Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby"

Transkript

1 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy i Lyngby 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Oplysninger om udbuddet 8 4 Vurdering af de enkelte kriterier 12

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Copenhagen Business Academys udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) i Lyngby. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af det eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Copenhagen Business Academy som udbydes i Lyngby. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et uddannelsesudbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består for det første af erhvervsakademiets skriftlige dokumentation (redegørelse og bilag) for hvordan udbuddet opfylder kriterierne. For det andet består det af den information som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på udbuddet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbuddet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen. Alle ekspertpaneler der medvirker i akkreditering af udbud af uddannelsen, har sammen med EVA været med til at fastsætte de vejledende grænseværdier på et indledende ekspertmøde. Der gælder derfor samme vejledende grænseværdier for alle udbud af uddannelsen. Hvis et eller flere kriteriers nøgletal for udbuddet ligger under den vejledende grænseværdi, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende dokumentation, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 5

6 Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Michael Bregendahl, cand.merc., pædagogikum fra Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse, lektor på Erhvervsakademi Århus. Underviser på finansbacheloruddannelsen, finansøkonomuddannelsen, markedsføringsøkonomuddannelsen og HA-uddannelsen. Censor på finansøkonomuddannelsen, markedsføringsøkonomuddannelsen og handelsøkonomuddannelsen. Formand for eksamenskommissionen for finansøkonomuddannelsen om erhvervskunderådgivning og årsprøven. Desuden erfaring fra en række andre eksamenskommissioner og arbejdsgrupper under Undervisningsministeriet. Bodil Weirsøe, cand.phil. i statskundskab, cand.pæd. i voksenpædagogik, lektor på University College Sjælland. Diverse undervisnings-, foredrags- og konsulentopgaver om kommunikation, ledelsesudvikling og læring. Har deltaget i flere udviklingsprojekter i offentligt regi og publiceret bøger, artikler og rapporter om emnerne kommunikation, pædagogik, organisation og ledelse. Tidligere underviser på pædagogseminarium, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet. Louise Mark Haldborg Pedersen, studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest i Herning indtil juni 2010, derefter på professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring på Erhvervsakademi Århus. Tidligere medlem af uddannelsesudvalget og elevrådet for markedsføringsøkonomstuderende på Erhvervsakademi MidtVest i Herning. Lene Stejnicher, erhvervssproglig diplomuddannelse i engelsk, diplomleder i human ressource development, HR-manager i Lalandia A/S, Billund. Mangeårig erfaring inden for HR og ledelse bl.a. i produktions- og salgsvirksomheder. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Kirsten Jespersen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. 6

7 Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra december 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Oplysninger om udbuddet Udbudsadresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: København Nord Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Trongårdsvej Kgs. Lyngby Præsentation af udbuddet Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage arbejde med at analysere, planlægge og realisere løsninger, der bredt vedrører markedsføring i handels-, produktions- og servicevirksomheder nationalt og internationalt. Markedsføringsøkonomen skal kunne kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold i forbindelse med markedsføring på et globalt marked. Endvidere skal den uddannede kunne indgå i samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund. For at opnå de i bekendtgørelsen angivne viden, kompetencer og færdigheder for markedsføringsøkonomuddannelsen er følgende systemiske ramme givet. Markedsføringsøkonomuddannelsen er opdelt i 4 semestre, som er tematiseret ud fra en professionsorienteret progression: 1. Virksomhedens strategiske situation 2. Strategiformulering 3. Strategimplementering 4. Praktik og afsluttende eksamensprojekt Temaerne er styrende for læringsmålene for de obligatoriske uddannelseselementer, der har et samlet omfang på 95 ECTS-point, valgfri uddannelseselementer, der har et omfang på 10 ECTSpoint samt et afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point. Udbuddets struktur 1. semester 2. semester Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (5 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (5 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (5 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Valgfri uddannelseselement (5 ECTS) 3. semester 4. semester Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Obligatorisk praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) 8

9 Økonomi (10 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (5 ECTS) Valgfri uddannelseselement (5 ECTS) Udbuddets centrale fagområder International markedsføring og salg (30 ECTS) Økonomi (20 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (20 ECTS) Erhvervsret (10 ECTS) 2 valgfrie uddannelseselementer på hver 5 ECTS Bilag 1: studieordningen Antal studerende og undervisere på udbuddet Antal indskrevne studerende aktuelt: 186. Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 13 Antal årsværk 6,6 Definitioner af studerende I tallet for nye studerende indregnes udenlandske statsborgere der er optaget som nye studerende gennem sædvanlig optagelsesprocedure med henblik på ordinære studier ved institutionen, hvorimod udvekslingsstuderende ikke tælles med. I tallet for aktuelt indskrevne studerende indregnes alle indskrevne studerende, dvs. også indskrevne studerende som aktuelt er på studie- eller praktikophold i udlandet, og studerende på orlov. Tal for udenlandske udvekslingsstuderende på udbuddet kan angives særskilt, hvis institutionen ønsker det. Definition af undervisere I tallet for undervisere skal medregnes alle som underviser på udbuddet i ti timer eller mere pr. semester i det semester hvor redegørelsen skrives. Husk at angive både antal personer og samlet tal for årsværk. Udbuddets centrale praktiksteder De fleste studerende får typisk praktik inden for den private sektor. Her er der tale om en bred blanding af små, mellemstore og store virksomheder. Nogle studerende tager i praktik i udlandet. Typisk i salgs- og marketingfunktioner. Eksempler på virksomheder i 2010: Kunde & Co. Q8 Lyhne og Co Toyota, San Francisco Arla, De forenede Arabiske Emirater KMD Nordea 9

10 Øvrige oplysninger/særlige forhold/etc. Den faglige profil er markedsføring og salg. Uddannelsens øvrige fagområder støtter op omkring dette. Uddannelsen er opbygget som en tværfaglig uddannelse, der bindes sammen af centrale emneområder og tværfaglige projekter for at skabe en helhedsforståelse. Uddannelsens centrale emneområder er i første semester virksomhedens strategiske situation, andet semester strategiformulering og tredje semester strategiimplementering. Der lægges vægt på praksisnærhed og varierende undervisningsformer for at opnå en optimal læringsproces tilpasset læringsmålene og et læringsmiljø med de studerendes personlige og faglige udvikling i centrum. Markedsøkonomuddannelsen startede på København Nord i 1990 (institutionen hed dengang Lyngby Uddannelsescenter). I 1996 startede uddannelsen på engelsk og har siden været gennemført på dansk og engelsk. Siden 2006 har erhvervsakademiet også udbudt biløkonomuddannelsen. I forbindelse med revisionen af de korte videregående uddannelser i 2000 blev navnet ændret til markedsføringsøkonom, og der skete en ændring i strukturen og fagindhold. I 2008 blev uddannelsen igen revideret, og der blev indlagt obligatoriske elementer af salg, innovation og obligatorisk praktik bl.a. efter ønske fra aftagerne. På samme tid blev studieordningen revideret, og der blev opstillet læringsmål i henhold til de nye uddannelsesbekendtgørelser og Bolognaprocessen. Dette blev implementeret på uddannelsen fra september Udbuddets faglige og pædagogiske profil er præciseret over for vore studerende i brochurematerialet: Markedsføringsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademiet København Nord er et godt valg, hvis du - ligesom vi mener, at det er vigtigt dit uddannelsessted: Har et tæt samarbejde med erhvervslivet Har fokus på udvikling af de studerendes kompetencer Skaber et læringsmiljø med de studerendes personlige og faglige udvikling i centrum Er fleksibelt, lydhørt og i stadig forandring Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for udbuddet, og som fremgår her, citeret fra uddannelsens bekendtgørelse BEK nr 689 af 03/07/2009: Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en markedsføringsøkonom skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede har viden om: 1) virksomhedens strategiske og økonomiske grundlag, 2) grundlæggende samfundsøkonomiske forhold, 3) salgets gennemførelse, 4) erhvervsjuridiske forhold, herunder lovgivning om markedsførings- og konkurrenceforhold samt 5) metoder til løsning af komplekse og praksisnære problemstillinger inden for markedsføring. Færdigheder Den uddannede kan: 1) foretage en international markedsvurdering, 2) vurdere problemstillinger og gennemføre problemorienterede projekter inden for markedsmæssige emner, 3) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag på dansk og engelsk, 10

11 4) på et analytisk grundlag opstille relevante løsningsforslag inden for markedsføringsmæssige problemstillinger, 5) vurdere virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold, 6) vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til handel nationalt og internationalt og 7) vurdere organisatoriske, logistiske og ledelsesmæssige problemstillinger. Kompetencer Den uddannede kan: 1) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingsstrategi og internationalisering, 2) håndtere udviklingsorienterede situationer nationalt og internationalt inden for salg og markedsføring, 3) håndtere markedsførings- og salgsplanlægning for virksomheden samt deltage i udførelsen heraf, 4) tilegne sig nye færdigheder og ny viden inden for erhvervet, 5) analysere en virksomheds økonomiske udvikling under hensyntagen til de samfundsøkonomiske vilkår med henblik på handlemuligheder og 6) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på dansk og engelsk skriftligt og mundtligt. 11

12 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 2 % af udbuddets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 8 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) baseret på data fra Danmarks Statistik og beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen,

13 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har kontakt til et dækkende felt af aftagere. Aftagerfeltet består hovedsageligt af private virksomheder, og udbuddet redegør for at fremstillingsvirksomheder, detailhandel, reklame- og marketingsbureauer og transport- og kommunikationsbranchen ansætter uddannede markedsføringsøkonomer i forskellige jobfunktioner. Udbuddet har kontakt med aftagerne gennem undervisernes netværk i beskæftigelsesområderne og kontakt med virksomheder i forbindelse med de studerendes praktikophold. Hvert halve år holder udbuddet møde med repræsentanter fra bilbranchen for at diskutere indholdet i uddannelsen til markedsføringsøkonom og specialiseringen til biløkonom. I det forum er både bilbranchens store virksomheder, bilbranchens interesseorganisation og dimittender og studerende repræsenteret. I regi af Copenhagen Business Academy som udbuddet er en del af, er der også kontakt til et felt af aftagere gennem uddannelsesudvalget for markedsføringsøkonomer. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kontakt med dimittenderne er tilfredsstillende. Hvert år udarbejdes der en national beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer et år efter dimission. Årets resultater sammenlignes med de to forrige årganges. Den nationale undersøgelse giver oplysning om udbuddets egne dimittender i forhold til andel i job, heltidsbeskæftigelse, anden beskæftigelse eller ledighed, mens resten af resultaterne er nationale. Ekspertpanelet vurderer at den nationale undersøgelse giver udbuddet viden fra et felt af dimittender som er dækkende for uddannelsen, og at denne viden kan bruges til at sikre udbuddets relevans. Panelet bemærker dog at internationale studerende ikke indgår systematisk i undersøgelsen, hvilket giver nogen uklarhed i resultaterne, og udbuddet bør overveje at indsamle viden fra denne gruppe af dimittender på anden vis. Ekspertpanelet vurderer at der indhentes viden som kan bruges til at sikre udbuddets fortsatte relevans. Institutionen redegør for at udbuddets kontakt med aftagere og dimittender bl.a. omhandler faglige emner, branchens og virksomhedernes udfordringer, deres holdninger til den nuværende uddannelse, de studerendes kompetencer og nye salgs- og marketingmæssige udfordringer. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet drøfter og vurderer den viden der indhentes fra aftagere og dimittender. De enkelte undervisere bruger den viden de får gennem aftagerkontakten, til at justere undervisning og vejledning i forbindelse med projektforløb. Videndeling foregår på udbuddets lærermøder der holdes tre gange i løbet af semesteret, og på afdelingsmøder en gang i se- 13

14 mesteret. Endelig bringer uddannelseslederen den relevante viden fra aftager- og dimittendkontakten videre på møder i uddannelsesnetværket for markedsføringsøkonomuddannelsen hvor den strategiske tilrettelæggelse af uddannelsens indhold og organisering diskuteres. Redegørelsen viser at viden fra aftagerne har ført til oprettelsen af valgfaget Marketing in Practice på 3. semester. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning Bilag 2: Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. august

15 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet får ny viden om centrale tendenser inden for de relevante beskæftigelsesområder gennem forskellige projekter, samarbejder og videnkanaler. Gennem det nationale netværk for markedsføringsøkonomuddannelsen arrangeres kurser og workshopper hvor der holdes oplæg om nye tendenser og trends fra beskæftigelsesområderne. Underviserne får også ny viden gennem deltagelse i netværk om HR-udvikling, medlemskab af faglige foreninger og deltagelse i arrangementer der holdes af bilbranchen. Desuden inddrages repræsentanter for virksomheder i undervisningen. Bl.a. har en gæsteunderviser holdt oplæg om nye tendenser inden for branding på det skandinaviske marked. Udbuddets kontakt til praktikvirksomhederne bidrager også med ny viden om centrale tendenser inden for beskæftigelsesområderne. Ekspertpanelet vurderer at denne viden indgår i udbuddets videngrundlag, idet undervisere, ledelse og studerende deltager i aktiviteterne. De arrangementer der holdes af netværket for markedsføringsøkonomuddannelsen, er målrettet undervisere og ledelse. Underviserne deltager i netværksarrangementerne, og både undervisere og studerende får viden gennem gæsteforelæsernes oplæg. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 3, 5, 9 og 14, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning Bilag 3: Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Bilag 4: Program for årskonference 2008 og

16 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at projekter, samarbejder og videnkanaler giver udbuddet relevant viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområderne. Tre af udbuddets undervisere har deltaget i udviklingen af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring som også udbydes på institutionen, og en fjerde underviser har i samarbejde med Danmarks Eksportråd, Vækstcenter Hovedstadsregionen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Copenhagen Business School (CBS) deltaget i et projekt om brugerdreven innovation. Det fremgik desuden af interviewet med underviserne på institutionsbesøget at underviserne implementerer viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområderne i undervisningen. Endelig redegør institutionen for at undervisernes kontinuerlige ajourføring via fagtidsskrifter og nyhedsbreve fra dagsordensættende virksomheder er en kilde til relevant forsøgs- og udviklingsviden. Det gælder fx viden fra Institut for Fremtidsforskning og nyhedsbrevet Apropos 1 til 1 fra firmaet Talefod. Under besøget blev det bekræftet at underviserne er opdaterede med ny viden om udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområderne. Ekspertpanelet vurderer at denne viden indgår i udbuddets videngrundlag. Eftersom udbuddets undervisere deltager i forskellige projekter der enten er med til at skabe forsøgs- og udviklingsviden eller forudsætter et kendskab til relevant forsøgs- og udviklingsarbejde, ligesom de også anvender relevant forsøgs- og udviklingsviden i deres tilrettelæggelse af undervisningen, vurderer ekspertpanelet at udbuddets udviklingsbasering i relation til erhvervet er dækkende. Ekspertpanelet vurderer endelig at omfanget og hyppigheden af ovenstående projekter, samarbejder og videnkanaler sikrer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for udbuddets beskæftigelsesområder. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 3, 4, 5 og 12, interview med undervisere under institutionsbesøg og supplerende dokumentation. 16

17 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet får viden fra forskningsfelter inden for udbuddets fagområder gennem forskellige projekter, samarbejder og videnkanaler. Undervisernes deltagelse i seminaret Fra forskning til undervisning som holdes af netværket for markedsføringsøkonomuddannelsen, er med til at sikre at udbuddet er baseret på opdateret viden fra de centrale fagområder. I regi af netværket for markedsføringsøkonomuddannelsen holdes der også årskonferencer for underviserne hvor oplægsholdere formidler relevant forskningsviden. Undervisernes deltagelse i faglige netværksarrangementer og kurser på CBS og i regi af DJØF bidrager ifølge ekspertpanelet også til at sikre at udbuddet er baseret på ny forskningsviden fra relevante fagområder. At en af underviserne også er ekstern lektor på CBS, vurderes også positivt, ligesom undervisernes studieophold ved universiteter i hhv. Finland og Holland bidrager med kontakt til relevante forskningsområder. Endelig får underviserne gennem deres adgang til fagtidsskrifter og elektroniske databaser kendskab til ny forskningsviden fra relevante fagområder. Interviewet med underviserne under besøget bekræftede at underviserne er ajour med viden om forskningsresultater fra relevante forskningsområder, og at de aktivt indhenter denne viden gennem fx Institut for Fremtidsforskning. Ekspertpanelet vurderer at den indhentede viden indgår i udbuddets videngrundlag, og at aktiviteterne finder sted med en hyppighed der sikrer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden fra forskningsfelter af relevans for fagområderne. Ny viden fra relevante forskningsområder tilgår underviserne eftersom de deltager i de ovennævnte aktiviteter, og hyppigheden og omfanget af undervisernes videnindsamling og deltagelse i aktiviteter er tilstrækkelig til at sikre udbuddets udviklingsbasering i relation til forskningsviden. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 3 og 5, interview med undervisere under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning Bilag 5: Rapport Formidling fra forskning til undervisning Bilag 6: Program fra workshop Fra forskning til undervisning nye hjørner i økonomien. 17

18 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for udbuddet, er på erhvervsakademiniveau. Panelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for markedsføringsøkonomuddannelsen som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte og målene for de obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer som er beskrevet i studieordningen. Alle udbud af uddannelsen består af fire obligatoriske kerneområder, to valgfrie uddannelseselementer, obligatorisk praktik og et afsluttende eksamensprojekt. Udbuddenes studieordning er opdelt i en fælles del der gælder for alle udbud af uddannelsen, og en institutionsspecifik del der gælder for det enkelte udbud. Den fælles del af studieordningen beskriver dels læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTSpoint) for de fire kerneområder og for praktik og dels formål, indhold og vægtning for det afsluttende eksamensprojekt, mens den institutionsspecifikke del beskriver læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTS-point) for de valgfrie uddannelseselementer som udbuddet udbyder. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning

19 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Markedsføringsøkonomuddannelsen fik ny bekendtgørelse i august 2009 som præciserede de overordnede mål for læringsudbytte for uddannelsen og medførte nogle ændringer af dens indhold og struktur, fx er der indført obligatorisk praktik på 4. semester. På tidspunktet for udarbejdelse af den skriftlige dokumentation til akkrediteringen, var udbuddet i gang med at gennemføre 2. semester. Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold af udbuddets elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for de enkelte elementer. Institutionen redegør i tilfredsstillende grad for det faglige indhold og viser herunder hvordan elementernes metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Ekspertpanelet vurderer at de undervisnings- og arbejdsformer der anvendes på udbuddet, er hensigtsmæssige i forhold til fagenes indhold. Udbuddet anvender et meget varieret udvalg af undervisnings- og arbejdsformer, herunder rollespil, PowerPoint-præsentationer, individuel opgaveløsning, gruppearbejde, holddialog, konkurrencer, hjemmeopgaver, skriftlige opgaver, virksomhedsprojekter og workshopper. Af interviewene med både ledelse og undervisere fremgik det at udbuddet fokuserer på at målrette og differentiere undervisningen efter de konkrete studerende, og at et andet fokusområde er læring via refleksion. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets arbejde med at gøre undervisningen relevant og praksisnær for de studerende er positivt. Ekspertpanelet betragter det også positivt at de studerende under institutionsbesøget gav udtryk for at underviserne er gode til at koble den teoretiske undervisning til praksis inden for de beskæftigelsesområder hvor de studerende typisk vil blive ansat. Ekspertpanelet vurderer at der er en god progression i uddannelsen som understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Uddannelsen er opbygget så hvert semester udgør et afsluttet forløb, og prøverne på det enkelte semester skal bestås før den studerende kan gå til eksamen i det efterfølgende semester. Denne binding er fastlagt i studieordningen og skal sikre at de studerende har de nødvendige forudsætninger for at fortsætte på uddannelsen. 19

20 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med ledelse, undervisere og studerende under institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning Bilag 7: Vejledning i Metode og opgaveskrivning Bilag 8: Projekt 1 Bilag 9: Boglister 1 og 2 semester Bilag 10: Boglister 2. år og 3 semester Bilag 11: Semesterplaner for 1. semester Bilag 12: Semesterplaner for 3. semester. 20

21 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set opfylder de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer som følger af reglerne for uddannelsen. Udbuddet har 13 undervisere hvoraf én har handelsfaglærereksamen og én har pædagogikum fra Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse/Danmarks Pædagogiske Læreruddannelse. Desuden har to undervisere relevante masteruddannelser fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Undervisernes undervisningserfaring svinger fra knap 25 år til 1 år. Udbuddet sikrer løbende undervisernes pædagogiske kompetencer gennem en systematisk indsats med mentorordning og supervision, og institutionen har desuden iværksat et pædagogisk kompetenceudviklingsprojekt for alle undervisere hvor der bl.a. fokuseres på bevægelsen fra undervisning til læring og øget brug af øvelser i undervisningen. Det fremgik af interviewet med underviserne under besøget at både mentorordningen og det pædagogiske kompetenceudviklingsprojekt har opdateret undervisernes pædagogiske kompetencer. Underviserne fortalte også at miljøet på udbuddet fremmer videndeling om både fagligt og pædagogisk relevante emner og forsøg, hvilket ekspertpanelet vurderer positivt. Ekspertpanelet vurderer at undervisernes faglige og teoretiske baggrund samlet set dækker de fagområder der indgår i uddannelsen og dermed er tilstrækkelige i forhold til udbuddets mål for læringsudbytte. Alle undervisere har en relevant kandidatgrad, fx cand.merc., cand.oecon. eller cand.polit. Ekspertpanelet vurderer at allokeringen af undervisere med erhvervskompetence på udbuddets centrale fag er hensigtsmæssig. 12 af udbuddets 13 undervisere har erfaring fra uddannelsens beskæftigelsesområder. Eksempelvis underviser en cand.merc. i økonomisk markedsføring med erfaring som marketingkoordinator og produktchef i International Marketing and Sales. Endelig vurderer ekspertpanelet at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajour med den nyeste viden om centrale tendenser inden for beskæftigelsesområderne og fra relevant forskning. Underviserne har mulighed for at deltage i relevante kurser fire dage pr. år, og det fremgik af interviewet med underviserne at udbuddet opfordrer til løben- 21

22 de kompetenceudvikling fx har en underviser gennemført en masteruddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, der blev finansieret af udbuddet. Rammerne for kompetenceudvikling benyttes desuden til deltagelse i seminaret Fra forskning til undervisning som holdes af netværket for markedsføringsøkonomuddannelsen, og i årskonferencen for undervisere ved markedsføringsøkonomuddannelsen. Både årskonferencen og seminaret opkvalificerer underviserne fagligt inden for udvalgte emner. I 2010 var der fokus på erhvervs- og samfundsøkonomi på Fra forskning til undervisning. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 8, interview med undervisere under institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 13: Brev til nye undervisere Bilag 14: København Nord Mentor Hvad indebærer det? Bilag 15: Kompetenceudvikling Nord Bilag 16: Kommisorium for pædagogisk udvikling på akademiuddannelserne på Nord. 22

23 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Desuden gælder følgende, jf BEK nr 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for en hensigtsmæssig implementering af obligatorisk praktik med udgangspunkt i, at denne skal tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Praktik blev først en obligatorisk del af markedsføringsuddannelsen for studerende der startede på uddannelsen i efteråret 2009, dvs. at den første obligatoriske praktik på udbuddet i Lyngby vil finde sted på 4. semester i Praktik har dog været en mulighed på udbuddet igennem flere år, og flere studerende benytter sig af muligheden. Vurderingen af dette kriterium vil tage udgangspunkt i udbuddets beskrivelse af den hidtidige frivillige praktikordning, idet udbuddet vil videreføre denne som den obligatoriske praktikordning. På denne baggrund vil panelet vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at de vil leve op til kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at praktikkens omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssig og understøtter at den studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Praktikken udgør 15 af uddannelsens 120 ECTS-point og er placeret i første halvdel af 4. semester. Ekspertpanelet vurderer at praktikken i tilfredsstillende grad er en integreret del af det samlede udbud så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praktik. Opgavevaretagelsen i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af praktikforløb er fordelt mellem institutionens praktikadministrator, praktikkoordinatoren på markedsføringsøkonomuddannelsen og den praktikvejleder som hver enkelt studerende tildeles. Udbuddet forbereder den studerende på praktikforløbet allerede fra studiestart: Udbuddets materiale om praktikforløbet uploades i løbet af 1. semester på udbuddets intranet Fronter. På 2. semester holder udbuddets praktikkoordinator et introduktionsarrangement for alle 1.-årsstuderende om de nærmere retningslinjer for 4. semesters forløb. I starten af 3. semester holder udbuddets praktikkoordinator og institutionens praktikadministrator et kursus i at skrive ansøgninger og udarbejde CV. I den forbindelse introduceres retningslinjerne for praktikforløbet og det afsluttende eksamensprojekt. Der er efterfølgende mulighed for individuel rådgivning hos prak- 23

24 tikkoordinatoren om at finde praktiksted. Undervejs i praktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson i praktikvirksomheden. Den studerende kan altid få vejledning af disse to personer, og det fremgik af interviewet med de studerende at udbuddet opfordrer de studerende til at henvende sig til praktikvejlederen med spørgsmål eller for at få hjælp. Praktikvejlederen hjælper desuden med at sikre at både virksomheden og de studerende overholder deres dele af en praktikkontrakt og fungerer som udbuddets kontakt til virksomheden. Den studerende udarbejder på baggrund af praktikken en midtvejsrapport der indeholder en personlig og en faglig del. I den personlige del opstiller den studerende sine personlige kompetencemål og vurderer sit læringsudbytte af praktikken set i forhold til kompetencemålene og i forhold til de målsætninger som er fastsat i studieordningen. Den faglige delrapport bringer problemstillinger fra praktikken ind i det næste teoretiske uddannelsesforløb der er det afsluttende eksamensprojekt (sidste del af 4. semester), da midtvejsrapporten bl.a. skal indeholde et udkast til det afsluttende eksamensprojekts indledning. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 9 og 12, interview med studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning Bilag 17: Vejledning til virksomhedspraktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. 24

25 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Desuden gælder følgende, jf BEK nr 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for, hvordan det løbende vil blive sikret, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktikstedet, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Som omtalt under kriterium 9 bliver den første obligatoriske praktik gennemført i Ekspertpanelets vurdering af dette kriterium vil derfor tage udgangspunkt i udbuddets planer for kvalitetssikring af praktikken, og panelet vil vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at det opfylder kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at kravene til praktikforløbene er hensigtsmæssige med henblik på at sikre tilfredsstillende praktikforløb, ligesom udbuddet løbende sikrer at kravene opfyldes. Udbuddet har det overordnede ansvar for at kvalitetssikre praktikforløbene, hvilket bl.a. finder sted ved at stille krav til virksomhederne gennem praktikkontrakten. De arbejdsopgaver som den studerende skal udføre, skal være relevante i forhold til praktikkens læringsmål og så vidt muligt have et taktisk såvel som strategisk tilsnit. For at få godkendt praktikkontrakten skal arbejdsopgaverne være beskrevet. Det fremhæves af de studerende som positivt at man altid kan komme til underviserne, fx praktikvejlederen, og få hjælp til at udarbejde sin kontrakt. Ekspertpanelet vurderer at der sker en tilfredsstillende evaluering af praktikken med inddragelse af alle relevante parter. Institutionen redegør for at institutionens praktikadministrator årligt gennemfører en spørgeskemaundersøgelse hvor praktikvirksomhederne evaluerer forløbene. Udbuddets praktikkoordinator har løbende kontakt med de studerendes praktikvejledere og får her tilbagemeldinger om hvordan de studerendes praktik er forløbet. Ligeledes er der tæt kontakt mellem praktikkoordinator og uddannelseslederen hvor indhøstede erfaringer inddrages i det kommende års praktikvejledning. På lærermøder diskuteres og opsamles erfaringerne fra praktikvejlederne. Som afslutning på de studerendes praktik holdes et møde mellem den studerendes kontaktperson på virksomheden, den studerende og praktikvejlederen fra udbuddet. Kontakten kan også foregå telefonisk eller via Skype. På mødet evalueres forløbet, og den viden som praktikvejlederen 25

26 får gennem mødet med praktiksted og studerende, drøftes med praktikkoordinatoren. Praktikperioden afsluttes desuden med en evalueringssamtale der tager udgangspunkt i midtvejsrapporten. Det vurderes om praktikopholdet har levet op til de beskrevne læringsmål i studieordningen og de personlige læringsmål opstillet af den studerende. Den studerendes midtvejsrapport skal godkendes for at den studerende kan indstilles til eksamen. Det fremhæves af de studerende som positivt at man altid kan søge og få hjælp hos udbuddets praktikkoordinator eller hos sin praktikvejleder hvis man har vanskeligheder i praktikken. Ekspertpanelet vurderer på baggrund af institutionsbesøget at udbuddets arbejde med praktikken er velorganiseret med en klar arbejdsfordeling. Som eksempel på opfølgning på evalueringsresultater nævner udbuddet at midtvejsrapportens faglige del er blevet ændret så den nu omfatter det indledende kapitel til det afsluttende eksamensprojekt, og at kravet til den personlige del af midtvejsrapporten er skærpet så alle studerende som minimum skal inkludere en evaluering af de læringsmål for praktikken der er opstillet i studieordningen. Udbuddet nævner som et andet eksempel at der er indlagt besøg hos praktikvirksomhederne for at øge kontakten til aftagerne. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9 og 10, interview med studerende under institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 17: Vejledning til virksomhedspraktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. 26

27 Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere, er tilstrækkelige til at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte, og at forholdet mellem antallet af studerende og faciliteter og ressourcer er passende. Institutionen redegør for at eftersom uddannelsen er merkantil, har udbuddet brug for undervisningslokaler med computere, netadgang og projektor, gruppelokaler, bibliotek, kantine, administration og studievejledning, hvilket panelet finder er til stede i tilstrækkeligt omfang. Af interviewene med ledelsen, underviserne og de studerende under besøget fremgik det at mulighederne for gruppearbejde er knappe pga. de fysiske faciliteter, hvilket ekspertpanelet betragter som en mindre svaghed. Udbudsstedet består primært af store klasseværelser hvor der gennemføres fællesundervisning, så gruppearbejde henlægges ofte til borde på gangarealerne hvor akustikken og den gennemgående trafik af andre studerende og undervisere medfører et uhensigtsmæssigt støjniveau. De studerende fortalte dog at der er mulighed for at omarrangere klasseværelserne og de øvrige faciliteter efter behov så de kan indrettes til undervisningens formål, og ekspertpanelet vurderer at det er muligt for de studerende at opnå målene for læringsudbytte. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 11, interview med ledelse, undervisere og studerende under institutionsbesøg og rundvisning under institutionsbesøg. 27

28 Kriterium 12: Internationalisering Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Kriteriet om internationalisering er trådt i kraft pr. 1. august 2009 og er først udmøntet i EVA s skriftlige vejledning fra december Institutionerne har kun haft kort tid til at arbejde for at opfylde kriteriet, og ekspertpanelet vil derfor ikke kun basere sin vurdering på udbuddets praksis, men også inddrage evt. planer udbuddet har for internationalisering. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet er tilrettelagt så det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Institutionen redegør for at det er muligt for de studerende at læse et semester i udlandet, ligesom det også er muligt at gennemføre praktikopholdet på 4. semester i udlandet. Udbuddet anbefaler de studerende at tage korterevarende studieforløb a 5 ECTS-point i udlandet som der gives merit for på både 2. og 3. semester. Ekspertpanelet vurderer også at udbuddet på hensigtsmæssig vis fremmer og støtter at de studerende gennemfører en del af uddannelsen i udlandet. Institutionens internationale kontor har det overordnede ansvar for internationaliseringsindsatsen og holder en række informationsarrangementer for de studerende, mens udbuddets udlandskoordinator varetager de konkrete arbejdsopgaver i forbindelse med de ind- og udrejsende studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen. De studerende introduceres for deres muligheder for udlandsophold allerede under deres introduktionsforløb, og informationen er tilgængelig på udbuddets intranet Fronter. I løbet af 1. og 2. semester holdes både Study Abroad-messe og workshopper om mulighederne for studie- og praktikophold i udlandet, ligesom der gennemføres undervisning på tværs af danske og internationale hold for at øge de studerendes interkulturelle kompetencer. Ekspertpanelet vurderer at det er positivt at de indsatser der gøres for at fremme internationaliseringen af udbuddets studerende, er omfattende og grundige. Fra efteråret 2010 har udbuddets studerende mulighed for at tage på et kort undervisningsforløb af 14 dages varighed på et universitet i Thailand hvor en af udbuddets undervisere også deltager. Desuden kan de studerende få vejledning af det internationale kontor hvis de ønsker selv at arrangere et studieophold i udlandet, ligesom der også er mulighed for at de kan tage på et studieophold af en semesters varighed hos udbuddets Erasmussamarbejdspartnere i fx Frankrig, Holland eller Storbritannien. Institutionen redegør for at udbuddet har planer om at tilrettelægge et eller to semesterforløb hos udvalgte Erasmus-samarbejdspartnere hvor de studerende kan vælge en pakkeløsning og få merit for hele 3. semester. Ekspertpanelet betragter dette som et relevant tiltag i forbindelse med 28

29 udbuddets fremtidige internationalisering af de studerende. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9 og 12 og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning Bilag 18: Studie-praktikophold i udlandet Bilag 19: Semesterophold i udlandet med udlandsstipendium Bilag 20: Study period at an Erasmus partner institution

30 Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager til opnåelsen af det samlede læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende kan vælge at gennemføre i udlandet, 2) at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de studerende kan tage, 3) at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen på den udenlandske uddannelsesinstitution. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der stilles relevante og tilstrækkelige krav for at sikre kvaliteten af de uddannelsesdele de studerende kan tage i udlandet, så de studerendes muligheder for at nå læringsmålene ikke forringes i sammenligning med en situation hvor hele uddannelsen gennemføres i Danmark. Udbuddet stiller krav om at der for alle studieforløb i udlandet skal foreligge dokumentation for at niveau og fagligt indhold stemmer overens med det tilsvarende hjemlige studieforløb, ligesom de afsluttes med en evaluering. Udbuddet forhåndsgodkender samtlige studieophold i udlandet, og når der er tale om et individuelt tilrettelagt studieophold på en uddannelsesinstitution der ikke er etableret et Erasmussamarbejde med, skal den studerende desuden aflevere dokumentation for det udenlandske universitets offentlige anerkendelse til udbuddets udlandskoordinator inden indgåelse af en aftale. I forbindelse med det korte undervisningsforløb i Thailand som udbuddet sender studerende på fra efteråret 2010, godkender udbuddet også det faglige indhold på forhånd. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet løbende sikrer at kravene til uddannelseselementernes kvalitet overholdes. Som nævnt under kriterium 12 tager en af udbuddets undervisere med til Thailand for at sikre relevansen og kvaliteten af opholdet i de 14 dage det varer, og de studerende afslutter projektet ved hjemkomst til Danmark hvor en del af godkendelsen består i en præsentation af forløbet for andre studerende. Længerevarende studieophold kvalitetssikres gennem forhåndsgodkendelsen af en Learning Agreement og undervejs gennem en tæt elektronisk dialog mellem udlandskoordinatoren og den studerende. Ved opholdets afslutning går den studerende til eksamen på den udenlandske institution, hvorefter den studerende efter hjemkomsten evaluerer opholdet i form af en artikel der diskuterer faglige, praktiske og kulturelle udfordringer. Der har endnu ikke været dårlige erfaringer med studieophold i udlandet, men det fremgår af redegørelsen at vejledningen af de studerende undervejs i forløbet er blevet udvidet på baggrund af tilbagemeldinger fra de studerende. Ekspertpanelet vurderer at kvalitetssikringen af internationaliseringen er velorganiseret, og det fremgår at udbuddet nøje følger de studerende og sikrer at deres studieforløb i udlandet er relevante og veltilrettelagte. 30

31 Praktikophold i udlandet kvalitetssikres på samme måde som den danske praktik, hvilket ekspertpanelet vurderer tilfredsstillende. Yderligere information om kvalitetssikringen af praktikken findes under kriterium 10. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9 og 13 og supplerende dokumentation. 31

32 Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet, 2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet, 3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet gennemfører en løbende og systematisk kvalitetssikring af uddannelsens centrale forhold. Udbuddets kvalitetssystem omfatter måling af undervisernes og de studerendes trivsel. Studenterundersøgelsen afdækker områder som læringssituationer, faglige udfordringer, information og faciliteter og ressourcer. Underviserne evaluerer den nærmeste leder, teamsamarbejdet og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Desuden gennemføres en årlig tilfredshedsundersøgelse blandt de studerende hvor de evaluerer undervisningen, underviserne og deres egen indsats. Som supplement til den årlige tilfredshedsundersøgelse kan de enkelte undervisere gennemføre fagevalueringer efter behov. Ekspertpanelet vurderer på den baggrund at udbuddet på tilfredsstillende vis undersøger de forhold som er centrale for udbuddets kvalitet. Udbuddets kvalitetsarbejde foregår også systematisk, idet der på baggrund af undervisningsevalueringen og trivselsundersøgelserne holdes planlægningsmøder med underviserne hvor der udarbejdes opfølgningsplaner med indsatsområder og tilknyttede aktiviteter for det kommende års kvalitetsarbejde. Ekspertpanelet vurderer at kvalitetsarbejdet foregår med hensigtsmæssige intervaller og bidrager til en løbende sikring og udvikling af uddannelsen. Den årlige kvalitetsturnus tager udgangspunkt i november måneds tilfredsheds- og trivselsundersøgelse, og på den baggrund udarbejder udbuddet opfølgningsplaner som også følges. Ekspertpanelet vurderer desuden at relevante interne og eksterne interessenter inddrages hensigtsmæssigt i kvalitetsarbejdet. Ved siden af de nævnte aktiviteter inddrager udbuddet også studierådet hvor de studerende er repræsenteret, i opfølgningen på kvalitetsarbejdet. Det fremgik af interviewet med ledelsen under institutionsbesøget at udbuddet også indkalder de studerende i forbindelse med planlægningen af opfølgningsaktiviteterne, men at fremmødet er lille til sådanne arrangementer. Ekspertpanelet betragter det som positivt at udbuddet i særlig grad arbejder med inddragelsen af de studerende i kvalitetsarbejdet, og understreger i den forbindelse vigtigheden af at kvalitetsarbejdets resultater og opfølgningstiltag formidles til udbuddets interessenter. Udbuddets inddragelse af eksterne interessenter foregår gennem kontakten til praktikvirksomhederne, uddannelsesudvalget for Copenhagen Business Academy og censorformandskabet, hvilket panelet finder tilfredsstillende. 32

33 Endelig vurderer ekspertpanelet at udbuddet følger op på kvalitetsarbejdet så den viden kvalitetsarbejdet giver, anvendes til kvalitetsforbedringer af udbuddet. Institutionens kvalitetssikringssystem indeholder opfølgningsmekanismer der medfører at udbuddet samler op på resultaterne fra kvalitetsarbejdet. Eksempelvis drøftes kvalitetsarbejdet mellem underviserne og ledelsen og i det lokale samarbejdsudvalg hvor der træffes beslutning om opfølgende aktiviteter. Resultaterne af medarbejdertrivselsundersøgelsen har eksempelvis foranlediget at der på udbuddet er blevet nedsat en projektgruppe med deltagelse af undervisere, ledelse og en ekstern konsulent der har til opgave at opstille en handlingsplan for hvordan trivslen kan forbedres på udbuddet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2, 8, 10 og 14, interview med ledelse under institutionsbesøg og supplerende dokumentation. 33

34 Kriterium 15: Gennemførelse Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald, 2) at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 36 % af udbuddets studerende som er startet på årgang 2007, har afbrudt uddannelsen uden at fuldføre den. Frafaldstallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 41 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har et tilstrækkeligt kendskab til årsagerne til de studerendes frafald. Institutionen redegør for at udbuddet får viden om de studerendes frafald gennem samtaler mellem studievejleder eller holdkoordinator og den studerende. De væsentligste årsager til frafaldet er at uddannelsen ikke svarer til den studerendes forventninger, manglende motivation for at studere, det faglige niveau som kan være for højt eller for lavt eller tilbud om job, og for de internationale studerende nævnes også økonomiske forhold og problemer med at vænne sig til undervisningsformen. Ekspertpanelet vurderer at de indsatser der gøres for at øge antallet af studerende der gennemfører, er relevante og tilstrækkelige i forhold til frafaldsårsagerne. Det fremgik af interviewet med ledelsen under institutionsbesøget at udbuddet fokuserer på at vejlede de studerende grundigt forud for studiestart og i studiets første uger for på den måde at mindske frafaldet efter 1. og 2. semester hvor en stor del af de studerende der har valgt et forkert studium, falder fra. Vejledningen omfatter bl.a. information pr. e-maiil forud for studiestart, introduktion til uddannelsen og uddannelsesstedet, grillaften på uddannelsens første dag, ryste sammen-dag for 1.-årsstuderende og introduktionstur. Desuden har hvert hold på første år en holdkoordinator der er ansvarlig for holdets trivsel og gennemfører mentorsamtaler med de studerende i løbet af 1. semester. Udbuddets internationale studerende gennemfører også et særligt introduktionsforløb ved starten af et nyt semester, og der holdes forskellige sociale arrangementer på institutionen hvor alle studerende er inviteret. Overordnet set vurderer ekspertpanelet at udbuddets forskellige tiltag for at øge gennemførelsen er relevante og tilstrækkelige. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 15, institutionens nøgletal for kriterium 15, interview med ledelse under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning

35 Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende har realiseret mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de læringsmål, der skal vurderes ved prøven/eksamenen, 2) at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de prøver og eksaminer der holdes på udbuddet, generelt er velegnede til at belyse om en studerende når de forventede læringsmål. Studieordningen fastlægger at 1. semester afsluttes med en intern skriftlig flerfaglig prøve. 2. semester afsluttes med en ekstern mundtlig tværfaglig projekteksamen og en intern skriftlig eller mundtlig prøve i et valgfag. 3. semester afsluttes med fire prøver: en ekstern mundtlig prøve i international markedsføring og salg, en ekstern skriftlig prøve i økonomi, en intern mundtlig prøve baseret på et projekt og en intern mundtlig og/eller skriftlig prøve i valgfag. Praktikforløbet på 4. semester afsluttes med en intern skriftlig og/eller mundtlig prøve, og studiet afrundes med det afsluttende eksamensprojekt med både skriftlig og mundtlig prøve. Der er defineret læringsmål for fagene for hvert semester og for praktikken, og prøverne ligger inden for disse læringsmål. Ekspertpanelet vurderer derfor at prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer der svarer til mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet bemærker at der ikke er defineret eksplicitte mål for det afsluttende eksamensprojekt. I studieordningen beskrives blot at formålet med det afsluttende eksamensprojekt er at den studerende skal dokumentere evne til på et metodisk grundlag at bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for forvaltningsområdet. Dette betyder dels at det kan være vanskeligt for den studerende at blive helt klar over hvad der forventes, dels at karaktergivning efter 7-trins-skalaen er vanskeliggjort fordi der ikke nødvendigvis er klar og fælles viden om hvad der forventes af et eksamensprojekt som opfylder målene. Dette betyder også at der principielt vil kunne være forskel på hvad der forventes af en studerende på de forskellige udbud af uddannelsen. Trods dette vurderer ekspertpanelet dog at det afsluttende eksamensprojekt er et godt studieelement som i praksis er velegnet til at opøve og afprøve de kompetencer den studerende har opnået ved uddannelsens afslutning, og at kriteriet derfor samlet set er opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og 16 og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning

36 Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 25 % af karaktererne som fremgår af eksamensbeviserne for udbuddets dimittender, er på karakterskalaens niveau 2 eller lavere. Nøgletallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 31 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Nøgletallet er beregnet ud fra karaktererne for de eksaminer som har været fælles for udbuddets dimittender de sidste to semestre, dvs. fire eksterne prøver og en intern prøve. Dokumentation: Institutionens nøgletal for kriterium

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98

Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010. Journalnummer: 2010-3-98 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business i Aalborg Akkreditering

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Midtvest i Herning Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Jnr. 2008-473/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i webudvikling ved

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademi Dania Att.: Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@mercantec.dk infodea@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Viborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Peter Vollstedt Sendt pr. e-mail: pv@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi MidtVest Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0229/KZP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-195

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0083/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Att.: Ole Gram-Olesen Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk kontakt@cphbusiness.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Haderslev Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen University College Syddanmark i Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-191 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Vejledning til akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 3. revideret udgave, december 2009 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse(

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og ho- tel ved Erhvervsakademi Sjælland (Slagelse( Slagelse) Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0228/KZP DANMARKS

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0189 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder

Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder Vejledning til akkreditering af eksisterende udbudssteder For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 5. revideret udgave, november 2011 Vejledning til akkreditering af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-586/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Sagsnummer: 2011-619 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen Udbud af uddannelse til professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation ved Professionshøjskolen University College Syd Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af diplomingeniøruddannelsen i sundheds- og omsorgsteknologi ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-515/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i eksport og teknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-570/CW,RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager. Sendt pr.

Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager. Sendt pr. ACE Denmark Erhvervsakademi Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@ceuherning.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse til professionsbachelor i international handel

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere