Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015"

Transkript

1 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

2 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse Vision og borgersyn De arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer De bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken Mål og sigtepunkter for arbejdsmarkedspolitikken Virksomhederne skal have gode rammer for jobskabelse Alle har gavn af at være en del af fællesskabet Arbejdsstyrken skal opkvalificeres Unge skal have en uddannelse Arbejdsmarkedet skal være rummeligt Vi vil udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere

3 Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttede i 2014, at der skulle udarbejdes en arbejdsmarkedspolitik, der sætter ambitionsniveau, retning og ramme for beskæftigelsesindsatsen og tilgrænsende indsatser i Norddjurs Kommune i de kommende år. Arbejdsmarkedspolitikken skal tage udgangspunkt i borgerne og deres behov for arbejde og uddannelse. Desuden skal arbejdsmarkedspolitikken bidrage til, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsmarkedspolitikken skal derfor favne kommunens beskæftigelsesindsats, unge- og voksenuddannelsesindsats og erhvervsindsats. Arbejdsmarkedspolitikken skal således indeholde elementer, der kan være med til at sætte retning for de tre områder. Arbejdsmarkedspolitikken skal i sin daglige virkning bygge på et anerkendende og samarbejdsorienteret syn på borgeren og de enkelte virksomheder. Arbejdsmarkedspolitikken skal med dette udgangspunkt danne baggrund for formulering af beskæftigelsesplan, strategier og kvalitetsstandarder. Der har i september 2014 været gennemført en konference med lokale samarbejdspartnere om de bærende principper og arbejdsmarkedspolitiske mål for Norddjurs Kommune i de kommende år. Dialogen med samarbejdspartnerne har tydeliggjort, at arbejdsmarkedspolitikken spiller en vigtig rolle for kommunens vækst og udvikling i de kommende år, og at arbejdsmarkedspolitikken skal sigte på at skabe størst mulig sammenhæng mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsindsatsen i kommune. 1. Vision og borgersyn Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, at kunne forsørge sig selv og have ansvar for eget arbejdsliv. Inden for de lovgivningsmæssige rammer vil Norddjurs Kommune arbejdsmarkedspolitiske vision derfor være, at borgeren understøttes i sin ambition om at have et arbejdsliv med den tryghed og livskvalitet, der følger af at have et fast arbejde og mulighed for uddannelse og vejledning. Arbejdsmarkedspolitikken inddrager derfor borgeren i beslutninger, der vedrører deres arbejdsliv på en anerkendende og inkluderende måde. Borgerne har forskellige behov, når de møder arbejdsmarkedsområdet. Udgangspunktet ved ethvert møde mellem Norddjurs Kommune og borgeren er derfor, at disse behov identificeres individuelt og den nødvendige hjælp og vejledning ydes helhedsorienteret. En del borgere har brug for en arbejdsmarkedspolitisk indsats, fordi de i udgangspunktet ikke har den fulde erhvervsevne, er ramt af sygdom, handicap eller på andre måder er sårbare. Den sårbarhed møder Norddjurs Kommune anerkendende og løsningsorienteret med det ud- 2

4 gangspunkt, at borgeren har brug for hjælp til udvikling af ressourcer, perspektiv for det fremtidige arbejdsliv og de hurtigste veje til et fremtidigt liv helt eller delvist på arbejdsmarkedet. 2. De arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer Norddjurs Kommune står aktuelt og i de kommende år overfor en række arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer. Beskæftigelsen i Norddjurs er faldet under krisen på arbejdsmarkedet, der skal genskabes mange arbejdspladser indenfor industrien, hvis et permanent tab af arbejdspladser skal undgås. Traditionelt har der i Norddjurs Kommune været et stort antal ufaglærte, men udviklingen bevirker, at denne type jobs bliver der færre af, og der i fremtiden er mere brug for arbejdskraft med faglige eller mellemlange uddannelser. Arbejdsstyrken falder i Norddjurs Kommune, fordi flere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af alder. Faldet i arbejdsstyrken øger risikoen for mangel på velkvalificeret arbejdskraft og kan udgøre en udfordring for den fremtidige vækst i kommunen. En anden udfordring er at skaffe tilstrækkeligt med praktikpladser og motivere de unge til at påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse, så folketingets målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, kan opfyldes. Endvidere står Norddjurs Kommune overfor en udfordring i forhold til at inkludere borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet. En håndtering af disse udfordringer har stor betydning for den enkelte borgers livskvalitet og forsørgelsesgrundlag, den enkelte virksomhed og for de fremtidige muligheder for at skabe vækst i Norddjurs Kommune. Derudover har den arbejdsmarkedspolitiske situation stor indflydelse på de enkelte borgeres og Norddjurs Kommunes samlede økonomi. Flere i ordinær beskæftigelse og færre, der er afhængige af dagpenge og kontanthjælp på grund af arbejdsløshed, sikrer bedre købekraft, øget skatteevne og færre kommunale udgifter. Kommunalbestyrelsen har derfor taget initiativ til at formulere en række politiske mål og sigtelinjer for, hvordan de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer og muligheder bedst kan imødekommes i Norddjurs Kommune i de kommende år. 3. De bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken Arbejdsmarkedspolitik baseres på en række bærende principper, der sætter borgerne og virksomhederne i centrum. Arbejdsmarkedspolitikken i Norddjurs Kommune tager udgangspunkt i, at alle har gavn af at deltage på arbejdsmarkedet. Det giver den enkelte borger værdi, selvværd og udvikling at 3

5 have et aktivt arbejdsliv uanset om det er på deltid eller fuldtid og det øger udbuddet af arbejdskraft i en tid, hvor demografien lægger pres på arbejdsstyrken. I dialog med samarbejdspartnerne har kommunalbestyrelsen lagt vægt på følgende bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken i de kommende år: Bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken i de kommende år: Arbejdsmarkedsindsatsen skal tage afsæt i, at flest mulige skal være en del af arbejdsmarkedet i overensstemmelse med den arbejdsmarkedspolitiske vision Arbejdsmarkedsindsatsen bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, og det derfor gælder om at få ressourcerne frem hos den enkelte borger Et tæt samarbejde med virksomhederne om arbejdsmarkedsindsatsen gavner alle - både virksomheder, beskæftigede og ledige Borgerne skal blive selvforsørgende med tidlig, tilpas, aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats, så ledighedsforløbet bliver så kort som muligt Derfor skal beskæftigelsesindsatsen have som bærende princip, at ressourcerne hos hver enkelt borger skal udvikles, og at virksomhederne skal anspores til og støttes i at være rummelige. Samtidig skal beskæftigelsesindsatsen sikre, at den enkelte borger går aktivt ind i de åbninger, der skabes og opstår i samarbejdet med virksomhederne. Norddjurs Kommune ønsker at arbejde ud fra princippet om mindst mulig indgriben, dvs. den mindst indgribende løsning altid skal have første prioritet. Dette er et princip, der er i lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet, hvor der findes regler, som sikrer, at mindre vidtgående redskaber som udgangspunkt afprøves, før mere vidtgående redskaber kommer i spil. Nedenstående illustration viser en indsatstrappe, hvor de forskellige redskaber inden for arbejdsmarkedsområdet er placeret i forhold til, hvor vidtgående de er. De mindst indgribende redskaber er placeret nederst på indsatstrappen. 4

6 Det er afgørende for arbejdsmarkedspolitikkens succes, at kommunen kan tilbyde virksomhederne den service, der bliver efterspurgt. Det er derfor et bærende princip, at der er dialog med virksomhederne om at udvikle og tilpasse kommunens service i forhold til behovene i virksomhederne. Hvis der leveres en god service til virksomhederne, vil det åbne for mere samarbejde med virksomhederne. 4. Mål og sigtepunkter for arbejdsmarkedspolitikken Med afsæt i dialogen med de lokale arbejdsmarkedspolitiske aktører har kommunalbestyrelsen formuleret følgende mål og sigtepunkter for de kommende års arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune: Arbejdsmarkedspolitikken i Norddjurs Kommune har som mål at: fremme jobskabelsen i virksomhederne understøtte varig tilknytning til arbejdsmarkedet flest mulige borgere på arbejdsmarkedet understøtte at arbejdsstyrkens kompetencer matcher virksomhedernes behov medvirke til at de unge i kommunen får uddannelse og job skabe rum til borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere Disse mål og sigtelinjer er udtryk for, at arbejdsmarkedspolitikken skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammevilkår for at tiltrække nye virksomheder og udvikle de eksisterende virksomheder i området. Det skal blandt andet gøres ved at udvikle og tiltrække en engageret og velkvalificeret arbejdskraft til virksomhederne både på kort og lang sigt. Arbejdsmarkedspolitikken skal samtidig medvirke til, at ledige borgere hurtigt og effektivt opnår et nyt job. Indsatsen skal derfor indrettes på, at ledige borgere i kommunen bliver i stand til og motiveres til at søge de mange jobåbninger i kommunen og de omkringliggende kommuner. For en del ledige går den hurtigste vej til et nyt job via uddannelse og opkvalificering. Arbejdsmarkedspolitikken skal derfor understøtte, at ledige uddanner sig. I den forbindelse skal der være øje for indsatser, der kan sikre varig beskæftigelse. Et øget uddannelsesniveau i Norddjurs Kommune kan dermed også medvirke til at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Derudover skal arbejdsmarkedspolitikken sigte på, at unge og voksne borgere, der har svært ved at opnå job på grund af manglende joberfaring, kvalifikationer eller andre udfordringer tilbydes en indsats, som bringer dem tættere på job. Arbejdsmarkedspolitikken er derfor et vigtigt element i kommunens samlede politik for at understøtte og skabe rammer for en positiv udvikling i kommunen. Norddjurs Kommune kan imidlertid ikke på egen hånd lykkes med målene for arbejdsmarkedspolitikken. Det er en forudsætning for at få succes, at det lykkes at videreudvikle samarbejdet med alle aktører på 5

7 arbejdsmarkedsområdet, herunder virksomheder, borgere, brancheorganisationer, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, nabokommuner, den øvrige forvaltning i kommunen m.fl. Arbejdsmarkedspolitikkens succes afhænger desuden af, at der også i fremtiden sikres efterspørgsel på arbejdskraft gennem en aktiv erhvervspolitik. 4.1 Virksomhederne skal have gode rammer for jobskabelse Efter flere års krise ser der ud til at være mere positive takter på arbejdsmarkedet. Faldet i beskæftigelsen er aftaget, og der er forventning om en øget vækst og et større træk fra arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at de positive takter på arbejdsmarkedet udnyttes i størst mulig omfang til gavn for både borgere og virksomheder i Norddjurs Kommune. For at leve op til målet om at fremme jobskabelsen er der følgende delmål: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at jobskabelsen i kommunens virksomheder styrkes: Vi vil medvirke til, at virksomhederne har adgang til kvalificeret og engageret arbejdskraft Vi vil opkvalificere de ledige til nuværende og fremtidige jobåbninger Vi vil yde målrettet rekrutteringsservice til virksomhederne Vi vil opdyrke potentialet for udsatte borgere i mindre virksomheder Vi vil styrke netværket mellem jobcenter, arbejdsgivere og arbejdstagere Der er behov for at øge og styrke samarbejdet med virksomhederne og faglige interesseorganisationer, hvis ovenstående delmål skal indfries. Dialogen med virksomhederne er afgørende En tæt dialog med virksomhederne vil øge mulighederne for, at flere jobåbninger på arbejdsmarkedet bringes i spil overfor de ledige og langtidsledige. Samtidig vil den øgede dialog styrke mulighederne for, at der skabes plads på arbejdsmarkedet til de borgere, som har andre udfordringer end ledighed. For at øge synligheden af virksomhedernes jobåbninger vil Norddjurs Kommune derfor investere i et styrket opsøgende arbejde overfor virksomhederne. I den forbindelse ønsker Norddjurs Kommune at udnytte mulighederne for dialog og samarbejde med virksomhederne om erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske temaer i VækstNorddjurs. 6

8 Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne Den positive udvikling på arbejdsmarkedet og de mange jobåbninger i virksomhederne skal udnyttes i størst mulig omfang. Derfor skal jobcenteret i de kommende år bistå virksomhederne med at rekruttere kvalificeret og engageret arbejdskraft. Norddjurs Kommune vil sikre ressourcer og kompetencer i jobcenteret til at matche de lokale virksomheders behov for arbejdskraft med kvalificerede ledige både på kort og lang sigt. Arbejdsmarkedsudvalget vil tage initiativ til nye måder, hvorpå virksomhederne og de ledige kan mødes. 4.2 Alle har gavn af at være en del af fællesskabet Et af de bærende principper i arbejdsmarkedspolitikken tager udgangspunkt i, at alle i videst muligt omfang ønsker og har gavn af at deltage på arbejdsmarkedet. Det giver den enkelte borger værdi, selvværd og udvikling at have et aktivt arbejdsliv uanset om det er på deltid eller fuldtid. Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at alle ledige bliver en del af fællesskabet: Vi ønsker, at flest muligt har et aktivt arbejdsliv Vi ønsker via en tidlig indsats at sikre, at ledighedsforløbet bliver så kort som muligt for den enkelte ledige Vi ønsker flere bliver opkvalificeret og opnår et højere uddannelsesniveau Vi vil arbejde for, at alle borgerne bliver selvforsørgende med tidlig, tilpas, aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats Vi ønsker via en virksomhedsrettet indsats at hjælpe ledige tilbage til arbejdsmarkedet Vi vil udfordre virksomhederne til at medvirke til inklusion af borgere med andre udfordringer end ledighed For at medvirke til at alle er en del af fællesskabet, er det afgørende, at arbejdsmarkedsindsatsen er tidlig og virksomhedsrettet. Dette øger chancen for at komme i varig beskæftigelse, og derved at kunne forsørge sig selv og familien. En tidlig indsats er afgørende Erfaringen viser, at langvarige ledigheds- og sygeforløb kan føre til, at nogle ikke kommer tilbage til et aktivt arbejdsliv. Norddjurs Kommune ønsker via en tidlig indsats at forebygge langvarige forløb, hvor den enkelte er afhængig af offentlig forsørgelse. Norddjurs Kommune vil allerede i det første møde med borgeren påbegynde den egentlige sagsbehandling, hvor det kan lade sig gøre. Kommunalbestyrelsen har derfor i kvalitetstandarderne prioriteret en indsats, der er endnu tidligere end det, som loven kræver. Den tidlige indsats skal foregår helhedsorienteret fra begyndelsen. 7

9 Virksomhederne har et socialt ansvar Den største effekt for de ledige borgere er, når jobcenteret kan lave indsatser i samarbejde med lokale virksomheder. En af årsagerne til de gode resultater er, at der i vidt omfang kan tages individuelle hensyn i disse forløb, og dette kan medvirke til, at de ledige får en varig til tilknytning til en virksomhed og til arbejdsmarkedet generelt. I Norddjurs Kommune er der allerede en lang række virksomheder, som løfter et socialt ansvar blandt andet via de mange virksomhedscentre. Samarbejdet med virksomhedscentrene skal styrkes og udbygges til gavn for de ledige borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet af forskellige årsager. 4.3 Arbejdsstyrken skal opkvalificeres Den demografiske udvikling betyder, at mange ældre med uddannelse og tillærte kvalifikationer vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år. Det er en udvikling, der kan få store konsekvenser for fremtidens arbejdsmarked, da virksomhederne fremover kan få svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at de mange ufaglærte i arbejdsstyrken i Norddjurs Kommune tilføres såvel grundlæggende som nye og efterspurgte kvalifikationer. Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at hele arbejdsstyrken opkvalificeres: Vi vil skabe en stærkere uddannelseskultur og fremme borgernes uddannelsesmål Vi vil arbejde for en bred og alsidig uddannelse af hele arbejdsstyrken Vi vil opfordre til, at alle virksomheder løbende opkvalificerer deres medarbejdere Vi vil medvirke til relevant opkvalificering for den enkelte og for arbejdsmarkedet som helhed Virksomhedernes uddannelsesbehov skal i centrum For at understøtte den lokale jobskabelse skal der være fokus på såvel den lediges som virksomhedernes uddannelsesbehov. Norddjurs Kommune vil i dialog med den enkelte ledige og virksomhederne holde os opdateret på de kvalifikationer, som den enkelte ledige og virksomhederne efterspørger. Med afsæt i virksomhedernes behov vil Norddjurs Kommune indbyde relevante parter til et samarbejde om at udpege satsningsområder for opkvalificering. Norddjurs Kommune ønsker, at virksomhederne altid er opdateret på de forskellige tilskudsordninger og initiativer på beskæftigelsesområdet. Alle virksomheder har gavn af at have en velkvalificeret og alsidig arbejdskraft. Derfor opfordrer Norddjurs Kommune alle virksomheder til løbende at opkvalificere medarbejderne til fremtidens krav. 8

10 Borgerne skal kende deres udgangspunkt for uddannelse Det er afgørende, at opkvalificeringen bygger ovenpå borgernes kompetencer. Derfor ønsker Norddjurs Kommune, at flest mulige ledige uden en kompetencegivende uddannelse kan få tilbudt realkompetence- og meritafklaring. Med dette udgangspunkt skal der i den arbejdsmarkedspolitiske indsats være fokus på muligheder for et målrettet uddannelses- og kompetenceløft. Norddjurs Kommune ønsker generelt at medvirke til at løfte borgernes kompetencer. Specielt skal der være fokus på kompetenceløft af ledige uden uddannelse eller faglærte med forældede uddannelser. 4.4 Unge skal have en uddannelse I de senere år er flere unge i kommunen gået i gang med uddannelse. Det er positivt, da uddannelse giver de unge større jobsikkerhed på et arbejdsmarked, hvor kravene til kvalifikationer og kompetencer vokser. Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål for at få flere unge i uddannelse: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at flere unge gennemfører en uddannelse: Vi vil medvirke til, at de unge får perspektiv på og motivation til deres uddannelsesdrømme Vi skal understøtte, at unge træffer gode valg af uddannelse Vi vil understøtte de unge i at gennemføre den valgte uddannelse Vi skal give de unge en ansvarsfuld rådgivning om uddannelsesmulighederne Vi skal understøtte et forældrefokus på uddannelse for de unge Gevinsten af uddannelse skal være synlig Nogle unge ser ikke værdien af at tage en uddannelse, og mangler derfor motivation til at påbegynde eller gennemføre en uddannelse. Konsekvensen er, at nogle unge kan få en ustabil beskæftigelse i ufaglærte job, og at virksomhederne fremover kan få svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Norddjurs Kommune ser derfor et behov for, at alle unge forstår værdien af en uddannelse, og at forældre, vejledere, lærere og arbejdsgiverne sender et fælles signal om betydningen af uddannelse for de unges fremtidige muligheder. Norddjurs Kommune ønsker, at arbejdsgivere i endnu højere grad medvirker til at motivere de unge i kommunen til uddannelse. Kommunen vil derfor medvirke til formidling af fritidsjob og erhvervspraktik for de unge, da det kan hjælpe de unge til at få perspektiv på, hvad uddannelse kan bruges til. 9

11 Norddjurs Kommune vil i samarbejde med virksomheder, arbejdsmarkedsorganisationer og uddannelsesinstitutioner bidrage til, at unge kan få de nødvendige praktikforløb, der er en del af en afsluttet uddannelse. Vi skal fremme gode valg af uddannelse For mange unge er det en svær proces at vælge uddannelse. Der er mange uddannelser at vælge mellem, og det kan være svært at overskue uddannelsesvalgets betydning for de efterfølgende jobmuligheder. Kommunalbestyrelsen finder det afgørende, at de unge har et stærkt jobperspektiv i valget af uddannelse. Derfor skal jobperspektivet indgå tydeligt i uddannelsesvejledningen og i rådgivningen af de unge. De unge skal have viden om hvilke uddannelser, der giver gode jobmuligheder aktuelt og fremadrettet i Norddjurs Kommune. Samtidig vil Norddjurs Kommune tage yderligere initiativer, der kan fremme antallet af praktikpladser i virksomhederne til unge, der ønsker en erhvervsuddannelse. Lettere kontakt mellem unge og kommunen Norddjurs Kommune ønsker at opprioritere indsatsen over for de unge. Derfor etableres en ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune, der skal gøre kontakten mellem unge og kommunen lettere. Med oprettelsen af den ungdomsorienterede indgang etableres et tættere samarbejde mellem en række områder i kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcenteret. Formålet med en ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune er blandt andet at øge indsatsen for, at flere unge påbegynder og færdiggør en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Norddjurs Kommune ønsker at sikre en hurtig og koordineret indsats overfor de unge, og det skal en ungdomsorienteret indgang medvirke til. Dette betyder, at de unge i et ungdommeligt og anerkendende miljø kan møde de relevante fagpersoner på ét sted, og at sagsbehandlingen og vejledningen kan foregå et sted, der er uafhængigt af de enkelte uddannelsestilbud, og som har et mindre bureaukratisk præg. Det tværfaglige samarbejde skal medvirke til at forebygge, at unge falder fra uddannelse og beskæftigelse. 4.5 Arbejdsmarkedet skal være rummeligt En stor gruppe af borgere i kommunen har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid og har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gavner alle at deltage på arbejdsmarkedet, og det er derfor vigtigt at skabe plads til borgere med andre udfordringer end ledighed i virksomhederne. 10

12 Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål herfor: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at borgere med andre udfordringer end ledighed deltager på arbejdsmarkedet: Vi vil arbejde for, at der skabes og synliggøres jobåbninger på det rummelige arbejdsmarked Vi vil øge forståelsen af målgruppens ressourcer og støttebehov på arbejdsmarkedet Vi vil udvikle den enkeltes kompetencer til at få og holde kontakt med arbejdsmarkedet Vi vil udfordre virksomhederne til at tage yderligere medansvar for inklusion af borgere med andre udfordringer end ledighed Borgere med andre udfordringer end ledighed skal deltage på arbejdsmarkedet De fleste jobåbninger besættes via netværk. Det er en udfordring for borgere, der mangler et aktivt netværk i forhold til arbejdsmarkedet. Norddjurs Kommune ønsker, at alle borgeres kompetencer bringes i spil på arbejdsmarkedet, og dette budskab skal markedsføres aktivt overfor virksomhederne. Kommunalbestyrelsen opfordrer til dialog med virksomhederne om ressourcer og støttemuligheder ved ansættelse af borgere med andre udfordringer end ledighed. Det er vigtigt, at dialogen giver virksomhederne forståelse af borgernes situation og formåen. Norddjurs Kommune vil derudover arbejde for at skabe jobåbninger og tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere med andre udfordringer end ledighed. Dette skal ske via en løbende dialog med virksomheder og frivillige organisationer, og ved blandt andet at understøtte etablering af socioøkonomiske virksomheder. Borgerens ansvar skal styrkes Borgere med andre udfordringer end ledighed skal støttes i at tage ansvar for egen situation. Det indebærer, at borgerne medvirker til at lægge sin fremtidsplan med afsæt i egne interesser. Borgeren skal have indflydelse på og tage ansvar for udarbejdelse af job- og uddannelsesplaner. Norddjurs Kommune ønsker med udgangspunkt i den arbejdsmarkedspolitiske vision og borgersyn, at kommunens medarbejdere møder borgerne med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Kommunens medarbejdere har i samarbejde med borgeren ansvaret for at finde ud af, hvad der kan styrke borgerens perspektiv i forhold til uddannelse eller job. Samtidig prioriteres, at borgerne i højere grad deltager i kombinationsforløb, hvor der arbejdes parallelt med støtte, behandling, opkvalificering og virksomhedspraktik. Via kombinationen sikres den korteste og bedste vej ind på arbejdsmarkedet. 11

13 4.6 Vi vil udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere Samarbejdet i lokalområdet skal løbende vedligeholdes og styrkes for at optimere måden, vi løser opgaverne på arbejdsmarkedsområdet. Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål herfor: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at vi udvikler indsatsen i samarbejde med vores samarbejdspartnere Vi ønsker, at intensivere dialogen med vores samarbejdspartnere for nå målene Vi vil styrke samarbejdet på tværs til gavn for borgerne og virksomhederne Vi vil videreudvikle og styrke det daglige samarbejde med interessenterne Dialog skaber udvikling For at sikre en stadig udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune er det afgørende med en god og løbende dialog med arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Norddjurs Kommune ønsker at etablere et nyt samarbejde med de hidtidige repræsentanter i LBR for at fastholde kontakten med arbejdsmarkedets parter og andre organisationer. For at videreudvikle samarbejdet med interessenterne på arbejdsmarkedsområdet (virksomheder, brancheorganisationer, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, andre områder i forvaltningen m.v.) vil Norddjurs Kommune tage initiativ til, at der en gang om året afholdes en temadag, hvor interessenterne inviteres til at drøfte det kommende års beskæftigelsesplan og de indsatsområder, som skal prioriteres i det kommende år. Det daglige samarbejde er essentielt Udover de ovenstående initiativer vil Norddjurs Kommune fastholde og udvikle de allerede eksisterende samarbejder med alle aktører på arbejdsmarkedsområdet, herunder virksomheder, brancheorganisationer, interesseorganisationer, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, nabokommuner og den øvrige forvaltning i kommunen. Uden samarbejdet med alle disse samarbejdspartnere kan Norddjurs Kommune ikke løse sine opgaver på arbejdsmarkedsområdet. 12

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere