Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning af kommunens medfinansiering af A-dagpenge foretages af KMD A-refusion, der på baggrund af oplysninger fra KMD Opera og oplysninger fra A-kasserne afgør kommunens finansieringsandel af dagpengeudgiften. Kommunens andel andrager 100 % for borgere, der ikke er blevet aktiveret rettidigt. Det er således afgørende, at KMD A-refusion beregner rettidighed korrekt, samt at beregningens resultat svarer overens med det styringsgrundlag, som kommunen har tilgængeligt Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Otto Plantener Jensen KMD A-refusions beregninger er først tilgængelige med 2-3 måneders forsinkelse. Kommunens styring baseres derfor på de forhåndenværende oplysninger, hovedsageligt beregnet på baggrund af de såkaldte faldugedata, Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) udsender ugentligt til landets jobcentre. AMS beregner således en falduge for hver ledig, der gøres tilgængelig i KMD Opera med få dages forsinkelse. Faldugen viser, hvornår borgeren senest skal aktiveres. AMS opdaterer ikke altid denne falduge, når der foretages registreringer af aktiviteter og fritagelser i KMD Opera. Derfor er det nødvendigt for kommunen at foretage korrektioner til faldugerne for at give et korrekt og opdateret styringsgrundlag for jobcentrene. Denne korrektion foretages enten direkte i KMD Opera, når der skal udsøges borgere til indkaldelse, eller i forvaltningens ledelsesinformationssystem, når forvaltningen skal opgøre sin øjeblikkelige rettidighedsstatus. Det har vist sig, at der i en række tilfælde er forskel mellem det styringsgrundlag, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) har til rådighed, og den medfinansiering, KMD A-refusion udmåler. Dermed kommer kommunen i en række tilfælde til at skulle yde fuld medfinansiering, selvom styringsgrundlaget peger i modsat retning. For 2011 og 2012 indebærer det, at den kommunale medfinansiering bliver større end budgetteret, fordi budgetteringen er baseret på styringsgrundlaget. KMD A-refusion har således været i drift fra 1. januar 2011, og det var ikke antaget, at der ville være de påpegede forskelle i udmålingen af den kommunale medfinansiering. BIF har gennemgået en stikprøve på sager fra ugerne 11, 16, 20 og 24 i 2011, hvor KMD A-refusion i den givne uge har ladet kommunen finansiere dagpengeudgiften 100 %, mens AMS faldugedata Kontor for Resultatopfølgning Bernstorffsgade København V Telefon

2 og BIFs korrektioner viser, at borgeren er rettidig. BIF vurderer på den baggrund, at forskellen udgør ca. 30 mio. kr. i De sager er blevet analyseret for at finde årsagerne til forskellen mellem KMD A-refusion og AMS/BIF. Omfanget af de enkelte årsager er derefter opgjort ved en maskinel fordeling af alle sager i stikprøven og valideret med manuelle punktopslag. De seks årsager er: 1. Afbrydelser mv. i anmeldt, fritagende fravær 2. Opgørelsen af fritagende deltidsarbejde 3. Passive perioder i intensiv aktivering 4. Faldugeberegninger fra AMS 5. Anvendelse af faldugebegrebet 6. Korrektion af styringshensyn Nedenfor gennemgås de 6 årsager. 1. Afbrydelser mv. i anmeldt, fritagende fravær Ledige har ikke ret og pligt til aktivering, når en række nærmere specificerede, gyldige fritagelsesårsager er til stede. Årsagerne fremgår bekendtgørelse (BEK nr. 972 af 26/09/2011) om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles datagrundlag i Arbejdsmarkedsstyrelsen, hvor det også fremgår, at kommunerne skal indberette fritagende fravær til AMS. Det er præciseret i bilag 2 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. (10/06/2010), at følgende fraværsgrunde fritager fra aktivering: Midlertidigt arbejde Deltidsarbejde over 20 timer ugentligt Borgerligt ombud Barsel (max 14 dage) Ferie Sygdom Selvvalgt uddannelse på fuld tid eller deltid I BIFs rettidighedsopgørelser bliver aktivering udsat i perioder med ovenstående fraværstyper. Det vil sige, at fra fraværets startdato til fraværets slutdato vil borgeren være rettidig (men ikke aktiv). Der vil overvejende ikke være en kommunal medfinansiering, fordi der ikke udbetales dagpenge ved fravær. I KMD A-refusion anvendes de indberettede fraværsregistreringer ikke. Derimod beregnes kommuners finansieringsandel ud fra faktisk udbetalte dagpenge på baggrund af a-kassernes indberetninger, som Side 2 af 9

3 først er tilgængelige med betydelig forsinkelse. Hvis en borger med registreret fravær alligevel modtager dagpenge, fortsætter tælleværket i KMD A-refusion, som afgør, hvornår en borger skal aktiveres. Der kan forekomme perioder, hvor en ledig har modtaget dagpenge, selvom vedkommende er registreret i KMD Opera med anmeldt, gyldigt fravær uden dagpengebetaling. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis vedkommende har afbrudt et selvvalgt uddannelsesforløb eller en ferie, Det kan også være tilfældet, hvis vedkommende i en periode ikke har haft deltidsarbejde over 20 timer, selvom dette er fremgået af den dokumentation jobcentret rekvirerer forud for fritagelse Eksempel: En borger har planlagt ferie i en periode, hvor hun ellers skulle have været aktiveret. Det burde ikke være et problem, idet hun ikke modtager a-dagpenge under ferien og dermed forbliver rettidig til ferien er slut. Ferien bliver registreret som fravær og aktiveringen bliver booket i ugen efter. I den indmeldte ferieperiode modtager borgeren alligevel dagpenge for et par dage. Disse dage kommer kommunen til at finansiere 100 %. I et tilfælde som ovenstående har kommunen ikke nogen mulighed for at opdage eller reagere på de brudte forudsætninger og dermed unddrage sig en situation med 100 pct. finansiering af dagpengene. Det samme er tilfældet, når ledige afbryder eller aldrig påbegynder godkendt selvvalgt uddannelse, eller når ledige f.eks. i en uge ikke har det omfang af deltidsarbejde, der fremgår af deres ansættelsesbrev, og når den ledige i modsætning til kravet i regelsættet har undladt at orientere jobcentret om dette. Hvis kommunen skal gardere sig mod et økonomisk tab i de situationer vil det således være nødvendigt for kommunen løbende at kontrollere lediges oplysninger om fravær hos borgeren selv, dennes a-kasse eller en eventuel arbejdsgiver med de administrative byrder, der vil være forbundet med dette. Antallet af borgere, som i en given uge er fritaget med en af de nævnte årsager, men som alligevel har skullet medfinansieres 100 % af kommunen, anslås at være ca. 110 personer, svarende til kommunale merudgifter på op mod 6 mio. kr. årligt. 2. Opgørelse af fritagende deltidsarbejde Ledige har ikke ret og pligt til aktivering, når de har deltidsarbejde over 20 timer pr. uge gennemsnitligt over en måned, jf. foregående Side 3 af 9

4 afsnit. Det fremgår af bekendtgørelsen (BEK nr. 482 af 19/05/2011) om en aktiv beskæftigelsesindsats: 35. Hvis personer, der er omfattet af 1, nr. 1, har ordinær beskæftigelse som lønmodtager, der fast udgør 20 timer ugentligt eller mere, bortfalder pligten til tilbud. Stk. 2. Hvis personen har ordinær beskæftigelse som lønmodtager af varierende omfang, bortfalder pligten til tilbud, når den ordinære beskæftigelse gennemsnitligt udgør mindst 20 timer ugentligt. Gennemsnittet beregnes over en måned. Stk. 3. Personen skal oplyse jobcenteret om omfang af og eventuelle ændringer i den ordinære beskæftigelse. BIF's opgørelser er baseret på, at borgere, der er fritaget fra aktivering på grund af deltidsarbejde over 20 timer ugentligt, registreres med gyldigt, fritagende fravær i KMD Opera i den konkrete ansættelsesperiode og tidligst indkaldes ved ansættelsesperiodens udløb. Det er lagt til grund, at deltidsarbejdet skal udgøre 20 timer om ugen over en løbende 4 ugers periode for at opfylde lovkravet. I KMD A-refusions opgørelser af fritagende deltidsarbejde er det forudsat, at arbejdet skal udgøre 20 timer/uge i gennemsnit over dagpengemåneden, det vil sige den 4 eller 5 ugers periode, der begynder mandagen efter den næstsidste søndag i den ene måned og slutter den næstsidste søndag i den næste måned altså ca. fra d. 20. i en måned til d. 19. i den næste måned. Kravet i KMD A-refusion om, at timetallet skal opgøres over en dagpengemåned betyder, at der først fritages, når en borger har haft en sammenhængende periode på 4-5 uger, der skal ligge præcis, så det svarer til dagpengemånederne. Eksempel: En borger skal aktiveres, men er i deltidsarbejde 21 timer om ugen, på nær i uge 16, hvor hun er ude af job. I BIFs rettidighedsberegninger bliver borgeren overskredet i denne uge, jf. tabellen nedenfor. I KMD A-refusion må kommunen finansiere dagpengene hele måneden, fordi én uge uden job trækker hele månedens gennemsnit under 20 timer/uge. Selv hvis borgeren havde været i aktivering i den pågældende uge uden deltidsbeskæftigelse, ville kommunen skulle finansiere 100 % i de øvrige uger. Såfremt der i stedet blev opgjort på løbende måneder dvs. en sammenhængende periode 5 uger ville borgeren have været rettidig i uge 17-20, fordi ugerne var 5 uger i træk med 21 timers beskæftigelse pr. uge. Uge Timers beskæftigelse Overskredne iflg. A-refusion X X X X X Overskredne iflg. BIF X Samme problemstilling gør sig gældende, hvis en borger påbegynder i en deltidsbeskæftigelse skævt i forhold til dagpengemåneden. Hvis f.eks. den ledige har deltidsbeskæftigelse i 6 uger fra en uge inde i en dagpengemåned vil borgeren fremgå som ikke rettidig i KMD A-refusion med den risiko, at kommunen Side 4 af 9

5 af samme grund skal finansiere dagpenge 100 %. Hvis kommunen skal gardere sig mod et økonomisk tab som følge af KMD A-refusions beregningsmetode skal kommunen søge at tilrettelægge forløb med deltidsansættelse sådan, at de følger dagpengemåneden, også selvom dette ikke umiddelbart er aftalen mellem arbejdsgiver og ledig. Samtidig vil kommunen skulle foretage løbende opfølgning hos den ledige og/eller arbejdsgiveren på omfanget af faktisk beskæftigelse, så aktivitet kan iværksættes i uger uden. Dette vurderes at ville belaste både jobcenter, borgere og arbejdsgivere unødigt. Antallet af borgere, som reelt har haft over 20 timers beskæftigelse og som samtidig har skullet medfinansieres 100 % af kommunen anslås at være 20 personer, svarende til kommunale merudgifter på 1 mio. kr. årligt. 3. Passive perioder i intensiv aktivering Dagpengemodtagere overgår efter 123 ugers sammenlagt ledighed til intensiv aktivering. Det betyder, at borgeren skal være i et aktivt tilbud gennemsnitligt 30 timer om ugen. Endvidere hedder det i LBK nr. 710 af 23/06/2011 Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), 90 a stk. 4. Ophører personen i et tilbud, skal den pågældende hurtigst muligt påbegynde et nyt tilbud. I bemærkninger til loven (SKR nr af 28/02/2007) hedder det endvidere:...jobcenteret skal således uden unødigt ophold finde et nyt tilbud, som pågældende kan starte på så hurtigt som muligt. Udløber fx en løntilskudsansættelse, skal der allerede under ansættelsen tages stilling til næste tilbud, så det kan påbegyndes hurtigst muligt efter ophøret af ansættelsen. Da et tilbud ikke altid umiddelbart vil kunne afløses af et efterfølgende, vil det i praksis ofte være svært at opnå en aktiveringsgrad på 100 pct. BIF har fortolket lovgrundlaget sådan, at anvendelsen af vendingen hurtigst muligt betyder, at der i lovgivningen er forudsat, at der kan være en passiv periode, førend der kan genaktiveres. I KMD A-refusion tillades ingen pauser i den intensive aktiveringsfase. Alle passive timer i uger, hvor der ikke aktiveres mindst 30 timer, bliver afregnet med 100 % kommunal finansiering. Side 5 af 9

6 I lovgivningen er der enkelte andre steder, hvor det er specificeret, i hvor lang tid afbrud i aktiveringen kan accepteres indenfor reglerne for ret og pligt til aktivering. For unge i 26 ugers sammenhængende aktivering, er det i LAB 85 stk. 2 således fastsat, at I alt må perioder uden tilbud dog højst udgøre 4 uger. For kontanthjælpsmodtagere, der i perioder fritages for rådighed, gælder det iflg. LAB 91a stk.2. tilsvarende, at de senest 1 måned efter, at den rimelige grund er ophørt, [..har..] ret og pligt til at påbegynde tilbud efter dette kapitel. På denne baggrund har BIF opgjort borgere med op til 4 uger mellem to aktiveringer som rettidige. Konsekvensen af tolkningen i KMD A-refusion er, at der afregnes fuld kommunal finansiering i uger, hvor der er det mindste afbrud i aktiveringen. Det er imidlertid ikke praktisk muligt at tilrettelægge indsatsen således, at der ikke forekommer enkelte afbrud i mellem aktiveringsforløb. Det gælder særligt, hvis man tilstræber specialiserede tilbud eller virksomhedsplacering, som ikke kan påbegyndes på et vilkårligt tidspunkt. Når en borger har været afmeldt i en periode f.eks. på grund af kortvarig beskæftigelse og efterfølgende melder sig ledig igen gælder tilsvarende praksis. Eksempel: En borger har været i arbejde, men gentilmelder sig som ledig d Eftersom borgeren straks ved gentilmeldingen som ledig er i intensivfasen på grund af tidligere ledighedsforløb, skal der aktiveres hurtigst muligt. Borgeren fremgår imidlertid først af jobcentrets indkaldelsessøgninger i KMD Opera d , idet AMS rettidighedsdata først er opdateret med data fra borgerens a-kasse på den dato. Jobcentret iværksætter, at der førstkommende mandag d påbegyndes et tilbud på 30 timer pr. uge. Tilbuddet er et vejlednings- og afklaringsforløb, men jobcentret og borgeren er enige om, at borgeren snarest skal i jobtræning. Jobtræningsforløbet kan imidlertid alene tilrettelægge sådan, at der opstår en pause i aktiveringen på 8 dage. I dette tilfælde vil KMD A-refusion pålægge kommunen den fulde finansiering fra gentilmeldingen til aktiveringen påbegyndes dvs , og igen i de 8 dages pause mellem de to forløb. I fald den restriktive tolkning i KMD A-refusion skulle overholdes med mindst mulige tab for kommunen, ville det være nødvendigt, at kommunen opererer med en stående kapacitet af relevante aktiveringsplads ledig på 30 timer om ugen, som borgere kan træde ind i øjeblikkeligt ved tilmelding/gentilmelding, og som kan anvendes som mellemtilbud i uundgåelige pauser mellem tilbud. Side 6 af 9

7 Dette vurderes at være både administrativt krævende og merudgiftsdrivende i form af uundgåelig overkapacitet, ligesom det vil være en udfordring at forklare borgere, at det er relevant for dem at skulle deltage i f.eks. mellemtilbud. Antallet af borgere, som i en given uge har en pause på maksimalt 4 uger og som derfor er medfinansieret 100 % af kommunen anslås at være ca.150 personer, svarende til kommunale merudgifter på op mod 8 mio. kr. årligt. 4. Faldugeberegninger fra AMS Opgørelserne i KMD A-refusion baserer sig på de lovregler vedr. ret og pligt for forsikrede ledige, som fremgår af lov og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og på Bekendtgørelse (BEK nr. 316 af 06/04/2011) om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige. Opgørelserne i KMD A-refusion baserer sig endvidere helt konkret på det dokument, som AMS har udfærdiget til de kommunale leverandører (KMD og MediaLogic) som grundlag for afregningen af de kommunale finansieringsandele: Fase 2 af kommunernes medfinansiering af dagpengeudgifterne: Opgørelse af rettidigheden af aktiveringsindsatsen fra 2011 Vejledning Som tidligere nævnt er basis for kommunens styringsgrundlag AMS faldugeberegninger, hvor BIF i sit eget ledelsesinformationssystem, som udgør det daglige styringsgrundlag for jobcentrene, korrigerer for aktuel aktivering og fravær, der kan udsætte faldugen. Når AMS har oplyst en falduge, som ligger ude i fremtiden, er der derimod ikke grund til at korrigere. Her har BIF ikke adgang til oplysninger, der skulle pege på, at den reelle falddato ligger tidligere og må følgelig konkludere, at borgeren er rettidig. I en række tilfælde kommer KMD A-refusion imidlertid frem til en tidligere falduge, således at kommunen kommer til at betale 100 % af dagpengeudgiften, selv om AMS havde oplyst en fremtidig falduge. Konsekvensen er, at kommunen i en række tilfælde afregnes med 100 % kommunal finansiering af dagpengeudgifter i uger, hvor det ikke er fremgået af AMS faldugedata, eller de korrektioner, kommunen selv har mulighed for at foretage, at borgere kan være ikke rettidige. Side 7 af 9

8 BIF vurderer, at det ikke generelt er muligt at afgøre, om det er KMD A-refusion eller AMS, der laver den korrekte beregning. Det vil ganske givet variere fra sag til sag. Det står dog tilbage, at kommunen ikke har realistisk mulighed for at unddrage sig 100 % finansiering af dagpengene. Antallet af borgere, som AMS i en given uge har beregnet som rettidig, idet faldugen var sat som fremtidig, men som alligevel har skullet medfinansieres 100 % af kommunen, anslås at være ca. 90 personer, svarende til kommunale merudgifter på op mod 4 mio. kr. årligt. 5. Anvendelse af faldugebegrebet Regler om ret og pligt for dagpengemodtagere fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 16, herunder bl.a. regel om førstegangsaktivering for unge under 30 år i 85: Personer under 30 år, der er omfattet af 2, nr. 1, har senest efter sammenlagt 13 ugers ledighed ret og pligt til at påbegynde tilbud. Det er disse regler, der operationaliseres i AMS faldugedata. Ifølge AMS Vejledning til opfølgning af aktive tilbud til dagpengemodtagere er faldugen den uge, hvor aktiveringsindsatsen senest skal være igangsat efter ret og pligt reglerne. BIF har i sin hidtidige rettidighedsopgørelser tolket den falduge, som fremgik af AMS s datasæt, som den sidste rettidige uge, og dermed den sidste uge, hvor kommunen ikke skulle finansiere rettidigheden 100%, selvom der først blev aktiveret ugen efter. BIF s fortolkning af begrebet falduge skal ses på baggrund af ovenstående citater. For en ung, der skal aktiveres efter 13 uger, forventedes faldugen således at være uge 13, dvs. den uge hvor aktiveringsindsatsen senest skal være igangsat. Hvis aktiveringen ikke blev igangsat, forventede BIF først at skulle finansiere dagpengene 100 % ugen efter. KMD A-refusion beregner derimod faldugen som den første uge, hvor kommunen skal finansiere dagpengene 100%, hvis der ikke aktiveres. Hvis en borger f.eks. bliver aktiveret på sidste ugedag i faldugen, regner BIF hele ugen med som rettidig. Modsat regner KMD A-refusion hele ugen som ikke rettidig med den konsekvens, at kommunen finansierer dagpengene 100 %. Side 8 af 9

9 Antallet af borgere, som i en given uge er passive i faldugen, og dermed har været rettidige i BIF s opgørelser og samtidig medfinansieret 100 % af kommunen, anslås at være ca. 130 personer, svarende til kommunale merudgifter på op mod 7 mio. kr. årligt. 6. Korrektion af styringshensyn BIF s rettidighedsopgørelser er bygget op som et styringsværktøj for jobcentrene. I starten var dette nødvendigt, fordi funktionaliteten i KMD Opera var utilstrækkelig til at understøtte tilrettelæggelsen af aktiviteter i jobcentrene og for ikke at skulle basere de nødvendige korrektioner af AMS s fadugedata på manuelle opslag i alle enkeltsager, hvilket ville have været administrativt uoverskueligt. KMD Opera har nu den nødvendige funktionalitet, men det er stadig i perioder nødvendigt at basere styringen på BIF s rettidighedsopgørelser på grund af IT-problemer mv. Som følge heraf er BIF s rettidighedsopgørelser designet til at understøtte jobcentrenes styring. Det har i den forbindelse blandt andet været praksis at medregne aktiviteter, der blev påbegyndt i perioden mellem AMS dataudtræk (torsdag) og det tidspunkt, hvor jobcentrene fik opgørelserne til rådighed (efterfølgende onsdag), som rettidige. Dette blev gjort for at undgå den situation, at en borger som allerede havde påbegyndt et aktiveringsforløb, alligevel figurerede af de aktuelle rettidighedsoversigter som ikke-rettidige, og at jobcentret følgelig brugte ressourcer på unødigt at udsøge den ledige til aktivitet. Ovenstående praksis i BIF s rettidighedsopgørelser indebærer, at en aktivering, som er påbegyndt 1-3 dag for sent, i nogle situationer regnes som rettidig. KMD A-refusion godskriver aldrig for forsinkelser i forhold til den faktiske falduge. Antallet af borgere, som har påbegyndt aktivitet i mellem AMS opgørelse og BIF s korrektion i en given uge, og dermed har været rettidige i BIF s opgørelser og alligevel medfinansieret 100 % af kommunen, anslås at være ca. 90 personer, svarende til kommunale merudgifter på op mod 5 mio. kr. årligt. Side 9 af 9

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere

Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere Baseret på lovgivningen i 2011. For 2012 udarbejdes en revideret vejledning Holmens Kanal 20 Postboks 2150

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 992. Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, uddannelsesydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 10 Offentligt 2/2014. Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 10 Offentligt 2/2014. Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 10 Offentligt 2/2014 Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge 2/2014 Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere