Indkaldelse af ideer og forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse af ideer og forslag"

Transkript

1 Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg samt miljøvurdering og kommuneplantillæg for landanlæg Januar 2014

2 Kolofon Titel: VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg samt miljøvurdering og kommuneplantillæg for landanlæg Forfattere: Naturstyrelsen Energistyrelsen Energinet.dk Rambøll Emneord: Havmøllepark, Sejerø Bugt, miljøvurdering, VVM Udgiver: Sprog: Dansk År: 2014 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Energistyrelsen Amaliegade København K URL: ISBN nr. elektronisk version: Udgiverkategori: Statslig Må citeres med kildeangivelse 2

3 Hvad er VVM og miljøvurdering? VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for elproduktionsanlæg på havet fremgår af Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) ved projekter om etablering mv. af elproduktionsanlæg på havet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 med senere ændringer om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Reglerne har til formål at sikre, at elproduktionsanlæg på havet samt bygge- og anlægsprojekter på land, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. Formålet med udarbejdelse af en VVM-redegørelse er at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets udførelse. I VVM-redegørelsen påvises, beskrives og vurderes projektets direkte og indirekte virkninger på miljøet, herunder virkninger på: - Mennesker, fauna og flora - Jordbund, vand, luft, klima og landskab - Materielle goder og kulturarv - Samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med det tillæg til kommuneplanen, som giver retningslinjer og/eller rammer for den fremtidige lokalplanlægning for projektet. Kommuneplantillæg skal endvidere miljøvurderes i henhold til reglerne i Miljøministeriets Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013. Der skal også udarbejdes lokalplan med tilhørende miljøvurdering for de dele af landanlæggene som er lokalplanpligtige. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for såvel en offentlig debat som VVM-myndighedens endelige beslutning om, hvorvidt der skal gives tilladelse til projektets realisering. Læs mere om miljøvurderinger og VVM på 3

4 Indhold Kolofon... 2 Hvad er VVM og miljøvurdering?... 3 Indhold Sejerø Bugt Havmøllepark Indledning Hvad går projektet ud på? Havmølleparken Mulige mølletyper Landanlæg Miljøpåvirkninger Projektets miljøpåvirkninger og VVM-redegørelsen Er der emner, vi mangler? Myndighedsbehandling Det videre forløb Idéfase Hvad er til debat? Borgermøde Hvordan giver du din mening til kende Den videre proces

5 1. Sejerø Bugt Havmøllepark 1.1 Indledning Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale for perioden Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære havmølleparker i Danmark. Den 28.november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen seks områder for de kystnære havmølleparker, hvor der skal gennemføres undersøgelser og udbud for produktionsmøller samt planlægning for ilandføringsanlæg. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Energistyrelsen står for udbuddet. Med pålæg fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage og kontrahere udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger, VVMredegørelser, tilhørende plandokumenter samt udkast til miljørapport for de seks udpegede områder. FIGUR 1 TIDSLINJE FOR DET FORVENTEDE PROJEKTFORLØB. Arbejdet, der omtales i dette idefaseoplæg, vedrører Sejerø Bugt Havmøllepark og indeholder vurderinger af anlæg og installationer såvel på søterritoriet som på land, som er nødvendige for tilkobling til det eksisterende danske kollektive elforsyningsnet. Idéfaseoplægget beskriver således de overordnede rammer for havmølleparken, herunder hvordan havmølleparken og kabelanlægget vil blive etableret og drevet, samt hvilke hensyn der skal tages i forhold til det omgivende miljø. Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, at Sejerø Bugt Havmøllepark realiseres. Kystnære havmøller I forbindelse med udbygning af dansk vindenergi på havet er der identificeret et behov for at se på mulighederne for at placere mindre havmølleparker på under 200 MW i de mere kystnære områder op til 20 km fra kysten. Den mere kystnære placering af mindre parker er primært ønsket af hensyn til at forsøge at holde omkostningerne til udbygningen nede. Omkostningerne til drift og vedligehold, som primært er relaterede til lavere sejltid for montørerne, som vedligeholder parkerne vil mindskes. Desuden forventes nettilslutningsomkostningerne at kunne mindskes, da kablerne til land typisk er kortere og de mindre anlægsstørrelser medfører, at de kan nettilsluttes på lavere spændingsniveauer via transformere placeret på land. De 6 kystnære havmølleprojekter er placeret mellem 4 og 20 km fra land og undersøges for opstilling af op til 200 MW møller. 200 MW svarer til elforbruget i ca husstande. 5

6 Bygherre Energinet.dk agerer, jf. pålægget fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, som bygherre i forløbet med forundersøgelser og VVM-redegørelse. Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og med egen bestyrelse. Energinet.dk ejer, driver og udbygger det overordnede transmissionsnet, som er elektricitetens motorveje. En af Energinet.dk s kerneopgaver er at sikre, at der er strøm til alle forbrugere hvert sekund døgnet rundt. FIGUR 2 EKSISTERENDE KYSTNÆR VINDMØLLEPARK - SYD FOR SAMSØ. DE 10 MØLLER PÅ HVER CA. 103 METER TOTALHØJDE HAR TILSAMMEN EN INSTALLERET EFF EKT PÅ 23 MW OG BEFI NDER SIG OMTRENT 4,3 KM FRA KYSTEN PÅ FOTOET. Myndighedsforhold Energistyrelsen er godkendende myndighed for planlægning og opstilling af elproduktionsanlæg på havet og koordinerer myndighedsbehandlingen af dette projekt. Energistyrelsen er dermed ansvarlig for på baggrund af bl.a. VVM-redegørelsen at give tilladelse til etableringen af selve havmølleparken, herunder det interne kabelnet samt ilandføringskablerne frem til ilandføringspunktet ved kysten. Med grundlag i pålægget d. 29. januar 2013 fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har Energistyrelsen således meddelt VVM-pligt for havmølleprojektet på søterritoriet. Naturstyrelsen er VVM-myndighed og skal give VVM-tilladelse samt udstede kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurderinger for de anlæg på land, som skal etableres for at bringe strømmen fra havmøllerne ind i det danske kollektive elforsyningsnet. Endelig er Kalundborg Kommune ansvarlig for at udarbejde nødvendige lokalplaner (med evt. tilhørende miljøvurderinger) for de dele af landanlæggene, som er lokalplanpligtige. Naturstyrelsen har d. 25. november 2013 meddelt VVM-pligt for projektets landanlæg for tilslutning af havmølleparken til eksisterende elnet. 6

7 2. Hvad går projektet ud på? Havmølleprojektet i Sejerø Bugt består af havmølleparken, søkabler der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land i form af fire kabel- og stationstraceer, der kobles til de eksisterende stationsanlæg ved Røsnæs, Novo Syd, Kalundborg, Søstremose og Asnæsværket syd for Kalundborg. 2.1 Havmølleparken Sejerø Bugt Havmøllepark skal placeres inden for et ca. 57 km 2 stort undersøgelsesområde, beliggende nord for Kalundborg ca. 4 km fra kysten, se Figur 5. Vanddybden i området varierer mellem 15 og 25 m. Langs undersøgelsesområdets nordøstlige rand er vanddybden mellem 10 og 15 m. Parken skal kunne levere en produktion på op til 200 MW svarende til elforbruget hos ca husstande og være klar til at producere senest i Hvor stor en del af undersøgelsesområdet, der vil blive brugt til opstilling af vindmøller, afhænger af en økonomisk afvejning mellem omkostninger til etablering af havmølleparken og indtægter fra elproduktionen. En havmøllepark på 200 MW behøver erfaringsmæssigt et areal svarende til ca. 2/3 af det undersøgte område. Det er derfor ikke sikkert, at hele området vil blive udnyttet til opstilling af vindmøller. Det endelige valg af havmølleparkens størrelse (den maksimale el-produktion), mølleantal og mølletype afhænger af hvilken koncessionshaver, der vinder Energistyrelsens udbud og dermed hvad, der er forudsat i tilbuddet. Hvem der skal bygge havmølleparkerne, og om der vil blive etableret én i Sejerø Bugt, vides ikke på nuværende tidspunkt. I plan- og VVM-arbejdet undersøges påvirkningerne fra en havmøllepark på op til 200 MW samt det tilhørende ilandføringsanlæg herunder kabler og stationer på land. 200 MW er således den maksimale produktion for havmølleparken. På landjorden beskrives og undersøges alle de relevante muligheder for landanlæg, fordi også landanlæggene afhænger af valg, der først tages senere i processen afhængig af havmølleparkens størrelse, som først afgøres ved Energistyrelsens udbud for de seks kystnære havmølleparker. Derfor arbejdes der med beskrivelser af forskellige mulige anlæg, der afhænger af det endelige valg af parkstørrelse. 2.2 Mulige mølletyper Det er på nuværende tidspunkt ikke afgjort hvilken mølletype og -størrelse, der kan blive opstillet. En mulighed er at opstille mange mindre møller fx op til 67 stk. 3MW møller, med en omtrentlig højde som angivet i Tabel 1. Alternativt kan der blive tale om færre og større møller fx 20 stk. på op til 10 MW hver. Turbinekapacitet Rotordiameter Totalhøjde Navhøjde 3 MW 112 m 137 m 81 m 10 MW 190 m 220 m 125 m TABEL 1 MULIG TURBINEKAPACITET OG TILSVARENDE DIMENSIONER, HVOR AFVIGELSER KAN FORE- KOMME, AFHÆNGIG AF ENDELIGT VALG AF FABRIKANT. 7

8 Generelt vil havmøllerne bestå af et rørformet tårn, en nacelle (maskinhuset), placeret ovenpå tårnet og tre vinger monteret på nacellen. Der findes dog vindmøller, der kun har to vinger. Nacellen indeholder normalt en generator, gear, transformer mv. Vingerne drejer normalt med uret set fra vindretningen. Af visuelle årsager skal møller og vinger males i en lys grå farve, mens den nederste del af tårnet vil blive malet gult af hensyn til søfartssikkerheden. Der skal desuden opsættes lysafmærkning efter luft- og søfartsmyndighedernes regler. FIGUR 3 ILLUSTRATION AF GRÅ HAVMØLLE MED GUL MARKERING PÅ DEN NEDERSTE DEL AF MØLLETÅRNET. 0 Møllerne forventes etableret på enten monopæl-fundamenter af stål, der rammes ned i havbunden eller gravitationsfundamenter af beton, der hviler på selve havbunden. Begge fundamenttyper er anvendt på andre havmølleparker i dansk farvand. Omkring fundamenterne vil der blive udlagt erosionsbeskyttelse af sten af varierende størrelse. FIGUR 4 ILLUSTRATION AF ETABLERING AF MØLLER VED HAVMØLLEPARK HORNS REV 1. Kablerne fra havmølleparken til land skal føres inden for de to ca. 500 m brede korridorer, der går fra havmølleparkens sydlige del til den nordlige kyststrækning på Røsnæs ud for henholdsvis Øret og Overbjerg, se Figur 5. Projektet inkluderer to kabeltracéer for ilandføringen af kabler for at sikre fleksibilitet i designet af havmølleparken. 8

9 FIGUR 5 UNDERSØGELSESOMRÅDE FOR HAVMØLLEPARK, KABELSTATION, ILANDFØRINGSKABLER OG KABLER PÅ LAND. 9

10 FIGUR 6 DETAILKORT DER ILLUSTRERER LANDANLÆG OG UDVALGTE BESKYTTELSESINTERESSER. 2.3 Landanlæg Kabelanlæg på land De landbaserede dele af anlægget omfatter korridor for landkabler og kabelstation. Det overordnede kabeltracé forløber fra kysten ud for Øret via 50 kv stationsanlægget ved Røsnæs i et buet tracé øst om Kalundborg til 132 kv stationsanlægget ved Novo Syd, herfra syd om Kalundborg via 132 kv stationsanlægget ved Søstremose og mod vest og nord til 400 kv-stationsanlægget ved Asnæsværket en samlet længde på ca. 21 km. Det overordnede kabeltracé suppleres med et kabeltracé, der forbinder det østlige ilandføringspunkt ud for Overbjerg med det overordnede kabeltracé frem mod Asnæsværket. Endelig indgår også et supplerende kabeltracé, der forbinder det eksisterende 132 kv stationsanlæg ved Novo Syd med det eksisterende 132 kv stationsanlæg ved Kalundborg. Kabelkorridoren er som udgangspunkt m bred. Inden for dette brede bælte kortlægges eksisterende viden om beskyttelsesinteresser og arealanvendelse med henblik på at indsnævre kabelkorridoren til at omfatte en ca. 300 m bred undersøgelseskorridor. Formålet med at indsnævre korridoren er at minimere påvirkningen af omgivelserne ved bl.a. at undgå direkte påvirkning af byudvikling, sårbare naturområder, kulturhistoriske værdier mv. i det omfang, det er muligt. Kabelstationsområdet er allerede tilpasset strandbeskyttelseslinjen, som illustreret på Figur 6. 10

11 Når hele undersøgelseskorridoren på land er indsnævret, gennemføres feltundersøgelser af naturog miljøforhold. Inden for den 300 meter brede undersøgelseskorridor fastlægges på baggrund af undersøgelserne et planlægningsbælte for etablering af landkabel, der senere indgår i VVMredegørelse og kommuneplantillæg. FIGUR 7 EKSISTERENDE STATION PÅ RØSNÆS. FIGUR 8 EKSISTERENDE STATIONER VED KALUNDBORG OG NOVO SYD. 11

12 FIGUR 9 EKSISTERENDE STATIONER VED ASNÆSVÆRKET OG SØSTREMOSE. Landkablerne placeres i jorden enten ved nedgravning eller ved en styret underboring. Styret underboring kan benyttes, hvor gravearbejdet kan påvirke sårbar natur. Styret underboring kan ske på strækninger á meters længde og længere hvis nødvendigt. I forbindelse med nedgravning af kabelsystemerne etableres et m bredt arbejdsbælte, hvor kablet graves ned i ca. 1,5 meters dybde. På strækningen etableres tillige midlertidige depoter til sand og overskudsjord. FIGUR 10 ILLUSTRATION AF ANLÆG AF LANDKABLER VED ETABLERING AF ANHOLT HAVMØLLEPARK. 12

13 Efter nedgravning af kablerne vil de berørte ejendomme blive pålagt et deklarationsareal med en bredde på ca. 7 meter, som indebærer restriktioner. Restriktionerne kan bl.a. omhandle forbud mod beplantning med dybe rødder, jordarbejder i nærheden af kablerne, bebyggelse oven på kablerne samt sikring af fremtidig adgang til kablerne. Ændringer ved eksisterende stationsanlæg De eksisterende stationsanlæg, som ses markeret på Figur 6, vil kunne indgå i forbindelse med nettilslutning af havmølleparken. Anvendelsen af et eksisterende stationsanlæg vil som udgangspunkt kræve en udbygning af eksisterende installationer på stationsanlægget. Ændringer eller udvidelse kan have karakter af anlægget vist i Figur 11. Det kan enten ske ved udendørsanlæg svarende til de eksisterende anlæg eller et indendørsanlæg. Indendørsanlæg vil kræve opførelse af en ny bygning. FIGUR 11 EKSEMPEL PÅ UDVIDELSE AF EKSISTE- RENDE STATIONSANLÆG (BREDEBRO UDENDØRS STATIONSANLÆG, 150 KV). Anlæg af kabelstation Afhængigt af havmølleparkens størrelse kan det også blive aktuelt at etablere et nyt mindre anlæg, en kabelstation, tæt på ilandføringspunktet til transformering af kabelspænding og samling af flere mindre kabler i ét kabel, der føres frem til transformerstationerne (som også er markeret på Figur 5) Et sådant anlæg vil kræve et areal på m 2 og vil sandsynligvis omfatte en bygning som vist i eksemplet på Figur 12 og udendørs elinstallationer som fx 1-2 transformatorer som eksemplet på Figur 15. FIGUR 12 EKSEMPEL PÅ KABELSTATION. BYGNIN- GEN VIL INDEHOLDE AF- BRYDERANLÆG OG ØVRI- GE TEKNISKE INSTALLATI- ONER. 13

14 Planforhold Kalundborg Kommune afgør, hvorvidt der er behov for udarbejdelse af lokalplaner for landanlæggene, og i den forbindelse også om der skal fastlægges nye rammer. 2.4 Miljøpåvirkninger Formålet med VVM-undersøgelsen er at belyse de potentielle påvirkninger på miljøet herunder både de kort-, og langsigtede, samt permanente påvirkninger af såvel positiv som negativ karakter. Ved miljøet forstås mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer. Der er allerede etableret flere havmølleparker i Danmark, og ud fra erfaringer fra disse beskrives i det følgende hvilke miljøpåvirkninger, der vil være særlig fokus på i forbindelse med VVMundersøgelsen for Sejerø Bugt Havmøllepark. Sediment, vandkvalitet og hydrografi Etablering af havmøllerne vil, afhængig af anlægsmetode, medføre påvirkninger af sedimentforhold og vandkvalitet. Derfor kortlægges basistilstanden af vandkvalitet, havbundsmorfologi og kystmorfologi inden for undersøgelsesområdet. Herudover foretages effektvurderinger af bl.a. strøm- og bølgeforholdene i og omkring undersøgelsesområdet, hvor projektet kan give anledning til ændrede sedimenttransporter langs de nærliggende kyster, eller hvor sedimentspild fra eventuelle gravearbejder kan påvirke vandkvaliteten. Fiskeri og sejladssikkerhed Områdets betydning for fiskebestande vil blive kortlagt på baggrund viden om fisk/fiskeri i området. I den forbindelse indgår blandt andet dataindsamling fra fiskeriet (interviews, slæbestreger, VMS data, stikprøver osv.). Vurderingerne omfatter mulige påvirkninger fra støj og vibrationer, sedimentspild, nye strukturer (møllefundamenter og sten), elektromagnetiske felter, ændring i fødegrundlag og vandringsmuligheder. Møllernes opstillingsmønster kan få indflydelse på sejladsforholdene. Der vil af hensyn til sejladssikkerheden blive foretaget en analyse af kollisionsrisici med havmøllerne, således at havmølleparken kan placeres med størst mulig sikkerhedsmargin til eksisterende skibstrafik og sejladskorridorer for fiskefartøjer mv. Støj Støjudbredelsen fra anlægget kortlægges for både anlægs-, drifts- og demonteringsfasen. Kortlægningen omfatter alle tekniske anlæg på land og vand, dvs. de kommende vindmøller, kabler og stationsanlæg. Kortlægningen omfatter luftbåren støj fra vindmøller og de øvrige el-tekniske anlæg, vurdering af støj i forbindelse med transporter i anlægsfasen mv. Resultaterne af støjberegningerne anvendes ved vurdering af påvirkninger af fauna og befolkning. Støjens udbredelse under vandoverfladen i et område af ca. 100 km afstand fra alle kilder beregnes ved brug af avancerede simuleringsværktøjer. Marin flora og fauna De eksisterende havbundstyper med forekommende dyre- og planteliv kortlægges. Hvor der er vigtige forekomster af hård bund som fx stenrev, foretages der dykkerinspektioner til nærmere beskrivelse af områdernes værdi, herunder om der findes bundvegetation (makroalger) og/eller sårbare habitater, som der skal tages særligt hensyn til. Ved etablering af møller på havbunden skabes et miljø, som kan sammenlignes med kunstige rev. Dette skyldes, at møllefundamenterne og det beskyttelseslag, der omgiver fundamenterne, består af hårde strukturer som stål, beton og sten. Undersøgelsesområdets kvalitet som levested for marine 14

15 pattedyr og områdets funktionalitet på bestandsniveau undersøges, og i den forbindelse mulighederne for at skabe skjulesteder for blandt andet fisk og større skaldyr. Fugle og flagermus Fugle kan blive fortrængt pga. forstyrrelser i anlægsfasen og få ændret deres fødegrundlag som følge af sedimentspild ved gravning i havbunden. Derudover kan fundamenterne skabe en ny struktur på havbunden, der kan ændre fødegrundlaget for vandfuglene. Påvirkninger af fugle som følge af anlægs-, drifts- og demonteringsfasen for havmølleparken og kabel til land undersøges derfor på baggrund af kortlægning af rovfugletræk og fordeling af træk- og rastefugle i området. Vurderingerne behandler også kollisionsrisiko for trækkende og rastende fugle samt eventuelle ændringer i fødegrundlaget for de vigtigste fuglearter. Endvidere sker der kortlægning af flagermus, der trækker ud over havet med henblik på vurdering af risiko for kollision med møllerne. Havpattedyr Havpattedyr kan blive påvirket af støj under etablering af havmølleparken samt støj fra turbinerne under driften. De eksisterende forhold for marsvin og sæler omfatter dels en beskrivelse af dyrenes lokale sæsonmæssige variation og dels en beskrivelse af deres regionale udbredelsesmønstre. I den forbindelse vil der også blive gennemført feltundersøgelser ved udlægning af lytteudstyr. På denne baggrund vil det være muligt at vurdere de adfærdsmæssige reaktioner på undervandsstøj under anlægsfasen fx i forbindelse med ramning af fundamenter. Flora og fauna på land Der udføres feltundersøgelser med henblik på at kortlægge sårbarheden af de berørte områder for derefter at indsnævre korridoren og indarbejde passende afværgeforanstaltninger i projektet. Kabeltracéet vil således blive placeret, så det i videst mulig omfang undgår at berøre sårbar natur samt dyre- og plantearter, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven og habitatbekendtgørelsen. Befolkning Påvirkninger på befolkningen vurderes med fokus på bl.a. visuelle gener, påvirkning af rekreative interesser på land og på havet, støj og elektromagnetisk stråling. Transformeranlæggene på land, hvor kablerne fra havmølleparken sluttes til det eksisterende elnet, kan medføre støjgener, hvilket vil blive vurderet i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. For elektromagnetiske felter vil miljøvurderingerne tage udgangspunkt i eksisterende viden fra både litteraturen, den seneste overvågning og erfaringer fra lignende projekter og internationale undersøgelser på området. Yderligere oplysninger om elektromagnetiske felter kan fås på Energinet.dk s hjemmeside: Landskab og visuelle påvirkninger I forbindelse med VVM-redegørelsen vil der blive udført visualiseringer af havmølleparken, som skal danne grundlag for vurderingen af den visuelle påvirkning af landskabet. Havmøllerne i Sejerø Bugten vil blive placeret mellem Røsnæs og Sejerø omkring 13 kilometer fra Sjællands østkyst og ca. 17 km fra Samsø. Placeringen i en bugt medfører, at vindmøllerne kan blive oplevet fra både Røsnæs, Sejerø, Sjællands østkyst, Sjællands Odde og Samsø. Særligt på Røsnæs, hvor der er flere sommerhusområder, vil mange mennesker kunne opleve vindmøllerne. Der er generelt mange naturområder, turistområder og rekreative områder langs kysterne i Sejerø Bugten. Det skal derfor vurderes, om og i givet fald hvordan, havmøllerne i bugten vil påvirke oplevelsen af områderne. Ved Kalundborg og på Asnæs er der høje tekniske anlæg som skorstene og vindmøller, og det vil blive undersøgt, om de bliver oplevet sammen med havmøllerne, og om der er et uheldigt samspil specielt fra Sejerø. 15

16 FIGUR 13 VISUALISERING AF 3,6 MW-MØLLER AF EN HØJDE PÅ 140 METER I EN AFSTAND AF 4 KM FRA KYSTEN. VISUALISERINGEN STAMMER IKKE FRA SEJERØ BUGT, MEN ILLUSTRERER ALENE STØRREL- SESFORHOLDENE VED VALG AF DENNE TYPE MØLLE VED EN KYSTNÆR PLACERING. FIGUR 14 VISUALISERING AF 10 MW-MØLLER AF EN HØJDE PÅ 220 METER I EN AFSTAND AF 4 KM FRA KYSTEN. VISUALISERINGEN STAMMER IKKE FRA SEJERØ BUGT, MEN ILLUSTRERER ALENE STØRREL- SESFORHOLDENE VED VALG AF DENNE TYPE MØLLE VED EN KYSTNÆR PLACERING. De nedgravede kabler kan efter etableringen resultere i synlige spor i landskabet på særlige strækninger, hvor der krydses skov eller levende hegn. Det skyldes, at der ikke må genplantes træer oven på kablerne, da dybtgående rødder vil kunne beskadige kabelsystemerne. I det åbne land vil arealerne hurtigt retableres, og der vil ikke være synlige spor af kablerne, såfremt kablerne ikke krydser levende hegn. I VVM-redegørelsen indgår visualiseringer af udbygning af eksisterende stationer samt af etablerede kabelstationer, hvor anlæggenes visuelle påvirkning af omgivelserne illustreres, og muligheden for anvendelse af afværgeforanstaltninger vurderes. 16

17 FIGUR 15 EKSEMPEL PÅ UDENDØRS KABELSTATI- ON VED TRANSFORME- RING MELLEM SØKABLER OG LANDKABEL FIGUR 16 KABELSTATION BLÅBJERG. EKSEMPEL PÅ EN LUKKET KABELSTATI- ON. BYGNINGEN VIL INDEHOLDE AFBRYDER- ANLÆG SAMT ØVRIGE TEKNISKE INSTALLATIO- NER. Øvrige forhold VVM en behandler også en række øvrige miljøforhold, herunder klima, ressourcer og affald, overfladevand, grundvand, jordforurening, materialeforbrug, anvendelse af råstoffer, arkæologi, kulturhistorie, jord, radar og radiokæder, socioøkonomi mv. 2.5 Projektets miljøpåvirkninger og VVM-redegørelsen En af forudsætningerne for at kunne opføre og drive Sejerø Bugt Havmøllepark med tilhørende anlæg til ilandføring er, at der udarbejdes en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen skal dække både den havbaserede og den landbaserede del af projektet. VVM-redegørelsen skal, udover at indeholde en samlet beskrivelse af hele projektet også påvise, beskrive og vurdere direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jord, vand, luft, klimatiske forhold, landskab, materielle goder, afledte socioøkonomiske forhold, kulturarv mv., og samspillet mellem disse faktorer. Herudover skal der også gennemføres en vurdering af projektets mulige kumulative effekter i forhold andre planlagte anlæg i området. Det gælder også i forhold til projekter på tværs af landegrænserne, som de danske myndigheder i forhold til projektet i Sejerø Bugt har en international forpligtelse til at belyse. I VVM redegørelsen vil de eksisterende miljø- og planforhold blive beskrevet, og konsekvenserne ved projektet i både anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen vil blive vurderet. Desuden vil der være forslag til afværgeforanstaltninger, der kan bringes i anvendelse for at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle væsentlige negative konsekvenser for miljøet. Det kan for eksempel ske ved 17

18 en grundig tilrettelæggelse af anlægsarbejdet og forskellige midlertidige foranstaltninger i denne periode. Projektet skal også sammenlignes med alternativer, der som minimum omfatter en situation, hvor anlægget ikke realiseres det såkaldte 0-alternativ. VVM-redegørelsen vil beskrive flere forslag og dermed alternativer til layout og design for selve vindmølleparken. Det endelige valg af mølletyper og opstillingsmønster afgøres imidlertid først efter, at VVM-redegørelsen er afsluttet. I VVM-redegørelsen behandles derfor typisk de scenarier, der vil medføre den største miljøpåvirkning. Ved realisering af projektet vil det derfor være muligt, at miljøpåvirkningerne i forhold hertil vil blive mindre. Kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Når der, som her, er tale om, at der også skal udarbejdes en miljøvurdering efter VVM-reglerne, vil denne miljøvurdering udformes på en sådan måde, at den tilgodeser kravene i lov om miljøvurdering. Det vil således kun være ét samlet dokument, som både indeholder en VVM-redegørelse efter VVM-bekendtgørelsen og en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. 2.6 Er der emner, vi mangler? Naturstyrelsen og Energistyrelsen vil gerne have input fra borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og berørte myndigheder, om hvilke miljøforhold der er vigtige at undersøge i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for Sejerø Bugt Havmøllepark. Naturstyrelsen og Energistyrelsen håber derved at kunne få et mere dækkende billede af alle forhold, der er vigtige at få belyst og tilvejebragt i forbindelse med Energinet.dk s udarbejdelse af VVM-redegørelsen. Herunder hører vi gerne, om der skulle være andre relevante miljøforhold, som ikke allerede er nævnt i dette idéoplæg under afsnittet miljøpåvirkninger. Når idefasen er gennemført, vil Energistyrelsen og Naturstyrelsen fastlægge hvilke emner, der særligt eller yderligere skal undersøges og beskrives i VVM-redegørelsen fra Energinet.dk. 2.7 Myndighedsbehandling Energianlæg på havet er i henhold til Bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering mv. af elproduktionsanlæg på havet altid VVM-pligtige. Derfor skal der udarbejdes en VVM-redegørelse for havmølleparken og søkablerne. Landkablerne og -anlæggene er omfattet af VVM-bekendtgørelsens (bek. nr af 15/12/2010) bilag 2, pkt. 3c. Naturstyrelsen vurderer i betragtning af det samlede projekts størrelse og mulige miljøpåvirkninger, at landdelen af projektet også er VVM-pligtigt. VVM-redegørelsen vil derfor omfatte såvel de havbaserede som de landbaserede dele af projektet. VVM-pligten indebærer blandt andet, at projektet ikke kan realiseres, før Energistyrelsen på baggrund af godkendte forundersøgelsesrapporter og VVM-redegørelse har udstedt en etableringstilladelse med nærmere vilkår for havmølleparken. Projektet kan endvidere først realiseres når Naturstyrelsen har givet VVM-tilladelse og udstedt kommuneplanretningslinjer for landanlægget ledsaget af en redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt tilladelse til projektet. Energistyrelsen og Naturstyrelsen er VVM-myndighed for det samlede havmølleprojekt. Energistyrelsen er VVM-myndighed for havmølleparken og søkablet, og Naturstyrelsen er VVM-myndighed for landanlæggene og varetager udarbejdelse af VVM-redegørelse og kommuneplantillæg med miljøvurderinger samt VVM-processen iht. 11, stk. 5 i VVM bekendtgørelsen. I relevant og nødvendigt omfang udarbejder berørte kommuner på basis af Naturstyrelsens kommuneplantillæg lokalplan for de kommende stationsarealer. Lokalplanen fastlægger de nærmere krav til disponeringen af området. 18

19 3. Det videre forløb Hvordan får du indflydelse? 3.1 Idéfase Et af formålene med idéfasen er, at borgere og øvrige interessenter, der kan blive berørt af projektet, får mulighed for at stille spørgsmål og for at komme med forslag og ideer til emner, som skal have særligt fokus i miljøvurderingen. Derfor inviterer Energistyrelsen og Naturstyrelsen alle til at komme med idéer og forslag til hvilke emner, der ønskes belyst i VVM-redegørelsen til brug for den videre planlægning for Sejerø Bugt Havmøllepark, herunder specielt landanlæggene. Idéfasen er første trin i det planlægningsarbejde, som indgår i VVM-processen, og der vil senere blive gennemført en anden offentlighedsfase, hvor selve VVM-redegørelsen fremlægges i offentlig høring. Hvis du mener, at der er emner, der skal være særlig fokus på, er det derfor vigtigt, at du kommer med et bidrag nu. 3.2 Hvad er til debat? Det er en fordel for alle parter, at flest mulige spørgsmål afklares så tidligt som muligt. Derfor opfordres alle til at komme med idéer og forslag, der ønskes belyst i VVM-redegørelsen. Det er herunder relevant at komme med forslag til miljøpåvirkninger, der særligt bør analyseres og belyses, eller bidrage med lokal viden om særlige miljøforhold og hensyn til anden planlægning. Emner, der er afklaret: Det er politisk besluttet, at Sejerø Bugt Havmøllepark skal undersøges for opstilling af op til 200 MW havmøller. Energinet.dk varetager etableringen af tilslutningsanlæg på land og vælger de tekniske løsninger. I det tilfælde at det besluttes at etablere en havmøllepark ved Sejerø Bugt, skal denne være i drift senest i starten af Idéfasen løber over en periode på 4 uger, og når idéfasen er slut vil Energistyrelsen og Naturstyrelsen i samarbejde med kommunerne vurdere hvilke emner og miljøpåvirkninger, der skal belyses og indgå i VVM-redegørelsen og miljørapporten, som udarbejdes af Energinet.dk. 19

20 Spørgsmål til debat: Fordele og ulemper ved linjeføring af korridor for landkabel fra de to ilandføringer ved kysten og nord og øst om Kalundborg til stationsanlæg ved Asnæsværket Fordele og ulemper ved linjeføring af korridor for landkabel fra stationsanlæg ved Novo Syd og til stationsanlæg Kalundborg Fordele og ulemper ved udvidelse eller ændringer af stationsanlæg ved Røsnæs, Kalundborg, Novo Syd, Søstermose og ved Asnæsværket Fordele og ulemper ved etablering af én eller to kabelstationer i korridor mellem kysten og stationsanlægget ved Røsnæs Hvilke forhold skal Energistyrelsen og Naturstyrelsen efter din opfattelse være opmærksomme på i planlægningen? Er der særlige forhold omkring din ejendom eller virksomhed, som du mener, kan have betydning for fastlæggelsen af den endelige linjeføring af landkabler? 3.3 Borgermøde I tilknytning til Idéfasen vil Energinet.dk afholde et borgermøde, hvor projektet og projektets forventede miljøeffekter, myndighedsforhold og ordninger for køberet og værditab vil blive præsenteret, og hvor der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og give din mening til kende. Mødet afholdes den d. 6. februar 2014, kl. 18:30 21:00 på Havnsø Hotel og Kursuscenter, Havnevej 3, 4591 Føllenslev. Der er arrangeret en særafgang med færgen til Sejerø kl. 21:15. Tilmelding til borgermødet er ikke nødvendig. Køberets- og værditabsordning Med lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) blev i 2009 indført incitamentsordninger, som har til formål at sikre lokal opbakning til opstillingen af vindmøller. Værditabsordningen og køberetsordningen finder anvendelse på de kystnære havvindmøller. Værditabsordningen? Værditabsordningen giver mulighed for at anmelde krav om erstatning for værditab på beboelsesejendomme som følge af opstilling af vindmøller. Opstilleren af kystnære havvindmøller er forpligtet til at betale for værditab på mindst 1 pct. på beboelsesejendomme. Værditabets størrelse fastsættes af Taksationsmyndigheden på grundlag af en individuel vurdering heraf. Køberetsordningen? Køberetsordningen giver mulighed for at købe ejerandele i et kommende vindmølleprojekt og dermed få del i et evt. overskud. Opstiller er forpligtet til at udbyde min. 20 % af projektet til lokale borgere. Reglerne for køberetsordningen og værditabsordningen findes i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) og administreres af Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger. 20

21 3.4 Hvordan giver du din mening til kende Idéer og emner der skal belyses, og forslag til alternativer kan sendes med elektronisk eller almindelig post til: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Eller som til: Anfør venligst emnet: VVM-redegørelse for Sejerø Bugt Havmøllepark j.nr. NST Materialet er offentliggjort den 24. januar 2014, og bidrag skal være Naturstyrelsen i hænde senest den 24. februar. Yderligere information kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside gå ind under VVM annonceringer. Endvidere findes detaljerede oplysninger på Energistyrelsens hjemmeside Den videre proces Forslag til VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg vil i foråret 2015 blive fremlagt til offentlig debat i mindst otte uger, jf. tidsplanen Figur 1, hvor det på ny bliver muligt at fremkomme med bemærkninger. Først derefter og på baggrund af de indkomne bemærkninger og VVM-redegørelsens konklusioner vil Naturstyrelsen kunne udstede kommuneplantillæg og VVM-tilladelse til projektet, og Energistyrelsen vil kunne udstede etableringstilladelse til havmølleparken med tilhørende søkabler. Ligeledes vil Kalundborg Kommune herefter kunne sende lokalplanforslag i høring, hvis dele af projektet er lokalplanpligtigt. Lokalplanforslagene vil blive offentliggjort i otte uger, hvor der vil blive mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser. Denne indkaldelse af idéer og forslag er samtidig en henvendelse til de berørte myndigheder med en orientering om, hvilke emner det er fundet væsentligt at behandle i miljøvurderingen. De berørte myndigheder anmodes om i givet fald at fremsende supplerende ønsker til behandlede emner senest den 24. februar. 21

22 VVM for Sejerø Bugt Havmøllepark Ideer og forslag kan frem til 24. februar sendes til: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø eller som til: Anfør venligst emnet: VVM-redegørelse for Sejerø Bugt Havmøllepark j.nr. NST Naturstyrelsen Haraldsgade København

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Bornholm Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg Juni 2014 Kolofon Titel: Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Bornholm Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Smålandsfarvandet Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg samt miljøvurdering og kommuneplantillæg for landanlæg Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for Smålandsfarvandet

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Sejerø Bugt Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Havnsø Hotel og Kursuscenter den 6. februar 2014 Om Energinet.dk Hvem er deltagerne her i dag? Arrangører Energinet.dk Ansvarlig

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg samt miljøvurdering og kommuneplantillæg for landanlæg Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for Vesterhav Syd

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Sæby

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Sæby Til Frederikshavn Kommune post@frederikshavn.dk; lemr@frederikshavn.dk Att: Lene Morthensen Kopi til: Naturstyrelsen (nst@nst.dk, Birgitte Wendelboe) Energistyrelsen (ens@ens.dk Therese Kofoed Jensen)

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord Til Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk, teknik@lemvig.dk, Kirsten.eldon@lemvig.dk Att: Kirsten Eldon Struer Kommune teknisk@struer.dk, struer@struer.dk Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk, teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Vesterhav Syd Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Holmsland Idræt- og kulturcenter den 30. januar 2014 Om Energinet.dk Hvem er deltagerne her i dag? Arrangører Energinet.dk

Læs mere

Velkommen til borgermøde

Velkommen til borgermøde Velkommen til borgermøde Smålandsfarvandet Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Skælskør Bibliotek den 16. januar 2014 Hvem er Energinet.dk? Ejer, driver og udbygger de overordnede el- og gasnet Forsyningssikkerhed

Læs mere

Omø South Nearshore A/S. Indkaldelse af idéer og forslag VVM OMØ SYD HAVMØLLEPARK

Omø South Nearshore A/S. Indkaldelse af idéer og forslag VVM OMØ SYD HAVMØLLEPARK Omø South Nearshore A/S Indkaldelse af idéer og forslag VVM OMØ SYD HAVMØLLEPARK Omø South Nearshore A/S Indkaldelse af idéer og forslag VVM OMØ SYD HAVMØLLEPARK Rekvirent Rådgiver Omø South Nearshore

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Vesterhav Nord Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Lemvig Gymnasium den 20. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh, Energinet.dk

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Indkaldelse af ideer og forslag 6. juni 2013 Kolofon Titel: Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Emneord: Risikovirksomhed, Lager Udgiver: Naturstyrelsen Forfatter:

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag

VVM for Hønsinge Omfartsvej. Indkaldelse af ideer og forslag VVM for Hønsinge Omfartsvej Indkaldelse af ideer og forslag November 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af visse offentlige og private anlægs

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

VVM-tilladelse Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Syd Havvindmøllepark

VVM-tilladelse Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Syd Havvindmøllepark VVM-tilladelse Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Syd Havvindmøllepark Januar 2017 Indhold 1. VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse af projektet 3 2.

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Vesterhav Nord Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 1: Indledning og baggrund

Vesterhav Nord Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 1: Indledning og baggrund Vesterhav Nord Havmøllepark VVM-redegørelse og miljørapport Del 1: Indledning og baggrund April 2015 Kolofon Titel: Vesterhav Nord Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport. Del 1. Indledning og baggrund.

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Kalundborg Kommuneplan 2013 for landanlæggene til Sejerø Bugt Havmøllepark Juni 2015 Dette dokument er udsendt med Miljøministeriets logo. Miljøministeriet og Ministeriet

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for biogasanlæg v. Korskro, Esbjerg Kommune - supplerende høring vedr. opkobling på naturgasnettet 18. april 2013 Kolofon Titel: VVM for biogasanlæg v. Korskro, Esbjerg

Læs mere

VVM-tilladelse Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Nord Havvindmøllepark

VVM-tilladelse Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Nord Havvindmøllepark VVM-tilladelse Landanlæg i forbindelse med Vesterhav Nord Havvindmøllepark Januar 2017 Indhold 1. VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse af projektet 3

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg:

Vattenfall har drifts- og vedligeholdelsesansvaret for Horn Rev Havmøllepark. Dette ansvar varetages af Vattenfalls Vindservice-afdeling i Esbjerg: Denne rapport er udarbejdet af de oprindelige bygherrer, Elsam og Eltra, som i dag er del af andre, større selskaber. Horns Rev ejes således i dag 60 procent af Vattenfall og 40 procent af DONG Energy.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 Forslag Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009 KULTUR OG UDVIKLING Ilandføringsanlæg til Anholt Havmøllepark Version 22.04.10 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Kommuneplantillægget

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Ideoplæg. Indkaldelse af ideer og forslag til VVM for landanlægget for Kriegers Flak Havmøllepark. Oktober 2014

Ideoplæg. Indkaldelse af ideer og forslag til VVM for landanlægget for Kriegers Flak Havmøllepark. Oktober 2014 Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag til VVM for landanlægget for Kriegers Flak Havmøllepark Oktober 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for vurdering af

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Vindmøller ved Thorup - Sletten

Vindmøller ved Thorup - Sletten Vindmøller ved Thorup - Sletten Ideoplæg Indkaldelse af ideer og forslag fra den 15. august 2016 til den 12. september 2016 Invitation til borgermøde Der afholdes borgermøde den 22. august 2016, kl. 19-21

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase COBRAcable Ambassaden den 11. juni 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/poul-jacob Vilhelmsen, Energinet.dk Mødets opbygning v/ordstyrer Marian

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark

Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Velkommen til borgermøde om Lillebælt Syd Havmøllepark Jeanette Hallundbæk, Hallundbæk Consult ApS Iben Nielsen, Projektleder, Sønderborg Forsyning Peter Rathje, Direktør, ProjectZero Anne Eiby, Projektchef,

Læs mere

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 29 EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 29 EVENTUELLE MANGLER 1617 29.1 Det marine område 1617 29.2 Lolland 1619 29.3 Fehmarn 1620 29.4 Sammenfatning

Læs mere

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014

VVM-tilladelse. For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk. November 2014 VVM-tilladelse For Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk November 2014 1 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Kommuneplan 2013 for Varde Kommune Kommuneplan 2014-2026 for Esbjerg Kommune Kommuneplan

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Smålandsfarvandet Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 1: Indledning og baggrund

Smålandsfarvandet Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 1: Indledning og baggrund Smålandsfarvandet Havmøllepark VVM-redegørelse og miljørapport Del 1: Indledning og baggrund 24.04.2015 Kolofon Titel: Smålandsfarvandet Havmøllepark, VVM-redegørelse og miljørapport, Del 1: Indledning

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere

Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere 2015 Åben-dør-procedure -Vejledning til ansøgere Center for Energiressourcer Energistyrelsen 24-11-2015 Indhold Indledning... 2 1. Administration af åben-dør-proceduren for havvindmøller... 3 1.1 Energistyrelsen...

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Vesterhav Nord Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 0: Ikke-teknisk resume

Vesterhav Nord Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 0: Ikke-teknisk resume Vesterhav Nord Havmøllepark VVM-redegørelse og miljørapport Del 0: Ikke-teknisk resume April 2015 1 Kolofon Titel: Vesterhav Nord Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport. Del 0: Ikke-teknisk resume.

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Vesterhav Syd Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 1: Indledning og baggrund

Vesterhav Syd Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport Del 1: Indledning og baggrund Vesterhav Syd Havmøllepark VVM-redegørelse og miljørapport Del 1: Indledning og baggrund April 2015 Kolofon Titel: Vesterhav Syd Havmøllepark. VVM-redegørelse og miljørapport. Del 1. Indledning og baggrund.

Læs mere

Sejerø Bugt Havmøllepark

Sejerø Bugt Havmøllepark Sejerø Bugt Havmøllepark VVM-redegørelse og miljørapport Del 1: Indledning og baggrund Dette dokument er udsendt med Miljøministeriets logo. Miljøministeriet og Ministeriet for Landbrug og Fødevarer er

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved klima-, energi- og bygningsministeriet Ejer

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for Viking Link nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune

Debatoplæg. VVM-redegørelse for Viking Link nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune Debatoplæg VVM-redegørelse for Viking Link nyt højspændingskabel og omformerstation i Varde og Vejen Kommune Maj 2016 1 INDHOLD VI VIL GERNE HØRE DIN MENING 2 VIKING LINK EN NY JÆVNSTRØMS- FORBINDELSE

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Scoping for Sæby Havmøllepark med tilhørende landanlæg

Scoping for Sæby Havmøllepark med tilhørende landanlæg NOTAT Tværgående planlægning J.nr. Ref. Rev 2/DMM, CFJ Dato 13. juni 2014 Scoping for Sæby Havmøllepark med tilhørende landanlæg Indhold 1. Generelt om scopingnotater... 2 2. VVM-pligt og miljøvurdering

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn

Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatoplæg Udvidelse af Randers Havn Debatperiode: fra den 1. marts 2010 til den 29. marts 2010 Frist for aflevering af idéer og forslag: den 29. marts 2010 Borgermøde: den 8. marts 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller på Hirtshals Havn. Forudgående offentlighed til den 29. juni Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed til den 29. juni 2016 Debatoplæg Vindmøller på Hirtshals Havn Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Fire 150 meter høje vindmøller set fra indsejlingen til

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar

Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Horns Rev 3 projektet generelt Spørgsmål svar Hvad koster det? De ilandføringsinstallationer, som ENDK er ansvarlige for, er budgetteret til 1.534 mio. kr. i 2013-priser. Ilandføringsinstallationerne inkluderer

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere