Informationsvidenskabelige grundbegreber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsvidenskabelige grundbegreber"

Transkript

1 Birger Hjørland Informationsvidenskabelige grundbegreber Elektronisk udgave baseret på 2. reviderede udgave, 1995 Version 1: Danmarks Biblioteksskole, Institut for Informationsstudier Dublin Core Metadata [ ] DC.Title Informationsvidenskabelige grundbegreber DC.Title.Release Version 1 DC.Creator Hjørland, Birger DC.Subject informationsvidenskab DC.Subject terminologi DC.Description Fagleksikon med centrale definitioner, begreber og teorier fra informationsvidenskaben. Hver artikel er søgt belyst ud fra forskellige teoretiske perspektiver. Litteraturhenvisninger i tilknytning til de enkelte artikler. DC.Publisher Danmarks Biblioteksskole. Institut for Informationsstudier DC.Date DC.Type text DC.Format application/pdf DC.Language dan DC.Relation Elektronisk udgave baseret på 2. reviderede udgave, Sidetallene i den elektroniske udgave afviger fra den trykte. DC.Rights Denne publikation er beskyttet af gældende lov om ophavsret Danmarks Biblioteksskole Birketinget København S Danmark Telefon: Telefax: E-post: Netsted:

2 Birger Hjørland Informationsvidenskabelige grundbegreber "Lys over land det er det, vi vil" JP Jacobsen Samlede Skrifter I, 1888, 363

3 Forord til 2. udgaven Hermed udsendes 2.udgaven af dette fagleksikon. Første udgaven udkom oktober 1992 og var på 200 sider. Der er således tale om en væsentlig udvidelse, især i antallet af opslag. Der er taget nye katagorier af begreber med, herunder dokumenttyper og institutioner. Idéen med dette leksikon er at give forskere og studerende indenfor informationsvidenskaben let adgang til centrale definitioner, begreber og litteraturhenvisninger. Det er således helt i ånd med nedenstående citat: "If our knowledge is to be of any use to us it must be available in a concise, synthetic form" (Cit. fra Jaenecke, 1994, p.10) Det at udarbejde et sådant værk er en stor opgave, og i princippet en uafsluttelig proces. Derfor læggers der heller ikke skjul på at der er mange åbne ender, der trænger til dybere behandling. Om salget af bogen ville muliggøre, at der med få års mellemrum kunne udkomme nye, udvidede og forbedrede udgaver, da ville det faglige behov bedre kunne tilfredsstilles. Så det er lidt op til markedet - til brugerne af denne bog - at støtte denne udgivelse. Referencer Jaenecke, Peter: To what End Knowledge Organization? Knowledge Organization, 21(1), 1994, Hjørland, Birger: Informationsordbogen - nogle kommentarer. Biblioteksarbejde, 1992, nr. 37, side Birger Hjørland Juni 1995 i

4 Fra forord til første udgave Klar tænkning forudsætter klare begreber og definitioner. Oplysning, "lys over land" har vel altid været et af bibliotekernes fornemste mål. Vor tid synes præget af en udpræget uklarhed og teoretisk forvirring, som det er nødvendigt at prøve at komme ud over. Det er ikke uvæsentligt, om BDI-området også formår klar tænkning, når det gælder dets eget arbejdsområde. Dette leksikon er et forsøg til at bidrage hertil. Arbejdet med dette leksikon udspringer primært af behovet for at kunne definere og uddybe diverse termer i forbindelse med undervisning på Danmarks Biblioteksskoles Overbygningsuddannelse ("OBU") i informationsvidenskab. Informationsvidenskaben har ikke hidtil haft en konsis encyclopædi - heller ikke på engelsk - og der vil derfor uden tvivl være behov for en regelmæssig opdaterering. Erfaringen har allerede vist behovet for, at dette leksikon også anvendes på BDIgrunduddannelsen, hvor man jo ikke kan undgå at anvende mange af disse begreber. I det hele taget sigter leksikonnet naturligvis på at tjene al informationsvidenskabelig virksomhed og udgør een strategi og een arbejds- og fremstillingsform: den alfabetiske, der klarlægger begreb for begreb og samtidig - via klyngeregistret - arbejder med strukturen begreberne imellem. Samtidig med, at jeg arbejder med denne alfabetiske form, arbejder jeg også med en systematisk fremstilling af informationsvidenskaben kerneområde og teoretiske problemer. Disse to former supplerer hinanden på meget nyttig måde, som jeg ikke kan beskrive bedre end Greimas & Courtés (1988, v-viii) har gjort i forordet til deres semiotiske ordbog (se citatet nedenfor). Dette projekt er ikke en sprogvidenskab, men en informationsvidenskab, men funktionen af et leksikon (en ordbog) i de to områder er den samme. Måske er informationsvidenskabens leksikon (og dens klyngeregister) i endnu højere grad med til at strukturere hvad det er informationsvidenskaben arbejder med og overhovedet går ud på. Leksikonarbejdets funktion i den informationsvidenskabelige forskningsproces kan også udtrykkes på en anden måde. Det er nødvendigt dels at arbejde med større sammenhænge og teorier, og herudfra udlede konsekvenser med hensyn til hvilke begreber, der er centrale, og hvilket indhold begreberne skal have. Dette tjener især den systematiske form. Dels er det nødvendigt at arbejde med konkrete begreber og detaljer og herudfra række ud til de overordnede teorier. Dette tjener især den alfabetiske fremstillingsform. Greimas, Algirdas & Joseph Courtés: Semiotik. Sprogteoretisk ordbog. Dansk redaktion: Per Aage Brandt & Ole Davidsen. Århus Universitetsforlag, sider. I forfatternes forord (side v-vi) skriver forfatterne: "2. HVORFOR EN ORDBOG Men alt dette forklarer ikke, hvorfor vi har valgt ordbogen som form. Hvis det er muligt at præsentere en teori på to måder - syntagmatisk og paradigmatisk -, synes den teoretiske diskurs tværtimod ved første øjekast at være den mest velegnede af de sædvanlige former. Det ville imidlertid have krævet en indsats ii

5 med hensyn til diskursiv strategi, som er ude af proportion med det opstillede mål. Selvom den ville være mere effektiv på lang sigt, ville en sådan præsentation kun have en meget lille indvirkning på den igangværende forskning. Overbevist om, at et videnskabeligt projekt kun har mening, hvis det bliver genstand for kollektiv søgen, er vi parate til at ofre visse ambitioner om stringens og sammenhæng. Ordbogsformen forener fordele og ulemper ved den paradigmatiske tilgang og den diskontinuerte præsentation. Fordelene er indlysende: en ordbog tillader en umiddelbar adgang til alle de anvendte termer; den letter en senere indføring af supplerende informationer, som forskningen ikke kan undgå at give anledning til; den muliggør især sammenstilling af metasproglige segmenter, hvis udarbejdelses- og formuleringsgrad er meget uensartet, idet den sidestiller stringente definitioner, uafsluttede fremstillinger og angivelser af endnu uudforskede problemfelter. Den største ulempe er den alfabetiske spredning af begrebernes korpus, som gør det vanskeligt at kontrollere den taksonomiske sammenhæng, der forudsættes at ligge under det. Vi håber dog, at det dobbelte henvisningssystem, som vi har valgt (jfr. 6), vil lade vor primære interesse træde frem: at bidrage - ved hjælp af en terminologi, der for nogle vil forekomme overdrevent sofistikeret, ja endog frastødende - til udarbejdelsen af et stringent begrebsligt metasprog, idet et sådant er en nødvendig forudsætning for, at en sprogteori kan opnå status som formelt sprog. 3. EN RÆSONNERET ORDBOG Men et sådant forsøg på at skabe sammenhæng kommer uundgåeligt til at stå i modsætning til den gængse opfattelse af det specialiserede videnskabelige leksikon betragtet som en heterogen liste over artikler, der hver for sig henviser til divergerende teoretiske omgivelser og i siste instans til forskellige teoretiske fundamenter. Den afgørelse, som vi har truffet for at undgå denne form for eklekticisme, bygger først og fremmest på en overbevisning om, at der i social- og humanvidenskaberne ikke findes "objektive" eller neutrale ordbøger. Hvad enten de vil eller ej, er redaktørens tilstedeværelse markeret ved deres udvælgelse af termerne og ved måden, hvorpå de modtages og behandles. I betragtning af dette forhold vælger vi at fremme klarheden ved at eksplicitere vore præferencer og ræsonnere, argumentere for vore valg. Dette princip om "ræsonnementet", om reflektion over begreberne - der først indskriver hvert begreb i dens egen teoretiske kontekst og dernæst undersøger dets grad af sammenlignelighed og muligheden for en eventuel homologisering - indebærer risici, for det første den, at de enkelte teoretiske bidrags originalitet udviskes til fordel for en "kongevej" bygget af konstanter - om ikke af forsvarede løsninger, så i det mindste af rejste problemstillinger -, som sprogteorien har benyttet gennem det sidste halvandet århundrede. Ved at forfølge det dobbelte mål - at forurolige læseren ved at vise, at der ikke findes nogen færdigudviklet videnskab, der udelukkende består af visheder, og samtidig berolige ham ved at fremhæve eksistensen af permanente og berettigede mål - har vi på vor måde søgt at tjene en bestemt ideologi om viden [side vii:] Det er vort ønske, at denne ordbog må blive det sted, hvor semiotikkens fremskridt registreres, og at det foreløbige inventar af begreber, som den indeholder, må blive betragtet som åbent for nye og bedre formuleringer." Udeladt er rent edb-mæssige fagudtryk uden særlige teoretisk betydning for informationsvidenskaben - her kan henvises til edb-ordbøgerne på markedet. Undtagelser er f.eks. "Online databaser", "interfaces" og "ekspertsystemer" (Øvrige undtagelser fremgår af klyngeregistret). Mange specifikke udtryk fra on-line industrien er ligeledes udeladt - disse kan findes bl.a. i standard lærebøgerne og i databaseværternes "guides" (dog er en facilitet som "zoom" medtaget, fordi den har en mere principiel betydning). Disse udeladelser sigter på at fremhæve de videnskabelige problemstillinger og begreber i informationsvidenskaben. Formålet med leksikonnet er først og fremmest pædagogisk: At give de studende mulighed for at orientere sig i grundbegreberne, iii

6 analysere forskellige teoretiske tendenser i disse samt ved hjælp af udvalgte litteraturhenvisninger at få et afsætningspunkt til selv at arbejde videre med disse begreber. Det er udarbejdet med henblik på Overbygningsuddannelsen i Biblioteksog informationsvidenskab, men tænkes på længere sigt også inddraget i Forskningsbibliotekaruddannelsen og BDI-grunduddannelsen o.a. Leksikonnet rummer et bud på hvad informationsvidenskab er, hvad der er fagets grundlæggende kategorier, begreber, viden vedrørende disse begreber og ikke mindst: spørgsmål: bud på hvad vi ikke ved. Leksikonnets definitioner afspejler naturligvis forfatterens teoretiske tilgang til informationsvidenskaben. Der er ikke tale om et fikst og færdigt system af begreber, men om foreløbige udkast til begrebsafklaring på informationsvidenskabens nuværende stade. Dette betyder, at leksikonnet er tænkt som et diskussionsoplæg i forhold til kolleger på biblioteksskolen, i biblioteksvæsnet eller i den øvrige forskningsverden, hvor man arbejder med informationsvidenskabelige problemstillinger. Et samtidigt arbejde på at forstå informationssøgning, "information retrieval", lingvistik, psykologi, videnskabsteori m.m. udfra et sammenhængende grundlag, er den bærende idé. Heldigvis er der her materiale at bygge på fra andre videnskaber (filosofi, psykologi, lingvistik, videnskabsteori etc.), men naturligvis står vi kun foran en begyndelse til tilfredsstillende teorier på dette vigtige område. Birger Hjørland iv

7 Indholdsfortegnelse 80/20 reglen...1 "Aboutness"...1 "Abstracts"...3 Accession...5 Afhandlingslitteratur...5 Akt...5 Alfabetisk orden...6 Algoritme...6 Almene klassifikationssystemer...8 Anmeldelse...8 Annotation...9 Anvendt informationsvidenskab...10 "APA-studies"...11 Arkiver...12 "ASK" ("Anomalous State of Knowledge")...13 "Atlas of Science"...13 Automatisering...13 Autoritetskontrol...15 Avis...15 BDI...15 BDI-forskning...15 Begreb...16 Beslutningsteori...17 Bestandssammensætning og -evaluering...18 Betydning...19 Bias...19 Bibliografi...20 Bibliografisk berettigelse...22 Bibliografisk kobling...22 Bibliografisk kontrol...22 Bibliometri...23 Biblioteker...24 Biblioteker, elektroniske...25 Bibliotekssystemer...26 Billeder...27 Bliss Bibliographic Classification (BC)...27 Bog...28 "Boghuset"...28 Boolesk søgemetode...28 Browsing...30 Bruger...31 Brugermodelering...32 Brugerrelationer...33 Brugerundersøgelser...34 Brugerundervisning...36 Brugervenlige informationssystemer...37 v

8 BSO ("Broad System of Ordering")...37 Budskab...39 "Bulletin Board System" (BBS)...39 Bush, Vannevar ( )...39 CCL (Common Command Language)...40 Censur & intellektuel frihed...40 Citationsindeksering...41 Clearinghouse...42 Cleverdon, Cyril William...42 Colon Classification (CC)...43 "Composition Studies"...44 "Computer Supported Cooperative Work (CSCW)"...44 "Compatibility" (of ir-languages)...44 Consensus...44 Cutter, Charles A Cyberspace...46 DANDOK...46 Dansk Teknisk Litteraturselskab (DTL)...46 Data...47 Dataarkiver...48 Databanker...49 Data retrieval...50 Datalogi, teoretisk...50 Deltekstrepræsentation...52 Deskriptorer...53 Dewey Decimal Classification, DDC...53 DIANE Centre...54 Diffusion...54 Disciplin...54 "Discourse analysis"...54 Disputatser...55 DK Dokument...56 Dokumentation...58 Dokumentationscenter...59 Dokumentbeskrivelse...60 Dokumenter, elektroniske...62 Dokumenter, funktionskategorier...62 Dokumenter, kvalitet...62 Dokumentlevering...63 Dokumentrepræsentation...63 Dokumenttypologi...64 Domæneanalyse...67 Domæneviden...69 Downloading...70 Dækningsgrad...70 Ekspertsystemer...71 Elektronisk post...72 Elektroniske databaser...73 vi

9 Emne...74 Emneanalyse...78 Emnedata...81 Emneoverskrift...85 Emner, simple versus sammensatte...86 Emners beslægtethed...86 Emnesøgning...87 Encyclopædi...89 Enumerative klassifikationssystemer...90 Erhvervsinformatik...90 "Etikette effekt"...91 Etiske problemer i *BDI...92 EUSIDIC...94 Evaluering...94 Facet...95 Facetanalyse...96 "Fact"...97 "Fact retrieval" (Fakta-genfinding)...98 Fag...99 Fag Faginformation Faglitteratur Fagreference Fagsprog Fagtypologi False drops Faust-nummer Feedback FID Fil Film Filosofiske problemer i informationsvidenskab Formidling (videns-/informationsformidling) Formidlingsniveauer (faglitteratur) Forskning Forskningsfront Forskningsinformation Forskningsinstitutioner Forskningsprocessen, informationssøgning i Forældelse Fragmentering Fremskridt Fremtidsstudier i information Fritekstsøgning Fuldtekstbaser Fuldtekstsøgning Funktionel analyse "Futility point criterion, FPC" Fuzzy logik vii

10 Fænomenologi "Gatekeepers" "Genpakket litteratur" Geografiske informationssystemer "Grounded theory" "Græsning" Hermeneutik Heuristik Hjælpesystemer Hukommelse Humanistisk informatik Hypertekst/Hypermedier I³R Idé "Identifiers" Ideologi IFLA Ignorance Ikon "Impact factor" Indeks Indeksering Indeksering, automatisk Indekseringsfrase Indhold Info-mapping Informatik Information Information Resources Management (IRM) "Information retrieval" ("IR") "Information retrieval", evaluering "Information retrieval languages", "IR-sprog" "Information retrieval performance" "Information storage and retrieval" "Information storage and retrieval" - for den individuelle forsker Informations analyse Informations Analyse Center (IAC) Informationsafdeling Informationsbehov Informationscenter Informationsideologi Informationskvalitet Informationsmarked Informationspolitik Informationspsykologi Informationssociologi Informationsstrukturer Informationssystem Informationssystemer, design viii

11 Informationssystemer, evaluering Informationssystemer, typologi Informationssøgning Informationssøgning, manuel versus automatisk Informationssøgning, strategi Informationsteknologi Informationsteknologi, etiske problemer Informationsteknologi, konsekvensvurdering for BDI-sektoren Informationsteknologi, milepæle Informationsteori Informationstjenester Informationsvidenskab Informationsvidenskab, grænseområder Informationsvidenskab, i fiktionslitteratur Informationsvidenskab, teori Informationsvidenskabens historie, milepæle (internationalt) Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, DK) Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, N): Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, S): Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, SF): Informationsvidenskabens kategoristruktur Informationsvidenskabens metoder Informationsvidenskabens metodologi Informationsøkonomi "Informetrics" Inhouse databaser Innovation Integrative niveauer Interaktive medier Interdisciplinaritet Interfaces (Brugergrænseflader) Intermediære Internationalisering "Invisible Colleges" ISBN (International Standard Book Number) ISDS (International Serials Data System) ISSN (International Standard Serial Number) Kategorier Kilder (Informationskilder) Klassifikation Kognitive paradigme Kommandosprog Kommunikation Konsistens "Kontrolleret vokabular" Kritik Kritisk klassifikation Kumulativ litteratur Kundskab ix

12 Kunst-dokumentation Kunstig intelligens KWAC (Keyword and context index) KWIC (Keyword in context index) KWOC (Keyword out of context index) Kybernetik Lancaster, Frederick Wilfrid Leksikografi "Literacy" Litteratur Litteraturliste Logik Logistik Lotka's lov Love (Informationsvidenskabelige) Luhn, Hans Peter Lydbog Lyd-dokumentation Lærebog Læsbarhed Læsning "Management Information Systems" (MIS) Manuskript Maskering Match Materiale Materialisme Medicinsk informatik Medier Menneske-maskin kommunikation og ergonomi Metaanalyse Metabibliografi Metainformation Metavidenskab Mikhailov, Alexander Ivanovich ( ) Mikroform Monografi Mooers' lov Multimedier Museer Musikdokumentation "Naturligt sprog" Naturvidenskabelig og teknologisk informatik Negligering af information Netværk (Informationsnet) Neurale net "Newsletter" NORDINFO Notation x

13 Nærhedsoperatorer Online databaser OPAC (Online Public Access Catalogue) Opdatering Operationsanalyse Ordbøger Orden Overload Oversigtsartikel Oversigtslitteratur Oversættelse "Papirløse samfund" Paradigme Parser "Peer-review" Periodicum Populisme Post Post-koordinerede indexeringssystemer Pragmatisme PRECIS ("PREserved Context Index System") "Precision" (Præcision) "Preprint" Price, Derek John de Solla Primære informationssystemer Principper Prispolitik Problem Profession Professionelle aspekter af I&D Projektregistrering Præ-koordinerede indexeringssystemer Publicering, elektronisk Publikationer Publikationer, normative retningslinier Publikationsformer Ranganathan, S.R "Ranking" Realisme "Recall" (Genfindingsforholdet) Redaktion Reduktionisme Redundans Reference Referencearbejde Referencearbejde, etik (incl. online-tjenester) Register Relevans Repræsentation xi

14 Retsvidenskabelig informatik Retsvidenskabelige aspekter af BDI Salton, Gerard Samfundsinformation Samfundsvidenskabelig informatik "SAP-Indeksering" Scientometri SDI ("Selective Dissemination of Information") Sekundære informationssystemer Selektion Semantik Semantisk faktorering Semantisk kondensering Semantiske net Semiotik Serendipity SGML (Standard Generalized Markup Language) Signal Småtryk Sociologiske-videnskabsteoretiske paradigme Software Specialisering Specificitet "Spreading activating" Spredning Sproglige aspekter af Information og dokumentation Spørgsmål Standardisering "Strukturel kobling" "Switching languages" Symbol Synergi Synlighed Syntaktiske anordninger Systemanalyse Systemteori Særtryk Søgesprog "TARGET" Tegn Tegnsæt Teknologikritik Teknometri Tekst Tema Teori Terminologi Tertiære informationssystemer Tesaurus xii

15 Tidsskrift Tilgængelighed Titel "Topic" Transparens Transskriptioner "Trial and error" Trunkering "Tænketanke" Umodne kundskabsområder UNISIST Universelle modeller Universelle Decimalklassifikation, Den (UDK / UDC) Vektorspace Verifikation Viden "Vidensbutikker" Vidensdomæner Vidensformer/Erkendelsesformer Videnskab Videnskabelig dokumentation Videnskabelig kommunikation Videnskabshistorie Videnskabsteori Vidensorganisation Vidensproduktion Vidensproduktion, kvalitet Vidensrepræsentation Vidensudnyttelse/teknologiudnyttelse Video Videotex Vægtning Værk Wersig, Gernot Wilson, Patrick Zipfs lov Zoom xiii

16 KLYNGEREGISTER Dokumenter Formidling (Videns-/informationsformidling) Information retrieval Informationssystemer & -tjenester Informationssøgning Informationsteknologi Informationsvidenskab Informationsvidenskab, biografi Informationsvidenskab, grænseområder Informationsvidenskab, metaområder Informationsvidenskab, metoder Informationsvidenskab, organisationer Informationsvidenskab, teori IR-sprog Vidensdomæner Vidensproduktion Vidensrepræsentation KRONOLOGIER Informationsteknologi, milepæle Informationsvidenskabens historie, milepæle (internationalt) Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, DK) Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, N) Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, S) Informationsvidenskabens historie, milepæle (nationalt, SF) xiv

17 80/20 reglen Princip formuleret af Richard Trueswell i 1969 indenfor handel. Ifølge dette princip vil man kunne observere, at 80% af transaktionerne i en virksomhed har at gøre med 20% af virksomhedens varer. I en biblioteksmæssig sammenhæng betyder princippet, at ca. 80% af cirkulationen (udlånet) vedrører 20% af bibliotekets bestand af *dokumenter. Reglen har bl.a. været anvendt til at identificere et biblioteks "kernedokumenter". Burrell (1985) finder Trueswells data mangelfulde og konkluderer bl.a., at den tidsperiode, man vælger at undersøge (antal udlån pr. enhed), er afgørende for resultatet. Soyibo (1988) fortolker 80/20 reglen som en fordeling, der giver mulighed for at studere elitisme, f.eks. meget produktive forfattere. Watters (1992) omtaler ikke 80/20 reglen, men (side 152) en "90-10" regel, der udsiger, at i meget store databaser må ni gange så mange data bringes ind i komputerens hukommelse, som er nødvendigt for at besvare forespørgslen, hvilket nedsætter genfindingsshastigheden. Litteratur: Burrell, Q.L.: The 80/20 rule: Library lore or statistical law? Journal of Documentation, 41(1), 1985, side Soyibo, A.: On the categorization, exactness and probable utility of bibliometric laws and their extensions. Journal of information science, 14(4), 1988, side Watters, Carolyn: Dictionary of Information Science and Technology. Boston m.v.: Academic Press, sider. Se også *Love (Informationsvidenskabelige) 90/10 reglen Se *80/20 reglen "AACR2" (Anglo-American Cataloging Rules, 2. edition) Se *Dokumentbeskrivelse "Aboutness" Hvad et dokument "handler om", dets "aboutness" er naturligvis et centralt problem for bl.a. *klassifikation og *indexering af dokumenter. "Aboutness" er imidlertid eet blandt mange forskellige begreber om *emneanalysens genstand. Andre begreber er dokumentets *betydning, dets *"emne", *"fag", "genstand", *"reference, *repræsentation, *"tema", *"topic" og *vidensrepræsentation. Det er naturligvis spørgsmålet, hvordan alle disse begreber forholder sig til hinanden, i hvilken udstrækning de er synonyme eller har distinkte betydninger. Nedenfor præsenteres de vigtigste af de teoretikere, der har anvendt begrebet aboutness og dets relationer til beslægtede begreber belyses. Termen "aboutness" er indført i den *BDI-faglige litteratur omkring begyndelsen af 1970'erne. Fairthorne (1969) hører til de første, der forsøger at definerer begrebet. Han skelner mellem "extensional aboutness" (der efter hans fremstilling nærmest svarer til dokumentets iboende emne) og "intentional aboutness" (der hos ham nærmest må opfattes som en brugers motiv til at benytte dokumentet). Anvendelsen af begrebet "aboutness" kulminerede i 1975, hvorefter der har været en mindre, men ikke uvæsentlig interesse for begrebet. Begrundelsen for indførelsen af termen var ifølge Hutchins (c1975, side 115) at skabe større klarhed over emnedata end det, 1

18 der lå i emnebegrebet, som man anså for meget flertydigt, upræcist og vanskeligt (For et citat vedr. Hutchings opfattelse af emnebegrebet se i dette leksikon under *emne). Begrebet "aboutness" anvendes så forskelligt fra forfatter til forfatter, at man ikke kan tale om een teori. Det er et spørgsmål, om man ikke har indført begrebet for at undgå emnebegrebets vanskeligheder og uklarheder, men blot har flyttet disse uklarheder over i det nye begreb. Alligevel vil jeg vove den generalisering, at der er opstået en teoridannelse omkring "aboutness" især i England, der især er beslægtet med den kognitive tilgang til informationsvidenskaben. Der er sådan set ikke noget i selve begrebet "aboutness", som tilsiger, at det er knyttet til en kognitivistisk teori. Hvad et dokument "handler om" er ikke betinget af, hvilken betydning brugerne lægger i dokumentet. "Aboutness" kan defineres som en objektiv egenskab ved dokumentet: dets vidensrepræsentation eller genspejling af ting og processer udenfor dokumentet, men dette gøres typisk ikke af de forfattere, der anvender begrebet. Emnedata er tekstrepræsentationer, der har til formål at hjælpe brugeren til at indentificere relevante tekster. Hutchins (1978) opfatter sådanne tekstrepræsentationer som en *semantisk kondensering af teksten, et resumé. Via begrebet "tekstens tematiske organisering" kommer Hutchins ind på tekstens nye viden og - som forudsætning for at introducer denne - på tekstens forbindelse mellem den eksisterende (gamle) viden og den nye viden. Herved knyttes forbindelsen til de potentielle læseres vidensmæssige forudsætninger for at forstå teksten, d.v.s. Hutchin introducerer begrebet "brugerens forudsætningsniveau", "præsuppositionsniveau". I traditionel indexering - siger Hutchin - skelner man normalt ikke mellem hvad der er nyt og hvad der er forudsat i en tekst. Denne form for indexering kan efter Hutchins mening godt fungere tilfredsstillende overfor ekspertbrugere, fordi sådanne er interesseret i at orientere sig i den faglige udvikling på et område og kan derfor bruge alle tekster, der indeholder ny viden. Derimod lades den mere læge læser i stikken. Han har behov for en tekst hvis forudsætningsniveau svarer til hans eget niveau. Derfor mener Hutchins - og tilhængere af "aboutness-teorien" og den kognitive opfattelse, at der skal udvikles en indexeringsteori og en indexeringspraksis, der tager højde for brugernes "præsupportionsniveau". Hele denne teori har imidlertid ikke ført os nærmere til en løsning af de grundlæggende problemer omkring emnedata. Ved indexering af dokumenter til "eksperter" er der også behov for en viden eller teori om, hvad "emner" er. Dette problem må vel også forudsættes løst inden man udvikler en emne- eller "aboutness"-teori til nybegyndere. "Aboutness-teorien" er således fanget i den mentalistiske fælde, som f.eks. Frohmann (1990) beskriver. Maron (1977) anvender begrebet "aboutness" noget forskelligt fra de ovennævnte betydninger. Han skelner mellem "subjective aboutness", "objective aboutness" og "retrieval aboutness" og indfører herved en tydeligere erkendelsesteoretisk dimension i begrebet. (Sml. Hjørlands definition af *emne). En konkret kritik af begrebet har været fremsat af Weinberg (1988) samt af Swift, D.F.,V.Winn & D.Bramer (1978). Weinberg sidestiller begrebet aboutness med det lingvistiske begreb "topic" og argumenterer for, at ikke kun et dokuments "topic", men også dets "comment" (eller "aspect" eller "point of view") er relevant ved indexering. Swift et al.'s argumentation svarer i vidt omfang til Weinbergs. Det kan siges, at Boyes (1982) opfatter "topicality" som synonymt med "aboutness", men forskelligt fra "informativeness", som han anser for synonymt med "meaning". Iivonen, Mirja (1987) skriver: "The literature on indexing and classification presents two different ways to understand "aboutness", i.e. how to answer the question "what is the book about". One underlines the importance of studying the text structure of the work and assumptions by the author about the knowledge and interests of readers. The other underlines 2

19 the importance to study users'requests and to regard indexing as an answer to requests. Hutchins' and Moron's concepts of aboutness are described and compared to Soergel's ideas of request-oriented and entity-oriented indexing. Maron's and Soergel's ideas are quite close to each other whereas between Hutchins and Soergel there seems to be some kind of a conflict even of some similarities exist, as well. Both authors suggest that there are differences in the ways of indexing according to the type of the library. In Finland it is possible to use request-oriented indexing in special libraries and information agencies offering services to special user-groups. This approach would be fruitful also in other kind of libraries while it pays more attention to the requests of users." Litteratur: Beghtol, Clare: Bibliographic Classification Theory and Text Linguistics: Aboutness Analysis, Intertextuality and the Cognitive Act of Classifying Documents. Journal of Documentation, 1986, 42, Blair; D.C.: Language and Representation in Information Retrieval. Amsterdam: Elsevier, Boyce, B.: Beyond topicality: A two-stage view of relevance and the retrieval process. Information Processing and Management, 1982, 18, side Fairthorne, R.A.: Content analysis, specification and Control. Annual Review of Information Science and Technology, 1969, 4, side Frohmann, Bernd: Rules of Indexing: A Critique of Mentalism in Information Retrieval Theory. Journal of Documentation, 1990, side Hutchins, W.J.: Languages of indexing and classification. A linguistic study of structures and functions. London: Peter Peregrinus, sider. Hutchins, W. John: On the Problem of "Aboutness" in Document Analysis. Journal of Informatics, 1977, vol. 1, Hutchings, W. John: The concept of "aboutness" in subject indexing. Aslib Proceedings, 1978, 30, side Iivonen, Mirja, Indeksoinnin suuntautumisesta ("On the orientation of indexing"). Kirjastotiede ja informatiikka, 1987, 6(1), side Mark Peitersen, Annelise: The meaning of "about" in fiction indexing and retrieval. Aslib Proceedings, 1979, 31, side Maron, M.E.: On Indexing, Retrieval and the Meaning of About. Journal of the American Society for Information Science, 1977, 28, side Salem, Shawky: Towards "coring" and "aboutness": an approach to some aspects of in-depth indexing. Journal of Information Science principles & practice, 1982, 4, side Swift, D.F., V.Winn & D.Bramer: "Aboutness" as a strategy for retrieval in the social sciences. Aslib Proceedings, 1978, 30, side Weinberg, Bella Hass: Why indexing fails the researcher. The Indexer, vol. 16 (1), 1988, side 3-6. Se også *emne. Abstracting Se *Semantisk kondensering "Abstracts" "Abstracts" betegner dels en dokumentrepræsentation (form for *semantisk kondensering af et dokument), dels en dokumenttype, der indeholder sådanne dokumentrepræsentationer. Som dokumenttype er der tale om en form for *annoteret bibliografi, der oftest betegnes "referatpublikation". De udgør løbende *bibliografier som i korte referater formidler indholdet af de dokumenter, der registreres. Synonyme betegnelser er "Briefs", "Précis" og 3

20 "Zentrallblätter". Findes i forskellige *medier: trykte publikationer, *online databaser og *CD-Rom databaser. Man skelner mellem forskellige typer af abstracts: informative abstracts, der opsummerer et *dokuments væsentligste indhold versus indikative abstracts, der kun indikerer indholdet. Evaluative eller kritiske abstracts, der vurderer et dokuments metoder og resultater versus nonevaluative abstracts, der blot refererer et dokument. I praksis indeholder mange videnskabelige artikler idag et forfatter-abstracts, og dette gengives ofte ubearbejdet og uændret i referatpublikationer. Det er kotume at signere abstracts. De fleste tidsskrifter - men ikke alle - tillader at deres abstracts genbruges af referatorganer. Indenfor *informationsvidenskaben forsker man f.eks. i muligheden for automatisk fremstilling af *semantisk kondensering: "Text-summarisation programs", der er eksempel på naturlig sprogbehandling foretaget af computer ("natural language processing"). Desuden forskes der i Abstracts informationsmæssige værdi i *informationssøgning, f.eks. den relative værdi af titler, abstracts, *deskriptorer og *fuldtekst. Et eksempel på en kritik af udformningen af abstracts som værende for abstrakte og noninformative, giver Herrell (1979). Litteratur: Borko, H. & S. Chatman: Criteria for accaptable abstracts: a survey of abstractor s instructions. American Documentation, 14, 1963,

Brugernes relevansvurderinger: Hvad påvirker dem? - En analyse af relevansbegrebet ud fra Ingwersens og Hjørlands teorier.

Brugernes relevansvurderinger: Hvad påvirker dem? - En analyse af relevansbegrebet ud fra Ingwersens og Hjørlands teorier. Brugernes relevansvurderinger: Hvad påvirker dem? - En analyse af relevansbegrebet ud fra Ingwersens og Hjørlands teorier. Bacheloropgave Studerende: Karina Øgendahl Hold: Hold 2, årgang 07 Vejleder: Mette

Læs mere

Af Daniel Honoré Pryn og Stig Krøger

Af Daniel Honoré Pryn og Stig Krøger Viden gennem tags Et mapping-analytisk perspektiv på LARM.fm Af Daniel Honoré Pryn og Stig Krøger Specialeafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet, sommer 2013 Vejledere:

Læs mere

Af Hella Møller Rasmussen

Af Hella Møller Rasmussen Søgetesaurussens potentiale ved EUinformationssøgning på Internettet Af Hella Møller Rasmussen Abstract Artiklen har til formål at analysere og diskutere, hvordan en beriget søgetesaurus kan hjælpe slutbrugerne

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Informationspraksis omkring den akademiske opgave

Informationspraksis omkring den akademiske opgave 2011 Informationspraksis omkring den akademiske opgave Masterafhandling, Det Informationsvidenskabelige Akademi Vejleder: Trine Schreiber Maria Viftrup Schneider & Susanne Thrige Masterafhandling 3/23/2011

Læs mere

Det virker, og hvad så?

Det virker, og hvad så? Det virker, og hvad så? Interfacets betydning og spørgsmålet om overflade versus dybde eksemplificeret med en analyse af Google Peter Sejersen Specialeserie/Master Thesis Specialeserie/Master Thesis: Digital

Læs mere

HVAD MED EN PERSONLIG HJEMMESIDE? KLASSISKE OG MODERNE ONTOLOGIER

HVAD MED EN PERSONLIG HJEMMESIDE? KLASSISKE OG MODERNE ONTOLOGIER ISSN: 1602-9259 LYKEION nyt 14 LYKEION DANTERMcentret, Bernhard Bangs Allé 17 A, DK-2000 Frederiksberg T: 38153371, Fax: 38153820 November 2004, redaktion: Mogens Ehrich INDHOLD: Side Arrangementer og

Læs mere

[Søgemaskineoptimering]

[Søgemaskineoptimering] [] [IVA Bacheloropgave 2012] Ordtælling: 16866 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. ABSTRACT... 4 2. INDLEDNING... 4 2.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3. METODE (METTE)... 5 3.1 INTERVIEW... 6 3,2

Læs mere

Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), Speciale - forår 2011

Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), Speciale - forår 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Videndeling som organisatorisk udfordring...4 2.1.Videndeling & 'social capital'...4 2.2.Videndeling af explicit og tacit knowledge...5 2.3.Facilitering af videndeling

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

1 Abstract. 1.1 Dansk. 1.2 English. 1 Abstract

1 Abstract. 1.1 Dansk. 1.2 English. 1 Abstract 1 Abstract 2 1 Abstract 1 Abstract 1.1 Dansk Centrale dele af naturvidenskaben er afhængige af teknologiske fremskridt. Derfor er det en fordel hvis der er en måde at forudsige fremtiden på. Fremtidsforskning

Læs mere

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen

Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009. Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen Daniel Mogens Ham, Jens Ehlert Lassen Roskilde Universitet, CBIT December, 2009 Data, Information og Procesforbedring i Ejendomsformidlingsbranchen INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - INDLEDNING... 4 1.1 - CASEN...

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Applied 3D modelling and Parametric Design

Applied 3D modelling and Parametric Design ENGLISH SUMMARY Applied 3D modelling and Parametric Design The field that has arisen in Denmark in connection to building information modelling (BIM), and digital construction (DDB) - the laws of Client

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst.

De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Synopsis Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse,

Læs mere

STRESS I ET LYKKELAND

STRESS I ET LYKKELAND STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk fremstilling af begrebet stress Anne Rosborg Wegener Kandidat speciale Kommunikation Juli 2009 Vejleder: Søren Lindhardt 1 STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk

Læs mere

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode:

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode: Analyse af HMI applikationer hvad kendetegner et vellykket Human Machine Interface? Et speciale af Thomas Bo Jensen grafiskviden@ @gmail.comm IT Universitetett E Business linien Vejleder: Mads Bødker Projektperiode:

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Metadata, langtidsbevaring af e-arkivalier og LO-fagforbundenes elektroniske informationssystemer

Metadata, langtidsbevaring af e-arkivalier og LO-fagforbundenes elektroniske informationssystemer Metadata, langtidsbevaring af e-arkivalier og LO-fagforbundenes elektroniske informationssystemer Af Jesper Jørgensen Abstract Med udgangspunkt i begreberne metadata og langtidsbevaring af e-arkivalier

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Hovedopgave, Datanomuddannelsen ved Niels Brock - Copenhagen Business College Forårssemesteret 1998 En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Illustration

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Hyperreading e-health

Hyperreading e-health Hyperreading e-health - et speciale i webbaseret og digital sundhedskommunikation Af Marie Uhrenholt Olesen Vejleder Sanne Knudsen Fag Kommunikation Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier

Læs mere