Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015"

Transkript

1 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

2 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse Vision og borgersyn De arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer De bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken Mål og sigtepunkter for arbejdsmarkedspolitikken Virksomhederne skal have gode rammer for jobskabelse Alle har gavn af at være en del af fællesskabet Arbejdsstyrken skal opkvalificeres Unge skal have en uddannelse Arbejdsmarkedet skal være rummeligt Vi vil udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere

3 Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttede i 2014, at der skulle udarbejdes en arbejdsmarkedspolitik, der sætter ambitionsniveau, retning og ramme for beskæftigelsesindsatsen og tilgrænsende indsatser i Norddjurs Kommune i de kommende år. Arbejdsmarkedspolitikken skal tage udgangspunkt i borgerne og deres behov for arbejde og uddannelse. Desuden skal arbejdsmarkedspolitikken bidrage til, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsmarkedspolitikken skal derfor favne kommunens beskæftigelsesindsats, unge- og voksenuddannelsesindsats og erhvervsindsats. Arbejdsmarkedspolitikken skal således indeholde elementer, der kan være med til at sætte retning for de tre områder. Arbejdsmarkedspolitikken skal i sin daglige virkning bygge på et anerkendende og samarbejdsorienteret syn på borgeren og de enkelte virksomheder. Arbejdsmarkedspolitikken skal med dette udgangspunkt danne baggrund for formulering af beskæftigelsesplan, strategier og kvalitetsstandarder. Der har i september 2014 været gennemført en konference med lokale samarbejdspartnere om de bærende principper og arbejdsmarkedspolitiske mål for Norddjurs Kommune i de kommende år. Dialogen med samarbejdspartnerne har tydeliggjort, at arbejdsmarkedspolitikken spiller en vigtig rolle for kommunens vækst og udvikling i de kommende år, og at arbejdsmarkedspolitikken skal sigte på at skabe størst mulig sammenhæng mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsindsatsen i kommune. 1. Vision og borgersyn Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, at kunne forsørge sig selv og have ansvar for eget arbejdsliv. Inden for de lovgivningsmæssige rammer vil Norddjurs Kommune arbejdsmarkedspolitiske vision derfor være, at borgeren understøttes i sin ambition om at have et arbejdsliv med den tryghed og livskvalitet, der følger af at have et fast arbejde og mulighed for uddannelse og vejledning. Arbejdsmarkedspolitikken inddrager derfor borgeren i beslutninger, der vedrører deres arbejdsliv på en anerkendende og inkluderende måde. Borgerne har forskellige behov, når de møder arbejdsmarkedsområdet. Udgangspunktet ved ethvert møde mellem Norddjurs Kommune og borgeren er derfor, at disse behov identificeres individuelt og den nødvendige hjælp og vejledning ydes helhedsorienteret. En del borgere har brug for en arbejdsmarkedspolitisk indsats, fordi de i udgangspunktet ikke har den fulde erhvervsevne, er ramt af sygdom, handicap eller på andre måder er sårbare. Den sårbarhed møder Norddjurs Kommune anerkendende og løsningsorienteret med det ud- 2

4 gangspunkt, at borgeren har brug for hjælp til udvikling af ressourcer, perspektiv for det fremtidige arbejdsliv og de hurtigste veje til et fremtidigt liv helt eller delvist på arbejdsmarkedet. 2. De arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer Norddjurs Kommune står aktuelt og i de kommende år overfor en række arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer. Beskæftigelsen i Norddjurs er faldet under krisen på arbejdsmarkedet, der skal genskabes mange arbejdspladser indenfor industrien, hvis et permanent tab af arbejdspladser skal undgås. Traditionelt har der i Norddjurs Kommune været et stort antal ufaglærte, men udviklingen bevirker, at denne type jobs bliver der færre af, og der i fremtiden er mere brug for arbejdskraft med faglige eller mellemlange uddannelser. Arbejdsstyrken falder i Norddjurs Kommune, fordi flere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af alder. Faldet i arbejdsstyrken øger risikoen for mangel på velkvalificeret arbejdskraft og kan udgøre en udfordring for den fremtidige vækst i kommunen. En anden udfordring er at skaffe tilstrækkeligt med praktikpladser og motivere de unge til at påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse, så folketingets målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, kan opfyldes. Endvidere står Norddjurs Kommune overfor en udfordring i forhold til at inkludere borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet. En håndtering af disse udfordringer har stor betydning for den enkelte borgers livskvalitet og forsørgelsesgrundlag, den enkelte virksomhed og for de fremtidige muligheder for at skabe vækst i Norddjurs Kommune. Derudover har den arbejdsmarkedspolitiske situation stor indflydelse på de enkelte borgeres og Norddjurs Kommunes samlede økonomi. Flere i ordinær beskæftigelse og færre, der er afhængige af dagpenge og kontanthjælp på grund af arbejdsløshed, sikrer bedre købekraft, øget skatteevne og færre kommunale udgifter. Kommunalbestyrelsen har derfor taget initiativ til at formulere en række politiske mål og sigtelinjer for, hvordan de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer og muligheder bedst kan imødekommes i Norddjurs Kommune i de kommende år. 3. De bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken Arbejdsmarkedspolitik baseres på en række bærende principper, der sætter borgerne og virksomhederne i centrum. Arbejdsmarkedspolitikken i Norddjurs Kommune tager udgangspunkt i, at alle har gavn af at deltage på arbejdsmarkedet. Det giver den enkelte borger værdi, selvværd og udvikling at 3

5 have et aktivt arbejdsliv uanset om det er på deltid eller fuldtid og det øger udbuddet af arbejdskraft i en tid, hvor demografien lægger pres på arbejdsstyrken. I dialog med samarbejdspartnerne har kommunalbestyrelsen lagt vægt på følgende bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken i de kommende år: Bærende principper for arbejdsmarkedspolitikken i de kommende år: Arbejdsmarkedsindsatsen skal tage afsæt i, at flest mulige skal være en del af arbejdsmarkedet i overensstemmelse med den arbejdsmarkedspolitiske vision Arbejdsmarkedsindsatsen bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, og det derfor gælder om at få ressourcerne frem hos den enkelte borger Et tæt samarbejde med virksomhederne om arbejdsmarkedsindsatsen gavner alle - både virksomheder, beskæftigede og ledige Borgerne skal blive selvforsørgende med tidlig, tilpas, aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats, så ledighedsforløbet bliver så kort som muligt Derfor skal beskæftigelsesindsatsen have som bærende princip, at ressourcerne hos hver enkelt borger skal udvikles, og at virksomhederne skal anspores til og støttes i at være rummelige. Samtidig skal beskæftigelsesindsatsen sikre, at den enkelte borger går aktivt ind i de åbninger, der skabes og opstår i samarbejdet med virksomhederne. Norddjurs Kommune ønsker at arbejde ud fra princippet om mindst mulig indgriben, dvs. den mindst indgribende løsning altid skal have første prioritet. Dette er et princip, der er i lovgivningen på arbejdsmarkedsområdet, hvor der findes regler, som sikrer, at mindre vidtgående redskaber som udgangspunkt afprøves, før mere vidtgående redskaber kommer i spil. Nedenstående illustration viser en indsatstrappe, hvor de forskellige redskaber inden for arbejdsmarkedsområdet er placeret i forhold til, hvor vidtgående de er. De mindst indgribende redskaber er placeret nederst på indsatstrappen. 4

6 Det er afgørende for arbejdsmarkedspolitikkens succes, at kommunen kan tilbyde virksomhederne den service, der bliver efterspurgt. Det er derfor et bærende princip, at der er dialog med virksomhederne om at udvikle og tilpasse kommunens service i forhold til behovene i virksomhederne. Hvis der leveres en god service til virksomhederne, vil det åbne for mere samarbejde med virksomhederne. 4. Mål og sigtepunkter for arbejdsmarkedspolitikken Med afsæt i dialogen med de lokale arbejdsmarkedspolitiske aktører har kommunalbestyrelsen formuleret følgende mål og sigtepunkter for de kommende års arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune: Arbejdsmarkedspolitikken i Norddjurs Kommune har som mål at: fremme jobskabelsen i virksomhederne understøtte varig tilknytning til arbejdsmarkedet flest mulige borgere på arbejdsmarkedet understøtte at arbejdsstyrkens kompetencer matcher virksomhedernes behov medvirke til at de unge i kommunen får uddannelse og job skabe rum til borgere med andre udfordringer end ledighed på arbejdsmarkedet udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere Disse mål og sigtelinjer er udtryk for, at arbejdsmarkedspolitikken skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammevilkår for at tiltrække nye virksomheder og udvikle de eksisterende virksomheder i området. Det skal blandt andet gøres ved at udvikle og tiltrække en engageret og velkvalificeret arbejdskraft til virksomhederne både på kort og lang sigt. Arbejdsmarkedspolitikken skal samtidig medvirke til, at ledige borgere hurtigt og effektivt opnår et nyt job. Indsatsen skal derfor indrettes på, at ledige borgere i kommunen bliver i stand til og motiveres til at søge de mange jobåbninger i kommunen og de omkringliggende kommuner. For en del ledige går den hurtigste vej til et nyt job via uddannelse og opkvalificering. Arbejdsmarkedspolitikken skal derfor understøtte, at ledige uddanner sig. I den forbindelse skal der være øje for indsatser, der kan sikre varig beskæftigelse. Et øget uddannelsesniveau i Norddjurs Kommune kan dermed også medvirke til at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Derudover skal arbejdsmarkedspolitikken sigte på, at unge og voksne borgere, der har svært ved at opnå job på grund af manglende joberfaring, kvalifikationer eller andre udfordringer tilbydes en indsats, som bringer dem tættere på job. Arbejdsmarkedspolitikken er derfor et vigtigt element i kommunens samlede politik for at understøtte og skabe rammer for en positiv udvikling i kommunen. Norddjurs Kommune kan imidlertid ikke på egen hånd lykkes med målene for arbejdsmarkedspolitikken. Det er en forudsætning for at få succes, at det lykkes at videreudvikle samarbejdet med alle aktører på 5

7 arbejdsmarkedsområdet, herunder virksomheder, borgere, brancheorganisationer, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, nabokommuner, den øvrige forvaltning i kommunen m.fl. Arbejdsmarkedspolitikkens succes afhænger desuden af, at der også i fremtiden sikres efterspørgsel på arbejdskraft gennem en aktiv erhvervspolitik. 4.1 Virksomhederne skal have gode rammer for jobskabelse Efter flere års krise ser der ud til at være mere positive takter på arbejdsmarkedet. Faldet i beskæftigelsen er aftaget, og der er forventning om en øget vækst og et større træk fra arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at de positive takter på arbejdsmarkedet udnyttes i størst mulig omfang til gavn for både borgere og virksomheder i Norddjurs Kommune. For at leve op til målet om at fremme jobskabelsen er der følgende delmål: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at jobskabelsen i kommunens virksomheder styrkes: Vi vil medvirke til, at virksomhederne har adgang til kvalificeret og engageret arbejdskraft Vi vil opkvalificere de ledige til nuværende og fremtidige jobåbninger Vi vil yde målrettet rekrutteringsservice til virksomhederne Vi vil opdyrke potentialet for udsatte borgere i mindre virksomheder Vi vil styrke netværket mellem jobcenter, arbejdsgivere og arbejdstagere Der er behov for at øge og styrke samarbejdet med virksomhederne og faglige interesseorganisationer, hvis ovenstående delmål skal indfries. Dialogen med virksomhederne er afgørende En tæt dialog med virksomhederne vil øge mulighederne for, at flere jobåbninger på arbejdsmarkedet bringes i spil overfor de ledige og langtidsledige. Samtidig vil den øgede dialog styrke mulighederne for, at der skabes plads på arbejdsmarkedet til de borgere, som har andre udfordringer end ledighed. For at øge synligheden af virksomhedernes jobåbninger vil Norddjurs Kommune derfor investere i et styrket opsøgende arbejde overfor virksomhederne. I den forbindelse ønsker Norddjurs Kommune at udnytte mulighederne for dialog og samarbejde med virksomhederne om erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske temaer i VækstNorddjurs. 6

8 Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne Den positive udvikling på arbejdsmarkedet og de mange jobåbninger i virksomhederne skal udnyttes i størst mulig omfang. Derfor skal jobcenteret i de kommende år bistå virksomhederne med at rekruttere kvalificeret og engageret arbejdskraft. Norddjurs Kommune vil sikre ressourcer og kompetencer i jobcenteret til at matche de lokale virksomheders behov for arbejdskraft med kvalificerede ledige både på kort og lang sigt. Arbejdsmarkedsudvalget vil tage initiativ til nye måder, hvorpå virksomhederne og de ledige kan mødes. 4.2 Alle har gavn af at være en del af fællesskabet Et af de bærende principper i arbejdsmarkedspolitikken tager udgangspunkt i, at alle i videst muligt omfang ønsker og har gavn af at deltage på arbejdsmarkedet. Det giver den enkelte borger værdi, selvværd og udvikling at have et aktivt arbejdsliv uanset om det er på deltid eller fuldtid. Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at alle ledige bliver en del af fællesskabet: Vi ønsker, at flest muligt har et aktivt arbejdsliv Vi ønsker via en tidlig indsats at sikre, at ledighedsforløbet bliver så kort som muligt for den enkelte ledige Vi ønsker flere bliver opkvalificeret og opnår et højere uddannelsesniveau Vi vil arbejde for, at alle borgerne bliver selvforsørgende med tidlig, tilpas, aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats Vi ønsker via en virksomhedsrettet indsats at hjælpe ledige tilbage til arbejdsmarkedet Vi vil udfordre virksomhederne til at medvirke til inklusion af borgere med andre udfordringer end ledighed For at medvirke til at alle er en del af fællesskabet, er det afgørende, at arbejdsmarkedsindsatsen er tidlig og virksomhedsrettet. Dette øger chancen for at komme i varig beskæftigelse, og derved at kunne forsørge sig selv og familien. En tidlig indsats er afgørende Erfaringen viser, at langvarige ledigheds- og sygeforløb kan føre til, at nogle ikke kommer tilbage til et aktivt arbejdsliv. Norddjurs Kommune ønsker via en tidlig indsats at forebygge langvarige forløb, hvor den enkelte er afhængig af offentlig forsørgelse. Norddjurs Kommune vil allerede i det første møde med borgeren påbegynde den egentlige sagsbehandling, hvor det kan lade sig gøre. Kommunalbestyrelsen har derfor i kvalitetstandarderne prioriteret en indsats, der er endnu tidligere end det, som loven kræver. Den tidlige indsats skal foregår helhedsorienteret fra begyndelsen. 7

9 Virksomhederne har et socialt ansvar Den største effekt for de ledige borgere er, når jobcenteret kan lave indsatser i samarbejde med lokale virksomheder. En af årsagerne til de gode resultater er, at der i vidt omfang kan tages individuelle hensyn i disse forløb, og dette kan medvirke til, at de ledige får en varig til tilknytning til en virksomhed og til arbejdsmarkedet generelt. I Norddjurs Kommune er der allerede en lang række virksomheder, som løfter et socialt ansvar blandt andet via de mange virksomhedscentre. Samarbejdet med virksomhedscentrene skal styrkes og udbygges til gavn for de ledige borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet af forskellige årsager. 4.3 Arbejdsstyrken skal opkvalificeres Den demografiske udvikling betyder, at mange ældre med uddannelse og tillærte kvalifikationer vil forlade arbejdsmarkedet i de kommende år. Det er en udvikling, der kan få store konsekvenser for fremtidens arbejdsmarked, da virksomhederne fremover kan få svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at de mange ufaglærte i arbejdsstyrken i Norddjurs Kommune tilføres såvel grundlæggende som nye og efterspurgte kvalifikationer. Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at hele arbejdsstyrken opkvalificeres: Vi vil skabe en stærkere uddannelseskultur og fremme borgernes uddannelsesmål Vi vil arbejde for en bred og alsidig uddannelse af hele arbejdsstyrken Vi vil opfordre til, at alle virksomheder løbende opkvalificerer deres medarbejdere Vi vil medvirke til relevant opkvalificering for den enkelte og for arbejdsmarkedet som helhed Virksomhedernes uddannelsesbehov skal i centrum For at understøtte den lokale jobskabelse skal der være fokus på såvel den lediges som virksomhedernes uddannelsesbehov. Norddjurs Kommune vil i dialog med den enkelte ledige og virksomhederne holde os opdateret på de kvalifikationer, som den enkelte ledige og virksomhederne efterspørger. Med afsæt i virksomhedernes behov vil Norddjurs Kommune indbyde relevante parter til et samarbejde om at udpege satsningsområder for opkvalificering. Norddjurs Kommune ønsker, at virksomhederne altid er opdateret på de forskellige tilskudsordninger og initiativer på beskæftigelsesområdet. Alle virksomheder har gavn af at have en velkvalificeret og alsidig arbejdskraft. Derfor opfordrer Norddjurs Kommune alle virksomheder til løbende at opkvalificere medarbejderne til fremtidens krav. 8

10 Borgerne skal kende deres udgangspunkt for uddannelse Det er afgørende, at opkvalificeringen bygger ovenpå borgernes kompetencer. Derfor ønsker Norddjurs Kommune, at flest mulige ledige uden en kompetencegivende uddannelse kan få tilbudt realkompetence- og meritafklaring. Med dette udgangspunkt skal der i den arbejdsmarkedspolitiske indsats være fokus på muligheder for et målrettet uddannelses- og kompetenceløft. Norddjurs Kommune ønsker generelt at medvirke til at løfte borgernes kompetencer. Specielt skal der være fokus på kompetenceløft af ledige uden uddannelse eller faglærte med forældede uddannelser. 4.4 Unge skal have en uddannelse I de senere år er flere unge i kommunen gået i gang med uddannelse. Det er positivt, da uddannelse giver de unge større jobsikkerhed på et arbejdsmarked, hvor kravene til kvalifikationer og kompetencer vokser. Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål for at få flere unge i uddannelse: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at flere unge gennemfører en uddannelse: Vi vil medvirke til, at de unge får perspektiv på og motivation til deres uddannelsesdrømme Vi skal understøtte, at unge træffer gode valg af uddannelse Vi vil understøtte de unge i at gennemføre den valgte uddannelse Vi skal give de unge en ansvarsfuld rådgivning om uddannelsesmulighederne Vi skal understøtte et forældrefokus på uddannelse for de unge Gevinsten af uddannelse skal være synlig Nogle unge ser ikke værdien af at tage en uddannelse, og mangler derfor motivation til at påbegynde eller gennemføre en uddannelse. Konsekvensen er, at nogle unge kan få en ustabil beskæftigelse i ufaglærte job, og at virksomhederne fremover kan få svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Norddjurs Kommune ser derfor et behov for, at alle unge forstår værdien af en uddannelse, og at forældre, vejledere, lærere og arbejdsgiverne sender et fælles signal om betydningen af uddannelse for de unges fremtidige muligheder. Norddjurs Kommune ønsker, at arbejdsgivere i endnu højere grad medvirker til at motivere de unge i kommunen til uddannelse. Kommunen vil derfor medvirke til formidling af fritidsjob og erhvervspraktik for de unge, da det kan hjælpe de unge til at få perspektiv på, hvad uddannelse kan bruges til. 9

11 Norddjurs Kommune vil i samarbejde med virksomheder, arbejdsmarkedsorganisationer og uddannelsesinstitutioner bidrage til, at unge kan få de nødvendige praktikforløb, der er en del af en afsluttet uddannelse. Vi skal fremme gode valg af uddannelse For mange unge er det en svær proces at vælge uddannelse. Der er mange uddannelser at vælge mellem, og det kan være svært at overskue uddannelsesvalgets betydning for de efterfølgende jobmuligheder. Kommunalbestyrelsen finder det afgørende, at de unge har et stærkt jobperspektiv i valget af uddannelse. Derfor skal jobperspektivet indgå tydeligt i uddannelsesvejledningen og i rådgivningen af de unge. De unge skal have viden om hvilke uddannelser, der giver gode jobmuligheder aktuelt og fremadrettet i Norddjurs Kommune. Samtidig vil Norddjurs Kommune tage yderligere initiativer, der kan fremme antallet af praktikpladser i virksomhederne til unge, der ønsker en erhvervsuddannelse. Lettere kontakt mellem unge og kommunen Norddjurs Kommune ønsker at opprioritere indsatsen over for de unge. Derfor etableres en ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune, der skal gøre kontakten mellem unge og kommunen lettere. Med oprettelsen af den ungdomsorienterede indgang etableres et tættere samarbejde mellem en række områder i kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcenteret. Formålet med en ungdomsorienteret indgang i Norddjurs Kommune er blandt andet at øge indsatsen for, at flere unge påbegynder og færdiggør en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Norddjurs Kommune ønsker at sikre en hurtig og koordineret indsats overfor de unge, og det skal en ungdomsorienteret indgang medvirke til. Dette betyder, at de unge i et ungdommeligt og anerkendende miljø kan møde de relevante fagpersoner på ét sted, og at sagsbehandlingen og vejledningen kan foregå et sted, der er uafhængigt af de enkelte uddannelsestilbud, og som har et mindre bureaukratisk præg. Det tværfaglige samarbejde skal medvirke til at forebygge, at unge falder fra uddannelse og beskæftigelse. 4.5 Arbejdsmarkedet skal være rummeligt En stor gruppe af borgere i kommunen har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid og har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gavner alle at deltage på arbejdsmarkedet, og det er derfor vigtigt at skabe plads til borgere med andre udfordringer end ledighed i virksomhederne. 10

12 Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål herfor: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at borgere med andre udfordringer end ledighed deltager på arbejdsmarkedet: Vi vil arbejde for, at der skabes og synliggøres jobåbninger på det rummelige arbejdsmarked Vi vil øge forståelsen af målgruppens ressourcer og støttebehov på arbejdsmarkedet Vi vil udvikle den enkeltes kompetencer til at få og holde kontakt med arbejdsmarkedet Vi vil udfordre virksomhederne til at tage yderligere medansvar for inklusion af borgere med andre udfordringer end ledighed Borgere med andre udfordringer end ledighed skal deltage på arbejdsmarkedet De fleste jobåbninger besættes via netværk. Det er en udfordring for borgere, der mangler et aktivt netværk i forhold til arbejdsmarkedet. Norddjurs Kommune ønsker, at alle borgeres kompetencer bringes i spil på arbejdsmarkedet, og dette budskab skal markedsføres aktivt overfor virksomhederne. Kommunalbestyrelsen opfordrer til dialog med virksomhederne om ressourcer og støttemuligheder ved ansættelse af borgere med andre udfordringer end ledighed. Det er vigtigt, at dialogen giver virksomhederne forståelse af borgernes situation og formåen. Norddjurs Kommune vil derudover arbejde for at skabe jobåbninger og tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere med andre udfordringer end ledighed. Dette skal ske via en løbende dialog med virksomheder og frivillige organisationer, og ved blandt andet at understøtte etablering af socioøkonomiske virksomheder. Borgerens ansvar skal styrkes Borgere med andre udfordringer end ledighed skal støttes i at tage ansvar for egen situation. Det indebærer, at borgerne medvirker til at lægge sin fremtidsplan med afsæt i egne interesser. Borgeren skal have indflydelse på og tage ansvar for udarbejdelse af job- og uddannelsesplaner. Norddjurs Kommune ønsker med udgangspunkt i den arbejdsmarkedspolitiske vision og borgersyn, at kommunens medarbejdere møder borgerne med en tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Kommunens medarbejdere har i samarbejde med borgeren ansvaret for at finde ud af, hvad der kan styrke borgerens perspektiv i forhold til uddannelse eller job. Samtidig prioriteres, at borgerne i højere grad deltager i kombinationsforløb, hvor der arbejdes parallelt med støtte, behandling, opkvalificering og virksomhedspraktik. Via kombinationen sikres den korteste og bedste vej ind på arbejdsmarkedet. 11

13 4.6 Vi vil udvikle indsatsen sammen med vores samarbejdspartnere Samarbejdet i lokalområdet skal løbende vedligeholdes og styrkes for at optimere måden, vi løser opgaverne på arbejdsmarkedsområdet. Kommunalbestyrelsen har formuleret følgende politiske delmål herfor: Norddjurs Kommune vil arbejde for, at vi udvikler indsatsen i samarbejde med vores samarbejdspartnere Vi ønsker, at intensivere dialogen med vores samarbejdspartnere for nå målene Vi vil styrke samarbejdet på tværs til gavn for borgerne og virksomhederne Vi vil videreudvikle og styrke det daglige samarbejde med interessenterne Dialog skaber udvikling For at sikre en stadig udvikling af beskæftigelsesindsatsen i Norddjurs Kommune er det afgørende med en god og løbende dialog med arbejdsmarkedets parter og andre interessenter. Norddjurs Kommune ønsker at etablere et nyt samarbejde med de hidtidige repræsentanter i LBR for at fastholde kontakten med arbejdsmarkedets parter og andre organisationer. For at videreudvikle samarbejdet med interessenterne på arbejdsmarkedsområdet (virksomheder, brancheorganisationer, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, andre områder i forvaltningen m.v.) vil Norddjurs Kommune tage initiativ til, at der en gang om året afholdes en temadag, hvor interessenterne inviteres til at drøfte det kommende års beskæftigelsesplan og de indsatsområder, som skal prioriteres i det kommende år. Det daglige samarbejde er essentielt Udover de ovenstående initiativer vil Norddjurs Kommune fastholde og udvikle de allerede eksisterende samarbejder med alle aktører på arbejdsmarkedsområdet, herunder virksomheder, brancheorganisationer, interesseorganisationer, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, nabokommuner og den øvrige forvaltning i kommunen. Uden samarbejdet med alle disse samarbejdspartnere kan Norddjurs Kommune ikke løse sine opgaver på arbejdsmarkedsområdet. 12

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere