Informationsvidenskabelige grundbegreber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsvidenskabelige grundbegreber"

Transkript

1 Birger Hjørland Informationsvidenskabelige grundbegreber Elektronisk udgave baseret på 2. reviderede udgave, 1995 Version 1: Danmarks Biblioteksskole, Institut for Informationsstudier Dublin Core Metadata [ ] DC.Title Informationsvidenskabelige grundbegreber DC.Title.Release Version 1 DC.Creator Hjørland, Birger DC.Subject informationsvidenskab DC.Subject terminologi DC.Description Fagleksikon med centrale definitioner, begreber og teorier fra informationsvidenskaben. Hver artikel er søgt belyst ud fra forskellige teoretiske perspektiver. Litteraturhenvisninger i tilknytning til de enkelte artikler. DC.Publisher Danmarks Biblioteksskole. Institut for Informationsstudier DC.Date DC.Type text DC.Format application/pdf DC.Language dan DC.Relation Elektronisk udgave baseret på 2. reviderede udgave, Sidetallene i den elektroniske udgave afviger fra den trykte. DC.Rights Denne publikation er beskyttet af gældende lov om ophavsret Danmarks Biblioteksskole Birketinget København S Danmark Telefon: Telefax: E-post: Netsted:

2 Birger Hjørland Informationsvidenskabelige grundbegreber "Lys over land det er det, vi vil" JP Jacobsen Samlede Skrifter I, 1888, 363

3 Forord til 2. udgaven Hermed udsendes 2.udgaven af dette fagleksikon. Første udgaven udkom oktober 1992 og var på 200 sider. Der er således tale om en væsentlig udvidelse, især i antallet af opslag. Der er taget nye katagorier af begreber med, herunder dokumenttyper og institutioner. Idéen med dette leksikon er at give forskere og studerende indenfor informationsvidenskaben let adgang til centrale definitioner, begreber og litteraturhenvisninger. Det er således helt i ånd med nedenstående citat: "If our knowledge is to be of any use to us it must be available in a concise, synthetic form" (Cit. fra Jaenecke, 1994, p.10) Det at udarbejde et sådant værk er en stor opgave, og i princippet en uafsluttelig proces. Derfor læggers der heller ikke skjul på at der er mange åbne ender, der trænger til dybere behandling. Om salget af bogen ville muliggøre, at der med få års mellemrum kunne udkomme nye, udvidede og forbedrede udgaver, da ville det faglige behov bedre kunne tilfredsstilles. Så det er lidt op til markedet - til brugerne af denne bog - at støtte denne udgivelse. Referencer Jaenecke, Peter: To what End Knowledge Organization? Knowledge Organization, 21(1), 1994, Hjørland, Birger: Informationsordbogen - nogle kommentarer. Biblioteksarbejde, 1992, nr. 37, side Birger Hjørland Juni 1995 i

4 Fra forord til første udgave Klar tænkning forudsætter klare begreber og definitioner. Oplysning, "lys over land" har vel altid været et af bibliotekernes fornemste mål. Vor tid synes præget af en udpræget uklarhed og teoretisk forvirring, som det er nødvendigt at prøve at komme ud over. Det er ikke uvæsentligt, om BDI-området også formår klar tænkning, når det gælder dets eget arbejdsområde. Dette leksikon er et forsøg til at bidrage hertil. Arbejdet med dette leksikon udspringer primært af behovet for at kunne definere og uddybe diverse termer i forbindelse med undervisning på Danmarks Biblioteksskoles Overbygningsuddannelse ("OBU") i informationsvidenskab. Informationsvidenskaben har ikke hidtil haft en konsis encyclopædi - heller ikke på engelsk - og der vil derfor uden tvivl være behov for en regelmæssig opdaterering. Erfaringen har allerede vist behovet for, at dette leksikon også anvendes på BDIgrunduddannelsen, hvor man jo ikke kan undgå at anvende mange af disse begreber. I det hele taget sigter leksikonnet naturligvis på at tjene al informationsvidenskabelig virksomhed og udgør een strategi og een arbejds- og fremstillingsform: den alfabetiske, der klarlægger begreb for begreb og samtidig - via klyngeregistret - arbejder med strukturen begreberne imellem. Samtidig med, at jeg arbejder med denne alfabetiske form, arbejder jeg også med en systematisk fremstilling af informationsvidenskaben kerneområde og teoretiske problemer. Disse to former supplerer hinanden på meget nyttig måde, som jeg ikke kan beskrive bedre end Greimas & Courtés (1988, v-viii) har gjort i forordet til deres semiotiske ordbog (se citatet nedenfor). Dette projekt er ikke en sprogvidenskab, men en informationsvidenskab, men funktionen af et leksikon (en ordbog) i de to områder er den samme. Måske er informationsvidenskabens leksikon (og dens klyngeregister) i endnu højere grad med til at strukturere hvad det er informationsvidenskaben arbejder med og overhovedet går ud på. Leksikonarbejdets funktion i den informationsvidenskabelige forskningsproces kan også udtrykkes på en anden måde. Det er nødvendigt dels at arbejde med større sammenhænge og teorier, og herudfra udlede konsekvenser med hensyn til hvilke begreber, der er centrale, og hvilket indhold begreberne skal have. Dette tjener især den systematiske form. Dels er det nødvendigt at arbejde med konkrete begreber og detaljer og herudfra række ud til de overordnede teorier. Dette tjener især den alfabetiske fremstillingsform. Greimas, Algirdas & Joseph Courtés: Semiotik. Sprogteoretisk ordbog. Dansk redaktion: Per Aage Brandt & Ole Davidsen. Århus Universitetsforlag, sider. I forfatternes forord (side v-vi) skriver forfatterne: "2. HVORFOR EN ORDBOG Men alt dette forklarer ikke, hvorfor vi har valgt ordbogen som form. Hvis det er muligt at præsentere en teori på to måder - syntagmatisk og paradigmatisk -, synes den teoretiske diskurs tværtimod ved første øjekast at være den mest velegnede af de sædvanlige former. Det ville imidlertid have krævet en indsats ii

5 med hensyn til diskursiv strategi, som er ude af proportion med det opstillede mål. Selvom den ville være mere effektiv på lang sigt, ville en sådan præsentation kun have en meget lille indvirkning på den igangværende forskning. Overbevist om, at et videnskabeligt projekt kun har mening, hvis det bliver genstand for kollektiv søgen, er vi parate til at ofre visse ambitioner om stringens og sammenhæng. Ordbogsformen forener fordele og ulemper ved den paradigmatiske tilgang og den diskontinuerte præsentation. Fordelene er indlysende: en ordbog tillader en umiddelbar adgang til alle de anvendte termer; den letter en senere indføring af supplerende informationer, som forskningen ikke kan undgå at give anledning til; den muliggør især sammenstilling af metasproglige segmenter, hvis udarbejdelses- og formuleringsgrad er meget uensartet, idet den sidestiller stringente definitioner, uafsluttede fremstillinger og angivelser af endnu uudforskede problemfelter. Den største ulempe er den alfabetiske spredning af begrebernes korpus, som gør det vanskeligt at kontrollere den taksonomiske sammenhæng, der forudsættes at ligge under det. Vi håber dog, at det dobbelte henvisningssystem, som vi har valgt (jfr. 6), vil lade vor primære interesse træde frem: at bidrage - ved hjælp af en terminologi, der for nogle vil forekomme overdrevent sofistikeret, ja endog frastødende - til udarbejdelsen af et stringent begrebsligt metasprog, idet et sådant er en nødvendig forudsætning for, at en sprogteori kan opnå status som formelt sprog. 3. EN RÆSONNERET ORDBOG Men et sådant forsøg på at skabe sammenhæng kommer uundgåeligt til at stå i modsætning til den gængse opfattelse af det specialiserede videnskabelige leksikon betragtet som en heterogen liste over artikler, der hver for sig henviser til divergerende teoretiske omgivelser og i siste instans til forskellige teoretiske fundamenter. Den afgørelse, som vi har truffet for at undgå denne form for eklekticisme, bygger først og fremmest på en overbevisning om, at der i social- og humanvidenskaberne ikke findes "objektive" eller neutrale ordbøger. Hvad enten de vil eller ej, er redaktørens tilstedeværelse markeret ved deres udvælgelse af termerne og ved måden, hvorpå de modtages og behandles. I betragtning af dette forhold vælger vi at fremme klarheden ved at eksplicitere vore præferencer og ræsonnere, argumentere for vore valg. Dette princip om "ræsonnementet", om reflektion over begreberne - der først indskriver hvert begreb i dens egen teoretiske kontekst og dernæst undersøger dets grad af sammenlignelighed og muligheden for en eventuel homologisering - indebærer risici, for det første den, at de enkelte teoretiske bidrags originalitet udviskes til fordel for en "kongevej" bygget af konstanter - om ikke af forsvarede løsninger, så i det mindste af rejste problemstillinger -, som sprogteorien har benyttet gennem det sidste halvandet århundrede. Ved at forfølge det dobbelte mål - at forurolige læseren ved at vise, at der ikke findes nogen færdigudviklet videnskab, der udelukkende består af visheder, og samtidig berolige ham ved at fremhæve eksistensen af permanente og berettigede mål - har vi på vor måde søgt at tjene en bestemt ideologi om viden [side vii:] Det er vort ønske, at denne ordbog må blive det sted, hvor semiotikkens fremskridt registreres, og at det foreløbige inventar af begreber, som den indeholder, må blive betragtet som åbent for nye og bedre formuleringer." Udeladt er rent edb-mæssige fagudtryk uden særlige teoretisk betydning for informationsvidenskaben - her kan henvises til edb-ordbøgerne på markedet. Undtagelser er f.eks. "Online databaser", "interfaces" og "ekspertsystemer" (Øvrige undtagelser fremgår af klyngeregistret). Mange specifikke udtryk fra on-line industrien er ligeledes udeladt - disse kan findes bl.a. i standard lærebøgerne og i databaseværternes "guides" (dog er en facilitet som "zoom" medtaget, fordi den har en mere principiel betydning). Disse udeladelser sigter på at fremhæve de videnskabelige problemstillinger og begreber i informationsvidenskaben. Formålet med leksikonnet er først og fremmest pædagogisk: At give de studende mulighed for at orientere sig i grundbegreberne, iii

6 analysere forskellige teoretiske tendenser i disse samt ved hjælp af udvalgte litteraturhenvisninger at få et afsætningspunkt til selv at arbejde videre med disse begreber. Det er udarbejdet med henblik på Overbygningsuddannelsen i Biblioteksog informationsvidenskab, men tænkes på længere sigt også inddraget i Forskningsbibliotekaruddannelsen og BDI-grunduddannelsen o.a. Leksikonnet rummer et bud på hvad informationsvidenskab er, hvad der er fagets grundlæggende kategorier, begreber, viden vedrørende disse begreber og ikke mindst: spørgsmål: bud på hvad vi ikke ved. Leksikonnets definitioner afspejler naturligvis forfatterens teoretiske tilgang til informationsvidenskaben. Der er ikke tale om et fikst og færdigt system af begreber, men om foreløbige udkast til begrebsafklaring på informationsvidenskabens nuværende stade. Dette betyder, at leksikonnet er tænkt som et diskussionsoplæg i forhold til kolleger på biblioteksskolen, i biblioteksvæsnet eller i den øvrige forskningsverden, hvor man arbejder med informationsvidenskabelige problemstillinger. Et samtidigt arbejde på at forstå informationssøgning, "information retrieval", lingvistik, psykologi, videnskabsteori m.m. udfra et sammenhængende grundlag, er den bærende idé. Heldigvis er der her materiale at bygge på fra andre videnskaber (filosofi, psykologi, lingvistik, videnskabsteori etc.), men naturligvis står vi kun foran en begyndelse til tilfredsstillende teorier på dette vigtige område. Birger Hjørland iv

7 Indholdsfortegnelse 80/20 reglen...1 "Aboutness"...1 "Abstracts"...3 Accession...5 Afhandlingslitteratur...5 Akt...5 Alfabetisk orden...6 Algoritme...6 Almene klassifikationssystemer...8 Anmeldelse...8 Annotation...9 Anvendt informationsvidenskab...10 "APA-studies"...11 Arkiver...12 "ASK" ("Anomalous State of Knowledge")...13 "Atlas of Science"...13 Automatisering...13 Autoritetskontrol...15 Avis...15 BDI...15 BDI-forskning...15 Begreb...16 Beslutningsteori...17 Bestandssammensætning og -evaluering...18 Betydning...19 Bias...19 Bibliografi...20 Bibliografisk berettigelse...22 Bibliografisk kobling...22 Bibliografisk kontrol...22 Bibliometri...23 Biblioteker...24 Biblioteker, elektroniske...25 Bibliotekssystemer...26 Billeder...27 Bliss Bibliographic Classification (BC)...27 Bog...28 "Boghuset"...28 Boolesk søgemetode...28 Browsing...30 Bruger...31 Brugermodelering...32 Brugerrelationer...33 Brugerundersøgelser...34 Brugerundervisning...36 Brugervenlige informationssystemer...37 v

8 BSO ("Broad System of Ordering")...37 Budskab...39 "Bulletin Board System" (BBS)...39 Bush, Vannevar ( )...39 CCL (Common Command Language)...40 Censur & intellektuel frihed...40 Citationsindeksering...41 Clearinghouse...42 Cleverdon, Cyril William...42 Colon Classification (CC)...43 "Composition Studies"...44 "Computer Supported Cooperative Work (CSCW)"...44 "Compatibility" (of ir-languages)...44 Consensus...44 Cutter, Charles A Cyberspace...46 DANDOK...46 Dansk Teknisk Litteraturselskab (DTL)...46 Data...47 Dataarkiver...48 Databanker...49 Data retrieval...50 Datalogi, teoretisk...50 Deltekstrepræsentation...52 Deskriptorer...53 Dewey Decimal Classification, DDC...53 DIANE Centre...54 Diffusion...54 Disciplin...54 "Discourse analysis"...54 Disputatser...55 DK Dokument...56 Dokumentation...58 Dokumentationscenter...59 Dokumentbeskrivelse...60 Dokumenter, elektroniske...62 Dokumenter, funktionskategorier...62 Dokumenter, kvalitet...62 Dokumentlevering...63 Dokumentrepræsentation...63 Dokumenttypologi...64 Domæneanalyse...67 Domæneviden...69 Downloading...70 Dækningsgrad...70 Ekspertsystemer...71 Elektronisk post...72 Elektroniske databaser...73 vi

9 Emne...74 Emneanalyse...78 Emnedata...81 Emneoverskrift...85 Emner, simple versus sammensatte...86 Emners beslægtethed...86 Emnesøgning...87 Encyclopædi...89 Enumerative klassifikationssystemer...90 Erhvervsinformatik...90 "Etikette effekt"...91 Etiske problemer i *BDI...92 EUSIDIC...94 Evaluering...94 Facet...95 Facetanalyse...96 "Fact"...97 "Fact retrieval" (Fakta-genfinding)...98 Fag...99 Fag Faginformation Faglitteratur Fagreference Fagsprog Fagtypologi False drops Faust-nummer Feedback FID Fil Film Filosofiske problemer i informationsvidenskab Formidling (videns-/informationsformidling) Formidlingsniveauer (faglitteratur) Forskning Forskningsfront Forskningsinformation Forskningsinstitutioner Forskningsprocessen, informationssøgning i Forældelse Fragmentering Fremskridt Fremtidsstudier i information Fritekstsøgning Fuldtekstbaser Fuldtekstsøgning Funktionel analyse "Futility point criterion, FPC" Fuzzy logik vii

10 Fænomenologi "Gatekeepers" "Genpakket litteratur" Geografiske informationssystemer "Grounded theory" "Græsning" Hermeneutik Heuristik Hjælpesystemer Hukommelse Humanistisk informatik Hypertekst/Hypermedier I³R Idé "Identifiers" Ideologi IFLA Ignorance Ikon "Impact factor" Indeks Indeksering Indeksering, automatisk Indekseringsfrase Indhold Info-mapping Informatik Information Information Resources Management (IRM) "Information retrieval" ("IR") "Information retrieval", evaluering "Information retrieval languages", "IR-sprog" "Information retrieval performance" "Information storage and retrieval" "Information storage and retrieval" - for den individuelle forsker Informations analyse Informations Analyse Center (IAC) Informationsafdeling Informationsbehov Informationscenter Informationsideologi Informationskvalitet Informationsmarked Informationspolitik Informationspsykologi Informationssociologi Informationsstrukturer Informationssystem Informationssystemer, design viii

11 Informationssystemer, evaluering Informationssystemer, typologi Informationssøgning Informationssøgning, manuel versus automatisk Informationssøgning, strategi Informationsteknologi Informationsteknologi, etiske problemer Informationsteknologi, konsekvensvurdering for BDI-sektoren Informationsteknologi, milepæle Informationsteori Informationstjenester Informationsvidenskab Informationsvidenskab, grænseområder Informationsvidenskab, i fiktionslitteratur Informationsvidenskab, teori Informationsvidenskabens historie, milepæle (internationalt) Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, DK) Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, N): Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, S): Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, SF): Informationsvidenskabens kategoristruktur Informationsvidenskabens metoder Informationsvidenskabens metodologi Informationsøkonomi "Informetrics" Inhouse databaser Innovation Integrative niveauer Interaktive medier Interdisciplinaritet Interfaces (Brugergrænseflader) Intermediære Internationalisering "Invisible Colleges" ISBN (International Standard Book Number) ISDS (International Serials Data System) ISSN (International Standard Serial Number) Kategorier Kilder (Informationskilder) Klassifikation Kognitive paradigme Kommandosprog Kommunikation Konsistens "Kontrolleret vokabular" Kritik Kritisk klassifikation Kumulativ litteratur Kundskab ix

12 Kunst-dokumentation Kunstig intelligens KWAC (Keyword and context index) KWIC (Keyword in context index) KWOC (Keyword out of context index) Kybernetik Lancaster, Frederick Wilfrid Leksikografi "Literacy" Litteratur Litteraturliste Logik Logistik Lotka's lov Love (Informationsvidenskabelige) Luhn, Hans Peter Lydbog Lyd-dokumentation Lærebog Læsbarhed Læsning "Management Information Systems" (MIS) Manuskript Maskering Match Materiale Materialisme Medicinsk informatik Medier Menneske-maskin kommunikation og ergonomi Metaanalyse Metabibliografi Metainformation Metavidenskab Mikhailov, Alexander Ivanovich ( ) Mikroform Monografi Mooers' lov Multimedier Museer Musikdokumentation "Naturligt sprog" Naturvidenskabelig og teknologisk informatik Negligering af information Netværk (Informationsnet) Neurale net "Newsletter" NORDINFO Notation x

13 Nærhedsoperatorer Online databaser OPAC (Online Public Access Catalogue) Opdatering Operationsanalyse Ordbøger Orden Overload Oversigtsartikel Oversigtslitteratur Oversættelse "Papirløse samfund" Paradigme Parser "Peer-review" Periodicum Populisme Post Post-koordinerede indexeringssystemer Pragmatisme PRECIS ("PREserved Context Index System") "Precision" (Præcision) "Preprint" Price, Derek John de Solla Primære informationssystemer Principper Prispolitik Problem Profession Professionelle aspekter af I&D Projektregistrering Præ-koordinerede indexeringssystemer Publicering, elektronisk Publikationer Publikationer, normative retningslinier Publikationsformer Ranganathan, S.R "Ranking" Realisme "Recall" (Genfindingsforholdet) Redaktion Reduktionisme Redundans Reference Referencearbejde Referencearbejde, etik (incl. online-tjenester) Register Relevans Repræsentation xi

14 Retsvidenskabelig informatik Retsvidenskabelige aspekter af BDI Salton, Gerard Samfundsinformation Samfundsvidenskabelig informatik "SAP-Indeksering" Scientometri SDI ("Selective Dissemination of Information") Sekundære informationssystemer Selektion Semantik Semantisk faktorering Semantisk kondensering Semantiske net Semiotik Serendipity SGML (Standard Generalized Markup Language) Signal Småtryk Sociologiske-videnskabsteoretiske paradigme Software Specialisering Specificitet "Spreading activating" Spredning Sproglige aspekter af Information og dokumentation Spørgsmål Standardisering "Strukturel kobling" "Switching languages" Symbol Synergi Synlighed Syntaktiske anordninger Systemanalyse Systemteori Særtryk Søgesprog "TARGET" Tegn Tegnsæt Teknologikritik Teknometri Tekst Tema Teori Terminologi Tertiære informationssystemer Tesaurus xii

15 Tidsskrift Tilgængelighed Titel "Topic" Transparens Transskriptioner "Trial and error" Trunkering "Tænketanke" Umodne kundskabsområder UNISIST Universelle modeller Universelle Decimalklassifikation, Den (UDK / UDC) Vektorspace Verifikation Viden "Vidensbutikker" Vidensdomæner Vidensformer/Erkendelsesformer Videnskab Videnskabelig dokumentation Videnskabelig kommunikation Videnskabshistorie Videnskabsteori Vidensorganisation Vidensproduktion Vidensproduktion, kvalitet Vidensrepræsentation Vidensudnyttelse/teknologiudnyttelse Video Videotex Vægtning Værk Wersig, Gernot Wilson, Patrick Zipfs lov Zoom xiii

16 KLYNGEREGISTER Dokumenter Formidling (Videns-/informationsformidling) Information retrieval Informationssystemer & -tjenester Informationssøgning Informationsteknologi Informationsvidenskab Informationsvidenskab, biografi Informationsvidenskab, grænseområder Informationsvidenskab, metaområder Informationsvidenskab, metoder Informationsvidenskab, organisationer Informationsvidenskab, teori IR-sprog Vidensdomæner Vidensproduktion Vidensrepræsentation KRONOLOGIER Informationsteknologi, milepæle Informationsvidenskabens historie, milepæle (internationalt) Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, DK) Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, N) Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, S) Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, SF) xiv

17 80/20 reglen Princip formuleret af Richard Trueswell i 1969 indenfor handel. Ifølge dette princip vil man kunne observere, at 80% af transaktionerne i en virksomhed har at gøre med 20% af virksomhedens varer. I en biblioteksmæssig sammenhæng betyder princippet, at ca. 80% af cirkulationen (udlånet) vedrører 20% af bibliotekets bestand af *dokumenter. Reglen har bl.a. været anvendt til at identificere et biblioteks "kernedokumenter". Burrell (1985) finder Trueswells data mangelfulde og konkluderer bl.a., at den tidsperiode, man vælger at undersøge (antal udlån pr. enhed), er afgørende for resultatet. Soyibo (1988) fortolker 80/20 reglen som en fordeling, der giver mulighed for at studere elitisme, f.eks. meget produktive forfattere. Watters (1992) omtaler ikke 80/20 reglen, men (side 152) en "90-10" regel, der udsiger, at i meget store databaser må ni gange så mange data bringes ind i komputerens hukommelse, som er nødvendigt for at besvare forespørgslen, hvilket nedsætter genfindingsshastigheden. Litteratur: Burrell, Q.L.: The 80/20 rule: Library lore or statistical law? Journal of Documentation, 41(1), 1985, side Soyibo, A.: On the categorization, exactness and probable utility of bibliometric laws and their extensions. Journal of information science, 14(4), 1988, side Watters, Carolyn: Dictionary of Information Science and Technology. Boston m.v.: Academic Press, sider. Se også *Love (Informationsvidenskabelige) 90/10 reglen Se *80/20 reglen "AACR2" (Anglo-American Cataloging Rules, 2. edition) Se *Dokumentbeskrivelse "Aboutness" Hvad et dokument "handler om", dets "aboutness" er naturligvis et centralt problem for bl.a. *klassifikation og *indexering af dokumenter. "Aboutness" er imidlertid eet blandt mange forskellige begreber om *emneanalysens genstand. Andre begreber er dokumentets *betydning, dets *"emne", *"fag", "genstand", *"reference, *repræsentation, *"tema", *"topic" og *vidensrepræsentation. Det er naturligvis spørgsmålet, hvordan alle disse begreber forholder sig til hinanden, i hvilken udstrækning de er synonyme eller har distinkte betydninger. Nedenfor præsenteres de vigtigste af de teoretikere, der har anvendt begrebet aboutness og dets relationer til beslægtede begreber belyses. Termen "aboutness" er indført i den *BDI-faglige litteratur omkring begyndelsen af 1970'erne. Fairthorne (1969) hører til de første, der forsøger at definerer begrebet. Han skelner mellem "extensional aboutness" (der efter hans fremstilling nærmest svarer til dokumentets iboende emne) og "intentional aboutness" (der hos ham nærmest må opfattes som en brugers motiv til at benytte dokumentet). Anvendelsen af begrebet "aboutness" kulminerede i 1975, hvorefter der har været en mindre, men ikke uvæsentlig interesse for begrebet. Begrundelsen for indførelsen af termen var ifølge Hutchins (c1975, side 115) at skabe større klarhed over emnedata end det, 1

18 der lå i emnebegrebet, som man anså for meget flertydigt, upræcist og vanskeligt (For et citat vedr. Hutchings opfattelse af emnebegrebet se i dette leksikon under *emne). Begrebet "aboutness" anvendes så forskelligt fra forfatter til forfatter, at man ikke kan tale om een teori. Det er et spørgsmål, om man ikke har indført begrebet for at undgå emnebegrebets vanskeligheder og uklarheder, men blot har flyttet disse uklarheder over i det nye begreb. Alligevel vil jeg vove den generalisering, at der er opstået en teoridannelse omkring "aboutness" især i England, der især er beslægtet med den kognitive tilgang til informationsvidenskaben. Der er sådan set ikke noget i selve begrebet "aboutness", som tilsiger, at det er knyttet til en kognitivistisk teori. Hvad et dokument "handler om" er ikke betinget af, hvilken betydning brugerne lægger i dokumentet. "Aboutness" kan defineres som en objektiv egenskab ved dokumentet: dets vidensrepræsentation eller genspejling af ting og processer udenfor dokumentet, men dette gøres typisk ikke af de forfattere, der anvender begrebet. Emnedata er tekstrepræsentationer, der har til formål at hjælpe brugeren til at indentificere relevante tekster. Hutchins (1978) opfatter sådanne tekstrepræsentationer som en *semantisk kondensering af teksten, et resumé. Via begrebet "tekstens tematiske organisering" kommer Hutchins ind på tekstens nye viden og - som forudsætning for at introducer denne - på tekstens forbindelse mellem den eksisterende (gamle) viden og den nye viden. Herved knyttes forbindelsen til de potentielle læseres vidensmæssige forudsætninger for at forstå teksten, d.v.s. Hutchin introducerer begrebet "brugerens forudsætningsniveau", "præsuppositionsniveau". I traditionel indexering - siger Hutchin - skelner man normalt ikke mellem hvad der er nyt og hvad der er forudsat i en tekst. Denne form for indexering kan efter Hutchins mening godt fungere tilfredsstillende overfor ekspertbrugere, fordi sådanne er interesseret i at orientere sig i den faglige udvikling på et område og kan derfor bruge alle tekster, der indeholder ny viden. Derimod lades den mere læge læser i stikken. Han har behov for en tekst hvis forudsætningsniveau svarer til hans eget niveau. Derfor mener Hutchins - og tilhængere af "aboutness-teorien" og den kognitive opfattelse, at der skal udvikles en indexeringsteori og en indexeringspraksis, der tager højde for brugernes "præsupportionsniveau". Hele denne teori har imidlertid ikke ført os nærmere til en løsning af de grundlæggende problemer omkring emnedata. Ved indexering af dokumenter til "eksperter" er der også behov for en viden eller teori om, hvad "emner" er. Dette problem må vel også forudsættes løst inden man udvikler en emne- eller "aboutness"-teori til nybegyndere. "Aboutness-teorien" er således fanget i den mentalistiske fælde, som f.eks. Frohmann (1990) beskriver. Maron (1977) anvender begrebet "aboutness" noget forskelligt fra de ovennævnte betydninger. Han skelner mellem "subjective aboutness", "objective aboutness" og "retrieval aboutness" og indfører herved en tydeligere erkendelsesteoretisk dimension i begrebet. (Sml. Hjørlands definition af *emne). En konkret kritik af begrebet har været fremsat af Weinberg (1988) samt af Swift, D.F.,V.Winn & D.Bramer (1978). Weinberg sidestiller begrebet aboutness med det lingvistiske begreb "topic" og argumenterer for, at ikke kun et dokuments "topic", men også dets "comment" (eller "aspect" eller "point of view") er relevant ved indexering. Swift et al.'s argumentation svarer i vidt omfang til Weinbergs. Det kan siges, at Boyes (1982) opfatter "topicality" som synonymt med "aboutness", men forskelligt fra "informativeness", som han anser for synonymt med "meaning". Iivonen, Mirja (1987) skriver: "The literature on indexing and classification presents two different ways to understand "aboutness", i.e. how to answer the question "what is the book about". One underlines the importance of studying the text structure of the work and assumptions by the author about the knowledge and interests of readers. The other underlines 2

19 the importance to study users'requests and to regard indexing as an answer to requests. Hutchins' and Moron's concepts of aboutness are described and compared to Soergel's ideas of request-oriented and entity-oriented indexing. Maron's and Soergel's ideas are quite close to each other whereas between Hutchins and Soergel there seems to be some kind of a conflict even of some similarities exist, as well. Both authors suggest that there are differences in the ways of indexing according to the type of the library. In Finland it is possible to use request-oriented indexing in special libraries and information agencies offering services to special user-groups. This approach would be fruitful also in other kind of libraries while it pays more attention to the requests of users." Litteratur: Beghtol, Clare: Bibliographic Classification Theory and Text Linguistics: Aboutness Analysis, Intertextuality and the Cognitive Act of Classifying Documents. Journal of Documentation, 1986, 42, Blair; D.C.: Language and Representation in Information Retrieval. Amsterdam: Elsevier, Boyce, B.: Beyond topicality: A two-stage view of relevance and the retrieval process. Information Processing and Management, 1982, 18, side Fairthorne, R.A.: Content analysis, specification and Control. Annual Review of Information Science and Technology, 1969, 4, side Frohmann, Bernd: Rules of Indexing: A Critique of Mentalism in Information Retrieval Theory. Journal of Documentation, 1990, side Hutchins, W.J.: Languages of indexing and classification. A linguistic study of structures and functions. London: Peter Peregrinus, sider. Hutchins, W. John: On the Problem of "Aboutness" in Document Analysis. Journal of Informatics, 1977, vol. 1, Hutchings, W. John: The concept of "aboutness" in subject indexing. Aslib Proceedings, 1978, 30, side Iivonen, Mirja, Indeksoinnin suuntautumisesta ("On the orientation of indexing"). Kirjastotiede ja informatiikka, 1987, 6(1), side Mark Peitersen, Annelise: The meaning of "about" in fiction indexing and retrieval. Aslib Proceedings, 1979, 31, side Maron, M.E.: On Indexing, Retrieval and the Meaning of About. Journal of the American Society for Information Science, 1977, 28, side Salem, Shawky: Towards "coring" and "aboutness": an approach to some aspects of in-depth indexing. Journal of Information Science principles & practice, 1982, 4, side Swift, D.F., V.Winn & D.Bramer: "Aboutness" as a strategy for retrieval in the social sciences. Aslib Proceedings, 1978, 30, side Weinberg, Bella Hass: Why indexing fails the researcher. The Indexer, vol. 16 (1), 1988, side 3-6. Se også *emne. Abstracting Se *Semantisk kondensering "Abstracts" "Abstracts" betegner dels en dokumentrepræsentation (form for *semantisk kondensering af et dokument), dels en dokumenttype, der indeholder sådanne dokumentrepræsentationer. Som dokumenttype er der tale om en form for *annoteret bibliografi, der oftest betegnes "referatpublikation". De udgør løbende *bibliografier som i korte referater formidler indholdet af de dokumenter, der registreres. Synonyme betegnelser er "Briefs", "Précis" og 3

20 "Zentrallblätter". Findes i forskellige *medier: trykte publikationer, *online databaser og *CD-Rom databaser. Man skelner mellem forskellige typer af abstracts: informative abstracts, der opsummerer et *dokuments væsentligste indhold versus indikative abstracts, der kun indikerer indholdet. Evaluative eller kritiske abstracts, der vurderer et dokuments metoder og resultater versus nonevaluative abstracts, der blot refererer et dokument. I praksis indeholder mange videnskabelige artikler idag et forfatter-abstracts, og dette gengives ofte ubearbejdet og uændret i referatpublikationer. Det er kotume at signere abstracts. De fleste tidsskrifter - men ikke alle - tillader at deres abstracts genbruges af referatorganer. Indenfor *informationsvidenskaben forsker man f.eks. i muligheden for automatisk fremstilling af *semantisk kondensering: "Text-summarisation programs", der er eksempel på naturlig sprogbehandling foretaget af computer ("natural language processing"). Desuden forskes der i Abstracts informationsmæssige værdi i *informationssøgning, f.eks. den relative værdi af titler, abstracts, *deskriptorer og *fuldtekst. Et eksempel på en kritik af udformningen af abstracts som værende for abstrakte og noninformative, giver Herrell (1979). Litteratur: Borko, H. & S. Chatman: Criteria for accaptable abstracts: a survey of abstractor s instructions. American Documentation, 14, 1963,

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning danmarc2 til DKABM Dato : 2009-08-25 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Fælles ABM indholds- og transportformat Dato : 2009-08-28 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben?

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Jacob Birkler, cand.mag., ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet / Lektor, University College Vest. jbirkler@health.sdu.dk. Når et videnskabeligt

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21

Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15. 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Indhold Forord 11 Del 1. Udfordringer i overgangen til digital kultur 15 1. Forskningsbibliotekernes strategiske situation 2012 21 Michael Cotta-Schønberg Indledning: Er forskningsbibliotekerne i krise?

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet It may be that genuine learning may always have this dark side, this not-fully knowing what one is doing. It may be learning

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006)

Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) Foredrag om Vidensorganisation i universitetsbiblioteker KUB som case (5. oktober 2006) 0. Indledning 1. Organisering af egne dokumenter a. Skal vi have samlinger på åbne hylder b. Hvis fortsat samlinger

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

Navn (eksaminand): -1-

Navn (eksaminand): -1- Navn (eksaminand): [Uddrag af upubliceret afhandling. Fortrolig, kun til brug for deltagerne i den afsluttende prøve på kurset Ret&Rigtigt, RUC, F09. Må ikke videregives eller publiceres!] 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh

Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København. Forelæsning 3: E-R modellering. 17. februar 2005. Forelæser: Rasmus Pagh Databasesystemer, forår 2005 IT Universitetet i København Forelæsning 3: E-R modellering 17. februar 2005 Forelæser: Rasmus Pagh Forelæsningen i dag Datamodellering hvad, hvornår, hvorfor og hvordan? Business

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale

Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Videnskabsteori og etik for fysikere 2008 Kursusmateriale Kurt Møller Pedersen April 2008 Indhold Kursus-uge 1: Videnskabelige revolutioner og introduktion 1 1 Stig Andur Pedersen, Paradigmeskiftets fader,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere