Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal Driftslofter og driftsudgifter ved aktivering Indsatsen ift ledighedsydelse og fleksjob 2013 og Dagpengemodtageres situation omkring dagpengeophør 9 51 Udspil til erhvervsuddannelsesreform Evaluering af voksenlærlingeordningen Orientering 16 2

3 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 Sagsnr: P Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Opfølgning på ugens tal og måltal 3. kvartal 2013 Sygedagpenge: I 3. kvartal 2013 var der gennemsnitligt 288 borgere, der modtog sygedagpenge. Det er 51 færre end i 3. kvartal Det er primært sager med varighed under 26 uger og over 52 uger, hvor der er sket et fald. Aktiveringsgraden for sager med varighed fra 9 52 uger lå gennemsnitligt på 30,6 % 3. kvartal 2013, hvilket er på niveau med 3. kvartal 2012, men lidt lavere end 2. kvartal Der er sat måltal på, at der skal afsluttes 67 sager hver måned. Ved udgangen af oktober 2013 var der afsluttet 655 sager, hvilket svarer til et gennemsnit på 66 sager. Kontanthjælp: I 3. kvartal 2013 var der gennemsnitligt 410 personer på kontanthjælp med en aldersfordeling på 179 personer under 30 år og 231 personer over 30 år. I forhold til 3. kvartal 2012 er det en stigning på 53 personer. Stigningen er både på personer under 30 år og over 30 år. Aktiveringsgraden på udannelses- og virksomhedsrettet aktivering var i 3. kvartal 2013 på 23,9 %, hvilket er lavere end 2. kvartal 2013 men højere end 3. kvartal Den samlede aktiveringsgrad var i 3. kvartal 2013 på 48,5 % Der er sat måltal på at der skal afsluttes 36 sager fra kontanthjælp pr. måned. Ved udgangen af oktober 2013 var der afsluttet 267 sager, hvilket svarer til et gennemsnit på 27 sager pr. måned. Ungeindsats her ligeledes sat måltal på, at der skal afsluttes 6 borgere til uddannelse. Ved udgangen af oktober 2013 var der afsluttet 52 til uddannelse hvilket svarer til 5 pr. måned. Ledighedsydelse: I 3. kvartal 2013 var der gennemsnitlig 78 på ledighedsydelse, hvilket er et fald i forhold til 3. kvartal 2012, hvor der var 101 personer. Aktiveringsgraden var i 3. kvartal 2013 på 19,2 %, hvilket er højere end i 3. kvartal 2012, hvor den var på 15,8 %. Der er sat måltal på, at der skal afsluttes 8 sager pr. måned. Der er ved udgangen af oktober 2013 afsluttet 115 sager, hvilket svarer til et gennemsnit på 12 sager pr. måned. Forsikrede ledige: 3

4 I 3. kvartal var der gennemsnitligt 527 personer, der modtog a-dagpenge. I 3. kvartal 2012 var der 693 personer, så sammenlignet hermed er der sket et fald på 166 personer. Der var i 3. kvartal 2013 en gennemsnitlig aktiveringsgrad på løntilskud og virksomhedspraktik på 12,4 %. Der er for de forsikrede ledige sat måltal i Jobindsats på, at der skal etableres 160 nye jobrotationspladser og 170 nye løntilskudspladser i 2013, samt mål for at aktiveringsgraden skal være 22 %. Ungeindsats har sat mål på, at de skal afslutte 4 sager hver måned. Ved udgangen af oktober 2013 er der etableret 192 jobrotation og 105 løntilskud. Ved udgangen af oktober 2013 var aktiveringsgraden på 13,4 % Ungeindsats har i første kvartal 2013 afsluttet i alt 55 sager, hvilket svarer til et gennemsnit pr. måned på 6 sager pr. måned. Arbejdsmarkedsudvalget, 12. november 2013, pkt. 100: Økonomi Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beslutning Bilag Måltal total oktober

5 48 Driftslofter og driftsudgifter ved aktivering 2014 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsstyrelsen har i september måned meddelt kommunerne at driftsloftet til aktivering af jobcentrets målgrupper deles op i to særskilte driftslofter fra og med Baggrunden for denne opdeling er en opfølgning på budgetloven. Budgetloven omfatter aktiveringsudgifter til revalidenter, sygedagpengemodtagere og borgere på ledighedsydelse. Såfremt der sker en samlet overskridelse af aktiveringsudgifterne på disse områder skal staten som konsekvens af budgetloven gennemføre initiativer der imødegår merudgifterne. De øvrige driftsudgifter til aktivering af borgere på dagpenge, konanthjælp og uddannelseshjælp er ikke omfattet af budgetloven. For kommunerne betyder opdelingen i to driftslofter at der mistes fleksibilitet i tilrettelæggelsen af tilbud til målgrupperne. Ved et samlet driftsloft har mindreudgifter til aktivering af en målgruppe kunne bruges til at dække eventuelle merudgifter for andre målgrupper. Denne mulighed reduceres med opdelingen i to driftslofter. Nedsættelse af driftsloftet for Samtidig med opdelingen i to driftslofter har AMS meddelt at rammebeløbet, hvortil staten yder 50 % refusion af driftsudgifter til aktivering, nedsættes. Ved etablering af det fælles driftsloft i 2011 var det samlede rammebeløb på ,- kr. pr. årsperson. Fremskrevet ville dette i 2014 have givet et beløb på ca ,- kr. Som konsekvens af aftale om finansloven for 2013 samt kontanthjælpsreformen bliver dette beløb nedjustret til finansieringen af den nye lovgivning. I yderligere forlængelse heraf er driftsloftet genberegnet og AMS er kommet frem til at driftsloftet skal nedsættes til ca ,- kr. i Dette svarer til en samlet reduktion i driftsloftet på godt 25 %. For Rebild Kommune svarer ovenstående reduktion til at driftslofterne samlet set sænkes med 5 mio. kr. i 2014, sammenlignet med rammen for Såfremt hele driftsloftet udnyttes vil Rebild Kommune miste 2,5 mio. kr. i refusion ved uændret drift. Center Arbejdsmarked har derfor igangsat en proces hvor tilbudenes omfang og effekt vurderes med henblik på at sikre en løbende tilpasning til den nye økonomiske ramme. Investeringer i aktiviteter skal dog altid ses i sammenhæng med udviklingen i udgifter til overførselsydelser. Økonomi Det forventes at Rebild Kommune vil miste op til 2,5 mio. kr. i refusion som følge af det nedsatte driftsloft i Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beslutning 5

6 Bilag Brev til kommunalbestyrelsen om opdeling i drfitslofter fra AMS driftsudgifter ved aktivering- opdeling i driftslofter 6

7 49 Indsatsen ift ledighedsydelse og fleksjob 2013 og 2014 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Der blev afholdt temadag for medarbejderne på området i maj 2013 som led i implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Formålet var at lave en række justeringer bl.a. som følge af at gruppen er udvidet med fleksjobambassadører. Derudover var der en økonomisk udfordring i forhold til udgifterne til ledighedsydelse. Med henblik på at reducere udgifterne på området blev der sat mål om: Etablering af 100 fleksjob i 2013 Pr skal aktiveringsgraden være øget til 60 %, heraf skal 30 % være aktivitet som giver høj refusion. Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen på området Uge Oktober 2013 Etablerede fleksjob til dato Borgere på ledighedsydelse heraf over 18 måneder Aktiveringsgrad samlet 25,5 % 54 % Virksomhedsrettet aktiveringsgrad 32 % Desuden blev det besluttet at sætte fokus på sager over 18 mdr. med henblik på at reducere antallet af langtidsledige. Med den nye organisering var målet, at nyledige efter maksimalt 10 ugers ledighed skulle være i aktivitet. Opgørelsen viser, at det er lykkedes at nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodtagere, også de langvarigt ledige. Der har været fokus på jobmatch med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og skånebehov. Desuden har der været god succes med anvendelse af bonusordning til virksomehderne og muligheden for ansættelse på lavt timetal. Resultaterne skal desuden ses i lyset af en øget tilgang på området med baggrund i reformen og faldet i tilkendelser af førtidspension. En samlet opgørelse over de nordjyske kommuners resultater af fleksjobambassadørindstsen er vedlagt som bilg. Opgørelsen viser at Rebild Kommune i særlig grad har lavet mange fleksjob med få timer fortrinsvis i private virksomheder. Aktiveringsgraden er øget markant og nyledige henvises til aktivitet indenfor de første 4 uger. Det er forventningen, at måltallet om 100 etablerede fleksjobs i 2013 nås. 2014: Det er besluttet at fastholde medarbejdernes organisering i makkerskaber og det overvejes at nytænke et tværfagligt tilbud til en gruppe af de ledige med smerteproblematikker, da det for en del af denne gruppe umiddelbart kan være vanskeligt at skabe et godt jobmatch. Der opsættes de samme måltal for 2014, som i Der søges midler til finansiering af fleksjobambassadører i Den samlede ramme for Rebild Kommune er på 1 mio. kr. 7

8 Økonomi Der søges 1,0 mio. kr. til fleksjobambassadører i Forvaltningen indstiller: at status på indsatsen ift. ledighedsydelse og fleksjob tages til efterretning Beslutning Lbr ønsker en fordeling af nye fleksjob opgjort på timer og brancher. Bilag Status for fleksjobambassadørindsatsen pdf 8

9 50 Dagpengemodtageres situation omkring dagpengeophør Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) hat udgivet et arbejdspapir om resultaterne af bl.a. afkortet dagpengeperiode samt de udfaldstruede dagpengemodtageres erfaringer med ordningen, der skulle modvirke konsekvenserne ved opbrugt dagpengeret; akutpakken fra Akutpakken gav udfaldstruede ledige en særlig ret til samtaler, jobsøgningsstøtte samt jobformidling fra jobcentre og a-kasser. Endvidere blev uddannelsesordningen etableret, som giver ret til visse uddannelser og en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder, efter dagpengeophør. SFI analyserer via spørgeskemaundersøgelse, om der er særlige kendetegn for de ledige som har mistet dagpengeretten. Undersøgelsen viser ingen signifikant forskel med hensyn til alder, køn, kvalifikationer og helbredsforhold; dog er ledige på 55 år og derover, indvandrere og efterkommere samt personer med kroniske lidelser overrepræsenteret blandt de ledige, der mister dagpengeretten. SFI analyserer tillige i hvilket omfang de ledige oplever at have fået hjælp fra jobcentre og a-kasser ifm. akutpakken samt hvilke grupper af udfaldstruede ledige, der har benyttet sig af tilbuddet. I forhold til hvordan de ledige har oplevet at få særlig hjælp fra jobcenteret ifm. dagpengeophør nærmede sig, svarede 20 % at de havde fået mere hjælp end tidligere, 53 % svarede at hjælpen havde været nogenlunde den samme, mens 27 % oplevede at have modtaget mindre hjælp. Dog har 50 % svaret positivt på spørgsmålet om de er blevet tilbudt en personlig jobformidler. I forhold til erhvervssituationen efter tab af dagpengeret, viser spørgeskemaundersøgelsen bl.a. at 25 % er i ordinær beskæftigelse (fuld eller deltid), 1 % er i uddannelse på SU, 31 % er på uddannelsesydelse. I Rebild fordeler tallene sig på 4,2 % i beskæftigelse, 9,7 % i uddannelse på SU og 54,2 % er på uddannelsesydelse. Til sidst i spørgeskemaet blev de ledige bedt om at give gode råd til jobcenteret og a- kassen. Svarene afspejler en efterspørgsel på mere indivuduelt tilrettelagte forløb med faste personlige handlingsplaner tidligt i forløbet og personlig coaching i jobcenteret. Endvidere udtrykkes der ønske om én gennemgående sagsbehandler, som i højere grad skal være specialiseret inden for den lediges fagområde og uddannelsesniveau samt at jobcentrene har et stort lokalt virksomhedskendskab og -netværk. Endeligt efterspørges der mere samarbejde mellem jobcenter og a-kasse og mindre kontrol. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning 9

10 Beslutning Bilag udfald dagpenge.xlsx 10

11 51 Udspil til erhvervsuddannelsesreform Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Orientering om udspillet til erhvervsuddannelsesreform Regeringens udspil Regeringen, LO og DA har underskrevet en fælles erklæring om elementerne i den kommende reform af erhvervsuddannelserne. Motivationen for reformen er, at alle unge skal have mulighed for at få et arbejdsliv, og her er erhvervsuddannelserne en vej at gå for mange unge. Målet med at forny erhvervsuddannelserne er, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Ligeledes skal langt flere af de, der begynder, også gennemføre. Et væsentligt indsatsområde i reformen er at sikre, at erhvervsuddannelserne i højere grad kan udfordre alle elever. Derudover skal trivslen på erhvervsskolerne forbedres, bl.a. ved at skabe et ungdomsuddannelsesmiljø. Reformen skal ses i sammenhæng med de tiltag der allerede er sket på folkeskoleområdet, når det blandt andet foreslås at indføre adgangskrav på 02 i dansk og matematik for optagelse på erhvervsuddannelserne. Elever, der i første omgang ikke opfylder karakterkravet, vil få mulighed for at gå til optagelsesprøve eller i et nyt 10. klassesforløb, der er målrettet erhvervsuddannelserne. For de elever, som ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, forslås der oprettet en ny to-årig fleksuddannelse, der skal give de unge faglige og personlige kompetencer til at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Med reformen gøres det mere overskueligt, når unge påbegynder erhvervsuddannelserne. For de helt unge, der kommer lige fra 9. eller 10. klasse, skal der være få og brede hovedområder med et længere grundforløb. De lidt ældre elever, som ikke søger ind direkte efter 9. eller 10. klasse, skal møde faget og erhvervet med det samme. Endelig skal de voksne over 25 år have en mere målrettet vej til et faglært niveau, der tager højde for allerede erhvervet uddannelses- og erhvervserfaring. For de fagligt stærke elever skal der være bedre videreuddannelsesmuligheder. Der vil blive oprettet flere højniveaufag og talentspor. Eux en, hvor elever får en dobbeltkompetence med både et svendebrev og en gymnasial eksamen skal promoveres og udvides. Ligeledes arbejdes der med et minimumstimetal på grundforløbet, så eleverne fra 2016 har krav på 26 timers undervisning om ugen. Målet er, at eleverne får flere timer med lærerdeltagelse. Der bliver gennemført et markant kompetenceløft af lærerne, undervisningen bliver i højere grad målrettet den enkelte elev, og der skal være en bedre sammenhæng mellem det eleverne lærer på skolen og virksomhederne. I september i år åbnede 50 praktikcentre landet over, de var en del af praktikaftalen fra Det betyder, at der tilbydes en praktikpladspakke med en kombination af skolepraktik og praktikuddannelse i virksomheder for de unge, der ikke selv har fundet en praktikplads umiddelbart efter afsluttet grundforløb. Hvad betyder udspillet for Ungeenheden og de fremadrettede planer? I 2013 har 80 pct. af afgangseleverne i Rebild Kommune søgt STX og 20 pct. søgt erhvervsskolerne. Der er en udfordring mht. at nå målet om at 25 pct. skal vælge erhvervs- 11

12 uddannelsesvejen i år 2020 og 30 pct. i 2025; der får reformen uden tvivl en afgørende og positiv indflydelse i forhold til at understøtte, at det resultat nås. Der er igangsat et arbejde med en tværkommunal ansøgning om satspuljemidler til styrkelse af indsatsen for de unge, der har brug for et mere struktureret miljø i grundskolen og som er kandidater til, med støtte, at påbegynde en erhvervsuddannelse - herunder den øgede fokus på mere fleksible brobygningsforløb og længere grundforløb. Udspillet passer med det generelle fokus på øget anvendelse af overgangsmentorer i indsatsen, jf. kontanthjælpsreformen samt UU Rebilds fastholdelsesstrategi som bl.a. skal understøttes af det brede samarbejde omkring Campustankegangen i regi af Ungeindsats Himmerland. Praktikpladser er et indsatsområde i UU Rebild, hvor der i gennemsnit er mellem 20 og 30 unge, der mangler en læreplads. Det er forventningen at de nye praktikpladscentre kan afhjælpe denne udfordring. Arbejdsmarkedsudvalget, 12. november 2013, pkt. 103: Økonomi Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beslutning Bilag Resume af udspil til erhvervsuddannelsesreform 12

13 52 Evaluering af voksenlærlingeordningen Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Deloitte har evalueret voksenlærlingeordningen og analyseret anvendelsen og effekten af ordningen. Formålet med evalueringen er at undersøge, om ordningen understøtter en opkvalificering af ufaglærte til at blive faglærte og dermed sikre at flere ufaglærte kommer i beskæftigelse, hvilket er målet med ordningen. Evalueringen viser bl.a. at: Der er betydelige positive signifikante beskæftigelseseffekter for voksenlærlinge, der kommer fra ledighed. Efter et år er 70 % af ledige, der har gennemført en voksenlærlingeuddannelse, i beskæftigelse mod 58 % i kontrolgruppen. Der er dermed en markant positiv beskæftigelseseffekt for ledige på 12 procentpoint. Effekterne er særligt store for kontanthjælpsmodtagere (25 procentpoint), men også positive for dagpengemodtagere (10 procentpoint). For gruppen af voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, er den signifikante beskæftigelseseffekt lettere negativ. Voksenlærlinge der kommer fra beskæftigelse har en lavere beskæftigelsesfrekvens end kontrolgruppen på kort sigt. Tre år efter endt uddannelse er 81 % af voksenlærlingene i beskæftigelse, mod tilsvarende 86 % i kontrolgruppen altså en negativ beskæftigelseseffekt på 5 procentpoint. Ses på voksenlærlingeordningens betydning for indkomstniveauer før og efter uddannelse er der en positiv indkomsteffekt for de ikke-beskæftigede. Den positive indkomsteffekt gælder både for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, samt endvidere for både de ufaglærte og faglærte blandt de ikke-beskæftigede. Effekterne er dog særligt markante for kontanthjælpsmodtagerne og for de ufaglærte. Tilgangen i antallet af voksenlærlinge ser ikke ud til at påvirke tilgangen af unge lærlinge. Udviklingen i fordelingen mellem lærlingetyper, er stabil over tid og der kan konstateres en tydelig positiv sammenhæng mellem udviklingen i antallet af voksenlærlinge og antallet af øvrige lærlinge. Deloitte foreslå i forlængelse heraf at:? Jobcentrenes rolle i udbredelse af ordningen skal styrkes. Voksenlærlingeordningen har markante beskæftigelseseffekter for voksne, der kommer fra a- dagpenge og i endnu højere grad fra kontanthjælp. Samti-dig tyder evalueringen på, at jobcentrenes aktive indsats kun spiller en begrænset rolle i forbindelse med igangsætningen af voksenlærlingefor-løb. Deloitte foreslår, at der igangsættes initiativer, der kan styrke jobcen-trenes rolle i og anvendelse af ordningen, herunder at der udarbejdes en digital anvendelsesguide til jobcentrene med klare procesbeskrivelser for anvendelse af ordningen og for samarbejdet med virksomheder samt sik-res et relevante datagrundlag til at følge op på brugen og effekterne af ordningen. 13

14 Faglærte beskæftigede skal ikke have adgang til voksenlærlingeordningen. Effektanalyserne viser entydigt, at voksenlærlingeordningen ikke har positive effekter for hverken indkomst eller beskæftigelse for fag-lærte, der kommer fra beskæftigelse. Deloitte foreslår derfor, at beskæftigede med en tidligere gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse ikke fremover gives adgang til voksenlærlingeordningen. Afskaffelse af uddannelseslister fra beskæftigelsesregionerne. Beskæftigelsesregionernes kvartalslister sætter rammerne for hvilke uddannelser, der kan gives støtte til på et givent tidspunkt. Fra 1. januar 2013 er ledige undtaget fra listerne i en forsøgsperiode. Med de effekter som voksenlærlingeordningen viser for de ledige samt ufaglærte beskæftigede, er det Deloittes vurdering, at denne begrænsning er uhensigtsmæssig. Listerne opleves ifølge jobcentre og erhvervsskoler også begrænsende for anvendelsen af ordningen, da virksomhederne oplever listerne som en barriere. Deloitte foreslår derfor, at beskæftigelsesregionernes uddannelseslister bortfalder permanent for alle, der kommer fra ledighed. Forsimpling af regler om tilskudsberettigelse. Flere virksomheder angiver, at reglerne vedrørende hvem der kan få tilskud er komplicerede. Det er dels en udfordring, at der er forskelige regler for forskellige personer (fx aldersgrupper), og dels, at en række tilskud, som gælder for andre typer af lærlinge, ikke gælder for voksenlærlinge på støtte (fx praktik-pladsbonus). Komplicerede regler afholder særligt små virksomheder fra at anvende voksenlærlingeordningen, fordi omkostningerne ved at sætte sig ind i ordningen er for store. Deloitte foreslår, at reglerne for anvendelsen af voksenlærlingeordningen forenkles, ved at alle begrænsninger om alder (over/under 30 år) bortfalder og ledighedsvarigheder mv. ensartes for alle. Digitalisering af ansøgning og refusion. Den nuværende administration af voksenlærlingeordningen opleves af virksomhederne som unødigt bøvlet. Samtidig viser analysen, at ansøgning og udbetaling af tilskud er baseret på objektive kriterier og oplysninger, der kan findes i tilgængelige registre. Deloitte foreslår derfor, at der hurtigst muligt sker en digitalisering af både ansøgnings- og refusionsprocessen. Stærkere incitamenter til ansættelse af voksenlærlinge fra a-dagpenge og kontanthjælp. Generelt er incitamenterne til ansættelse af voksenlærlinge forringet over de seneste 10 år i form af nedsættelse af løntilskudstaksten og forkortelse af tilskudsperioden. Deloitte foreslår, at tilskudslængden permanent hæves fra 2 til 4 år for alle, der kommer fra a-dagpenge og kontanthjælp, som det i dag er gældende i en forsøgspe-riode frem til udgangen af I Rebild Kommune er antallet af voksenlærlinge aftaler faldet gennem de seneste år. I 2013 forventes der indgået 5 nye aftaler. Baggrunden er at mange lærlingeaftaler indtil sommeren 2013 har været lavet med jobrotationstilskud i stedet for aftaler om voksenlærling. Efteruddannelsesaktiviten vurderes således samlet set at være øget, men der har været brugt andre ordninger end voksenlærling. Denne forskydning skal også ses i lyset af de forringede tilskudvilkår til ordningen. Jobcentret forventer at antallet af voksenlærlingeordninger vil blive øget i Der vil være særlig fokus på bygge-anlægsområdet. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser 14

15 Forvaltningen indstiller: at evalueringen tages til efterretning Beslutning Bilag Evaluering af voksenlaerlingeordningendeloitteseptember pdf.pdf 15

16 53 Orientering Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Forvaltningen orienterer om: Ugens tal Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beslutning Bilag ugens tal 2013.pdf 16

17 Underskriftside Ivan Ziegler Mette Bonderup Anne-Grethe Sveistrup Anne Grethe Andreasen Axel Rene Aubertin Klaus Anker Hansen Jesper F. Clausen Lilly Hesseldahl Sørensen Kurt Alling Nielsen Anna-Birthe Lang Andersen 17

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere