estatistik Januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "estatistik Januar 2015"

Transkript

1 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til Stigningen trækkes af en større underskov af eksport- SMV er som danner en vigtig grobund for de store eksportvirksomheder. Dette har udmøntet sig i en vækst på 29 procent i antallet af store eksportvirksomheder fra 2009 til Den samlede danske eksport er i samme periode steget med 55 procent. Eksportrådet har et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder og yder tilskud til rådgivning inden for en lang række programmer fra eksportstart til programmer rettet mod eliteeksportører, herunder Vitusprogrammet, der rådgiver små og mellemstore virksomheder med et særligt højt vækstpotentiale. Vitus-forløbene indeholder et års intensivt rådgivning for en udvalgt gruppe bestående af 10 virksomheder per forløb. Der er igangsat 10 forskellige Vitus-forløb med i alt 100 deltagende virksomheder. Heraf er 9 forløb afsluttet. Seks af forløbene er rettet mod de traditionelle markeder og fire er rettet mod vækstmarkederne. Denne evaluering tager udgangspunkt i de seks første Vitus-forløb, hvor i alt 60 virksomheder har modtaget rådgivning før Virksomhedernes økonomiske nøgletal er fulgt fra rådgivningsåret til Evalueringen viser, at virksomhederne der har været i gennem Vitus-forløbet klarer sig markant bedre end de øvrige små og mellemstore danske eksportvirksomheder. Det gælder både målt på vækst i omsætning, eksport og antal ansatte efter indtrædelse i programmet. Resultatet af virksomhedernes øgede internationaliseringsaktiviteter viser sig samtidig i form af store produktivitetsforbedringer opgjort ved øget værditilvækst per medarbejder. Vitusprogrammet bidrager dermed i høj grad til at accelerere deltagernes internationale ekspansion. Vitusvirksomhederne fra de første seks hold, der indgår i evalueringen, havde i alt fuldtidsbeskæftigede i Dette er 392 flere end ved virksomhedernes programstart. Hvis Vitusvirksomhederne havde fulgt den generelle udvikling blandt små og mellemstore eksportvirksomheder, havde de tabt 83 fuldtidsstillinger. Den samlede beskæftigelsesbidrag kan dermed opgøres til 475 fuldtidsstillinger. Det samlede eksportbidrag i Vitusvirksomhederne er opgjort til 602 millioner kroner. Vitusvirksomhederne er udvalgt fordi de vurderes som særligt egnede til at gennemføre en international ekspansion. En del af programdeltagernes vækst var derfor formentlig realiseret uden en aktiv deltagelse i Vitusprogrammet. I en vurdering af det samfundsøkonomiske afkast er selve programeffekten opgjort. Her viser analysen, at den samlede værdiskabelse af de første seks Vitus-forløb kan opgøres til 437 millioner kroner i Det samlede forbrug af tilskud på SMV-bevillingen for at gennemføre Vitus-forløbene er 18,3 millioner kroner. Det svarer til en offentlig investering på knap kroner per fuldtidsstilling beregnet på baggrund af en vurderet beskæftigelseseffekt på 340 årsværk.

2 Afsnit 1 Generel eksportudvikling I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder. Den nye opgørelse følger Danmarks eksportvirksomheder fra årtusindeskiftet og frem til Statistikken fokuserer på antallet af danske eksportører og viser blandt andet de små og mellemstore virksomheders betydning inden for forskellige brancher 1. I 2012 var der knap private virksomheder, heraf havde cirka en registreret eksportomsætning. Det viser en specialkørsel udarbejdet af estatistik på baggrund af Generel Firmastatistik. I perioden 2000 til 2009 har antallet af eksportvirksomheder ligget omkring , men er de seneste fire år steget fra i 2009 til i Størstedelen af væksten i antallet af eksportvirksomheder kan tilskrives en stigning på mikrovirksomheder en stigning på 25 procent. Antallet af mellemstore virksomheder er ligeledes steget med 25 procent, mens antallet af små virksomheder med eksportomsætning er steget med 8 procent. Væksten i antallet af eksportvirksomheder siden finanskrisen viser en øget internationalisering af dansk erhvervsliv. Den større underskov af eksport-smv er danner grobund for flere store eksportvirksomheder. Antallet af store eksportvirksomheder er således steget 29 procent, hvilket er et udtryk for at flere eksport- SMV er er vokset siden 2009 og i dag kan kategoriseres som store virksomheder. Figur 1: Antal eksportvirksomheder opgjort efter størrelse, % % % % Mikro Små Mellemstore Store % % 818 2% % Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks GF beregninger foretaget af estatistik 1 Bilag 1 beskriver statistikgrundlagets terminologi, herunder SMV-definitioner, relationer til andre definitioner mv.

3 De danske virksomheder eksporterede i 2013 for knap milliarder kroner. Dermed er den danske eksport fordoblet siden årtusindeskiftet opgjort i løbende priser. Den markante stigning er især trukket af de store virksomheder, der har øget eksportomsætningen med 125 procent fra 362 milliarder kroner i 2000 til over 800 milliarder kroner i I samme periode har SMV erne øget eksportomsætningen med knap 50 procent fra 181 milliarder kroner i 2000 til 269 milliarder kroner i Til trods for SMV ernes dominans i antallet af eksportvirksomheder er det de 818 store eksportvirksomheder, der står for 75 procent af den danske eksport. Væksten i de store virksomheders eksport er især sket siden 2009 efter en tilbagegang fra 2008 til En del af denne vækst kan tilskrives de mellemstore virksomheder, der på grund af stigninger i beskæftigelsen eller omsætningen rent definitorisk ændres til store virksomheder. Det betyder samtidig, at eksportvæksten i de mellemstore virksomheder fremstår mindre markant fra 2009 til Omvendt er det relativt begrænsede fald i SMV ernes eksportomsætning fra 2008 til 2009 formentlig et udtryk for, at mange store virksomheder rykkede en størrelsesklasse ned ved finanskrisens start. Figur 2: Udviklingen i eksportomsætning opgjort på størrelse, Mikro Små Mellemstore Store Samlet Eksport % 9% % % % % 73 7% % Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks GF beregninger foretaget af estatistik

4 Eksportomsætning Antal estatistik Januar 2015 Figur 3 viser eksportomsætningen og antallet af eksportvirksomheder opgjort på brancher og størrelse. Handel og transport fylder med knap halvdelen af den samlede eksportomsætning mest på tværs af virksomhedsstørrelser, mens industriens betydning stiger med virksomhedsstørrelsen. For såvel de mellemstore som store virksomheder tegner industrien sig for 37 procent af den samlede eksportomsætning. Mikrovirksomhederne skiller sig særligt ud fra de øvrige grupper, idet kun halvdelen af virksomhederne ligger inden for de traditionelle eksporterhverv som industri, handel og transport. De videntunge serviceerhverv, Information, kommunikation og videnservice, er derimod stærkt repræsenterede blandt mikrovirksomhederne med en andel på 30 procent. Figuren viser, at branchesammensætningen blandt mellemstore virksomheder i højere grad ligner de store virksomheder end de små. Det gælder især for eksportomsætningen hvor de to fordelinger stort set er identiske. Figur 3: Fordeling af antal eksportvirksomheder og eksportomsætning opgjort på størrelse og branche, 2013 Mikro 13% 36% 30% 20% Små 22% 49% 15% 14% Mellemstore 27% 51% 12% 10% Store 29% 49% 14% 8% Mikro 17% 48% 22% 13% Små 28% 50% 14% 8% Mellemstore 37% 47% 9% 8% Store 37% 49% 7% 7% 0% 100% Industri Handel og transport Information, kommunikation og vidensservice Øvrige brancher Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks GF beregninger foretaget af estatistik

5 Afsnit 2 Eksportrådets målgruppe Eksportrådet har et særligt fokus på små og mellemstore virksomheder og yder tilskud til rådgivning inden for en lang række programmer fra eksportstart til programmer rettet mod eliteeksportører. Eksportrådets målgruppe følger EU s SMV-definition, jf. bilag 1. Hovedparten af de iværksatte programmer afgrænses dog, ved de mindre mellemstore virksomheder med op til 100 ansatte og 150 millioner kroner i omsætning. I det følgende vil det blive beskrevet, hvordan fire forskellige SMV-grupper har udviklet sig fra finanskrisen til i dag: 1. Mikrovirksomheder (Under 15 millioner i omsætning og 10 ansatte) 2. Små virksomheder (Under 75 millioner i omsætning og 50 ansatte) 3. Mindre mellemstore virksomheder (Under 150 millioner i omsætning og 100 ansatte) 4. Store mellemstore virksomheder (Under 400 millioner i omsætning og 250 ansatte) Eksportrådet har tidligere fokuseret på gruppe 1 til 3, mens nærværende publikation kortlægger alle fire gruppers størrelse og potentiale. Eksportrådets opdeling af de mellemstore virksomheder i mindre og store betyder, at SMV er potentielt kan inkluderes i målgruppen. Figuren bekræfter samtidig at eksporterhvervene antalsmæssigt domineres af mange mikro og små eksportvirksomheder. Figur 4: Antal eksportvirksomheder opgjort efter størrelse, Mikro Små Mindre mellemstore Store mellemstore Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks GF beregninger foretaget af estatistik

6 SMV ernes eksportomsætning er steget fra lidt over 200 milliarder kroner i 2009 til 269 milliarder kroner i Stigningen sker på tværs af virksomhedsstørrelse, men det er især de mellemstore virksomheder (både mindre og store) der er vokset. Her er begge gruppers eksport steget med 42 procent siden De store mellemstore virksomheder udgør den største andel af eksportomsætningen i 2013 med 108 milliarder kroner. Der er dermed et uindfriet potentiale i forhold til målrettede rådgivningsydelser til denne gruppe. Mikrovirksomhederne udgør den mindste andel af eksportomsætningen med 24 milliarder kroner. De små og mindre mellemstore virksomheder har henholdsvis en eksportomsætning på 73 og 64 milliarder kroner i 2013, hvilket svarer til henholdsvis 27 og 24 procent. Figur 5: Eksportomsætningen for SMV erne i milliarder kroner opgjort efter størrelse, Mikro Små Mindre mellemstore Store mellemstore Kilde: Specialkørsel baseret på Danmarks Statistiks GF beregninger foretaget af estatistik

7 Afsnit 3 Vitusevaluering Eksportrådets Vitusprogram har siden 2010 rådgivet små og mellemstore virksomheder med et særligt højt vækstpotentiale inden for SMV-grupperne 1-3. Vitus-forløbet har langsigtede perspektiver, strækker sig over et år og indeholder intensiv rådgivning. Der er igangsat 10 forskellige Vitus-forløb med i alt 100 deltagende virksomheder. Heraf er 9 forløb afsluttet. For nærmere beskrivelse af virksomhederne i de 10 forløb, se bilag 2. Vækstforløbene har været målrettet de traditionelle markeder (T1-T5, T10), som for eksempel de nordiske lande, Tyskland eller USA og de nye vækstmarkeder(v1-v4) som for eksempel BRIK-landene. Internationaliseringsholdene T1-T4 og V1-V2 indgår i selve effektmålingen, da disse hold er etableret før 2013, og det derfor er muligt at vurdere effekterne af forløbene. Det skal bemærkes, at effekten kun måles på den indenlandske effekt og ikke en eventuel beskæftigelseseffekt i virksomheden i udlandet. Vitusevalueringen indeholder en analyse af Vitusvirksomhederne på holdniveau sammenlignet med lignende virksomheder, som ikke har deltaget i et Vitus-forløb. Til brug for evalueringen har Danmarks Statistik identificeret 99 ud af 100 Vitusvirksomheder i den generelle firmastatistik. Vitusvirksomheder sammenlignet med målgruppen små og mellemstore virksomheder har i 2013 eksportomsætning. Halvdelen af disse er placeret inden for branchen handel og transport mens knap 25 procent er inden for industri. De resterende små og mellemstore eksportvirksomheder er fordelt med virksomheder, svarende til 15 procent, inden for Information, kommunikation og videnservice og resten i øvrige brancher. Vitusvirksomhederne er sammenlignet med alle små og mellemstore eksportvirksomheder overrepræsenterede inden for industri og information, kommunikation og videnservice. Andelen af Vitusvirksomheder inden for Industri og information, kommunikation og videnservice er dobbelt så stor sammenlignet med hele populationen af små og mellemstore eksportvirksomheder. Til gengæld er virksomheder inden for Handel og transport underrepræsenterede i Vitusprogrammet. Det betyder, at der er et uudnyttet rådgivningspotentiale for virksomheder inden for væksterhverv som e-handel og konceptudviklere inden for intelligente e-business løsninger. Rådgivningspotentialet skal også realisere fremtidens Just-eat, Den blå avis, smartguy.dk, Pandora og lignende forretningskoncepter som på nuværende tidspunkt er underrepræsenteret i Vitusgrupperne. Tabel 1: Antal eksportvirksomheder opgjort efter branche, 2013 Information, Industri Handel og transport kommunikation og videnservice Øvrige brancher Brancher i alt Små og mellemstore % 49% 15% 13% Vitusvirksomheder % 16% 28% 9% Kilde: Specialkørsler baseret på Danmarks Statistiks GF, FIKS og eindkomst beregninger foretaget af estatistik

8 Vitusvirksomhederne omsætter i gennemsnit for 69 millioner kroner og havde 48 ansatte per virksomhed i Dermed er Vitusvirksomhederne større målt på både omsætning og fuldtidsbeskæftigede sammenlignet med små og mellemstore eksportvirksomheder. Det gør sig gældende inden for alle fire branchegrupperinger med undtagelse af information, kommunikation og videnservice. Det skal bemærkes, at en del af størrelsesforskellen kan tilskrives det vækstforløb som Vitusvirksomhederne har været inde i efter programdeltagelse jf. tabel 3 og 4. Virksomhederne der deltog i det første Vitus-forløb (T1) beskæftigede eksempelvis ved programstart i 2010 i gennemsnit 33 fuldtidsansatte. I 2013 var den gennemsnitlige beskæftigelse i gruppen øget til 48 fuldtidsansatte per virksomhed. Tabel 2: Omsætning og fuldtidsbeskæftigede per virksomhed opgjort efter type, 2013 Information, Industri Handel og transport kommunikation og videnservice Øvrige brancher Brancher I alt Omsætning Små og mellemstore per virksomhed Vitusvirksomheder Fuldtidsbeskæftigelse Små og mellemstore per virksomhed Vitusvirksomheder Kilde: Specialkørsler baseret på Danmarks Statistiks GF, FIKS og eindkomst beregninger foretaget af estatistik Tabel 3 viser Vitusvirksomhedernes beskæftigelsesforløb fra året for programdeltagelse, hvor væksten angiver den samlede ændring i forhold til startåret. Alle grupper, undtaget V1, der var første gruppe rettet mod vækstmarkederne, har oplevet en stigning i beskæftigelsen efter rådgivning. Vitusvirksomhederne fra de første seks hold havde i alt fuldtidsbeskæftigede i Dette er 392 flere end ved virksomhedernes programstart. Tabel 3: Fuldtidsbeskæftigede i Vitusvirksomheder opgjort på grupper, Vækst Vækst i pct T % T % T % T % V % V % Alle grupper % Kilde: Specialkørsler baseret på Danmarks Statistiks GF og eindkomst beregninger foretaget af estatistik

9 De to første Vitushold, T1 og T2, har oplevet en stigning i eksportomsætningen på henholdsvis 84 og 123 procent fra programstart til 2013, svarende til en samlet eksportfremgang på 391 millioner kroner. De øvrige Vitushold har alle haft stigninger i eksporten. Der har i alt været en eksportstigning i virksomhederne på 579 millioner kroner siden programstart. Tabel 4: Eksportomsætning i millioner kroner i Vitusvirksomheder opgjort på grupper, Vækst Vækst i pct T % T % T % T % V % V % Alle grupper % Kilde: Specialkørsler baseret på Danmarks Statistiks GF og FIKS beregninger foretaget af estatistik Den gennemsnitlige årlige vækst for alle Vitusvirksomheder viser højere vækstrater i beskæftigelse og eksportomsætning i årene efter rådgivning. Det sker på baggrund af en beskeden vækst i året op til rådgivningen. Det skal bemærkes, at udviklingen fra t+2 til t+3 kun indeholder et Vitus-forløb. Tabel 5: Gennemsnitlig årlig vækst i Vitusvirksomheder opgjort for året før rådgivning (t-1) til tredje år (t+3) efter rådgivning t-1 til t t til t+1 t+1 til t+2 t+2 til t+3 Beskæftigelse 3% 7% 11% 13% Eksportomsætning 8% 18% 31% 10% Kilde: Specialkørsler baseret på Danmarks Statistiks GF og FIKS beregninger foretaget af estatistik

10 Grafisk fremstilling af udviklingen i eksport, beskæftigelse, værditilvækst og omsætning De følgende figurer viser Vitus-virksomhedernes udvikling i eksporten, antal ansatte, værditilvækst og omsætning sammenlignet med udviklingen, hvis virksomhederne havde fulgt de små og mellemstore eksportvirksomheder. Figurerne gør det muligt dels at sammenligne virksomhedernes egen udvikling før og efter rådgivningen, dels at sammenligne virksomhedernes udvikling efter rådgivningen med små og mellemstore eksportvirksomheder i rådgivningsåret. Den orange del af figurerne angiver udviklingen i året før Vitus-forløbet, mens den blå del er udviklingen i de efterfølgende perioder. På grund af forskellige startår er længden af den blå del af kurven forskellig på tværs af årgangene. Den stiplede grønne linje viser den kontrafaktiske udvikling dvs. udviklingen, hvis virksomhederne havde haft samme vækstrate som de små og mellemstore eksportvirksomheder. Det skal bemærkes, at der for alle grupper er tale om en forløbsanalyse hvor den samme population følges over en årrække og der kan dermed ske frafald i form af virksomhedslukninger, omdannelser, opkøb mv. Udviklingen nedenfor kan derfor ikke direkte sammenlignes med udviklingen i SMV ernes eksport i figur 5, da denne figur viser et øjebliksbillede af virksomhedsbestanden med eksportomsætning for de enkelte år. Figur 6: Gennemsnitlig omsætning i millioner kroner per Vitus-hold opgjort efter startår ( ), Før programstart Efter programstart Små og mellemstore eksportvirksomheder (indeks) Kilde: Specialkørsler baseret på Danmarks Statistiks GF og FIKS beregninger foretaget af estatistik Analysen viser, at omsætningen i Vitus-virksomhederne er steget markant efter programdeltagelse. Det gælder både i forhold til væksten inden programdeltagelsen og de små og mellemstore eksportvirksomheder. Figuren viser også, at virksomhederne i de nyere programmer er større målt på omsætning. Den gennemsnitlige omsætning per virksomhed i de tre Vitus-hold, der blev etableret i 2012, lå på godt 75 mio. kr. i rådgivningsåret, mens det ene hold der startede i 2010 havde en gennemsnitlig omsætning på godt 30 mio. kr. Den generelle tendens i figuren er, at virksomhederne op til programstart har en negativ eller svag vækst, hvorefter væksten accelereres.

11 Tendensen fra omsætningsudviklingen forstærkes i eksporten, jf. figur 7 nedenfor. Vitusvirksomhederne har generelt en positiv eksportudvikling efter indtrædelse i programmet. Det gælder både på kort og lang sigt. Forskellen mellem væksten før og efter programstart er særlig stor for virksomhederne, der deltog i programmet i 2010 og Det er dermed eksportmarkederne i højere grad end hjemmemarkedet, der driver omsætningsvæksten i Vitusvirksomhederne. Figuren viser samtidig at de små og mellemstore eksportvirksomheder generelt har haft en lav eller negativ eksportvækst i årene efter programstart. Den positive udvikling blandt programdeltagerne kan derfor ikke tilskrives en generel fremgang i de små og mellemstore virksomheders eksport. Figur 7: Gennemsnitlig eksport i millioner kroner per Vitus-hold opgjort efter startår ( ), Før programstart Efter programstart Små og mellemstore eksportvirksomheder (indeks) Kilde: Specialkørsler baseret på Danmarks Statistiks GF og FIKS beregninger foretaget af estatistik

12 Den markante vækst i eksporten slår igennem i Vitus-virksomhedernes beskæftigelse. De tre årgange har alle oplevet stigninger i beskæftigelsen, mens de øvrige små og mellemstore eksportvirksomheder taber arbejdspladser. Det er bemærkelsesværdigt, at fremgangen for Vitus-årgang 2010 sker på baggrund af et fald i beskæftigelsen året før. Figur 8: Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte per Vitus-hold opgjort efter startår ( ), Før programstart Efter programstart Små og mellemstore eksportvirksomheder (indeks) Kilde: Specialkørsler baseret på Danmarks Statistiks GF og eindkomst beregninger foretaget af estatistik

13 Værditilvæksten er et produktivitetsmål per fuldtidsstilling, der angiver forskellen mellem virksomhedernes køb og salg i forhold til antal ansatte. Det er værd at bemærke, at Vitus-virksomhederne efter indtrædelsen i Vitusprogrammet på trods af investeringer i eksportaktiviteter og udvidelse af medarbejderstaben oplever markante produktivitetsstigninger per medarbejder. Figur 9: Gennemsnitlig værditilvækst per årsværk i tusinde kroner i Vitus-hold opgjort efter startår ( ), Før programstart Efter programstart Små og mellemstore eksportvirksomheder (indeks) Kilde: Specialkørsler baseret på Danmarks Statistiks GF, FIKS og eindkomst beregninger foretaget af estatistik

14 Udviklingen i eksportomsætning og fuldtidsbeskæftigelsen Tabel 6 viser eksportvæksten i Vitusgrupperne, sammenlignet med niveauet, hvis de havde fulgt samme udvikling fra programstart til 2013 som de små og mellemstore eksportvirksomheder. Det fremgår af tabel 6, at Vitusvirksomhederne har haft en markant bedre eksportudvikling fra programstart til 2013 end den kontrafaktiske udvikling. Hvis Vitusvirksomhederne havde fulgt den generelle udvikling blandt små og mellemstore eksportvirksomheder, havde de haft en eksportnedgang på 24 millioner kroner. Forskellen mellem den reelle og kontrafaktiske udvikling kan dermed opgøres til 603 millioner kroner. Denne effekt tager ikke højde for eventuel heterogenitet mellem kontrolgruppen og Vitusvirksomhederne. I afsnittet omkring værdiskabelse i samfundet inddrages problemstillingen omkring et muligt selektionsbias. Tabel 6: Eksportbidrag i Vitusvirksomhederne i millioner kroner, programstart-2013 Reel udvikling Kontrafaktisk udvikling Totaleffekt T T T T V V Alle grupper Kilde: Specialkørsler baseret på Danmarks Statistiks GF og FIKS beregninger foretaget af estatistik Tabel 7 viser beskæftigelsesfremgangen i Vitusvirksomhederne, sammenlignet med niveauet, hvis de havde fulgt samme udvikling fra programstart til 2013 som de små og mellemstore eksportvirksomheder. Det fremgår af tabel 7 at Vitusvirksomhederne har haft en beskæftigelsesfremgang på 392 fuldtidsansatte. Hvis Vitusvirksomhederne havde fulgt den generelle udvikling blandt små og mellemstore eksportvirksomheder, havde de tabte 83 fuldtidsstillinger. Den samlede forskel mellem den kontrafaktiske situation og den reelle udvikling kan dermed opgøres til 475 fuldtidsansatte. Væksten i eksport og beskæftigelse kan skyldes større vækst i Vitusvirksomheder, men også at virksomhederne er stærkere overlevere. Tabel 7: Beskæftigelsesbidrag i Vitusvirksomhederne, programstart-2013 Kontrafaktisk Reel udvikling udvikling Totaleffekt T T T T V V Alle grupper Kilde: Specialkørsler baseret på Danmarks Statistiks GF og eindkomst beregninger foretaget af estatistik

15 Værdiskabelse i samfundet I 2013 gennemførte Iris Group en omfattende evaluering af Væksthusene (Evaluering af Væksthusene, april 2013). Evalueringen omfattede blandt andet en deltaljeret opgørelse af Væksthusenes samfundsmæssige afkast og effekter. I det efterfølgende beregnes de samfundsmæssige afkast af Vitus-forløbet under forudsætning af, at samme antagelser gør sig gældende. I Væksthusevalueringen estimerede Iris Group, at 42 til 58 procent af den samlede mereffekt som virksomhederne opnåede efter vejledning i Væksthusene sammenlignet med kontrolgruppen kan tilskrives Væksthusenes vejledning. Da rådgivningen er mere omfattende og specialiseret i Vitus-forløbet sammenlignet med Væksthusenes rådgivning vurderes de 42 til 58 procent, at være et konservativt estimat for den samlede mereffekt som kan tilskrives Vitus-forløbet. Ligesom Iris Group anvendes i nedenstående beregning gennemsnittet af den øvre og nedre grænse når værdiskabelsen estimeres, det vil sige at effekten antages at være 50 procent. Til at måle de samfundsøkonomiske effekter anvendes virksomhedernes værditilvækst sammenlignet med de små og mellemstore eksportvirksomheder som tidligere defineret. Tabel 8: Vitus-forløbets samfundsøkonomiske værdiskabelse År 1 År 2 År 3 Samlet Nettoværdiskabelse 149 mio. kr. 189 mio. kr. 79 mio. kr. 416 mio. kr. Multiplikatoreffekt 7 mio. kr. 9 mio. kr. 4 mio. kr. 21 mio. kr. Samlet værdiskabelse 156 mio. kr. 198 mio. kr. 83 mio. kr. 437 mio. kr. Værdiskabelse per Vitusgruppe 26 mio. kr. 66 mio. kr. 83 mio. kr. - Kilde: Specialkørsler baseret på Danmarks Statistiks GF og eindkomst beregninger foretaget af estatistik Beregninger af den samlede værditilvækst skabt i Vitus virksomhederne sammenlignet med de små og mellemstore eksportvirksomheder er på 833 millioner kroner. Heraf tilskrives halvdelen jf. Iris Group Vitusforløbet, svarende til 416 millioner. Dertil skal lægges en multiplikatoreffekt som både indeholder en fortrængningseffekt samt de positive afledte effekter som en øget nettoværdiskabelse medfører. Her er ikke indregnet efter på den udenlandske beskæftigelse mv. Dermed kommer den samlede værdiskabelse af Vitus-forløbet op på 437 millioner kroner. Det samlede forbrug af tilskud på SMV-bevillingen for at gennemføre Vitus-forløbene for holdene T1, T2, T3, T4, V1 og V2 kan opgøres til 18,3 millioner kroner, hvilket giver et afkast på 24 kroner per investeret krone. Det første Vitus-forløb startede i 2010 og det har dermed været muligt at følge denne ene gruppe i tre år. For tre af Vitusgrupperne forelægger der data for år 2 efter rådgivning imens 6 af Vitusgrupperne har data efter år. Værdiskabelsen per Vitusgruppe viser, at effekten af rådgivning er størst i år 2 og 3 efter rådgivning. Med udgangspunkt i samme metode kan der laves et estimat på beskæftigelseseffekten af Vitus-forløbet. Det akkumulerede antal fuldtidsstillinger sammenlignet med de små og mellemstore eksportvirksomheder er på 681 beskæftigede. Halvdelen af dette tilskrives Vitus-forløbet hvorved den samlede beskæftigelseseffekt af Vitus-forløbet er 340 beskæftigede. Det svarer til en offentlig investering på knap kroner per årsværk.

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Eksportstatistik 2016

Eksportstatistik 2016 Eksportstatistik 2016 - Baseline og forløbsanalyse udarbejdet af estatistik for Eksportrådet 1 Mere end halvdelen af eksportvæksten kommer fra SMV erne En ud af fem store eksportvirksomheder i 2014 var

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter Bilag 2: Evaluering og effektmåling Af Væksthusenes internationale aktiviteter 2009-2012 Pluss Leadership A/S og estatistik November 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Datagrundlag og metode... 3 1.1.1

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater

Effektmålinger giver ofte misvisende resultater Effektmålinger giver ofte misvisende resultater - Om selektionsbias i effektmåling inden for erhvervs- og innovations-politikken Af Jens Nyholm og Jens Bjerg, partnere IRIS Group Der er i de senere år

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse 9. november 215 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder 27-214 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Energi og miljø... 5 3. Fødevarer...

Læs mere

1. Resume Indledning Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv Specialiseringsgrad i danske klynger 11

1. Resume Indledning Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv Specialiseringsgrad i danske klynger 11 1. Resume 2 2. Indledning 4 3. Beskæftigelse i Møbler, Beklædning og det kreative designerhverv 5 Vækst i beskæftigelsen siden 2012 5 Beklædning udgør 57 procent 7 Hovedstaden og Midtjylland dominerer

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 215 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Sammenfatning 3 Metode Datapunkter 4 en i antal virksomheder 5 Beskæftigelse 6 Omsætning 7 Eksport 8 Omsætning pr årsværk 9 Regional fordeling

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

estatistik, Juli 2015

estatistik, Juli 2015 estatistik, Juli 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it- arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 23. november 2015 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 2007-2013 Hovedparten af de erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler(regionalfonden

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte

Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte ARBEJDSPAPIR Sociale programvirksomheder har ansat flere udsatte Foreløbige resultater fra Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp Januar 2016 Hovedkonklusioner Det Sociale Vækstprogram (SVP) og Social

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk notat til. Iværksætterindeks for nydanskere 2013,

Teknisk notat til. Iværksætterindeks for nydanskere 2013, Teknisk notat til Iværksætterindeks for nydanskere 2013, Oktober 2013 Side 2/23 INDLEDNING... 3 DEL 1 STATISTISK GENNEMGANG AF NYDANSKERE OG IVÆRKSÆTTERI... 3 TABEL 1: BEFOLKNING PR. 2012 OPGJORT PÅ ETNISK

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Præsentation af Early Warning

Præsentation af Early Warning 1 Præsentation af Early Warning Når bundlinjen bløder 2 Målsætning Fire overordnede mål, heraf to på kort sigt: 1) Flere kriseramte virksomheder skal overleve 2) Virksomheder der må lukke skal gøre det

Læs mere

estatistik, Juni 2015

estatistik, Juni 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it-arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for det af regeringen nedsatte

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l Dato: 15. marts 2016 Sag 2015-14494 National aftale for ene i 2015 Opgørelse af resultatma l Indledning Når KL og regeringen i løbet af sommeren indgår den årlige aftale om kommunerens økonomi, indgås

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

Hvornår er små virksomheder små?

Hvornår er små virksomheder små? 31. oktober 216 216:18 Hvornår er små virksomheder små? Af Anne Katrine Bach Jensen, Jesper Moltrup-Nielsen og Peter Bøegh Nielsen 99 pct. af alle danske virksomheder inden for de private byerhverv kan

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern?

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? www.estatistik.dk 04-05-2009 Disposition for faktabaseret iværksætterpolitik

Læs mere