Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal Driftslofter og driftsudgifter ved aktivering Indsatsen ift ledighedsydelse og fleksjob 2013 og Dagpengemodtageres situation omkring dagpengeophør 9 51 Udspil til erhvervsuddannelsesreform Evaluering af voksenlærlingeordningen Orientering 16 2

3 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 Sagsnr: P Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Opfølgning på ugens tal og måltal 3. kvartal 2013 Sygedagpenge: I 3. kvartal 2013 var der gennemsnitligt 288 borgere, der modtog sygedagpenge. Det er 51 færre end i 3. kvartal Det er primært sager med varighed under 26 uger og over 52 uger, hvor der er sket et fald. Aktiveringsgraden for sager med varighed fra 9 52 uger lå gennemsnitligt på 30,6 % 3. kvartal 2013, hvilket er på niveau med 3. kvartal 2012, men lidt lavere end 2. kvartal Der er sat måltal på, at der skal afsluttes 67 sager hver måned. Ved udgangen af oktober 2013 var der afsluttet 655 sager, hvilket svarer til et gennemsnit på 66 sager. Kontanthjælp: I 3. kvartal 2013 var der gennemsnitligt 410 personer på kontanthjælp med en aldersfordeling på 179 personer under 30 år og 231 personer over 30 år. I forhold til 3. kvartal 2012 er det en stigning på 53 personer. Stigningen er både på personer under 30 år og over 30 år. Aktiveringsgraden på udannelses- og virksomhedsrettet aktivering var i 3. kvartal 2013 på 23,9 %, hvilket er lavere end 2. kvartal 2013 men højere end 3. kvartal Den samlede aktiveringsgrad var i 3. kvartal 2013 på 48,5 % Der er sat måltal på at der skal afsluttes 36 sager fra kontanthjælp pr. måned. Ved udgangen af oktober 2013 var der afsluttet 267 sager, hvilket svarer til et gennemsnit på 27 sager pr. måned. Ungeindsats her ligeledes sat måltal på, at der skal afsluttes 6 borgere til uddannelse. Ved udgangen af oktober 2013 var der afsluttet 52 til uddannelse hvilket svarer til 5 pr. måned. Ledighedsydelse: I 3. kvartal 2013 var der gennemsnitlig 78 på ledighedsydelse, hvilket er et fald i forhold til 3. kvartal 2012, hvor der var 101 personer. Aktiveringsgraden var i 3. kvartal 2013 på 19,2 %, hvilket er højere end i 3. kvartal 2012, hvor den var på 15,8 %. Der er sat måltal på, at der skal afsluttes 8 sager pr. måned. Der er ved udgangen af oktober 2013 afsluttet 115 sager, hvilket svarer til et gennemsnit på 12 sager pr. måned. Forsikrede ledige: 3

4 I 3. kvartal var der gennemsnitligt 527 personer, der modtog a-dagpenge. I 3. kvartal 2012 var der 693 personer, så sammenlignet hermed er der sket et fald på 166 personer. Der var i 3. kvartal 2013 en gennemsnitlig aktiveringsgrad på løntilskud og virksomhedspraktik på 12,4 %. Der er for de forsikrede ledige sat måltal i Jobindsats på, at der skal etableres 160 nye jobrotationspladser og 170 nye løntilskudspladser i 2013, samt mål for at aktiveringsgraden skal være 22 %. Ungeindsats har sat mål på, at de skal afslutte 4 sager hver måned. Ved udgangen af oktober 2013 er der etableret 192 jobrotation og 105 løntilskud. Ved udgangen af oktober 2013 var aktiveringsgraden på 13,4 % Ungeindsats har i første kvartal 2013 afsluttet i alt 55 sager, hvilket svarer til et gennemsnit pr. måned på 6 sager pr. måned. Arbejdsmarkedsudvalget, 12. november 2013, pkt. 100: Økonomi Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beslutning Bilag Måltal total oktober

5 48 Driftslofter og driftsudgifter ved aktivering 2014 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsstyrelsen har i september måned meddelt kommunerne at driftsloftet til aktivering af jobcentrets målgrupper deles op i to særskilte driftslofter fra og med Baggrunden for denne opdeling er en opfølgning på budgetloven. Budgetloven omfatter aktiveringsudgifter til revalidenter, sygedagpengemodtagere og borgere på ledighedsydelse. Såfremt der sker en samlet overskridelse af aktiveringsudgifterne på disse områder skal staten som konsekvens af budgetloven gennemføre initiativer der imødegår merudgifterne. De øvrige driftsudgifter til aktivering af borgere på dagpenge, konanthjælp og uddannelseshjælp er ikke omfattet af budgetloven. For kommunerne betyder opdelingen i to driftslofter at der mistes fleksibilitet i tilrettelæggelsen af tilbud til målgrupperne. Ved et samlet driftsloft har mindreudgifter til aktivering af en målgruppe kunne bruges til at dække eventuelle merudgifter for andre målgrupper. Denne mulighed reduceres med opdelingen i to driftslofter. Nedsættelse af driftsloftet for Samtidig med opdelingen i to driftslofter har AMS meddelt at rammebeløbet, hvortil staten yder 50 % refusion af driftsudgifter til aktivering, nedsættes. Ved etablering af det fælles driftsloft i 2011 var det samlede rammebeløb på ,- kr. pr. årsperson. Fremskrevet ville dette i 2014 have givet et beløb på ca ,- kr. Som konsekvens af aftale om finansloven for 2013 samt kontanthjælpsreformen bliver dette beløb nedjustret til finansieringen af den nye lovgivning. I yderligere forlængelse heraf er driftsloftet genberegnet og AMS er kommet frem til at driftsloftet skal nedsættes til ca ,- kr. i Dette svarer til en samlet reduktion i driftsloftet på godt 25 %. For Rebild Kommune svarer ovenstående reduktion til at driftslofterne samlet set sænkes med 5 mio. kr. i 2014, sammenlignet med rammen for Såfremt hele driftsloftet udnyttes vil Rebild Kommune miste 2,5 mio. kr. i refusion ved uændret drift. Center Arbejdsmarked har derfor igangsat en proces hvor tilbudenes omfang og effekt vurderes med henblik på at sikre en løbende tilpasning til den nye økonomiske ramme. Investeringer i aktiviteter skal dog altid ses i sammenhæng med udviklingen i udgifter til overførselsydelser. Økonomi Det forventes at Rebild Kommune vil miste op til 2,5 mio. kr. i refusion som følge af det nedsatte driftsloft i Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beslutning 5

6 Bilag Brev til kommunalbestyrelsen om opdeling i drfitslofter fra AMS driftsudgifter ved aktivering- opdeling i driftslofter 6

7 49 Indsatsen ift ledighedsydelse og fleksjob 2013 og 2014 Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Der blev afholdt temadag for medarbejderne på området i maj 2013 som led i implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Formålet var at lave en række justeringer bl.a. som følge af at gruppen er udvidet med fleksjobambassadører. Derudover var der en økonomisk udfordring i forhold til udgifterne til ledighedsydelse. Med henblik på at reducere udgifterne på området blev der sat mål om: Etablering af 100 fleksjob i 2013 Pr skal aktiveringsgraden være øget til 60 %, heraf skal 30 % være aktivitet som giver høj refusion. Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen på området Uge Oktober 2013 Etablerede fleksjob til dato Borgere på ledighedsydelse heraf over 18 måneder Aktiveringsgrad samlet 25,5 % 54 % Virksomhedsrettet aktiveringsgrad 32 % Desuden blev det besluttet at sætte fokus på sager over 18 mdr. med henblik på at reducere antallet af langtidsledige. Med den nye organisering var målet, at nyledige efter maksimalt 10 ugers ledighed skulle være i aktivitet. Opgørelsen viser, at det er lykkedes at nedbringe antallet af ledighedsydelsesmodtagere, også de langvarigt ledige. Der har været fokus på jobmatch med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og skånebehov. Desuden har der været god succes med anvendelse af bonusordning til virksomehderne og muligheden for ansættelse på lavt timetal. Resultaterne skal desuden ses i lyset af en øget tilgang på området med baggrund i reformen og faldet i tilkendelser af førtidspension. En samlet opgørelse over de nordjyske kommuners resultater af fleksjobambassadørindstsen er vedlagt som bilg. Opgørelsen viser at Rebild Kommune i særlig grad har lavet mange fleksjob med få timer fortrinsvis i private virksomheder. Aktiveringsgraden er øget markant og nyledige henvises til aktivitet indenfor de første 4 uger. Det er forventningen, at måltallet om 100 etablerede fleksjobs i 2013 nås. 2014: Det er besluttet at fastholde medarbejdernes organisering i makkerskaber og det overvejes at nytænke et tværfagligt tilbud til en gruppe af de ledige med smerteproblematikker, da det for en del af denne gruppe umiddelbart kan være vanskeligt at skabe et godt jobmatch. Der opsættes de samme måltal for 2014, som i Der søges midler til finansiering af fleksjobambassadører i Den samlede ramme for Rebild Kommune er på 1 mio. kr. 7

8 Økonomi Der søges 1,0 mio. kr. til fleksjobambassadører i Forvaltningen indstiller: at status på indsatsen ift. ledighedsydelse og fleksjob tages til efterretning Beslutning Lbr ønsker en fordeling af nye fleksjob opgjort på timer og brancher. Bilag Status for fleksjobambassadørindsatsen pdf 8

9 50 Dagpengemodtageres situation omkring dagpengeophør Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling SFI (Det nationale forskningscenter for velfærd) hat udgivet et arbejdspapir om resultaterne af bl.a. afkortet dagpengeperiode samt de udfaldstruede dagpengemodtageres erfaringer med ordningen, der skulle modvirke konsekvenserne ved opbrugt dagpengeret; akutpakken fra Akutpakken gav udfaldstruede ledige en særlig ret til samtaler, jobsøgningsstøtte samt jobformidling fra jobcentre og a-kasser. Endvidere blev uddannelsesordningen etableret, som giver ret til visse uddannelser og en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder, efter dagpengeophør. SFI analyserer via spørgeskemaundersøgelse, om der er særlige kendetegn for de ledige som har mistet dagpengeretten. Undersøgelsen viser ingen signifikant forskel med hensyn til alder, køn, kvalifikationer og helbredsforhold; dog er ledige på 55 år og derover, indvandrere og efterkommere samt personer med kroniske lidelser overrepræsenteret blandt de ledige, der mister dagpengeretten. SFI analyserer tillige i hvilket omfang de ledige oplever at have fået hjælp fra jobcentre og a-kasser ifm. akutpakken samt hvilke grupper af udfaldstruede ledige, der har benyttet sig af tilbuddet. I forhold til hvordan de ledige har oplevet at få særlig hjælp fra jobcenteret ifm. dagpengeophør nærmede sig, svarede 20 % at de havde fået mere hjælp end tidligere, 53 % svarede at hjælpen havde været nogenlunde den samme, mens 27 % oplevede at have modtaget mindre hjælp. Dog har 50 % svaret positivt på spørgsmålet om de er blevet tilbudt en personlig jobformidler. I forhold til erhvervssituationen efter tab af dagpengeret, viser spørgeskemaundersøgelsen bl.a. at 25 % er i ordinær beskæftigelse (fuld eller deltid), 1 % er i uddannelse på SU, 31 % er på uddannelsesydelse. I Rebild fordeler tallene sig på 4,2 % i beskæftigelse, 9,7 % i uddannelse på SU og 54,2 % er på uddannelsesydelse. Til sidst i spørgeskemaet blev de ledige bedt om at give gode råd til jobcenteret og a- kassen. Svarene afspejler en efterspørgsel på mere indivuduelt tilrettelagte forløb med faste personlige handlingsplaner tidligt i forløbet og personlig coaching i jobcenteret. Endvidere udtrykkes der ønske om én gennemgående sagsbehandler, som i højere grad skal være specialiseret inden for den lediges fagområde og uddannelsesniveau samt at jobcentrene har et stort lokalt virksomhedskendskab og -netværk. Endeligt efterspørges der mere samarbejde mellem jobcenter og a-kasse og mindre kontrol. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning 9

10 Beslutning Bilag udfald dagpenge.xlsx 10

11 51 Udspil til erhvervsuddannelsesreform Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Orientering om udspillet til erhvervsuddannelsesreform Regeringens udspil Regeringen, LO og DA har underskrevet en fælles erklæring om elementerne i den kommende reform af erhvervsuddannelserne. Motivationen for reformen er, at alle unge skal have mulighed for at få et arbejdsliv, og her er erhvervsuddannelserne en vej at gå for mange unge. Målet med at forny erhvervsuddannelserne er, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. Ligeledes skal langt flere af de, der begynder, også gennemføre. Et væsentligt indsatsområde i reformen er at sikre, at erhvervsuddannelserne i højere grad kan udfordre alle elever. Derudover skal trivslen på erhvervsskolerne forbedres, bl.a. ved at skabe et ungdomsuddannelsesmiljø. Reformen skal ses i sammenhæng med de tiltag der allerede er sket på folkeskoleområdet, når det blandt andet foreslås at indføre adgangskrav på 02 i dansk og matematik for optagelse på erhvervsuddannelserne. Elever, der i første omgang ikke opfylder karakterkravet, vil få mulighed for at gå til optagelsesprøve eller i et nyt 10. klassesforløb, der er målrettet erhvervsuddannelserne. For de elever, som ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, forslås der oprettet en ny to-årig fleksuddannelse, der skal give de unge faglige og personlige kompetencer til at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Med reformen gøres det mere overskueligt, når unge påbegynder erhvervsuddannelserne. For de helt unge, der kommer lige fra 9. eller 10. klasse, skal der være få og brede hovedområder med et længere grundforløb. De lidt ældre elever, som ikke søger ind direkte efter 9. eller 10. klasse, skal møde faget og erhvervet med det samme. Endelig skal de voksne over 25 år have en mere målrettet vej til et faglært niveau, der tager højde for allerede erhvervet uddannelses- og erhvervserfaring. For de fagligt stærke elever skal der være bedre videreuddannelsesmuligheder. Der vil blive oprettet flere højniveaufag og talentspor. Eux en, hvor elever får en dobbeltkompetence med både et svendebrev og en gymnasial eksamen skal promoveres og udvides. Ligeledes arbejdes der med et minimumstimetal på grundforløbet, så eleverne fra 2016 har krav på 26 timers undervisning om ugen. Målet er, at eleverne får flere timer med lærerdeltagelse. Der bliver gennemført et markant kompetenceløft af lærerne, undervisningen bliver i højere grad målrettet den enkelte elev, og der skal være en bedre sammenhæng mellem det eleverne lærer på skolen og virksomhederne. I september i år åbnede 50 praktikcentre landet over, de var en del af praktikaftalen fra Det betyder, at der tilbydes en praktikpladspakke med en kombination af skolepraktik og praktikuddannelse i virksomheder for de unge, der ikke selv har fundet en praktikplads umiddelbart efter afsluttet grundforløb. Hvad betyder udspillet for Ungeenheden og de fremadrettede planer? I 2013 har 80 pct. af afgangseleverne i Rebild Kommune søgt STX og 20 pct. søgt erhvervsskolerne. Der er en udfordring mht. at nå målet om at 25 pct. skal vælge erhvervs- 11

12 uddannelsesvejen i år 2020 og 30 pct. i 2025; der får reformen uden tvivl en afgørende og positiv indflydelse i forhold til at understøtte, at det resultat nås. Der er igangsat et arbejde med en tværkommunal ansøgning om satspuljemidler til styrkelse af indsatsen for de unge, der har brug for et mere struktureret miljø i grundskolen og som er kandidater til, med støtte, at påbegynde en erhvervsuddannelse - herunder den øgede fokus på mere fleksible brobygningsforløb og længere grundforløb. Udspillet passer med det generelle fokus på øget anvendelse af overgangsmentorer i indsatsen, jf. kontanthjælpsreformen samt UU Rebilds fastholdelsesstrategi som bl.a. skal understøttes af det brede samarbejde omkring Campustankegangen i regi af Ungeindsats Himmerland. Praktikpladser er et indsatsområde i UU Rebild, hvor der i gennemsnit er mellem 20 og 30 unge, der mangler en læreplads. Det er forventningen at de nye praktikpladscentre kan afhjælpe denne udfordring. Arbejdsmarkedsudvalget, 12. november 2013, pkt. 103: Økonomi Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beslutning Bilag Resume af udspil til erhvervsuddannelsesreform 12

13 52 Evaluering af voksenlærlingeordningen Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Deloitte har evalueret voksenlærlingeordningen og analyseret anvendelsen og effekten af ordningen. Formålet med evalueringen er at undersøge, om ordningen understøtter en opkvalificering af ufaglærte til at blive faglærte og dermed sikre at flere ufaglærte kommer i beskæftigelse, hvilket er målet med ordningen. Evalueringen viser bl.a. at: Der er betydelige positive signifikante beskæftigelseseffekter for voksenlærlinge, der kommer fra ledighed. Efter et år er 70 % af ledige, der har gennemført en voksenlærlingeuddannelse, i beskæftigelse mod 58 % i kontrolgruppen. Der er dermed en markant positiv beskæftigelseseffekt for ledige på 12 procentpoint. Effekterne er særligt store for kontanthjælpsmodtagere (25 procentpoint), men også positive for dagpengemodtagere (10 procentpoint). For gruppen af voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, er den signifikante beskæftigelseseffekt lettere negativ. Voksenlærlinge der kommer fra beskæftigelse har en lavere beskæftigelsesfrekvens end kontrolgruppen på kort sigt. Tre år efter endt uddannelse er 81 % af voksenlærlingene i beskæftigelse, mod tilsvarende 86 % i kontrolgruppen altså en negativ beskæftigelseseffekt på 5 procentpoint. Ses på voksenlærlingeordningens betydning for indkomstniveauer før og efter uddannelse er der en positiv indkomsteffekt for de ikke-beskæftigede. Den positive indkomsteffekt gælder både for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, samt endvidere for både de ufaglærte og faglærte blandt de ikke-beskæftigede. Effekterne er dog særligt markante for kontanthjælpsmodtagerne og for de ufaglærte. Tilgangen i antallet af voksenlærlinge ser ikke ud til at påvirke tilgangen af unge lærlinge. Udviklingen i fordelingen mellem lærlingetyper, er stabil over tid og der kan konstateres en tydelig positiv sammenhæng mellem udviklingen i antallet af voksenlærlinge og antallet af øvrige lærlinge. Deloitte foreslå i forlængelse heraf at:? Jobcentrenes rolle i udbredelse af ordningen skal styrkes. Voksenlærlingeordningen har markante beskæftigelseseffekter for voksne, der kommer fra a- dagpenge og i endnu højere grad fra kontanthjælp. Samti-dig tyder evalueringen på, at jobcentrenes aktive indsats kun spiller en begrænset rolle i forbindelse med igangsætningen af voksenlærlingefor-løb. Deloitte foreslår, at der igangsættes initiativer, der kan styrke jobcen-trenes rolle i og anvendelse af ordningen, herunder at der udarbejdes en digital anvendelsesguide til jobcentrene med klare procesbeskrivelser for anvendelse af ordningen og for samarbejdet med virksomheder samt sik-res et relevante datagrundlag til at følge op på brugen og effekterne af ordningen. 13

14 Faglærte beskæftigede skal ikke have adgang til voksenlærlingeordningen. Effektanalyserne viser entydigt, at voksenlærlingeordningen ikke har positive effekter for hverken indkomst eller beskæftigelse for fag-lærte, der kommer fra beskæftigelse. Deloitte foreslår derfor, at beskæftigede med en tidligere gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse ikke fremover gives adgang til voksenlærlingeordningen. Afskaffelse af uddannelseslister fra beskæftigelsesregionerne. Beskæftigelsesregionernes kvartalslister sætter rammerne for hvilke uddannelser, der kan gives støtte til på et givent tidspunkt. Fra 1. januar 2013 er ledige undtaget fra listerne i en forsøgsperiode. Med de effekter som voksenlærlingeordningen viser for de ledige samt ufaglærte beskæftigede, er det Deloittes vurdering, at denne begrænsning er uhensigtsmæssig. Listerne opleves ifølge jobcentre og erhvervsskoler også begrænsende for anvendelsen af ordningen, da virksomhederne oplever listerne som en barriere. Deloitte foreslår derfor, at beskæftigelsesregionernes uddannelseslister bortfalder permanent for alle, der kommer fra ledighed. Forsimpling af regler om tilskudsberettigelse. Flere virksomheder angiver, at reglerne vedrørende hvem der kan få tilskud er komplicerede. Det er dels en udfordring, at der er forskelige regler for forskellige personer (fx aldersgrupper), og dels, at en række tilskud, som gælder for andre typer af lærlinge, ikke gælder for voksenlærlinge på støtte (fx praktik-pladsbonus). Komplicerede regler afholder særligt små virksomheder fra at anvende voksenlærlingeordningen, fordi omkostningerne ved at sætte sig ind i ordningen er for store. Deloitte foreslår, at reglerne for anvendelsen af voksenlærlingeordningen forenkles, ved at alle begrænsninger om alder (over/under 30 år) bortfalder og ledighedsvarigheder mv. ensartes for alle. Digitalisering af ansøgning og refusion. Den nuværende administration af voksenlærlingeordningen opleves af virksomhederne som unødigt bøvlet. Samtidig viser analysen, at ansøgning og udbetaling af tilskud er baseret på objektive kriterier og oplysninger, der kan findes i tilgængelige registre. Deloitte foreslår derfor, at der hurtigst muligt sker en digitalisering af både ansøgnings- og refusionsprocessen. Stærkere incitamenter til ansættelse af voksenlærlinge fra a-dagpenge og kontanthjælp. Generelt er incitamenterne til ansættelse af voksenlærlinge forringet over de seneste 10 år i form af nedsættelse af løntilskudstaksten og forkortelse af tilskudsperioden. Deloitte foreslår, at tilskudslængden permanent hæves fra 2 til 4 år for alle, der kommer fra a-dagpenge og kontanthjælp, som det i dag er gældende i en forsøgspe-riode frem til udgangen af I Rebild Kommune er antallet af voksenlærlinge aftaler faldet gennem de seneste år. I 2013 forventes der indgået 5 nye aftaler. Baggrunden er at mange lærlingeaftaler indtil sommeren 2013 har været lavet med jobrotationstilskud i stedet for aftaler om voksenlærling. Efteruddannelsesaktiviten vurderes således samlet set at være øget, men der har været brugt andre ordninger end voksenlærling. Denne forskydning skal også ses i lyset af de forringede tilskudvilkår til ordningen. Jobcentret forventer at antallet af voksenlærlingeordninger vil blive øget i Der vil være særlig fokus på bygge-anlægsområdet. Økonomi Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser 14

15 Forvaltningen indstiller: at evalueringen tages til efterretning Beslutning Bilag Evaluering af voksenlaerlingeordningendeloitteseptember pdf.pdf 15

16 53 Orientering Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsfremstilling Forvaltningen orienterer om: Ugens tal Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning Beslutning Bilag ugens tal 2013.pdf 16

17 Underskriftside Ivan Ziegler Mette Bonderup Anne-Grethe Sveistrup Anne Grethe Andreasen Axel Rene Aubertin Klaus Anker Hansen Jesper F. Clausen Lilly Hesseldahl Sørensen Kurt Alling Nielsen Anna-Birthe Lang Andersen 17

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november

Læs mere

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: Marian Aagaard, Morten Lundgreen, Hansi Petersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Økonomi 2013 og 2014 3 9 Emner til fællesseminar 5 10 LBRs virksomhedsrettede

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland. Karakteristika, barrierer, indsatser og behov

Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland. Karakteristika, barrierer, indsatser og behov 15 Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland Karakteristika, barrierer, indsatser og behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1.

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere