Overenskomstforhandlingerne 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomstforhandlingerne 2014"

Transkript

1 Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Transportoverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af Forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskstparterne sammen for at drøfte situationen med henblik på eventuel beslutning at sende overenskstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskstparters vedtægter eller love. Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem nedennævnte parter i forbindelse med aftalen overenskstfornyeisen udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. vikarer 2. forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov 3. forældreorlov til forældre af samme køn 4. forældreorlov 5. frihed til vejledning ved afskedigelse 6. Det gode lærlingeforhold 7. støtte til screening til FVU - og ordblindeundervisning 8. supplerende støtte til kpetenceudvikling for forskudttidsmedarbejdere og holddriftsarbejdere 9. Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfond og finansiering 10. erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan + bilag 11. oplysninger ved brug af vikarer fra overenskstdækkede vikarbureauer 12. lettere adgang til støtte fra Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfond 12a. lettere adgang til støtte fra Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfond (afløsere) 13. ændring af løn og satser 14. fornyelse af dagrenovationsoverensksten 15. beregning afbetaling for overudbæringer, indkøring på helligdage samt kørsel på helligdage ved lokal aftale akkord på dagrenovationsoverensksten Isa. forståelse af aftale beregning afbetaling for overudbæringer, indkøring på helligdage samt kørsel på helligdage ved lokal aftale akkord på dagrenovationsoverensksten 16. fuldlønsansættelse og lejlighedsvis beskæftigelse med dagrenovation, overenskstmæssig frihed 17. betaling af faglært tillæg for dagrenovationsmedarbejdere 18. EUD-Iærlinge på dagrenovationsoverensksten 19. indhentelse af forsømt tid 20. ændringer af løn og satser for den Grænseoverskridende overenskst 21. redaktionel gennemgang af overensksten og trykning Side l af2

2 21a. bidrag til udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet (indskrivning) Organisationsaftaler af 4. marts 2014: 22. Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet 22a. grundkapital til Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet 22b. bidrag til Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet Lærlingeoverenskst af 4. marts 2014: 1. skolehjem 2. løn til lærlinge Herefter udestår der ikke yderligere krav parterne imellem. Side 2 af2

3 vikarer I overenskstens 27 indsættes et nyt stk. 3 med følgende ordlyd: 'Vikarer fra vikarbureauer På anmodning fra deres tillidsrepræsentant eller 3F's Transportgruppen skal virksheden oplyse, hvilke vikarbureauer der udfører opgaver på virksheden inden for overenskstens faglige gyldighedsråde. I oplysningerne skal indgå virkshedsnavnet og adressen, s vikarbureauet har oplyst til virksheden. Hvis et vikarbureau, der udlejer vikarer til et medlem af, er ramt af en lovligt varslet eller iværksat hovedkonflikt til støtte for et krav overenskst, og der er varslet en lovlig sympatikonflikt mod en medlemsvirkshed, kan hver af overenskstparterne begære et møde svarende til det, s er beskrevet i stk. 1. På mødet søges tilvejebragt en forhandlingsmæssig løsning for at undgå, at kollektive kampskridt iværksættes. I sådanne situationer kan vikarbureauet optages i Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening og overenskstdækkes, selv en konflikt er varslet eller iværksat." Overskriften til overenskstens 27 ændres til: "Underleverandører og vikarer" Bestemmelsen træder i kraft l. marts 'eu'" 't,,0e Y1

4 forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Parterne er enige, at det forhøjede pensionsbidrag, s betales under de 14 ugers barselsorlov jf. s 7, udgør følgende: Arbejdsgiverbidrag pr. time/ pr. måned: 8,50/ 1.360,00 Arbejdstagerbidrag pr. time/ pr. måned: 4,25/ 680,00 Samlet bidrag pr. time/ pr. måned: 12,75/ 2.040,00 Bestemmelsen træder i kraft 1. juli ;1/l. f)4"'l 'tir~ ",.,,r!!~/ltfv M~~ O_D, 1\ Side l af l

5 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende stk. 3 a i overenskstens 7 udgår: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten tilfaderen eller moderen" Og erstattes med følgende tekst: "Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller andenforælder" /1. t[) Q/A I.'d.se '" ~~/lc~ rii.cnek (l~ 01 ~ Side 1 af!

6 forældreorlov 7, stk. 3, udgår. 7, stk. 3a. bliver herefter til 7, stk. 3. I nuværende 7, stk. 3a udgår 1. afsnit og erstattes af: "Arbejdsgiveren yder betaling under forældreorlov i indtil n uger". S nyt 7, stk. 3a indsættes følgende: "Pr. 1.juli 2014 yder arbejdsgiveren endvidere betaling under forældreorlov i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret den enkelteforælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til den ene eller den andenforælder. Betalingen i disse 13 uger svarer tilfuld løn, dog maksimalt 145,00 pr. time. De 13 uger skal afholdes indenfor 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal medarbejderen af hensyn tillønbogholderiet give meddelelse der 3 uger iforvejen, når medarbejderen ønsker at holde sin orlov med løn. Der sker hermed ingen ændring af varslingsreglerne i Barselloven 15 (pt. 8 uger J. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betaling til medarbejderen tilsvarende." Den nye bestemmelse har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere. ~. Oa'1/dJ:< '1 Ay/d«- (j~~ t O 1- '\ Sfd",f,

7 frihed til vejledning ved afskedigelse Parterne er enige at indsætte et nyt stk. 6 i overenskstens 14: ''Medarbejdere, s afskediges på grund af struktureringer, nedskæringer, virkshedslukning eller andre på virksheden beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til to timer - placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen, under fornødent hensyn til virkshedens produktionsforhold - til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen." Bestemmelsen træder i kraft 1. maj Side l ah

8 Det gode lærlingeforhold Der er enighed, at parterne umiddelbart efter overenskstfornyeisen igangsætter et arbejde for at udbrede kendskabet til gode måder at gennemføre et lærlingeforløb på, hvor såvel lærling s virkshed har positive oplevelser med at gennemføre en erhvervsuddannelse. Der igangsættes en erfaringsindsamling, s skal danne baggrund for udarbejdelse af et brancherettet inspirationsmateriale. Materialet tilvejebringes gennem dels en erfaringsindsamling inden for branchen og dels gennem indhentning af positive erfaringer fra andre fagråder, s videreformidles i en bearbejdet form. Der er enighed, at dette materiale skal formidles til såvel virksheder, medarbejdere s erhvervsskoler. Materialet stilles endvidere til rådighed for organisationerne mhp. direkte formidling til medlemmerne. Liges der er enighed at søge kendskabet til eksemplerne udbredt gennem andre kanaler, s parterne har adgang til. Parallelt med denne erfaringsindsamling og med henblik på at kvalificere denne inviteres et mindre antal virksheder/lærlinge til at deltage i et pilotprojekt med fokus på at beskrive det gode lærlingeforhold. Det afklares mellem parterne, der kan være grundlag for at yde en begrænset økonisk støtte til disse forløb for at styrke interessen for at deltage. Parterne er enige, at initiativerne bør ses i sammenhæng med de initiativer, s gennemføres i regi af de relevante faglige udvalg (f.eks. TUR). Der er endvidere enighed, at et eventuelt behov for finansiering til projektet søges tilvejebragt gennem ansøgning til Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet. Dalfl:ds~~ Side 1 af 1

9 støtte til screening til FVU- og ordblindeundervisning Parterne er enige det hensigtsmæssige i, at medarbejderne har gode grundlæggende færdigheder i dansk og regning/matematik. s 19a, stk. 4B ændres til: B. Almen kvalificering på grundlæggende niveau og screening Alle medarbejdere har ret til at få fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3 - til at deltage i almen kvalificering på grundlæggende niveau i form af forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning og dansk for indvandrere. Herudover har medarbejderne ret til at få fri i op til fire timer til at deltage i vejledning og screening hos godkendte udbydere af uddannelserne forud for opstart af de nævnte uddannelser. Der betales sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfond og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. SVU), jf. stk. 6. Bestemmelsen træder i kraft den 1. maj /'1. ri)r-i lil 'd.j.t V, ;el/c&-. AJøzÆ~ {l".,.. Dl Il Side 1 af 1

10 supplerende støtte til kpetenceudvikling for ubekvemme arbejdstider og holddriftsarbejdere Der er enighed, at Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfond i sin tildeling af støtte til medarbejdere ansat til arbejde på ubekvemme arbejdstider og holddriftsarbejderes deltagelse i aktiviteter, s i øvrigt støttes fra fonden, i beregningsgrundlaget for lønkpensationen medtager henholdsvis tillæg arbejde på for ubekvemme arbejdstider og holddriftstillægget. Dette vedrører alene begrebet "sædvanlig overenskstmæssig løn" i situationer, hvor Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfond yder støtte, og ikke i andre bestemmelser i overensksten. I s 19a, stk. 3 tilføjes: "For medarbejdere på ubekvemme arbejdstider jf. 2, stk. 5, samt på skiftehold efter Holddriftsaftale mellem og medregnes desuden tillægget efter henholdsvis s 2, stk. 5 (35,10 kr'/39,40 pr ) og holddriftsaftalens 3, stk. 1 (36,40 pr ) pr. fraværstime med henholdsvis tillæg for arbejde på ubekvemme arbejdstider og holddriftstillæg, efter nærmere retningslinjer, sfastlægges af bestyrelsen." For at opnå tillægget skal der fremsendes dokumentation i form af en blanket, s attesteres af såvel virksheden s medarbejderen. På blanketten angives, hvor mange timer med henholdsvis tillæg for arbejde på ubekvemme arbejdstider og med holddriftstillæg, medarbejderens arbejdstid er reduceret med på grund af kursusdeltagelse. Da ændringen ikke vedrører uddannelsesaktiviteter, s ikke støttes af Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfond, tilføjes i s 19a, stk. 5: "dog uden eventuelt tillæg efter henholdsvis s 2, stk. 5, og Holddriftsaftale mellem og ". Ovenstående træder i kraft med virkning fra den 1. januar /l1. l)t;"l~~~ 1({~/Ae L-- tf107/fe- Cl C) L IL Sid, ""

11 Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfond og finansiering Parterne er enige, at der i overenskstperioden nødvendigt skal foretages en reduktion af fondens udgifter hidrørende fra lovpligtig efteruddannelse med henblik på at reducere ubalancen. Parterne er på denne baggrund enige, at det kan kme på tale at reducere tilskudsgraden til lovpligtig efteruddannelse. Der er endvidere mellem parterne enighed, at kpetencefondsmidlerne fra nærværende overenskst holdes adskilt fra øvrige råder. ~. ~1Ii,0-(.., b;c;jltrv' (jhv~r2. t2- DL A Side 1 ah

12 erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan Parterne er enige, at det er en forudsætning for virkshedernes konkurrenceevne og den fortsatte beskæftigelsesvækst i Danmark at hæve medarbejdernes kpetenceniveau. Medarbejdere uden en erhvervsuddannelse får med overensksten øgede muligheder for at blive kpetenceafklaret, således at det bliver tydeligt, hvad medarbejderen mangler for at blive faglært. Det indebærer samtidig en styrkelse af uddannelsesplanlægningen i virksheden. Et uddannelsesløft kan bedst fremmes, hvis medarbejderne, også mens de er i beskæftigelse, får afklaret, hvilke kpetencer de har, og hvordan de bedst kan løftes. På den baggrund er der enighed følgende nye tekst i overenskstens 19a, stk. 4C, jf. bilag 1. (3)Tr~sport7pen ~<J?o0. r~7k~ vr/dj~y} Side l af2

13 BILAG 1 19a, stk. 4C C. Erhvervsrettet efteruddannelse aftalt mellem virkshed og medarbejder Cl. Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 9 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3, samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen. C2. Det er en forudsætning, at de pågældende kurser er fattet af en virkshedsuddannelsesplan aftalt mellem virkshed og medarbejder, jf. stk. 2. Det er desuden en betingelse, at kurserne er optaget på den af Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfonds bestyrelse udarbejdede "Positivliste A over aftalt uddannelse". Sidstnævnte betingelse kan fraviges, såfremt der er tale kurser, der indgår på en uddannelsesplan s led i at opnå en relevant erhvervsuddannelse, jf. C3. C3. For den ikke-erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfond, at uddannelsesaktiviteten indgår på virkshedsuddannelsesplanen. Virkshedsuddannelsesplanen for den ikke-erhvervsuddannede medarbejder udarbejdes på baggrund af en individuel kpetencevurdering, jf. punkt A. Kpetencevurderingen skal afklare, hvilke kurser medarbejderen mangler for at nå en relevant erhvervsuddannelse. Erhvervsskolens kpetencevurdering fører til en plan, der viser vejen til de kurser/uddannelsesaktiviteter, der skal gennemføres for at nå frem til faglært niveau. Denne kan anvendes både af medarbejderen selv i forbindelse med selvvalgt uddannelse, og af virksheden/medarbejderen ved udarbejdelse af en virkshedsuddannelsesplan. Kpetencevurderingen/erhvervsskolens plan samt virkshedsuddannelsesplanen skal registreres hos Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfonds administrator s forudsætning for bevilling af støtte fra Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfond. C4. For den erhvervsuddannede medarbejder er det en forudsætning for eventuel støtte fra Transportog lagerrådets kpetenceudviklingsfond, at uddannelsesaktiviteten indgår på virkshedsuddannelsesplanen, s beskriver relevante kurser for medarbejderens varetagelse af sin funktion i virksheden. Registrering af virkshedsuddannelsesplanen skal ske hos Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfondens administrator. Cs. Virksheden kan betinge sig, at udgifterne hertil dækkes gennem støtte fra Transport- og Lagerrådets Kpetencefonden og eventuelløntabsgodtgørelse (f.eks. VEU-godtgørelse), jf. stk. 6. C6. Denne betingelse kan dog ikke gøres gældende, hvis der er tale lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører, s er nødvendig for, at medarbejderen kan varetage sin jobfunktion. Transportog lagerrådets kpetenceudviklingsfond yder ligeledes tilskud til dækning af gebyr for udstedelse af chaufføruddannelsesbeviset. C7. Uddannelses aktiviteten efter dette punkt kan maksimalt udgøre to uger pr. år. Ændringerne træder i kraft for ansøgninger, der indgives efter 1. januar Side 2af2

14 oplysninger ved brug af vikarer fra overenskstdækkede vikarbureauer I overensksten indsættes en ny 28 med følgende ordlyd: "Hvor en fagretlig sag vikarbureauvikarer er indledt imod et vikarbureau, s er fattet af en kollektiv overenskst, skal brugervirksheden, s vikaren har været udsendt til, på anmodning fra en af overenskstparterne informere relevante lokalaftaler og kutymer angående løn og arbejdstid, s virksheden har meddelt, at vikarbureauet skal overholde for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksheden. Bestemmelsen ændrer ikke på, at alene vikarbureauet er ansvarligt for vikarernes ansættelsesforhold. Brugervirksheden kan ikke drages til ansvar for vikarbureauets eventuelle overtrædelser af disse." Herefter bliver overenskstens nuværende 28 til 29 og nuværende 29 til 30. Bestemmelsen træder i kraft den 1. marts 2014, og gælder for sager, der er rejst efter denne dato. ~. YI/lU",,? W.)"~ /f'v(ø'/~ C UL fl Side 1 af 1

15 lettere adgang til støtte fra Transport- og Lagerrådets Kpetencefond Der er enighed i s 19a, stk. 4C at ændre kravet til medarbejdernes anciennitet, så første afsnit i punkt C med virkning fra 1. maj 2014 får følgende ordlyd: "Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at få fri - med sædvanlig overenskstmæssig løn, jf. stk. 3 samt deltagerbetaling betalt - til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksheden og medarbejderen." Tilsvarende ændres 1. afsnit i 19a, stk. 4D med virkning fra 1. maj 2014 til følgende: ''Medarbejdere, der har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksheden, har ret til at deltage i uddannelse efter eget valg (selvvalgt uddannelse) i op til 2 uger året. Vedfortsat beskæftigelse i samme virkshed har medarbejderen ret til at akkumulere denne ret. Dog kan der maksimalt opsamles 6 uger over 3 år. De først optjente uddannelsesuger forbruges først." /'1. 04a11~t'"1 Side 1 af 1

16 El L:J lettere adgang til støtte fra Transport- og lagerrådets kpetenceudviklingsfond (afløsere) har gjort opmærks på, at der i 5 i bilag 6 (Ansættelse s afløser) efter 3F Transportgruppens opfattelse ved en fejl ikke er sket en konsekvensrettelse af timetallet. Dette bør efter s opfattelse rettelig ændres fra 1400 timer til 1400 timer x 6/9 = 933,33 timer. har i den forbindelse tilkendegivet, at man er indstillet på at foretage denne ændring, såfremt overfor dokumenterer, at en tilsvarende retsstilling ved vedtagelsen bliver gældende i den mellem DI (ATL-rådet) og 3F Transportgruppen indgåede overenskst. Side 1 af 1

17 ændringer afløn og satser 2, stk. 5. Arbejde på ubekvemme arbejdstider Satsen fra kl til forhøjes med 0,53 pr.!. marts 2014, 0,57 pr.!. marts 2015 og 0,62 pr.!. marts Satsen fra kl til forhøjes med 0,59 pr.!. marts 2014, 0,64 pr.!. marts 2015 og 0,69 pr.!. marts Særlig opsparing Pr.!. marts 2014 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,3 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing. Pr.!. marts 2015 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,4 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 1,7 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing. Pr.!. marts 2016 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigende løn med 0,3 pct. point, således at der pr. denne dato indbetales i alt 2,0 pct. af den ferieberettigende løn til medarbejderens konto for særlig opsparing 9, stk. 2. Grundløn Grundlønnen udgør pr.!. marts ,45 pr.!. marts ,70 pr.!. marts ,10 Ugelønnen er pr.!. marts ,65, pr.!. marts ,90 og pr.!. marts ,70. 9, stk. 6. Ungarbejdere Pr.!. marts 2014 forhøjes betaling til ungarbejdere til: Mellem år 93,16 pr. time, svarende til So % af grundlønnen. Side l af2

18 under 17 år 69,87 pr. time, svarende til 60 % af grundlønnen. Pr. 1. marts 2015 forhøjes ovenstående til 94,96 og 71,22. Pr.!. marts 2016 forhøjes ovenstående til 96,88 og 72, Overarbejde Timen før normal arbejdstid samt 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid stiger med 0,51 pr. 1. marts 2014, 0,55 pr. 1. marts 2015 og 0,60 pr. 1. marts Timer derefter samt timer på søn- og helligdage stiger med 1,26 pr. 1. marts 2014, 1,36 pr. 1. marts 2015 og 1,47 pr.!. marts Holddriftsaftalens 2 Forskydning af vagtlistefridag stiger med 0,30 pr. 1. marts 2014, 0,33 pr. 1. marts 2015 og 0,35 pr. 1. marts Holddriftsaftalens 3 Holddriftstillæg på hverdage mellem kl og kl stiger med 0,55 pr. 1. marts 2014, 0,59 pr. 1. marts 2015 og 0,64 pr. 1. marts Timer på lørdage efter kl samt søn- og helligdage stiger med 1,15 pr. 1. marts 2014, 1,25 pr.!. marts 2015 og 1,35 pr. 1. marts Øvrige specialoverenskster Satserne for overarbejde og forskudt tid reguleres med 1,5 pct. pr. 1. marts 2014, 1,6 pct. pr. 1. marts 2015 og 1,7 pct. pr.!. marts Satserne for mini containere jf. dagrenovationsoverenskstens 4 reguleres med 1,4 pct. pr. 1. marts 2014, pr. 1. marts 2015 og pr. 1. marts Timeløn/grundløn hæves med 2,10 pr. 1. marts 2014, 2,25 pr.!. marts 2015 og med 2,40 pr.!. marts /'1. 1)41: 11'?~ ~11 ~r!!rf~~ ~~ Side 2 af2

19 fornyelse af dagrenovationsoverensksten Overenskstparterne har foretaget en modernisering af dagrenovationsoverensksten. Moderniseringen har været foranlediget af den geografiske og teknologiske udvikling, og overenskstparterne har foretaget væsentlige ændringer i begreber s normfastsættelse, der fremover aftales lokalt inden for det i overensksten nævnte spænd, anciennitet i forbindelse med ansættelse efter udbud, samt indførelse af en beregning for overudbæringer. Hensigten med fornyelse af dagrenovationsoverensksten er at tilsikre, at normfastsættelsen og dermed lønnen fremover fordeles mere hensigtsmæssigt. Overordnet set har overenskstparterne forsøgt at modernisere dagrenovations overensksten således, at det lokalt altid bør være muligt at finde frem til en tidssvarende normfastsættelse der både er produktiv, men også fortsat af en sådan karakter, at det tydeligt afspejles i tidsforbruget, at der er tale akkordarbejde. Overenskstparterne er i forbindelse med fornyelsen enige, at de ændringer der finder sted ved overenskstfornyeisen 2014, ikke træder i kraft i den periode virksheden har kontrakt med kmunen. Kontraktperioder med opstart før 1. januar 2015 er ligeledes heller ikke fattet. Såfremt en kontraktperiode forlænges uden at have været i udbud, er overenskstparterne enige, at der i et sådant tilfælde vil være tale en samlet kontraktperiode. n er kostningsneutral og indgår s en del af den samlede overenskstfornyeise af. Der er i forbindelse med aftalen moderniseringen udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. Protokollat fornyelse af dagrenovationsoverensksten 2. Protokollat beregninger for betalinger for overudbæringer, indkøring på helligdage, samt kørsel på helligdage ved lokal aftale akkord på dagrenovationsoverensksten 3. Protokollat fuldlønnede og lejlighedsvis beskæftigelse med dagrenovation 4. Protokollat betaling af faglært tillæg for dagrenovationsmedarbejdere 5. Protokollat EUD -lærlinge på dagrenovationsoverensksten 6. Protokollat indhentelse af forsømt tid På baggrund heraf er parterne enige at foretage følgende ændringer i dagrenovationsoverensksten: Parterne er enige, at nuværende 2 i dagrenovationsoverensksten erstattes af følgende ny 2 pr. 1. januar 2015 gældende for kontraktperioder med opstart efter denne dato: Side 1 af 5

20 " 2. Aflønning Stk. 1. Udover grundlønnen i s generelle bestemmelser, 9, stk. 2, betales et renovationstillæg pr. time: for nyansatte på og efter 9 måneder på 30,85 39,00 Stk. 2. Akkord Såfremt der er lokal enighed at udføre arbejdet i akkord, udlægges distrikterne efter hovedreglerne i 3 Akkordaflønning beregnes i henhold til de fastsatte udbæringstal på grundlag af den i 2, stk. 1 anførte løn, der udbetales pr. uge for de fastsatte udbæringer pr. mand pr. uge. Stk. 3. Anciennitetstillæg iforbindelse med udbudsrunde I tilfælde hvor en medarbejder, iforbindelse med en udbudsrunde, skifter arbejdsgiver, bevarer denne det på skiftet opnåede anciennitetstillæg jf. s 9, stk. 3. Nærværende bestemmelse gælder ikke medarbejdere ansat med slamsugning, højtryksspuling og indsamling afkemikalieaffaldjf. 5, stk. 1. Denne bestemmelse har ikke i øvrigt indflydelse på beregning af medarbejderens anciennitet hos den nye arbejdsgiver og de rettigheder der er forbundet hermed." Parterne er enige, at nuværende 3 erstattes affølgende ny 3: " 3. Lokalaftale akkordfor indsamling af sække og tømning af spande på hjul Stk. 1. Med virkning fra første kontraktperiode med aftalt opstart efter 1. januar 2015 gælder nærværende 3 vedfastsættelse afnormtal. Stk. 2. Lokale aftaler kan indgås mellem tillidsrepræsentanten på virksheden og virkshedens ledelsejf. s 18. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, kan aftalen indgås med den lokale afdeling af 3F. Hvis der er indgået en aftale med en tillidsrepræsentant, og der på et tidspunkt ikke er valgt en tillidsrepræsentant, indtræder den lokale afdeling af 3F s part. Stk. 3. Iforbindelse med at en virkshed vinder et udbud, skal virksheden snarest muligt indlede og afslutte forhandlinger nornifastsættelse, jf. Bilag 1. Forhandlingerne skal så vidt muligt være afsluttede, således at arbejdet kan igangsættes på akkord. Såfremt dette ikke er muligt, udføres og afregnes al arbejdet på grundlag af den i 2, stk. 1. anførte løn. Stk. 4. Normtallet i bydistrikterne kan fastsættes mellem 900 og pr. mand pr. uge. For tokammer biler hvor der sker tømning af to eller flere spande samtidig, kan normtalletfastlægges mellem og Stk. 5. I blandede distrikter, landsbyer o.l. kan normtallet fastlægges mellem 750 og For tokammer biler, hvor der sker tømning af to eller flere spande samtidig, kan normtallet fastlægges mellem 850 og pr. mand pr. uge. Side 2 afs

21 Stk. 6. Normtallet i bydistrikter med lukkede kprimatorvogne kanfastsættes mellem og sække pr. mand pr. uge. Stk. 7. I blandede distrikter, landsbyer o.l. med lukkede kprimatorvogne kan normtalletfastlægges mellem og sække pr. mand pr. uge. Stk. 8. Forannævnte normer er standardnormer, der med overenskstparternes godkendelse kan fraviges, når de lokale forhold giver anledning hertil. Stk. 9. n skal indeholde tømningspris/stk.pris indenfor normen, pris for overudbæringer og for indkøring af helligdage samt pris for kørsel på helligdage. Endvidere skal det af lokalaftalen fremgå hvilkeforudsætninger der ligger til grundfor indgåelse afnormenif. bilag 1. Herudover skal der aftales prisfor afhentninger udenfor distriktet, hvor ekstra tømningen ikke er foranlediget afmandskabet. Stk.lO. For så vidt der ikke opnås enighed mellem virksheden og de berørte medarbejdere normfastsættelsen, udføres og afregnes al arbejdet på grundlag af den i 2, stk. 1. anførte løn. Stk. 11. Senest 6 måneder efter indgåelse aflokal aftale norm fastsættelse skal parterneforetage en evaluering af normfastsættelsen. Såfremt forudsætningerne for den aftalte norm ændres væsentligt, er parterne i alle tilfælde berettiget til en drøftelse af normen. Kan der ikke opnås enighed evalueringen/tilpasningen af normen, udføres og afregnes al arbejdet på grundlag af den i 2, stk. 1 anførte løn, indtil enighed måtte være opnået, eller til organisationerne har behandlet sagen og resultat heraf foreligger, eller en faglig voldgift har taget stilling. Stk. 12. Organisationerne kan i enighed iværksætte en kontrolopmåling med henblik på afgørelse af en konkret sag, der måtte blive rejst i henhold til bilag 1. Stk. 13. Ved nye eller supplerende indsamlingsordninger og andre ydelser, udover de i lokalaftalen nævnte, kan der optages lokaleforhandlinger med henblik på at justere i normfastsættelsen eller indgå særskilt aftale betaling. For så vidt der ikke opnås enighed mellem parterne, udføres og afregnes al arbejdet på grundlag af den i 2, stk. 1 anførte løn. Stk. 14. Hvis denne bestemmelse bliver anvendt på en uhensigtsmæssig måde, er organisationerne enige at drøfte de konkrete eksempler med henblik på at borteliminere disse". Parterne er enige, at nuværende 4 i dagrenovationsoverensksten erstattes af følgende ny 4 pr. 1. marts 2014: " 4. Takster for minicontainere 1. marts l, pr. tømning 5, l, pr. tømning 5, l, pr. tømning 6, l, pr. tømning 6,78 Side3 afs

22 Afregning for tømning af minicontainere beregnes forholdsmæssigt, ud fra ovenstående takster, for så vidt angår minicontainere der størrelsesmæssigtfraviger ovennævnte. For arbejdet medforing af containere med plastic eller lignende betales pr.fonng 0,40. Såfremt tømning af minicontainere fortages sammen med tømning af sække eller spande på JUul i akkord, indgår minicontainere i antallet af tømninger der kan udføres, inden der udløses overudbæringspris for sække eller spande på hjul." Parterne er enige, at følgende tekst indsættes i dagrenovationsoverensksten s et nyt bilag 1: "Bilag 1. Fastsættelse afnorm ved indgåelse aflokalqftale akkordfor indsamling af sække og tømning af spande på hjul Ved fastsættelse af normtal ved indgåelse af lokal aftale jf. 2, stk. 3 kan følgende forudsætninger indgå: Antal af sækketømninger henholdsvis i skel og på standplads. Antal spandetømninger henholdsvis i skel og på standplads Antal tømninger i standplads/ skel Angivelse af det/ de aflæsningssteder der er udgangspunktfor denfastsatte norm. Er der tale to-kammer bil, skal det præciseres der er 2, 3 eller 4 kammerspande, eller der skal hentes dobbeltspande osv. Bemanding Lokal definition på skel Sker der en kbination af tømninger på standplads/standplads og skel/skel, kan der træffes behørig aftale afhentning/ betaling, såfremt spanden ikke er placeret s oplyst. Foring (minicontainere har en særskilt sats herfor) Tidsforbrug. Hvis ikke andet er aftalt, er 35 % af tidsforbruget henlagt til kørsel. Registreringssystemjeks. CGT-system eller lignende. Adgangsvejenes forhold, herunder eventuelle AT-adresser og eventuelle dispensationer, s foreligger skriftligt og udstedt af Arbejdstilsynet. Supplerende indsamlingsordninger Ovennævnteforudsætninger er ikke udtømmende, men er eksempler på, hvad der kan og bør indgå s elementer ved normfastsættelsen. Side 4 afs

23 Overenskstparterne er endvidere opmærksme på, at der kan være situationer, s f.eks. på grund af geografiske forhold, der umuliggør opnåelse af den i dagrenovationsoverenskstenfastsatte norm på 750 i blandede distrikter, liges de øvrige normgrænser kan fraviges, hvis de lokaleforhold giver anledning hertil, og organisationerne godkender dette.?l. 0a#1l~~ Sides afs

24 beregning af betaling for overudbæringer, indkøring på helligdage samt kørsel på helligdage ved lokal aftale akkord på dagrenovationsoverensksten Med virkning fra første kontraktperiode med aftalt opstart efter 1. januar 2015 gælder nærværende protokollat: Ved beregning afbetalingen for overudbæringer samt indkøring på helligdage, fremkmer satsen ved at multiplicere den aktuelle pris for normaludbæringer med 9,6 pct. Ved beregning afbetaling for kørsel på helligdage, fremkmer satsen ved at multiplicere den aktuelle pris for normaludbæringer med 21 pct. Beregningerne indsættes i "Lønoversigt vedrørende ". ~. 0a,."t8~ tt:;;rze:dl ~ Side l af l

25 Om Forståelse af aftale beregning af betaling for overudbæringer, indkøring på helligdage samt kørsel på helligdage ved lokal aftale akkord på dagrenovationsoverensksten har på s forespørgsel oplyst, at protokollat 18 ved overenskstforhandlingerne 2014 ( beregning afbetaling for overudbæringer, indkøring på helligdage samt kørsel på helligdage ved lokal aftale akkord på dagrenovationsoverensksten) i DI-3F overenskst på ATL rådet - uagtet ordlyden - skal forstås således, at satserne for betalingen for overudbæringer samt indkøring på helligdage, fremkmer ved, at man tillægger den aktuelle pris for normaludbæringer med en procentsats på 9,6 pct. giver således udtryk for, at satsen rettelig er 109,6 pct. Tilsvarende gælder betalingen for helligdage, hvor giver udtryk for, at den udgør 121 pct. har i den forbindelse oplyst, at man er enig i, at det også er retsstillingen på nærværende overenskstråde, såfremt det måtte være den retsstilling, s man er enige på overenskstrådet D I -3F overenskst på ATL rådet. I modsat fald gælder ordlyden. København, den 6. marts ft1. f)t I1l~~~ '1 Side l af l

26 fuldlønsansættelse og lejlighedsvis beskæftigelse med dagrenovation, overenskstmæssig frihed Ved arbejde efter Dagrenovationsoverenskst mellem og 3F Transport beregnes og opspares frihed/feriefridage med 6,75 % af den ferieberettigede løn, jf. s 3, stk. 2, s medarbejder ansat på timeløn, samtidig reduceres ret til frihed i henhold til fuldlønsordning forholdsmæssigt i forhold til antal arbejdsdage, hvor der udføres dagrenovationsarbejde. En dags beskæftigelse med dagrenovation reducerer ret til frihed med løn med 0,07 dag. 0,07 dag fremkmer således: Samlet overenskstmæssig frihed 15,29 dage i gennemsnit pr. år: antal arbejdsdage pr. år 219,71 dage i gennemsnit = 0,07 dag. Eksempel: Ved samlet 15 arbejdsdages beskæftigelse med dagrenovation pr. år afholdes 15 x 0,07 = 1,05 dags frihed med opsparing, medens øvrig frihed afholdes med fuld løn jf. fuldlønsordning. ~'~lfl~w... Side 1 af 1

27 betaling af faglært tillæg for dagrenovationsmedarbejdere Med virkning fra 1. marts 2014 gælder nærværende beregning: Ved betaling af faglært tillæg til dagrenovationsmedarbejdere, betales dette med 4 x 37 timer pr. uge. Side 1 af 1

28 Transportoverenskornsten EUD-Iærlinge på dagrenovatlonsoverensksten Med virkning fra 1. marts 2014 gælder nærværende protokollat med følgende tekst: "EUD-Iærlinge, der er fattet af lærlingeoverensksten og s udfører akkordarbejde af samme karakter og fang, s virkshedens øvrige medarbejdere, aflønnes med lærlingeløn samt et akkordtillæg, der udgør forskellen mellem overudbæringssatsen og normaludbæringssatsen, ff. dagrenovationsoverenskstens 3." Side 1 af 1

29 EJ indhentelse af forsømt tid Parterne er enige følgende fælles forståelse af opgørelse af indhentelse af forsømt tid i henhold til dagrenovationsoverensksten: "Indhentelse afforsømt tid Ved opgørelse af overarbejde fradrages den til spisning og hvile medgåede tid, liges forsømt tid af den normale ugentlige arbejdstid fradrages overarbejdstiden, medmindre forsømmelsen har fundet sted s følge af en af arbejderen utilregnelig grund, s rettidigt er anmeldt til arbejdsgiveren og godkendt af denne. Når den forsømte tid hidrører fra en overenskststridig arbejdsnedlæggelse, ydes ikke overtidsbetalingfor nogle timer,før deforsømte timer er præsteret ud over dennes normale arbejdstid. Udførelse af de manglende timer kan varsles af arbejdsgiveren til udførelse indenfor 14 dage efter, at arbejdet er genoptaget efter den overenskststridige arbejdsnedlæggelse. Det samme gælder for arbejde i akkord, hvor de forsømte timer svarer til manglende udbæringer og tømninger." ~. Dat1(~""; c;/ipj tlz-- f~l C;~OL C Side l af l

30 ændringer af løn og satser for den Grænseoverskridende overenskst Parterne enedes følgende ændringer: 4, stk. 1 Døgnbetaling, ændres således: Pr.!. marts 2014 forhøjes døgnbetalingen til Pr.!. marts 2015 forhøjes ovennævnte beløb til Pr.!. marts 2016 forhøjes ovennævnte beløb til løn 887,66 910,16 934,16 rejsegodtgørelse i alt 464, ,66 464, ,16 464, ,16 Efter 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksheden forhøjes døgnbetalingen: løn rejsegodtgørelse Pr.!. marts 2014 forhøjes døgnbetalingen til 957,71 464,00 Pr.!. marts 2015 forhøjes ovennævnte beløb til 980,21 464,00 Pr.!. marts 2016 forhøjes ovennævnte beløb til 1.010,41 464,00 i alt 1.421, , , stk. 1 Timeløn ændres således: løn rejsegodtgørelse Pr.!. marts 2014 forhøjes overskydende time til 36,99 19,33 Pr.!. marts 2015 forhøjes ovennævnte beløb til 37,93 19,33 Pr.!. marts 2016 forhøjes ovennævnte beløb til 38,93 19,33 i alt 56,32 57,26 58,26 Efter 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksheden forhøjes timelønnen: Pr.!. marts 2014 forhøjes overskydende time til Pr.!. marts 2015 forhøjes ovennævnte beløb til Pr.!. marts 2016 forhøjes ovennævnte beløb til løn 39,91 40,85 42,10 rejsegodtgørelse 19,33 19,33 19,33 i alt 59,24 60, , stk. 3 Korte ture: Pr.!. marts 2014 forhøjes satsen til Pr.!. marts 2015 forhøjes ovennævnte beløb til Pr.!. marts 2016 forhøjes ovennævnte beløb til 90,11 91,61 93,21 Efter 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksheden forhøjes tillægget: Pr.!. marts 2014 til Pr.!. marts 2015 forhøjes ovennævnte beløb til Side 1 af2

31 Pr. 1. marts 2016 forhøjes ovennævnte beløb til 98,29 4, stk. 4 På- og aflæsning: Pr. 1. marts 2014 forhøjes satsen til Pr. 1. marts 2015 forhøjes ovennævnte beløb til Pr. 1. marts 2016 forhøjes ovennævnte beløb til 78,43 79,74 81,14 5 Lørdage, søn- og helligdage: Pr. 1. marts 2014 forhøjes satsen til Pr. 1. marts 2015 forhøjes satsen til Pr. 1. marts 2016 forhøjes satsen til 16,83 17,10 17,39 10 Sygds- og ulykkestilfælde: Stk. 1 ændres til følgende: Satserne er for medarbejdere med under 9 mdrs. anciennitet: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 forhøjes ovennævnte beløb til Pr. 1. marts 2016 forhøjes ovennævnte beløb til 1.351,66 pr. døgn 1.374,16 pr. døgn 1.398,16 pr. døgn For medarbejdere med mere end 9 mdrs. anciennitet udgør fuld løn: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 forhøjes ovennævnte beløb til Pr. 1. marts 2016 forhøjes ovennævnte beløb til 14 Overenskstens varighed: 1.421,71 pr. døgn 1.444,21 pr. døgn 1.474,41 pr. døgn Overensksten gælder fra 1. marts 2014 til udgangen af februar /'1. D411t4U e-., Ik:r~ [>~ OL 1 STd"",

32 Om redaktionel gennemgang af overensksten og trykning Der er enighed at fremme arbejdet med trykning af overensksten mest muligt. Med henblik herpå er det aftalt, at, umiddelbart efter den redaktionelle gennemgang af overensksten er tilendebragt, udarbejder udkast til ny overensksttekst med henblik på, at 3F Transportgruppen straks fremkmer med eventuelle bemærkninger hertil. Senest 14 dage efter indgåelse af overensksten foretager parterne en redaktionel gennemgang. Der tilsigtes ikke herved realitetsændringer af aftalegrundlaget. Senest 14 dage efter endelig godkendelse af forhandlingsresultatet er det parternes målsætning, at det redaktionelle arbejde skal være endeligt færdiggjort. Der er en fælles forståelse, at påbegyndelse af den egentlige trykkeproces skal ske så hurtigt s muligt og senest inden 3 uger fra endelig godkendelse af forhandlingsresultatet. Denne aftale optrykkes ikke. Side 1 af 1

33 ~ LJ bidrag til Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet (indskrivning) Parterne er enige, at følgende nye bestemmelse indsættes s ny 20, stk. 3: "Til Udviklings- og samarbejdsfondfor transport- og lagerrådet betaler arbejdsgiveren 0,05 pr. præsteret arbejdstime fra 2015 og med 0,10 pr. præsteret arbejdstime fra 2016." Side 1 af 1

34 Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet Parterne er enige, at etablere en udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrfldet dækkende overenskster indgået mellem 3F Transport eller 3F Transports afdelinger på den ene side og Dansk Erhverv Arbejdsgiver eller medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver på den anden side, og hvorfra der opkræves bidrag til Transport- og lagerrådets kpetencefond. Fondens formal Fondens formål er at understøtte aktiviteter, der udvikler og styrker transport- og handelsbranchen i det danske samfund - herunder ved at styrke og udvide det organiserede arbejdsmarked. Det sker bl.a. gennem overenskstprocessen, der sætter standarderne for løn og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Såvel3F Transport s Dansk Erhverv Arbejdsgiver har et fælles ansvar i at understøtte den danske model. Fonden kan således eksempelvis understøtte aktiviteter der: Styrker det lokale samarbejde mellem virkshederne og 3Fs tillidsrepræsentanter Belyser de af fonden fattede erhvervs betydning for samfundsudviklingen Højner uddannelsesniveau og aktiviteter på Dansk Erhverv Arbejdsgivers medlemsvirksheder, herunder bl.a. gennem lokale aktiviteter for at opnå: flere praktikpladser øget indsats for at kvalifikationer og kpetencer vedligeholdes og udbygges øget efter og videreuddannelse af ufaglærte medarbejdere øget indsats for at medarbejdere kan opnå faglært status Etablering af fonden Fonden ledes af en bestyrelse på indtil 6 medlemmer, der sammensættes paritetisk med indtil 3 medlemmer udpeget af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og indtil 3 medlemmer udpeget af 3F Transport. Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Transport udpeger formanden og næstformanden for 2 årige perioder. Posterne går på skift mellem organisationerne, således at når den ene organisation har udpeget formanden udpeger den anden organisation næstformanden. Beslutninger i fonden træffes i enighed. Parterne aftaler de nærmere retningslinjer for fondens virke - herunder administration og anvendelse af fondens midler - senest den 1. oktober Side 1 af2

35 Bidrag til fonden Fonden tilføres fra 2. kvartal 2014 i alt 0,10 pr. præsteret arbejdstime. Med virkning fra 2015 tilføres fonden i alt 0,15 pr. præsteret arbejdstime. I 2016 tilføres i alt 0,20 pr. præsteret arbejdstime samt endvidere et engangsbeløb jævnfør nedenstående afsnit. For alle årene udgør fondens grundkapital et beløb svarende til 0,05 pr. præsteret arbejdstime for medarbejdere fattet af fonden. Derudover tilføres der i 2016 et beløb svarende til 0,05 pr. præsteret arbejdstime s et kapitaltilskud til grundkapitalen. Uddannelsesfond - lageroverensksten Den ved indgåelsen af lageroverensksten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Transport oprettede uddannelsesfond opløses. Indestående i fonden tilbagebetales til Dansk Erhverv Arbejdsgiver. //IIJf/ ~a:sport København, den '1/:>2014 ~ Dansk Erhverv Arbejdsgiver Sidc2af2

36 grundkapital til Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet Parterne er enige at tilføre Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet (fonden) en grundkapital ved at overføre midler fra Godstransportrådets Uddannelses- og udviklingsfond (GUU). Fra 2. kvartal 2014 overfører GUU årligt midler til fonden svarende til 0,10 pr. præsteret arbejdstime hos medlemmer fattet af GUU. Disse midler fragår sliledes forlods de i alt 0,25 pr. præsteret arbejdstime s indbetales til GUU. Endvidere har parterne aftalt, at fonden i 2016 tilføres et engangsbeløb svarende til 0,05 pr. præsteret arbejdstime for alle medarbejdere fattet af fonden. Beløbet finansieres af Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Grundkapitalen i henhold til dette protokollat opgøres og opspares separat fra de øvrige midler i fonden. København, den 2014 J~~;:- Dank.v~bejdsvJver G:LFællcs\OK 2014\Lagerovcrcnsksten - DEA og 3F\r - udkast\organisationsaftale (8 a).docx Side l afl

37 bidrag til Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet På baggrund af aftalerne etablering af Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerrådet (fonden) og grundkapitalen til denne er parterne enige, at fonden tilføres yderligere bidrag s følger: Virksheder bidrager for medarbejdere fattet af transportoverensksten mellem og 3F Transport med 0,05 pr. præsteret arbejdstime fra 2015 og med 0,10 pr. præsteret arbejdstime fra Virksheder fattet af de øvrige overenskster dækket af fonden bidrager med 0,10 pr. præsteret arbejdstime fra 2. kvartal 2014, med 0,15 pr. præsteret arbejdstime fra 2015 og med 0,20 pr. præsteret arbejdstime fra Bidragene til fonden opkræves sammen med bidragene til Transport- og lagerrådets kpetencefond. Bidragene opgøres og opspares separat fra de øvrige midler i Transport- og lagerrådets kpetencefond. Ved regnskabsårets afslutning tilbageføres de uforbrugte bidrag i henhold til dette protokollat til parterne, med mindre disse træffer aftale en anden anvendelse af midlerne. t~- 1a~~ansport ~ København, den 1', 2014 Dansk~dsgiver G:'-Fællcs\OK 2014\Lageroverenskstcn - DEA og 3 F\Afta ler - udkast\organisationsaftale (8 b).docx Side l afl

38 ljerlingeoverenskonurten af Transport Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Lærlingeoverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af Forligsmanden. Fremsættes et samlet mæglingsforslag ikke, træder overenskstparterne sammen for at drøfte situationen med henblik på eventuel beslutning at sende overenskstforliget til afstemning i henhold til de respektive overenskstparters vedtægter eller love. Træffes en sådan beslutning ikke, bortfalder nærværende fornyelsesaftale. Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen overenskstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: 1. skolehjem 2. løn til lærlinge Herefter udestår ingen krav parterne imellem. København, den 4. marts 2014 ~Yin (.'Cl&lJ/~7 ~ Sidelaft

39 Lærlingeoverensksten af Transport Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ skolehjem Der indsættes et nyt stykke i 7 i Lærlingeoverensksten, så virksheden forpligtes til at betale den udgift til skolehjem, s følger af, at eleven er optaget på skolehjem, når dette er nødvendigt for elevens gennemførelse af uddannelsen. Skolehjemmet ses s nødvendigt, når det følger af, at virksheden benytter mulighederne for frit skolevalg, eller uddannelsen alene kan gennemføres på en skole, hvor eleven er berettiget til optagelse på skolehjem efter 3, stk. 1 i bekendtgørelse 290/2009 (mere end fem kvarters transporttid). Elevens egen flytning udløser således ikke adgang til betaling for skolehjem fra virksheden. Betalingen fastlægges i de årlige finanslove, jf. Bekendtgørelse nr. 290 af 1. april Følgende indsættes s et nyt 7, stk. 2 i Lærlingeoverensksten med overskriften "Skoleophold"; Virksheden skal betale udgiften til ophold på skolehjem, sfastlægges i de årlige finanslove: a. Hvor eleven beordres til skoleophold i henhold til gældende regler /rit skolevalg. b. Hvor elevens deltagelse i uddannelse alene kan finde sted på en skole, s berettiger til optagelse på skolehjem med betaling efter den takst (2014-niveau: 490 juge), s er fastsat i de årlige finanslove. Nødvendigtforskud til afholdelse af disse udgifter udbetales tillærlingenforudfor skoleopholdets påbegyndelse, og lærlingenforetager afregning umiddelbart efter hjemksten til virksheden. Den nuværende 7 bliver til 7, stk. 1. Bestemmelsen træder i kraft 1. maj København, den 4. marts 2014 " L. Sideuf2

40 Lærlingeoverensksten af Transport Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ Siduaf:z

41 Lærlingeoverensksten af Transport Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ løn til lærlinge Lønsatserne i Lærlingeoverenskst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver / og 3F Transport vedrørende lærlinge inden for landtransportrådet udgør følgende: 8 Lønfold Stk. 1. Lærlinge (erhvervsuddannelseselever) aflønnes efter nedenstående satser: l. marts l. marts I det sidste år af lærekontraktperioden betales: 89,09 90,78 I det næstsidste år af lærekontraktperioden betales: 79,05 80,56 I det tredjesidste år af lærekontraktperioden betales: 70, l. marts ,51 82,09 72,75 Stk. 5. Elever pi erhvervsgrunduddannelsen (EGU-elever) 1. marts marts marts 2016 EGU-elever aflønnes med: 61,57 62,74 København, den 4. marts 2014 Dansk Erhverv Arbejds ni nmo,'" ~ Side18f2

42 Lærlingeoverensksten af Transport Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ fl1jocr-- Siduah

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Overenskolnstforhandlingerne 2014

Overenskolnstforhandlingerne 2014 Overenskolnstforhandlingerne 2014 3F TranSI)Ortgruppen )ansk Erhverv AI bejdsgiver Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for for en 3-årig periode.

Læs mere

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

1 ~A~4 FALCK TEKNIK - OVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport og Chaufførernes Fagforening

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. Protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Vaskerioverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-3F OVERENSKOMST PÅ ATL OMRÅDET OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af ATL overensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af 3F Jernbaneoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Turistbuschauffører m.v. for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant

Læs mere

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI overenskst II (AHO) for Københavns Lufthavne A/S og 3F Transport for

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond

Protokollat om Handels- og Transportbranchens Udviklings- og Samarbejdsfond Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vikaroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Lageroverensksten Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst Lageroverenskst for en 3-årig periode. n indgår i et samlet

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S

Overenskomstforhandlingerne Responce A/S Nedennævnte parter har i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af overensksten for Responce A/ S for en 3-årig periode. n indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen

KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1. forældreorlov til forældre af samme køn. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller moderen KANTINEVERENSKOMSTEN Nr. 1 forældreorlov til forældre af samme køn Parterne er enige, at følgende tekst i det nuværende 16, stk. 7b udgår: Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen og/eller

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat Forhandlingsprotokollat Nedenstående parter har dags dato indgået aftale fornyelse af overensksterne mellem GLS-A og 3F Den Grønne Gruppe for en 3-årig periode (1. marts 2015 28. februar 2018). Der er

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 17. marts 2017 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 16. marts 2017 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af

Læs mere

2017/ MARTS 2018 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

2017/ MARTS 2018 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation LANDSOVERENSKOMST 2017/2020 LØNOVERSIGT 1. MARTS 2018 BUTIKSOVERENSKOMSTEN Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst

Læs mere

VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 VINDUESPOLEREROVERENSKOMSTEN MELLEM DANSK SERVICE OG 3F TRANSPORT Nedenævnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af vinduespolereroverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen

Læs mere

1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 1. MARTS 2015 LØNOVERSIGT Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende

Læs mere

1. MARTS 2014 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

1. MARTS 2014 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 1. MARTS 2014 LØNOVERSIGT Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Læs mere

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1.

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2014 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Chauffører under oplæring

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

2017/ MARTS 2017 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

2017/ MARTS 2017 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 2017/2020 1. MARTS 2017 LANDSOVERENSKOMST LØNOVERSIGT BUTIKSOVERENSKOMSTEN Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

2017/ MARTS 2019 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

2017/ MARTS 2019 BUTIKSOVERENSKOMSTEN. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation LANDSOVERENSKOMST 2017/2020 LØNOVERSIGT 1. MARTS 2019 BUTIKSOVERENSKOMSTEN Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017

Overenskomstforhandlingerne 2017 Vinduespolereroverensksten Ved en afsluttende forhandling mellem nedenstående organisationer er der opnået enighed en fornyelse afvinduespoleroverensksten mellem og 3F 2014-2017 med efterfølgende rettelser

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

1. MARTS 2016 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

1. MARTS 2016 LØNOVERSIGT. Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 1. MARTS 2016 LØNOVERSIGT Transportoverenskomst for chauffører, yttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2014 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2015

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2015 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2015 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST MARTS 2018 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST MARTS 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og

Læs mere

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2017 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3

Generelle satser: 2. Specialarbejdere, uden andre tillæg 2. Chauffører under oplæring 2 Chauffører 3 Chauffører med kvalifikationstillæg 3 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2015 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIKOVERENSKOMST MARTS 2019 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vejledning Denne lønoversigt er lavet med det formål at regulere de nye lønninger pr. 1. marts 2017

Vejledning Denne lønoversigt er lavet med det formål at regulere de nye lønninger pr. 1. marts 2017 Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem Dl Overenskomst I (ATL) og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2017 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Specialarbejdere,

Læs mere

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2016

LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2016 LØNOVERSIGT FOR TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST MARTS 2016 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2013 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening

Læs mere

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1.

Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Gældende fra begyndelsen af den lønningsuge hvori 1. marts 2014 indgår Indhold: Side Generelle satser: 2 Chauffører under oplæring

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området

DI-DJ overenskomsten på JA området DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af DI-DJ overensksten på JA rådet for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst

lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst lønoversigt for transport- og logistikoverenskomst marts 2013 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flytte arbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL)

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

TransporTgruppen. Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund

TransporTgruppen. Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund TransporTgruppen Lønoversigt marts 2012 for Transport- og Logistikoverenskomsten mellem DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles Forbund Lønoversigt for Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI

Læs mere

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS vedrørende. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation

LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS vedrørende. Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation 2010 2012 LØNOVERSIGT PR. 1. MARTS 2011 vedrørende Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovation Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION Lønoversigt pr. 1. marts 2009 vedr. TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION Lønoversigt for Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening

Læs mere

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F

OK-20l7 Budoverenskomst mellem DMA-3F OK-20l7 Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem Fødevareforbundet NNF og DI gældende for den fødevareindustrielle overenskomst for en 3-årig

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling:

Der er mellem parterne i forbindelse med aftalen om overenskomstfornyelse udarbejdet og underskrevet papirer i henhold til nedennævnte opstilling: i~åçëçîéêéåëâçãëíñçêâçåíçêçöä~öéê lsbobkphljpqcloe^kaifkdbokbomnq Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Landsoverenskst for kontor og lager for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014

FTZ overenskomsten. Overenskomstforhandlingerne 2014 en Overenskomstforhandlingerne 2014 Parterne har indgået aftale om fornyelse af overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes af forligsmanden.

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Serviceoverenskomsten

Serviceoverenskomsten Serviceoverensksten Nedcnnaovnte parter har indgaet aftale fornyelse af Serviceoverensksten for en 3~arig periode. Aftalen indgar i et samlet maeglingsforslag, safremt et sadant fremseettes af forligsmanden.

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

1. Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL-overenskomsten) mellem DIO I og 3F Transportgruppen

1. Transport- og Logistikoverenskomsten (ATL-overenskomsten) mellem DIO I og 3F Transportgruppen ATL-overenskomsten m.fl. ændringer 1. marts 2011 Den 1. marts 2011 sker der en række ændringer i satserne mv. i ATL-overenskomsten, og øvrige landsdækkende overenskomster for henholdsvis faglærte og kontor/lager.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 28. marts faglig voldgiftssag (FV ): Fagligt Fælles Forbund. (advokat Evelyn Jørgensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 28. marts faglig voldgiftssag (FV ): Fagligt Fælles Forbund. (advokat Evelyn Jørgensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 28. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0032): Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I/ATL (advokat Anders Fugmann) 2 Der er under

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

VASKERIOVERENSKOMSTEN OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennaevnte parter har i Forligsinstitutionens regi indgaet aftale fyelse af Vaskerioverensksten for en 3-arig periode. Aftalen indgar i et samlet mseglingsforslag, safremt

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport

Protokollat om OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Protokollat OVERENSKOMSTFO~LINGERNE 2017 mellem FTZ Autodele og Værktøj A/S og af Transport Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af Overensksten mellem FTZ autodele og Værktøj a/s og 3F Transport

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan

9. protokollat om erhvervsrettet efteruddannelse efter uddannelsesplan AKT/aF LANDS- OG TILLÆGSOVERENSKOMST OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har indgået aftale fornyelse af AKT/3F Lands- og Tillægsoverenskst for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014

OK Fødevareindustrielle overenskomst. Periode Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 OK 2014 Fødevareindustrielle overenskomst Periode 2014-2017 Hovedbestyrelsen samt forlæggelsesmødet d. 26. marts 2014 Løn og satser Normallønnen: kr. 2,10 pr. 1. marts 2014 kr. 2,25 pr. 1. marts 2015 kr.

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således:

Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Til HTS og HK udviklings-, samarbejds- og kompetencefond betales således: Virksomheden indbetaler et beløb svarende til 3 øre pr. time for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Med virkning fra 1. juli

Læs mere

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014

CIRKULÆRE: 028 Ændringer i overenskomsterne i 2014 Cirkulære: Cirkulære nr. 028 Udgivet første gang 01-04-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-04-2017 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 6.1. Indhold... 1 1.

Læs mere