SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK"

Transkript

1 SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK GRØNT REGNSKAB

2 Principskitse af anlægget BASISOPLYSNINGER Virksomhedens navn og beliggenhed: Miljøtilsynsmyndighed : Fyns Amt Hovedaktivitet: Biaktiviteter: Miljøgodkendelser: Væsentlige ressource- og miljømæssige forhold: Værkets miljømæssige belastning af omgivelserne: Spildevand LEDELSENS REDEGØRELSE Væsentlighedskriterier for medtagne oplysninger: Værkets hovedkomponenter: Anlæggets drift Produceret energi Restprodukter Affaldsleverandører Bemanding Uddannelse Ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder i Anvendt regnskabspraksis Det grønne regnskabs form Virksomhedens miljømæssige målsætning Miljøkrav til leverandører: Inddragelse af medarbejdere: Medarbejdernes medvirken ved regnskabets udarbejdelse: Arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige forhold Støj : Støv : Lugt : Samarbejde, fravær, arbejdsulykker Afhjælpe/forebygge evt. vilkårsoverskridelser Væsentlige klager: Afvigelser i forhold til tidligere regnskaber Generelle bemærkninger OPLYSNINGER OM MILJØFORHOLD... 14

3 3.1 Væsentlige forbrug ad - Råvareforbrug ad Strømforbrug ad - Vandforbrug ad - Drivmidler ad - Øvrige forbrugsstoffer UDLEDNINGER til luften og spildevand Affaldsovnen Emissionsgrænseværdier for ovnen Gasmotorerne Røggas emission Emissioner til vand Spildevandsemission Restprodukter ERKLÆRING

4 Principskitse af anlægget 4

5 1 Basisoplysninger 1.1 Virksomhedens navn og beliggenhed: Svendborg Kraftvarmeværket Matrikel nr: 12b Sørup Bodøvej Svendborg SE.nr Miljøtilsynsmyndighed : Fyns Amt 1.3 Hovedaktivitet: Affaldsfyret kraftvarmeværk med følgende nominelle produktionsværdier pr år: Afbrænding af ton affald ved 12 GJ pr. ton affald, produktion af 390 TJ fjernvarme samt en elproduktion på 31 GWh. Anlægget er kategoriseret som en K 8a virksomhed ( Affaldsforbrændingsanlæg) samt G2 (kraftvarmeværk med indfyret effekt mellem 5 og 50 MV, i henhold til bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003). 1.4 Biaktiviteter: Afbrænding af klinisk risikoaffald (er medtaget i dette regnskab) og tre gasmotorerer, der producerer el og fjernvarme. 1.5 Miljøgodkendelser: TABEL 1 Vedrørende Beliggenhed Godkendelsesdato Kraftvarmeværket Midlertidigt oplag af træaffald Midlertidigt oplagring af restprodukter fra røggasrensning Slaggeplads til sortering og oplag af slagge. Omlægning af ristegennemfaldssystemet ved afbrænding af klinisk risikoaffald. Matrikel nr: 12b Sørup Bodøvej Svendborg v. Genbrugspladsen Odensevej Svendborg Restprodukthal Bodøvej 20A 5700 Svendborg Entreprenørafd. plads Bodøvej Svendborg 10. december 1996 Ændrede vilkår pr:. 16. September 1997 nuværende miljøgodkendelse er p.t. under revision. 12. februar December Juni 2002, erstatning for slaggesorteringsanlæg af d. 17. august april 2002 SKVV grøntregnskab 2003 NYT.doc 5

6 1.6 Væsentlige ressource- og miljømæssige forhold: Affaldsfyret kraftvarmeværk med følgende nominelle produktionsværdier pr år: Afbrænding af ton affald ved 12 GJ pr. ton affald, produktion af 390 TJ fjernvarme samt en elproduktion på 31 GWh. Anlægget er kategoriseret som en K 8a virksomhed ( Affaldsforbrændingsanlæg) samt G2 (kraftvarmeværk med indfyret effekt mellem 5 og 50 MV, i henhold til bekendtgørelse nr. 652 af 3. juli 2003). Anlægget har en affaldsfyret ovn/kedellinie dimensioneret til forbrænding af 6 ton affald/time ved 12 MJ/kg og er udstyret med ny teknologi til styring af forbrændingsprocessen. 1.7 Værkets miljømæssige belastning af omgivelserne: Råvaren til forbrændingen affaldet ville være miljøbelastende, hvis det ikke blev forbrændt. Forbrændingsprocessen reducerer affaldets rumfang til ca. 6 % af det oprindelige, og vægten er reduceret til ca. 21 %. De miljøbelastende aktiviteter på værket er kendetegnet ved udledning af renset spildevand samt renset røggas. Vaskevandet fra røggasrensningen renses i værkets eget spildevandsrensningsanlæg inden det ledes til kommunal rensning på Egsmade Rensningsanlæg. Til renseprocesserne anvendes kemikalier. Regnskabet er derfor fokuseret på dette kemikalieforbrug, håndteringen af restprodukter samt emissioner til luft og vand Spildevand Udledt mængde pr år: m 3 1 prøve m 3 7 prøver m 3 7 prøver Ovenstående tabel viser mængde udledningen af spildevand til offentligt kloaksystem.

7 2 LEDELSENS REDEGØRELSE 2.1 Væsentlighedskriterier for medtagne oplysninger: Oplysningerne er medtaget med udgangspunkt i virksomhedens miljøgodkendelse samt virksomhedsplanen for Svendborg Kraftvarmeværk s kvalitative mål for miljøpåvirkning. 2.2 Værkets hovedkomponenter: Anlægget har en affaldsfyret ovn/kedellinie dimensioneret til forbrænding af 6 ton affald/time ved 12 MJ/kg og er udstyret med ny teknologi til styring af forbrændingsprocessen. Dampen fra affaldslinien udnyttes i dampturbine med generator til produktion af elektricitet. Derefter udnyttes restvarmen til fjernvarme. Røggassen renses i et moderne røgvaskeranlæg, hvor sure gasser, tungmetaller og dioxiner fjernes. Dioxinerne opsamles på aktivt kul, og kulslammet genindfyres i ovnen, hvorved dioxinerne destrueres. Vaskevandet fra røggasrensningen renses i værkets eget spildevandsrensningsanlæg inden det ledes til kommunal rensning på Egsmade Rensningsanlæg. 2.3 Anlæggets drift. Tidligere blev hovedparten af områdets affald deponeret på lossepladser, men i slutningen af 1960' erne besluttede Svendborg Byråd at opføre et affaldsforbrændingsanlæg. Svendborg Forbrænding blev sat i drift i eftersommeren 1970, og blev i 1978 udbygget med endnu en ovnlinie. I blev ovnanlægget ombygget til to ovnlinier med en kapacitet på i alt ca ton /år. Efterhånden blev forbrændingsanlægget slidt og kapaciteten var i underkanten, hvilket affødte et ønske om nybygning. Derudover udsendte Energiministeriet en specifik forudsætningsskrivelse af 18. September 1990 om decentrale kraftvarmeværker, det skulle således være et kraftvarmeværk man byggede. Beslutningen herom blev taget af Svendborg byråd d. 29. Maj Første spadestik blev taget d. 14. Oktober Som første etape af kraftvarmeværket idriftsattes et gasmotoranlæg i august Gasmotorerne driver hver en generator, der producerer strøm. Gasmotorerne er vandkølede og producerer dels varme direkte til fjernvarmesystemet, dels produceres der lavtryksdamp som ledes på affaldsanlæggets turbine. Den sidste ombygning er sket sommeren 1999 samt vinteren 1999/2000. Svendborg Kraftvarmeværk påbegyndte sin prøvedrift sidst i maj 1999 og 3. November 1999 blev anlægget foreløbigt overtaget. Garantiperioden løb i to år. Affaldet forbrændes ved en temperatur på omkring 1000 o C. Anlægget er i drift døgnet rundt på alle årets dage, og kan ved konstant drift på årsbasis forbrænde ca ton affald. Den endelige mængde er afhængig af affaldets aktuelle brændværdi. Anlægget er godkendt til at brænde specielt sygehusaffald også kaldet klinisk risikoaffald dette er indledt i SKVV grøntregnskab 2003 NYT.doc 7

8 Ved forbrænding af affaldet fremkommer der varme. Denne varme anvendes til at producere højtryksdamp, der driver affaldsanlæggets turbine, hvorefter dampen køles til fjernvarme. Denne varme har siden 1975 været afsat til Svendborg Fjernvarmecentral, der varmeforsyner virksomheder og boliger i hovedparten af selve Svendborg by. Kun i de varmeste sommermåneder er det nødvendigt at bortkøle en del af varmen, fordi den ikke kan anvendes til opvarmningsformål Produceret energi TABEL Mål for 2004 Mængde pr. år Pr. ton affald (a) Mængde pr. år Pr. ton affald (a) Mængde pr. år Produceret varme på affaldsanlæg MWh 2,1 MWh MWh 2,05 MWh MWh Bortkølet i sommerperioden MWh 0,28 MWh MWh 0,27 MWh MWh Gasmotorproduceret varme incl MWh - MWh MWh - MWh MWh damp -rent salg Salg til Svendborg Fjernvarmeværk MWh - MWh MWh - MWh MWh Produceret strøm på affaldsanlæg MWh 0,58 MWh MWh 0,57 MWh MWh Produceret strøm på gasmotorer MWh - MWh MWh - MWh MWh Ovnens drifttid 7700 timer 7998 timer timer (a) Råvareforbruget er baseret på den indfyrede affaldsmængde målt ved hjælp af brovægten. Se tabel 2 Kommentarer til Tabel 3 Målene for 2004 er de budgetterede mål udfra en forbrænding af ton affald Restprodukter. Forbrændingsprocessen "producerer" - udover varme - restprodukter i form af forbrændingsslagger, flyveaske og filterkage fra spildevandsrensningen. Forbrændingsslaggen bliver efterfølgende behandlet i et sorteranlæg, hvor jern og emner større end 50 mm bliver sorteret fra. Den sorterede slagge fremtræder herefter som et ensartet materiale, som har egenskaber der på mange felter kan ligestilles med grus- og sandmaterialer. Slaggen bliver genanvendt til byggeformål, som erstatning for grusmaterialer. Herved spares der på vore naturresourcer, som ellers skulle være udvundet i grusgrave. Metalskrot der bliver frasorteret i slaggesorteringsanlægget bliver afsat til omsmeltning. Flyveasken og filterkagen der fremkommer i forbindelse med rensning af spildevandet fra røggasrensningen betragtes som farligt affald da det indeholder tungmetaller. Flyveasken bliver eksportet til Tyskland hvor der forefindes en mulighed for genanvendelse af flyveasken. Flyveasken genanvendes som erstatning for cement i betonen, der bruges til sikring af kulminegange/tunneler i aktive miner. For filterkagens vedkommende findes der endnu ikke processer til genanvendelse af produktet i Danmark. Oplagringen sker i godkendt hal. Begge restprodukter bliver oplageret midlertidigt i lagerhal, beliggende på Bodøvej 20A. Filterkagen bliver transporteret kontinuerligt til specialdepotet Glückauf, Sondershausen i Tyskland, hvor restproduktet vil indgå som fyldmateriale i mineudfyldningen (pligtfyldning).

9 2.3.3 Affaldsleverandører. Der er i 2003 forbrændt affald fra basisoplandet: Svendborg, Egebjerg, Tranekær, Rudkøbing, Sydlangeland, Gudme, Ryslinge, Ullerslev og Ørbæk Kommune, fra de sjællandske affaldsintressentskaber KAVO og NOVOREN, hvor der er en aftale om leverancer af ton/ år, samt enkelte ad hoc leverandører fra andre områder i Danmark Bemanding. I 1999 blev der ansat 2 personer i midlertidige stillinger under garantiperioden på kraftvarmeværket, der løb til november Den ene af de midlertidige stillinger blev forlænget til udgangen af 2003, denne midlertidige stilling er ændret til en projektorienteret stilling. Derved er driftspersonalet på 17 personer, der sørger for at værket er bemandet i alle døgnets timer. Herudover er der tilknytter et administrations- og rengøringspersonale på 2,6 personer samt en ledelse på 2 personer Uddannelse I 2003 har driftspersonalet fortsat den massive uddannelse og oplæring i driften af det nye kraftvarmeværk. Herunder oplæring i specialistgrupper Ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder i Gasmotoranlægget fik foretaget følgende ombygninger/vedligehold: I perioden d. 26. og d. 27 maj blev der renset kedler og røggasvekslere. Wärtsilä udførte timers eftersyn på alle 3 gasmotorer i år Affaldsanlægget fik under revisionen i august måned udført nedenstående reparationer/udbedringer, samt udestående mangelpunkter: Etableringen af kølede vægge i ovnen Reparations- og vedligeholdelsesopgaver på røggasrensningsanlægget. Udskiftning af kakler til støbemasse i ovnrum og 1. træk SKVV grøntregnskab 2003 NYT.doc 9

10 2.4 Anvendt regnskabspraksis. I det grønne regnskab er anvendt følgende metoder til fastlæggelse af mængder: - Affaldet er angivet som indvejet over brovægten. Brovægten er den officielle kontrollerende vejning til afregning af afgifter over for Told og Skat - Antal driftstimer er angivet som middelværdi af: antal timer, hvor ovntemperaturen er større end 850 o C og antal timer, hvor SRO-anlægget har registreret at affald brændes. Fremover vil driftstimerne blive angivet efter hvornår ovntemperaturen er større end 850 o C. - Andre råvarer er opgjort udfra de indkøbte mængder ifølge købsfakturaer. - Emissioner til luft er beregnet udfra gennemsnit af årets stikprøvemålinger og den udledte røggasmængde. - Emissioner til vand er beregnet udfra gennemsnit af årets stikprøvemålinger og den udledte mængde renset spildevand. - Produktion, energi og vandforbrug er måleraflæst. - Arbjedsmiljø: registreringer. Der er anvendt de konkret opsamlede data. SRO-anlægget har i store træk opsamlet de ønskede data i 2003, omend der har været nogle småproblemer med registreringerne, men data fra SRO-anlægget har i 2003 ikke været behæftet nævneværdigt med unøjagtigheder. Der forbruges ikke stoffer, der er på Miljøstyrelsens liste for uønskede stoffer, men røggas, spildevand og slagge indeholder bl.a. tungmetaller og forbindelser af: Arsen, bly, cadmium, kobber, krom, kviksølv og nikkel. Disse stoffer er på den nævnet liste, og derfor medtaget i det omfang der er foretaget analyser for stofferne Det grønne regnskabs form. Det grønne regnskab er en årlig redegørelse af de virksomhedsoplysninger, som er væsentlige for at forstå virksomhedens belastning af miljøet. De angivne hoved- og nøgletal er valgt ud fra registrering af energiforbrug, udledning af skadelige stoffer til atmosfæren og det kommunale kloaknet, samt forbrug af kemikalier i anlæggets processer og vedligehold. Formen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 594 af 5. Juli Virksomhedens miljømæssige målsætning Svendborg Kraftvarmeværk er grundlagt med baggrund i et ønske om en miljømæssig forsvarlig behandling og bortskaffelse af det brændbare affald, der produceres af såvel industri som private husstande i det syd- og østfynske område. Det er Svendborg Kommunes målsætning, at kraftvarmeværket til enhver tid overholder de betingelser der er angivet i anlæggets miljøgodkendelse, og derved belaster miljøet mindst muligt. Dette sikres bl.a. ved, at det ved en række løbende målinger kontrolleres, at forbrændingsprocessen forløber optimalt.

11 2.5.1 Miljøkrav til leverandører: Virksomheden har modtagekontrol og stiller krav til kvalitet og sortering af affald iht. vores ISO 9001 certificering Inddragelse af medarbejdere: Medarbejdernes medvirken ved regnskabets udarbejdelse: Ved indsamling af data til regnskabet har nøglepersoner fra værkets driftspersonale været inddraget. Kraftvarmeværkets ledelse er bevidst om betydningen af medarbejdernes kvalifikationer i forholdet til arbejdet med miljøforbedringer såvel internt som eksternt, og derfor sørger man for, at medarbejdernes viden til stadighed forbedres så de i deres daglige arbejde kan medvirke i bestræbelserne for at Kraftvarmeværket drives arbejdsmiljø- og miljømæssigt forsvarligt Arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige forhold Det tilførte affald indeholder tungmetaller og er bakterieholdigt. Restprodukterne indeholder ligeledes tungmetaller. Der er derfor lagt vægt på, at man ikke kommer i direkte berøring med affald og restprodukter, dette sker heller ikke med de kemikalier der anvendes på anlægget. Sikkerheds-, betjenings- og arbejdsmæssige forhold drøftes løbende på de månedlige personalemøder. På nuværende tidspunkt foretages der en gennemgang af APV (arbejdspladsvurdering) for hele anlægget, hvorunder der kortlægges eventuelle uønskede stoffer jf. vejledning fra Miljøstyrelsen Nr.2/ Støj : Der blev foretaget støjmålinger i 2002/2003 for at kortlægge støjniveauet på anlægget. Støjmålingerne viste at der ikke var overskridelser af arbejdsmiljøkravene/ db grænserne Støv : På anlægget er der arbejdsopgaver hvor der kan forekomme støvgener. Arbejdsopgaverne er beskrevet i APVén for Svendborg Kraftvarmeværk./ Der er udarbejdet en APV for disse arbejdsopgaver. Støvgenerne er hovedsageligt forbundet med affalds- og flyveaskehåndtering Lugt : Der kan forekomme lugtgener i affaldssiloområdet under visse forhold. Arbejdstilsynet har ikke haft anledning til at meddele påbud eller forbud i SKVV grøntregnskab 2003 NYT.doc 11

12 Samarbejde, fravær, arbejdsulykker TABEL 1A Bemærkninger 19,25 17,25 16,25 Det samlede værks driftspersonale - gennemsnit over året Antal arbejdsdage for det 4.388, , ,25 samlede værks driftspersonale: , , ,25 Antal arbejdstimer 213,00 174,00 300,00 6,60 6,10 11,09 12,00 12,00 12, Antal dages sygefravær. Antal sygedage pr arbejdstimer Ordinære møder med driftspersonalet Tilskadekomst uden arbejdsfravær Tilskadekomst med arbejdsfravær I år 2001 har der været en del overlapning ved nyansættelse/barsel. Beregnet udfra antal ansatte, timetal (7,4t./dag) og ansættelsestidspunkt for den enkelte, samt en årsnorm på 225 arbejdsdage pr. år I 2003 tegnede 1 person sig for hovedparten af sygefraværet. I 2002 er der medregnet sygefravær for både administrations- og driftspersonalet. Herudover har der løbende været holdt møder med driftspersonalets tillidsrepræsentanter Der er en del usikkerhed ved beregningen af antal arbejdstimer i 2001/2002. Dette skyldes at man har haft en del overarbejde og bl.a. lejet fremmed driftspersonale i forbindelse med indkøring af kraftvarmeværket. År 2003 har der ligesom de to foregående år været en del overarbejde, samt lejet fremmed driftspersonale til afvikling af bl.a. sommerferieplanen. 2.6 Afhjælpe/forebygge evt. vilkårsoverskridelser. Svendborg Kraftvarmeværk (SKVV) arbejder målrettet på at nedbringe 6% iltunderskridelserne til det minimum, der er teknisk muligt for anlægget, samt indtrimning af røggasrensningen for dioxinrensning. I 2003 opstartede SKVV et optimeringsprojekt på spildevandsanlægget. Formålet for projektet er at nedbringe cadmium og kviksølvindholdet i spildevandet til offentlig kloak (Egsmade rensningsanlæg). 2.7 Væsentlige klager: Der har ikke været klager til Fyns Amt i Den tidligere fremsendte anke vedrørende miljøgodkendelsen af slaggepladsen, Bodøvej 18, 5700 Svendborg fra NOAH og Danmarks Naturfredningsforening er færdigbehandlet og virksomheden har Miljøministeriets godkendelse af slaggepladsen.

13 2.8 Afvigelser i forhold til tidligere regnskaber Dette regnskab er det 5. grønne regnskab for Svendborg Kraftvarmeværk, som er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 594 af 5. Juli Regnskabet afviger fra sidste års regnskab, da indholdet/layoutet i regnskabet er ændret iht. ovenstående bekendtgørelse. Svendborg Kraftvarmeværk har pga. slaggedannelser i ovnen været nødsaget til at indsprøjte vand i ovnen for at mindske problemet dette er årsagen til det væsentligt større vandforbrug i Generelle bemærkninger I år 2003 blev Svendborg Kraftvarmeværk kørt med stor kompetence/ erfaring, dette bevirkede at indetiden (dvs. tiden hvor værket er i drift)blev forbedret i forhold til tidligere år til 91,3 % (2001: 84,7 %, 2002: 89,4%), samt hævet forbrændingsmængden af affald uden at forringe vores fine emissionstal. Svendborg Kraftvarmeværk fik i år 2003 etableret kølede vægge i ovnen. Denne konstruktionsændring blev foretaget for at fjerne slaggeproblemerne i ovnen og derved sikre en stabil forbrænding. Derudover forbedrede de kølede vægge indetiden og 6 % iltunderskridelserne. SKVV grøntregnskab 2003 NYT.doc 13

14 3 Oplysninger om miljøforhold 3.1 Væsentlige forbrug Mængde pr. år Pr. ton Mængde pr. år Pr. ton Mængde pr. år Pr. ton Mængde pr. år Pr. ton Mængde pr. år Pr. ton TABEL 2 affald (a) affald affald affald affald Råvareforbrug Indfyret affaldsmængde (a) ton ton ton ton ton Gasforbrug til affaldsovn Nm 3 Nm Nm 3 4,40 Nm Nm 3 3,41 Nm Nm 3 2,42 Nm Nm 3 1,51 Nm 3 Gasforbrug til gasmotorer Nm Nm Nm Nm Nm 3 Strømforbrug Elforbrug 1.533,00 MWh 57,60 kwh 5.518,00 MWh 117,00 kwh MWh 125,00 kwh 6.951,00 MWh 133,00 kwh 4.179,58 MWh 0,08 MWh Vandforbrug Kedelvand til affaldsovn 7.355,00 m 3 276,00 liter ,00 m 3 271,00 liter ,00 m 3 266,00 liter ,00 m 3 386,00 liter ,00 m 3 257,16 liter Kedelvand til gasmotorer m 3 liter 791,00 m 3 - liter 711,00 m 3 - liter 730,00 m 3 - liter 75,00 m 3 liter Procesvand til røggasrens 4.932,00 m 3 185,00 liter ,00 m 3 410,00 liter ,00 m 3 372,00 liter ,00 m 3 361,00 liter ,00 m 3 345,64 liter Vandværksvand, andre formål (*) ,00 m 3 602,00 liter 3.765,00 m 3 80,00 liter 4.746,00 m 3 96,00 liter * m 3 208,90 liter ,00 m 3 238,29 liter Drivmidler Brændstof til læssemaskiner m.v ,00 liter 0,04 liter 3.142,00 liter 0,07 liter 3.681,00 liter 0,07 liter 4.844,00 liter 0,09 liter liter 0,06 liter Forbrugsstoffer til røggasrens Kalk 123,00 ton 4,64 kg 245,00 ton 5,21 kg 265,00 ton 5,37 kg 228,00 ton 4,36 kg ton 4,82 kg NaOH 115,00 ton 4,30 kg 191,00 ton 4,07 kg 201,00 ton 4,07 kg 249,00 ton 4,75 kg ton 3,63 kg Aktivt kul og koks 3,20 kg 0,12 gram 900,00 kg 1,20 g 2.700,00 kg 55,00 g 1.375,00 kg 26,00 g kg 79,42 g Skumdæmper (b) 100,00 kg 3,80 gram 100,00 kg 0,00 g - kg - g 12,00 kg 0,20 g 5 kg 0,09 g Forbrugsstoffer FeCl3 5,10 ton 192,00 g 7,18 ton 152,00 g 4,10 ton 83,00 g 2,70 ton 52,00 g 1,36 ton 24,82 g til spildevandsrensning TMT 15 0,45 ton 17,00 g 1,45 ton 31,00 g 1,10 ton 22,00 g 1,17 ton 22,00 g 0,54 ton 9,80 g HCl 0,88 ton 32,00 g 1,35 ton 29,00 g 1,92 ton 39,00 g 1,97 ton 38,00 g 3,63 ton 66,41 g HNO ,00 kg 61,00 g 95,00 kg 2,00 g 70,00 kg 1,42 g 125,00 kg 2,40 g 205,00 kg 3,76 g Flocculeringsmiddel 25,00 kg 0,90 g 25,00 kg 0,50 g 25,00 kg 0,51 g 14,00 kg 0,30 g - kg - g Antiskal-middel 225,00 kg 8,00 g 675,00 kg 14,00 g 675,00 kg 14,00 g 797,00 kg 15,00 g 1.460,00 kg 26,75 g Andre forbrugsstoffer Blødgøringssalt 13,10 ton 0,49 g 12,00 ton 255,00 g 12,00 ton 243,00 g 21,90 ton 419,00 g 12,15 ton 222,59 g NH3 220,00 kg 8,00 g 55,00 kg 1,2 g 528,00 kg 11,00 g 648,00 kg 12,00 g 778,00 kg 14,25 g (a) Råvareforbruget er baseret på den indfyrede affaldsmængde målt ved hjælp af brovægten. Indfyret affaldsmængde opgøres ligeledes via brovægten. (b) Intet forbrug i 2001 da dosseringssystemet, som led i forsøg omkring skumproblemer, var frakoblet. * merforbruget skyldes primært at der pga. slaggeproblemer er indført vandindsprøjtningen i ovnen 14

15

16 Kommentarer til Tabel ad - Råvareforbrug Den indfyrede affaldsmængde (a) på ca ton fordeler sig med : Dagrenovation ca ton Industriaffald ca ton Genbrugsstationer ca ton Klinisk risikoaffald ca. 400 ton Stor skrald/ andet ca ton ad Strømforbrug Elforbruget omfatter forbruget på affaldsanlægget. Cirka halvdelen forbruges til den egentlige ovndrift, mens den resterende del bruges til hjælpemaskineri - herunder: pumper i interne vandkredse, knuseværk for store emner, kran m.v ad - Vandforbrug Procesvandet fra røggasvaskerne er på nuværende tidspunkt vandværksvand. Der er installeret et system til opsamling af regnvandet fra tage og befæstede arealer. Procesvandet fra røggasrensningen renses i spildevandsrensningen inden udledningen til det offentlige spildevandssystem, men ca. en tredjedel forsvinder med røggassen og danner derved dampfanen, og en mindre mængde tilbageføres til ovnen med kulslamlansen, der indfyrer kulslam-vand for destruktion af de opfangede dioxiner. Det forbrugte vandværksvand indgår dels som sanitært vand til bade- og toiletformål for driftsmandskabet, dels som procesvand på anlægget. Procesvandet anvendes til køling/befugtning af forbrændingsslagger og til almindelig rengøring på værket. Vandværksvand benyttes desuden til spuling af renovationsbiler efter aflæsning. I første halvår af år 2003 blev der brugt vandværksvand til vandindsprøjtning i ovnrummet for at undgå for høje temperaturer i ovnrummet og derved mindske risikoen for slaggedannelser på slidzonen i ovnen. Denne praksis har medført et merforbrug af vand, som ophørte efter at de kølede vægge i ovnen var installeret i revisionen august Spildevandet ledes til det offentlige kloaksystem ad - Drivmidler Interne læssemaskiner m. v. omfatter bl.a.: 2 gaffeltrucks, 1 gummiged med skovl, 1 gummiged med multigrap ad - Øvrige forbrugsstoffer I røggasrensningen anvendes følgende stoffer: Kalk anvendes til neutralisering af røgens indhold af sure gasser. Lud (NaOH) tilsættes for at neutralisere det sure vand. 16

17 Aktivt kul tilsættes for at undgå emissioner af dioxiner. Doseringen af dette stof har ikke tidligere tidligere været optimal og er derfor reguleret. Endvidere er det aktive kul i 2003 blevet erstattet med koks. For at optimere og regulere ph-værdien af værkets spildevand er mængden af tilsat HC1 øget. Det samme gør sig gældende for anti-skal middel. Spildevandsanlægget: I første halvår af år 2003 blev der brugt anvendt FeCl 3 og TMT 15 for at få tungmetallerne på en tungtopløselig form, i anden halvår af år 2003 blev der brugt Amersep MP 7 som erstatning for disse to kemikalier. Derefter tilsættes flocculeringsmiddel for at få dem bundfældet. Slipmiddel er for at undgå belægninger i tanke og varmevekslere. Saltsyre og salpetersyre er til rensningsformål og til indregulering af ph. Blødgøringssalt anvendes til blødgøring af kedelvandet, der også tilsættes ammoniak. Da anlægget har været rengjort af fremmede entreprenører, har vi valgt at udelade forbruget af vaskemidler. De indkøbte mængder vil ikke være et repræsentativt udtryk for forbruget ved den daglige renholdelse af forbrændingsanlægget. SKVV grøntregnskab 2003 NYT.doc 17

18

19 3.2 UDLEDNINGER til luften og spildevand Affaldsovnen Emission Grænse- værdi Middelværdi af stikprøvemåling Mængde pr. år TABEL 4A iflg.miljø godkendelsen Stoffer Kemisk betegnelse Mg/Nm3 (tør, 11% O2) Mg/Nm3 (tør, 11% O2) kg g / ton (a) kg g / ton (a) kg g / ton (a) kg g / ton (a) kg g / ton (a) Støv 40 2,2 <2,2 0,5 1,3 1, <670 <14 Svovldioxid SO ,9 <4,4 11 1,6 3, <1200 <26 Saltsyre HCl 65 26,3 <2,4 2,4 2,2 1, <720 <15 Hydrogenfluorid HF 2 <0,27 <0,23 0,2 0,2 0, ,6 <70 <1,5 Nitrøse gasser NO 2 Ingen Kulmonoxid CO 100 8,5 8,2 6 4,8 5, ,3 79 1,5 75 1, ,7 Kuldioxid CO 2 Ingen Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet Beregnet ton ton ton ton ton Organisk kulstof TOC 20 <2,1 <5,2 1 1,02 1, <1600 < , , ,1 Bly Pb 1 0,07 0,04 0,04 0,04 0, ,4 12 0,3 12 0, ,25 8 0,15 Cadmium + Kviksølv Cd + Hg 0,2 0,01 <0,01 0,02 0 0,01 1,5 0,06 <2 <0,03 5,3 0,1 1,4 0,03 5 0,09 Nikkel + Arsen Ni + As 0,185 <0,3 <0,01 0,02 0 0, ,1 <3 <0,1 6,7 0,13 1,1 0,02 1 0,03 Bly+Crom+Kobber+Mangan Pb + Cr + Cu + Mn 4,65 0,08 <0,07 0,1 0,1 0, ,5 <21 <0,5 30 0, , ,41 Dioxin (*) 0,1c) 0,02 c) 0,06 0,04 c) 0,05 c) 0,11 c) 3 mg 116 ng/ton 18 mg 400 ng/t 12 mg 246 ng/t 16 mg 311 ng/t 43 mg 779 ng/t Røggasmængde (tør, 11% O2) Nm Nm Nm Nm Nm3 a) De angivne mængder er baseret på brovejet affald, se tabel 2. b) Der er forskellige midlingstider for de anførte krav i miljøgodkendelsen c) nannogram= 0, mg/nm 3 *) Den øgede dioxinemmision i år 2003 skyldes afbrænding af affald fra deponi, som giver en ikke optimal forbrænding af affaldet. 19

20 Kommentarer til Tabel 4A Ved forbrænding af affald dannes der røggasser. I værkets miljøgodkendelse er der fastsat grænseværdier for udledning af en del af disse stoffer, idet der ved stikprøvemålinger for hver anden måned skal eftervises, at udledningskravene overholdes. Analyserne foretages af et autoriseret laboratorium, i 2003 udførtes de af dk-teknik. Der er udført i alt 6 målinger i 2003, der alle indgår i beregningen af middelværdier. Stikprøveresultaterne ligger generelt et godt stykke under de tilladte grænseværdier. Udover stikprøvemålingerne foretages der kontinuerlige målinger af kulilte (CO), saltsyre (HCl), svovldioxid (SO2), støv, ilt (O 2 ), røggasmængde og vandindhold i røggassen. Ved beregning af de udledte (emitterede) årsmængder er der anvendt middelværdier for emissioner og røggasmængder fra de foretagne stikprøvemålinger. Gennem de kontinuerlige målinger søges forbrændingsprocessen til stadighed optimeret med henblik på at opnå den bedst mulige forbrænding med mindst mulig udledning af miljøskadelige stoffer. Af middelværdierne ses det at emissionskoncentrationerne generelt er uændret eller bedret i det forløbne år, hvilket viser at røggasrensningen generelt har fungeret godt. Dog har der været en stigning i dioxinkoncentrationen, hvilket bevirkede at der skulle foretages en ekstra måling af dioxinkoncentrationen i år 2003, denne vise at dioxinkoncentrationen igen lå under grænseværdien. De gode resultater kan generelt tilskrives større indsigt i brugen af røggasanlægget. De angivne metaller på nær mangan er på Miljøstyrelsens liste for uønskede stoffer. 20

21 3.2.2 Emissionsgrænseværdier for ovnen. TABEL 4B Året 1999 Året 2000 Året 2001 Året % af % af % af % af Antal % af driftstid driftstid driftstid driftstid overskridelser driftstid Ilt - 1 min. perioder < 6 % ilt 1,4 0,215 1,13 0, ,75 Efterforbrændingstemperatur - 10 min. perioder < 850 o C 25 0,810 0,26 0, ,11 CO - antal 1 min > 800 mg/nm 3 2,4 0, CO - antal 10 min > 350 mg/nm 3 3,1 0, CO - antal time-gsn > 100 mg/nm 3-0, CO - 90 % af halvtimemiddelværdi > 150 mg/nm Støv - antal timer > 90 mg/nm Støv - antal døgn-gsn > 52 mg/nm Støv -løbende antal uge-gesn >30 mg/nm Saltsyre - antal timer > 150 mg/nm Saltsyre - antal døgn > 85 mg/nm Saltsyre - antal løbende uge-gsn > 50 mg/nm Antal driftstimer Kommentarer til Tabel 4B Kraftvarmeværket har haft overskridelser af emissionsgrænseværdierne vedrørende ilt procenten, men generelt er alle andre emissionsværdier blevet forbedret i forhold til tidligere. I år 2003 er der sket et mindre fald i 6% ilt underskridelsen set i forhold til 2001 og Underskridelser tilskriver vi hovedsagligt/primært problemerne med slaggedannelserne på slidzonen i ovnen. SRO-anlæggets registrering af overskridelser blev modificeret i 2000, så man ikke registrerer overskridelser, der sker under op/ned kørsler af anlægget. SKVV grøntregnskab 2003 NYT.doc 21

22

23 3.3 Gasmotorerne Røggas emission Emission Udledt mængde: Nm 3 (tør, 5% O 2 ) Grænseværd iifølge miljøgodkendelsen omregnet til aktuel elvirkningsgrad Middelværdi af stikprøvemålinger Mængde pr. år Middelværdi af stikprøvemålinger Mængde pr. år Middelværdi af stikprøvemålinger Mængde pr. år Middelværdi af stikprøvemålinger Mængde pr. år Middelværdi af stikprøvemålinger Mængde pr. år TABEL 4C Udvalgte stoffer Kemisk betegnelse mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 mg/nm 3 (tør, 5% O 2 ) kg (tør, 5% O 2 ) kg (tør, 5% O 2 ) kg (tør, 5% O 2 ) kg (tør, 5% O 2 ) kg Nitrøse gasser NO Kulilte CO Kultveilte CO 2 ingen 5,4% ,75% ton 5,22% ton 5,34% ton Kommentarer til tabel 4C. Udledningerne er beregnet på basis af de årlige emissionsmålinger - to entimesmålinger for hver af de tre motorer og røggasmængden er beregnet på basis af gasforbruget og iltindholdet på den aktuelle måledag. Resultaterne må derfor snarere betragtes som et godt skøn, frem for en eksakt værdi. 23

24 3.4 Emissioner til vand Spildevandsemission Emission Grænseværdi TABEL 4D iflg.spildevandsgodk. Stoffer Kemisk betegnelse mg/l Middelværdi af stikprøvemålinger Mængde pr. år antal prøver 7 stk mg/l g mg / ton affald (a) g mg / ton affald (a) g mg / ton affald (a) g mg / ton affald (a) g mg / ton affald (a) Bly Pb 0,100 0,215 0,059 0,050 0,062 0,143 1,06 0, , ,21 Cadmium Cd 0,010 0,650 0,055 0,004 0,010 0,013 3,21 0, , , ,65 Kobber Cu 0,200 0,050 0,037 0,020 0,097 0,029 0,25 0, , , , ,67 Krom Cr 0,100 0,040 0,480 0,060 0,049 0,019 0,2 0, , ,74 Kviksølv Hg 0,005 0,007 0,014 0,004 0,034 0,282 0,03 0, ,6 45 0, , ,37 Nikkel Ni 0,100 0,075 0,053 0,020 0,071 0,027 0,37 0, , , ,41 Sølv Ag 0,250 0,090 0,039 0,080 0,117 0,030 0,44 0, , , ,94 Zink Zn 1,500 3,450 0,290 0,016 0,197 0,360 17,02 0,6 Chlorid Cl ton/år 4,5 kg/år d) 170 Sulfat SO 4 2- Kommentarer til tabel 4D ,23 ton/år 0,196 kg/år d) 10 d) 3, , , ,31 c) 3,6 d) 272 c) 0,22 d) 10,6 c) 5,5 d) 207 c) 0,21 d) 11,5 Udledt mængde 4932 m m m m m3 a) De angivne mængder er baseret på brovejet affald, se tabel 2. b) gram c) kg d) ton + I 2003 analyserede Steins Laboratorium A/S 7 spildevandsanalyser, det samme antal som i 2002, hvilket har givet et mere realistisk billede af udledningen i modsætning til 2001, hvor der blev taget en enkelt prøve, denne betragter vi kun som en pejling af niveauet i år Prøverne i 2003 viser at spildevandsanlægget overholder grænseværdierne for de fleste stoffer i udledningskravene til den permanente tilladelse, dog har vi måtte konstatere at der er problemer med bl.a. kviksølvindholdet i analyserne, hvilket vi på nuværende tidspunkt arbejder med at få løst i samarbejde med vores anlægs-/ kemikalieleverandør. Udsvinget på målingerne af stoffer udledt med spildevandet, som fx. Bly og zink, kan henføres under ikke optimal drift af splidevandsanlægget. c) 3,95 c) 0,22 d) 210 d) 11,2 c) 3,8 c) 0,21

25 3.5 Restprodukter TABEL 5a (a) De angivne mængder er baseret på brovægtvejet affald, se tabel 2. (b) Udvejet via brovægten. Kommentarer til Tabel 5a Mængde pr. år (ton) kg / ton affald (a) % af modtaget mængde (a) Forbrændingsslagger (råslagger) Sorteret slagger til genanvendelse (b) Frasorteret sigterest til deponi / 96, ,4 1,9 0,3 0,6 0,5 metalskrot genanvendt (b) ,6 1,3 0,9 Flyveaske fra røggasrensning - deponeret 2000 / genanvendt ,7 1,6 1,7 1,9 Restprodukt røggasrensning - deponeret 19, , ,4 0,1 0,26 0,21 0,23 0,1 I alt restprodukter ,3 21,4 21,1 21,2 For at sikre at slaggen kan anvendes til anlægsformål blev der i 2003 udtaget 4 analyser på den sorterede slagge til kontrol af indholdet af bl. a. Tungmetaller. Tungmetallerne ligger under de tilladelige max. grænseværdier jævnfør den nye bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder (BEK nr. 655 af 27/06/2000). Restproduktet (flyveaske) der opsamles fra elektrofiltrene blev i 2003 genanvendt af MINERALPlus i Tyskland som erstatning for cement. Filterkagen der bliver til overs fra rensningen af spildevandet fra den våde røggasrensning har et relativt stort indhold af tungmetaller. Filterkagen betragtes som farligt affald,. Filterkagen sendes til specialdeponi i Glückauf, Sondershausen i Tyskland. Der findes endnu ikke processer til genanvendelse af produktet i Danmark. SKVV grøntregnskab 2003 NYT.doc 25

26 Middelværdi mg/kg (b) Mængde pr år kg (a) g/ton affald (a) TABEL 5b Arsen ,8 2,6 Bly ,7 123,6 Cadmium 2 1,4 11,7 12,9 0,22 0,24 Kobber Nikkel ,0 5,6 (a) De angivne mængder er baseret på brovægtvejet affald, se tabel 2. (b) Den angivne middelværdi er omregnet fra mg/kg TS til mg/kg udfra det gennemsnitlige vandindhold og kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med kravværdierne i bekendtgørelsen. Kommentarer til Tabel 5b I 2003 er der medtaget arsen, kobber og nikkel for at give et bredere billede af slaggens indhold af tungmetaller. Indholdet af arsen, bly, cadmium, kobber og nikkel er enten stabil eller lidt faldende i forhold til Erklæring Svendborg Marts 2003 Jørgen Fobian afdelingschef Peter Boysen driftskoordinator 26

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S

Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Kraftvarme A/S GRØNT REGNSKAB 2010 Principskitse af anlægget... 4 1 BASISOPLYSNINGER... 5 1.1 Virksomhedens navn og beliggenhed:... 5 1.2 Miljødataperioden:... 5 1.3 Tilsynsmyndighed:... 5 1.3.1

Læs mere

SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK

SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK GRØNT REGNSKAB 2004 1 Principskitse af anlægget... 4 1 BASISOPLYSNINGER... 5 1.1 Virksomhedens navn og beliggenhed:... 5 1.2 Miljøtilsynsmyndighed :... 5 1.2.1 Fyns Amt... 5 1.3

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK

SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK SVENDBORG KRAFTVARMEVÆRK GRØNT REGNSKAB 2005 1 Principskitse af anlægget... 4 1 BASISOPLYSNINGER... 5 1.1 Virksomhedens navn og beliggenhed:... 5 1.2 Miljøtilsynsmyndighed :... 5 1.2.1 Fyns Amt... 5 1.3

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Kedlen. Fakta. Du er her

Kedlen. Fakta. Du er her Kedlen For at varmen fra ovn (ca. 1050 ) kan blive til varme i radiatorerne derhjemme, skal røgens varme opvarme fjernvarmevandet. Det sker i kedlen, hvor vandet bliver tvunget rundt i et rørsystem på

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2007 AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget Århus Kommune, Natur og Miljø AffaldVarme Århus Bautavej 1. 8210 Århus V. Telefon: 8940 1500. Telefax: 8940 1505 E-mail: ava@aarhus.dk. Hjemmeside:

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport inkl. grønt regnskab samt miljøredegørelse 1. januar 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015 Bilag 3/15-3 Miljøredegørelse 2014 Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2014 8 5. Ledelsessystem, miljømål

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for Energnist Esbjerg Forbrænding af farligt affald Øgning af mængden af affald Etablering af røggaskondensering Juni 2015 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Hvorfor samfyring? Hvad er samfyringsaske og hvilke asker er testet? Kan man anvende samfyringsaske på

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING GRØNT REGNSKAB 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Indholdsfortegnelse Udarbejdelse/opbygning Side 2 Basisoplysninger. Energianlæg Side 3 Ledelsens redegørelse. Energianlæg Side

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Side 1 af 51 sider Side 2 af 51 sider Side 3 af 51 sider Side 4 af 51 sider Side 5 af 51 sider Helårshuse Renovation Renovation Renovation Miljøafgift Miljøafgift Rabat Indbyggere uge 14-dages container

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A1 September 2008 RAPPORT NR.: 08-11063 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 7 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2009 9 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Årsrapport 1. januar 31. december 2012 Indholdsfortegnelse: Sønderborg... 1 Årsrapport... 1... 1 Basisoplysninger... 4 Virksomhedens navn, beliggenhed og ejerforhold... 4

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING grønt regnskab 08 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Grønt regnskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse.

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket

Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket 12. februar 2012 Jnr. MST-1274-00038 Greenpeace kommentarer til Indkaldelse af idéer og forslag til øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Vi har med tilfredshed noteret,

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 ARC I/S Amager Ressourcecenter CVR-nr.: 3420 8115 Miljøredegørelse 2013 en del af byen ARC Amager Ressource Center er en affaldsbehandling og energi virksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne

Læs mere

Miljøredegørelse. April 2014

Miljøredegørelse. April 2014 Miljøredegørelse 2013 April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2013 8 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere