BESKÆFTIGELSESRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESRAPPORT"

Transkript

1 : BESKÆFTIGELSESRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDINGS EGEN UNDERSØGELSE AF KANDIDATERNES ARBEJDSSITUATION 2006 DESIGNSKOLEN KOLDING

2 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER Konklusioner METODE Undersøgelsens pålidelighed Mulige systematiske skævheder KANDIDATERNES BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesgrad generelt og fordelt på linier Forskellen mellem kandidater og bachelorer Geografisk fordeling HVORFOR IKKE FULDTIDSARBEJDE? Et dynamisk arbejdsmarked Årsager til deltidsbeskæftigelse VEJEN IND PÅ ARBEJDSMARKEDET Hvor hurtigt kommer kandidaterne i arbejde? Jobsøgningsmetoder Beskæftigelse og kandidatalder SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSE OG JOB Faglige kompetencer og beskæftigelse Hvilke faglige kompetencer? Behov for andre kompetencer? PRAKTIK OG UDVEKSLING Praktik Udveksling SIDE 2

3 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER Den foreliggende rapport er en undersøgelse af, hvorledes Designskolen Koldings kandidater klarer sig på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Den er en opfølgning af en rapport, som DK udsendte sidste år som sit bidrag til Kulturministeriets Beskæftigelsesrapport Vi vil i det følgende forsøge at vurdere kandidaternes beskæftigelsessituation her i efteråret 2006, vi vil sige noget om kandidaternes vej ud på arbejdsmarkedet, efter de er færdige på skolen, og vi vil prøve at vurdere, om kandidaternes kvalifikationer er adækvate i forhold til den erhvervsmæssige virkelighed, de står i. Rapporten er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, gennemført i september Desuden er der blevet gennemført en række fokusgruppe- og individuelle interviews med kandidater fra de forskellige uddannelsesretninger. Spørgeskemaundersøgelsen havde en svarprocent på 55, hvilket vi er tilfredse med. Vi har generelt mødt stor imødekommenhed og engagement i undersøgelsen hos de kandidater, vi har været i kontakt med. 1.1 Konklusioner Undersøgelsens resultater kan sammenfattes i følgende konklusioner: Et stort flertal af kandidaterne arbejder indenfor deres fagområde, og de anvender i høj grad de kvalifikationer, de har fået gennem deres studium, i det daglige arbejde. For et stort flertal af kandidaterne har de faglige kvalifikationer været en afgørende faktor ved ansættelsen. Praktikophold og udvekslingsophold er en vigtig del af uddannelsen. Hvis kandidaterne har været i praktik eller været på udvekslingsophold, klarer de sig tydeligt bedre på arbejdsmarkedet. Det gælder både graden af beskæftigelse og tidspunktet for, hvornår de får deres første job. Et relativt stort antal kandidater har mindre end fuldtidsbeskæftigelse. Arbejdsmarkedet indenfor de kreative fag er præget af stor omskiftelighed, og det afspejler sig i at mange kandidater er deltidsbeskæftigede, cirka halvdelen. For mange kandidaters vedkommende er deltidsbeskæftigelse en del af et bevidst valg. Enten fordi de ønsker at være på deltid, eller fordi de har accepteret, at det ikke altid er muligt at opnå fuld beskæftigelse, hvis de vil arbejde med de ting, de er engagerede i. De kandidater, der afslutter deres uddannelse på kandidatniveau, klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end dem, der afslutter deres uddannelse på bachelorniveau. Det er mere udbredt at finde arbejde gennem netværk og personlige kontakter end ved at indsende ansøgninger. Mange kandidater føler, at overgangen fra studium til erhvervslivet er vanskelig og efterlyser en bedre sammenhæng mellem de to miljøer. 2. METODE Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt DK s kandidater, årgangene I alt afsluttede 469 personer deres uddannelse i dette tidsrum (populationen). Vi har fået besvarelser fra 259 personer (respondenter). Det giver en besvarelsesprocent på 55, hvilket må anses for tilfredsstillende. Vi har desuden gennemført en række fokusgruppe- og individuelle interviews med kandidaterne fra de enkelte linier. SIDE 3

4 2.1 Undersøgelsens pålidelighed For at sikre at respondenterne udgør et repræsentativt udsnit af populationen, er det undersøgt, om besvarelsesprocenten er ens fordelt på uddannelsesretning og afgangsår. Se endvidere slutnote A. 2.2 Mulige systematiske skævheder Man kunne forstille sig systematiske skævheder i, hvem der har besvaret spørgeskemaet. Der er for eksempel den mulighed, at kandidater fra nogle studieretninger har været mere motiverede til at svare end andre. Hvis vi ser på besvarelsesprocenterne fordelt på studieretning (tabel 1), ligger de mellem 45% og 70%. Den største afvigelse fra gennemsnittet finder vi på Grafisk Design, hvor forskellen er 15 procentpoint. Ellers er afvigelserne mindre end ± 10 procentpoint. Afvigelserne kan muligvis være årsag til en vis skævhed i visse resultater, men påvirkningen kan ikke være så stor, og det vil i øvrigt ikke give nogen mening at prøve at tage højde for dem i beregningen af procentsatser. Tabel 1: Besvarelsesprocent fordelt på studieretning Respondenter Kandidater Besvarelsesprocent Grafisk Design % Illustration % Mode % Tekstil % Industrielt Design % Interaktive Medier % Keramik % I alt % En anden mulighed for skævheder kunne ligge i, at man med stigende kandidatalder bliver enten mere eller mindre motiveret for at besvare spørgeskemaer angående beskæftigelse. Hvis vi ser på besvarelsesprocenterne fordelt på årgang (tabel 2) ses det, at respondenterne er rimeligt fordelt de enkelte årgange. Størst afvigelse fra gennemsnittet findes på årgang 2001, med 21 procentpoint, og på årgang 2003 med 9 procentpoint. Ellers er forskellene på mindre end ± 7 procentpoint. SIDE 4

5 Tabel 2: Besvarelsesprocent fordelt på kandidatårgang År Kandidater Respondenter Besvarelsesprocent 50% 60% 48% 56% 76% År I alt Kandidater Respondenter Besvarelsesprocent 47% 64% 51% 50% 55% Vi har i dette afsnit fremlagt vores talmateriale og prøvet at give en vurdering af den usikkerhed, som tallene er behæftet med. Metodisk set er en svarprocent på 55 tilfredsstillende, og vi mener, at tallene ikke indeholder nogle alvorlige, systematiske skævheder. Men det skal bemærkes, at mange delresultater er baseret på et lille antal svarpersoner, og derfor behæftet med en relativt stor usikkerhed. I det følgende bruger vi betegnelserne respondenter og kandidater som synonyme, men alle tal bygger naturligvis på respondenternes svar. 3. KANDIDATERNES BESKÆFTIGELSE 3.1 Beskæftigelsesgrad generelt og fordelt på linier Arbejdsmarkedet for design-kandidater er præget af dynamik og hurtige forandringer. Man kan som kandidat ikke være sikker på at beholde en fast stilling i årevis, og en stor del af kandidaterne er freelance, selvstændige eller ansat for kortere tid som projektmedarbejdere og lignende. Det er derfor karakteristisk for kandidaternes beskæftigelsesmønster, at en stor del af dem har deltidsarbejde. Halvdelen af respondenterne svarer, at de arbejder fuld tid eller mere, mens den anden halvdel er mere eller mindre deltidsbeskæftigede. 73 % har haft en beskæftigelsesgrad på mere end 50% i løbet af det seneste år, mens 17,5% har haft en beskæftigelsesgrad på under 25%. 1 To respondenter har ikke angivet kandidatårgang SIDE 5

6 Diagram 1: Kandidaternes beskæftigelsesgrad 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuldtid 100% - 75% 74% - 50% 49% - 25% 24% - 0% Sammenligner man de forskellige fagretninger, findes den højeste beskæftigelse indenfor Grafisk Design, Mode og Interaktive Medier, med en fuldtidsbeskæftigelse på henholdsvis 60%, 76% og 65%. Den laveste beskæftigelse findes hos Illustration og Keramik med fuldtidsbeskæftigelse på henholdsvis 35% og 27%. Tilsvarende finder man, at gruppen med lav beskæftigelse (mindre 25% beskæftigelsesgrad) er mindst hos Grafisk Design, Mode og Interaktive Medier, hhv. 10%, 12% og 15%, og størst hos Illustration og Keramik, hhv. 24% og 24%. Tabel 3: Beskæftigelsesgrad fordelt på linier Grafisk Design Illustration Mode Tekstil Fuldtid eller mere 60% 35% 76% 43% 99%-75% 18% 14% 6% 12% 74%-50% 6% 24% 3% 16% 49%-25% 6% 3% 3% 10% 24%-0% 10% 24% 12% 18% Personer i alt Industrielt Design Interaktive Medier Keramik I alt Fuldtid eller mere 52% 65% 27% 50% 99%-75% 9% 0% 5% 10% 74%-50% 17% 0% 22% 13% 49%-25% 0% 19% 22% 10% 24%-0% 22% 15% 24% 18% Personer i alt SIDE 6

7 3.2 Forskellen mellem kandidater og bachelorer Et mindre antal af DK s studerende afslutter uddannelsen på bachelor-niveau. I alt 39 af respondenterne anførte, at de havde afsluttet deres uddannelse med et liniebevis efter tre år. En sammenligning af beskæftigelsen for kandidater, henholdsvis på bachelor-niveau og på kandidat-niveau viser, at de på kandidat-niveau klarer sig tydeligt bedre. 62% af respondenterne på kandidat-niveau har en beskæftigelsesgrad på over 75%, mens det kun gælder for 49% af respondenterne på bachelor-niveau. I gruppen med lav beskæftigelse har 34% af respondenterne på bachelor-niveau en beskæftigelsesgrad på under 50%, mens det kun gælder for 26% respondenterne på kandidat-niveau. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diagram 2: Beskæftigelsesgrad for kandidater og bachelorer Fuldtid eller mere 99%-75% 74%-50% 49%-25% 24%-0% Afgangsbevis (ca. 5 år) Liniebevis (ca. 3 år) 3.3 Geografisk fordeling Hvis man ser på, hvor respondenterne finder arbejde, så er København og Århus de store aftagere med henholdsvis 33% og 24%. Andelen af kandidater i Vejle og Fyns amter er henholdsvis 18% og 11%. Et mindre antal respondenter, 3%, er bosat i udlandet. Diagram 3: Respondenternes geografiske fordeling Udlandet Øvrige Jylland Århus Amt Vejle Amt Fyns Amt Øvrige sjælland Storkøbenhavn Antal respondenter SIDE 7

8 4. HVORFOR IKKE FULDTIDSARBEJDE? 4.1 Et dynamisk arbejdsmarked Kandidaterne har gennemsnitligt haft 3,16 jobs siden de blev færdige. Det skal ses i forhold til en gennemsnitlig kandidatalder 2 på 4,8 år, og må betragtes som en indikator på, at arbejdsmarkedet for kandidaterne er meget dynamisk og hele tiden under forandring. Der findes selvfølgelig jobs, for eksempel indenfor undervisning, der indebærer en sikker ansættelsessituation; men en stor del kandidaterne møder en mere omskiftelig virkelighed. En typisk situation for mange kandidater er, at de lever af en serie korterevarende opgaver og eventuelt tager forskellige jobs udenfor deres fagområde for at få økonomien til at hænge sammen. For mange kandidaters vedkommende er deltidsbeskæftigelse en del af et bevidst valg, forstået på den måde, at de enten har ønsket at arbejde på deltid eller at de har accepteret, at hvis de vil arbejde inden for deres profession, kan de ikke altid at have fuld beskæftigelse. Men det jo ikke fordi, jeg har noget imod at være fastansat. Og jeg tror da også, at hvis jeg får tilbudt noget her, og jeg kan sidde rimeligt fast og få min gode løn, så er jeg da nok til fals for mammon. Men det er jo heller ikke et frit valg, når man er selvstændig. Kommer der en opgave, så siger man ja, og kommer der to, så må man jo knokle. (Kandidat fra Illustration) Der er flere muligheder for at arbejde med spændende opgaver ved ikke at blive fast ansat. Det er på mange måder et bevidst valg ikke at gå efter det faste job. Jeg vil gerne være med i hele processen. Det får man kun mulighed for, når man er selvstændig. Ellers skal du arbejde for et meget lille firma. (Kandidater fra Interaktive Medier) Nu hvor jeg så er blevet fyret fra det arbejde, jeg havde fået nu jeg har ikke fortrudt at jeg sagde op ved X-firma. For det var på tide for mig at komme videre, af forskellige årsager. Men man kan da selvfølgelig sige, at det var træls at have sagt et godt job op. (Kandidat fra Mode) 4.2 Årsager til deltidsbeskæftigelse Vi har spurgt om årsagerne til, at mange kandidater ikke har fuldtidsarbejde. (tabel 4) Da spørgeskemaet gav mulighed for at angive flere svar, kan opgørelsen kun betragtes som et omtrentligt billede af situationen. 116 respondenter gav i alt 225 svar. Svarene kan fordeles i fire typer: 2 Kandidatalder forstået som hvor lang tid, kandidaten har været færdiguddannet SIDE 8

9 Tabel 4: Hvorfor mener du, at du for øjeblikket er uden fuld beskæftigelse? Jeg ønsker at være på deltid 33 Der bliver ikke opslået jobs inden for mit fagområde 40 Der bliver ikke opslået jobs indenfor min geografiske region Min uddannelse er ikke god nok - jeg mangler aktuelle kvalifikationer Jeg mangler erhvervserfaring 24 Graviditet/barsel eller manglende børnepasningsmuligheder Jeg er ikke god til at skrive ansøgninger/gå til samtaler 12 Personlige årsager 10 Andet (uddyb gerne) 3 50 Svar i alt 225 Respondenter i alt 116 Antal svar svar handlede om, at respondenten har ønsket at være på deltid eller har valgt at arbejde som freelance med risiko for ikke at kunne finde arbejde på fuld tid. 4 Er selvstændig i designgruppe, hvor vi er 4 medlemmer. Vi er desværre alle nødt til at have deltidsjobs ved siden af vores designvirksomhed for at kunne overleve. som freelance har jeg færre timer men til bedre løn. Jeg ønsker ikke p.t. mere arbejdstid. 60 svar drejede sig om, at respondenten ikke har kunnet finde nok arbejde. Jeg er ansat 30 timer / uge - og har egen freelance virksomhed ved siden af. Dette er for at få sjove opgaver - der ikke betaler mig nok til at jeg kan leve af det. Jeg er kontraktansat mellem 8 og 9 måneder om året, og arbejder 3-4 måneder freelance/på dagpenge. 61 svar handlede om, at respondenten mangler kvalifikationer af forskellig art. jeg er i gang med at opgradere mig til at kunne bruge min uddannelse i erhvervslivet mangler kundskab indenfor computerprogrammer som photoshop og illustrator 35 svar drejede sig om personlige forhold. Heraf var fem begyndt på en anden uddannelse, mens tyve svar omhandlede børn og barsel. jeg forsøger at være selvstændig og har fået 2 børn Siden jeg tog afgang har jeg fået to børn. Har prioriteret dem de sidste år og er først nu ved at finde tilbage ind i karrieren. 3 Vi har kigget på de uddybende svar til kategorien andet og fordelt dem på de fire typer, der er omtalt nedenfor. 4 Citaterne er taget fra et spørgsmål i spørgeskemaet, hvor kandidaterne bliver bedt om at uddybe deres svar på årsagerne til, at de ikke er på fuld tid. SIDE 9

10 Samlet tegner der sig et billede af et omskifteligt og konkurrencepræget arbejdsmarked, hvor der kræves initiativ og vedholdenhed for at slå igennem. Tilsvarende er kandidaternes måder at tackle situationen på meget individuelle. De individuelle løsninger afspejler sig i forskellige grader af beskæftigelse, og beskæftigelsesgraden varierer meget i løbet af karrieren. 5. VEJEN IND PÅ ARBEJDSMARKEDET 5.1 Hvor hurtigt kommer kandidaterne i arbejde? Det er interessant, hvordan kandidaterne finder vej ind på arbejdsmarkedet efter afslutningen af uddannelsen. Flertallet af respondenterne fandt ret hurtigt et job, 11% havde arbejde, da de forlod skolen, og i løbet af det første halve år fandt 62% af respondenterne arbejde. Men der er også nogle, for hvem det er svært at komme i gang, for en gruppe på 27% tog det mere end et år, før de kom i arbejde. Diagram 4: Hvornår får kandidaterne det første job? Antal personer mdr. 0-3 mdr. 4-6 mdr mdr. 1-2 år Mere end 2 år 5.2 Jobsøgningsmetoder Jobsøgningsmetoderne kan deles i to kategorier. Den ene metode er at indsende ansøgninger, uopfordrede eller som svar på opslåede stillinger. Den anden metode er at finde et arbejde gennem netværk og personlige kontakter. Hvis vi fordeler svarene i tabel 5 på de to kategorier, ser det ud til, at netværks-metoden er lidt mere udbredt end ansøgnings-metoden. Respondenterne kunne anføre flere svar på spørgsmålet Hvordan fandt du dit første job?, og der var 335 svar fra 223 respondenter. 138 svar anførte ansøgningsmetoden, mens 168 svar anførte netværksmetoden. SIDE 10

11 Tabel 5: Hvordan fandt kandidaterne det første job? Antal svar 1: Gennem stillingsannoncer i avis 35 2: Gennem stillingsannonce i fagblad 4 3: Gennem stillingsannoncer på internettet 35 4: Gennem personlige kontakter uden for studiet 85 5: Via uopfordrede henvendelser til arbejdsgivere 56 6: Via uopfordrede henvendelser fra arbejdsgivere 48 7: Gennem projektkontakter 17 8: Gennem studiejob 6 9: Gennem praktik 12 10: Gennem A-kassen/fagforeningen 1 11: Gennem Arbejdsformidlingen/anden aktør 7 12: Andet 29 Antal svar 335 Respondenter i alt 223 Tendensen indenfor designområdet er altså den samme som for mange andre brancher, nemlig at netværk er den vigtigste metode at skaffe sig arbejde på. Det er en naturlig følge af, at organiseringen indenfor branchen i høj grad er formelle og uformelle netværk, mange af kortere varighed. 5.3 Beskæftigelse og kandidatalder Man må formode, at kandidaterne efterhånden bliver bedre til at manøvrere på arbejdsmarkedet, og at deres beskæftigelsesgrad vil stige, jo længere tid de har været på arbejdsmarkedet. Tallene i DK s bidrag til Kulturministeriets Beskæftigelsesrapport 2005 antydede, at dette var tilfældet. Vi kan se, at ledigheden falder med kandidatalderen. Ledighed er her defineret som en beskæftigelsesgrad på mindre end 24% (diagram 5). Årgangene har en gennemsnitlig ledighed på 15,4%, mens årgangene har en gennemsnitlig ledighed på 19,3%. Men billedet er ikke entydigt. Kandidaternes karriereforløb er meget individuelle, og for mange af kandidaterne fluktuerer graden af beskæftigelse i løbet af karriereforløbet. Vi kan ikke konkludere af respondenternes svar, at beskæftigelsesgraden udelukkende stiger med stigende kandidatalder. (diagram 5). SIDE 11

12 Diagram 5: Beskæftigelsesgrad fordelt på kandidat-årgang 100% 80% 60% 40% 20% 0% I alt Fuldtid eller mere 99% - 75% 74% - 50% 49% - 25% 24% - 0% 6. SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSE OG JOB Hvordan føler kandidaterne, at uddannelsen på DK har rustet dem til deres nuværende jobfunktioner? Her viser spørgeskemaundersøgelsen to tendenser. På den ene side anvender det store flertal af kandidaterne det, de har lært, i deres daglige arbejde, og deres faglige kvalifikationer er afgørende for, at de har fundet arbejde. På den anden side mener et stort flertal også, at der er kvalifikationer, som de ikke har fået med sig gennem uddannelsen, og har haft behov for efteruddannelse af den ene eller anden slags. 6.1 Faglige kompetencer og beskæftigelse På spørgsmålet om, hvorvidt kandidaterne anvender deres faglige kompetencer i deres nuværende job, svarer 61%, at de anvender dem i høj grad eller i meget høj grad, mens 83% anvender dem i nogen grad eller mere. (Tabel 6) Det ser således ud til, at DK i høj grad giver kandidaterne en række faglige kvalifikationer med, som de kan bruge på arbejdsmarkedet. Tabel 6: Vil du betegne dit nuværende job som relateret til din uddannelses hovedområde? - Anvender du de specifikke faglige kompetencer, som er erhvervede gennem uddannelsen? Respondenter Procent I meget høj grad 88 37% I høj grad 56 24% I nogen grad 52 22% I mindre grad 24 10% Slet ikke 14 6% Ikke relevant 4 2% I alt % SIDE 12

13 Når man ser på, om kandidaternes faglige kvalifikationer har betydning for deres ansættelse, svarer 80%, at det har de i høj grad eller meget høj grad, og kun 3% svarer, at det har haft mindre betydning eller slet ikke. (tabel 7) Når kandidaterne finder et arbejde, er det altså i høj grad et resultat af de faglige kvalifikationer, som de har erhvervet sig i løbet af deres studium. Tabel 7: Hvad vurderer du har været afgørende for din ansættelse/dit job? - Jeg har de rette faglige kvalifikationer Respondenter Procent I meget høj grad 96 42% I høj grad 88 38% I nogen grad 32 14% I mindre grad 7 3% Slet ikke 1 0% Ikke relevant 3 1% I alt ,00% 6.2 Hvilke faglige kompetencer? Vi spurgte til, hvilke generelle faglige kvalifikationer, som kandidaterne havde haft brug for i deres arbejde. (Tabel 8) Tabel 8: Efterspørgsel på generelle faglige kvalifikationer i kandidaternes arbejdsliv I hvor høj grad har du oplevet disse kvalifikationer efterspurgt i dit arbejdsliv? I At arbejde selvstændigt 94% Helhedsforståelse, overblik og alsidighed Procent, der har oplevet kvalifikationen efterspurgt i høj grad eller i meget høj grad 90% Kreativitet, idé- og konceptudvikling 88% At kunne arbejde under pres 84% Samarbejde 84% At være omstillingsparat 79% Mundtlig formidling 77% Analytisk sans 73% SIDE 13

14 Projektplanlægning, projektstyring 67% At arbejde i teams 67% Projektarbejdsmetode 58% Skriftlig formidling 52% Tilsvarende spurgte vi til de mere specifikt faglige kvalifikationer, i hvor høj grad kandidaterne har haft brug for dem i deres arbejde. (tabel 9) Tabel 9: Efterspørgsel på specifikke faglige kvalifikationer i kandidaternes arbejdsliv I hvor høj grad har du oplevet disse kvalifikationer efterspurgt i dit arbejdsliv? Digital formidling 68% 2D skitsering 61% Teknik, konstruktion og materialer 60% Æstetisk teori og formlære 58% Fagets praksis 55% 3D skitsering 35% Fagets teori og historie 18% Procent, der har oplevet kvalifikationen efterspurgt i høj grad eller i meget høj grad 6.3 Behov for andre kompetencer? Man kan konkludere, at kandidaterne har haft god brug for mange af de kvalifikationer, der har erhvervet sig i løbet af uddannelsen. På den anden side er der også mange, der svarer, at de har savnet fag eller kompetencer i uddannelsen. Her svarer 84% ja. På spørgsmålet, om de har savnet efteruddannelsen, svarer 63% ja. Vi spurgte til, hvilke kompetencer respondenterne har savnet. Det fremgår af besvarelserne, at mens der er stor tilfredshed med undervisningen i designprocessen og i den kunstneriske proces, så mangler mange kandidater erfaringer med, hvorledes de skal anvende deres kunnen i en praktisk / kommerciel virkelighed. Det skal her nævnes, at undersøgelsen afspejler undervisningen med en fem til ti års forsinkelse, og således ikke inddrager de seneste års ændringer i studieplanerne. I alt 198 respondenter besvarede spørgsmålet: Hvilke fag / kompetencer har du savnet?. Svarene kan groft inddeles i tre kategorier: Hovedparten af svarene af svarene drejer sig om, at kandidaterne syntes, at de har manglet et generelt kendskab til erhvervslivet. Til økonomi, marketing, organisation, til de praktiske aspekter ved at etablere sig som selvstændig. SIDE 14

15 Mange har manglet viden om hvordan man sælger sig selv på arbejdsmarkedet, og efterlyser viden om jobsøgning og karriereplanlægning. Jeg har generelt været meget tilfreds med uddannelsen og dens mangfoldige undervisning og undervisere, men det kunne måske være en fordel med mere undervisning i fagets forretningsgange i en rigtig virksomhed. Det kunne også være relevant med undervisning i de praktiske foranstaltninger omkring at arbejde freelance. Det kræver næsten at man tager kurser efter uddannelsen, for at kunne arbejde freelance. Kunne det måske ligge som en del af uddannelsen? Jeg synes det er relevant med undervisning i reklame / marketing. Mange designere vælger at blive selvstændige. Her er det ønskværdigt med undervisning udi at sælge sig selv som freelancer / selvstændig. Altså en handels- og økonomiorienteret undervisningsdel. Der er også mange, der efterlyser en viden om, hvorledes man omsætter sit design til et praktisk kommercielt / industrielt produkt. Kendskab til produktionsprocesser, til arbejdsgange, til tekniske detaljer. Undervisning rettet mod et job i industrien, viden om arbejdsrutiner og planlægning i forbindelse med fremstilling af en kollektion, samt en udbygget undervisning i design på computer. fra idé til tryk: dvs. at kunne færdiggøre et projekt og kunne håndtere klargøring til tryk. Adskillige savner kendskab til computerprogrammer og arbejdsprocesser på en computer. Dette er selvfølgelig en naturlig konsekvens af den hurtige udvikling på IT-området de sidste år. Computer skills, lære at tegne på computer, hvordan lave præsentation, materialer til samtaler med firmaer, evt. opsætning til udsendelse på mails. Solidt kendskab til design på computer. Jeg har savnet mere computerundervisning i 3-D og grafiske programmer. Samlet tegner der sig et billede af, at der er en vis afstand mellem undervisningen og den erhvervsmæssige virkelighed. 7. PRAKTIK OG UDVEKSLING 7.1 Praktik Den forbindelse til det praktiske liv uden for skolen, som mange af kandidaterne efterlyser, kan blandt andet opnås gennem praktik. Hvis kandidaterne har været i praktik, er det tydeligt, at de hurtigere kommer i arbejde efter studiet. Praktik i løbet af studiet må betragtes som et godt værktøj til at ruste de studerende til deres kommende arbejde, og DK har da også indført praktik som et element i studieplanerne, hvor de studerende opfordres meget til tage et praktikophold eller studieophold. 58% af de kandidater, der var i praktik, havde fundet arbejde efter tre måneder, mens dette kun gælder for 32% af dem, der ikke havde været i praktik. Seks måneder efter eksamen er forholdet mellem de to grupper 78% / 59%. I den modsatte ende har vi de kandidater, der først finder arbejde efter et år eller mere. Her har vi 14% af de kandidater, der har været i praktik, og 36% af de, der ikke har været i praktik. SIDE 15

16 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diagram 6: Hvor hurtigt får kandidaterne arbejde? 0 mdr. 0-3 mdr. Været i praktik 4-6 mdr mdr. 1-2 år > 2 år Ikke været i praktik Der en også en tydelig sammenhæng mellem kandidaternes beskæftigelsesgrad og det at have været i praktik. 63% af de personer, der har været i praktik har fuldtidsbeskæftigelse, mens kun 43% af de personer, der ikke har været i praktik har fuldtidsbeskæftigelse. Tilsvarende ser vi, at 10% af de, der har været i praktik, tilhører gruppen af de lavest beskæftigede, mens det gælder for 23% af de personer, der ikke har været i praktik. Der kunne selvfølgelig være en alternativ forklaring på sammenhængen mellem praktikforløb og beskæftigelsesgrad. Det kan være, at de kandidater, der har skaffet sig praktikophold på et tidspunkt, hvor dette ikke var så almindeligt, er de mest initiativrige og engagerede. Og at det er disse karaktertræk, der senere giver dem bedre chancer for at få et job. Diagram 7: Praktik og beskæftigelsesgrad 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuldtid eller mere 99%- 75% Været i praktik 74%- 50% 49%- 25% Ikke været i praktik 24%-0% 7.2 Udveksling Det ser også ud til, at et udvekslingsophold forøger kandidaternes chance for at opnå beskæftigelse. Sammenhængen er dog ikke helt så tydelig som for praktikophold. Personer, der har været på udveksling, kommer hurtigere i job efter den afsluttende eksamen. 71% har fået et job i løbet af de første seks måneder, mens det kun gælder for 57% af dem, der ikke har været på udveksling. I den anden ende har 22% af dem, der har været på udveksling, ikke fået job efter et år, mens dette gælder for 34% af de ikke udvekslede. SIDE 16

17 Diagram 8: Hvor hurtigt får kandidaterne arbejde? 40% 30% 20% 10% 0% 0 mdr. 0-3 mdr. 4-6 mdr mdr. 1-2 år > 2 år Udveksling Ikke Udveksling 56% af de personer, der har været på et udvekslingsophold har fuldtidsbeskæftigelse, mens kun 46% af de personer, der ikke har været på et udvekslingsophold har fuldtidsbeskæftigelse. Blandt de lavest beskæftigede ser vi, at 13% af de, der har været på et udvekslingsophold, tilhører gruppen af de lavest beskæftigede, mens det gælder for 21% af de personer, der ikke har været på et udvekslingsophold. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuldtid eller mere Diagram 9: Udvekslingsophold og beskæftigelsesgrad 99%-75% 74%-50% 49%-25% 24%-0% Udveksling Ikke udveksling Der er meget, der tyder på, at både praktikophold og udvekslingsophold har en gunstig indvirkning på kandidaternes jobmuligheder efter studiet. Igennem praktik og udveksling får studerende udvidet deres forståelse for fagets muligheder og vilkår og skaffer sig kontakter, der kan være værdifulde for deres karriere. Og man må formode, at det er disse kvaliteter, der viser sig i form af bedre beskæftigelse. SIDE 17

18 A For at give et indtryk af, hvor meget usikkerhed resultaterne er behæftet med, kan man bruge en tilnærmet formel for, hvilket interval man kan regne med de rigtige tal ligger indenfor med 95% sikkerhed. For eksempel angiver 50,2% af 251 respondenter, at de har fuldtidsjob. (Tabel 3). Den tilnærmede formel siger, at den rigtige procentdel med 95% sikkerhed ligger i intervallet p ± 1.96 * sqrt (p * (1-p) / n), hvor sqrt er kvadratroden, p er det tal, vi ønsker at udregne usikkerheden på, og n er det samlede antal respondenter. 0,502 ± sqrt (0,502 * (1 0,502 / 251) giver et interval mellem 44,0% og 56,4%. Vi har altså 95% s sandsynlighed for, at den rigtige fuldtidsbeskæftigelse ligger mellem 44,0% og 56,4%. Formlen har den svaghed, at den ikke tager hensyn til, hvor stor populationen er, men regner med en stikprøve fra en uendelig stor population. Den høje besvarelsesprocent på 55 er altså ikke regnet med, så det rigtige sandsynlighedsinterval vil være noget mere præcist. SIDE 18

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011

Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet. Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Analyse af dimittenderne fra 2008-2011 Januar 2012 2 Unge ingeniørers møde med arbejdsmarkedet Resume Ingeniørarbejdsmarkedet er en seismograf for de økonomiske

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København

Dimittend- undersøgelse 2011. Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Dimittend- undersøgelse 2011 Baseret på spørgeskema blandt dimittender fra 2008 2011 IT-Universitetet i København Indhold Om undersøgelsen side 3 Samlede resultater side 7 Opsummering side 16 Data side

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSE RAPPORT Dato 29/09/2014 Udarbejdet af Rambøll Ramboll Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S Denmark T +45 5161 1000 F +45 5161

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Sådan øger du chancen for et job

Sådan øger du chancen for et job Sådan øger du chancen for et job Her får du to trin-for-trin guider, der hjælper dig med, hvordan du som jobsøgende kommer i job. Begge guider har en masse konkrete og håndgribelige råd. Nogle af rådene

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 ROSKILDE UNIVERSITET Undersøgelsen er gennemført af: Thomas Lejre og Sine Prahl Uddannelses- og Forskningsafdelingen Omslag

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks eneste konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af dygtige cand.merc.- og cand.oecon.studerende

Læs mere

Rekrutteringsanalysen 2014

Rekrutteringsanalysen 2014 Rekrutteringsanalysen 2014 www.ballisager.com Indhold BAGGRUND Side 3 RESUMÉ Side 4 KAPITEL 1 - VIRKSOMHEDERNES REKRUTTERINGSKANALER Side 5 KAPITEL 2 - SÅDAN VIRKER UOPFORDRET JOBSØGNING Side 12 KAPITEL

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004

Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 SIDE 1/8 Digitalisering & E-handel 14. juni 2004 Formålet med ovennævnte seminar var at sikre de nordjyske SMVers bevågenhed i forhold til udviklingen af digitalisering og e-handel indenfor markederne

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur

De nyuddannede på arbejdsmarkedet. En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur De nyuddannede på arbejdsmarkedet En undersøgelse af studerende og lederes holdninger til jobsøgning og arbejdspladskultur Ledernes Hovedorganisation Moment Oktober 2006 1 Indledning...2 Sammenfatning...2

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

2. UDDANNELSEN PÅ RUC

2. UDDANNELSEN PÅ RUC Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 1 af 27 1. BAGGRUND 1.1 Køn Mand Kvinde 1.2 Din alder 20-22 år 29-31 år 38-40 år 47-49 år 23-25 år 32-34 år 41-43 år 50-52 år 26-28 år 35-37

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere