Forskningsberetning Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet"

Transkript

1 Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011

2 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen når i mål og mere til... 4 Forskningsmiljøer Forskning på baggrund af en sundhedsfaglig og samfundspolitisk udfordring... 6 Er mindre invasive operationer at foretrække?... 8 Forskning i Mb. Osler forudsætter internationalt samarbejde Specialisering i sjældne sygdomme Gåderne bag Graves sygdom skal løses Forskning på tværs af kontinenter Neurokirurger etablerer nye forskningstraditioner Proteiner bærer kimen til sygdomsforståelse Solid forskningsorganisation på Afdeling R Når huden reagerer Etnisk forskellighed stimulerer nytænkning Når musik bliver en belastning Portrætter Nye professorer og forskningslektorer på Odense Universitetshospital Oversigt Oversigt over forskning på Odense Universitetshospital Kilder og definitioner

3 Forord Forskningsindsats i rivende udvikling Til alle højt specialiserede behandlingsområder på et universitetshospital knytter sig helt naturligt en intensiv forskningsindsats. En sådan målsætning var det overordnede udgangspunkt for den forskningsstrategi, som Odense Universitetshospital vedtog tilbage i Udformningen af forskningsstrategien og realiseringen er sket i særdeles tæt og frugtbart samarbejde med SDU. Det er en fantastisk synergieffekt, der frigøres, når universitetshospital og universitet på den måde samler kræfterne om en fælles indsats. Siden fastlæggelsen af forskningsstrategien er der da også taget kvantespring på forskningsområdet, og denne beretning giver en række eksempler på de mange initiativer, der har præget udviklingen de seneste fem år. Blandt artiklerne forrest i udgivelsen er der flere eksempler på, hvordan afdelinger, der tidligere havde begrænsede forskningsaktiviteter, nu er i fuld gang med at skabe betydelige forskningsmiljøer og -traditioner. Desuden rummer beretningen artikler om, hvordan OUH målrettet søger at styrke de forskningsområder, som i forvejen var stærke og markant placeret internationalt på hvert deres område. Baggrunden er blandt andet øgede midler til forskning, såvel interne som eksterne midler, og dertil en bevidst satsning på at opbygge en stærk forskningsorganisation, der forgrener sig til alle afdelinger, og som er i stand til at tiltrække og fastholde førende forskere fra Danmark og udlandet. En særlig ingrediens i forskningsindsatsen er det helt uundværlige samarbejde med forskningsinstitutioner i ind- og udland. Som flere af forskerne i beretningen er inde på, er forskningen præget af intens konkurrence. Det er positivt, men det er samtidig helt afgørende, at konkurrencen praktiseres i et frugtbart samarbejde. Og det er heldigvis tilfældet! Der er således grund til optimisme med hensyn til forskning og fremtiden, og det er en optimisme, der vil komme til at sætte sit præg på den forskningsstrategi, der er ved at blive udarbejdet for perioden Her vil der samtidig blive lagt betydelig vægt på en fortsat udvikling af samarbejdet mellem OUH og SDU et samarbejde, der kun kan blive endnu mere intensivt, når det nye OUH ved udgangen af dette årti er en realitet. På direktionens vegne Direktør Henrik Villadsen Henrik Villadsen Direktør, ph.d., HD(O), MHM Formand for Forskningsrådet 3

4 Forskningsstrategien Forskningsindsatsen når i mål og mere til Gennem de seneste fire år har forskningen ved OUH gjort landvindinger, som vist ingen turde gøre sig håb om, da forskningsstrategien for blev offentliggjort. Målene er nået og mere til. Nu er en ny og endnu mere ambitiøs strategi på vej. I 2006 besluttede ledelsen ved OUH i samarbejde med SDU, at forskningsindsatsen havde behov for et betydeligt løft. Beslutningen resulterede i en strategi med en lang række ambitiøse mål i forhold til såvel økonomi som organisering og resultater. Nu fem år efter konstaterer ledelsen, at målene ikke bare var ambitiøse; de var også realistiske. Strategien lykkedes, og forskningen indtager i dag den betydningsfulde rolle, som der skal være plads og ressourcer til på et universitetshospital. Strategien er stort set realiseret Økonomisk er der skabt langt bedre vilkår for forskningen, organiseringen er på plads, ressourcer i form af såvel menneskelige som fysiske kapaciteter er tilvejebragt, og i samtlige afdelinger er der gjort en kæmpe indsats for at understøtte eksisterende forskningsmiljøer og opbygge nye. Resultaterne af indsatsen viser sig også, men her gælder det naturligvis, at effekten af den samlede, forøgede indsats ikke manifesterer sig fra dag til dag. Det kræver tid, men alle pejlemærker peger på, at resultaterne for alvor vil begynde at vise sig i de kommende år. Ildsjæle gjorde forskellen Vi startede bestemt ikke fra et nulpunkt, fortæller professor Kim Brixen, institutleder ved Klinisk Institut. Tværtimod var der en stribe eksempler på forskningsmiljøer af endog meget høj standard ved OUH. Indtil 2006 var det samlede forskningsmiljø imidlertid præget af ildsjæle, der på hvert deres område skabte bemærkelsesværdige resultater. I erkendelsen af, at forskning er en nødvendighed, hvis OUH skal fastholde det høje niveau rent behandlingsmæssigt, besluttede ledelsen at gribe den samlede indsats langt mere systematisk an end tidligere. Det udmøntede sig i forskningsstrategien for perioden Professor Kim Brixen Ambitiøse mål Vi sagde dengang blandt andet, at vi år for år ville øge den økonomiske basis for forskning. Det er sket til punkt og prikke på trods af de økonomiske vanskeligheder, OUH har gennemlevet. Det viser i sig selv stor beslutsomhed og vilje til at styrke området. Samtidig er det formelt set blevet et krav, at der skal finde forskning sted i relation til højt specialiseret behandling. Vi besluttede også, at der skulle opbygges en forskningsorganisation med grene ud til hver eneste afdeling. Også det er på plads. Forskningsmæssigt stærke afdelinger skulle i følge strategien nurses så godt som overhovedet muligt, og samtidig ville vi gøre en ihærdig indsats for at hjælpe afdelinger med knap så stærke forskningstraditioner til at komme i gang for alvor. Bag det hele skulle også ligge en oprustning kapacitetsmæssigt. Vi ville blandt andet søge at tiltrække nye kompetencer i form af professorer og ph.d.- studerende, forklarer Kim Brixen. Som grundlag for indsatsen ligger endelig et målrettet arbejde for at styrke alle de servicefunktioner, som forskerne har brug for i praksis og som gør det muligt for dem at koncentrere sig om den forskning, det hele handler om. Det kan dreje sig om hjælp til udformning af projektansøgninger, om projektstyring, litteratursøgning, hjælp til håndtering af it-værktøjer og meget andet. Et godt eksempel er også OPEN s biobank, som nu er etableret. Biobanken består af prøver, der er indsamlet i forbindelse med konkrete forskningsprojekter, men som nu stilles til 4

5 rådighed for andre forskere fra indog udland. Langt fremme I dag er vi stolte af at kunne konstatere, at det hele er meget tæt på at være i mål, endda før udløbet af planlægningsperioden for forskningsstrategien, fastslår Kim Brixen. Der er en hel række eksempler på, at afdelinger, der før stod relativt svagt rent forskningsmæssigt, nu er meget langt fremme, simpelthen fordi det er lykkedes at tiltrække de rigtige mennesker. Et enkelt eksempel blandt mange er Nyremedicinsk Afdeling. Her har ansættelsen af professor Martin Tepel, der tidligere arbejdede i Berlin, styrket afdelingens profil betragteligt. Dette har haft en selvforstærkende effekt og tiltrækker nye folk, der vil være med i forreste linje. Satsning på synergieffekt Et andet hovedelement i den kommende forskningsstrategi bliver at udbygge samarbejdet mellem regionens sygehuse, forklarer Kim Brixen. Det tætte samarbejde har allerede bragt os langt, og der er al mulig grund til at satse på at udnytte den synergieffekt, der kan ligge i at intensivere samarbejdet yderligere. Vi høster hver dag store fordele af det velfungerende samarbejde, og der er jo ingen, der siger, at det ikke kan blive endnu bedre. Ny strategi på vej At kunne tiltrække de bedste forskningskapaciteter fra ind- og udland bliver en hovedudfordring for en kommende forskningsstrategi. Inden for en del forskningsfelter er situationen ganske enkelt den, at Danmark er for lille, og det er nødvendigt at rekruttere forskere fra hele verden. I den sammenhæng er der adskillige faktorer i spil lige fra forskningsmiljøerne i sig selv til arbejdsvilkår, løn, boligforhold og meget andet. Et af de stærke kort, OUH og SDU får på hånden i løbet af de kommende år, er det nye OUH, der efter planen vil blive taget i brug i Her er der mulighed for at tænke forskningsarbejdet ind som en integreret del af fremtidens hospital med alt, hvad det indebærer af tværfagligt samarbejde internt mellem hospitalets afdelinger, mellem OUH og SDU og naturligvis i form af optimale vilkår for forskningen med hensyn til it, laboratorier og andre faciliteter. 5

6 Geriatrisk Afdeling G Forskning på baggrund af en sundhedsfaglig og samfundspolitisk udfordring Den demografiske udvikling i Danmark betyder, at den hastigt voksende andel af ældre medborgere vil blive en udfordring både sundhedsfagligt og samfundspolitisk. Over de næste 20 år sker en fordobling i antallet af ældre over 80 år. Samtidig viser tal fra Sundhedsministeriet, at den ældste del af befolkningen tegner sig for en stor andel af de samlede sundhedsydelser. Selvom fremtidens ældre bliver raskere, vil det være en stor udfordring for både den primære og sekundære sundhedssektor at sikre tilstrækkelige ressourcer til at håndtere denne udfordring. En halvering af sygdomsog hjælpebehovet i denne gruppe af ældre danskere forekommer ikke realistisk. Vil forebygge funktionstab Derfor, og fordi det også handler om de ældres livskvalitet, er der god mening i at forske i mulighederne for at forebygge nogle af de helbredsmæssige problemer, som især rammer de ældre, forklarer ledende overlæge og forskningsleder Lars Erik Matzen, Geriatrisk Afdeling. Vi har valgt at fokusere på opsporing og forebyggelse af funktionstab hos ældre. Når ældre rammes af sygdom viser det sig oftest ved funktionstab, som kan være fysisk, psykisk eller begge dele. Det har stor negativ effekt på deres livskvalitet og har desuden umiddelbare sundhedsøkonomiske konsekvenser. Fra et mindre forskningsprojekt, der er gennemført af to studerende, ved vi, at der er tale om betragtelige udgifter, når et ældre menneske for eksempel kommer ud for en hoftefraktur. Posten til hospitalsbehandling udgør kun en del af denne udgift for kommunerne er der også store omkostninger forbundet med pleje og omsorg i den efterfølgende restitutionsperiode. Traditionen skal ændres Geriatrien har ikke de store forskningsmæssige traditioner, erkender Lars Erik Matzen. De ressourcer, vi har, er der brug for i det direkte kliniske arbejde, og derfor har forskningen haft vanskelige vilkår. Men det skal der ændres ved. Vi erkender, at forskningsaktiviteter betyder meget og er en nødvendighed for udviklingen af det faglige miljø og specialet geriatri på en universitetsafdeling som vores. Det er det, der skal til, for at gøre afdelingen og specialet attraktivt for nye medarbejdere. En strategisk indsats beskrevet i vores forskningsplan for Professor Tahir Masud perioden , er da også ved at give resultater. Vi har ansat en gæsteprofessor i foreløbigt tre år og oprettet en postdoc-stilling. Midlerne til begge er efter ansøgning bevilliget fra OUH s Forskningspulje. Gæsteprofessor Tahir Masud, som til daglig er professor ved Nottingham University Hospital, UK, er nu ansat 10 pct. af sin tid hos os. Han besøger Odense i to tre arbejdsdage ad gangen hvert kvartal og er desuden tilgængelig via mail og Skype. På sigt vil vi supplere hans besøg i afdelingen med videokonferencer og udvekslingsophold. Postdoc-stillingen er besat med cand.med., ph.d. Jesper Ryg, som i sin uddannelsesstilling i geriatri har afsat 20 pct. til forskning. Desuden er afdelingens første ph.d.- projekt netop godkendt. Overlæge Lars Erik Matzen 6

7 Fokus på fald og frakturer Hovedområdet for afdelingens forskningsprogram er osteoporose og fald blandt ældre. Vi undersøger bl.a. hyppigheden af knogleskørhed hos patienter henvist til vores Faldklinik sammenlignet med et tilfældigt alders- og kønsmatchet udsnit af ældre i Odense. Tilsvarende sammenligner vi to typer udstyr til knoglescanning af håndled og hæl med konventionel knogleskanning af ryg og hofte. Spørgsmålet er, om de nye transportable og billigere skannere kan identificere personer med osteoporose med tilstrækkelig præcision. Resultatet vil i bedste fald kunne lette det diagnostiske arbejde og begrænse gruppen af ældre, som skal undersøges med konventionel knogleskanning. Der er således tale om et projekt, hvor det er nemt at se anvendelsespotentialet i det daglige kliniske arbejde. Gryende forskningsmiljø Det er allerede nu tydeligt, at fokus på forskning samt arbejdet med de konkrete projekter og med forskningsplanen som helhed har sat ny i gang i afdelingen, fastslår Lars Erik Matzen. Det smitter simpelthen, og det er positivt at opleve, hvordan især de yngre læger engagerer sig, bl.a. i de månedlige forskningsmøder, hvor alle kan deltage, fremlægge deres resultater og drøfte nye idéer. Jo, jeg føler virkelig, at vi er på vej til at etablere et forskningsmiljø, som forhåbentlig vil få stor positiv betydning for afdelingen fremover, erklærer Lars Erik Matzen. 7

8 Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T Er mindre invasive operationer at foretrække? Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T er førende med hensyn til store kikkertoperationer af hjerte, lunger og kar. Metoden har både fordele og ulemper, og nu skal begge sider af sagen kortlægges. Et af Afdeling T s absolutte fokusområder såvel i forhold til den kliniske indsats som i relation til forskning er store hjerte-, lunge- og karoperationer med kikkert. Netop på det område er afdelingen et af to hovedcentre i Danmark, og Afdeling T er for nylig udpeget som Center of Excellence i Europa af den ene af to hovedleverandører af operationsudstyr. Vi er langt fremme på dette område, der har været en del af vores kliniske arbejde gennem de seneste 20 år, fortæller professor Peter Licht. Vi gennemfører på årsbasis cirka 500 almindelige kikkertoperationer og siden 2006 desuden omkring 100 store, hvor vi for eksempel kan fjerne en hel lunge. Et samlet billede Vi beder den enkelte patient tage stilling til, om han eller hun ønsker at deltage i forskningsprojektet. Nogle siger nej, fordi de er fast besluttet på, at de foretrækker den ene af de to metoder, og vi møder fortsat patienter, som ikke ønsker at få en kikkertoperation. De, der siger ja, deltager i en lodtrækning, der afgør valget af operationsmetode. Her og nu har vi cirka 100 deltagere i projektet, og vi skal op på det dobbelte. Peter Licht understreger, at visionen er at fastholde og udvikle det felt, der handler om at gennemføre så skånsomme operationer som muligt. Vi tager det imidlertid ikke for givet, at kikkertoperationer er de mest skånsomme, når alle faktorer tages med i betragtning. Forskningsprojektet skal afgøre, om det forholder sig sådan. Målet er at reducere tilbagefald Et andet af afdelingens forskningsprojekter drejer sig om mulighederne for at stadieinddele lungekræft ved hjælp af kikkert-diagnosticering. En ultralydskikkert føres ned i spiserøret, hvor den scanner spiserørets omgivelser. Hvor der er synlige lymfeknuder, udtages en biopsi. Målet er naturligvis at forbedre helbredelsesstatistikken for lungekræft ved at opspore sygdommen tidligere. Dermed kan flere opereres, ligesom tilfælde af tilbagefald kan reduceres. Som det er i øjeblikket, er det kun cirka 20 pct. af de cirka 4000 patienter, der kommer til hvert år, som kan opereres, og samlet er kun ca. 10 pct. af alle lungekræftpatienter i live Set fra lægens synsvinkel er der adskillige positive sider ved de store kikkertoperationer sammenlignet med konventionelle åbne operationer, og umiddelbart vil man vurdere, at det er en skånsom operationsmetode for patienten, forklarer Peter Licht. Vi vil imidlertid ikke lade det være ved formodningen om, at disse operationer er at foretrække frem for traditionelle operationer. Derfor går et af vores forskningsprojekter ud på at klarlægge patienternes livskvalitet, smerter, rehabilitering mv. efter en operation af sammenklappet lunge. Samtidig kortlægger vi konsekvenserne for sundhedsøkonomien ved henholdsvis traditionel operation og kikkertoperation. 8

9 efter fem år. Ved nogle kan tilbagefald umiddelbart forklares. For eksempel er der desværre en del, der fortsætter med at ryge efter en lungekræftoperation. For mange andre mangler vi imidlertid endnu at finde en årsagssammenhæng. Første professor i mange år Forskningsindsatsen som helhed er relativ ny på Afdeling T, hvor Peter Licht i 2010 blev udnævnt som den første professor på afdelingen i 25 år. Intentionen er løbende at udvide forskningsaktiviteterne og i den forbindelse at sikre, at der er professorer på hvert af de tre områder hjerte-, lunge- og karkirurgi. Her og nu er afdelingens lægeteam hovedvejledere for to ph.d.-projekter et om lungekræft og et om hjerteoperationer. Samtidig er teamet medvejledere på tre andre ph.d.-projekter. Vi lægger stor vægt på at være aktive i såvel nationale som internationale netværk, fastslår Peter Licht. Forskningsprojektet vedrørende sammenklappede lunger har således bredt sig fra vores afdeling til hele landet. Netværket har naturligvis også en mere lokal dimension. Peter Licht nævner i den forbindelse OUH s PETcenter, genetikere, mikrobiologer, patologer og også Center for Proteomforskning. Der sker generelt en betydelig udvidelse af vores forskningsaktiviteter i disse år, fastslår Peter Licht. Vi har også et godt team, og indstillingen er, at det både er nødvendigt og rigtigt at evidensbasere det kliniske arbejde. Professor Peter Licht 9

10 Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Forskning i Mb. Osler forudsætter internationalt samarbejde Når der er langt mellem patienterne, de store forskningsbevillinger og kolleger med samme niveau af specialviden, er det et vilkår at samarbejde over grænser. For overlæge, klinisk lektor Anette Kjeldsen, Øre-, Næse og Halskirurgisk Afdeling, er sparring og videndeling med internationale kolleger en naturlig del af hverdagen. Derfor er det afgørende, både for resultaterne og for motivationen at være en del af et internationalt forskernetværk. Videndeling over grænser Anette Kjeldsen har i mere end 15 år beskæftiget sig med Oslers sygdom, Hereditær Hæmorrhagisk Telangiektasi HHT, som kun ca. 700 patienter i Danmark lider af. Det er en arvelig tilstand, der giver anledning til små udposninger på de mindre blodkar. Udposningerne træder frem som røde pletter på f.eks. fingerspidserne, i ansigtshuden, i mund og næseslimhinde. Hos 25 pct. af patienterne rammes også lungernes blodkar, og disse patienter har øget risiko for blodprop. For Anette Kjeldsen er det væsentligt at have et stort netværk af forskerkolleger også selvom de sidder i Holland, Frankrig eller Canada. Når der kun er 700 patienter med sygdommen i hele landet, er det svært at samle patientgrupper, der er store nok til at opnå valide forskningsresultater. Derfor er det vigtigt med internationale samarbejder, så vi kan være fælles om projekter, dele viden på området og bygge videre på hinandens forskningsresultater. 10 Repræsentant for Sverige OUH er landscenter for danske Osler-patienter. Det er her, al dansk forskning på området er samlet, og det er her, patienter bliver udredt og behandlet. I Sverige findes ingen lægefaglige specialister i sygdommen, og derfor finder en del svenske Osler-patienter også vej til OUH for at blive udredt og modtage behandling. Netværk på 15. år Siden 1995 har Anette Kjeldsen været medlem af en international Mb. Osler-forskningsgruppe, der består af forskere fra primært Europa og Nordamerika. Gruppen blev etableret, da den amerikanske patientforening inviterede omkring 30 førende forskere på området til en konference i Chicago med det formål at skabe kontakt og samarbejde på tværs af lande og kontinenter. Overlæge Anette Kjeldsen Den internationale forskergruppe mødes til konference hvert andet år i 2011 er Tyrkiet vært, og Anette Kjeldsen og hendes danske forskerkollega, Klaus Brusgaard, deltager. Ud over at være medlem af forskernetværket, som i dag er vokset til godt 200 medlemmer, sidder Kjeldsen også i det Internationale Advisory Board for Mb. Osler et panel, der som medlemmer har førende forskere fra hele verden. Panelet besvarer spørgsmål og rådgiver bl.a. læger og patientforeninger om sygdommen. Selv om vi samarbejder internationalt, har de forskellige landes afdelinger deres egne spidskompetencer. I Canada er forskerne f.eks. langt fremme med at undersøge arkitekturen af blodkarrene hos Osler-patienter, og i Frankrig og Italien beskæftiger de sig meget med blodkarforandringer i leveren. På den måde bidrager vi hver især til den samlede viden om sygdommen, forklarer Anette Kjeldsen. Bureaukrati om vævsprøver Der er dog en væsentlig barriere, når det gælder internationalt samarbejde på tværs af forskningslaboratorier. Der er nemlig en del lovgivning og papirarbejde forbundet med at udveksle vævsprøver. Ofte er det et krav, at prøverne skal anonymiseres, før de kan sendes ud af landet. Det er imidlertid problematisk, siger forskeren. Vi er nødt til at kunne identificere prøverne, hvis projektet skal give mening. Problemet har været en medvirkende årsag til, at et projekt, der indeholdt en sammenligning af

11 den samme mutation. Det betyder, at der må være andre faktorer, der også har indflydelse på sygdommens udvikling. Opmærksomheden og mistanken er rettet mod proteiner, som modulerer karvæggen. Projektet afsluttes i 2012, men uanset hvad resultatet bliver, er projektet kun en af de første brikker i et større puslespil. Vi er stadig på et stadie, hvor vi forsøger at klarlægge, hvilke mutationer der sker i cellerne i næseslimhinden, så en egentlig behandling ligger nogle skridt ude i fremtiden, siger Anette Kjeldsen. Projektets resultater kan også være af interesse for kræftforskere, som bl.a. også beskæftiger sig med abnorm udvikling af blodkar. Hård konkurrence Og det er ikke helt tosset samtidig at tænke i tværfaglige perspektiver for grundforskningen. Da jeg startede med at forske i Mb. Osler tilbage i 1995 var genetisk forskning ret hot, og vi fik en del bevillinger, selv om patientgruppen er lille. Nu er genetisk forskning nærmest blevet standard inden for de fleste sygdomme, og derfor er konkurrencen om midlerne også blevet hårdere. Og medicinalindustrien står ikke i kø for at finansiere forskning på så lille et område, forklarer Anette Kjeldsen. mutationer i vævsprøver fra franske Osler-patienter med danske, nu er sat på stand by. Men vi har stadig kontakt med franskmændene, som fortsat søger bevillinger og desuden forsøger at samle flere internationale samarbejdspartnere til projektet. Et skridt ad gangen I øjeblikket leder Anette Kjeldsen et ph.d.-forskningsprojekt, som har til formål at belyse, hvilke faktorer, ud over de genetiske, der har betydning for udviklingen af Mb. Osler. Det er nemlig ikke alle, som har sygdommen, der er påvirket i samme grad, selvom de er i familie og altså bærer Mb. Osler er nu officielt klassificeret som en sjælden sygdom. Det betyder inden for EUdefinitionen, at den rammer mindre end fem ud af i en befolkning. Klassificeringen giver ny grund til optimisme med hensyn til forskningsbevillingerne. Der findes nemlig en særlig pulje til forskning i sjældne sygdomme, som dermed bliver tilgængelig for Anette Kjeldsen og hendes forskerkolleger både danske og internationale. Fakta 11

12 Klinisk Genetisk Afdeling Specialisering i sjældne sygdomme Forskningsindsatsen i Klinisk Genetisk Afdeling har bl.a. fokus rettet mod sjældne arvelige sygdomme. Der findes omkring forskellige sjældne sygdomme. Mange af lidelserne er arvelige, altså genetisk betingede, og på såvel dansk som internationalt plan arbejdes der intenst med at finde de præcise arveanlæg bag disse sygdomme for på den baggrund at forbedre behandlingsmetoderne. En sygdom anses for sjælden, hvis der er færre end patienter i Danmark. Selv om sygdommene hver især er sjældne med en hyppighed på 1 ud af , udgør de tilsammen en ikke ubetydelig del af sygdomsspektret. Visionen er at helbrede de sjældne arvelige sygdomme, fortæller professor og specialeansvarlig overlæge, dr.med. Jens Michael Hertz, men det ligger stadig flere år ud i fremtiden for de fleste af sygdommenes vedkommende. Analyse af varianter Vores forskningsindsats her og nu er fokuseret på at komme tættere på at forstå baggrunden for de sjældne sygdomme, at udvikle metoder til præcis diagnosticering og blandt andet også at analysere de individuelle varianter inden for den enkelte sygdom. En sjælden arvelig lidelse kan sagtens variere fra familie til familie, og i jo højere grad vi kan forstå og kortlægge disse forskelle, i jo højere grad kan vi i fremtiden individualisere behandlingen, der dermed forhåbentligt også bliver mere effektiv og skånsom. For den enkelte patient eller familie må man heller ikke underkende betydningen af at få sat navn på sygdommen En af de sjældne arvelige sygdomme, som Jens Michael Hertz igennem en årrække har forsket i, er nyresygdommen Alports syndrom. Den viser sig typisk ved blod i urinen hos børn i 3 5 års-alderen. Sygdommen udvikler sig til kronisk nyresvigt før 30 års-alderen, og den giver ofte også 12

13 hørenedsættelse og i nogle tilfælde øjenforandringer. Behandlingen i dag består typisk i dialyse og nyretransplantation. Årsagen til sygdommen ligger i en mutation i genet for et bindevævsprotein, forklarer Jens Michael Hertz. Der findes mindst tre forskellige gener, der kan give anledning til sygdommen, og der er udviklet metoder til gentestning for sygdommen. Det betyder f.eks. også, at vi kan undersøge, om et foster bærer anlægget. Også med hensyn til Alports syndrom er det ultimative mål at blive i stand til at kurere den, men her og nu er vi ved at se på sammenhængen mellem genvarianter og den måde, sygdommen ytrer sig på. Formålet er som nævnt at få indsigt i, hvordan vi kan forudsige sygdomsudviklingen, og måske i fremtiden individualisere behandlingen. Et andet eksempel på et aktuelt forskningsområde er de neurogenetiske sygdomme, for eksempel Parkinsons sygdom. Kun få tilfælde af Parkinsons sygdom er arveligt betinget, men ved at studere disse sjældne, arvelige tilfælde får vi viden om mekanismer, der ligger til grund for de almindelige tilfælde. Diagnostik og behandling af sjældne sygdomme på OUH Typisk tager et forskningsprojekt udgangspunkt i en henvendelse fra klinikere fra andre specialer, der beder os om at se nærmere på en bestemt patient eller patientgruppe med en arvelig sygdom, forklarer Jens Michael Hertz. Det kan så føre til et forskningsprojekt, hvor vi medvirker til at fastlægge diagnosen, opsporer andre danske patienter med samme sygdom, udreder familierne og følger deres sygdomsforløb. For sjældne sygdomme er centralisering af diagnostik, kontrol og behandling nødvendig af hensyn til kvaliteten af patientbehandlingen. Centralisering og samarbejde mellem forskellige specialer er med til at skabe sammenhængende patientforløb og medvirker dermed til en ensartet, højt kvalificeret og velkoordineret behandling. Dynamikken mellem forskning og klinik er med til at sikre et højt niveau. Formidling af viden om de sjældne sygdomme er ligeledes et vigtigt aspekt, og den samlede indsats foregår i tæt samarbejde med patientorganisationerne. OUH varetager på nationalt plan diagnostik og til dels behandling af en række sjældne sygdomme i et samarbejde mellem forskellige specialer. Som eksempler herpå kan nævnes porfyrierne, hvor diagnostik og behandling foregår i et samarbejde mellem Klinisk Genetisk Afdeling, Hudafdelingen og Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling på OUH, samt Klinisk Biokemisk Afdeling i Viborg. Et andet eksempel er diagnostik og behandling af hereditær hæmorrhagisk telangiektasi, der foregår i et samarbejde mellem Klinisk Genetisk Afdeling og Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling. International koordinering og samarbejde Diagnostik af arvelige sygdomme foregår i øvrigt i et tæt internationalt samarbejde, da der ikke findes et enkelt laboratorium, der kan dække de forskellige lidelser. Der er naturligvis en række laboratorier og institutioner verden over, der parallelt med os forsker i de sjældne arvelige sygdomme, fortæller Jens Michael Hertz. Det er afgørende, at vi udveksler resultater og guidelines og opsamler viden. Der er således etableret både en europæisk og en amerikansk database, der hele tiden bliver opdateret. Her indhenter vi informationer om sygdomme, vi ikke arbejder med, og vi er leverandør med hensyn til Professor Jens Michael Hertz sygdomme, hvor vi besidder specialviden. Også hvad angår behandling er det vigtigt med et internationalt samarbejde, der kan udvikle fælles protokoller, forklarer Jens Michael Hertz. Det er kun muligt at opnå et tilstrækkeligt antal patienter med den pågældende sygdom, hvis vi samarbejder. I det hele taget har vi et godt samarbejdsklima, hvor vi udveksler både information, erfaring og forskere. Nok er forskningsmiljøet særdeles kompetitivt, men det forhindrer os heldigvis ikke i at finde sammen i et konstruktivt samarbejde. 13

14 Øjenafdeling E og Endokrinologisk Afdeling M Gåderne bag Graves sygdom skal løses Øjenafdelingen og Endokrinologisk Afdeling udvider samarbejde med et af USA s top 10- universiteter om uddannelse og forskning. OUH og SDU deltidsansætter professor Terry Smith som professor for en treårig periode, fortæller professor Laszlo Hegedüs, Endokrinologisk Afdeling. Smith bliver direkte knyttet til Øjenafdelingen her på OUH. Professorens daglige arbejdsplads er University of Michigan, Kellogg Eye Center and Department of Internal Medicine. Han er ekspert i Graves sygdom med fokus på de øjenkomplikationer, Thyreoidea Associeret Oftalmopati, TAO, som kan ledsage sygdommen. Tanken er, at han fysisk skal være her på OUH i perioder en eller to gange om året, ligesom vi gæster University of Michigan med jævne mellemrum. Samtidig er det naturligvis hensigten at udnytte de elektroniske medier og muligheder for kommunikation fuldt ud. Omdrejningspunktet i samarbejdet er et fælles ønske om at udbygge forståelsen af den immunologiske baggrund for Graves sygdom. Aktiviteterne skal omfatte såvel uddannelse som forskning. Konkret vil der for eksempel være tale om, at yngre læger herfra får adgang til at gennemføre dele af deres specialeuddannelse i Michigan. Med en sådan uddannelse i bagagen får de mulighed for at arbejde direkte sammen med deres amerikanske kolleger. På den måde bliver de oplært i de nyeste og mest avancerede kirurgiske teknikker i relation til den meget invaliderende øjensygdom. Det er en kæmpe chance for vores læger og vores institution! 14 Foreløbig kulmination Det udbyggede samarbejde med University of Michigan kan betragtes som en slags foreløbig kulmination af en behandlings- og forskningsindsats på OUH, der især har haft fokus på årsagerne til og behandlingen af Graves sygdom med eller uden TAO. Sygdommen er en autoimmun stofskiftesygdom. Den er opkaldt efter den irske læge Graves, men er også kendt som Basedows sygdom. Patienten danner antistoffer, der stimulerer skjoldbruskkirtlen til øget produktion af thyroideahormoner. Det fører til forhøjet stofskifte og ofte en ensartet forstørrelse af hele kirtlen, en såkaldt diffus struma. I Danmark er der cirka 2000 nye patienter hvert år med Graves sygdom, forklarer Laszlo Hegedüs. Blandt dem har ca. 10 pct. udtalte og behandlingskrævende øjensymptomer. For mange er sygdommen Professor Laszlo Hegedüs svært invaliderende og medfører tab af arbejdsevne, nedsat livskvalitet og social isolation. Symptomerne strækker sig fra øget tåreflåd og lysoverfølsomhed til fremstående øjne, dobbeltsyn og truende blindhed. Mange har også betydelige kosmetiske gener på grund af sygdommen. Vi har flere behandlingsmuligheder medicin, strålebehandling og operation. I behandlingsarbejdet har vi et tæt lokalt samarbejde mellem Øjenafdelingen, Endokrinologisk Afdeling, Onkologisk Afdeling og Røntgenafdelingen. De to førstnævnte har desuden etableret en fælles klinik, der tager sig af behandlingen. Nye behandlingsmetoder I den forbindelse afprøver vi også nye behandlingsmetoder. For nylig har en ph.d.-studerende gennemført et studium, hvor patienter blev behandlet med biologisk modificerende stoffer. Vi antog, at dette ville fjerne immunkompetente celler fra blodbanen og dermed nedsætte mængden af de antistoffer, som er skyld i det forhøjede stofskifte. Resultaterne har været forbløffende positive, og på basis af pilotprojektet gennemføres nu to store internationale undersøgelser. I samarbejde med University of Michigan vil vi søge at nå til en større forståelse af sygdommens opståen og af immunapparatets rolle i den forbindelse, siger Laszlo Hegedüs. Vi ønsker desuden at opnå langt større viden om sygdommens arvelighed og også, hvad det er for miljøfaktorer, der spiller ind. Her og nu ved vi, at rygning har en negativ

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme?

Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genetisk hornhindediagnostik: Pandoras æske eller vejen til forebyggelse af sygdomme? Genteknologi et vigtigt værktøj til forebyggelse af hornhindesygdomme? Genetisk diagnostik og dets anvendelsesmuligheder

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Klinisk Kræftforskningscenter

Klinisk Kræftforskningscenter Klinisk Kræftforskningscenter STRATEGI ORGANISATION LEDELSE 2013-2015 Klinisk Kræftforskningscenter Aalborg Universitetshospital Forskningens Hus Sdr. Skovvej 15 9000 Aalborg www.kkfc.rn.dk / www.kkfc.aalborguh.dk

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 Ortopædkirurgisk Forskningsenhed Strategi 2012-2017 1. Introduktion Det er målet at iværksætte forskningsprojekter som er hypotesegenererende, har klinisk nytte til gavn for både patienterne og samarbejdspartnere

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet

Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse i hofteområdet Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Titel: Regional anaesthesia of the cutaneus nerves of the hip - Undersøgelse af det bedøvede hudområde efter nerveblokade med lokalbedøvelse

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

wilms tumor Børnecancerfonden informerer

wilms tumor Børnecancerfonden informerer wilms tumor i wilms tumor 3 Sygdomstegn De fleste børn med Wilms tumor viser fra starten kun udvendige sygdomstegn i form af stor mave med synlig og/eller følelig svulst i højre eller venstre side. Svulsten

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk.

Frede Olesen, Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet. Fo@feap.dk. , Fhv. praktiserende læge, professor, dr. med Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Fo@feap.dk Sygdoms-rejsen Støtte til efterladte Døende Terminal Recidivdiagnostik Behandling Rehabilitering

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

DSKB s Generalforsamling. Vision og strategi 24. Maj 2011

DSKB s Generalforsamling. Vision og strategi 24. Maj 2011 DSKB s Generalforsamling Vision og strategi 24. Maj 2011 Policydokumentet Indholdet var stadigt aktuelt Trængte til en opdatering Hvordan skulle vi komme videre? Og hvad betyder specialerapporten for specialet

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom Kjers Nyt fra forskningsfronten sygdom Gitte Juul Almind Reservelæge, ph.d.-stud. Kennedy Centret Illustrationer: Mediafarm arvelig synsnerveskrumpning (ADOA - Autosomal Dominant Opticus Atrofi) Et studie

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med #1 FULDFØRT Besvarelser indtastet manuelt INavn: Inge Marie Svane Påbegyndt: 10. november 2015 14:05:47 S T SIDE 1 Sp1: Titel Sp2: Ansat i: Sp3: Hvad beskæftiger du dig med Sp4: Har Danmark behov for Kræftplan

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Proteinfoldning og chaperoner

Proteinfoldning og chaperoner Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Et lægemiddel, som påvirker protein-foldning, hjælper HD-mus...i et stykke tid Et lægemiddel,

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009

Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Department of Public Health Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Seminar om forsker-praktikersamarbejde i Region Sjælland. 16. november 2009 Finn Diderichsen, Professor dr.med., viceinstitutleder

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

- Es gilt das gesprochene Wort. -

- Es gilt das gesprochene Wort. - - Es gilt das gesprochene Wort. - Kære Aase Nyegaard, Kære Jørgen Mads Clausen, Mine kære damer og herrer, tak for invitationen til denne spændende dag i velfærdsteknologiens tegn. Med Danfoss Universe

Læs mere

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk

Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011. regionsyddanmark.dk Politik for sundhedsforskning Region Syddanmark, november 2011 regionsyddanmark.dk Indhold Forord... side 3 Sundhedsforskning definition...side 4 Indledning og målsætninger...side 5 Stærke forskningsmiljøer...side

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme

Information til patienten. Højt stofskifte. Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Information til patienten Højt stofskifte Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Skjoldbruskkirtlen sidder normalt foran på halsen under adamsæblet, og kan hverken ses eller føles.

Læs mere

Specialevejledning for klinisk genetik

Specialevejledning for klinisk genetik Specialevejledning for klinisk genetik Specialebeskrivelse Klinisk genetik er et tværgående speciale og omfatter diagnostik af og rådgivning om genetisk betingede sygdomme og tilstande til patienter og

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark?

Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark? Hvilken værdi har det for danske patienter, at kliniske forsøg finder sted i Danmark? Kræftens Bekæmpelse Adm. direktør Leif Vestergaard Pedersen LIF 2. november 2012 Typer af sundhedsforskning Grundforskning

Læs mere