STATISTISKE GRUNDBEGREBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTISKE GRUNDBEGREBER"

Transkript

1 MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0

2

3 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig fremstillig af de statistiske grudbegreber til brug ved e idledede udervisig i statistik. De væsetligste defiitioer og sætiger forklares derfor fortrisvist ved hjælp af figurer og geemregede praktiske eksempler. Øskes e mere matematisk uddybede forklarig, bevis for sætiger osv. ka dette ofte fides i et særskilt tillæg til boge, som fides på ettet uder title Supplemet til statistiske grudbegreber. Læsig: Boge er bygget således op, at der hurtigt ås frem til ormalfordelige og de vigtige ormalfordeligstest. Disse vigtige begreber ka derfor blive grudigt idarbejdet, selv om der ku er kort tid til rådighed. Er det af tidsmæssige grude svært at å hele otatet ka ma ude skade for helhede oversprige kapitlere 0 og, ligesom ma evetuelt ka tage kapitlere og 9 mere oversigtsagtigt. Sidst i hver kapitel fides e række opgaver, der yderligere ka fremme forståelse. Bagerst i boge fides e facitliste til alle opgavere. I et lægere kursusforløb er dee bog tækt at skulle efterfølges af M. Oddershede Larse: Videregåede Statistik, som ka hetes gratis på adresse Regemidler. Det er hesigtsmæssigt, at ma har adgag til e lommereger eller e PC med de sædvalige fordeliger idbygget. I eksemplere agives således, hvorledes beregigere ka foretages med de i øjeblikket mest populære lommereger TI-89, det tilsvarede PC-program TI-Nspire samt med det meget udbredte regeark Excel. Edvidere er der i et afsit sidst i boge også kort agivet hvorledes beregigere ka udføres med matematikprogrammere Maple og Mathcad. I 8- udgave fides tabeller over de sædvalige statistiske fuktioer, samt forklaret hvorda tabellere avedes Dee udgave, samt 8 udgave ka samme med e række adre oter fides på adresse: Jeg vil gere takke igeiørdocet L. Brødum og J. D. Morad for de mage gode råd geem åree. E særlig tak til lektor Bjare Hellese, som dels har skrevet afsit, dels er kommet med mage værdifulde kommetarer og bidrag til forbedriger. jauar 03 Moges Oddershede Larse i

4 INDHOLD INTRODUKTION TIL STATISTIK... DESKRIPTIV STATISTIK. Kvalitative data.... Kvatitative data Karakteristiske tal... 7 Opgaver... 3 STOKASTISK VARIABEL 3. Sadsylighed Stokastisk variabel Tæthedsfuktio, middelværdi og spredig for kotiuert stokastisk variabel Liearkombiatio af stokastiske variable... 4 NORMALFORDELINGEN 4. Idledig Defiitio og sætiger om ormalfordelig Beregig af sadsyligheder... 7 Opgaver KONFIDENSINTERVAL FOR NORMALFORDELT VARIABEL 5. Udtagig af stikprøver Fordelig og spredig af geemsit Kofidesiterval for middelværdi Defiitio af kofidesiterval Populatioes spredig kedt eksakt Populatioes spredig ikke kedt eksakt Kofidesiterval for spredig Oversigt over cetrale formler i kapitel Opgaver HYPOTESETESTNING ( NORMALFORDELT VARIABEL) 6. Grudlæggede begreber Hypotesetest med ukedt middelværdi og spredig Fejl af type I og typr II Oversigt over cetrale formler i kapitel Opgaver HYPOTESETESTNING ( NORMALFORDELTE VARIABLE) 7. Idledig Sammeligig af ormalfordelte variable Oversigt over cetrale formler i kapitel Opgaver... 7 ii

5 Idhold 8 REGNEREGLER FOR SANDSYNLIGHED, KOMBINATORIK 8. Regeregler for sadsylighed Betiget sadsylighed Kombiatorik Idledig Multiplikatiospricippet Ordet stikprøveudtagelse Uordet stikprøveudtagelse... 8 Opgaver VIGTIGE DISKRETE FORDELINGER 9. Idledig Hypergeometrisk fordelig Biomialfordelig Poissofordelig Approksimatioer De geeraliserede hypergeometriske fordelig Polyomialfordelig Oversigt over cetrale formler i kapitel Opgaver ANDRE KONTINUERTE FORDELINGER 0. Idledig De rektagulære fordelig Ekspoetialfordelige Weibullfordelige De logaritmiske fordelig De todimesioale ormalfordelig... 3 Opgaver... 4 FLERDIMENSIONAL STATISTISK VARIABEL. Esses Idledig Kovarias og korrelatioskoefficiet Liearkombiatio... Opgaver... 3 STATISTISKE BEREGNINGER UDFØRT PÅ LOMMEREGNER OG PC TI TI-Nspire... 8 Excel... 9 Maple... 3 Mathcad APPENDIX. OVERSIGT OVER APPROKSIMATIONER iii

6 FACITLISTE STIKORD... 4 iv

7 Itroduktio til statistik INTRODUKTION TIL STATISTIK Ved æste alle igeiørmæssige problemer vil de idsamlede data udvise variatio. Måler ma således getage gage idholdet (i %) af et bestemt stof i et levedsmiddel, vil det procetvise idhold ikke blive præcis samme tal for hver gag ma foretager e målig. Dette kue aturligvis være e usikkerhed ved målemetode, me det vil sjældet være de væsetligste årsag. Ved mage idustrielle processer vil e række ukotrollable forhold idvirke på det edelige resultat. Eksempelvis vil udbyttet af e kemisk proces variere fra dag til dag, fordi ma ikke har fuldstædig kotrol over forsøgsbetigelser som temperatur, omrørigstid, tidspukt for tilsætig af råmaterialer, fugtighed osv. Edvidere er forsøgsmaterialere muligvis ikke homogee ok. Råmaterialere ka f.eks. være af varierede kvalitet, der må bruges forskelligt apparatur uder produktiosprocesse, forskelligt persoale deltager i arbejdet osv. Statistik drejer sig om at samle, præsetere og aalysere data med heblik på at foretage beslutiger og løse problemer. I de deskriptive statistik beskrives data ved tabeller, grafisk (lagkagediagrammer, søjlediagrammer) og ved beregig af karakteristiske tal såsom geemsit og spredig. Ma ka eksempelvis i Damarks Statistik (fides på ettet uder adresse ) fide, hvor mage persobiler der er i Damark i 009 opdelt efter alder. Ma keder her populatioe (biler i Damark), ka grafisk vise deres fordelig i et søjlediagram og berege deres geemsitlige alder. I de mere aalyserede statistik (kaldet iferetiel statistik) søger ma ved mere avacerede statistiske metoder ud fra e repræsetativ stikprøve at kokludere oget om hele populatioe. Eksempelvis udtages ved e meigsmålig e forhåbetlig repræsetativ stikprøve på 000 vælgere, som ma spørger om hvilket politisk parti de ville stemme på, hvis der var valg i morge. Ma vil så ud fra stikprøve kokludere, at hvis ma spurgte hele populatioe (alle vælgere i Damark), så ville ma med e vis usikkerhed få samme resultat. Viser stikprøve, at partiet Vestre vil gå.5% tilbage, så vil det samme ske, hvis der var valg i morge. Et sådat tal er aturligvis usikkert. Ma må derfor avede passede statistiske metoder til eksempelvis at berege, at usikkerhede er på %.

8 Deskriptiv statistik. DESKRIPTIV STATISTIK I de deskriptive statistik (eller beskrivede statistik) beskrives de idsamlede data i form af tabeller, søjlediagrammer, lagkagediagrammer, kurver samt ved udregig af cetrale tal som geemsit, typetal, spredig osv. Kurver og diagrammer forstås lettere og mere umiddelbart ed koloer af tal i e tabel. Øjet er uovertruffet til møstergekedelse ( e tegig siger mere ed 000 ord ).. KVALITATIVE DATA Hvis der er e aturlig opdelig af talmaterialet i klasser eller kategorier siges, at ma har kategorisk eller kvalitative data. Alle spørgeskemaudersøgelser, hvor ma eksempelvis bliver bedt om at sætte kryds i ogle rubrikker meget god, god, acceptabel osv. er af dee type. De følgede eksempler viser avedelse af heholdsvis lagkagediagram og søjlediagram Eksempel. Lagkagediagram Nedefor er agivet hvorda e kommues udgifter fordeler sig på de forskellige områder. Udligig 3, øvrige 8,4 Socialområdet,øvrige 9,4 Ældre 8,6 Børepasig 0,4 Bibliotek,9 fritid 3,8 Skoler 0,5 Admiistratio 7,3 Tekik,alæg 6,6 Da et lagkagediagram til askueliggørelse heraf. Løsig: Data opskrives i Excel og der gives følgede ordrer 003: Marker udskriftsområde Vælg på værktøjsliie Guide diagram Cirkel Marker øsket figur Næste - Nav på kategori Udfør 007: Marker udskriftsområde Vælg på værktøjsliie Idsæt Cirkel Marker øsket figur og Øskes tekst placeret som på figur 00 Cursor på figur Formater dataetiketter Vælg kategoriav og udefor. TI-Nspire:Vælg tilføj lister og regeark skriv listes av x i avecalle og skriv data opret tilsvarede de ade liste Vælg diagrammer og statistik midt på de lodrette akse på figur vælg x diagramtyper cirkeldiagram Admiistr. Tekik Udgifter udligig Skoler Fritid kultur Æ Øvrige socialområdetøvrige Børepasig Ældre

9 . Kvalitative data Eksempel. (kvalitative data) Følgede tabel agiver madattallet ved to folketigsvalg. Partier A B C F K O V Ø Madater A = Socialdemokratere, B =Radikale vestre, C = Koservative folkeparti, F =Socialistisk folkeparti, K = Kristedemokratere, O = Dask Folkeparti, V = Vestre, Ø = Ehedsliste Askueliggør disse madattal ved i Excel at tege et søjlediagram Løsig: Et søjlediagram fås i Excel ved at opskrive A B C F K O V Ø : Vælg på værktøjsliie Guide diagram Søjle Marker øsket figur Næste marker udskriftsområde Næste Næste Udfør : Som i eksempel. blot vælges Søjle TI-Nspire: Som i eksempel. blot vælges Søjlediagram Serie Serie A B C F K O V Ø Fordele ved e grafisk fremstillig er, at de væsetligste egeskaber ved data opås hurtigt og sikkert. Me etop det, at figurer appellerer umiddelbart til os, gør at vi ka komme til at lægge mere i dem, ed det som tallee egetlig ka bære. Eksempelvis viser forsøg, at i lagkagediagrammer, hvor ma skal sammelige vikler (eller arealer), da vil dee sammeligig afhæge oget af i hvilke retig vikles be peger. Nedeståede eksempel viser hvorda e figur ka være misvisede ude direkte at være forkert. 3

10 Deskriptiv statistik Eksempel.3. Misvisede figur Tødere i figure edefor skal illustrere hvorda osteeksporte fordeler sig på de forskellige verdesdele. De giver imidlertid et helt forkert idtryk. Det er højdere på tødere der agiver de korrekte forhold, me af tegige vil ma tro, at det er rumfagee af tødere. De 3 små tøder ka umiddelbart være flere gage idei de store tøde, me det svarer jo ikke til talforholdee. De mest almidelige figurer til at give et visuelt overblik over større talmaterialer er histogrammer (søjlediagrammer) og kurver i et koordiatsystem... KVANTITATIVE DATA (VARIABLE) Kvatitative data er data, hvor registrerige i sig selv er tal, der agiver e bestemt rækkefølge, f. eks. som i eksempel.4 hvor data registreres efter det tidspukt hvor registrerige foregår eller som i eksempel.5, hvor det er størrelse af registrerede værdi der er af iteresse. Eksempel.4. Kvatitativ variabel: tid Fra statistikbake (adresse er hetet følgede data id i Excel, der beskriver hvorledes idvadriger og udvadriger er sket geem tide. Excel: Vælg Befolkig og valg Id- og udvadrig Id- og udvadrig på måed uder bevægelse vælges alle og uder måed vælges år og derefter alle Tryk på tabel Drej tabel med uret Gem som Excel fil Idvadriger og udvadriger efter tid og bevægelse Idvadrede Udvadrede

11 . Kvatitative data Giv e grafisk beskrivelse af disse data. Løsig: Da dataee er registreret efter tid (år) (de kvatitative variabel tid ) teges to kurver i samme koordiatsystem: 003: Marker udskriftsområde Vælg på værktøjsliie Guide diagram Kurve Marker øsket figur Næste Næste Næste Udfør : Marker udskriftsområde Vælg på værktøjsliie Idsæt Streg Marker øsket figur Der er foretaget ekelte adre justeriger ide følgede figur fremkom Idvadrede Udvadrede Eksempel.5. Kvatitativ variabel, størrelse af britiokocetratioe ph I meeskers led udskiller de iderste hide e "ledvæske" som "smører" leddet. For visse ledsygdomme ka britiokocetratioe (ph) i dee væske tækes at have betydig. Som led i e ordisk medicisk udersøgelse af e bestemt ledsygdom udtog ma bladt samtlige patieter der led af dee sygdom e repræsetativ stikprøve ved simpel udvælgelse 75 patieter og målte ph i ledvæske i kæet. Resultatere (som ka fides som excel-fil på adresse ) var følgede: Giv e grafisk beskrivelse af disse data. Løsig: I dette tilfælde, hvor vi er iteresseret i at få et overblik over tallees idbyrdes størrelse er det fordelagtigt at tege et histogram. Et histogram liger et søjlediagram, me her gælder, at atallet af eheder i hver søjle repræseteres ved søjles areal (histo er græsk for areal). Ma bør så vidt muligt sørge for at gruppere er lige brede, da atallet af eheder så svarer til højde af søjle. Excel ka umiddelbart tege er histogram, me af hesy til det følgede forklares hvorda ma bestemmer itervalopdelig m.m. Først fides det største tal x max og det midste tal x mi i materialet og derefter berege variatiosbredde x max - x mi. Vi ser, at største tal er 7.7 og midste tal er 6.95 og variatiosbredde derfor =

12 Deskriptiv statistik Deræst deles tallee op i et passede atal itervaller (klasser). Som det første bud vælges ofte et atal ær. Da vælges ca. 9 klasser. Da deler vi op i de klasser, der 9 ses af tabelle. Dette giver 0 itervaller. Vi tæller op hvor mage tal der ligger i hvert iterval (gøres emmest ved at starte forfra og sæt e streg i det iterval som tallet tilhører). Klasser Atal ] ] // ] ] ///// 5 ] ] //////// 8 ] ] ///////////////// 7 ] ] ////////////////// 8 ] ] //////////////// 6 ] ] //// 4 ] ] /// 3 ] ] / ] ] / Allerede her ka ma se, at atallet er størst omkrig 7.30, og så falder hyppighede ogelude symmetrisk til begge sider. I Excel sker det på følgede måde: Data idtastes i eksempelvis søjle A til A75 ( data fides på adresse ) 003: Vælg Fuktioer Dataaalyse Histogram : Vælg Data Dataaalyse Histogram I de fremkome tabel udfyldes iputområdet med A:A75 og ma vælger diagramoutput.. ) Trykkes på OK fås e tabel med hyppigheder, og e figur, hvor itervalgræsere er fastlagt af Excel. ) Øsker ma selv at bestemme græsere, skal ma også udfylde itervalområdet. Dette gøres ved at skrive de øvre græser i e søjle (f.eks. i B 6.94, i B 7.0 osv. til B0: 7.66) og så skrive B:B0 i iputområdet Da et histogram har søjlere samlet, foretages følgede: cursor på e søjle tryk højre musetast formater dataserie idstillig mellemrumsbredde = 0 ok TI-Nspire:Ma ka ikke lægge exceldata id, så ma må selv skrive data id. Vælg tilføj lister og regeark skriv listes av x i avecelle og skriv data opret tilsvarede de ade liste med av y på de lodrette akse diagramtyper histogram I tilfælde fremkommer så følgede udskrift og tegig (efter at have valgt udskrift med decimaler): Iterval Hyppighed 6,95 7,05 7,4 7 7,4 7 7,33 7,43 8 7,5 6 7,6 Mere Hyppighed 6,95 7,045 7,4 7,35 7,33 7,45 7,5 7,65 Mere Hyppighed 6

13 .3 Karakteristiske tal I tilfælde følgede Iterval Hyppighed 6,94 0 7,0 7, 5 7,8 8 7,6 7 7,34 8 7,4 6 7,5 4 7,58 3 7,66 Mere Hyppighed 6,94 7,0 7, 7,8 7,6 7,34 7,4 7,5 7,58 7,66 Mere Hyppighed Histogrammet er et "klokkeformet histogram", hvor der er flest tal fra 7.9 til 7.4, og derefter falder atallet til begge sider. Ma reger ormalt med, at resultatere af forsøg, hvor ma har foretaget måliger (hvis ma lavede ok af dem) har et sådat klokkeformet histogram og siger, at resultatere er ormalfordelt (beskrives ærmere i æste kapitel).3 KARAKTERISTISKE TAL Skal ma sammelige to talmaterialer, eksempelvis sammelige de 75 ph-værdier i eksempel.4 med 00 dårlige kæ fra Tysklad, har det ige meig at sammelige hyppighedere Ma må i sådae tilfælde agive ogle tal, som gør det muligt at foretage e sammeligig. Dette kue bladt adet ske ved at ma udregede de relative hyppigheder.3. Relativ hyppighed Ved de relative hyppighed forstås hyppighede divideret med det totale atal. I eksempel.5 er de relative hyppighed for ph - værdier i itervallet ] ]: 7 = =. 57% 75 Ma kue sige, at sadsylighede er.57% for at ph ligger i dette iterval. 7

14 Deskriptiv statistik.3. Middelværdi og spredig. Middelværdi, geemsit. Kedes hele populatioe (målt højde på alle daske mæd) ka bereges e korrekt midterværdi kaldet middelværdi µ (græsk my) Ud fra stikprøve vil e tilærmet værdi (kaldet et estimat) for µ være geemsittet x (kaldt x streg). x + x x Kaldes observatioere i e stikprøve x, x,..., x er x = Eksempel.6: Geemsit Fid geemsittet af tallee 6, 7, 7, 3, 5, 3 6 Løsig: x = = TI 89: Catalog mea ({6, 7, 7, 3, 5, 3}) TI-Nspire: Skriv. mea ({6, 7, 7, 3, 5, 3}) Excel: Tast tallee i e koloe eksempelvis A til A6 Vælg på værktøjsliie fx Middel( A..A6) Spredigsmål Egetlige målefejl, såsom at ogle af observatioere ikke bliver korrekt registreret, uklarheder i spørgeskemaet osv. skal aturligvis fjeres. Derudover er der de aturlige variatio som også kue kaldes re støj (pure error), som skyldes, at ma ikke ka forvete, at to persoer der på alle områder er stillet fuldstædigt es også vil svare es på et spørgsmål. Tilsvarede hvis ma måler udbyttet ved e kemisk proces, så vil udfaldet af to forsøg ikke være es, da der altid er e række ukotrollable støjkilder (ureheder i råmaterialer, lidt forskel på persoer og apparatur osv.) Dee aturlige variatio skal aturligvis iddrages i de statistiske behadlig af problemet, og dertil spiller et mål for, hvor meget tallee spreder sig aturligvis e væsetlig rolle.. Spredig (egelsk: stadard deviatio) Hvis spredige baserer sig på hele populatioe beæves de σ (sigma). Baserer spredige sig ku på e stikprøve beæves de s. Ma siger, at s er et estimat (skø) for σ. s bereges af formle s = ( xi x ) i= hvor observatioere i e stikprøve er x, x,..., x Kvadratsumme ( x x) beæves kort SAK (Summe af Afvigelseres Kvadrater) eller SS (Sum of Squares) i= i Ved variase for e stikprøve forstås s. 8

15 .3 Karakteristiske tal Eksempel.7: Spredig Fid varias og spredig af tallee 6, 7, 7, 3, 5, 3 Løsig: I eksempel.6 fides geemsittet x = 8. 5 ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) Variase s = 6 Spredige s = 8. 7 = TI 89: Catalog Variace ({6, 7, 7, 3, 5, 3}), Catalog stddev ({6, 7, 7, 3, 5, 3}) TI-Nspire: Beregiger Statistik Listematematik Stikprøvevarias udfyld liste som TI89 Samme. u blot vælge Stadardafvigelse for stikprøve Excel: Tast tallee i e koloe eksempelvis A til A6, (alle) vælg fx Varias( A..A6) vælg fx STDDEV( A..A6) = 8. 7 Askuelig forklarig på formle for s. At formle for s skulle være særlig veleget til at agive, hvor meget resultatere spreder sig (hvor mege støj der er ) er ikke umiddelbart idlysede. I det følgede gives e askuelig forklarig. Lad os betragte forsøgsvariable X og Y, hvorpå der for hver er udført e stikprøve på 4 forsøg. Resultatere var: X: 35.9, 33.3, 34.7, 34. med geemsittet x = 34.5, og Y: 34.3, 34.6, 34.7, 34.4 med geemsittet y = De to forsøgsvariable har samme geemsit, me det er klart, at Y-resultatere grupperer sig meget tættere om geemsittet ed X-resultatere, dvs. Y-stikprøve har midre spredig (der er midre støj på Y - forsøget) ed X- stikprøve. For at få et mål for stikprøves spredig bereges resultateres afvigelser fra geemsittet. xi x yi y = = = = = = = = -0. Summe af disse afvigelser er aturligvis altid 0 og ka derfor ikke bruges som et mål for stikprøves spredig. I stedet betragtes summe af kvadratere på afvigelsere (forkortet SS: Sum of Squares eller SAK: Sum af afvigelseres Kvadrat). SAK = ( x x) = 4. + (. ) ( 0. 4) = 360. x i= i SAK = ( y y) = ( 0. ) ( 0. ) = 00. y i= i Da et mål for variase ikke må være afhægig af atallet af forsøg, divideres med -. Umiddelbart ville det være mere rimeligt at dividere med. Imidlertid ka det vises, at i middel bliver et skø for variase for lille, hvis ma dividerer med, mes de rammer præcist, hvis ma dividerer med -. Det ka forklares ved, at tallee x i har e tedes til at ligge tættere ved deres geemsit x ed ved middelværdie µ. 9

16 Deskriptiv statistik s = x. og 4 = 0.. s y = = s 4 x =. = 095. s y = = 083. Som vi forudså, er stikprøves spredig betydelig større for X-resultatere ed for Y-resultatere. Frihedsgrader. Ma siger, at stikprøves varias er baseret på f = - frihedsgrader. Navet skyldes, at ku - af de led ka vælges frit, idet summe af de led er ul. Eksempel- vis ser vi af oveståede eksempel, at der er 3 frihedsgrader, da kedskab til de første 3 led på.4, -. og 0. er ok til at bestemme det fjerde led, da summe er ul. x x i Vurderig af størrelse af stikprøves spredig. Ma ka vise, at for tæthedsfuktioer med ku et maksimumspukt gælder, at mellem x s og x + s ligger ca. 89% af resultatere, og mellem x 3 s og x + 3 s ligger ca. 95% af resultatere. For såkaldte ormalfordelte resultater, er de tilsvarede tal ca. 95% og 99.7 %.3.3 Media og kvartilafstad. Media. Mediae bereges på følgede måde: ) Observatioere ordes i rækkefølge efter størrelse. a) Ved et ulige atal observatioer er mediae det midterste tal b) Ved et lige atal er mediae geemsittet af de to midterste tal. Eksempel.8: Media Fid mediae af tallee 6, 7, 7, 3, 5, 3. Løsig: Ordet i rækkefølge: 3, 5, 6, 7 3, 7. Media 6,5 TI 89: Catalog media ({ 6, 7, 7, 3, 5, }). TI-Nspire: Beregiger skriv media ({ 6, 7, 7, 3, 5, }) Excel (alle): Tast tallee i e koloe eksempelvis A til A6 Vælg fx Media( A..A6) Mediae kaldes også for 50% fraktile, fordi de brøkdel (fraktil) der ligger uder mediae er ca. 50%. Er media og geemsit ogelude lige store fordeler tallee sig ogelude symmetrisk omkrig middelværdie. Er mediae midre ed geemsittet er der muligvis tale om e højreskæv fordelig som har de lage hale til højre.(se figure) Er mediae større ed geemsittet, er der muligvis tale om e vestreskæv fordelig At ma eksempelvis i løstatistikker agives mediae og ikke geemsittet fremgår af følgede lille eksempel. Lad os atage at e virksomhed har 0 asatte, med måedsløiger ordet efter størrelse på 0000, 000, 000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, Geemsittet er her 3600, mes mediae er jævfør statistisk årbog 005 tabel 44 eller se Og vælg lø\løstatistik for de statslige sektor\lø3\klik for at vælge\alle værdier\hovedgrupper\ledelse på højt iveau+kotorarbejde 0

17 .3 Karakteristiske tal Mediae ædrer sig ikke selv om de højeste lø vokser fra til millio, mes geemsittet aturligvis vokser. Mediae giver derfor e mere rimelig beskrivelse af middelløe i firmaet. Kvartilafstad. Hvis fordelige ikke er rimelig symmetrisk, er mediae det bedste skø for e midterværdi, og kvartilafstade ka være et mål for spredige. I de tidligere omtalte løstatistik fides bl.a. følgede tal, idet de to sidste koloer er vor bearbejdig af tallee. r geemsit x edre kvartil k Ledelse på højt iveau Lø pr. præsteret time media m øvre kvartil k Kotorarbejde x m k3 k m x Af koloe ses, at for begge rækker er geemsittet større ed mediae dvs. begge forde- m liger er højreskæv, me det gælder mest for række r.. Her gælder åbebart, at ogle få forholdsvis høje løiger trækker geemsittet op. Skal ma sammelige løspredige i de to tilfælde, må ma tage hesy til, at mediae er meget forskellig. Ma vil derfor som der er sket i sidste koloe berege de relative kvartilafstad. De viser også, at løspredige er væsetlig midre for række ed for række. Eksempel.9 Kvartil Fid kvartiler og media af de tal 7, 9,, 3, 6,, 5, 8,, 8,, 0 Løsig: TI89:APPS Stat/List Idtast tal i e liste F4 -Var Stats Agiv listes av Eter Bladt mage tal fås kvartil 7.5 og 3 kvartil 5.5 TI-Nspire: Lister og regeark giv e liste et av og idtal tal i liste vælg statistik statistiske beregiger statistik med variabel udfyld meuer Eter. Bladt mage tal fides kvartilere Excel (alle): Data idtastes i eksempelvis søjle A til A På værktøjsliie forove: Tryk på f x = På rullemeu vælges Kvartil (evt. først vælg kategorie statistik ) Der fremkommer e tabel med avisig på, hvorda de skal udfyldes Resultat :. kvartil kvartil 5.5 Ligesom ma på TI 89 /TI-Nspire ka få mage karakteristiske tal på e gag har Excel e tilsvarede meu. Excel: 003: Fuktioer Dataaalyse Beskrivede statistik udfyld iputområde Resumestatistik 007: Data Dataaalyse Beskrivede statistik udfyld iputområde Resumestatistik jævfør statistisk årbog 005 tabel 44 eller se uder lø\løstatistik for de offetlige sektor \lø 3

18 Deskriptiv statistik OPGAVER Opgave.. I er følgede oplysiger for året 003 hetet id i Excel. Udslip til luft af drivhusgasser efter ehed, type, kilde og tid 003 Mia. C0-ækvivaleter I alt Eergisektore 3 Idustri og produktio 8 Trasport 3 Affaldsbehadlig Ladbrug 0 Adet 9 a) Het selv disse data id i Excel, og opstil et lagkagediagram til belysig af tallee. b) Fid de tilsvarede tal for 996, og vælg e passede grafisk fremstillig til sammeligig af tallee fra 996 og 003. c) Bereg i Excel for åree 990 til 003 eergisektores udslip i forhold til det samlede udslip af drivhusgasser (i %), og teg dette grafisk. Opgave. Følgede tabel agiver for et udvalgt atal lade oplysig om middellevetid for befolkige og idbyggeratal. Lad Middellevetid Idbyggertal i millioer Australie Caada Damark 77,5 5.5 Frakrig Marokko Pole Sri Laka USA ) Idskriv oveståede tabel i Excel, hvor ladee er opskrevet alfabetisk. Beyt Excel til ) at orde ladee efter middellevetid (lægst levetid først), og afbild dem grafisk. ) teg i et koordiatsystem to kurver, som agiver såvel ladees størrelse som middellevetid Opgave.3 I fides ogle oplysiger om Damarks forbrug af eergi efter type og mægde. ) Het produktio af aturgas og råolie id målt i tos for de sidste år (i måeder) id i Excel ) Teg i Excel i samme koordiatsystem to kurver for heholdsvis produktioe af aturgas og råolie.

19 Opgaver til kapitel Opgave.4 Færdselspolitiet overvejede, om der burde idføres e fartgræse på 70 km/h på e bestemt ladevejsstrækig, hvor der hidtil havde været e fartgræse på 80 km/h. Som et led i aalyse af hesigtmæssighede af de overvejede ædrig observeredes ide for et bestemt tidsrum ved hjælp af radarkotrol de forbipasserede bilers fart. Resultatet af måligere (som ka fides som excel-fil på adresse ) var: 50 observatioer ) Foretag e vurderig af, om fordelige er ogelude symmetrisk (ormalfordelt) ved a) at tege et histogram b) at berege karakteristiske værdier ) Agiv hvor stor e procet af bilistere, der approksimativt overstiger hastighedsgræse på 80 km/h. (Vik: Vælg formler, statistisk, Tæl hvis). Opgave.5 Til fabrikatio af herreskjorter beyttes et råmateriale, som ideholder e vis procetdel uld. For ærmere at udersøge uldprocete, måles dee i 64 tilfældigt udvalgte batch. Resultatet (som ka fides som excel-fil på adresse ) var (i %): ) Foretag e vurderig af, om fordelige er ogelude symmetrisk (ormalfordelt) ved a) at tege et histogram b) at berege karakteristiske værdier Der er i datamaterialet e såkaldte outliers (e mulig fejlmålig). E såda ka ødelægge ehver aalyse. Det er i dette tilfælde tilladeligt at fjere de, da vi går ud fra det er e fejlmålig. ) Bereg stikprøves relative kvartilafstad

20 Deskriptiv statistik Opgave.6 De følgede tabel (som ka fides som excel-fil på adresse ) viser vægtee (i kg) af 80 kaier , ) Foretag e vurderig af, om fordelige er ogelude symmetrisk (ormalfordelt) ved a) at tege et histogram b) at berege karakteristiske værdier ) Agiv hvor stor e procet af kaiere, der approksimativt overstiger e vægt på 3 kg (Vik: (Vik: Vælg formler, statistisk, Tæl, Hvis) Opgave.7 I statistikbake fider ma uder puktet Uddaelse og kultur, Fuldførte kompetacegivede uddaelser ved bacheloruddaelsere e statistik over atal elever i Maskitekik og Desig og Iovatio i 008 fordelt efter alder fra 0 til 36 år for hele ladet. ) Idsæt data i Excel for de to uddaelser. ) Lav et søjlediagram over aldersfordelige for de to uddaelser 3) Bereg på basis af oveævte tal de geemsitlige alder af de studerede for de to uddaelser i. Opgave.8 I statistikbake fid uder Lø,fortjeeste for privatasatte efteruddaelse osv., Højere uddaelse, Tekisk, ledere i 008 Geemsit, media, øvre og edre kvartil for såvel mæd som kvider ) Overfør data til Excel på ege harddisk ) Agiv om de to fordeliger er symmetrisk, højre eller vestreskæv 3) Er der forskel på løspredige for mæd og kvider (Vik: Bereg de relative kvartilafstad) 4

21 3 STOKASTISK VARIABEL 3. Sadsylighed 3. SANDSYNLIGHED Statistik bygger på sadsylighedsteorie, som giver metoder til at fide, hvor stor chace (sadsylighede) er for at et bestemt resultat af et eksperimet forekommer. DEFINITION af tilfældigt eksperimet. Et eksperimet som ka resultere i forskellige udfald, selv om eksperimetet getages på samme måde hver gag, kaldes et tilfældigt eksperimet (egelsk : radom experimet). Det er karakteristisk for tilfældige eksperimeter, at ma ka afgræse e mægde kaldet eksperimetets udfaldsrum U, der ideholder de mulige udfald. Derimod ka ma ikke forudsige, hvilket udfald der vil idtræffe ved udførelse af eksperimetet. Består eksperimetet eksempelvis i kast med e terig er udfaldsrummet U = {,, 3, 4,5, 6}, me ma ka ikke forudsige udfaldet af æste kast (eksperimet). Selv om ma 4 gage i træk har fået udfaldet øjetal ", ka ma ikke forudsige, hvilket udfald der idtræffer æste gag. Resultatet af 5. kast afhæger ikke af resultatere af de foregåede 4 spil. Ma siger, at eksperimetere er "statistisk uafhægige" (e præcis defiitio ses i kapitel 9). Som eksempler på tilfældige eksperimeter ka æves: a) Ét kast med e møt. Udfaldsrum U = Plat, Kroe. { } b) Fremstillig af et parti levedsmiddel og målig af det procetvise idhold af protei. U = mægde af reelle tal fra 0 til 00. c) Udtage e stikprøve på 400 elektroiske kompoeter af e dagsproduktio og optællig af 0,,, 3, 4, 5,..., 400 atallet af defekte kompoeter. U = { } d) Udtagig af et tilfældigt TV-apparat fra e dagsproduktio af TV-apparater og optællig af atallet af loddefejl. U = mægde af positive hele tal. E hædelse er e delmægde af et eksperimets udfaldsrum. Eksempelvis er A: At få et lige øjetal e hædelse ved kast med e terig. Hædelse A siges at idtræffe, hvis et udfald fra A forekommer. Sadsylighedsbegrebet tager udgagspukt i det i kapitel omtalte begreb relativ hyppighed. DEFINITION af relativ hyppighed for hædelse A. Getages et eksperimet gage, og forekommer hædelse A etop A gage af de gage, er A s relative hyppighed h( A) = A 5

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

Kap 1. Procent og Rentesregning

Kap 1. Procent og Rentesregning Idhold Kp. Procet og Retesregig.... Regig med proceter.... Reteformle.... Geemsitlig retefod (vækstrte)... Kp Opsprigs- og gældsuiteter...5. Auiteter...5. Sumformel for e kvotietrække...5. Opsprigsuitet...6.

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK

GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Stephan Skovlund APRIL 2013 GRUNDLÆGGENDE STATISTIK Statistik med fokus på anvendelighed i erhvervslivet Statistik Excel - Dataanalyse Statlearn.com Indholdsfortegnelse FORORD... 6 KAPITEL 1: STATISTIKKENS

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere