Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12"

Transkript

1 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1. Valg af dirigent(er) 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Bestyrelsens forelæggelse af forslag til fusion med Dansk Metal Tele afdeling 1 4. Forslag til beslutning om urafstemning om fusion 5. Nedsættelse af stemmeudvalg 6. Evt. Om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling: På afdelingens ordinære generalforsamling i oktober 2007 fik bestyrelsen mandat til fortsatte fusionsdrøftelser med Dansk Metal Tele afdeling 1. Bestyrelsen vil på den ekstraordinære generalforsamling forelægge resultatet af drøftelserne, således at vedtagelse kan ske ved urafstemning umiddelbart herefter. Det er planen at fusionen kan træde i kraft 1. juni Formalia: Eventuelle fuldmagter fra medlemmer der er tjenstlig forhindret i at deltage på den ekstraordinære generalforsamling skal være afdelingskontoret i hænde senest mandag den 21. april 2008 kl. 15:00. I en pause under generalforsamlingen vil der blive serveret aftensmad. Af hensyn til generalforsamlingens praktiske gennemførelse er tilmelding nødvendig senest den 17. april Du kan benytte snippen neden for eller tilmelde dig på hjemmesiden: tele12.dk Materialet som skal behandles på generalforsamlingen vedlægges indkaldelsen. På afdelingens hjemmeside er der supplerende materiale. Hvis du ønsker dette supplerende materiale i papirudgave bedes du rette henvendelse herom til afdelingskontoret på telefon Med venlig hilsen Bestyrelsen -- Klip og fax Navn: Lønnr. (hvis ansat i TDC): deltager i den ekstraordinære generalforsamling den 23. april Jeg ønsker det supplerende materiale tilsendt i papirudgave (sæt kryds) Sendes eller telefaxes til Tele Afdeling 12, så vi har din tilmelding senest den 17. april 2008 eller tilmeld dig via tele12.dk

2 Materiale til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Indhold: Bestyrelsens forslag til forretningsorden side 2 Bestyrelsens forelæggelse af forslag til fusion side 3 Bestyrelsens forslag til beslutning om urafstemning om fusion side 4 Bestyrelsens forslag til nedsættelse af stemmeudvalg side 9 OBS: På afdelingens hjemmeside tele12.dk kan du læse supplerende materiale om fusionen. Det drejer sig om vedtægter og budgetoversigt for den nye afdeling samt fusionsaftale mellem Dansk Metal Tele afdeling 1 og Dansk Metal Tele Afdeling 12. Du kan rekvirere materialet i papirudgave ved at kontakte afdelingens sekretariat på telefon

3 Vedr. dagsordenens punkt 2 Bestyrelsens forslag til forretningsorden 1. Formanden åbner generalforsamlingen og leder denne under dagsordenens pkt Under dagsordenens pkt. 1 vælges en dirigent til at lede generalforsamlingen. Dirigenten forestår: a) konstatering af generalforsamlingens lovlighed b) godkendelse af forretningsorden c) valg af stemmetællere d) kontrol af og meddelelse om fuldmagter 3. Dirigenten skal lede mødet upartisk og er pligtig til nøje at overvåge, at almindelige regler for mødeledelse og afstemning overholdes. 4. Begæring af ordet skal afleveres skriftligt til dirigenten med oplysning om talerens navn og arbejdsplads. 5. Forslag om afslutning af debatten af en sag, eller begrænsning af taletiden kan stilles af såvel dirigenten som ét af de øvrige medlemmer. 6. Mødets deltagere kan forlange ordet til forretningsorden. I så fald er taletiden højst to minutter. 7. Forslag og ændringsforslag skal stilles skriftligt til dirigenten underskrevet med forslagsstillerens navn og arbejdsplads. 8. Medlemmer der ikke deltager i mødet kan kun modtage valg, såfremt der foreligger skriftlig accept fra den pågældende kandidat. 9. Alle valg og afstemninger kan afgøres ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i vedtægterne. Afstemninger foretages ved håndsoprækning af stemmekort. Skriftlige afstemninger skal foretages, når det forlanges af dirigenten eller af ét medlem. 10. Der føres protokol over mødets forhandlinger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten

4 Vedr. dagsordenens punkt 3. Bestyrelsens forelæggelse af forslag til fusion med Dansk Metal Tele afdeling 1 På den ordinære generalforsamling i oktober 2007 blev følgende beslutningsforslag godkendt: Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til fortsatte fusionsdrøftelser mellem Tele afdeling 1 og Tele Afdeling 12. Endelig beslutning af fusion mellem de to afdelinger kan ske efter at resultatet er forelagt en generalforsamling og vedtaget ved en urafstemning blandt afdelingens medlemmer. I overensstemmelse med denne beslutning er bestyrelsen nu klar til at forelægge resultatet af fusionsdrøftelserne på den ekstraordinære generalforsamling den 23. april Det er planen, at der umiddelbart efter generalforsamlingen bliver gennemført en urafstemning i Tele Afdeling 12. Hvis medlemmerne i Tele Afdeling 12 ved urafstemningen godkender fusionen, og hvis også Dansk Metal Tele afdeling 1 opnår det fornødne flertal, vil der blive holdt stiftende generalforsamling lørdag den 31. maj 2008 kl. 10:00 på Scandic Hotel Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. Det er planen at fusionen kan have virkning fra den 1. juni Bestyrelserne i de to afdelinger har udarbejdet forslag til vedtægter, budgetoversigt og fusionsaftale af 1. april 2008 mellem Dansk Metal Tele afdeling 1 og Dansk Metal Tele Afdeling 12. Det materiale kan læses på afdelingens hjemmeside tele12.dk eller du kan rekvirere materialet i papirudgave ved henvendelse til afdelingssekretariatet på telefon Endvidere henviser vi til forslaget om urafstemning, jf. punkt 4 på de følgende sider

5 Vedr. dagsordenens punkt 4: Forslag til beslutning om urafstemning om fusion Bestyrelsen foreslår, at resultatet af fusionsdrøftelserne snarest muligt sendes til urafstemning i overensstemmelse med det afstemningstema, som er anført nedenfor i det indrammede på side 4 til side 8: URAFSTEMNING OM FUSION Urafstemning om stiftelse af Dansk Metal Tele Afdeling Øst, også benævnt Dansk Metal Tele Øst, dannet ved fusion af de nuværende afdelinger, Dansk Metal Tele afdeling 1 og Dansk Metal Tele Afdeling 12 Med baggrund i afdelingernes forslag til: vedtægter budgetoversigt fusionsaftale af 1. april 2008 gennemføres afstemninger i kompetente forsamlinger i hhv. Dansk Metal Tele afdeling 1 og Dansk Metal Tele Afdeling 12. For Dansk Metal Afdeling 12 s vedkommende vil afstemningen foregår ved urafstemning. Optællingen af stemmerne vil blive overvåget af en repræsentant fra afdelingens generalforsamlingsvalgte revisor, Revisionsinstituttet. Optællingen foregår onsdag den 14. maj 2008 når posten er modtaget fra Post Danmark. Resultatet af afstemningen offentliggøres senere samme dag. Resultatet af afstemningen i Tele afdeling 1 forventes tillige at foreligge den 14. maj Hvis der i begge afdelinger opnås det fornødne flertal for stiftelsen af den nye afdeling, deltager medlemmerne i hhv. Dansk Metal Tele afdeling 1 og Dansk Metal Tele Afdeling 12 i en stiftende generalforsamling for Dansk Metal Tele Øst lørdag den 31. maj 2008 kl. 10:00 på Scandic Hotel Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. For Dansk Metals Tele Afdeling 12 s vedkommende kræver en godkendelse af fusionen, at mere end halvdelen af de afgivne stemmer ved urafstemningen stemmer for stiftelsen af Dansk Metal Tele Øst. For afstemningen skal fremhæves en række elementer, som det enkelte medlem kan indhente yderligere information om hos sin tillidsrepræsentant eller ved henvendelse til Dansk Metal Tele Afdeling 12 s sekretariat: Dansk Metal Tele Afdeling 12 fusionerer med Dansk Metal Tele afdeling 1 pr. 1. juni 2008, med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar Fusionen gennemføres således, at Dansk Metal Tele Afdeling 12 overdrager samtlige sine medlemmer, aktiver og passiver til Dansk Metal Tele Øst. Dette indebærer bl.a. at Tele Afdeling 12 s nuværende fonde overdrages som to fonde i Dansk Metal Tele Øst. Af tekniske og juridiske grunde fortsætter Dansk Metal Tele afdeling 1 som den videreførende afdeling

6 Dansk Metal Tele Øst tilsluttes LO s regionale struktur Afdelingskontingentet for Dansk Metal Tele Øst ændres i forhold til nuværende kontingentsatser i Tele Afdeling 12 således: o For ordinære medlemmer på fuldtid nedsættes afdelingskontingentet fra kr. 186,- til 161,25- pr. md. o For ordinære medlemmer på deltid (under 30 timer pr. uge, men ikke under 15 timer) nedsættes afdelingskontingentet fra kr. 130,75 til kr. 107,50 pr. md. o For ordinære medlemmer på deltid på under 15 timer pr. uge nedsættes afdelingskontingentet fra kr. 50,- til kr. 38,75 pr. md. o For elever og lærlinge nedsættes afdelingskontingentet fra kr. 50,- til kr. 33,- pr. md. o For arbejdsledige (mere end 22 uger) på fuld tid stiger kontingentet fra kr. 50,- til kr. 121,25 pr. md. o For arbejdsledige (mere end 22 uger) på deltid stiger kontingentet fra kr. 50,- til kr. 67,50 pr. md. o For efterlønsmodtagere og pensionister, som i dag ikke betaler afdelingskontingent, vil der blive indført et afdelingskontingent på kr. 11,- pr. md. Af praktiske årsager vil kontingentændringerne dog først træde i kraft ved kontingentindbetalingen som sker ultimo september Afdelingskontingentet vil fremover blive reguleret svarende til stigningerne i nettopristallet, jf. vedtægterne for Dansk Metal Tele Øst. En oversigt over afdelingskontingentet, incl. forbundskontingent fremgår af vedlagte bilag. Fusionen indebærer, at den nuværende Lokalforening Syd i Dansk Metal Tele Afdeling 12 ophører sit virke pr. 31. maj Fusionen sker på baggrund af de af afdelingerne udarbejdede vedtægter, budgetoversigt og fusionsaftalen af 1. april 2008 mellem Dansk Metal Tele afdeling 1 og Dansk Metal Tele Afdeling 12. Materialet kan læses på afdelingens hjemmeside tele12.dk eller bestilles i papirformat ved henvendelse til afdelingskontoret. Meddelelse om afstemningsresultatet udsendes fra afdelingskontoret den 15. maj 2008 til medlemmernes privatadresser. Såfremt der opnås det fornødne flertal fungerer denne meddelelse som en bekræftelse på indkaldelsen til den stiftende generalforsamling. Din stemme afgives på baggrund af ovennævnte

7 Bilag Kontingentsatser for Dansk Metal Tele Øst: Medlemskategorier Ordinære medlemmer Forbundskontingent Afdelingskontingent I alt pr. md. 273,00 161,25 434,25 I gennemsnit under 30 timer, men ikke under 15 timer pr. uge I gennemsnit under 15 timer pr. uge Elever og lærlinge Arbejdsledige - Fuldtid (ved mere end 22 ugers ledighed) Arbejdsledige Deltid (ved mere end 22 ugers ledighed) Efterlønsmodtagere - Fuldtid og deltid Pensionister som hverken modtager dagpenge, efterløn eller løn 194,25 107,50 301,75 127,25 38,75 166,00 65,00 33,00 98,00 213,00 121,25 334,25 134,25 67,50 201,75 146,25 11,00 157,25 0,00 11,00 11,00 NB: Som medlem af Dansk Metal omfattes man automatisk af en fritidsulykkesforsikring og en gruppelivsforsikring der i 2008 yderligere koster hhv. 44,00 kr. og 22,50 kr. pr. md. ud over ovennævnte beløb. Man skal aktivt framelde forsikringerne, hvis man ikke ønsker dem. Hvis man fravælger gruppelivsforsikringen, kan man ikke senere genvælge gruppelivsforsikringen. Kontingenterne til fritidsulykkesforsikringen og gruppelivsforsikringen er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen. A-kassen opkræver særskilte kontingenter udover ovennævnte beløb

8 OBS: Dette er blot en gengivelse af ordlyden og ikke selve stemmesedlen Dansk Metal Tele Afdeling 12 STEMMESEDDEL Jeg stemmer for, at Dansk Metal Tele Afdeling 12 fusionerer til Dansk Metal Tele Afdeling Øst, også benævnt Dansk Metal Tele Øst, som det er beskrevet i det vedlagte materiale, med de heraf afledte konsekvenser for vedtægter, kontingent og økonomi. Såfremt der i Dansk Metal Tele Afdeling 12 opnås et flertal af de afgivende stemmer og hvis Dansk Metal Tele afdeling 1 også opnår det fornødne flertal, indgår medlemmerne i Dansk Metal Tele Afdeling 12 i Dansk Metal Tele Øst, som med virkning pr. 1. juni 2008, stiftes på en generalforsamling lørdag den 31. maj 2008 kl. 10:00 på Scandic Hotel Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. Der stemmes ved at sætte ét X JA til forslaget: NEJ til forslaget: Stemmesedlen foldes med denne side ind Stemmesedlen er ugyldig hvis: stemmesedlen ikke er lagt i den lyseblå stemmekuvert; den lyseblå stemmekuvert ikke er påført cpr.nr. og navn; der er lagt mere end én stemmeseddel i den lyseblå stemmekuvert; stemmesedlen er påført andet end ét kryds i én af rubrikkerne eller den lyseblå stemmekuvert med stemmesedlen ikke senest er modtaget den 14. maj 2008 med morgenposten. Se endvidere bagsiden! - 7 -

9 OBS: Det indrammede gengiver ordlyden på bagsiden af stemmesedlen, men er ikke selve stemmesedlen. Procedure for urafstemningen: Stemmesedlen puttes i den lyseblå stemme-kuvert. Du skal skrive dit cpr.nr. og navn uden på den lyseblå stemme-kuvert. Herefter lægges den lyseblå stemme-kuvert i den hvide post-kuvert til Revisionsinstituttet, hvor portoen er betalt. Post-kuverten lægges herefter i postkassen. Stemmesedlen skal senest være fremme hos Revisionsinstituttet torsdag den 14. maj 2008 med morgenposten. Husk at modtager-betaler-porto er ca. tre hverdage undervejs. Stemmesedlen bør derfor sendes i god tid. Optællingen af stemmerne vil ske den 14. maj En repræsentant fra Revisionsinstituttet vil overvåge optællingen. Ved optællingen benyttes den lyseblå stemmekuvert til at kontrollere at ingen afgiver mere end én stemme. Revisionsinstituttet vil blandt andet overvåge, at stemmesedlen bliver udtaget af den lyseblå stemmekuvert på en sådan måde at anonymiteten, i forhold til hvorledes den enkelte har stemt, sikres Stemmesedlen foldes her med denne side ud

10 Vedr. dagsordenens punkt 5: Bestyrelsens forslag til nedsættelse af stemmeudvalg Bestyrelsen fremsætter følgende forslag: Til at forestå optællingen af stemmerne ved urafstemningen vælger generalforsamlingen et stemmeudvalg bestående af følgende personer: 1. En repræsentant fra Revisionsinstituttet (stemmeudvalgets formand) 2. Magna Petersen 3. Kirsten Glies 4. Pia H. Olsen 5. Pia Overgaard Brøndal 6. Kiss Vognsvend Stemmeudvalget holder møde den 14. maj 2008 kl. 10:00, på afdelingskontoret, hvor stemmerne vil blive optalt, når de ankommer fra Revisionsinstituttet. En repræsentant fra Revisionsinstituttet overvåger optællingen af stemmerne. Afdelingskontoret yder den sekretariatsbistand, som stemmeudvalget måtte have behov for

11 Dansk Metal Tele Afdeling 12 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, København V telefon: telefax: web: tele12.dk

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 6. ordinære generalforsamling Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 i Cirkusbygningen Jernbanegade 8 1608 København V Dørene åbnes for indskrivning kl. 16.00 Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisningen

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere