-refusion om, at timetallet skal opgøres over en dagpengemåned betyder, at der først fritages, når en borger har haft en sammenhængende periode på 4-5 uger, der skal ligge præcis, så det svarer til dagpengemånederne. Eksempel: En borger skal aktiveres, men er i deltidsarbejde 21 timer om ugen, på nær i uge 16, hvor hun er ude af job. I BIFs rettidighedsberegninger bliver borgeren overskredet i denne uge, jf. tabellen nedenfor. I KMD A-refusion må kommunen finansiere dagpengene hele måneden, fordi én uge uden job trækker hele månedens gennemsnit under 20 timer/uge. Selv hvis borgeren havde været i aktivering i den pågældende uge uden deltidsbeskæftigelse, ville kommunen skulle finansiere 100 % i de øvrige uger. Såfremt der i stedet blev opgjort på løbende måneder dvs. en sammenhængende periode 5 uger ville borgeren have været rettidig i uge 17-20, fordi ugerne var 5 uger i træk med 21 timers beskæftigelse pr. uge. Uge Timers beskæftigelse Overskredne iflg. A-refusion X X X X X Overskredne iflg. BIF X Samme problemstilling gør sig gældende, hvis en borger påbegynder i en deltidsbeskæftigelse skævt i forhold til dagpengemåneden. Hvis f.eks. den ledige har deltidsbeskæftigelse i 6 uger fra en uge inde i en dagpengemåned vil borgeren fremgå som ikke rettidig i KMD A-refusion med den risiko, at kommunen Side 4 af 9

5 af samme grund skal finansiere dagpenge 100 %. Hvis kommunen skal gardere sig mod et økonomisk tab som følge af KMD A-refusions beregningsmetode skal kommunen søge at tilrettelægge forløb med deltidsansættelse sådan, at de følger dagpengemåneden, også selvom dette ikke umiddelbart er aftalen mellem arbejdsgiver og ledig. Samtidig vil kommunen skulle foretage løbende opfølgning hos den ledige og/eller arbejdsgiveren på omfanget af faktisk beskæftigelse, så aktivitet kan iværksættes i uger uden. Dette vurderes at ville belaste både jobcenter, borgere og arbejdsgivere unødigt. Antallet af borgere, som reelt har haft over 20 timers beskæftigelse og som samtidig har skullet medfinansieres 100 % af kommunen anslås at være 20 personer, svarende til kommunale merudgifter på 1 mio. kr. årligt. 3. Passive perioder i intensiv aktivering Dagpengemodtagere overgår efter 123 ugers sammenlagt ledighed til intensiv aktivering. Det betyder, at borgeren skal være i et aktivt tilbud gennemsnitligt 30 timer om ugen. Endvidere hedder det i LBK nr. 710 af 23/06/2011 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), 90 a stk. 4. Ophører personen i et tilbud, skal den pågældende hurtigst muligt påbegynde et nyt tilbud. I bemærkninger til loven (SKR nr af 28/02/2007) hedder det endvidere:...jobcenteret skal således uden unødigt ophold finde et nyt tilbud, som pågældende kan starte på så hurtigt som muligt. Udløber fx en løntilskudsansættelse, skal der allerede under ansættelsen tages stilling til næste tilbud, så det kan påbegyndes hurtigst muligt efter ophøret af ansættelsen. Da et tilbud ikke altid umiddelbart vil kunne afløses af et efterfølgende, vil det i praksis ofte være svært at opnå en aktiveringsgrad på 100 pct. BIF har fortolket lovgrundlaget sådan, at anvendelsen af vendingen hurtigst muligt betyder, at der i lovgivningen er forudsat, at der kan være en passiv periode, førend der kan genaktiveres. I KMD A-refusion tillades ingen pauser i den intensive aktiveringsfase. Alle passive timer i uger, hvor der ikke aktiveres mindst 30 timer, bliver afregnet med 100 % kommunal finansiering. Side 5 af 9

6 I lovgivningen er der enkelte andre steder, hvor det er specificeret, i hvor lang tid afbrud i aktiveringen kan accepteres indenfor reglerne for ret og pligt til aktivering. For unge i 26 ugers sammenhængende aktivering, er det i LAB 85 stk. 2 således fastsat, at I alt må perioder uden tilbud dog højst udgøre 4 uger. For kontanthjælpsmodtagere, der i perioder fritages for rådighed, gælder det iflg. LAB 91a stk.2. tilsvarende, at de senest 1 måned efter, at den rimelige grund er ophørt, [..har..] ret og pligt til at påbegynde tilbud efter dette kapitel. På denne baggrund har BIF opgjort borgere med op til 4 uger mellem to aktiveringer som rettidige. Konsekvensen af tolkningen i KMD A-refusion er, at der afregnes fuld kommunal finansiering i uger, hvor der er det mindste afbrud i aktiveringen. Det er imidlertid ikke praktisk muligt at tilrettelægge indsatsen således, at der ikke forekommer enkelte afbrud i mellem aktiveringsforløb. Det gælder særligt, hvis man tilstræber specialiserede tilbud eller virksomhedsplacering, som ikke kan påbegyndes på et vilkårligt tidspunkt. Når en borger har været afmeldt i en periode f.eks. på grund af kortvarig beskæftigelse og efterfølgende melder sig ledig igen gælder tilsvarende praksis. Eksempel: En borger har været i arbejde, men gentilmelder sig som ledig d Eftersom borgeren straks ved gentilmeldingen som ledig er i intensivfasen på grund af tidligere ledighedsforløb, skal der aktiveres hurtigst muligt. Borgeren fremgår imidlertid først af jobcentrets indkaldelsessøgninger i KMD Opera d , idet AMS rettidighedsdata først er opdateret med data fra borgerens a-kasse på den dato. Jobcentret iværksætter, at der førstkommende mandag d påbegyndes et tilbud på 30 timer pr. uge. Tilbuddet er et vejlednings- og afklaringsforløb, men jobcentret og borgeren er enige om, at borgeren snarest skal i jobtræning. Jobtræningsforløbet kan imidlertid alene tilrettelægge sådan, at der opstår en pause i aktiveringen på 8 dage. I dette tilfælde vil KMD A-refusion pålægge kommunen den fulde finansiering fra gentilmeldingen til aktiveringen påbegyndes dvs , og igen i de 8 dages pause mellem de to forløb. I fald den restriktive tolkning i KMD A-refusion skulle overholdes med mindst mulige tab for kommunen, ville det være nødvendigt, at kommunen opererer med en stående kapacitet af relevante aktiveringsplads ledig på 30 timer om ugen, som borgere kan træde ind i øjeblikkeligt ved tilmelding/gentilmelding, og som kan anvendes som mellemtilbud i uundgåelige pauser mellem tilbud. Side 6 af 9

7 Dette vurderes at være både administrativt krævende og merudgiftsdrivende i form af uundgåelig overkapacitet, ligesom det vil være en udfordring at forklare borgere, at det er relevant for dem at skulle deltage i f.eks. mellemtilbud. Antallet af borgere, som i en given uge har en pause på maksimalt 4 uger og som derfor er medfinansieret 100 % af kommunen anslås at være ca.150 personer, svarende til kommunale merudgifter på op mod 8 mio. kr. årligt. 4. Faldugeberegninger fra AMS Opgørelserne i KMD A-refusion baserer sig på de lovregler vedr. ret og pligt for forsikrede ledige, som fremgår af lov og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og på Bekendtgørelse (BEK nr. 316 af 06/04/2011) om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige. Opgørelserne i KMD A-refusion baserer sig endvidere helt konkret på det dokument, som AMS har udfærdiget til de kommunale leverandører (KMD og MediaLogic) som grundlag for afregningen af de kommunale finansieringsandele: Fase 2 af kommunernes medfinansiering af dagpengeudgifterne: Opgørelse af rettidigheden af aktiveringsindsatsen fra 2011 Vejledning Som tidligere nævnt er basis for kommunens styringsgrundlag AMS faldugeberegninger, hvor BIF i sit eget ledelsesinformationssystem, som udgør det daglige styringsgrundlag for jobcentrene, korrigerer for aktuel aktivering og fravær, der kan udsætte faldugen. Når AMS har oplyst en falduge, som ligger ude i fremtiden, er der derimod ikke grund til at korrigere. Her har BIF ikke adgang til oplysninger, der skulle pege på, at den reelle falddato ligger tidligere og må følgelig konkludere, at borgeren er rettidig. I en række tilfælde kommer KMD A-refusion imidlertid frem til en tidligere falduge, således at kommunen kommer til at betale 100 % af dagpengeudgiften, selv om AMS havde oplyst en fremtidig falduge. Konsekvensen er, at kommunen i en række tilfælde afregnes med 100 % kommunal finansiering af dagpengeudgifter i uger, hvor det ikke er fremgået af AMS faldugedata, eller de korrektioner, kommunen selv har mulighed for at foretage, at borgere kan være ikke rettidige. Side 7 af 9

8 BIF vurderer, at det ikke generelt er muligt at afgøre, om det er KMD A-refusion eller AMS, der laver den korrekte beregning. Det vil ganske givet variere fra sag til sag. Det står dog tilbage, at kommunen ikke har realistisk mulighed for at unddrage sig 100 % finansiering af dagpengene. Antallet af borgere, som AMS i en given uge har beregnet som rettidig, idet faldugen var sat som fremtidig, men som alligevel har skullet medfinansieres 100 % af kommunen, anslås at være ca. 90 personer, svarende til kommunale merudgifter på op mod 4 mio. kr. årligt. 5. Anvendelse af faldugebegrebet Regler om ret og pligt for dagpengemodtagere fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 16, herunder bl.a. regel om førstegangsaktivering for unge under 30 år i 85: Personer under 30 år, der er omfattet af 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud. Det er disse regler, der operationaliseres i AMS faldugedata. Ifølge AMS Vejledning til opfølgning af aktive tilbud til dagpengemodtagere er faldugen den uge, hvor aktiveringsindsatsen senest skal være igangsat efter ret og pligt reglerne. BIF har i sin hidtidige rettidighedsopgørelser tolket den falduge, som fremgik af AMS s datasæt, som den sidste rettidige uge, og dermed den sidste uge, hvor kommunen ikke skulle finansiere rettidigheden 100%, selvom der først blev aktiveret ugen efter. BIF s fortolkning af begrebet falduge skal ses på baggrund af ovenstående citater. For en ung, der skal aktiveres efter 13 uger, forventedes faldugen således at være uge 13, dvs. den uge hvor aktiveringsindsatsen senest skal være igangsat. Hvis aktiveringen ikke blev igangsat, forventede BIF først at skulle finansiere dagpengene 100 % ugen efter. KMD A-refusion beregner derimod faldugen som den første uge, hvor kommunen skal finansiere dagpengene 100%, hvis der ikke aktiveres. Hvis en borger f.eks. bliver aktiveret på sidste ugedag i faldugen, regner BIF hele ugen med som rettidig. Modsat regner KMD A-refusion hele ugen som ikke rettidig med den konsekvens, at kommunen finansierer dagpengene 100 %. Side 8 af 9

9 Antallet af borgere, som i en given uge er passive i faldugen, og dermed har været rettidige i BIF s opgørelser og samtidig medfinansieret 100 % af kommunen, anslås at være ca. 130 personer, svarende til kommunale merudgifter på op mod 7 mio. kr. årligt. 6. Korrektion af styringshensyn BIF s rettidighedsopgørelser er bygget op som et styringsværktøj for jobcentrene. I starten var dette nødvendigt, fordi funktionaliteten i KMD Opera var utilstrækkelig til at understøtte tilrettelæggelsen af aktiviteter i jobcentrene og for ikke at skulle basere de nødvendige korrektioner af AMS s fadugedata på manuelle opslag i alle enkeltsager, hvilket ville have været administrativt uoverskueligt. KMD Opera har nu den nødvendige funktionalitet, men det er stadig i perioder nødvendigt at basere styringen på BIF s rettidighedsopgørelser på grund af IT-problemer mv. Som følge heraf er BIF s rettidighedsopgørelser designet til at understøtte jobcentrenes styring. Det har i den forbindelse blandt andet været praksis at medregne aktiviteter, der blev påbegyndt i perioden mellem AMS dataudtræk (torsdag) og det tidspunkt, hvor jobcentrene fik opgørelserne til rådighed (efterfølgende onsdag), som rettidige. Dette blev gjort for at undgå den situation, at en borger som allerede havde påbegyndt et aktiveringsforløb, alligevel figurerede af de aktuelle rettidighedsoversigter som ikke-rettidige, og at jobcentret følgelig brugte ressourcer på unødigt at udsøge den ledige til aktivitet. Ovenstående praksis i BIF s rettidighedsopgørelser indebærer, at en aktivering, som er påbegyndt 1-3 dag for sent, i nogle situationer regnes som rettidig. KMD A-refusion godskriver aldrig for forsinkelser i forhold til den faktiske falduge. Antallet af borgere, som har påbegyndt aktivitet i mellem AMS opgørelse og BIF s korrektion i en given uge, og dermed har været rettidige i BIF s opgørelser og alligevel medfinansieret 100 % af kommunen, anslås at være ca. 90 personer, svarende til kommunale merudgifter på op mod 5 mio. kr. årligt. Side 9 af 9

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere

Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere Baseret på lovgivningen i 2011. For 2012 udarbejdes en revideret vejledning Holmens Kanal 20 Postboks 2150

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 992. Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 1. juni 2011 /AHE Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregionens

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Version: 3.1 Oprettet den 30. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 VEJLEDENDE SAMTALEDATO... 3 1.2 TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Version: 2.0 Oprettet den 7. januar 2014 Spørgsmål eller ændringsforslag til obnet / Det fælles Datagrundlag kan rettes til

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Enhedsprisanalyse af aktiveringsindsatsen - Slideshow med de væsentligste konklusioner

Enhedsprisanalyse af aktiveringsindsatsen - Slideshow med de væsentligste konklusioner Enhedsprisanalyse af aktiveringsindsatsen - Slideshow med de væsentligste konklusioner Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side Side 2 / Hovedkonklusioner - beskæftigelsesindsatsen > Københavns

Læs mere

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering.

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. 15aprilo 2010 It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. Opdateret J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver konvertering af data til det fælles datagrundlag

Læs mere

BEK nr 1513 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 358 af 08/04/2015

BEK nr 1513 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 358 af 08/04/2015 BEK nr 1513 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0003444

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlert... Side 1 af 10

Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlert... Side 1 af 10 Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlert... Side 1 af 10 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 123 af 29/01/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 11-02-2014 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige I medfør af 52 q og 82 a, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version:.0 Oprettet den. november INDHOLD. INDLEDNING.... TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

N O TAT. Initiativer til forbedring af rettidighed

N O TAT. Initiativer til forbedring af rettidighed N O TAT Initiativer til forbedring af rettidighed Ifølge de seneste målinger i jobindsats, er rettidigheden heldigvis ikke faldet dramatisk, men den er stadig på det niveau, som Rigsrevisionen fandt kritisabel.

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar.

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 16. november 2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-124 Kære Andreas

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, arbejdsløshedskasser, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax

Læs mere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Til direktionen På grund af finanskrisen har der siden slutningen af 2008 været en stor stigning i antallet

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. kontor BILAG TIL MØDE I: BESK 28.08.2006, pkt. 1 Notat Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem I. Indledning 8. juni 2006 I forbindelse med det nye beskæftigelsessystem

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Knap 9.900 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år mangler at få et aktivt tilbud fra deres lokale jobcenter, hvilket svarer til knap 15 procent

Læs mere

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 20. december 2012 J.nr.: 2012-0020070 Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Uddannelsesaktiviteter under uddannelsesordningen Spørgsmål: Hvad

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 1772 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/17239

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem

Neil Bloem, MB Sagsnr Dokumentnr Kære Neil Bloem KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Neil Bloem, MB Neil_stenbaek_bloem@br.kk.dk 22-12-2014 Sagsnr. 2014-0266008 Dokumentnr. 2014-0266008-1 Kære Neil Bloem Tak for

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

UDKAST. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne UDKAST (Ændringer til Plan B-bekendtgørelsen) Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere