S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a."

Transkript

1 S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest i Solrød Kommune Sag J.nr Udarb. KLF (Klaus Fafner) Udg. 3 (revideret) Kontrol SORK (Søren Vesterby Knudsen) Dato Godk. KLF

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 2 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv De bebyggelsesmæssige rammer Fjernvarmeproduktion Forsyningsforhold Lovgrundlag for projektforslaget Forhold til anden lovgivning 4 4. Forsyningsområde og varmebehov 4 5. Tidsplan og udbygningstakt 5 6. Tilslutningsforhold og anlægsudgifter Ved fjernvarmeforsyning Ved alternativ varmeforsyning 7 7. Arealafståelser og servitutpålæg 8 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber 8 9. Økonomiske vurderinger Samfundsøkonomi og miljøforhold Selskabsøkonomisk vurdering Brugerøkonomiske sammenligninger Konklusion Bilag 13

3 1. Indledning Solrød Fjernvarme A.m.b.a. ansøger hermed Solrød Byråd om at godkende fjernvarmeprojekt til den planlagte nye bydel Havdrup Vest. Projektforslaget ønskes godkendt i henhold til projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg) under varmeforsyningsloven (nr af 14. dec. 2011). For at byrådet kan godkende projektforslaget, er det en forudsætning, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand. Den nye bydel Havdrup Vest omfatter nye boliger af forskellige typer åben/lav og tæt/lav på et 19,4 ha stort areal. De planlægningsmæssige rammer for Havdrup Vest er, at Solrød Byråd i april 2008 vedtog en helhedsplan for den nye bydel, og i marts 2009 vedtog byrådet lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 for den østlige, kommunalt ejede del af området, der udgør 12,4 ha. Områdets vestlige del på de resterende ca. 7 ha er privatejet og vil blive detailplanlagt ud fra en separat lokalplan. I forbindelse med en privat bygherres opkøb og ændrede planer for ejendommen Kildevej 5, der omfatter den vestlige del, vedtog Solrød Kommune den 18. juni 2012 en ændring af helhedsplanen. Projektforslaget tager udgangspunkt i den ændrede helhedsplan af Byggemodning, vejanlæg og grundsalg er allerede påbegyndt i den sydøstlige del af det planlagte parcelhusområde øst for Havdrup Centervejs forlængelse, der har fået gadenavnet Havdrup Allé. Dette område, der i den kommunale planlægning benævnes etape 1a og 1b, indgår derfor ikke i projektforslaget. Projektforslaget vedrører således forventet varmeforsyning af 131 boliger inden for etaperne 1c, 2, 3, 4 og 5 fra den kommunalt ejede del, samt varmeforsyning af den private bygherres byggeri på 82 boliger i den vestlige del af området. Etaperne antages realiseret i et jævnt forløb over de kommende 10 år. Med vedtagelse af projektforslaget skal disse etaper overgå til fjernvarme, og der tinglyses tilslutningspligt til fjernvarme, der kan overføres til nyudstykkede matrikler. Da bygningerne forventes opført som lavenergihuse, udstedes der dog efter gældende lovgivning dispensation fra tilslutningspligten. For etape 1c og 2, der omfatter parcelhusene øst for Havdrup Allé, tinglyses der derfor kun tilslutningspligt til fjernvarme, hvis mere end 70 % kan forventes tilsluttet fjernvarme, da fjernvarme ellers ikke vil være samfundsøkonomisk fordelagtig. Etaperne, som projektforslaget omfatter, er vist i bilag 1. Et forslag til fjernvarmeledningsnet er vist i bilag 1 og 2. De berørte matrikler er vist i bilag 3.

4 2. Ansvarlige for projektet Solrød Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af dette projektforslag. Solrød Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for udarbejdelse af projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Solrød Fjernvarme vil være ansvarlig for etablering og drift af fjernvarmeforsyningen til den nye bydel. 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv. 3.1 De bebyggelsesmæssige rammer De bebyggelsesmæssige rammer for den nye bydel og dermed for projektforslaget er baseret på helhedsplanen for Havdrup Vest. Endvidere foreligger Lokalplanforslag nr med tilhørende kommuneplantillæg nr. 31 for det østlige område. Bebyggelsesplanerne er opdelt i etaper. De etaper, dette projektforslag vedrører, er vist på bilag 1 som etaperne 1c, 2, 3, 4 og 5 samt den nye bydels vestlige område (ejendommen Kildevej 5), der realiseres af en privat bygherre. I projektforslaget indgår ikke helhedsplanens etaper 1a og 1b, der er parcelhusudstykninger i den sydøstlige del, fordi grundsalget allerede er påbegyndt. Iht. lokalplan vil der efter nærmere godkendelse være mulighed for at etablere alternative energiformer, såsom jordvarme, solvarme eller ventilationsvarmegenvinding, idet det blev forudsat ved lokalplanens vedtagelse, at fjernvarme med datidens viden og forudsætninger ikke ville være samfundsøkonomisk fordelagtig. Etape 1c og 2, der er de øvrige 28 nye parcelhuse øst for Havdrup Allé (Havdrup Centervejs forlængelse) indgår derimod i dette projektforslag, men med en særlig betingelse for høj kundetilslutning, før fjernvarme vil være samfundsøkonomisk. De centralt beliggende etaper 3, 4 og 5, der også indgår i projektforslaget, udgør 3 parcelhuse, 34 dobbelthuse samt 66 rækkehuse. Der er planer om over 3-5 år at etablere etape 4, der er dobbelthusene i den nordlige del. I det privatejede vestområde antages der opført 29 parcelhuse, 34 dobbelthuse samt 10 rækkehuse. I projektforslaget antages der desuden etableret en institution ved krydset Ulvemodevej/Havdrup Allé (Havdrup Centervejs forlængelse). Behovet for institutionsbyggeri er dog ikke fuldt afklaret fra kommunal side. Alt i alt antages det iht. helhedsplanen af 2012, at den nye bydel Havdrup Vest på sigt vil nå op på 213 boliger samt en daginstitution. J.nr

5 3.2 Fjernvarmeproduktion Fjernvarmeforsyningen til den nye bydel Havdrup Vest foreslås baseret på varmeproduktion fra Havdrup Kraftvarmeværk, der er beliggende på Møllemarken ved Havdrup Center, og som har et lokalt fjernvarmeopland umiddelbart nord for den nye bydel. Havdrup Kraftvarmeværk ejes og drives af Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Kraftvarmeværket består af et 538 kw gasmotoranlæg med 1 MW backup gaskedel samt en 200 m 3 akkumulatortank. Der er ikke overskydende kapacitet til den nye bydel, hvorfor der skal installeres ekstra kedelkapacitet. Der er plads i kedelrummet til en ekstra kedel og skorstenen er forberedt for et ekstra aftræksrør. Kraftvarmeværkets gasmotoranlæg står foran ordinær hovedrenovering. Solrød Fjernvarme planlægger desuden at gå over på reguler-kraft, da der hersker usikkerhed om, hvor meget motoranlægget vil komme til at producere i fremtiden, fordi Energinet.dk-s betaling til decentral kraftvarme omlægges ved udgangen af 2018 med bl.a. afvikling af det såkaldte grundbeløb til elproduktion. Desuden arbejder Solrød Fjernvarme med at etablere et nyt kollektivt solvarmeanlæg i tilknytning til Havdrup Vest. Der foreligger endnu ikke et projektforslag for et solvarmeanlæg, men Solrød Byråd har på deres møde 31. marts 2014 godkendt, at der kan igangsættes en planlægningsproces for et kollektivt solvarmeanlæg. Hvis et solvarmeprojekt således viser sig at kunne realiseres, vil Solrød Kommune kunne udleje matrikel nr. 16-b, Kirke Skensved til formålet. Denne matrikel ligger umiddelbart syd for den nye bydel, som markeret på bilagskortene. Solvarmen vil kunne dække en stor del af varmebehovet i den nye bydel Havdrup Vest og vil også kunne afsættes i det eksisterende fjernvarmenet i Havdrup. Ydermere planlægger Solrød Kommune at gennemføre en vurdering for hele Havdrup om mulighederne for at udvide fjernvarmen og omlægge til mere grøn energi i overensstemmelse med Solrød Kommunes klimamål og jævnfør kommunes publikation 'Status på energi- og klimaindsatsen i Solrød Kommune', maj Da der således pågår en række analyser om den fremtidige fjernvarme i Havdrup, er der i de samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger til dette projektforslag valgt en fjernvarmeproduktion, der alene består af varme fra kraftvarmeværkets gaskedel. Dette valg vil i de økonomiske vurderinger være på den sikre side, da gaskedlens varme er på niveau med eller dyrere end varme fra motoranlægget. Desuden skal ethvert nyt varmeproduktionsanlæg, f.eks. det planlagte kollektive solvarmeanlæg, godkendes af kommunen gennem et projektforslag, hvor det skal eftervises, at det nye anlæg er mere samfundsøkonomisk end den eksisterende produktion, dvs. bl.a. mere samfundsøkonomisk end kraftvarmeværkets gaskedel. Et nyt anlæg skal også være selskabsøkonomisk fornuftigt for Solrød Fjernvarme. Kraftvarmeværkets gaskedel vil derfor producere varme, der dyrere end varme fra ethvert nyt varmeproduktionsanlæg, der måtte blive godkendt. Indtil disse afklaringer er på plads, vil det være på den sikre side i økonomiske vurderinger at antage, at al fjernvarmeproduktion kommer fra kraftvarmeværkets gaskedel. J.nr

6 3.3 Forsyningsforhold I den oprindelige kommunale varmeplan var området udlagt til naturgas. Men med Folketingets energiaftale fra marts 2012 blev der bl.a. indført forbud mod naturgasfyr i nybyggeri. Lovgrundlaget herfor er lov nr. 577 af 18. juni 2012 om ændring af lov om varmeforsyning mv. Forbuddet blev indført i bygningsreglementet i Som et alternativ til fjernvarme er der i projektforslaget i stedet valgt individuelle eldrevne varmepumpeanlæg: Der er antaget jordvarme for parcelhusene og luftvand-varmepumper for dobbelt- og rækkehusene. 3.4 Lovgrundlag for projektforslaget Et projektforslag skal godkendes i henhold til Varmeforsyningsloven. Det betyder, at projektet skal være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 3.5 Forhold til anden lovgivning Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen koordineres med anden relevant lovgivning. I det konkrete projekt vurderes der ikke at være anden lovgivning af væsentlighed for projektforslagets vedtagelse ud over ovennævnte lov om forbud mod naturgasfyr i nybyggeri. 4. Forsyningsområde og varmebehov Projektforslaget forsyningsområde består som vist i bilag 1 af etaperne 1c, 2, 3, 4 og 5 i det kommunalt-ejede område samt det privatejede område mod vest. Projektforslagets varmegrundlag ved fuld udbygning fremgår af tabel 1. Der er regnet med 213 boligenheder, hvoraf 85 opføres som rækkehusbebyggelse i op til 2 etager, 68 boliger som dobbelthuse, 60 som fritliggende parcelhuse. Herudover antages der en daginstitution. Husenes varmebehov til rumvarme og varmt brugsvand antages i gennemsnit at ligge på 38 kwh/m2 svarende til lavenergiklasse Tabel 1 Projektforslagets varmegrundlag ved fuld udbygning Havdrup Vest Antal boliger Insti- Opvarmet Netto Parcel- Dobbelt Række Tution areal behov huse huse huse m2 MWh/år Østområdet (Etape 1c,2) Centralområdet (Etape 3,4,5) Vestområdet (Privatejet) Sum netto J.nr

7 MWh netto Antal enheder Det skal bemærkes, at der planlægges med et kollektiv solvarmeanlæg umiddelbart syd for den nye bydel som markeret på bilagskortene. Der foreligger dog endnu ikke et godkendt projektforslag for solvarmeanlægget. Hvis solvarmeanlægget godkendes af Solrød Kommune, betyder placeringen er nær den nye bydel, at solvarmen vil kunne dække en væsentlig del af nybyggeriets varmebehov. Solvarmeanlægget vil således være appeal for miljøbevidste nybyggere og har mulighed for at bidrage til at reducere varmeregningen. Det skal i øvrigt bemærkes, at målinger har vist, at mange nye boliger i praksis har et markant højere varmeforbrug end forventet ud fra energirammen. I projektforslaget er der ikke indregnet et muligt overforbrug, men det vurderes at være til gunst for fjernvarmeløsningen. 5. Tidsplan og udbygningstakt Ved fjernvarmeløsningen antages anlægsarbejder til forsyningsledningen påbegyndt medio/ultimo 2014 i forbindelse med byggemodning af enkelte etaper. De første huse vil kunne tilsluttes fjernvarme primo Det vides ikke, hvordan udbygningen af den nye bydel Havdrup Vest vil foregå, men der antages i dette projektforslag en løbende udbygning over de kommende 10 år. Ved hensigtsmæssig udlægning af hoved- og gadeledninger sikres det, at nyopførte huse kan fjernvarmeforsynes. Figur 1 Antaget udvikling af nybyggeri og varmebehov Årligt opførte boligenheder og nettovarmebehov Antal enheder pr. år Nettovarmebehov J.nr

8 6. Tilslutningsforhold og anlægsudgifter 6.1 Ved fjernvarmeforsyning Anlægsoverslaget for fjernvarmenettet fremgår af tabel 2. Ved opstilling af anlægsudgiften er der forudsat besparelser som følge af koordinering med øvrige anlægsarbejder under områdets byggemodning. Ved nettets dimensionering er der forudsat, at kunderne benytter gennemstrømningsvandvarmere i deres anlæg for produktion af varmt brugsvand. Forslag til ledningsføring fremgår af bilag 1 og 2. Den endelige ledningsføring må tilpasses de endelige bygningsplaner. Den nord-sydgående hovedledningen er forberedt for, at der kan forsynes solvarme sydfra både til den nye bydel og videre til det øvrige fjernvarmenet i Havdrup omkring kraftvarmeværket. Som ledningstype antages generelt twinrør serie 3. I tabel 2 er investeringerne opdelt i Central og vest og Hele bebyggelsen. Central og vest er uden etape 1c og 2 øst for Havdrup Allé, og formålet med opdelingen er at vurdere, om det kan betale sig at tilslutte de planlagte parcelhuse mod øst. Vurderingen er gennemført i de samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske beregninger. Parcelhusene mod øst kan nemlig være en økonomisk risiko for fjernvarmeselskabet. Hvis de opføres som lavenergihuse, kan de nye parcelhusejere individuelt fravælge fjernvarme, hvorved risikoen for lav udnyttelsesgrad af fjernvarmenettet vil være til stede. Tabel 2 Anlægsoverslag for fjernvarmeledningsnet. Dimension Specifik Central og vest Hele bebyggelsen anlægs- Længde Anlæg Længde Anlæg Pris i alt i alt kr./m m 1000 kr. m 1000 kr. Stik AluPEX18/ Gadenet DN Gadenet DN Gadenet DN Gadenet DN Gadenet DN Gadenet DN Hovedledning DN Sum Tilsyn mv 10% Uforudseeligt 10% Anlæg i alt J.nr

9 Fjernvarmeforsyningen til rækkehusene antages lagt ligesom til dobbelthusene med ét fjernvarmestik pr. to boligenheder. Der tilføjes til de samlede anlægsomkostninger overslagsmæssigt kr. for et pumpeanlæg samt ekstra 280 kw kedelkapacitet til omkring kr. til varmeforsyning af den nye bebyggelse fra kraftvarmeværket. Ved de økonomiske analyser indregnes endvidere omkostningerne for kundens varmeanlæg. Ved fjernvarme vurderes kundeanlæg i gennemsnit at koste kr. ekskl. moms og inkl. nyligt påbud om vejrkompensator. De samlede anlægsomkostninger i fjernvarmeløsningen er summeret i tabel 3. Tabel 3 Samlede investeringer i fjernvarmeløsningen Fjernvarme Fjernvarmesystem Bruger- Anlæg Ved fuld udbygning Hoved- Gade- Stik Pumper I alt anlæg i alt 1000 kr. ekskl. moms ledning net & kedel Central- og vest Hele bebyggelsen Ved alternativ varmeforsyning Til sammenligning med fjernvarme antages individuelle eldrevne varmepumpeanlæg: Der er antages jordvarme for parcelhusene og luftvand-varmepumper (L/v VP) til dobbelthusene og rækkehusene. Teknisk-økonomiske nøgletal er samlet i tabel 4. Ligesom i tabel 2 er investeringerne opdelt i Central og vest og Hele området. Tabel 4 Teknisk-økonomiske nøgletal for individuelle varmepumper Individuelle anlæg Pr boligenhed Central og vest Hele bebyggelsen COP Anlæg Leve- Antal Anlæg Antal Anlæg 1000 kr. tid 1000 kr kr. Jordvarme, parcelhuse 3, L/v VP, andre boliger 3, Institution 3, Der antages en investering på kr. ekskl. moms for et jordvarmeanlæg og kr. ekskl. moms for en luftvand-varmepumpe. Hertil kommer evt. meromkostninger til ekstra el-kapacitet, da det p.t. er ukendt, om der med en standardinstallation stilles nok ampere til rådighed. Dette er ikke indregnet i projektforslaget. Hvad angår varmepumpeeffektivitet, kan der tages udgangspunkt i Bygningsreglementets mindstekrav til normeffektfaktor eller COP, der afhænger af anlægsstørrelse, og om anlægget forsyner gulvvarme eller radiatorvarme. Da det p.t. ikke vides, om de enkelte bygninger anlægges med gulvvarme eller radiatorer, antages der J.nr

10 COP= 3,2 for jordvarme som årsgennemsnit til parcelhusene og COP =3,0 for luftvandvarmepumper til dobbelthusene og rækkehusene. 7. Arealafståelser og servitutpålæg Ved vedtagelse af tilslutningspligt foreskriver Tilslutningsbekendtgørelsens 20, stk. 4, at kommunalbestyrelsen skal foranledige, at dette tinglyses på berørte ejendomme. En liste over berørte ejendomme fremgår af bilag 3. Dog udsættes pålægget om tilslutningspligt på matriklerne for etape 1c og 2, indtil Solrød Fjernvarme kan forvente mere end 70 % kundetilslutning. Etape 1c og 2 omfatter parcelhusene øst for Havdrup Allé, og en fjernvarmeforsyning vil ikke være samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk attraktivt ved under 70 % kundetilslutning. I det nye område anlægges nye adkomstveje, der må antages at blive privat fællesveje på egne matrikler. Ad/i de nye veje lægges fjernvarmegadeledninger jf. tracéforslagene i bilag 2. Det kan anbefales, at gadeledningers placering sikres ved tinglyst servitutpålæg på matriklerne. For de relative korte stikledninger ind på de kommende kunders egne matrikler gennemføres tinglysning normalt ikke. I forbindelse med projektets gennemførelse forventes ikke ekspropriation. 8. Forhandlinger med forsyningsselskaber Andre forsyningsselskaber er ikke inddraget eller orienteret, da godkendelse af projektforslaget ikke indebærer, at andre forsyningsselskaber vil blive berørt. 9. Økonomiske vurderinger 9.1 Samfundsøkonomi og miljøforhold De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra okt Kalkulationsrenten er sat til 4 %. Investeringer antages påbegyndt i 2014 og fortsættes over bydelens 10-årlige udbygningsperiode. Tidshorisonten for driftsperioden er 20 år fra Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. teknisk levetider: J.nr

11 o o o Nye fjernvarmeledninger: 50 år Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år Varmepumpeanlæg: 20 år. Fjernvarmenettets tekniske levetid på 50 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet med svejste muffer eller tilsvarende kvalitet, indlagt alarmtråd i isoleringen samt gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. I Dansk Fjernvarme udmelder man en forventet levetid på mindst år. Varmepumpeanlæg tekniske levetid på 20 år er iht. Energistyrelsen teknologikatalog. Det vurderes højt sat, da andre vurderinger peger på ned til 15 år eller under. I bilag 4 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i tabel 5 nedenfor. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet over 20 år vil være ca. 10 % lavere i nutidsværdi end ved de individuelle løsninger med varmepumper. Det ses af tabellen, at det vil være en samfundsøkonomisk gevinst at tilslutte østområdet med etape 1c og 2, der omfatter parcelhusene øst for Havdrup Allé. Gevinsten er under forudsætning af, at alle parcelhusene tilsluttes fjernvarme. Beregnerne viser imidlertid, at hvis kun 70 % eller under vil tilsluttes fjernvarme, vil fjernvarmen ikke længere være samfundsøkonomisk fordelagtigt. Hvis disse parcelhuse mod øst opføres som lavenergihuse, kan de nye parcelhusejere individuelt fravælge fjernvarme. Det vil give risiko for lav udnyttelsesgrad af fjernvarmenettet, hvorved fjernvarme ikke længere vil være samfundsøkonomisk. Endvidere vil risikoen for lav udnyttelsesgrad af fjernvarmenettet være en selskabsøkonomisk risiko for fjernvarmeselskabet. Etape 1c og 2 bør derfor kun have fjernvarme, hvis Solrød Fjernvarme kan forvente mere end 70 % kundetilslutning. Tabel 5 Samfundsøkonomiske omkostninger ved fjernvarmeprojekt og alternative individuelle løsninger med varmepumper Samfundsøkonomi Central og vest Hele bebyggelsen Fjern- Indivi- Fjern- Indivivarme duelt varme duelt Investeringsomkostninger Pumpeanlæg Ledningsnet Kundeanlæg Drifts- og miljøomkostninger Produktion og miljø Kundeanlæg Samlede omkostninger Gevinst ved fjernvarme J.nr

12 1000 kr. ekskl. moms 9.2 Selskabsøkonomisk vurdering I bilag 5 er vist de samlede selskabsøkonomiske konsekvenser for Solrød Fjernvarme. Resultatet er vist i figur 2 og ca. 5 års tilbagebetalingstid. Resultatet gælder for fjernvarmetilslutning af hele bebyggelsen inklusive parcelhusene øst for Havdrup Allé (etape 1c og 2). Hvis parcelhusene øst for Havdrup Allé ikke tilsluttes fjernvarmen, vil selskabsøkonomien have en nogenlunde lignende udvikling jf. beregningerne i bilag 5. Figur 2 Projektets selskabsøkonomiske udvikling Akkumuleret resultat Årligt resultat Som resultatet viser, er projektets selskabsøkonomi god med overskud allerede i løbet af godt 5 år. Selskabsøkonomien er robust, fordi anlæg af gadenettet antages dækket gennem byggemodningsbidrag, og ved tilslutningen antages der betalt tilslutningsbidrag, der består af investeringsbidrag og stikledningsbidrag iht. Solrød fjernvarmes takstblad for lavenergibyggeri. Hvad angår byggemodningsbidrag er der i bilag 7 opstillet et forslag til beregning og fordeling af byggemodningsbidrag. Med den foreslåede opstilling er der udregnet et samlet byggemodningsbidrag på 7,029 mio. kr. - delt ud på det kommunale østog Centralområde (i alt 4,327 mio. kr.) samt det private udviklingsområde: Vestområdet (2,702 mio. )kr.) Mange fjernvarmeselskaber har særlige tariffer for nybyggeri. Det kan begrundes i, at det lave varmebehov belaster fjernvarmesystemet markant mindre, end hvad kendes fra ældre bygninger, og rabatten kan virke som et incitament til at sikre et højt tilslutningsniveau. I overensstemmelse hermed har Solrød Fjernvarme lavenergitakster både ved tilslutning og som fast årlig afgift. J.nr

13 9.3 Brugerøkonomiske sammenligninger Brugerøkonomien er opstillet i bilag 6 og summeret i tabel 6 nedenfor. Tabel 6 Sammenligning af brugerøkonomi, prisniveau 2014 Varmeudgifter 1. år Kapital- Faste Forbrugs- Drift og Udgifter kr. inkl. moms udgifter udgifter udgifter vedligehold i alt Parcelhus Fjernvarme Jordvarme Dobbelthus Fjernvarme L/v VP Rækkehus Fjernvarme L/v VP Det ses af tabellen, at fjernvarme og individuelle varmepumper er brugerøkonomisk nogenlunde ens. En række uafklarede forhold vil dog kunne ændre på økonomien til fjernvarmens fordel: o o Fjernvarmeforsyningen har mulighed for besparelser gennem den planlagte udvikling af et kollektivt solvarmeanlæg umiddelbart syd for den nye bydel. Ved en varmepumpeløsning kan elforsyningen være utilstrækkelig afhængig af, hvad elværket stiller til rådighed som standardinstallation. Typiske vil marginalomkostningerne ligge på ca kr. pr. kw el ekstra kapacitet. 10. Konklusion Begrundet i samfundsøkonomien anbefales Solrød Kommune at vedtage dette projektforslag, der indebærer, at den nye bydel Havdrup Vest skal fjernvarmeforsynes. Det vil være i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formål om at fremme den mest samfundsøkonomiske anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Det vil dog kun være en samfundsøkonomisk gevinst at tilslutte parcelhusene øst for Havdrup Allé (etape 1c og 2), hvis mindst 70 % af parcelhusene tilsluttes fjernvarme. Hvis kun 70 % eller under at parcelhusejerne vil have fjernvarme, vil fjernvarmen ikke længere være samfundsøkonomisk fordelagtigt, og området bør overgå til individuel varmeforsyning. Med vedtagelse af projektforslaget overgår den nye bydel til fjernvarme, og der tinglyses tilslutningspligt til fjernvarme, der kan overføres til nyudstykkede matrikler. Der udstedes dog efter gældende lovgivning dispensation fra tilslutningspligten, J.nr

14 hvis bygningerne opføres som lavenergihuse efter gældende bygningsreglement. Trods evt. dispensation regnes der alligevel med 100 % fjernvarmetilslutning, eftersom hver etape undtagen 1c og 2 forventes at have én bygherre. For etape 1c og 2, der som nævnt omfatter individuelle parcelhuse øst for Havdrup Allé, tinglyses der kun tilslutningspligt til fjernvarme, hvis mere end 70 % kan forventes tilsluttet fjernvarme. Endvidere vil der kun opkræves byggemodningsbidrag i dette område, hvis der besluttes fjernvarmeforsyning. Selskabsøkonomisk er projektet robust for Solrød Fjernvarme, idet anlægsudgifterne i høj grad vil blive dækket via byggemodningsbidrag, og derfor vil projektet være tilbagebetalt i løbet godt 5 år. I tilfælde af at nybyggeri forsinkes, vil byggemodningsbidrag endvidere bidrage til at holde den selskabsøkonomiske risiko nede. Med den aktuelle tarifering vil brugerøkonomien ved fjernvarme være ligeværdig med en individuel varmepumpeløsning, dvs. jordvarme for parcelhusene og luftvandvarmepumper for dobbelthusene og rækkehusene. Fjernvarmeløsningen har dog mulighed for besparelser gennem planerne om at realisere et kollektiv solvarmeanlæg umiddelbart syd for den nye bydel. Overordnet vil valg af fjernvarme være i tråd med de ambitiøse klimamål, som Solrød Kommune har udstukket på grundlag af kommunens varme- og klimaplan. J.nr

15 11. Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Kort med områdeafgrænsning, etaper og ledningsnet Kort med fjernvarmeledningsnet Berørte matrikler ved tilslutningspligt til fjernvarme Samfundsøkonomisk vurdering Selskabsøkonomisk vurdering Brugerøkonomiske sammenligninger Forslag til byggemodningsbidrag J.nr

16 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Etaper som projektforslaget omfatter Bilag 1 Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Etaper for udvikling af den nye bydel Projektforslaget vedrører de viste etaper: 1c, 2, 3, 4, 5 samt det vestlige privat-ejede område Ledningsnet for fjernvarme er vist. Havdrup Kraftvarmeværk og evt. kommende solvarmeanlæg er ligeledes markeret på kortet klf\rambøll

17 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Ledningsnet for fjernvarme Bilag 2 Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Ledningsnet for fjernvarme Opdeling mellem det kommunalt-ejede område og det privat-ejede område er markeret på kortet Havdrup Kraftvarmeværk og evt. kommende solvarmeanlæg er ligeledes markeret på kortet klf\rambøll

18 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Berørte matrikler Bilag 3 Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Martikler der ved projektforslagets vedtagelse pålægges tilslutningspligt til fjernvarme Dog udsættes pålægget om tilslutningspligt på matriklerne for etape 1c og 2, indtil fjernvarmeselskabet kan forvente mere end 70 % kundetilslutning. Område Adresse Husnr. Matr.nr. Ejerlav Areal m2 Vest Kildevej 5 20b Ulvemose, Havdrup Central/øst Kildevej 3 19a Ulvemose, Havdrup Central/øst Ulvemosevej 17 19d Ulvemose, Havdrup Øst - etape 1c Kamillehaven 19 19l Ulvemose, Havdrup 754 Øst - etape 1c Kamillehaven 21 19k Ulvemose, Havdrup 800 Øst - etape 1c Kamillehaven 23 19i Ulvemose, Havdrup 812 Øst - etape 1c Kamillehaven 25 19h Ulvemose, Havdrup 771 Øst - etape 1c Kamillehaven 28 19z Ulvemose, Havdrup 799 Øst - etape 1c Kamillehaven 30 19æ Ulvemose, Havdrup 916 Øst - etape 2 Kamillehaven 27 19ab Ulvemose, Havdrup 774 Øst - etape 2 Kamillehaven 29 19aa Ulvemose, Havdrup 901 Øst - etape 2 Kamillehaven 32 19ø Ulvemose, Havdrup 820 Sum projektforslag Allerede udmatrikuleret i den sydvestlige del, ca Total - ny bydel Havdrup Vest Kilde: OIS.DK klf\rambøll

19 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Samfundsøkonomi 1 2 Samfundsøkonomisk analyse 3 Ny bydel Havdrup Vest, Solrød Kommune. Forsyning af hele projektforslagets område 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 4% 14,59 1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0, Nuværdi af driftsperiode ,59 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEGRUNDLAG Antal kundeanlæg Nettovarmebehov MWh/år Fjernvarmeprojekt 20 Nettab MWh/år Bruttovarmebehov MWh/år SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt: Fjernvarme 26 Fjernvarme: Gaskedel kr./mwh ,3 273,4 277,2 280,8 284,9 292,4 298,5 303,6 308,8 314,0 319,2 324,3 329,0 333,6 338,2 342,9 361,8 27 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Alternativ: Individuelle varmepumper 32 Brændsel og miljø kr./mwh ,2 186,1 180,7 189,5 184,2 190,8 195,6 175,7 186,8 196,7 165,8 176,0 190,4 198,3 207,2 218,5 271,7 33 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 34 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg SAMFUNDSØKONOMI Varmeforsyningsprojekt Investeringer levetid, år 41 Ledningsnet kr Kundeanlæg kr Andet kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 47 Produktion og miljø 1000 kr ,2 78,2 132,6 202,5 263,2 306,5 349,8 387,7 423,8 430,8 437,8 444,1 450,3 456,6 462,8 488,4 48 Distribution og kundeanlæg 1000 kr ,2 13,1 23,5 35,4 46,7 55,8 63,5 70,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76,2 76, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Individuelle varmepumper Investeringer levetid, år 55 Ledningsnet kr Kundeanlæg kr ,0 1865,0 2440,0 2775,0 2680,0 2170,0 1850,0 1595,0 1435,0 0, Andet kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 61 Produktion og miljø 1000 kr ,3 33,1 60,9 91,6 123,7 150,7 153,8 180,5 206,6 174,1 184,8 199,9 208,2 217,5 229,5 285,3 62 Kundeanlæg 1000 kr ,4 44,7 80,6 121,6 161,2 193,4 220,6 244,1 265,2 265,2 265,2 265,2 265,2 265,2 265,2 265, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 69 Ledningsnet 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Andet 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 75 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 7% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 7% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr Bilag 4 klf\rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side 1/2

20 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Samfundsøkonomi 1 2 Samfundsøkonomisk analyse 3 Ny bydel Havdrup Vest, Solrød Kommune. Variant: Forsyning af det centrale og vestlige område 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 4% 14,59 1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0, Nuværdi af driftsperiode ,59 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1, VARMEGRUNDLAG Antal kundeanlæg Nettovarmebehov MWh/år Fjernvarmeprojekt 20 Nettab MWh/år Bruttovarmebehov MWh/år SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER Projekt: Fjernvarme 26 Fjernvarme: Gaskedel kr./mwh ,3 273,4 277,2 280,8 284,9 292,4 298,5 303,6 308,8 314,0 319,2 324,3 329,0 333,6 338,2 342,9 361,8 27 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 29 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg Alternativ: Individuelle varmepumper 32 Brændsel og miljø kr./mwh ,2 186,1 180,7 189,5 184,2 190,8 195,6 175,7 186,8 196,7 165,8 176,0 190,4 198,3 207,2 218,5 271,7 33 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 34 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg SAMFUNDSØKONOMI Varmeforsyningsprojekt Investeringer levetid, år 41 Ledningsnet kr Kundeanlæg kr Andet kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 47 Produktion og miljø 1000 kr ,9 58,8 106,0 168,5 221,5 257,6 292,8 322,3 349,9 355,7 361,5 366,6 371,8 377,0 382,2 403,3 48 Distribution og kundeanlæg 1000 kr ,7 10,4 19,7 30,5 40,7 48,6 55,3 60,8 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65, Samfundsøkonomiske omk kr Reference: Individuelle varmepumper Investeringer levetid, år 55 Ledningsnet kr Kundeanlæg kr Andet kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 61 Produktion og miljø 1000 kr ,3 24,6 48,1 75,5 103,1 125,6 127,8 149,1 169,4 142,7 151,6 164,0 170,7 178,4 188,2 233,9 62 Kundeanlæg 1000 kr ,4 35,9 68,0 105,3 141,1 169,5 193,0 212,8 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 230,1 230, Samfundsøkonomiske omk kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference Investeringer 69 Ledningsnet 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr Andet 1000 kr Investeringer i alt 1000 kr Drifts- og miljøomkostninger 75 Produktion og miljø 1000 kr Distribution og kundeanlæg 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr Samfundsøkonomisk intern rente % 7% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 7% Samfundsøkonomisk gevinst akkum kr Bilag 4 klf\rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side 2/2

21 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Selskabsøkonomi Bilag 5 Selskabsøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Fjernvarme til hele projektforslaget forsyningsområdet Faste priser 2013 excl. moms Enhed Leverancer Årlige antal boligtilslutninger Årlige antal stik Tilsluttet areal akkumuleret m Varmesalgsmængder MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 42% 35% 32% 30% 28% 25% 24% 23% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% Varmekøbsmængder MWh Varmepriser Vedligeholdelseafgift kr./bolig Variabel pris kr./mwh Vægtet varmeproduktionspris kr./mwh Drift og vedligehold, fordelingsnet kr./mwh Marginal administration kunder kr./kunde Cash flow Investeringsbidrag 1000 kr Stikledningsbidrag 1000 kr Byggemodningsbidrag hovedledn 1000 kr Byggemodningsbidrag gadenet 1000 kr Hovedledning 1000 kr Gadenet 1000 kr Stikledninger 1000 kr Pumpeanlæg 1000 kr Vedligeholdelseafgift 1000 kr Varmesalg 1000 kr Administration 1000 kr Varmekøb 1000 kr Energisparepoint 1000 kr. 92 Drift og vedligehold 1000 kr Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr Årligt resultat 1000 kr Akkumuleret resultat 1000 kr klf/rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 1/2

22 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Selskabsøkonomi Bilag 5 Selskabsøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Variant: Kun fjernvarmeforsyning af det centrale og vestlige område Faste priser 2014 excl. moms Enhed Leverancer Årlige antal boligtilslutninger Årlige antal stik Tilsluttet areal akkumuleret m Varmesalgsmængder MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 43% 36% 33% 31% 29% 26% 25% 24% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% Varmekøbsmængder MWh Varmepriser Vedligeholdelseafgift kr./bolig Variabel pris kr./mwh Vægtet varmeproduktionspris kr./mwh Drift og vedligehold, fordelingsnet kr./mwh Marginal administration kunder kr./kunde Cash flow Investeringsbidrag 1000 kr Stikledningsbidrag 1000 kr Byggemodningsbidrag hovedledn 1000 kr Byggemodningsbidrag gadenet 1000 kr Hovedledning 1000 kr Gadenet 1000 kr Stikledninger 1000 kr Pumpeanlæg 1000 kr Vedligeholdelseafgift 1000 kr Varmesalg 1000 kr Administration 1000 kr Varmekøb 1000 kr Energisparepoint 1000 kr. 75 Drift og vedligehold 1000 kr Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr Årligt resultat 1000 kr Akkumuleret resultat 1000 kr klf/rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 2/2

23 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Brugerøkonomi Bilag 6 Brugerøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Varmeudgifter 1. år for et parcelhus Varmebehov MWh/år 6,7 Alle priser inkl. moms Opvarmet areal m2 177 Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Varmeudgifter Vedligeholdelsesafgift kr./år Målerleje 315 kr./år 315 Variabel pris 644 kr./mwh 6,7 MWh Årlige varmeudgifter i alt Tilslutningsudgifter Stikledningsbidrag fast kr Investeringsbidrag kr Tilslutningsudgifter Fjernvarmeunit kr Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 25 år Byggemodningsbidrag **) 3,5% 30 år Service og vedligehold 450 Samlede udgifter 1. år **) Byggemodningsbidraget er fordelt efter bygningsareal Jordvarmeanlæg Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elkøb 1,8 kr./kwh kwh Serviceaftale og drift kr./år Investering kr Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 20 år Samlede udgifter 1. år *) Anlæg betales gennem et lån, der løber over en gennemsnitlig teknisk levetid klf/rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 1/3

24 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Brugerøkonomi Bilag 6 Brugerøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Varmeudgifter 1. år for et dobbelthus Varmebehov MWh/år 3,8 Alle priser inkl. moms Opvarmet areal m2 100 Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Varmeudgifter Vedligeholdelsesafgift kr./år Målerleje 315 kr./år 315 Variabel pris 644 kr./mwh 3,8 MWh Årlige varmeudgifter i alt Tilslutningsudgifter Stikledningsbidrag fast kr Investeringsbidrag kr Tilslutningsudgifter Fjernvarmeunit kr Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 25 år Byggemodningsbidrag **) 3,5% 30 år Service og vedligehold 400 Samlede udgifter 1. år **) Byggemodningsbidraget er fordelt efter bygningsareal Luftvand-varmepumpe Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elkøb 1,8 kr./kwh kwh Serviceaftale og drift kr./år Investering kr Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 20 år Samlede udgifter 1. år *) Anlæg betales gennem et lån, der løber over en gennemsnitlig teknisk levetid klf/rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 2/3

25 Solrød Fjernvarme A.m.b.a. Havdrup Vest projektforslag Brugerøkonomi Bilag 6 Brugerøkonomi Projektforslag for varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest Varmeudgifter 1. år for et rækkehus Varmebehov MWh/år 4,2 Alle priser inkl. moms Opvarmet areal m2 110 Fjernvarmeforsyning Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Varmeudgifter Vedligeholdelsesafgift kr./år Målerleje 315 kr./år 315 Variabel pris 644 kr./mwh 4,2 MWh Årlige varmeudgifter i alt Tilslutningsudgifter Stikledningsbidrag fast kr Investeringsbidrag kr Tilslutningsudgifter Fjernvarmeunit kr Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 25 år Byggemodningsbidrag **) 3,5% 30 år Service og vedligehold 400 Samlede udgifter 1. år **) Byggemodningsbidraget er fordelt efter bygningsareal Luftvand-varmepumpe Tarif/enhedspris Forbrug/enhed Udgift Udgifter kr. pr år Elkøb 1,8 kr./kwh kwh Serviceaftale og drift kr./år Investering kr Årlige kapitaludgifter *) 6,0% 20 år Samlede udgifter 1. år *) Anlæg betales gennem et lån, der løber over en gennemsnitlig teknisk levetid klf/rambøll Beregn Havdrup Vest 2014.xlsx Side: 3/3

26 NOTAT Projekt Byggemodningsbidrag i forbindelse med Projektforslag Havdrup Vest Kunde Solrød Kommune Notat nr. 01 Dato Til Fra Kopi til Lotte Lodberg Kjær, Solrød Kommune Jette Zimmerman Pedersen, Solrød Kommune Klaus Fafner, Rambøll Kaj Holm Rasmussen, Solrød Fjernvarme Charlotte Nøhr Larsen, Solrød Kommune Lars Würtz, Solrød Kommune Jesper Bang Sørensen, Solrød Kommune Poul Heidmann, Bruun & Hjejle Kim Højmark, Bruun & Hjejle 1. Formål På baggrund af mødet i Solrød Kommune d. 11. nov vedr. byggemodningsbidraget i udstykningsområdet Havdrup Vest, er der i dette notat opstillet et forslag til bidragsfordeling. Beregningerne bygger på Projektforslag vedr. varmeforsyning af den nye bydel Havdrup Vest i Solrød Kommune, der blev vedtaget i byrådet den 16. juni 2014 (Acadresag nr. 14/6903). 2. Beregningsforudsætninger I henhold til projektforslaget antages der etableret i alt 214 boligenheder inkl. 1 institution i byudviklingsområdet Havdrup Vest. Fordeling efter boligtyper er vist i tabel 1. Dato Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F Ref. Generel varmerådgivning ( ) I henhold til projektforslaget antages det samlede opvarmede areal at udgøre m2 ved fuld udbygning. Fordeling efter boligtyper er vist i tabel 2. Anlægsoverslaget for hovedledningsstrækningen fra Havdrup Kraftvarmeværk gennem byudviklingsområdet og ned til det forventede solvarmeanlæg er opstillet i tabel 3 nedenfor. Trækkes de sidste 40 m ud, der repræsenterer den forventede ledningskobling til solvarmeanlægget, fås et samlet anlægsoverslag på 2,292 mio.kr., som også genfindes i projektforslagets tabel 3. Hvis det antages, at der ikke etableres et solvarmeanlæg, er der i tabel 4 opstillet et anlægsoverslag for et re-dimensioneret ledningsnet, der vil erstatte det ledningsnet, der er vist i tabel 3. Her udgør hovedledningen fra Havdrup kraftvarmeværk til byudviklingsområdet 0,414 mio. kr., og det nye gadenet (gadestrækning 1+2+3) udgør i alt 1,225 mio. kr. Sidstnævnte beløb til gadenettet vurderes at kunne dækkes gennem byggemodningsbidrag. Rambøll Danmark A/S 1/4 CVR NR

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a.

S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. S o l r ø d F j e r n v a r m e A. m. b. a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af nybyggeri iht. Lokalplan nr. 301.9 Solrød Center Nordøst Sag 1100010782 J.nr. 35092 Udarb. KLF Udg. 1 Kontrol

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag 11693100 J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato 02-11-2011 Godk. KEH

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest

A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Teknisk Forvaltning Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Hedehusene Vest Sag 1100012213 J.nr. HTF_PF_HedehusV Udarb. KLF Udg. 0a Kontrol KEH Dato 29-08-2014

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape

PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape August 2016 PROJEKTFORSLAG VEDRØRENDE FJERNVARMEFORSYNING AF KOMMENDE BOLIGMRÅDE I HØJE TAASTRUP BENÆVNT NÆRHEDEN etape 1.1-5.1 Høje Taastrup Fjernvarme Damgaard Rådgivende Ingeniører Algade 43 4000 Roskilde

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. april 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Aarhus Kommune har siden juni 2009 stillet krav om, at alle boliger

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR PROJEKTFORSLAG FOR OVERSKUDSVARME FRA KOPENHAGEN FUR Revision 1 Dato 2016-10-03 Udarbejdet af AD, Kontrolleret af TSR Godkendt af

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET

VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET PROJEKTFORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNE VARMEFORSYNING AF LOKALPLANOMRÅDET GRØNTTORVSOMRÅDET REVIDERET UDGAVE 24. APRIL 2015 Oprindeligt projekt indsendt 10. marts 2015 Indledning... 2 Indstilling...

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Porsbakkevej Auning Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Porsbakkevej Auning Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde Porsbakkevej Auning Varmeværk a.m.b.a. Udarbejdet af Plan & Projekt A/S Februar 2017 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling...

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER Til Ringsted Kommune Dato November 2012 RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL FOR ØRSLEV-TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING RINGSTED OG FAXE KOMMUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL Revision 04 Dato 2012-11-22

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings-

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Verdo Varme A/S iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Dato: 31.05.2017 vers.2 Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 620 samt konvertering af 5 bygninger fra naturgas til fjernvarme Projektansvarlig:

Læs mere

Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed. Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø

Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed. Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø Odense Kommune: Fjernvarme/alternativ varmeforsyning -fra plan til virkelighed Oplæg ved kontorchef Charlotte Moosdorf, Industrimiljø 14. April 2010 Hillerød Vi udvikler den bæredygtige og sunde by. Vi

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr

Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr Projektforslag for Boligområde ved Torstilgårdsvej i Tilst (Lokalplanforslag nr. 782) Sagsnr. 200701 April 2007 200701Projektforslag forside.doc/16042007/mr 0 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Indledning 1

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6

Anmodning om tilslutningspligt på. Kongevænget delområde 6 Side 1 af 6 Anmodning om tilslutningspligt på Kongevænget delområde 6 Projekt indsendt af: Side 2 af 6 Projekt for tilslutningspligt af Kongevænget delområde 6. Udgivelsesdato : 06-02-2017 Projekt : Kongevænget

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj (Lokalplanforslag nr. 738, 777 og Dispositionsplan Hjortshøj) Sagsnr.

Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj (Lokalplanforslag nr. 738, 777 og Dispositionsplan Hjortshøj) Sagsnr. Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj Projektforslag for Boligområde ved Virupvej i Hjortshøj (Lokalplanforslag nr. 738, 777 og Dispositionsplan Hjortshøj) Sagsnr. 200704 Maj 2007 200704Projektforslag

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE

VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE Juli 2014 VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE VARMEFORSYNING AF NYE BYOMRÅDER VEJLEDNING TIL KOMMUNERNE Revision 07 Dato 07-07-2014 Udarbejdet af Jørgen Hvid/Klaus Fafner Note Denne

Læs mere