Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015"

Transkript

1 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

2 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse Vision og borgersyn De arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer De bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken Mål og sigtepunkter for arbejdsmarkedspolitikken Virksomhederne skal have gode rammer for jobskabelse Alle har gavn af at være en del af fællesskabet Arbejdsstyrken skal opkvalificeres Unge skal have en uddannelse Arbejdsmarkedet skal være rummeligt Vi vil udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere

3 Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttede i 2014, at der skulle udarbejdes en arbejdsmarkedspolitik, der sætter ambitionsniveau, retning og ramme for beskæftigelsesindsatsen og tilgrænsende indsatser i Norddjurs Kommune i de kommende år. Arbejdsmarkedspolitikken skal tage udgangspunkt i borgerne og deres behov for arbejde og uddannelse. Desuden skal arbejdsmarkedspolitikken bidrage til, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsmarkedspolitikken skal derfor favne kommunens beskæftigelsesindsats, unge- og voksenuddannelsesindsats og erhvervsindsats. Arbejdsmarkedspolitikken skal således indeholde elementer, der kan være med til at sætte retning for de tre områder. Arbejdsmarkedspolitikken skal i sin daglige virkning bygge på et anerkendende og samarbejdsorienteret syn på borgeren og de enkelte virksomheder. Arbejdsmarkedspolitikken skal med dette udgangspunkt danne baggrund for formulering af beskæftigelsesplan, strategier og kvalitetsstandarder. Der har i september 2014 været gennemført en konference med lokale samarbejdspartnere om de bærende principper og arbejdsmarkedspolitiske mål for Norddjurs Kommune i de kommende år. Dialogen med samarbejdspartnerne har tydeliggjort, at arbejdsmarkedspolitikken spiller en vigtig rolle for kommunens vækst og udvikling i de kommende år, og at arbejdsmarkedspolitikken skal sigte på at skabe størst mulig sammenhæng mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsindsatsen i kommune. 1. Vision og borgersyn Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, at kunne forsørge sig selv og have ansvar for eget arbejdsliv. Inden for de lovgivningsmæssige rammer vil Norddjurs Kommune arbejdsmarkedspolitiske vision derfor være, at borgeren understøttes i sin ambition om at have et arbejdsliv med den tryghed og livskvalitet, der følger af at have et fast arbejde og mulighed for uddannelse og vejledning. Arbejdsmarkedspolitikken inddrager derfor borgeren i beslutninger, der vedrører deres arbejdsliv på en anerkendende og inkluderende måde. Borgerne har forskellige behov, når de møder arbejdsmarkedsområdet. Udgangspunktet ved ethvert møde mellem Norddjurs Kommune og borgeren er derfor, at disse behov identificeres individuelt og den nødvendige hjælp og vejledning ydes helhedsorienteret. En del borgere har brug for en arbejdsmarkedspolitisk indsats, fordi de i udgangspunktet ikke har den fulde erhvervsevne, er ramt af sygdom, handicap eller på andre måder er sårbare. Den sårbarhed møder Norddjurs Kommune anerkendende og løsningsorienteret med det ud- 2

4 gangspunkt, at borgeren har brug for hjælp til udvikling af ressourcer, perspektiv for det fremtidige arbejdsliv og de hurtigste veje til et fremtidigt liv helt eller delvist på arbejdsmarkedet. 2. De arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer Norddjurs Kommune står aktuelt og i de kommende år overfor en række arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer. Beskæftigelsen i Norddjurs er faldet under krisen på arbejdsmarkedet, der skal genskabes mange arbejdspladser indenfor industrien, hvis et permanent tab af arbejdspladser skal undgås. Traditionelt har der i Norddjurs Kommune været et stort antal ufaglærte, men udviklingen bevirker, at denne type jobs bliver der færre af, og der i fremtiden er mere brug for arbejdskraft med faglige eller mellemlange uddannelser. Arbejdsstyrken falder i Norddjurs Kommune, fordi flere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af alder. Faldet i arbejdsstyrken øger risikoen for mangel på velkvalificeret arbejdskraft og kan udgøre en udfordring for den fremtidige vækst i kommunen. En anden udfordring er at skaffe tilstrækkeligt med praktikpladser og motivere de unge til at påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse, så folketingets målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, kan opfyldes. Endvidere står Norddjurs Kommune overfor en udfordring i forhold til at inkludere borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet. En håndtering af disse udfordringer har stor betydning for den enkelte borgers livskvalitet og forsørgelsesgrundlag, den enkelte virksomhed og for de fremtidige muligheder for at skabe vækst i Norddjurs Kommune. Derudover har den arbejdsmarkedspolitiske situation stor indflydelse på de enkelte borgeres og Norddjurs Kommunes samlede økonomi. Flere i ordinær beskæftigelse og færre, der er afhængige af dagpenge og kontanthjælp på grund af arbejdsløshed, sikrer bedre købekraft, øget skatteevne og færre kommunale udgifter. Kommunalbestyrelsen har derfor taget initiativ til at formulere en række politiske mål og sigtelinjer for, hvordan de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer og muligheder bedst kan imødekommes i Norddjurs Kommune i de kommende år. 3. De bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken Arbejdsmarkedspolitik baseres på en række bærende principper, der sætter borgerne og virksomhederne i centrum. Arbejdsmarkedspolitikken i Norddjurs Kommune tager udgangspunkt i, at alle har gavn af at deltage på arbejdsmarkedet. Det giver den enkelte borger værdi, selvværd og udvikling at 3

5 have et aktivt arbejdsliv uanset om det er på deltid eller fuldtid og det øger udbuddet af arbejdskraft i en tid, hvor demografien lægger pres på arbejdsstyrken. I dialog med samarbejdspartnerne har kommunalbestyrelsen lagt vægt på følgende bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken i de kommende år: Bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken i de kommende år: Arbejdsmarkedsindsatsen skal tage afsæt i, at flest mulige skal være en del af arbejdsmarkedet i overensstemmelse med den arbejdsmarkedspolitiske vision Arbejdsmarkedsindsatsen bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, og det derfor gælder om at få ressourcerne frem hos den enkelte borger Et tæt samarbejde med virksomhederne om arbejdsmarkedsindsatsen gavner alle - både virksomheder, beskæftigede og ledige Borgerne skal blive selvforsørgende med tidlig, tilpas, aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats, så ledighedsforløbet bliver så kort som muligt Derfor skal beskæftigelsesindsatsen have som bærende princip, at ressourcerne hos hver enkelt borger skal udvikles, og at virksomhederne skal anspores til og støttes i at være rummelige. Samtidig skal beskæftigelsesindsatsen sikre, at den enkelte borger går aktivt ind i de åbninger, der skabes og opstår i samarbejdet med virksomhederne. Norddjurs Kommune ønsker at arbejde ud fra princippet om mindst mulig indgriben, dvs. den mindst indgribende løsning altid skal have første prioritet. Dette er et princip, der er i lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet, hvor der findes regler, som sikrer, at mindre vidtgående redskaber som udgangspunkt afprøves, før mere vidtgående redskaber kommer i spil. Nedenstående illustration viser en indsatstrappe, hvor de forskellige redskaber inden for arbejdsmarkedsområdet er placeret i forhold til, hvor vidtgående de er. De mindst indgribende redskaber er placeret nederst på indsatstrappen. 4

6 Det er afgørende for arbejdsmarkedspolitikkens succes, at kommunen kan tilbyde virksomhederne den service, der bliver efterspurgt. Det er derfor et bærende princip, at der er dialog med virksomhederne om at udvikle og tilpasse kommunens service i forhold til behovene i virksomhederne. Hvis der leveres en god service til virksomhederne, vil det åbne for mere samarbejde med virksomhederne. 4. Mål og sigtepunkter for arbejdsmarkedspolitikken Med afsæt i dialogen med de lokale arbejdsmarkedspolitiske aktører har kommunalbestyrelsen formuleret følgende mål og sigtepunkter for de kommende års arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune: Arbejdsmarkedspolitikken i Norddjurs Kommune har som mål at: fremme jobskabelsen i virksomhederne understøtte varig tilknytning til arbejdsmarkedet flest mulige borgere på arbejdsmarkedet understøtte at arbejdsstyrkens kompetencer matcher virksomhedernes behov medvirke til at de unge i kommunen får uddannelse og job skabe rum til borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere Disse mål og sigtelinjer er udtryk for, at arbejdsmarkedspolitikken skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammevilkår for at tiltrække nye virksomheder og udvikle de eksisterende virksomheder i området. Det skal blandt andet gøres ved at udvikle og tiltrække en engageret og velkvalificeret arbejdskraft til virksomhederne både på kort og lang sigt. Arbejdsmarkedspolitikken skal samtidig medvirke til, at ledige borgere hurtigt og effektivt opnår et nyt job. Indsatsen skal derfor indrettes på, at ledige borgere i kommunen bliver i stand til og motiveres til at søge de mange jobåbninger i kommunen og de omkringliggende kommuner. For en del ledige går den hurtigste vej til et nyt job via uddannelse og opkvalificering. Arbejdsmarkedspolitikken skal derfor understøtte, at ledige uddanner sig. I den forbindelse skal der være øje for indsatser, der kan sikre varig beskæftigelse. Et øget uddannelsesniveau i Norddjurs Kommune kan dermed også medvirke til at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Derudover skal arbejdsmarkedspolitikken sigte på, at unge og voksne borgere, der har svært ved at opnå job på grund af manglende joberfaring, kvalifikationer eller andre udfordringer tilbydes en indsats, som bringer dem tættere på job. Arbejdsmarkedspolitikken er derfor et vigtigt element i kommunens samlede politik for at understøtte og skabe rammer for en positiv udvikling i kommunen. Norddjurs Kommune kan imidlertid ikke på egen hånd lykkes med målene for arbejdsmarkedspolitikken. Det er en forudsætning for at få succes, at det lykkes at videreudvikle samarbejdet med alle aktører på 5

7 arbejdsmarkedsområdet, herunder virksomheder, borgere, brancheorganisationer, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, nabokommuner, den øvrige forvaltning i kommunen m.fl. Arbejdsmarkedspolitikkens succes afhænger desuden af, at der også i fremtiden sikres efterspørgsel på arbejdskraft gennem en aktiv erhvervspolitik. 4.1 Virksomhederne skal have gode rammer for jobskabelse Efter flere års krise ser der ud til at være mere positive takter på arbejdsmarkedet. Faldet i beskæftigelsen er aftaget, og der er forventning om en øget vækst og et større træk fra arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at de positive takter på arbejdsmarkedet udnyttes i størst mulig omfang til gavn for både borgere og virksomheder i Norddjurs Kommune. For at leve op til målet om at fremme jobskabelsen er der følgende delmål: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at jobskabelsen i kommunens virksomheder styrkes: Vi vil medvirke til, at virksomhederne har adgang til kvalificeret og engageret arbejdskraft Vi vil opkvalificere de ledige til nuværende og fremtidige jobåbninger Vi vil yde målrettet rekrutteringsservice til virksomhederne Vi vil opdyrke potentialet for udsatte borgere i mindre virksomheder Vi vil styrke netværket mellem jobcenter, arbejdsgivere og arbejdstagere Der er behov for at øge og styrke samarbejdet med virksomhederne og faglige interesseorganisationer, hvis ovenstående delmål skal indfries. Dialogen med virksomhederne er afgørende En tæt dialog med virksomhederne vil øge mulighederne for, at flere jobåbninger på arbejdsmarkedet bringes i spil overfor de ledige og langtidsledige. Samtidig vil den øgede dialog styrke mulighederne for, at der skabes plads på arbejdsmarkedet til de borgere, som har andre udfordringer end ledighed. For at øge synligheden af virksomhedernes jobåbninger vil Norddjurs Kommune derfor investere i et styrket opsøgende arbejde overfor virksomhederne. I den forbindelse ønsker Norddjurs Kommune at udnytte mulighederne for dialog og samarbejde med virksomhederne om erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske temaer i VækstNorddjurs. 6

8 Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne Den positive udvikling på arbejdsmarkedet og de mange jobåbninger i virksomhederne skal udnyttes i størst mulig omfang. Derfor skal jobcenteret i de kommende år bistå virksomhederne med at rekruttere kvalificeret og engageret arbejdskraft. Norddjurs Kommune vil sikre ressourcer og kompetencer i jobcenteret til at matche de lokale virksomheders behov for arbejdskraft med kvalificerede ledige både på kort og lang sigt. Arbejdsmarkedsudvalget vil tage initiativ til nye måder, hvorpå virksomhederne og de ledige kan mødes. 4.2 Alle har gavn af at være en del af fællesskabet Et af de bærende principper i arbejdsmarkedspolitikken tager udgangspunkt i, at alle i videst muligt omfang ønsker og har gavn af at deltage på arbejdsmarkedet. Det giver den enkelte borger værdi, selvværd og udvikling at have et aktivt arbejdsliv uanset om det er på deltid eller fuldtid. Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at alle ledige bliver en del af fællesskabet: Vi ønsker, at flest muligt har et aktivt arbejdsliv Vi ønsker via en tidlig indsats at sikre, at ledighedsforløbet bliver så kort som muligt for den enkelte ledige Vi ønsker flere bliver opkvalificeret og opnår et højere uddannelsesniveau Vi vil arbejde for, at alle borgerne bliver selvforsørgende med tidlig, tilpas, aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats Vi ønsker via en virksomhedsrettet indsats at hjælpe ledige tilbage til arbejdsmarkedet Vi vil udfordre virksomhederne til at medvirke til inklusion af borgere med andre udfordringer end ledighed For at medvirke til at alle er en del af fællesskabet, er det afgørende, at arbejdsmarkedsindsatsen er tidlig og virksomhedsrettet. Dette øger chancen for at komme i varig beskæftigelse, og derved at kunne forsørge sig selv og familien. En tidlig indsats er afgørende Erfaringen viser, at langvarige ledigheds- og sygeforløb kan føre til, at nogle ikke kommer tilbage til et aktivt arbejdsliv. Norddjurs Kommune ønsker via en tidlig indsats at forebygge langvarige forløb, hvor den enkelte er afhængig af offentlig forsørgelse. Norddjurs Kommune vil allerede i det første møde med borgeren påbegynde den egentlige sagsbehandling, hvor det kan lade sig gøre. Kommunalbestyrelsen har derfor i kvalitetstandarderne prioriteret en indsats, der er endnu tidligere end det, som loven kræver. Den tidlige indsats skal foregår helhedsorienteret fra begyndelsen. 7

9 Virksomhederne har et socialt ansvar Den største effekt for de ledige borgere er, når jobcenteret kan lave indsatser i samarbejde med lokale virksomheder. En af årsagerne til de gode resultater er, at der i vidt omfang kan tages individuelle hensyn i disse forløb, og dette kan medvirke til, at de ledige får en varig til tilknytning til en virksomhed og til arbejdsmarkedet generelt. I Norddjurs Kommune er der allerede en lang række virksomheder, som løfter et socialt ansvar blandt andet via de mange virksomhedscentre. Samarbejdet med virksomhedscentrene skal styrkes og udbygges til gavn for de ledige borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet af forskellige årsager. 4.3 Arbejdsstyrken skal opkvalificeres Den demografiske udvikling betyder, at mange ældre med uddannelse og tillærte kvalifikationer vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år. Det er en udvikling, der kan få store konsekvenser for fremtidens arbejdsmarked, da virksomhederne fremover kan få svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at de mange ufaglærte i arbejdsstyrken i Norddjurs Kommune tilføres såvel grundlæggende som nye og efterspurgte kvalifikationer. Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at hele arbejdsstyrken opkvalificeres: Vi vil skabe en stærkere uddannelseskultur og fremme borgernes uddannelsesmål Vi vil arbejde for en bred og alsidig uddannelse af hele arbejdsstyrken Vi vil opfordre til, at alle virksomheder løbende opkvalificerer deres medarbejdere Vi vil medvirke til relevant opkvalificering for den enkelte og for arbejdsmarkedet som helhed Virksomhedernes uddannelsesbehov skal i centrum For at understøtte den lokale jobskabelse skal der være fokus på såvel den lediges som virksomhedernes uddannelsesbehov. Norddjurs Kommune vil i dialog med den enkelte ledige og virksomhederne holde os opdateret på de kvalifikationer, som den enkelte ledige og virksomhederne efterspørger. Med afsæt i virksomhedernes behov vil Norddjurs Kommune indbyde relevante parter til et samarbejde om at udpege satsningsområder for opkvalificering. Norddjurs Kommune ønsker, at virksomhederne altid er opdateret på de forskellige tilskudsordninger og initiativer på beskæftigelsesområdet. Alle virksomheder har gavn af at have en velkvalificeret og alsidig arbejdskraft. Derfor opfordrer Norddjurs Kommune alle virksomheder til løbende at opkvalificere medarbejderne til fremtidens krav. 8

10 Borgerne skal kende deres udgangspunkt for uddannelse Det er afgørende, at opkvalificeringen bygger ovenpå borgernes kompetencer. Derfor ønsker Norddjurs Kommune, at flest mulige ledige uden en kompetencegivende uddannelse kan få tilbudt realkompetence- og meritafklaring. Med dette udgangspunkt skal der i den arbejdsmarkedspolitiske indsats være fokus på muligheder for et målrettet uddannelses- og kompetenceløft. Norddjurs Kommune ønsker generelt at medvirke til at løfte borgernes kompetencer. Specielt skal der være fokus på kompetenceløft af ledige uden uddannelse eller faglærte med forældede uddannelser. 4.4 Unge skal have en uddannelse I de senere år er flere unge i kommunen gået i gang med uddannelse. Det er positivt, da uddannelse giver de unge større jobsikkerhed på et arbejdsmarked, hvor kravene til kvalifikationer og kompetencer vokser. Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål for at få flere unge i uddannelse: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at flere unge gennemfører en uddannelse: Vi vil medvirke til, at de unge får perspektiv på og motivation til deres uddannelsesdrømme Vi skal understøtte, at unge træffer gode valg af uddannelse Vi vil understøtte de unge i at gennemføre den valgte uddannelse Vi skal give de unge en ansvarsfuld rådgivning om uddannelsesmulighederne Vi skal understøtte et forældrefokus på uddannelse for de unge Gevinsten af uddannelse skal være synlig Nogle unge ser ikke værdien af at tage en uddannelse, og mangler derfor motivation til at påbegynde eller gennemføre en uddannelse. Konsekvensen er, at nogle unge kan få en ustabil beskæftigelse i ufaglærte job, og at virksomhederne fremover kan få svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Norddjurs Kommune ser derfor et behov for, at alle unge forstår værdien af en uddannelse, og at forældre, vejledere, lærere og arbejdsgiverne sender et fælles signal om betydningen af uddannelse for de unges fremtidige muligheder. Norddjurs Kommune ønsker, at arbejdsgivere i endnu højere grad medvirker til at motivere de unge i kommunen til uddannelse. Kommunen vil derfor medvirke til formidling af fritidsjob og erhvervspraktik for de unge, da det kan hjælpe de unge til at få perspektiv på, hvad uddannelse kan bruges til. 9

11 Norddjurs Kommune vil i samarbejde med virksomheder, arbejdsmarkedsorganisationer og uddannelsesinstitutioner bidrage til, at unge kan få de nødvendige praktikforløb, der er en del af en afsluttet uddannelse. Vi skal fremme gode valg af uddannelse For mange unge er det en svær proces at vælge uddannelse. Der er mange uddannelser at vælge mellem, og det kan være svært at overskue uddannelsesvalgets betydning for de efterfølgende jobmuligheder. Kommunalbestyrelsen finder det afgørende, at de unge har et stærkt jobperspektiv i valget af uddannelse. Derfor skal jobperspektivet indgå tydeligt i uddannelsesvejledningen og i rådgivningen af de unge. De unge skal have viden om hvilke uddannelser, der giver gode jobmuligheder aktuelt og fremadrettet i Norddjurs Kommune. Samtidig vil Norddjurs Kommune tage yderligere initiativer, der kan fremme antallet af praktikpladser i virksomhederne til unge, der ønsker en erhvervsuddannelse. Lettere kontakt mellem unge og kommunen Norddjurs Kommune ønsker at opprioritere indsatsen over for de unge. Derfor etableres en ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune, der skal gøre kontakten mellem unge og kommunen lettere. Med oprettelsen af den ungdomsorienterede indgang etableres et tættere samarbejde mellem en række områder i kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcenteret. Formålet med en ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune er blandt andet at øge indsatsen for, at flere unge påbegynder og færdiggør en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Norddjurs Kommune ønsker at sikre en hurtig og koordineret indsats overfor de unge, og det skal en ungdomsorienteret indgang medvirke til. Dette betyder, at de unge i et ungdommeligt og anerkendende miljø kan møde de relevante fagpersoner på ét sted, og at sagsbehandlingen og vejledningen kan foregå et sted, der er uafhængigt af de enkelte uddannelsestilbud, og som har et mindre bureaukratisk præg. Det tværfaglige samarbejde skal medvirke til at forebygge, at unge falder fra uddannelse og beskæftigelse. 4.5 Arbejdsmarkedet skal være rummeligt En stor gruppe af borgere i kommunen har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid og har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gavner alle at deltage på arbejdsmarkedet, og det er derfor vigtigt at skabe plads til borgere med andre udfordringer end ledighed i virksomhederne. 10

12 Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål herfor: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at borgere med andre udfordringer end ledighed deltager på arbejdsmarkedet: Vi vil arbejde for, at der skabes og synliggøres jobåbninger på det rummelige arbejdsmarked Vi vil øge forståelsen af målgruppens ressourcer og støttebehov på arbejdsmarkedet Vi vil udvikle den enkeltes kompetencer til at få og holde kontakt med arbejdsmarkedet Vi vil udfordre virksomhederne til at tage yderligere medansvar for inklusion af borgere med andre udfordringer end ledighed Borgere med andre udfordringer end ledighed skal deltage på arbejdsmarkedet De fleste jobåbninger besættes via netværk. Det er en udfordring for borgere, der mangler et aktivt netværk i forhold til arbejdsmarkedet. Norddjurs Kommune ønsker, at alle borgeres kompetencer bringes i spil på arbejdsmarkedet, og dette budskab skal markedsføres aktivt overfor virksomhederne. Kommunalbestyrelsen opfordrer til dialog med virksomhederne om ressourcer og støttemuligheder ved ansættelse af borgere med andre udfordringer end ledighed. Det er vigtigt, at dialogen giver virksomhederne forståelse af borgernes situation og formåen. Norddjurs Kommune vil derudover arbejde for at skabe jobåbninger og tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere med andre udfordringer end ledighed. Dette skal ske via en løbende dialog med virksomheder og frivillige organisationer, og ved blandt andet at understøtte etablering af socioøkonomiske virksomheder. Borgerens ansvar skal styrkes Borgere med andre udfordringer end ledighed skal støttes i at tage ansvar for egen situation. Det indebærer, at borgerne medvirker til at lægge sin fremtidsplan med afsæt i egne interesser. Borgeren skal have indflydelse på og tage ansvar for udarbejdelse af job- og uddannelsesplaner. Norddjurs Kommune ønsker med udgangspunkt i den arbejdsmarkedspolitiske vision og borgersyn, at kommunens medarbejdere møder borgerne med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Kommunens medarbejdere har i samarbejde med borgeren ansvaret for at finde ud af, hvad der kan styrke borgerens perspektiv i forhold til uddannelse eller job. Samtidig prioriteres, at borgerne i højere grad deltager i kombinationsforløb, hvor der arbejdes parallelt med støtte, behandling, opkvalificering og virksomhedspraktik. Via kombinationen sikres den korteste og bedste vej ind på arbejdsmarkedet. 11

13 4.6 Vi vil udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere Samarbejdet i lokalområdet skal løbende vedligeholdes og styrkes for at optimere måden, vi løser opgaverne på arbejdsmarkedsområdet. Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål herfor: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at vi udvikler indsatsen i samarbejde med vores samarbejdspartnere Vi ønsker, at intensivere dialogen med vores samarbejdspartnere for nå målene Vi vil styrke samarbejdet på tværs til gavn for borgerne og virksomhederne Vi vil videreudvikle og styrke det daglige samarbejde med interessenterne Dialog skaber udvikling For at sikre en stadig udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune er det afgørende med en god og løbende dialog med arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Norddjurs Kommune ønsker at etablere et nyt samarbejde med de hidtidige repræsentanter i LBR for at fastholde kontakten med arbejdsmarkedets parter og andre organisationer. For at videreudvikle samarbejdet med interessenterne på arbejdsmarkedsområdet (virksomheder, brancheorganisationer, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, andre områder i forvaltningen m.v.) vil Norddjurs Kommune tage initiativ til, at der en gang om året afholdes en temadag, hvor interessenterne inviteres til at drøfte det kommende års beskæftigelsesplan og de indsatsområder, som skal prioriteres i det kommende år. Det daglige samarbejde er essentielt Udover de ovenstående initiativer vil Norddjurs Kommune fastholde og udvikle de allerede eksisterende samarbejder med alle aktører på arbejdsmarkedsområdet, herunder virksomheder, brancheorganisationer, interesseorganisationer, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, nabokommuner og den øvrige forvaltning i kommunen. Uden samarbejdet med alle disse samarbejdspartnere kan Norddjurs Kommune ikke løse sine opgaver på arbejdsmarkedsområdet. 12

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Nye formålsbestemmelser i LAB

Nye formålsbestemmelser i LAB Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 6 Nye formålsbestemmelser i LAB Formålsparagraffen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er ikke blevet ændret siden 2003 og er dermed ikke blevet opdateret

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER... 3 2. MÅL FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN I DE KOMMENDE ÅR... 3 3. BÆRENDE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016 Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle 4. Januar 2016 Hovedpunkter 1. Arbejdsmarkedet i Køge og på Sjælland llge nu 2. De nationale og lokale mål for indsatsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2017

Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2017 Center for Familie, Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2017 Faxe Kommune September 2016 Vision og mission Beskæftigelsesplanen sætter rammen for beskæftigelsesindsatsen i 2017. Planen fremsætter

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune. - Opsamlingspapir - April 2011

Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune. - Opsamlingspapir - April 2011 1 Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune - Opsamlingspapir - April 2011 1. Indledning Jobcenter Assens afholdt den 13. april 2011 et fællesseminar for Det Lokale Beskæftigelsesråd og Job-

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 2017 Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 0 1. Forord Beskæftigelsesudvalget i Næstved har stor fokus på, at beskæftigelsesindsatsen skal udvikles og gennemføres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere