TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET"

Transkript

1 TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET Evalueringsrapport for Aalborg kommune Signe M.A. Petersen, Louise Moefelt, Louise M. Jakobsen, Marie H.T. Martin, Anette F.B. Jørgensen, Reiner Rugulies og Maj Britt D. Nielsen

2

3 TIDLIG OG KOORDINERET REHABILITERINGSINDSATS FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR SOLSIDEPROJEKTET Evalueringsrapport for Aalborg kommune Signe M.A. Petersen, Louise Moefelt, Louise M. Jakobsen, Marie H.T. Martin, Anette F.B. Jørgensen, Reiner Rugulies og Maj Britt D. Nielsen

4 NFA Rapport Titel Tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats for sygemeldte med muskelskeletbesvær Solsideprojektet Undertitel Forfattere Institution(er) Udgiver Finansiel støtte Evalueringsrapport for Aalborg Kommune Signe M.A. Petersen, Louise Moefelt, Louise M. Jakobsen, Marie H.T. Martin, Anette F.B. Jørgensen, Reiner Rugulies og Maj Britt D. Nielsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Forebyggelsesfonden Forebyggelsesfonden Bedes citeret Petersen SMA, Moefelt L, Jakobsen LM, Martin MHT, Jørgensen AFB, Rugulies R, Nielsen MBD. Tidlig og koordineret rehabiliteringsindsats for sygemeldte med muskelskeletbesvær. Evalueringsrapport for Aalborg Kommune. København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA); ISBN nr Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fax: e-post: Hjemmeside: 2

5 FORORD Denne rapport redegør for evalueringen af Solsideprojektet, som omhandler en tidlig tværsektoriel rehabiliteringsindsats målrettet sygemeldte med muskelskeletbesvær. I Danmark har man tidligere afprøvet en tværfaglig tilgang i et interventionsprojekt i Vejle Amt, hvor målet var at hjælpe langtidssygemeldte borgere med muskelskeletbesvær hurtigere og mere sikkert tilbage til arbejdet det såkaldte KIA-projekt (Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse). Projektet viste gode resultater, blandt andet i form af reduceret sygefravær for interventionsgruppen (1). Dette inspirerede til fem andre projekter, hvoraf det ene, Solsideprojektet i Aalborg Kommune, evalueres i nærværende rapport. Solsideprojektet er finansieret af Forebyggelsesfonden og er en del af projektet Evaluering af fem kommunale interventionsprojekter om en koordineret indsats for tilbagevenden til arbejde, hvor de øvrige fire projekter er gennemført i henholdsvis København, Middelfart, Vendsyssel og Køge Bugt. Indsatsen i Solsideprojektet blev varetaget af et tværfagligt rehabiliteringsteam bestående af fysioog ergoterapeuter og en socialrådgiver og blev udført på Optræningscenteret Solsiden. Projektet var målrettet sygemeldte borgere med muskelskeletbesvær, og indsatsen indebar udredning af borgerens helbredsproblem, screening i forhold til behov for psykologisk indsats, udarbejdelse af rehabiliteringsplan, behandling og iværksættelse af tiltag for tilbagevenden til arbejdet samt opfølgning og afslutning. Efter ønske fra Forebyggelsesfonden har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemført en ekstern evaluering. Som ekstern evaluator har NFA ikke haft indflydelse på projektets forløb og indhold. 3

6 4

7 RESUMÉ Denne rapport redegør for evalueringen af Solsideprojektet, som er finansieret af Forebyggelsesfonden, og bygger på et samarbejde mellem tre forvaltninger i Aalborg Kommune: Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) stod for evalueringen af Solsideprojektet. Det var oprindeligt tanken, at NFA skulle evaluere både processen og indsatsens effekt på sygefravær og tilbagevenden til arbejdet. Da det ikke var muligt at oprette en sammenlignelig referencegruppe, så var mulighederne for at gennemføre en effektevaluering stærkt begrænsede. Formålet med procesevalueringen var at belyse implementeringsprocessen samt det tværfaglige team og deltagernes erfaringer med Solsideprojektet. Procesevalueringen bygger på data fra spørgeskemaer, register, observationer, rehabiliteringsplaner og interviews med det tværfaglige team og interventionsdeltagere. Henvisning og visitation Henvisning til Solsideprojektet kunne ske ved borgerens egen henvendelse, via jobcentret, via borgerens egen læge eller arbejdsgiver. Den endelige visitation blev foretaget af en fysioterapeut fra det tværfaglige team. Analyserne viser, at det var svært at opnå en helt tidlig identifikation, men at størstedelen af deltagerne blev visiteret inden 12 uger efter visitation til Solsideprojektet. Det tværfaglige team erfarede hurtigt i projektperioden, at et krav om arbejdstilknytning var for snævret, og det blev derfor besluttet også at inkludere ny-ledige sygemeldt i Solsideprojektets målgruppe. I løbet af evalueringsperioden fra august 2008 til december 2010 blev i alt 441 sygemeldte borgere henvist til projektet. Af disse blev 38 borgere henvist til kontrolgruppen, 265 deltog i indsatsen og 138 blev afvist, fordi de ikke opfyldte projektets inklusionskriterier. Tværfaglig udredning Evalueringen viser, at der i overensstemmelse med projektbeskrivelsen blev gennemført en tværfaglig udredning af deltageren, og at udredningen bestod af to fysioterapeutiske undersøgelser/ samtaler, to ergoterapeutiske undersøgelser/samtaler og en samtale med socialrådgiveren. Den rehabiliterende indsats Den rehabiliterende indsats inkluderede udredning og behandling af deltagerens muskelskeletbesvær og arbejdsrettede interventioner. De behandlingsmæssige tiltag blev varetaget af fysio- og ergoterapeuter, og bestod af specifikke træningsøvelser og undervisning i ergonomi i relation til dagligdagen og arbejde. Socialrådgiveren havde løbende samtaler med deltageren med fokus på dennes tilbagevenden til arbejdet, og koordinerede indsatsen med øvrige aktører omkring deltageren såsom arbejdsgiver og a-kasse. Endvidere indgik en psykologisk indsats i Solsideprojektet, hvor det tværfaglige team med afsæt i Kognitiv Adfærds Terapi (KAT) søgte at hjælpe deltageren til at overvinde eventuelle psykologiske barrierer for tilbagevenden til arbejdet. Den rehabiliterende indsats var individuelt tilpasset til deltagerne og foregik både på holdbasis og via individuelle aktiviteter. 5

8 Koordinering Det tværfaglige teams koordinering med de øvrige involverede aktører indebar overvejende inddragelse af sundhedsprofessionelle og arbejdspladsen. Solsideprojektet havde blandt andet samarbejde med en MR-klinik, som inden for en uge kunne foretage scanning af deltagere tilknyttet Solsideprojektet. Jævnlig opfølgning Det tværfaglige team i Solsideprojektet afholdt ugentlige teammøder, hvor teamet gjorde status i forhold til den enkelte deltager og prognosen for dennes tilbagevenden til arbejdet. Både det tværfaglige team og deltagerne pegede imidlertid på, at der efter endt forløb i projektet var et behov for en yderligere opfølgningsindsats såvel behandlingsmæssigt som arbejdsrettet. Samarbejdet i Solsideprojektet Det tværfaglige team var overordnet tilfreds med det interne samarbejde. Der var imidlertid perioder med personaleudskiftning, hvilket udfordrede et kontinuerligt velfungerende samarbejde. Det tværfaglige team samarbejdede desuden med en styregruppe, der var knyttet til Solsideprojektet. Dette samarbejde blev i det tværfaglige team oplevet som overvejende positivt og var medvirkende til, at projektet udviklede sig gennem projektperioden. Deltagernes erfaringer Deltagerne var generelt tilfredse med deres forløb i Solsideprojektet. Flere fremhævede, at det var positivt, at de fik en tværfaglig udredning, og at projektdeltagelsen også inkluderede behandling. Deltagerne var blandt andet glade for de individuelt tilrettelagte træningsprogrammer, og oplevede undervisningen i ergonomi i relation til dagligdagen og arbejde som yderst relevant og brugbar. Deltagerne var desuden tilfredse med den psykologiske indsats, som flere oplevede som meget givende. En del af deltagerne efterlyste imidlertid en yderligere opfølgningsmæssig indsats. Konklusion Nærværende evaluering af Solsideprojektet i Aalborg viser, at det tværfaglige team og deltagerne overordnet set var tilfredse med projektet. At der både var integreret behandling og arbejdsrettet rehabilitering i projektet førte til stor tilfredshed blandt deltagerne. Rekrutteringen af deltagere til Solsideprojektet viste sig mere vanskelig end forventet. Det lykkedes igennem projektperioden på cirka 2½ år at rekruttere 265 sygemeldte borgere, som imødekom inklusionskriterierne og gennemførte et forløb i projektet. Målgruppens størrelse var på forhånd anslået til sygemeldte pr. år. Det tværfaglige team bestod af både sundhedsprofessionelle og sygedagpengemyndighed, og det var dermed intentionen at styrke og fremme det tværsektorielle samarbejde. Implementeringen af et arbejdsrettet perspektiv i en behandlingskontekst krævede imidlertid en bevidst og målrettet indsats, men perspektivet udviklede sig gennem projektperioden. Det tætte tværsektorielle samarbejde var betydningsfuldt i forhold til at skabe sammenhængende rehabiliteringsforløb for deltagerne, der indebar behandlingsmæssige og arbejdsrettede tiltag udført i overensstemmelse med sygedagpengelovgivningen. 6

9 INDHOLD Indledning... 9 KIA-metoden... 9 Solsideprojektet Evalueringsdesign Evalueringens formål Datamateriale Beskrivelse af deltagerne Procesevaluering Henvisning og visitation Tværfaglig udredning Den rehabiliterende indsats Deltagernes erfaringer med indsatsen Slutevaluering Diskussion Barrierer for henvisning og visitation Implementering af et arbejdsrettet perspektiv Tværfagligt samarbejde og koordinering Sammenligning med øvrige arbejdsfastholdelsesprojekter Konklusion Referenceliste

10 8

11 INDLEDNING De fleste mennesker oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv at få muskelskeletbesvær, hvilket kan medføre fravær fra arbejde i kortere eller længere perioder. Ifølge tal fra SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) udgør muskelskeletbesvær ca. 25 % af alle længerevarende sygemeldinger (over 8 uger) (2), og tal fra Ankestyrelsen peger på, at ca. 20 % af alle førtidspensioner tildeles på grund af muskelskeletbesvær (3). De fleste sygemeldte borgere vender imidlertid tilbage til arbejdet i løbet af den første måned og efter et år er ca. 90 % tilbage igen. Selvom vi, på gruppeniveau, kender en del risikofaktorer for længerevarende sygefravær, kan det være svært at forudsige i de enkelte tilfælde. I Danmark har sagsbehandlere i de kommunale jobcentre hovedansvaret for at identificere personer i højrisiko for permanent udstødelse fra arbejdsmarkedet og for at iværksætte fastholdelsestiltag. Dette kan være en udfordrende opgave, da tilbagevenden til arbejdet ikke udelukkende er betinget af en specifik diagnose og graden af symptomer, men også af den sygemeldtes forståelse og oplevelse af eget helbred. Dertil kommer, at en lang række faktorer relateret til den sygemeldtes omgivelser, som fx arbejdsmiljøet, kan virke fremmende eller hæmmende for den sygemeldtes mulighed for tilbagevenden til arbejdet. I denne rapport redegøres for evalueringen af Solsideprojektet, som er et arbejdsrettet rehabiliteringsprojekt for sygemeldte med muskelskeletbesvær. Rapporten indledes med en gennemgang af baggrunden for Solsideprojektet, herunder en beskrivelse af evidensen for tilbagevenden til arbejde-interventioner samt en nærmere præsentation af Solsideprojektet. Dernæst følger en redegørelse for evalueringsdesignet, en beskrivelse af deltagerne og derefter en præsentation af resultaterne af evalueringen. Rapporten afsluttes med en diskussion af resultaterne. KIA-metoden Forskningen peger på, at en tværfaglig flerstrenget indsats indebærende optimal medicinsk behandling, kognitiv adfærdsterapi og modifikation af arbejdet er mest effektiv i forhold til at reducere sygefravær og fremme tilbagevenden til arbejdet (4). I Danmark er en tidlig tværfaglig indsats afprøvet i Vejle Amt (KIA-projektet). KIA-projektet (Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse) var målrettet langtidssygemeldte borgere med muskelskeletbesvær, og viste gode resultater blandt andet i form af reduceret antal sygefraværstimer (5). Solsideprojektet er inspireret af KIA-metoden. Metoden indebærer en tværfaglig og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats, som tager højde for den sygemeldte borgers helbred og motivation for tilbagevenden til arbejdet og for forhold i den sygemeldtes omgivelser, herunder arbejdsmiljøet. Vi har identificeret fem indsatsområder, som er centrale for KIA-metoden: tidlig identifikation af den sygemeldte borger, tværfaglig udredning, fokus på barrierer og ressourcer, jævnlig opfølgning og justering og koordinering af involverede aktører. Forventningen er, at disse fem indsatsområder forbedrer rehabiliteringsindsatsen, således at 9

12 symptomer reduceres og arbejdsevnen forbedres og dermed sikres en hurtigere og mere stabil tilbagevenden til arbejdet. Figur 1 illustrerer de fem centrale indsatsområder og angiver, hvordan metoden antages at kunne forbedre den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet. Tidlig identifikation af sygemeldte Mindre alvorlige problemstillinger Tværfaglig udredning Fokus på barrierer og ressourcer Helhedssyn Målrettet, individuel plan Hurtigere afklaring og mere målrettet og grundig rehabilitering Hurtigere og mere stabil tilbagevenden til arbejdet og færre symptomer Jævnlig opfølgning og justering Fleksibilitet i indsatsen Koordinering af involverede aktører Sammenhængende forløb Figur 1: Skematisk fremstilling af KIA-metodens centrale indsatsområder og deres antagne virkning Som illustreret i figur 1 bygger KIA-metoden på antagelsen om, at en tidlig identifikation af sygemeldte borgere, og dermed iværksættelse af indsatsen tidligt i sygemeldingsforløbet, kan reducere risikoen for, at den sygemeldtes helbredsproblemer bliver så alvorlige, at de udgør en barriere for tilbagevenden til arbejdet. Endvidere antages det, at en tværfaglig udredning med fokus på barrierer og ressourcer sikrer et helhedssyn og en mere målrettet og individuelt tilpasset rehabiliteringsplan, som vil bidrage til at styrke den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejdet. Gennem jævnlig opfølgning forventes en højere grad af fleksibilitet, som skal sikre, at rehabiliteringsplanen er opdateret, og at støtte og krav er tilpasset den sygemeldtes aktuelle situation. Endelig antages det i KIA-metoden, at koordinering mellem de forskellige aktører, fx sygemeldte, læge, fysioterapeut, psykolog, kommunal sagsbehandler og arbejdsgiver, fører til et mere sammenhængende og gennemsigtigt rehabiliteringsforløb, og at der vil være en mere klar rollefordeling mellem de involverede aktører. Solsideprojektet Solsideprojektet blev gennemført i perioden fra juli 2008 til december 2010 i et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, som har ansvaret for den borgerettede forebyggelsesindsats, og det kommunale optræningscenter 10

13 Solsiden. Optræningscentret Solsiden, som er organisatorisk forankret i Ældre- og Handicap Forvaltningen, tilbyder fysio- og ergoterapeutisk optræning af borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Et tværfagligt team gennemførte den udredende og rehabiliterende indsats. Teamet bestod af to ergoterapeuter og to fysioterapeuter fra Optræningscentret Solsiden og en sagsbehandler fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, som gennem hele projektperioden havde ansvaret for den lovpligtige opfølgning af deltagerne. Derudover kunne teamet gennem projektperioden rådføre sig med en eksternt ansat psykolog og en lægekonsulent. Psykologen gennemførte blandt andet supervision og underviste teamet i kognitiv adfærdsterapi (KAT). Der var desuden nedsat en styregruppe, hvis overordnede opgave, ifølge projektbeskrivelsen, var at sikre: 1) at projektet udvikler sig efter formålet, 2) at der foretages nødvendige justeringer undervejs, 3) at projektet evalueres, 4) at der undervejs indsamles viden og erfaringer og 5) at indsamlet viden publiceres og derved videregives til relevante parter (Kilde: Udvidet projektbeskrivelse). Styregruppen bestod af 11 personer, som repræsenterede en række interessenter, herunder jobcentret, virksomhederne, fagforbund, behandlingssystemet, Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Ældre- og Handicapforvaltningen, Optræningscentret Solsiden og Videncenter for Fysisk Aktivitet og Rehabilitering af Borgere med Kroniske Lidelser. Formål Af projektbeskrivelsen fremgår det, at det overordnede formål med Solsideprojektet var at den sygemeldte via en tidligere og en koordineret helhedsorienteret rehabiliteringsindsats kan vende tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Derudover fremgår følgende delmål: At forebygge at den sygemeldte får et langvarigt sygdomsforløb og udvikler kroniske tilstande At øge borgerens mulighed for egenomsorg At udvikle det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring den enkelte borger og dennes arbejdsplads At rehabiliteringsindsatsen medvirker til at nedsætte udgiften til sygedagpenge og andre samfundsmæssige følgeudgifter forbundet med problemerne (Kilde: Projektbeskrivelse). Målgruppe Målgruppen for Solsideprojektet var ifølge projektbeskrivelsen: Erhvervsaktive borgere bosiddende i Aalborg Kommune, der er sygemeldte grundet problemer i bevægeapparatet primært stammende fra ryg, nakke og bækken. Målgruppen skal have været sygemeldte i 4 uger som det optimale, sygemeldte i 8-12 uger er også inkluderet (Kilde: Projektbeskrivelsen). Målgruppens størrelse var anslået til årligt (Kilde: Udvidet projektbeskrivelse). Forløbet Solsideprojektet omfattede et indledningsvist forløb i op til 8 uger med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 8 uger, og det samlede forløb kunne således maksimalt vare 24 uger. Figur 2 11

14 illustrerer den planlagte indsats, som bestod af: tværfaglig udredning, udarbejdelse af rehabiliteringsplan, behandling, opfølgning og afslutning. En fysioterapeut fra det tværfaglige team i projektet forestod visitationen af deltagerne til projektet. Efter visitationen gennemgik deltageren en tværfaglig udredning ved henholdsvis fysioterapeut, ergoterapeut og sagsbehandler. Hovedformålet med udredningen var at belyse deltagerens helbredsproblematikker og barrierer for tilbagevenden til arbejde (TTA). Udredningen dannede desuden baggrund for udarbejdelse og iværksættelse af en målrettet rehabiliteringsindsats. Resultaterne af udredningen blev sammenfattet i en rehabiliteringsplan, som blev udleveret og gennemgået med deltageren. Efter udredningen deltog deltageren i individuelt tilrettelagte aktiviteter, herunder undervisning, holdtræning og individuelle aktiviteter. Herefter gennemførte det tværfaglige tema ugentlige opfølgninger på deltagerens forløb. 12

15 I arbejde Sygemelding Henvisning via borgeren selv, jobcenter, egen læge arbejdsgiver m.fl. Tværfaglig rehabiliteringsplan Udredning ved fysioterapeut, ergoterapeut og sagsbehandler Visitation ved fysioterapeut Holdtræning, undervisning og individuelle aktiviteter Eventuel udredning ved speciallæge/operation Jævnlig opfølgning, vurdering af deltagerens behov for længere træningstilbud Afslutning efter maksimalt 24 uger Raskmelding til arbejdsløshed I arbejde Fortsat sygemelding Figur 2: Skematisk fremstilling af et arbejdsrettet rehabiliteringsforløb i Solsideprojektet 13

16 14

17 EVALUERINGSDESIGN Evaluering er en systematisk vurdering af organiseringen, implementeringen og effekten af en given indsat (6). Da det ikke har været muligt at gennemføre en egentlig effektevaluering, redegør vi i nærværende rapport udelukkende for procesevalueringen af Solsideprojektet. Evalueringen afdækker projektperioden fra august 2008 til december Vi indsamlede data fra en to-faset spørgeskemaundersøgelse, DREAM-registret, observationer, rehabiliteringsplaner og slutnotater og fra interviews med det tværfaglige team og projektdeltagerne. Evalueringens formål Det var oprindeligt hensigten at gennemføre både en effekt- og en procesevaluering af Solsideprojektet. Effektevalueringen skulle belyse, om deltagerne i projektet vendte hurtigere tilbage til arbejdet, var kortere tid på sygedagpenge og oplevede færre symptomer sammenlignet med en referencegruppe, som ikke modtog indsatsen. For at vurdere effekter af en given indsats er et kontrolleret, randomiseret design klart at foretrække for at sikre, at fordelingen af deltagere til henholdsvis kontrol- og indsatsgruppe sker tilfældigt. Det var i Solsideprojektet ikke muligt at gennemføre en randomiseret, kontrolleret undersøgelse. I stedet blev det aftalt, at kontrolgruppen skulle bestå af borgere, som opfyldte inklusionskriterierne, men som blev afvist, hvis ventetiden fra visitation til opstart i projektet strakte sig udover 14 dage. Det har dog ikke været muligt at gennemføre en effektevaluering, som planlagt. Dette skyldes dels den lave svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen, som blandt er forårsaget af, at ikke alle deltagere modtog et spørgeskema. Procesevalueringen er imidlertid gennemført som planlagt. Formålet med procesevalueringen er: 1) at dokumentere interventionsprocessen og eventuelle justeringer foretaget undervejs og 2) at beskrive det tværfaglige teams og deltagernes oplevelser af indsatsen. Datamateriale Spørgeskemaundersøgelsen Efter aftale med styregruppen og det tværfaglige team skulle alle sygemeldte borgere, som blev henvist til Solsideprojektet, modtage et baselinespørgeskema ved udredningen. NFA udsendte efter 6 måneder derudover et opfølgningsspørgeskema både til deltagerne, der indgik i Solsideprojektet og til de sygemeldte borgere, som indgik i kontrolgruppen. Baseline- og opfølgningsskemaet indeholder spørgsmål, som afdækker helbred, arbejdsevne og generelle socio-demografiske karakteristika. Blandt de sygemeldte, som deltog i indsatsen, besvarede 226 baselinespørgeskemaet og 123 det opfølgende spørgeskema. Blandt de sygemeldte som blev henvist til kontrolgruppen besvarede 21 baselinespørgeskemaet og 17 det opfølgende spørgeskema. I denne rapport benyttes kun data fra baselinespørgeskemaer udsendt til deltagere, som deltog i projektet. Grundet det lave antal sygemeldte i kontrolgruppen har det ikke været muligt at gennemføre den planlagte analyse af, om de sygemeldte i indsatsen opnåede bedre helbred, søvn og arbejdsevne ved opfølgning sammenlignet med de sygemeldte i kontrolgruppen. 15

18 Registerdata Deltagere i indsats- og kontrolgruppen i Solsideprojektet blev fulgt i DREAM-registeret, som indeholder information om alle typer overførselsindkomster, herunder sygedagpenge, og som har været benyttet i adskillige videnskabelige undersøgelser (7). DREAM-registret giver os mulighed for at registrere længden på deltagerens sygefravær, da vi i registret kan se, om deltageren vender tilbage til arbejdet eller overgår til en anden form for overførelsesindkomst. Da DREAM opgøres på ugebasis, kan vi imidlertid ikke se, hvor mange timer deltageren har været fraværende, og vi kan derfor ikke registrere en eventuel deltidsraskmelding. Dette betyder, at deltagere, der delvist er vendt tilbage til arbejdet vil fremgå som fortsat sygemeldte i vores analyser. Dette kan være en potentiel fejlkilde i forhold til at vise antallet af deltagere i Solsideprojektet, som vendte tilbage til arbejdet med opstart på deltid. Opgørelsen baseret på DREAM-registeret inkluderer kun sygemeldte i indsats- og i kontrolgruppen. Observationer, rehabiliteringsplaner og afslutningsnotater Vi gennemførte observationer af individuelle udredninger af otte deltagere, tre observationer af holdtrænings- og undervisningsseancer og en observation af det tværfaglige teams ugentlige møde, hvor teamet gennemgik og fulgte op på deltagernes forløb. Observationerne er anvendt som datamateriale til beskrivelse af aktiviteter, der blev tilbudt og gennemført som en del af indsatsen i Solsideprojektet. Herudover analyserede vi 118 handlingsplaner og 130 afslutningsnotater med henblik på at kortlægge det tværfaglige teams planlagte indsats i forhold til deltagerne. Interviews med deltagere Vi interviewede ti deltagere om deres forløb i Solsideprojektet. Interviewene var semi-strukturerede, hvor vi stillede hver deltager en række tematiske spørgsmål vedrørende deres forløb samtidig med, at vi forholdt os åbent over for deres øvrige oplevelser i projektet. De 10 interviews varede hver mellem 45 og 90 minutter og fandt sted i deltagerens eget hjem. Vi rekrutterede interviewpersonerne gennem en skriftlig invitation, som vi tilsendte et tilfældigt udsnit af deltagere i projektet, og deltagelse var frivillig. Interviews med det tværfaglige team Vi gennemførte to gruppeinterviews med det tværfaglige team i Solsideprojektet. I det første interview, gennemført i august 2008, deltog også en repræsentant fra styregruppen. Dette interview omhandlede primært tankerne og idéerne bag projektet og de første foreløbige erfaringer. Det andet interview, gennemført en måned før projektperiodens udløb, omhandlede det tværfaglige teams erfaringer og refleksioner i forbindelse med projektets gennemførelse. Vi har i forbindelse med evalueringen af Solsideprojektet ikke gennemført interviews med de henvisende aktører, fx sagsbehandlere fra jobcenteret. Dette skyldes, at henvisningen i Solsideprojektet skulle foregå via en række forskellige aktører udover jobcenteret, fx fra behandlingssystemet, arbejdspladsen og den sygemeldte selv. Dertil kommer at det myndighedsmæssige ansvar for overholdelse af lovgivning var forankret i rehabiliteringsteamet. 16

19 Beskrivelse af deltagerne I løbet af evalueringsperioden fra august 2008 til december 2010 blev i alt sygemeldte borgere henvist til Solsideprojektet. Af disse blev 38 borgere henvist til kontrolgruppen, 265 borgere modtog indsatsen og 138 borgere blev afvist, fordi de ikke opfyldte projektets inklusionskriterier. I dette afsnit beskriver vi karakteristika ved deltagerne i indsatsgruppen. Analyserne er baseret på data fra DREAM-registret og spørgeskemadata. Tabel 1 viser karakteristika ved deltagerne, som modtog indsatsen, baseret på registerdata. Af tabellen fremgår det, at deltagerne var i alderen år og i gennemsnit var 41 år ved modtagelsen i Solsideprojektet. Tabellen viser endvidere, at der var 52 % kvinder, og at 38 % af deltagerne tidligere havde modtaget sygedagpenge. Tabel 1: Karakteristika ved deltagerne i indsatsgruppen i Solsideprojektet* Indsatsgruppe (antal=258) Køn Mand, % 47,7 Kvinde, % 52,3 Alder, gennemsnit 41,0 Tidligere sygefravær ** Ja, % Nej, % Kilde: DREAM-registret *I tabellen indgår kun personer, som var sygemeldte ved modtagelse ** I løbet af året før sygemelding 37,6 62,4 Tabel 2 viser deltagernes karakteristika baseret på data om fraværsårsager, medvirkende årsager og arbejdsmarkedsstatus fra baselinespørgeskemaerne. Som det fremgår af tabellen, var de hyppigste fraværsårsager relateret til problemer med lænderyggen (75 %), ben/knæ/fødder (35 %) og nakke (31 %). Udover bevægeapparatsbesvær rapporterede næsten 10 % af deltagerne, at psykiske problemer var en årsag til deres sygefravær. Over halvdelen af deltagerne mente endvidere, at deres arbejde var en medvirkende årsag til deres fravær, mens knap en fjerdel pegede på faktorer i privatlivet. Over halvdelen (57 %) vurderede deres helbred som værende fremragende, vældig godt eller godt. Slutteligt fremgår det, at halvdelen var ansat ved baseline. 1 Opgørelsen blev gennemført på baggrund af og lister fra det tværfaglige team fra kommunens sagsbehandlere. Af de 441 borgere optrådte 273 personer på begge lister, mens de resterende 168 borgere udelukkende fremgik af listen fra det tværfaglige team. Herudover optrådte 10 borgere udelukkende på kommunens liste. Disse borgere indgår ikke i de videre analyser, da vi mangler grundlæggende informationer, fx hvorvidt de deltog i interventionen eller ej. 17

20 Tabel 2: Karakteristika ved deltagerne i indsatsgruppen i Solsideprojektet Indsatsgruppe (antal=226) Fraværsårsag Nakke, % 31,0 Skuldre, % 24,8 Lænderyg, % 75,2 Ryggens øvre del, % 24,3 Bækken, % 15,5 Arme eller hænder, % 15,5 Ben, knæ eller fødder, % 34,5 Psykiske problemer, % 9,7 Medvirkende faktorer Arbejde, % Privatliv, % Andet, % Ved ikke, % Selvvurderet helbred Fremragende/vældig godt/godt, % Mindre godt/dårligt, % Ansættelse ved baseline Stadig ansat, % Opsat/selv sagt op, % Andet/ubesvaret Kilde: Spørgeskema - baseline 61,9 22,6 22,1 9,3 56,7 43,3 54,0 23,0 23,0 Deltagerne i Solsideprojektet og de 38 borgere, som blev henvist til kontrolgruppe, blev fulgt i 52 uger fra den dato, de blev sygemeldt i DREAM-registeret. Raskmelding er defineret som overgang til selvforsørgelse, uddannelse, kontanthjælp eller dagpenge 2. Efter 12 måneder var 58 % af borgerne i kontrolgruppen blevet raskmeldt, mens 64 % af deltagerne i indsatsgruppen var blevet raskmeldt. Det skal her understreges, at forskellen mellem interventions- og kontrolgruppen ikke nødvendigvis kan tilskrives deltagelse i indsatsen, men også kan skyldes forskelle i karakteristika ved borgerne. 2 Personer, som overgik til barsel, efterløn, folkepension eller flyttede ud af landet blev censureret (hvilket betyder, at opfølgningen stopper ved overgangen til en af disse ydelser). 18

21 PROCESEVALUERING I dette afsnit præsenterer vi resultaterne af procesevalueringen. Det overordnede formål var: 1) at dokumentere interventionsprocessen og eventuelle justeringer foretaget undervejs og 2) at beskrive det tværfaglige team og deltagernes erfaringer med indsatsen i perioden august 2008 til december Kapitlet indledes med en beskrivelse af procedurerne for henvisning og visitation. Disse procedurer har betydning for, om der rekrutteres tilstrækkelig mange deltagere til projektet, og at deltagerne rekrutteres i overensstemmelse med inklusionskriterierne. Henvisning og visitation udgør ikke en del af KIA-konceptet, men er en essentiel forudsætning for iværksættelse af indsatsen. Herefter beskriver vi den tværfaglige udredning, den rehabiliterende indsats, opfølgningsarbejdet og de justeringer, der blev foretaget undervejs i projektperioden. Endvidere beskriver vi deltagernes afslutning i projektet, og hvorledes det tværfaglige team koordinerede og samarbejdede med øvrige aktører. Slutteligt beskriver vi deltagernes erfaringer med indsatsen i Solsideprojektet. Henvisning og visitation I dette afsnit redegør vi for henvisnings- og visitationsprocedurerne og fremlægger en analyse af, hvorvidt det lykkedes at rekruttere det forventede antal sygemeldte borgere, og om det lykkedes at overholde inklusionskriterierne, som var anført i projektbeskrivelsen, herunder: tidlig identifikation, arbejdsmarkedsstatus og bevægeapparatsbesvær. Analyserne er baseret på interviews med det tværfaglige team, data fra spørgeskemaundersøgelsen og registerdata fra DREAM. Procedurer for henvisning og visitation Henvisning til Solsideprojektet kunne ske via borgerens egen henvendelse, via praktiserende læge/speciallæger, den sygemeldte borgeres arbejdsplads eller gennem sagsbehandlere fra en af jobcenterets 4 afdelinger i Aalborg Kommune (Centrum, Nord, Sydvest og Øst). Forud for Solsideprojektets opstart havde styregruppen og det tværfaglige team iværksat en informationskampagne, som skulle skabe opmærksomhed om Solsideprojektet gennem pjecer til praktiserende læger og virksomheder og pressemeddelelser til sygehusene. Det tværfaglige team havde en forventning om, at Solsideprojektet ville modtage henvisninger fra et bredt udsnit af aktører, men det fremgår af interviewene med teamet, at henvisningerne, på trods af den omfattende informationskampagne, overvejende kom fra sagsbehandlerne i jobcentrene. Vores opgørelser, baseret på Solsideprojektets egne registreringer, understøtter dette billede. I Solsideprojektets opgørelse er der anført en henvisningskilde i cirka halvdelen af sagerne 3. Af de sager, hvor der er anført en henviser, fremgår det, at 187 borgere blev henvist via sagsbehandlerne i jobcentrene (79 %), at 30 sygemeldte borgere selv kontaktede teamet (13 %), at 16 sygemeldte borgere blev henvist via behandlingssystemet (7 %), og at 3 sygemeldte borgere blev henvist fra en arbejdsplads (1,3 %). 3 Det bør bemærkes, at der ikke blev anført henvisningskilde på gruppen af afviste sygemeldte borgere, som udgjorde 138 personer. 19

ERFARINGSOPSAMLING PÅ TVÆRS AF FEM KOMMUNALE PROJEKTER OM EN KOORDINERET INDSATS FOR TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDE

ERFARINGSOPSAMLING PÅ TVÆRS AF FEM KOMMUNALE PROJEKTER OM EN KOORDINERET INDSATS FOR TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDE ERFARINGSOPSAMLING PÅ TVÆRS AF FEM KOMMUNALE PROJEKTER OM EN KOORDINERET INDSATS FOR TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDE Baseret på projekter udført i henholdsvis København, Middelfart, Aalborg, Vendsyssel og Køge

Læs mere

TIDLIG TVÆRSEKTORIEL REHABILITERINGSINDSATS I MIDDELFART KOMMUNE FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR (TRIM)

TIDLIG TVÆRSEKTORIEL REHABILITERINGSINDSATS I MIDDELFART KOMMUNE FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR (TRIM) TIDLIG TVÆRSEKTORIEL REHABILITERINGSINDSATS I MIDDELFART KOMMUNE FOR SYGEMELDTE MED MUSKELSKELETBESVÆR (TRIM) Evalueringsrapport for Middelfart Kommune Signe M.A. Petersen, Louise M. Jakobsen, Marie H.T.

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 15. november 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 15. november 2011 12 008. TTA

Læs mere

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet 3F s bud på de sundhedspolitiske udfordringer, september 2005 Ventetid der gør ondt værre - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet q 2 SUNDHEDSPOLITISKE

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1

Min baggrund. Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Min baggrund Helen@jobrehab.dk marts 2013 1 Social Rehabilitation service Afklar borgerens ressourcer og begrænsninger samt udarbejde en rehabiliteringsplan. Værkstedet Pilevej Være med at træne borgeren

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning

Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Betydningen af bevægeapparatssygdomme i forhold til udstødning Arbejdsmarkedskommissionens seminar 10. juni 2008 Poul Frost, overlæge, PhD Århus Universitetshospital Århus Sygehus Arbejdsmedicinsk Klinik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

"HOLD FAST i dit arbejde"

HOLD FAST i dit arbejde "HOLD FAST i dit arbejde" Analyse af effekter Juni 2007 Flemming Jakobsen, Mette Koustrup og Henning Hansen Forord Udstødning fra arbejdsmarkedet har været et alvorligt problem i mange år i Danmark. FOAs

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere