Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009."

Transkript

1 17. februar 2009 J.nr JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7, 4.1 & pkt. 5) Lise Hansen Tina Lambrecht (deltog ikke under pkt. 2.1, 2.2, 5 & 6 ) Tina Frank Brian Errebo-Jensen (deltog ikke under pkt. 5 & 6) Marianne Breyen Solvejg Pedersen Lene Christoffersen (deltog ikke under pkt. 5 & 6) Esther Skovhus Jensen Vibeke Bechtold (deltog ikke under pkt. 5 & 6) Eva Hauge Afbud: Vibeke Brinkmann Kristensen (observatør for de studerende) Fra sekretariatet: Jørgen Dreyer, direktør Janus Pill Christensen, referent Mikael Mølgaard, Fagbladsreferant Esben Riis Karen Langvad Ann Sofie Orth (Pkt. 3.1, 3.2 & 3.3.) Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift Der forligger intet referat til underskrift. - Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden Tages til efterretning. Der blev orienteret omkring indholdet i det sundhedspolitiske topmøde den januar Mødedeltagerne var topledere og formænd for regionerne (undt. region Syddanmark), KL og udvalgte organisationer på sundhedsområdet. Udgangspunktet var drøftelserne i forlængelse af en række borgermøder vedrørende udviklingen af sundhedsvæsnet. Resultaterne heraf blev drøftet, og konklusionerne fra borgermøderne og input fra topmødet vil blive rapporteret samlet. Side 1 af 11

2 Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning. HBM/4/2/ Koordinering af politisk deltagelse i konferencer At deltagelse i kommende in- og eksterne konferencer drøftes. Der afholdes en konference omkring rehabilitering den 5. marts. Vibeke, Solvejg, Lene deltager i konferencen. Hovedbestyrelsen tog punktet til efterretning Rulledagsorden for kommende HB møder At hovedbestyrelsen tager dagsordenen til efterretning Vedlagt er rulledagsordenen, der er en oversigt over punkter på kommende hovedbestyrelsesmøder. Det blev klargjort at punktet vedrørende dimensionering af uddannelserne i maj vedrørte Slotsholmrapporten. Der blev efterspurgt en opsamling fra repræsentantskabsmødet herunder ikke mindst en drøftelse af lederpolitikken. Sekretariatet oplyste, at punktet vil blive forlagt hovedbestyrelsen på mødet i marts måned. Der skal et punkt på dagsordenen i slutningen af året vedrørende en opfølgende evaluering af udvalgsstrukturen. Hovedbestyrelsen tog dagsordenen til efterretning Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion / beslutning Referat fra mødet i udvalg for sundhedspolitik & analyse At indstillingerne fra udvalget til hovedbestyrelsen vedrørende sundhedsforsikringer og sygefravær drøftes under punkt 3.2 og 3.3 At referatet fra mødet i sundhedspolitik og analyse den 18. december 2009 tages til efterretning Vedlagt er referatet fra udvalgsmødet i sundhedspolitik og analyse den 18. december Der forelægger i jf. referatet en indstillinger til hovedbestyrelsen vedrørende sygefravær og sundhedsordninger. Det indstilles, at hovedbestyrelsen drøfter udvalgets indstillinger i sammenhæng med sag 3.2 vedrørende sundhedsforsikringer og sag 3.3 fysioterapi og sygefravær. Det indstilles endvidere at referatet fra udvalgets møde tages til efterretning Side 2 af 11

3 Det blev klartlagt, at udvalget endnu ikke har lagt sig fast på et revideret kommissorium for det fremtidige arbejde i udvalget. I forbindelse med revideringen af kommissoriet for udvalget skal der desuden ses på antallet af pladser i udvalget. Det blev desuden slået fast, at opfølgningen på sygefraværsundersøgelsen i sidste ende er et hovedbestyrelsesanliggende. Der blev fremsat ønske om, at hovedbestyrelsen orienteres på et tidligere tidspunkt omkring indgangsætningen af større undersøgelser i foreningsregi. Det blev klarlagt at foreningen ikke arbejder ud fra egentlig socialpolitik, men at socialpolitiske spørgsmål kan være relevante at drøfte i de enkelte udvalg. Hovedbestyrelsen besluttede at indstillingerne fra udvalget til hovedbestyrelsen vedrørende sundhedsforsikringer og sygefravær drøftes under punkt 3.2 og 3.3 Hovedbestyrelsen tog referatet fra mødet i sundhedspolitik og analyse den 18. december 2009 til efterretning Oplæg til videre drøftelser af holdning til sundhedsforsikringer At hovedbestyrelsen på baggrund af de nye oplysninger fortsætter drøftelsen af foreningens holdning til sundhedsforsikringer ud fra hovedpunkterne, der er nævnt nedenfor. Hovedbestyrelsen tog på sit møde den 26. september 2008 en indledende drøftelse om sundhedsfremme-ordninger og sundhedsforsikringer. Det blev aftalt at skille sundhedsforsikringer ud til særskilt behandling i Udvalg for sundhedspolitik og analyse inden ny behandling i HB. Emnet er herefter igen blevet drøftet på HB-konferencen den 6. januar Notatet indeholder en opsummering af drøftelsen på HB-konferencen. Notatet indeholder desuden baggrundsoplysninger om emner, som HB-bestyrelsen ønskede yderligere belyst: -Skattefinansiering -Forskellen på sundhedsfremmeordninger og sundhedsforsikringer for fysioterapi -Antallet af private klinikker, der arbejder indenfor feltet og deres indtjeningsmuligheder HB kan ved de videre drøftelser om sundhedsforsikringer tage udgangspunkt i følgende hovedpunkter (jf. side 6-7 i notatet Oplæg til videre drøftelse af sundhedsforsikringer ): -Lige adgang til sundhedsvæsenet -Opretholdelse af et offentligt sundhedsvæsen -Sundhedsforsikringers betydning for fysioterapeuter -Skattefrihed/bruttotræksordninger På baggrund af den fornyede drøftelse på HB-konferencen i februar 2009 vil sekretariatet udarbejde et udkast til holdningspapir på området til forelæggelse for HB i marts/april Side 3 af 11

4 Der blev udtryk skepsis overfor arbejdsgiver betalte sundhedsforsikringer da disse skaber ulighed i sundhedsvæsnet. Sundhedsforsikringer er ikke vejen for, at skabe lighed i sundhed, idet folk på arbejdsmarkedet specielt de private ansatte stilles bedre end folk uden for arbejdsmarkedet. Det er i den forbindelse et problem, at der er skattefrihed i forhold til sundhedsforsikringer. Men det må samtidig accepteres, at det enkelte individ kan træffe beslutning om, at tilmelde sig en sundhedsordning for egne midler. Foreningen bør ikke være i mod sundhedsforsikringer alene ud fra den betragtning, at der snart er 1. mio. danskere, der er forsikrede. Vi kan ikke lade som om tilbuddet ikke eksisterer. I forlængelse heraf er det desuden problematisk, at vi sender et signal til de privatpraktiserende om, at vi ikke støtter sundhedsordninger, der skaber arbejde for fysioterapeuter. Der har desuden altid være ulighed i sundhedsvæsnet. Det gælder i alle de tilfælde, hvor der er penge mellem patient og behandler. Sundhedsforsikringer er der for at blive, vi skal fokusere på at skabe ordentlige arbejdsforhold de fysioterapeuter, der arbejder med behandlinger i forlængelse af sundhedsforsikringer. I forlængelse heraf blev det bemærket, at mange behandlinger, der er betalt via sundhedsforsikringer, er korte behandlinger. Desuden vides det ikke, om folk alligevel vil have henvendt sig til fysioterapeuter med problemerne, selvom de ikke havde været omfattet af sundhedsforsikringer. Det vil sige, at det ikke præcist vides i hvilket omfang, der er tale om en ekstra omsætning i klinikkerne. Vi bør derfor som forening forholde os til det faglige indhold i de behandlinger, der udføres på baggrund af sundhedsforsikringer. Det blev bemærket, at man bør kunne forsikre sig mod udgifter, som det offentlige ikke betaler. Sekretariatet oplyste, at sundhedsforsikringer er et relativt nyt produkt på markedet. Indholdet er ved at udvikle sig som en generel forsikring mod brugerbetalinger i sundhedsvæsnet. Kernen for foreningen bør være, at der fortsat er politisk støtte og en betalingsvillighed hos borgerne til det offentlige sundhedsvæsen. Foreningen skal derfor fortsat fokusere på, at støtte op omkring det offentlige sundhedsvæsen, men ikke gå imod sundhedsforsikringer ud fra den betragtning, at det offentlige sundhedsvæsen tilbyder en sundhedsydelse til hele befolkningen. Da sundhedsforsikringer skaber uretfærdighed i forhold til adgangen til sundhedsydelser bør foreningen i forlængelse af diskussionen af sundhedsforsikringer desuden forhold sig til foreningens sundhedspolitik, hvor i det slås fast, at det er en offentlig opgave at stille sundhedsydelser til rådighed for borgerne. Ulighed er et vilkår i Danmark. Det eksistere mange steder i Danmark. Det der bør problematiseres er hvilken udvikling, vi er vidne til. Foreningen bør derfor blande sig i debatten omkring glidebanen i sundhedsvæsnet omkring foreksempel betydningen af ventetidsgarantier i forhold til forskellige dianoser. Der er behov for er en generel drøftelse af sundhedsvæsnets vilkår i lyset af udviklingen. Denne problemstilling vil egne sig til at blive taget op i etisk udvalg. Sammenhængen mellem foreningens sundhedspolitik og det kommende holdningspapir bør vurderes. I forlængelse heraf bør foreningens sundhedspolitik måske revideres på næste repræsentantskabsmøde. Side 4 af 11

5 Vi bør ikke som forening gå imod sundhedsforsikringer. Vi bør i stedet forholde os pragmatisk til sprøgsmålet. Hvis vi går imod sundhedsforsikringer, så undergraver vi arbejdsmarkedet for alle de fysioterapeuter, der arbejder med behandlinger som følge af sundhedsforsikringer. Uligheden vil være der uanset, hvad vi mener. Men vi kan gå i mod skattefriheden for sundhedsforsikringer. Vi kan ikke slippe afsted med både og holdning overfor vores medlemmer. Vi skal melde klart ud, hvad foreningen mener, og i den forbindelse skal det private marked hilses velkommen. Opsummering: Vi går ind for et offentlig sundhedsvæsen. Vi skal problematisere udviklingen, der underminiere det offentlige sundhedsvæsen. Det er en selvstændig dagsorden. Brugerbetalingen på forskellige ydelser skal i den forbindelse bringes på banen. Herover for står den pragmatiske tilgang til sundhedsforsikringer, der er kommet for at blive tiltrods for at det skaber øget ulighed i sundhed. Det er noget vi skal forholde os til konkret i forbindelse med behandlingen af det kommende holdningspapir, der skal behandles i forlængelse af drøftelsen. Princippielt bør vi gå ind for, at man kan forsikre sig imod uforudsete udgifter, der i dag ikke er dækket indenfor det offentlige sundhedstilbud, det kan for eksempel være udviklingen af nye ydelser og behandlingsformer. Spørgsmålet er her, hvilke af disse nye ydelser, man med rette kan forvente, at få inden for det offentlige sundhedsvæsen. Der skal skabes sammenhæng mellem foreningens sundhedspolitik og indholdet i holdningspapiret Hovedbestyrelsen pålagde sekretariatet at gå videre med udarbejdelsen af et holdningspapir vedrørende sundhedsforsikringer og sundhedsordninger med udgangspunkt i bemærkningerne fra hovedbestyrelsens behandling af forslaget. Hovedbestyrelsen henviste desuden spørgsmålet omkring det offentlige sundhedsvæsens vilkår i lyset af udviklingen med sundhedsforsikringer til videre drøftelse i etisk udvalg. Hovedbestyrelsen besluttede, at bruttolønsaftaler indeholdende sundhedsforsikringer ikke kan godkendes af foreningen indtil andet er besluttet Fysioterapi og sygefravær At Fysioterapis rolle i forhold til at begrænse sygefravær drøftes, herunder specielt indstillingerne i punkt 8 i rapporten. At sekretariatet pålægges at undersøge hvilke arbejdsområder og stillinger der ligger for fysioterapeuter i relation til at nedbringe sygefraværet, samt at komme udkast til strategi for Danske Fysioterapeuters indsats på området. Det politiske ønske om at øge arbejdsstyrken ved at mindske sygefraværet har været aktuel i en længere årrække, hvilket har givet sig udtryk i bl.a. ændringer i dagpengereglerne, overførsel af mere ansvar til kommunerne fra A-kassesystemet m.v. Udviklingen har dog ikke i nævneværdig grad haft medvirken af fysioterapeuter på trods af de åbenlyse faglige muligheder: Side 5 af 11

6 Ca personer er sygemeldt hver dag svarende til en sygefraværsprocent på ca. 4-5 procent eller gennemsnitlig 9-10 arbejdsdage pr. person pr. år. De offentlige udgifter i forbindelse med sygefraværet udgør ca. 11 mia. kr., og muskel- og skeletsygdomme står for ca. 25 procent af dette fravær og desuden skyldes omkring 20 procent af førtidspension muskel-skeletsygdomme. På den baggrund bad Danske Fysioterapeuter i efteråret konsulentfirmaet Slotsholm om at analysere mulighederne for at påvirke den politiske dagsorden på området. Vedlagte rapport, der blev præsenteret for Udvalg for sundhedspolitik og analyse i december måned, beskriver det arbejdsmarkedspolitiske billede og anviser en række muligheder for Danske Fysioterapeuter, som nu er del af foreningens fremadrettede indsats. Den aktuelle udfordring er at godtgøre den direkte sammenhæng mellem fysioterapi og nedsættelse af sygefravær. Susan Kranker og/eller Ann Sofie Orth vil på mødet orientere om sagen, herunder hvilke initiativer der allerede er taget. Sekretariatet orienterede omkring indholdet i rapporten, herunder den mulige opfølgning på rapportens anbefalinger. Det blev bemærket, at der i forlængelse af behandling af sygemeldte borgere er et kæmpe potentiale både i forhold til at udvikle det fysioterapeutiske arbejdsmarked, og desuden at få politisk indflydelse i forhold til indsatsen mod sygevær. I den forbindelse kan det være vigtigt, at der regionalt fokuseres på indsatsen i de lokale beskræftigelsesråd med henblik på, at få indflydelse på indsatsen overfor sygefravær på de enkelte jobcentre. Sekretariatet bemærkede, at den mest effektive påvirkning af sygefraværsdagsorden vil være gennem jobcentrecheferne. Hertil blev det bemærket, at de lokale beskæftigelsesråd er blev tildelt en ny rolle, idet der nu tildeles en belønning for indsatser, der har fokus på at nedbringe sygefraværet. I den forbindelse er det et problem, at vi ikke er repræsenteret i de lokale beskæftigelsesråd. Det blev fremhævet et par lokale eksempler for arbejdet med nedbringelse af sygefraværet: Udredningen i forbindelse med længere tids sygemelding foregår i Københavns Kommune i et tværfagligt team, hvor den sygemeldte screnes af fysioterapeuter, kiropraktorer, socialrådgivere, læger mv. På fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg er der indgået et samarbejde med Billund Kommune omkring scening af indsatsen overfor sygefravær. Der blev udtrykt opbakning til at gå videre med sygefraværsundersøgelsen. Der blev spurgt ind til økonomien i projektet. Desuden blev der spurgt til de opgaver, regionsformændene eventuelt vil skulle løse i forlængelse af rapportens anbefalinger. Der blev i forlængelse heraf understreget, at det er vigtigt med regional inddragelse, men at opgaven skal skæres til så den ikke bliver alt for omfattende. Den store udfordring i forlængelse af rapporten er at fremvise evidens for den fysioterapeutiske behandling, der foregår på området, derfor bør den empiri der findes inddrages. Indholdet i kommunernes arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme kan bruges som afsæt til at komme videre med initiativ 32 og 37 i trepartsaftalen. Side 6 af 11

7 Der blev spurgt til om fysioterapeuterne har faglighed til at kunne byde ind på samtlige projekter, eller om der behov for kompetenceudvikling, og/eller samarbejde med andre faggrupper/organisationer. Indsatsen skal prioteres i relation til den politiske indsats lokalt i de enkelte kommuner Hovedbestyrelsen drøftede Fysioterapis rolle i forhold til at begrænse sygefravær drøftes, herunder specielt indstillingerne i punkt 8 i rapporten, og besluttede i forlængelse heraf: At sekretariatet skal gå videre med at undersøge hvilke arbejdsområder og stillinger, der ligger for fysioterapeuter i relation til at nedbringe sygefraværet, samt at komme med udkast til strategi for Danske Fysioterapeuters indsats på området. Strategipapir skal indeholde: En faglig udredning af fysioterapeuters kompetencer i forhold til nedbringelse af sygefraværet Forslag til den mulige videre politiske indsats regionalt og centralt. Oplysninger om udgifter for foreningen knyttet til det hidtidige og videre arbejde. Desuden skal HB orienteres særskilt (via HB orientering) omkring muligheden for at få politisk indflydelse lokalt via de lokale beskæftigelsesråd på indsatsen for at nedbringe sygefraværet Udkast til kommissorium for et Sikkerhedsrepræsentantråd At kommissorium for sikkerhedsrepræsentantrådet godkendes. I forlængelse af hovedbestyrelsesmødet den 16. oktober 2008, har sekretariatet udarbejdet et udkast til kommissorium for et kommende sikkerhedsrepræsentantråd (SIR). Kommissoriet tager udgangspunkt i kommissoriet for tillidsrepræsentantrådet (TRR). Til orientering er der i forlængelse af HB møde januar 2009 taget initiativ til afholdelse af første møde i den lille arbejdsgruppe bestående af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer og de to forhandlingsafdelinger, med henblik på at udarbejde et samlet oplæg til en arbejdsmiljøindsats. Oprettelsen af en SIR er således blot en delmængde af en samlet indsats på arbejdsmiljøområdet. Det indstilles at hovedbestyrelsen godkender kommissorium for sikkerhedsrepræsentantrådet. Det blev slået fast, at målene for arbejdet i sikkerhedsudvalget skal klarlægges i forbindelse med udarbejdelsen af det endelig kommissorium for udvalget. Det blev bemærket, at foreningen skal have fokus på at arbejde generelt med arbejdsmiljø - også udover hvad der er lovbestemt. Derfor skal hovedbestyrelsen have en drøftelse af, hvordan vi som forening løfter opgaven med fokus på arbejdsmiljø arbejdet udover det arbejde, der kommer til at foregå i Sikkerhedsrepræsentantrådet. Hovedbestyrelsen godkendte kommissorium for sikkerhedsrepræsentantrådet. Side 7 af 11

8 3.5 FORTROLIG SAG 3.6 FORTROLIG SAG 3.7 Næstformandsfunktionen At beskrivelsen af næstformandsfunktionen herunder retningslinier for hovedbestyrelsens løbende evaluering af funktionen godkendes. Hovedbestyrelsen besluttede på mødet den 7. januar 2009, at der skulle udarbejdes et notat, der overordnet beskriver næstformandsfunktionen. Baggrunden for udarbejdelsen af notatet er, at næstformandsfunktionen er ændret efter repræsentantskabsmødet, hvor det blev besluttet at foreningen ikke længere skulle have en fuldtidshonoreret næstformand. I stedet har hovedbestyrelsen konstitueret sig internt med en næstformand. Indholdet i vedlagte notat omkring næstformandsfunktionen er drøftet og godkendt, af foreningens formand og den nyvalgte næstformand. Det indstilles på den baggrund, at beskrivelsen af næstformandsfunktionen herunder retningslinier for hovedbestyrelsens løbende evaluering af funktionen godkendes Det blev tilkendegivet, at det var godt med enighed mellem formand og næstformand omkring indholdet i rollen som næstformand. Det blev bemærket, at det ikke var ønsket at næstformandsrollen bredte sig opgavemæssigt yderligere. Hovedbestyrelsen godkendte beskrivelsen af næstformandsfunktionen herunder retningslinier for hovedbestyrelsens løbende evaluering af funktionen. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering Status i forbindelse med den vederlagsfri ordning At orienteringen tages til efterretning. Den 1. august 2008 fik en ny patientgruppe (med progressive lidelser) mulighed for at få vederlagsfri fysioterapi. Samtidig overtog kommunerne myndighedsansvaret for området og blev dermed ny overenskomstpart via RLTN. I vedlagte status redegøres for de holdninger og positioner, som de er fremkommet til dags dato. Flytningen af den vederlagsfri fysioterapi rummer en lang række problemstillinger for Danske Fysioterapeuter i forhold til de forskellige grupper af medlemmer i henholdsvis praksissektoren og kommunerne, herunder bl.a. samarbejdsrelationer, økonomisk udvikling, flytning af arbejdspladser. Når drøftelserne er mere konkrete vil der blive givet en nærmere redegørelse herfor til HB. Side 8 af 11

9 Sekretariatet redegjorde nærmere for indholdet i sagsfremstillingen. Der var en række afklarende spørgsmål i forhold til redegørelsen. Hovedbestyrelsen besluttede at punktet skulle sættes på dagsordenen, når der foreligger nye oplysninger indenfor området Status for lønkommissionens arbejde At hovedbestyrelsen tager orientering til efterretning. Det 2. møde i Lønkommissionen blev holdt den 14. januar På mødet blev der opnået enighed om kommissorier for 5 styregrupper under Lønkommissionen samt sammensætninger af styregrupperne. Johnny Kuhr vil på hovedbestyrelsesmødet give en mundtligt orienterer om drøftelserne i FTF-FU. Punktet blev udsat til næste møde OK08 evaluering At hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. OK 08 evalueringen tager nu endelig form, og senest har Sven Scharling udarbejdet en analyse: Konflikt 2008: Holdninger og adfærd blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer, december Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg Offentlig Privat har første drøftelse af analysen den 27. januar 2009, og afsluttende drøftelse den 29. april Som konsekvens af tidsrammen for udvalgsbehandlingen anbefales det at hovedbestyrelsen udsætter drøftelsen af OK08 Evalueringen til hovedbestyrelsesmødet i maj måned Til orientering er analyse frigivet til redaktionen, til anvendelse i Fagblad og hjemmeside, i februar måned Punktet blev udsat til næste møde Side 9 af 11

10 4.4 - Referat fra TR-rådets møder i november & december 2008 At referatet tages til efterretning. Mødet var det første efter Årskonferencen. Det betyder, at TR-rådet konstituerede sig og Kirsten Ægidius blev genvalgt som formand. Oversigt over TR-rådets medlemmer er vedlagt. Mødets hovedtema var gennemgang af materialet til repræsentantskabsmødet. Desuden begyndte TR-rådet evalueringen af Årskonferencen, drøftede TR-uddannelsen 2009 og gennemgik hvad der i øvrigt er sket siden sidst. Mødet den 16. december Mødet var det årlige møde, hvor suppleanterne deltog. Det var også det årlige møde, hvor Johnny Kuhr deltager. På mødet blev der fulgt op på beslutningerne fra repræsentantskabsmødet og drøftet hvad der sker i andre foreninger på tillidsrepræsentantfronten. Med Johnny Kuhr blev tillidsrepræsentantvilkår og samarbejdet mellem TR-rådet og hovedbestyrelsen især drøftet. Punktet blev udsat til næste møde 5. Eventuelt E1. Uddeling af forskningsmidler og habilitet Forskningsfondens uddelinger skal undersøges nærmere for at afdække om, der kan være habilitetsproblemer i forlængelse af fordelingen af disse. Bestyrelsen kommer med en generel redegørelse for uddelinger, og sekretariatet skal på den baggrund vurderer behovet for retningslinjer på området. E2. Kommentar til pjece om træning af ældre Punktet blev udsat til næste møde E3. DSI rapporten og sammensætning af ad. hoc udvalg Da Tine Nielsen holder orlov er hendes plads i ad. hoc. udvalget vedrørende DSI rapporten ledig. Hovedbestyrelsen valgte at pege på formand for TR-rådet Kirsten Ægidius til at deletage i arbejdet. E4. Zambia Projekt Der blev orientering om igangsætning af projektet i Zambia for de midler, der blev samlet ind i forbindelse med formandens fødselsdag med supplement fra foreningen. Første rate på euro betales nu idet første delen af projektet igangsættes. Hovedbestyrelsen vil på førstkommende møde få forelagt en samlet sag med projektbeskrivelse og økonomi til behandling. E5. Fortrolig Side 10 af 11

11 E6. Interne overenskomster i sekretariatet Forhandlinger om udmøntningen af de interne overenskomster, der i øvrigt følger rammerne, anses for at være et direktionsanliggende. Hovedbestyrelsen vil blive orienteret om udfaldet af forhandlingerne til godkendelse. Der blev udtrykt bekymring for afkoblingen af det politiske niveaus inddragelse i forhandlingerne om overenskomster for de ansatte i foreningen. Der blev foreslået en mellemløsning med inddragelse af hovedbestyrelsen undervejs i forhandlingerne i forhold til en løbende drøftelse af rammerne for forhandlingerne. Det blev besluttet, at drøftelsen skal op som et selvstændigt punkt på næste hovedbestyrelsesmøde. 6. Evaluering af HB-mødet. Der blev udtrykt kritik af den manglende respekt for mødernes afvikling. Der blev i den forbindelse henstillet til at, pauserne overholdes, mobiltelefoner slukkes under mødet, og at man som udgangspunkt ikke forlader møderne indenfor den tidsramme, der er afsat hertil. Det blev besluttet, at afviklingen af møderne skulle tages op som et særskilt punkt på næste møde, når hele hovedbestyrelsen er til stede. For referat Jørgen Dreyer Direktør Janus Pill Christensen Referent Side 11 af 11

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. 28. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. 5. december 2007 J.nr. 421.1 JPC/EH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2 Referat af møde i UPP den 20-02-2013 l Dato for udarbejdelse: 25-02-2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen Sekretariatet: Karen

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. 15. april 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine Nielsen

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet )

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet ) 13. november 2008 J.nr. 421.1 JD/VV (rettet 28.11.2008) Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. oktober 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. juni 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. juni 2009. 5. august 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. juni 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 4.1, 4.2 & 4.3) Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. - 26. august 2010. 6. september 2010 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Solvejg

Læs mere

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet.

HBM/09/03/2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc. Referat fra HBM 18/02/10 blev godkendt med enkelte bemærkninger, der blev tilføjet referatet. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. marts 2010. 26. marts 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg Pedersen Lene Christoffersen

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen

Deltagere: Helle Bruun, Zanny Bowley, Kris Gundersen, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann, Maja Bräuner, Brian Errebo-Jensen Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde, Region Onsdag d. 15. 6. 2011, kl. 18-21 Syddanmark. Mødet afholdt v. Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3A, Mødelokale K 2, 6000 Kolding

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009. 12. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. april 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Solvejg Pedersen

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart

Referat fra 21. bestyrelsesmøde Region Syddanmark torsdag 05. marts 2009, kl Madhouse i Middelfart Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun. Afbud: Sandra Kollerup

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den

Indkaldelse til HB-møde den Indkaldelse til HB-møde den 19.08.09 Du kan udskrive indkaldelsen ved at klikke på print ikonet til højre over overskriften Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 17/06/09

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012

Referat. Referat. Etisk Udvalg 27. april Karen Langvad 1. maj 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk Udvalg 27. april 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. maj 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munk, Alik Weintrabue, Annemarie

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Referat. Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 20. januar Referat til underskrift. Hovedbestyrelsesmøde 20. januar 2011

Referat. Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 20. januar Referat til underskrift. Hovedbestyrelsesmøde 20. januar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 20. januar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 20. januar 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014

Referat. Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december Gurli Petersen 19. december 2014 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Danske Fysioterapeuters etiske råd 9. december 2014 For referat: Dato for udarbejdelse: Gurli Petersen 19. december 2014 Deltagere: Brian Errebo-Jensen, formand

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. januar Karen Langvad 13. februar 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 31. januar 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 13. februar 2012 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Hanne Munch, Annemarie Svenningsen,

Læs mere

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken

Notat. Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Dato:26. oktober 2009 Referat af 6. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken Kirkeministeriet Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted torsdag den 8. oktober 2009

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM januar Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 20. april 2017 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 11. maj 2017 Deltagere: Agnes Holst, Brian Errebo-Jensen, Lise Hansen, Tina

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30

Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Regionsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Kokholm 3, mødelokale M 4, Bramdrupdam ved Kolding Referat Deltagere: Morten

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. maj 2013. Karen Langvad 20. juni 2013

Referat. Referat fra møde i Etisk udvalg. Etisk udvalg 31. maj 2013. Karen Langvad 20. juni 2013 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 31. maj 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 20. juni 2013 Deltagere: Jeanette Præstegaard, Alik Weintraube, Annemarie Svenningsen,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat. Forebyggelsesrådet

Referat. Forebyggelsesrådet Referat 8. marts 2016, kl. 13:00 Stortrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Helle Lassen Trine Zørn Til stede: Finn Kamper-Jørgensen Lis Kofoed Jørgen Simonsen Henrik

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

Sygefraværsordninger skattepligtigt personalegode?

Sygefraværsordninger skattepligtigt personalegode? - 1 06.13.2014-09 (20140301) Sygefravær - sundhedsordning Sygefraværsordninger skattepligtigt personalegode? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I slutningen af 2011 blev reglerne om skattefri

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen OFFENTLIGE CHEFER I DJØF BESTYRELSESMØDE DEN 25. NOVEMBER 2016 Sagsnr. 2016-156 Ref. tmb/- Til stede var: Afbud fra: Fra sekretariatet deltog: Henning Thiesen Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen

Læs mere

Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift

Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift 15. oktober 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23.-24. september 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure (deltog ikke under anden behandlingen af pkt. 3.6 samt pkt.

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007 HBM/15/3/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007 3. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen Eva

Læs mere

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3.

Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Referat Regionsbestyrelsesmøde 27. november 2014, kl. 13 17 i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden, Holmbladsgade 70, 3. sal, lokale 3. Indhold 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)... 2 2. Repræsentantskab

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012

Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 20. januar 2012 Dagsorden 1 Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM 17. november 2011 2 Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2012 1) At hovedbestyrelsen

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den august 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den august 2008. 2. september 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 20.-21. august 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina

Læs mere