DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014"

Transkript

1 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskstparterne sammen for at drøfte situationen. Medmindre andet da aftales, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresul ta tet. Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyeise udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. Protokollat vikarer 2. Protokollat forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov 3. Protokollat forældreorlov til forældre af samme køn 4. Protokollat forældreorlov 5. Protokollat lokalaftaler 6. Protokollat oplysninger brug af vikarer fra overenskstdækkede vikarbureauer 7. Protokollat Jernbanernes samarbejds- og udviklingsfond 8. Protokollat deltidsbeskæftigelse 9. Protokollat lønforhold og betalingssatser 10. Protokollat frihed til vejledning ved afskedigelse 11. Protokollat lægning af kørepenge For DI Overenskst I v / DI

2 Jel'nbaneoverensksten OVERENSIWMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr,l PROTOI{OLLAT vilmrer I overenskstens 24a indsættes et nyt stk. 2 med følgende ordlyd: "Vikarer fra vilcarbureauer På anmodning fra deres tillidsrepræsentant eller Dansk Jernbaneforbund skal virksheden oplyse, hvilke vikarbureauer der udfører opgaver på virksheden indenfor overenskstens faglige gyldighedsråde. I oplysningerne skal indgå virkshedsnavnet og adressen, s vikarbureauet har oplyst til virksheden. Hvis et vikarbureau, der udlejer vikarer til en DI-medlemsvirkshed, er ramt af en lovligt varslet eller iværksat hovedkonflikt til støtte for et krav overenskst, og der el' varslet en lovlig sympatikonflikt mod en medlemsvirkshed, kan hver af overenskstparterne begære et møde svarende til det, s er beskrevet i stk. l. På mødet søges tilvejebragt en forhandlingsmæssig løsning for at undgå, at kollektive kampskridt iværksættes. I sådanne situationer kan vikarbureauet optages i DI og overenskstdækkes, selv en konflikt er varslet eller iværksat." Overskriften til overenskstens 24a ændres til: "Underleverandører og vikarer" Bestemmelsen træder i kraft 1. marts 2014.

3 J ernbaneoverenslmmsten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 2 PROTOI{OLLAT forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige, at det forhøjede pensionsbidrag, s betales under de 14 ugers barselsorlov jf. Jernbaneoverenskstens 15, stk 2, udgør følgende: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 4,25/680,00 Samlet bidrag kr. pl'. time/kr. pr. måned: 12,75/2.040,00 Bestemmelsen træder i kraft l. juli Fol' DI Overenskst I v / DI For Dansk ernbanef und

4 Jcrnbancovcrcnsksten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 NI', 3 PROTOKOLLAT fol'ældrcorlov til forældre af samme lcøn Parterne el' enige, at følgende tekst i det nuværende stk. 4 a i Jernbaneoverenskstens 15 udgår: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten tilfaderen eller moderen" Og erstattes med følgende tekst: "Betalingen i de resterende.) uger ydes enten til den ene eller andenforældel'" For DI Overenskst I v / DI For Dansk Jernbaneforbund ~~

5 J ernbaneovel'ensksten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 4 PROTOKOLLAT forældreorlov Parterne er enige, at det nuværende sti<. 4 a i Jernbaneoverenskstens 15 erstatter den nuværende stk. 4 og den nuværende sti<. 4a erstattes med følgende tekst: "Arbejdsgiveren yder endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den andenforælder. Fravæl' og betaling for disse 3 uger kan deles mellem forældrene og forudsætter, at foi'ældrene ikke samtidig er på orlov. Betalingen i disse 13 uger er grundtimelønnen uden yderligere tillæg. De 18 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 13 uger varsles med 3 uger. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende." Anmærkningen i Fællesoverenskstens 15, stk. 4a vedrørende forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov fastholdes s hidtil. Den nye bestemmelse har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den l. juli 2014 eller senere. For DI Overenskst I v / DI

6 Jernbaneoverenslwmsten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 5 PROTOKOLLAT Lokalaftaler Parterne er enige at nedsætte et udvalg, der i overenskstperioden skal drøfte retningslinjerne for at indgå lokalaftaler med henblik på at øge det lokale råderum. Udvalget starter arbejdet hurtigst muligt efter overenskstforhandlingerne og afslutter det senest den 1. juni For DI Overenskst I v / DI For Dansk Jernbaneforbund ~7~

7 Jernbaneoverenskonnsten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 6 PROTOKOLLAT onn Oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer I overenskstens indsættes ny bestemmelse s 25: "Sager vikarbureauvikarer Hvor en fagretlig sag vikarbureauvikarer er indledt imod et vikarbureau, skal brugervirksheden, s vikarerne har været udsendt til, på anmodning fra en af overenskstparterne informere, hvilke lokalaftaler og kutymer virksheden har meddelt vikarbureauet skal overholdes, for de arbejdsfunktioner vikarerne udfører på virksheden. Bestemmelsen ændrer ikke på, at alene vikarbureauet er ansvarlig for vikarernes ansættelsesforhold." Bestemmelsen træder i kraft den 1. marts 2014 og gælder for sager, der er rejst efter denne dato. Den nuværende 25 bliver herefter til 26 og så fremdeles. For DI Overenskst I v / DI FO: 7k Jernbaneforbund ø~~/#r /

8 J el'nbaneovel'ensksten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 NI', 7 PROTOI{OLLAT.Jernbanernes Samarbejds- og Udvildingsfond Parterne el' enige at etablere Jernbanernes Samarbejds- og Udviklingsfond dækkende virksheder fattet af Jernbaneoverensksten imellem DIO I (JA) og Dansk Jernbaneforbund. Formål: Fondens formål er at understøtte aktiviteter, der udvilder og styrker medarbejdere og virksheder i jernbanesektoren. Det kan eksempelvis ske ved at: Styrke samarbejdet mellem ledelserne i DI's medlemsvirksheder og Dansk Jernbaneforbunds tillidsrepræsentanter. Understøtte uddannelsesaktiviteter på Dr's medlemsvirksheder, for eksempel ved at vedligeholde og løfte medarbejderes kpetencer og kvalifikationer. Understøtte aktiviteter, der kan synliggøre jernbanesektorens betydning for den samfundsøkoniske udvilding. Etablering Fonden ledes af en bestyrelse, der er paritetisk sammensat og s består af indtil 4 medlemmer. DI og Dansk Jernbaneforbund udpeger formanden og næstformanden. Posterne går på skift imellem organisationerne med 2 års interval. Beslutninger træffes i enighed. Parterne vil snarest efter overenskstfornyeisen aftale de nærmere retningslinjer for fondens virke, herunder administrationen affonden og anvendelse affondens midler.

9 nidi'ag til fonden Virksheder fattet af Jernbaneoverensksten imellem DIO I (JA) og Danske Jernbaneforbund bidrager fra 2. kvartal 2014 med 0,05 kl'. pr. præsteret arbejdstime. Med virkning fra 2015 bidrager de med 0,10 kl'. pr. præsteret arbejdstime og fra 2016 med 0,15 kr. pl'. præsteret arbejdstime. Parterne el' enige at gøre opkrævningen af bidrag så administrativ let s mulig. Ved regnskabsårets afslutning ti!bageføres uforbrugte midler i fonden ligeligt ti! overenskstparterne, med mindre parterne træffer aftale anden anvendelse. Fol' DI Overenskst I v I DI ~~ 2

10 J ernbaneovcrensksten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nl'. 8 PROTOI{OLLAT deltidsbcslcæftigelse Parterne el' enige, at følgende tekst i den nuværende 3 i Jernbaneoverensksten udgår: "Deltidsansættelse kan forekme, men sleal dog mindst udgøre 50 % af den på fuld tid fastsatte arbejdstid, medmindre andet aftales mellem parte1'1le. " Og erstattes med følgende tekst: "Virleshede7'1le lean antage medarbejdere til deltidsarbejde. Den ugentlige arbejdstid fol' deltidsansatte sleal udgøre mindst 15 timer, medmindre andet aftales mellem parte1'1le." Endvidere slettes følgende tekst i den nuværende 3: "Ansættelsesvirlesheden sleal være hovedarbejdsgiver for ansatte på deltid, med mindre andet aftales mellem parte1'1le." Ændringerne træder i kraft med virkning fra den 1. marts Fol' DI Overenskst I v / DI

11 J er'nbaneoverensksten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nr. 9 PROTOKOLLAT Ændringer' afløn og satser 4. Løn Satsstigning på grundløn, jf.lønblad bilag 1: Basisløn pr.!. marts 2014 forhøjes med kr. 2,10 pr. time Basisløn pr.!. marts 2015 forhøjes med la'. 2,25 pr. time Basisløn pr.!. marts 2016 forhøjes med kr. 2,40 pr. time 6. Tillæg 6, stle. l. For'skudt tid Forskudttidssatsen forhøjes med kr. 0,41 pr.!. marts 2014, kr. 0,43 pr.!. marts 2015 og kr. 0,46 pr.!. marts Satsen fol' manglende varsel forhøjes med kr. 0,51 pl'. l. marts 2014, kr. 0,54 pr.!. marts 2015 og kr. 0,58 pl'. l. marts Produletionstillæg I stedet for forhøjelsen af den særlige opsparing på henholdsvis 0,3 pet. point, 0,4 pet. point og 0,3 pet. point i løbet af overenskstperioden, s el' aftalt på andre overenskstråder, el' parterne enige at lade produktionstillægget stige, så det giver samme kostningspl'ofil. Produktionstillæg i overenskstens afsnit Metro udgør pr.: 1. marts 2014: 3675,59 kr./ måned 1. marts 2015: 3815,36 kr./måned 1. marts 2015: 3921,72 kr./måned

12 Pl'Oduktionstillæg i overenskstens afsnit lokotivpersonale godstransport og lokotivpersonale person transport udgør pr. l. marts 2014: 5912,17 kr./måned l. marts 2015: 6 73,97 kr./måned l. marts 2016: 6197,10 kr./måned Produktionstillæg i overenskstens afsnit stations- og banebetjente udgør pr. l. marts 2014: 2973,69 kr./måned l. marts 2015: 3117,26 kr./måned 1. marts 2016: 3226,53 kr./mllned Produktionstillæg i overenskstens afsnit togpersonale udgør pr. 1. marts 2014: 5679,66 kr./måned l. marts 2015: 5822,39 kr./måned 1. marts 2016: 5931,01 kr./måned For DI Overenskst I v / DI 2

13 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nl'. 10 PROTOI{OLLAT frihed til vejledning ved afskedigelse Parterne el' enige at indsætte et nyt stk. 5 i Jernbaneoverenskstens 22: 'Medarbejdere, s afskediges på grund af struktureringer, nedskæringel', virkshedslukning el/el' andre på virksheden bel'oendeforhold, hal' ret" ti/frihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virkshedens produktionsforhold - til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. " Bestemmelsen træder i kraft 1. maj Fol' DI Overenskst I v / DI ~~

14 DI DJ overensksten på JA rådet OVERENSIWMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nl'. 11 PROTOKOLLAT lægning af lærepenge Parterne el' enige at drøfte en kostningsneutral lægning af kørepenge i afsnittet stations og banebetjente 2, stk. l til et samlet produktionstillæg. Dette skal ske med ind dragelse af de relevante virksheder. Parterne starter arbejdet hurtigst muligt efter overenskstforhandlingerne med henblik på at afslutte drøftelserne senest den 1. juli Fol' DI Overenskst I v / DI ~~

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service Overenskomst mellem Danske Service og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Danske Service og

Læs mere

Jernbaneoverenskomsten

Jernbaneoverenskomsten Jernbaneoverenskomsten 2012 2014 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner Indgået

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse Overenskomster der fornys.... 3 A. Aftaler indgået i Forligsinstitutionens regi... 4 B. Aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen...

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 HTS Handel, Transport og Service Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø Telefon 77 33 47 11 Fax 77 33 46

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under

overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under tilsynsfunktionærer overenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Landssammenslutningen Faglig Puls under Serviceforbundet DI nr. 794642 verenskomst TILSYNS- FUNKTIONÆRER- OVERENSKOMST

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere