DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden Også perioden novb til novb har som den forudgående beretningsperiode været præget af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden 1984-85 Også perioden novb. 1984 til novb. 1985 har som den forudgående beretningsperiode været præget af"

Transkript

1 DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden Også perioden novb til novb har som den forudgående beretningsperiode været præget af offentlighedens og mediernes interesse for de psykiatriske institutioner. Snart en, snart en anden psykiatrisk institution har været i mediernes søgelys. Den politiske/økonomiske situation er og har fortsat været præget af den borgerlige regering og det borgerlige folketingsflertal. Helt i tråd hermed greb det borgerlige folketingsflertal, regeringspartierne: konservative, venstre, centrumdemokraterne og kristeligt folkeparti med støtte af de radikale ind i forårets overenskomstsituation og dikterede forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler for perioden 1985/87. Efterfølgende redegørelse for diverse forhold og sager, vi har beskæftiget os med i beretningsperioden. Om nogle forhold og emner mere indgående end for andre, idet der også henvises til mødereferater o. lign. udsendt i perioden. Den politiske og økonomiske situation. Det borgerlige folketingsflertal s økonomiske politik har som hidtil ramt hårdest/været rettet imod de i forvejen svagest stillede 1 samfundet: de lavest lønnede lønmodtagere, de arbejdsløse, sygedagpengemodtagere og bistandsklienter. Fastfrysningen af dagpengesatser ved sygdom og arbejdsløshed er fortsat gældende foreløbig frem til januar Alle forslag om reguleringer fremsat af oppositionspartierne er blevet afvist. Om end prisudviklingen i de seneste år ikke har været så hurtig som i forudgående år, er det klart, at fastfrysning af dagpengesatser og dyrtidsreguleringens fortsatte annullering har betydet købekraftforringelser for almindelige lønmodtagere og for dagpengemodtagere. Målsætninger som den borgerlige regering postulerede opretning af landets økonomiske situation er slet ikke indfriet. Særligt handelsbalancetallene er stadig meget ugunstige og på det seneste har der været talt meget om, at der kan forventes nye økonomiske indgreb og stramninger, når kommunevalget er overstået. Overenskomst- og aftalefornyelsen 1985/87 Overenskomstforhandlingerne, der startede al" lerede i slutningen af 1984, gik trægt såvel i det private som i det offentlige område. Arbejdsgiverparterne "lænede sig op ad" tilkendegivelser fra regeringen om, at forhandlingsresultatet skulle holdes inden for meget snævre rammer. Med dette i ryggen indtog arbejdsgiverparten en afvisende og afventende holdning. Da det i slutningen af marts 1985 trak op til konflikt på arbejdsmarkedet, greb den borgerlige regering, støttet af de radikale, ind med: "Lov om forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler". Hovedindholdet i loven er, at i det første overenskomstår må lønforbedringer m. v. højst udgøre 2 pct. og i det andet overenskomstår højst 1½ pct. For så vidt angår det offentlige område er det i loven fastsat, at offentligt ansattes lønninger (med udgangspunkt i lønniveau okt. 1984) pr. 1/ og 1/4 19S6 forhøjes med hhv. 1,7.5 pct. og 1,25 pct. Desuden er det i loven fastsat, at 0,5 pct. af lønsummen, ligeledes med virkning fra hhv. 1/419S5 og 1/4 19S6, kan anvendes til særlige formål. Anvendelse af disse 0,5 pct. skal ske efter forhandlinger i paritetisk sammensatte nævn.

2 Af den lønsum (pulje), der var til fordeling/rådighed inden for DKAs organisationsområde afsattes midler således, at plejegruppen, med virkning fra 1/4 19S5, fik tillagt et løntrin, således at løntrin for plejeassistenter i lønramme 2. nu er skalatrin IS, hvor det tidligere var skalatrin 17. For plejerelever de sidste 8 måneders uddannelse (den egentlige psykiatri-uddannelse) ændredes aflønningen til at være 85 pct. af skalatrin 8 mod hidtil 70 pct. Denne ændring også med virkning fra 1/485. For gruppen værkstedsledere/-assistenter blev der afsat midler til, at gruppen, for så vidt angår overenskomstansatte, med virkning fra 1/ vil være omfattet af en pct.- pensionskasseordning. Det skal tilføjes, at også andre DKA-grupper fik tillagt et skalatrin mere eller særligt tillæg til slutlønnen. Fra forlængelsesloven skal også nævnes, at den såkaldte tilpasningsklausul bibeholdtes, og at der gennemføres en arbejdstidsnedsættelse fra 40 til 39 timer ugentlig fra og med I. jan Tilpasningsklausulen, der vedrører opståede lønforskelle på hhv. det private og det offentlige område (lønglidningsforholdet), udløste pr. 1/ ,39 pct. lønregulering. Ny regulering i hht. tilpasningsklausulen vil i givet fald finde sted pr. 1/ Hvad angår arbejdstidsnedsættelsen, der som bekendt blev så beskeden som I time ugentlig, er det aftalt, at denne skal ske efter forhandling mellem parterne. For nuværende foreligger der ikke nærmere om, hvordan og hvorledes arbejdstidsnedsættelsen kan/skal praktiseres. Organisatoriske forhold I beretningen for 1983/84 er omtalt, at vi med baggrund i egne tidligere beslutninger og beslutninger ved DKAs kongres i 1984 nu skal i gang med overvejelser og undersøgelser om, hvorvidt vi fortsat skal være tilsluttet DKA, eller om der er alternative muligheder. Disse undersøgelser og overvejelser er nu afsluttet. Det af foreningsbestyrelsen nedsatte organisationsudvalg har forelagt sine overvejelser og konklusioner for foreningsbestyrelsen. På baggrund heraf har foreningsbestyrelsen, enstemmigt truffet beslutning om, overfor medlemmerne og over for landsmødet i efteråret 1986, at anbefale en fortsat tilslutning til DKA. Her skal ikke gå's i detaljer om udvalgsarbejdet eller om drøftelserne i foreningsbestyrelsen om dette forhold. Men det skal dog nævnes, at enkelte foreningsbestyrelsesmedlemmer har udtrykt, at det ikke var med Større begejstring, at de gik ind for beslutningen, og at deres tilslutning skal ses i erkendelse af, at der efter at hele problemstillingen er nøje vurderet ikke kan peges på et realistisk andet alternativ end fortsat tilslutning til DKA. Materiale vedrørende forannævnte er udsendt til hele tillidsrepræsentantkredsen, ligesom der i plejerbladet for okt er bragt en medlemsinformation. Informationsmaterialet er udarbejdet/udsendt med henblik på, at få startet en medlemsdebat om forholdet forud for landsmødet i efteråret 1986., hvor de endelige beslutninger om vore organisatoriske forhold skal træffes. I foreningsbestyrelsen er der divergerende opfattelser af, på hvilket tidspunkt den endelige tilslutning til DKA, og dermed DPF's opløsning skal finde sted. Med henvisning til drøftelsen på seneste foreningsbestyrelsesmøde er der for tiden 3 forskellige opfattelser:

3 l) at DPF fortsætter "på fuldt blus" til og med tilslutningsperiodens udløb pr. 31/ og at afvikling af DPF først derefter påbegyndes. 2) at tilslutningen og afvikling finder sted således, at dette er sket ved udgangen af ) at tilslutningen og afvikling finder sted så ledes, at dette er sket..ved udgangen af Her og nu kan det konstateres, at sådan er situationen, og det vil naturligvis betyde yderligere drøftelser og diskussioner, ikke alene i tillidsrepræsentant- og medlemskredsen givetvis også i foreningsbestyrelsen. Her skal, ikke vurderes mulighederne for at opnå en fælles og enig holdning i foreningsbestyrelsen. Der skal ej heller lægges skjul på, at det vil være formålstjenligt, om foreningsbestyrelsen kunne blive enige om at have en fælles holdning til dette vigtige forhold. Branchesystemet Branchekomiteen for plejere har virket tilfredsstillende. Mange relevante og aktuelle emner er behandlet. Branchekomiteen er udvidet med en repræsentant for de plejere, der er organiseret i Foreningen for Sygehjælpere i Storkøbenhavn, dvs. plejere, der er ansat ved psyk. afd. ved Kommunehospitalet og Bispebjerg. Det skal bemærkes, at uddannelsesudvalget har fået tilrettelagt en række kurser målrettet plejergruppen. Der er rettet henvendelse til undervisningsministeren med forslag om, at uddannelsen for plejere tages op til revision. Ministeren har svaret, at igangværende overvejelser ikke er afsluttet, hvorfor der ikke lige nu kan tages stilling til forslaget. Forbundssekretær Erik Nygaard, der nyvalgtes ved DKA-kongressen i 1984, er tilforordnet branchekomiteen. Branchekomiteen for værkstedspersonale i denne er foreningen som sådan ikke direkte repræsenteret. Værkstedsassistent Bent Hansen, Middelfart, der er medlem af DPF, er valgt til formand for branchekomiteen. I beretning 1983/84 er nævnt: at der var problemer omkring valg af repræsentanter til brancheudvalget i det nordjyske område. Dette er nu løst på en for vore medlemmer tilfredsstillende måde. at der forhandledes om, at værkstedet ved et psykiatrisk plejehjem på Fyn omfattedes af værkstedsoverenskomsten. Disse forhandlinger er resulteret i, at 2 plejerstillinger er omnormeret til hhv. 1 værkstedslederstilling og 1 værkstedsassistentstilling;. at der for så vidt angår stedfortrædertillæggene (fra overenskomsten 1983/85) fortsat forhandledes om placering af stedfortrædertillæg ved enkelte institutioner. Forhandlingerne endte tilfredsstillende tillæggene tildeltes de, der var indstillet af vore lokale tillidsrepræsentanter. Det kan tilføjes, at der blevet mindre beløb til rest af puljen til stedfortrædertillæg. Det lykkedes ikke de andre organisationer at få placeret "deres" tillæg. Beløbet, der blev til rest, er indgået i puljen som nu ved den ny overenskomst er afsat til pensionskasseordningen. Normeringsforhold ved psykiatriske institutioner I forlængelse af omtale af dette forhold i beretningen for skal nævnes, at der har været arbejdet på at få amterne til at omnormere sygehjælperstillinger ved psykiatriske institutioner (særligt ved psyk. afd. ved somatiske sygehuse og ved psykiatriske plejehjem) til plejerstillinger.

4 Der kan vel ikke konstateres det helt afgørende gennembrud i denne sag. Problemet er vel fortsat, uanset der ka:1 spores en vis positiv holdning fra de fleste amters side, at problemet ikke er så ligetil at få løst generelt. Dels må det konstateres, at uddannelseskapaciteten for plejere endnu ikke er tilstrækkelig til, at alle normerede sygehjælperstillinger ved psykiatriske institutioner kunne eller kan besættes med plejere, dels har det også vist sig, at der i nogle tilfælde er forskellig opfattelse af, hvornår en plejer har den ny uddannelse, I nogle tilfælde, både konkret og gennem annonceringer, har det vist sig, at arbejdsgivere ikke godkender, at plejere med gammel uddannelse + efteruddannelse ligestilles med plejere, der er uddannet efter nyt uddannelsesmønster. Et forhold, som må søges løst eventuelt gennem forhandling med amtsrådsforeningen, og muligt med sundhedsstyrelsens medvirken. I beretningen 1983/84 er skrevet, at holdningen om, at der skal være ansat plejere ved psykiatriske institutioner "måske er noget krakeleret i sygehjælperkredse". På direkte henvendelse har sygehjælpernes branche komite tilkendegivet, at de fortsat er enige i vore synspunkter, der er i overensstemmelse og analog med beslutninger i DKAs hovedbestyrelse. Det skal også nævnes, at der i forbundets hovedbestyrelse er vedtaget retningslinier for, hvordan der forholdes i tilfælde, hvor sygehjælpere f. eks. på grund af, at stillingen ikke kan besættes med plejeruddannede ansættes i normerede plejerstillinger, Sindslidendes retsstilling Arbejdet i det justitsministerielle udvalg, der har til opgave at overveje og eventuelt fremsætte forslag til revision af Lov om sindssyge personers hospitalsophold, er fortsat med en lang række møder, Det kan forventes, at udvalget vil afgive en såkaldt principbetænkning i slutningen af dette år. Som bekendt er udvalget, medens udvalgsarbejdet pågår, pålagt visse begrænsninger med hensyn til at oplyse om eller bekendtgøre detaljer fra udvalgsarbejdet. Undertegnede, der af DKA er udpeget som plejernes repræsentant i udvalget, må derfor henvise til mundtlige orienteringer, Forholdet om registrering af tvangsindlæggelser i Det Centrale Kriminalregister er her i sommer omsider blevet løst. justitsministeren har ved skrivelse af 30. maj 1985 til rigspolitichefen fastsat, at tvangsindlæggelser ikke længere må registreres, og at alle tvangsindlæggelser registreret i Det Centrale Kriminalregister skal slettes, Problematikken om anvendelse af tvangs- og beskyttelsesforanstaltninger i psykiatriske institutioner er drøftet i udvalget, der er pålagt at skulle beskæftige sig også med dette forhold. Med baggrund i kritik af visse uklarheder i Sundhedsstyrelsens cirkulære fra 1983 om anvendelse af tvangsmidler udsendte Sundhedsstyrelsen i juni 1985 et nyt og mere detaljeret cirkulære. Dette nye cirkulære omfattede også anvendelse af de såkaldte beskyttelsesforanstaltninger. Det er konstateret, at sundhedsstyrelsens cirkulære af juni 1985 angiveligt heller ikke er klart og tydeligt nok, Der er fortsat usikkerhed om visse afsnit i cirkulæret. Sundhedsstyrelsen har da også tilkendegivet, at cirkulæret er midlertidigt, idet styrelsen henholder sig til, at der vil komme et udspil/oplæg fra retsudvalget, Kontraktansættelser I fortsættelse af dette forholds omtale i Beretning 1983/84 skal nævnes, at forholdet rejstes som en generel sag over for forbundet i maj 1984.

5 Siden da er der løst konkrete sager, 1 fra Hviding og 1 fra Nordjylland. Den sidste efter en ihærdig indsats af lokalafdelingen. Problemet med at ansætte plejere med tidsbestemte ansættelsesbreve er tilsyneladende om sig gribende. Vi har kendskab til tilfælde, hvor ansættelsesbreve for perioder varierende fra under 1 måned og op til en til to mdr. ad gangen er forlænget/fornyet direkte i forlængelse af hinanden. Seneste tilbagemelding fra forbundet går ud på, at amtsrådsforeningen er enig med forbundet om, at forlængelse af et tidsbestemt ansættelsesforhold kan accepteres i givne relevante situationer. På den anden side skulle amtsrådsforeningen også være enige i, at sådanne ansættelsesforhold som beskrevet foran ikke er i overensstemmelse med funktionærlovens bestemmelser. Det er tilkendegivet, at amtsrådsforeningen vil have konkrete tilfælde "på bordet". Vi må altså have sådanne draget frem. De psykiatriske institutioner og medierne Også i denne beretningsperiode har de psykiatriske institutioner været i offentlighedens og mediernes søgelys. Med baggrund i forskellige sager har særligt, Middelfart, Augustenborg, Sct. Hans, Nordvang og nu senest Vordingborg været omtalt. Som tidligere har det ofte været vores gruppe plejerne der har stået for og som er udsat for kritik ofte en ensidig og unuanceret kritik. Om disse mediesager og særligt om Middelfart -sagen kunne der stadig skrives ret så meget og omfattende. Her skal kun konstateres, at Sundhedsstyrelsens ret så skarpe rapport vedrørende Middelfart Sygehus, psykiatrisk afd., førte til, at Fyns amtsråd "afsatte" 3 overlæger 2 pensioneredes og 'I forflyttedes, ligesom forstanderinden fik en misbilligelse. En senere analyse vedrørende psyk. afd. i Middelfart, foretaget af "Service Management Group", konstaterer bl. a., at der fortsat er problemer i sygeplejeledelsen ved afdelingen. Fyns amtsråd har imidlertid ikke villet foretage sig noget konkret for at få dette problem løst! Arbejdsretssagen, der fulgte efter de overenskomstansatte plejeres arbejdsnedlæggelse ved psyk. afd. i Middelfart sommeren 1984 afsluttedes ved, at Arbejdsretten d. 22/ afsagde kendelse om at hver af de i arbejdsnedlæggelsen deltagende plejere skal betale en bod på kr. 20,00 for hver arbejdstime de har deltaget i arbejdsnedlæggelsen. Som omtalt i beretningen for 1983/84 skete den omfattende arbejdsnedlæggelse, der varede i 10 dage, i protest mod viceforstanderens tilkendegivelser om, at han troede på mediernes fremstilling om vold og magtmisbrug over for patienterne. Tillidsrepræsentanterne Tillidsrepræsentanternes (TR) opgaver som foreningens valgte repræsentanter på tjenestestederne er meget betydningsfuld. Det er derfor vigtigt, der satses på at gøre dem så veludrustede med viden og indsigt som muligt. Det vil sige en god uddannelse til TR, information og mulighed for 1tjourføring om aktuelle forhold vedrørende opgaven.. Dansk Kommunal Arbejderforbund og Dansk Plejerforening er meget bevidste om TRs betydning i den faglige indsats og der vil blive satset på at udbygge de hidtidige muligheder for uddannelse, ligesom et fortsat højt informationsniveau vil blive opretholdt.

6 Mens beretningen skrives, afvikles TR-valg på samtlige de tjenestesteder, hvor foreningens medlemmer arbejder, og det forlyder, at der ikke vil ske de store udskiftninger i kredsen af TR. Samtidig forlyder det, at det er vanskeligt at få valgt suppleanter, og årsagen hertil kan være, at praksis ved valg er, at den der opnår et flertal af afgivne stemmer er valgt som TR og den, der herefter opnår flest stemmer er valgt som suppleant. Når kun een er foreslået, er vedkommende valgt som TR, men så mangler suppleanten. I det tilfælde bør der udsendes opslag påny om valg af suppleant for TR og, hvis flere foreslås, efterfølgende afholdes valg. Der har i forbindelse med valghandlingen været en del tvivl om, hvordan reglerne tolkes i den situation, og derfor vil en drøftelse i foreningsbestyrelsen herom være ønskeligt. En række konkrete sager om afslag på tjenestefrihed med løn til kurser og møder understreger, at arbejdsgiverne udnytter de tolkningsmuligheder, der er i tillidsmandsreglerne af 11. december I flere tilfælde er der givet afslag på tjenestefrihed med løn til møder, f. eks. orienteringsmøder om nye overenskomster/aftaler, som burde være helt oplagte at yde frihed til. Specielt i Viborg og Århus amt er der store problemer, og forbundet er her involveret i løsningen. Senest foreligger der forlydender om, at forbundet vil være parat til at søge problemet afklaret ved voldgiftssager. Men, spørgsmålet er fortsat om ikke den endelige løsning på de stigende problemer skal findes ved, at søge de eksisterende TR-regler ændret, eller ved at tilslutte sig de allerede eksisterende regler omfattende andre faggrupper i amter/kommuner. Sikkerhedsorganisationen På de arbejdsmiljøkonferencer foreningen har afholdt i 1985, har spørgsmålet om effektiviteten i de eksisterende sikkerhedsorganisationer på tjenestestederne været drøftet, og det har endnu en gang måttet konstateres, at de ikke fungerer godt nok. Hovedårsagen til, at systemet ikke fungerer så effektivt som ønskeligt, skyldes flere forhold, men arbejdsgivernes manglende forståelse og interesse for de ansattes arbejdsmiljø må bære hovedskylden herfor. Sikkerhedsrepræsentanterne (SR) har ikke været stærke nok til, med vægt, at kunne fremføre kravet om, at eksisterende lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger skal efterleves. Årsagen hertil er flersidig, men en næsten total mangel på information om AM-regler m. v. fra: arbejdsgivernes side betyder naturligvis, at den enkelte SRs indsigt/viden ikke er tilstrækkeligt. Foreningen har hidtil håbet på, at arbejdsgiverne ville besinde sig til at efterleve deres forpligtelser på dette område ~ kunne påvirkes til det. Da det har måttet erkendes, at forholdet ikke har bedret sig, har foreningen måttet øge sin information til, i højere grad at omhandle de egentlige regler. SR har tilkendegivet, at samarbejdet mellem tillidsrepræsentant, amtsafdeling og forening på nogle områder ikke fungerer som det bør (SR har følt, de var "holdt uden for"). Det problem har der været arbejdet på en bedring af, ved at søge en bedre koordinering af den fælles faglige indsats og i den forbindelse vil det nyetablerede arbejdsmiljøudvalg komme til at spille en vigtig rolle. Der skal fortsat satses på en forbedret arbejdsmiljøindsats på de psykiatriske arbejdspladser og der må specielt satses på, at de regler og vejledninger, der foreligger, bliver efterlevet, og endvidere må SRs viden og indsigt om dette at bruge AM-systemet bedres. Som en afgørende forudsætning herfor må forlanges en mere aktiv indsats på den enkelte arbejdsplads. Arbejdsmiljø

7 Hensigten med arbejdsmiljølovgivningen er, at forbedre arbejdsmiljøet, men i stedet må konstateres, at der på en række områder på de psykiatriske institutioner er sket en forringelse. Foreningen er opmærksom på den uheldige udvikling, som fortrinsvis har sin årsag i den nedskæringspolitik, der føres fra regeringens og amternes side. Hovedansvaret for situationen har politikkerne, men ledelserne på de enkelte institutioner har i mange tilfælde vist sig som værende passive tilskuere til de problemer, der er opstået for de ansatte på grund af nedskæringerne. I enkelte tilfælde har problemerne været rejst af ledere overfor politikkerne, og i de tilfælde burde personalerepræsentanterne i højere grad slutte op om sådanne initiativer. Arbejdsmiljøfondet og Arbejdstilsynet har gjort 1985 til kampagneår for nedbringelse af risici ved anvendelse af stoffer og materialer. Der skal i henhold til bekendtgørelsen og vejledningerne om stoffer og materialer, både fra producenter, leverandører, arbejdsgivere og brugere af stoffer og materialer efterleves bestemmelser om tydelig mærkning om stoffernes farlighed og om, hvordan de anvendes. Endvidere fremgår det, at hvis der i stedet for et farligt. stof kan anvendes et ufarligt, eller mindre farligt, uden større økonomiske konsekvenser, skal det mindre farlige stof anvendes. Det er derfor nødvendigt, at sikkerhedsorganisationerne tager de forhold op på tjenestestederne Bemærkninger til beretningen for 1984/85 Ved foreningsbestyrelsesmødet den november 1985 drøftedes beretningen punkt for punkt. Foreningsbestyrelsen havde bemærkninger/kommentarer til enkelte punkter Overenskomst- og aftalefornyelse 1985/87. Flere FB-medlemmer fandt, at der ikke var redegjort tilstrækkeligt om situationen op til regeringsindgrebet. Bl. a. blev der givet udtryk for, at der i beretningen skulle have været skrevet noget om, at DKA havde udvist usolidaritet med den øvrige fagbevægelse ved ikke at varsle regulær strejke for grupper af medlemmer, sådan som andre forbund i det private og offentlige område havde gjort. I relation hertil udtryktes sarkastiske tilkendegivelser om den endags konflikt, DKA varslede, og som tilbagekaldtes, fordi den sandsynligvis ville have været overenskomststridig. Holger Pedersen supplerede til dette punkt, at der i "Lov om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler m. v." er fastsat, at lønpuljebeløb, der kan anvendes til lønforbedringer m. m. det 1. overenskomstår er på 2 pct., og det 2. overenskomstår 11/2 pct. Det blev endvidere påpeget, at arbejdstidsnedsættelsen fra 40 til 39 timer (pr. 1/1 1987) reelt vil betyde lønforhøjelse for deltidsansatte forudsat at samme arbejdstid bibeholdtes efter 1/ Normeringsforhold ved psykiatriske institutioner. Herefter drøftedes problemerne om, at der uddannes for få mænd og konsekvenser heraf her og nu og på længere sigt. Endvidere påpegedes, at det burde have været præciseret og gentaget (også uanset der tidligere er skrevet herom), at vi i DPF går ind for, at plejeruddannelsen, incl. de 12 'måneders uddannelse til sygehjælper, bør tilrettelægges som en sammenhængende uddannelse. Desuden knyttedes bemærkninger til: problemerne omkring tidsbegrænsede ansættelser,

8 og til situationen omkring DKA-pensionskassernes udtræden af det hidtidige pkasamarbejde. Om dette sidst nævnte, fandt enkelte, at der burde have været orienteret nærmere herom før afgørelserne blev truffet. for at sikre reglernes overholdelse, og i øvrigt gør en indsats for at den enkelte bruger anvender stoffer og materialer i henhold til brugsanvisningerne. I Ribe amt har arbejdstilsynets psykolog på grundlag af iagttagelser ved et besøg på en afdeling på Psykiatrisk Hospital i Hviding, udfærdiget en rapport, der på en række områder påpeger problemer, der påvirker den ansatte psykisk ved arbejdet på afdelingen. Endvidere er i rapporten anvist veje til en løsning af forholdene. Rapporten underbygger foreningens opfattelse om, at der er en række psykiske arbejdsmiljøproblemer for foreningens medlemmer, og det kan anbefales at lignende undersøgelser søges foretaget andre steder. DKA er ansøgt om støtte til at gennemføre analyseringen af arbejdsmiljøundersøgelsen blandt plejere og værkstedspersonale på de psykiatriske institutioner i Nordjyllands amt, og der har i den forbindelse været afholdt møder herom mellem repræsentanter fra forbundet og foreningen. Under disse møder har der været enighed om blandt andet i erkendelse af, at opgaven egentlig er en arbejdsgiversag for så vidt angår betalingen af undersøgelsen at søge Arbejdsmiljøfondet om støtte til en videre bearbejdelse af materialet. Der foreligger et konkret tilbud om bearbejdningen af undersøgelsen til en færdig rapport fra lektor ved Aalborg Universitetscenter, cand. psyk. Eva Hultengren, som også er indstillet som projektleder i ansøgningen til Arbejdsmiljøfondet. Foreningsbestyrelsen er enig om, at undersøgelsen bør bearbejdes og har besluttet at ville yde økonomisk støtte hertil, hvis forbundet også ville støtte. Arbejdsmiljøet er en vigtig del, når medlemmernes arbejdsforhold og arbejdssituation skal vurderes, og et dårligt arbejdsmiljø vil altid betyde en fare for den enkeltes sundhedstilstand. Derfor er det nødvendigt, at udviklingen vendes. Foreningsbestyrelsen har erkendt, at arbejdsmiljøindsatsen må prioriteres højt, og har senest nedsat et arbejdsmiljøudvalg direkte med reference til bestyrelsen. Udvalgets opgaver er bl. a. at rådgive foreningsbestyrelsen i arbejdsmiljøspørgsmål og søge en bedre koordinering af indsatsen. Til udvalget er udpeget følgende: Sigo Jensen, sikkerhedsrepræsentant på Aalborg psykiatriske Sygehus, Kai Madsen, sikkerhedsrepræsentant på Middelfart Sygehus, psyk. afd., Tom Hammer, sikkerhedsrepræsentant på Københavns Amtssygehus, Nordvang, Erik Hansen, formand for Dansk Plejerforening i Sønderjyllands amt, Vagn Skov, næstformand i Dansk Plejerforening. Arbejdsskader Antallet af arbejdsskader er stigende, fremgår det af de årlige statistikker over arbejdsulykker på psykiatriske institutioner. Specielt er antallet af ulykker/skader forårsaget ved overfald fra patienter mod personale stigende, og samtidig er de af mere alvorlig karakter. Denne udvikling er uholdbar, og foreningsbestyrelsen har derfor også prioriteret en indsats herimod meget højt. Det nyetablerede arbejdsmiljøudvalg har fået til opgave at søge problemet belyst (finde årsager til stigningen og fremkomme med forslag til løsninger). Endvidere er det pålagt udvalget at undersøge muligheder og forhold ved retsforfølgning af patienter for overfald.

9 En række konkrete arbejdsskadesager er forelagt foreningen til vurdering, og heraf fremgår, at sagsfremstillingerne (beskrivelserne af den situation, der forårsagede skaden) fortsat er for dårlig og derfor må forbedres. Herom skal anføres, at arbejdsgiveren som har pligt til at anmelde arbejdsskader/ulykker ikke er friholdt for forpligtelsen til en ordentlig sagsfremstilling. Imidlertid beror de egentlige oplysninger fra arbejdsgiveren til forsikringsselskabet ved anmeldelse, på de oplysninger, der er påført de interne anmeldeskemaer (fra tilskadekomne til ledelse), så derfor er det vigtigt, at den tilskadekomne er omhyggelig med beskrivelsen af hændelsesforløbet og ligeledes efterfølgende er det, når Sikringsstyrelsen anmoder om yderligere oplysninger. Sagsforløbet ved arbejdsskadesager er komplicerede og indeholder mange muligheder for at begå fejl, og ofte vil den, der har pådraget sig en skade have brug for hjælp og råd under sagsbehandlingen. Derfor 'er det en vigtig hjælp sikkerhedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, amtsafdeling og foreningens daglige ledelse kan yde ved at hjælpe kontinuerligt under sagsforløbet. Endvidere vil en større viden om de enkelte sager kunne bidrage til, at foreningen får en bredere viden om de arbejdsskader, der sker, og derved bedre vil kunne argumentere for foranstaltninger, der kan forebygge skader I ulykker. Ovenstående forhold, samt spørgsmålet om, hvorvidt der i det enkelte tilfælde kan være tale om et arbejdsgiveransvar for ulykken, der kan begrunde et civilt søgsmål, underbygger ønsket om, at arbejdsskadesager fremsendes til vurdering i foreningen og evt. juridisk vurdering i forbundet. Hertil kommer, at Sikringsstyrelsen i enkelte arbejdsskadesager har anerkendt psykiske skader som erstatningsberettigede, hvilket yderligere understreger ønsket/behovet for en grundig sagsbehandling. Information Informationen fra foreningen til amtsafdelingerne, tillidsrepræsentanterne, sikkerhedsrepræsentanterne og det enkelte medlem har udviklet sig og forekommer at være på et ret højt niveau. Tillidsmandssamlingen er udbygget og forbedret (gjort mere overskueligt). Til sikkerhedsrepræsentanterne er udsendt et ringbind indeholdende love, bekendtgørelser, vejledninger m. v. om arbejdsmiljø og om det at være sikkerhedsrepræsentant. Hertil kommer, at der både til tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og amtsafdelinger udsendes andet informationsmateriale, som ikke indgår i de to samlinger. Der er udsendt pjece om distriktspsykiatri til samtlige medlemmer, biblioteker, amter og kommuner m.v. Pjecen er udarbejdet af et udvalg nedsat af foreningsbestyrelsen. Et særligt PR-udvalg er nedsat af foreningsbestyrelsen, og dette udvalg arbejder med udfærdigelse af informationsmateriale 9m behandlingen og plejen af psykiatriske patienter og om plejeruddannelsen. Materialet vil komme til at omfatte en lærervejledning om, hvordan foreningen forestiller sig, at der kan oplyses om nævnte forhold i skolerne, og endvidere en pjece, der dels kan anvendes som elevmateriale på skolerne og dels anvendes ved møder o. lign. i forbindelse med en debatkampagne om den psykiatriske behandling og plejernes rolle heri. Der er udfærdiget informationsmateriale til alle foreningens valgte repræsentanter omhandlende organisatoriske forhold i relation til de beslutninger, der skal træffes på foreningens landsmøde i Med samme emne, og med samme formål, er udarbejdet en medlemsinformation, som er udsendt som et særligt indlæg i plejerbladet. Herudover er medlemsinformationen trykt i et ekstra antal, som kan rekvireres på foreningskontoret til brug ved møder m. v. i amtsafdelingerne og foreningen.

10 Plejerbladet har som tidligere år været anvendt som et vigtigt informationsmiddel til medlemmerne, og bladet har også i dette år undergået visse forandringer, som skulle medvirke til, at det blev mere læsevenligt. En god information/oplysning til medlemmerne kan ikke ensidig være en centraliseret opgave for foreningen. I mange spørgsmål vil en videre formidling fra de valgte repræsentanter lokalt være nødvendig, ligesom en information' om lokale spørgsmål, problemer og forhold må bero på initiativer lokalt i amterne. Herudover er information fra medlem til foreningsbestyrelse og daglig ledelse en forudsætning for en god koordineret oplysningsindsats. Information er en vigtig del af foreningens virksomhed og omfatter naturligvis mere end det, der udsendes i form af skriftligt materiale, Det er også møder, konferencer, kurser o.lign., som i beretningen er omtalt under "Kurser/møder". Et andet "hjørne" af informationsvirksomheden er den, der finder sted fra foreningen til forbundet (DKA) og omvendt. Fra forbundet skal specielt peges på forbundets blad "Kommunalarbejderen". Bladet har undergået en væsentlig forandring til det bedre, hvilket bl. a. skyldes, at der er ansat journalistisk uddannet medarbejder på bladet. Fra forbundet modtager foreningen meget orienteringsmateriale. En del af dette materiale videresendes til amtsafdelingerne og de valgte repræsentanter som materialet kan være relevant for. Foreningen fremsender orientering til forbundet om de problemer og særlige forhold, der berører medlemskredsen. Kurser/Møder I perioden 1/ til 30/ har tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter deltaget i 98 kursusuger i FIU-systemets kurser, mod 72 uger perioden 1/ til 30/ En stigning på 21 kursusuger. En del har deltaget i pka-kurser, 2 har deltaget i 2 X l uge i forbundets underviserkurser og 17 har deltaget i foreningens kursus af 3 dages varighed for nyvalgte tillidsrepræsentanter m.fl. Der har været afholdt 3 weekendkurser en i hver af de såkaldte kredse. Deltagerantallet har været lidt mindre end året forud. Arbejdsmiljøkonferencer af l dags varighed for sikkerhedsrepræsentanter er afviklet i april 1985, med nogenlunde samme antal deltagere som de foregående år. På konferencerne blev de to hovedbekendtgørelser om stoffer og materialer og om arbejdets udførelse gennemgået, og der var endvidere lejlighed til at udveksle synspunkter og problemer om arbejdsmiljøet med deltagerne. I oktober/november 1985 er afviklet orienteringsmøder for tillidsrepræsentanter vedrørende regeringsindgrebet i overenskomster/aftaler. På møderne blev der herudover lejlighed til at drøfte andre aktuelle forhold. På møderne blev udtrykt ønske om, at disse 1-dagsmøder blev afholdt hvert år og ikke kun i år, hvor der har været afholdt overenskomstforhandlinger. Der har i februar 1985 været afholdt 2-dages kursus for foreningsbestyrelsen og fællestillidsrepræsentanterne om de forhold, der skal iagttages i forbindelse med en konflikt. Stigningen i antallet af deltagere på FIU-kurserne er en god udvikling og vidner om, at de valgte repræsentanters interesse for at dygtiggøre sig til opgaverne er stigende. Forbundets interne regel om, at den enkelte repræsentant kun kan deltage i 2 kurser årligt har i nogle tilfælde givet problemer for ansøgere. Foreningen har, hver gang et afslag på deltagelse er givet med den begrundelse, protesteret herimod, bl. a. fordi det er i modstrid med den generelle holdning, at det er vigtigt, de valgte repræsentanter dygtiggør sig.

11 Forbundet har tilkendegivet, at man i forbindelse med opbygningen af en grunduddannelse for tillidsrepræsentanter m. fl. vil tage denne bestemmelse op til vurdering. Forbundet har besluttet, at de såkaldte Instruktionskurser 1 og 2, af hver 1 uges varighed, ikke længere skal afvikles. Disse kurser blev betragtet som grunduddannelser i FIUsystemet (G-I, 2, 3 og 4), og en deltagelse betød således, at grunduddannelsen kunne afvikles på 2 uger mod 4 uger ved deltagelse efter FIU-komiteens "deltagerkrav". Ændringen betyder, at forbundet herefter anvender de deltagerforudsætninger, som FIUkomiteen har angivet. I forbundet erkendes det, at der skal satses på uddannelse af val[!;te repræsentanter, hvilket underbygges af, at forbundet arbejder på opbygningen af en tillidsrepræsentantuddannelse og endvidere af, at der er ansat en konsulent i forbundet til specielt at arbejde med uddannelse af tillidsrepræsentanter/sikkerhedsrepræsentanter m.fl. SU-/teknologiaftaler Den medbestemmelse, og medindflydelse, der er mulighed for at opnå gennem samarbejdsudvalgene (SU), bør i høj grad været centreret om at uddelegere ansvar og beføjelser til de enkelte ansatte. Det må ikke være sådan, at samarbejdsudvalgene i deres måde at arbejde på, undlader at engagere de enkelte ansatte i de problemer og forhold, der behandles i SUerne. På flere psykiatriske institutioner fungerer SUerne og samarbejdet i øvrigt rimeligt, men ofte kan det indtryk nedfælde sig, at SUerne alt for ofte benytter sig af en "chockeffekt" til at få fremmet sine udspil, f. eks. ved sparerunder fremstår udspil herom fra SU som et diktat et færdigt resultat lægges frem. Teknologiaftalerne fra marts 1984, hvis formål er at tydeliggøre de ansattes ret til medbestemmelse/medindflydelse vedrørende de forhold, der berører deres arbejdssituation ved indførelse og brug af ny teknologi, har såvidt vides ikke haft den ønskede effekt, at give de ansatte mere indflydelse herom. Det er foreningens og forbundets opfattelse, at der skal nedsættes særlige teknologiudvalg med reference til SV, og at disse udvalg bør sammensættes således, at sikkerhedsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter er repræsenteret i udvalget Foreningen har på grundlag af en konkret sag, omhandlende spørgsmålet om, hvor vidt et nedsat teknologiudvalg kunne være et selvstændigt fungerende udvalg med reference direkte til amtskommunens politiske ledelse, forespurgt forbundet, om et udvalg med sådanne beføjelser/muligheder kunne nedsættes på tjenestestederne. Det ville i så fald indebære, at teknologiudvalget var placeret uden tilknytning til SV. Forbundet har svaret, at organisationer og arbejdsgivere har været enige om, at såfremt der er enighed herom, såvel i teknologiudvalg som hovedsamarbejdsudvalg, kan et permanent teknologiudvalg referere direkte til amtskommunens politiske ledelse. Det må opfattes således, at der er to muligheder for at nedsætte udvalg: 1) med reference til SU 2) med reference til ledelse. Karensdagsloven Et af argumenterne for gennemførelsen af karensdagsloven var, at det ville betyde et fald i antallet af sygedage. En række undersøgelser har imidlertid vist, at det ikke holder tværtimod er antallet steget væsentligt. Bl. a. på den baggrund har der været fremført krav om, at bestemmelsen ophæves. Ministeren har imidlertid på regeringens vegne fastholdt lovbestemmelsen. En række ankesager vedr. fritagelse for karensdagen på grund af arbejdsskade har været forelagt Sikringsstyrelsens Dagpengeudvalg, hvilket har medvirket til, at indkredse arbejdsskadebegrebet i relation til karensdagsloven.

12 I en række tilfælde har ansatte stillet krav om fritagelse for selv at betale for l. sygedag ved sygdom som følge af influenza og forkølelse, som de har ment kunne påvises var pådraget ved arbejde. I alle tilfælde har dagpengeudvalget fastslået, at disse sygdomme er så almindelige, at de lige såvel kunne være påført den ansatte uden for arbejdspladsen, og de har derfor ikke kunnet accepteres som begrundelse for fritagelse for karensdagen. ' Andre infektionssygdomme, f. eks. diarhoe har kunnet anerkendes som begrundelse for, at /:len ansatte ikke selv skulle betale for l. sygedag, når det har kunnet dokumenteres, at der på arbejdspladsen havde været en ophobning af tilfælde af sygdommene. En afgørelse, truffet af Den sociale Ankestyrelse om, at tilbagefald ud over l2.-dagen.ved sygdom som følge af arbejdsskade berettiger til fritagelse for karensdag, vil have en væsentlig betydning i en række tilfælde, hvor medlemmer har pådraget sig en arbejdsskade, der indebærer flere sygeperioder. Tidligere har Sikringsstyrelsens tolkning været den, at kun 1. sygeperiode og tilbagefald inden for l2.-dagen herefter friholdt den enkelte for selv at betale for 1. sygedag. DKAs hovedbestyrelse Gennem referater, skriftligt og mundtligt, er foreningsbestyrelsen orienteret om forhold, der er behandlet i DKAs hovedbestyrelse. Et enkelt forhold finder jeg er så afgørende og væsentligt, at det skal nævnes her nemlig, forholdet omkring sprængningen af det hidtidige samarbejde på pensionskasseområdet. Det er min opfattelse, at DKA gruppernes holdninger og stillingtagen i økonomiske forhold, dvs. investeringspolitik mht. pensionskassemidler, ikke er eller kan være de samme som FTF og AC-gruppernes. Fremover vil der være mulighed for klarere at markere, at i denne eller hin sag, da er det DKA-organiseredes pensionskasse, der er involveret. Det er endvidere helt oplagte positive fremtidsmuligheder i, at kunne etablere decentrale hjælpe! oplysnings! støtteforanstaltninger i lokal områderne. Jeg skal således ikke lægge skjul på, at jeg uden betænkning gik ind for, at DKAs pensionskasser skulle melde sig ud af pka-samarbejdet. Medlemsstatistik Statstj.m. Ikke A-kassemedl. Under 15 t. A-kassemedl. Heltid Heltid Deltid Deltid Heltid Heltid Deltid Deltid K M K M K M K M K M Okt l Okt. 1985" Antal K + M deltid/fuldtid A-kassemedlemmer Deltid Deltid Beltid eltid!alt!alt Ialt K M K M K M K M Ialt E Okt Okt statstjenestemænd:!alt 3017 A-kasseforhold Den 14. juni 1985 vedtog Folketinget et lovforslag vedrørende uddannelses- og iværksætterydelse til langtidsledige. Langtidsledige, der allerede har været igennem et jobtilbud, skal i stedet for yderligere jobtilbud have et uddannelsestilbud. Tilbuddet er udformet som en ret til uddannelse i en periode på 1½ år samtidig med, at retten til dagpenge bevares. Der er mulighed for at forlænge perioden med ½ år.

13 I uddannelsesperioden står de ledige ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Uddannelsespladser skal den enkelte selv skaffe sig. Parallelt med uddannelsesydelse er der etableret en iværksætterydelse, idet langtidsledige har mulighed for, i stedt for at modtage uddannelsestilbud, at etablere sig som selvstændig. Iværksætterydelsen er på 50 % af dagpengeniveau og kan oppebæres i 3½ år. Kan, hvis virksomheden lukker, overgå til uddannelsesydelse. Langtidsledige, der før 1/7 85 har afsluttet jobtilbud eller på dette tidspunkt er fyldt.'>.'> år, kan vælge mellem nyt jobtilbud, uddannelses- eller iværksætterydelse. Det betyder bl. a. også, at en langtidsledig, der før 1/7 85 var fyldt 55 år, bibeholder retten til at gå på efterløn som 60-årig. Det har allerede nu vist sig, at ordningen er en fiasko, idet konsekvenserne er: Hvis langtidsledige ikke, efter afsluttet periode med uddannelses- eller iværksætterydelse har arbejde, vil dagpenge, når dagpengeperioden er udløbet, første år falde til 70% af dagpengeniveau, andet år og derefter til 55%. Kontingentregulering I beretningen for 1983/84 er nævnt regeringens forlig med Det radikale Venstre, som også omfatter en ændring af kontingentregulering. Denne ændring er dog ikke ført ud i livet. En evt. ændring af kontingentreguleringen er over givet til behandling i det af regeringen nedsatte udvalg. Ledighed I perioden 27/ /10 85 er der behandlet i alt 84 ledighedserklæringer, der fordeler sig på 70 kvinder og 14 mænd. Der er i samme periode lavet 108 feriedagpengeberegninger, der fordeler sig på 90 kvinder og 18 mænd. Ved dagpengeudbetalingen sidst i oktober måned 1985 har 59 medlemmer modtaget dagpenge. På nuværende tidspunkt modtager 14 medlemmer efterløn. Medlemstal Medlemstallet har også i denne periode hele tiden været over 3.000, og som det fremgår af statistikken, er det samlede medlemstal ved udgangen af oktober måned Medlemstallet var på samme tid i fjor se bilag. Medlemsbidrag til A-kassen Med virkning fra l. januar 1985 steg medlemsbidraget til arbejdsløshedsforsikringen for fuldtidsforsikrede med kr. 28,00 pr. måned igen fra 1986 kan der regnes med en ny stigning i medlemsbidraget. Under henvisning til, at efterlønsordningen ikke som forudsat ved dens indførelse hviler i sig selv, har arbejdsministeren i midten af november 1985 fremsat lovforslag om, at såvel arbejdsgivernes som forsikredes bidrag skal stige med 0,25 gange den maksimale dagpengesats, dvs. en stigning for de forsikrede fra 7,0 til 7,25 gange den maksimale dagpengesats på kr. 335,00. Hvis forslaget vedtages, hvilket vel må påregnes med den sammensætning, der p.t. er i Folketinget, betyder det en stigning på kr. 7,00 pr. måned for fuldtidsforsikrede fra 1. januar 1986, og med en forholdsvis lidt mindre stigning for deltidsforsikrede. Uanset foreningsbestyrelsen på mødet d. 4/ vedtog uændret kontingent for 1986 må vi på foreningsbestyrelsesmødet nu i slutningen af novbr tage stilling til, fra hvornår vi (i praksis) kan få den omhandlede stigning i medlemsbidraget til A-kassen indarbejdet i kontingentopkrævningen. Herom skal bemærkes, at dels bør vi vel kende lovforslagets endelige behandling i Folketinget, og dels er der visse frister med hensyn til, at få tjenestestederne,il at ændre i satser for kontingenttilbageholdelse.

14 H-plejehjemmene Et af hhv. indenrigsministeren og socialministeren nedsat udvalg har i sommeren 1985 afgivet en rapport, hvori foreslås, at de såkaldte H-plejehjem, dvs. psykiatriske plejehjem tilknyttet et psykiatrisk sygehus og omfattende ca sengepladser, pr. 1. januar 1987 skal overflyttes fra indenrigsministeriets til socialministeriets område. Baggrunden for dette forslag er angiveligt, at der er truffet beslutning herom i 1984 i forbindelse med behandling af lov om social pension. Alle amtskommuner, der råder over H-plejehjem og Københavns kommune, har i kommentarer til rapporten vendt sig mod den påtænkte overførelse. Hverken amtsrådsforeningen eller Kommunernes Landsforening har umiddelbart kunnet anbefale, at overflytningen finder sted. H-plejehjemmenes drift betales 100 pct. af amtskommunen (sygehusvæsenet), medens udgifter til beboeres ophold i andre plejehjem i øvrigt deles mellem den anbringende kommune og amtskommunen. Hertil kommer særlige regler om refusion fra staten, så det kan vel ikke helt afvises, at politiske holdninger om hvem og hvordan det offentliges udgifter fordeles mellem staten, amterne og kommunerne også spiller ind i forslaget om H-plejehjemmenes overførelse fra et område til et andet. Foreningen har en del medlemmer, der er ansat på H-plejehjemmene, og det er derfor helt naturligt, at vi interesserer os for sagen. Løn- og ansættelsesvilkår for personale, der er ansat, vil være uændrede ved en evt. overførelse. Men det skal bemærkes, at det i rapporten om personalets sammensætning og uddannelse hedder: "Der er ikke særlige regler for personalets sammensætning og uddannelse. Personalet på særlige plejehjem må imidlertid have en sammensætning og en uddannelse af socialpædagogisk, pleje- og omsorgsmæssig art, således at den enkelte institution er egnet til at modtage beboere i de aldersgrupper og med de lidelser eller handicap, som institutionen er bestemt for". Det kan være vanskeligt at vurdere dette citats indhold betydningen heraf. men det er selvfølgelig også et forhold, vi må følge med interesse. For nuværende kan der tvangstilbageholdes, anvendes tvangsmidler og beskyttelsesforanstaltninger jvf. SundhedsstyreIsens cirkulære) og låses døre på H- plejehjem. Ingen af de nævnte foranstaltninger må bringes i anvendelse på andre psykiatriske plejehjem. Personer, som er dømt til behandling eller anbringelse i en psykiatrisk institution, kan ikke have ophold på et ikke-h-plejehjem. Disse bestemmelser vil bl. a. også få de konsekvenser hvis H-plejehjemmene overføres som foreslået at en del patienter må flyttes til psykiatriske sygehuse/psykiatriske sygehusafdelinger. Tjenestetidssager En enkelt af de tjenestetidssager, der er omtalt i sidste beretning sagen om erstatning for inddragelse med for kort varsel af en alle' rede tilrettelagt afspadseringsdag for en skæv helligdag, er fortsat ikke afsluttet. Amtsrådsforeningen har hidtil ikke villet acceptere forbundets påstand om, at der i sådanne tilfælde skal erstattes som for en inddraget fridag. Nye sager.

15 Fortolkningssag vedrørende sygdom på en inddraget fridag og heri, at den inddragne fridag bliver "karensdag". I samme forhold, om ret til erstatning for en inddraget fridag i tilfælde af sygdom på den inddragne fridag. Fortolkningssag vedrørende, at et tjenestested tolker overenskomsten derhen, at i tilfælde, hvor afspadsering inddrages med så kort varsel, at der udløses erstatning i form af overarbejdsbetaling, så tæller aften/nattimer ikke med i opsummering til 40 timer. Vi gør gældende, at det ikke er rigtigt, idet sådan tjeneste uanset det honoreres med overarbejdsbetaling ikke er reel overarbejde. Protest og faglige møder i forbindelse med regeringsindgrebet Det borgerlige folketingsflertals indgreb i overenskomstsituationen i foråret udløste landet over en række faglige møder. Også mange af foreningens medlemmer deltog i sådanne møder, og i nogle tilfælde på en sådan måde, at det fik karakter af arbejdsnedlæggelser. Sådan tolkedes det i alt fald af arbejdsgiverrepræsentanter på tjenestestederne, idet der i flere tilfælde skete indberetning. I skrivende stund har vi kendskab til, at tjenestemandsansatte medlemmer fra Københavns, Vestsjællands, Viborg, Århus og Nordjyllands amter er indberettet til Den kommunale Tjenestemandsret. Der er for nuværende ikke oplysninger om sagernes behandling eller om afgørelser. Men det må nok forventes, at de indberettede, i alle tilfælde hvor det fastslås, at de har forladt tjenesten, vil blive idømt boder. Hvad angår overenskomstansattes medlemmers mulige deltagelse i faglige møder med karakter af noget overenskomststridigt, foreligger intet oplyst herom. Fritidscenterleder og lønrm. 3-indstilling Stillingen for lederen af fritidscentret ved Augustenborg Sygehus - en plejeassistentstilling i lrm. 3 (tr ) er med virkning fra 1/ omklassificeret til skalatrinene Omklassificeringen fandt sted efter indstilling fra Sønderjyllands amtsråd.. Ved Psykiatrisk Hospital i Hviding er der nyoprettet (omklassificeret) en lrm 3-stilling. Pågældende plejeassistent er tjenestegørende ved et dagafsnit og har et omfattende udadgående psykiatrisk virkefelt. Forskellige forhold vedr. afskedigelser, pensionsforhold m. m. I mange tilfælde er medlemmer vejledet og rådet i spørgsmål om afskedigelses-, pensions- og efterlønsspørgsmål, og tit er medlemmer også hjulpet i og med sociale forhold i forbindelse med disse sager. I denne forbindelse skal nævnes, at foreningen via organisatorisk sammenkædning med DKA-afdelinger i Københavns området er tilsluttet en ordning, hvor der kan trækkes på en socialrådgiver. De københavnske DKA-afdelinger har i fællesskab ansat en socialrådgiver. Ordningen er endnu så ny, at der ikke foreligger erfaringsmateriale om ordningen s funktion. Interne forhold Det kan konstateres, at foreningsarbejdet som sådan har fungeret tilfredsstillende. Hvad angår arbejdet på foreningskontoret er det min opfattelse selvom det vel må være andre (foreningsbestyrelsen), der må bedømme dette at det også har fungeret tilfredsstillende. Der har været perioder, hvor foreningskontoret har været hårdere belastet end i andre perioder. Det har så igen betydet, at der har været perioder,. hvor sagers behandling har taget længere tid end normalt. Som det fremgår af foranstående, så er det mange og mange forskellige forhold, der er behandlet og svaret på taget stilling til.

16 Særligt hvad angår A-kasseforhold og problemer for ledige medlemmer, ~g i forhold, der

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere