Budget Specielle bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger"

Transkript

1 september 2014

2 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter Dagtilbud, herunder Dagtilbud Bornholm Ledelse & adm., Pladsanvisningen, Specialpædagoger, Børnehusene, Mælkebøtten, Tilskud og betaling samt Dagplejen Fællesudgifter, dagtilbud (tidl. Sekretariatsbevilling). Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret: Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2015-pl Demografi dagpasning Omorganisering Antorini-midler udmøntet til PPR, Børn og Familie Justering af forældrebetaling m.v. vedr. implementering af folkeskolereform på SFOområdet Opdateret: Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2015-pl Lov nr. 894 af 4. juli 2013 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love Opdateret: behandling Side 1

3 Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2015-pl Opdateret: Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider: Skolefritidsordninger (ikke overførbart område) Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20 stk. 2 og 5 (ikke overførbart område) Bidrag til statslige og private skoler (en del af budgettet er ikke overførbart område *) Fælles formål Dagpleje (en del af budgettet er ikke overførbart område *) Daginstitutioner (en del af budgettet er ikke overførbart område *) Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger (en del af budgettet er ikke overførbart område *) Sekretariat og forvaltninger Budgetbeløb på de ikke-overførbare områder kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse. *) De ikke-overførbare områder indeholder budgetposter til søskendetilskud, økonomiske fripladser og forældrebetaling. 1. behandling Side 2

4 Overblik over bevilling Dagpasning, budget 2015 Beløb i kr., netto Overførbare områder Ikke-overførbare områder I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2015-pl Dagtilbud Bornholm ledelse & adm Pladsanvisningen Specialpædagoger Børnehusene Mælkebøtten Tilskud til private ordninger Søskendetilskud Økonomiske fripladser Forældrebetaling Dagplejen Fællesudgifter, dagtilbud I alt Opdateret: behandling Side 3

5 Funktion Skolefritidsordninger Funktionen omfatter søskendetilskud, fripladser i skolefritidsordninger, forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud. Økonomi for funktion Skolefritidsordninger Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Søskendetilskud Økonomiske fripladser Forældrebetaling I alt Opdateret: Søskendetilskud: Budgettet er beregnet som 17,2 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Økonomiske fripladser: Budgettet er beregnet som 30,0 % af den budgetterede forældrebetaling på SFO-området. Forældrebetaling: Budgetterede antal helårsbørn gange den månedlige takst. 1. behandling Side 4

6 Funktion Kommunale specialskoler Funktionen omfatter forældrebetaling vedr. skolefritidsordninger. Økonomi for funktion Kommunale specialskoler Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Forældrebetaling I alt Opdateret: Forældrebetaling: Budgetterede antal helårsbørn gange den månedlige takst. 1. behandling Side 5

7 Funktion Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter skolefritidsordninger (vippeordning) ved frie grundskoler. Økonomi for funktion Bidrag til statslige og private efterskoler Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Tilskud til private ordninger I alt Opdateret: Budgettet er uændret i forhold til behandling Side 6

8 Funktion Fælles formål På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, bl.a. udgifter til søskendetilskud og tilskud til privat pasning. Dertil registres udgifter til ledelse og administration. Økonomi for funktion Fælles formål Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Dagtilbud Bh. led & adm Tilskud til private ordninger Dagtilbud bet. til/fra off. mynd. Søskendetilskud, dagpleje og daginstitutioner Specialpædagoger Fællesudgifter, dagtilbud I alt Opdateret: Tilskud til private ordninger: Der er budgetteret med udgifter til 29 børn. Søskendetilskud, dagpleje og daginstitutioner Da der udbetales søskendetilskud til børn både i kommunale og private institutioner er budgettallet udregnet som en forventet procentandel af den beregnede totale forældrebetaling på området. Procentandelen er i 2015 udregnet til 7,4 % og er udregnet på baggrund af bogføringen pr. 31. juli Den samlede forældrebetaling er beregnet til kr. og giver derfor følgende budgettal for søskendetilskud: 7,4 % af kr. = kr. 1. behandling Side 7

9 Funktion Dagpleje På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje, økonomiske fripladser og forældrebetaling. Økonomi for funktion Dagpleje Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Økonomiske fripladser Forældrebetaling Dagpleje I alt Opdateret: Økonomiske fripladser: Budgettet er beregnet som 32,1 % af den budgetterede forældrebetaling på dagplejen. Procentandelen er beregnet med i udgangspunkt i bogføringen pr. 31. juli Forældrebetaling: Budgettet er beregnet som 25 % af de budgetterede gennemsnitlige bruttodriftsudgifter. Dagplejen: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. Der budgetteres med pasning af 184 helårsbørn i dagplejen i Dette er at betragte som et a conto budget. Budgettet vil løbende blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2015 og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet endeligt i forhold til den faktiske belægning (det faktisk antal passede børn i løbet af året). Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 29 børn i Også budgettet til tilsynet korrigeres endeligt ved regnskabsafslutningen efter det faktiske antal børn i privat dagpleje. 1. behandling Side 8

10 Nøgletal for budgettildelingsmodellen på dagplejen: Antal børn i dagplejen 184 Antal børn i frit valg 29 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, kollektiv ulykkesforsikring, forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 24, kr kr. 212 kr kr. 908 kr kr. 1. behandling Side 9

11 Funktion Daginstitutioner På denne funktion registreres udgifter vedrørende de kommunale daginstitutioner, økonomiske fripladser og forældrebetaling. Dertil er der puljebeløb på Fællesudgifter, dagtilbud. Økonomi for funktion Daginstitutioner Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Børnehuse Økonomiske fripladser Forældrebetaling Fællesudgifter, dagtilbud I alt Opdateret: Børnehuse: Også her anvendes princippet følger pengene barnet. Der tildeles institutionerne et fast kronebeløb pr. passet barn alt efter hvilken aldersgruppe barnet tilhører. Satserne er følgende: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år kr. 3 5 år kr. 3 5 år (deltid) kr. Støttebeløb pr. 0 5 år kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hver afdeling/adresse tildelt et grundbeløb på kr. Dertil tildeles der et fast beløb til aflønning af afdelingslederne. Endelig tildeles der budgetmidler til forsikring af løsøre. Økonomiske fripladser: Budgettet er beregnet som 30,1 % af den budgetterede forældrebetaling på institutionerne. Procentandelen er beregnet med i udgangspunkt i bogføringen pr. 31. juli behandling Side 10

12 Forældrebetaling: Budgettet er beregnet som 25 % af de budgetterede gennemsnitlige bruttodriftsudgifter. Fællesudgifter, dagtilbud: Budgettet består af en række puljer og projektmidler. Bl.a. er puljen til aflønning af pædagogstuderende og PAU-elever placeret her. 1. behandling Side 11

13 Funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Funktionen omfatter specialbørnehaven Mælkebøtten. Økonomi for funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Mælkebøtten I alt Opdateret: Mælkebøtten: Der er ingen budgettildelingsmodel for børnehaven. Dog er området blevet demografireguleret i de seneste år. 1. behandling Side 12

14 Funktion Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger efter 101 og 102 i dagtilbudsloven og til privat dagpleje, private fritidshjem og private klubber efter 21, stk. 3, 52, stk. 5 og 66, stk. 5 i dagtilbudsloven samt ti privat institutioner efter 19, stk. 5 Funktionen omfatter driftstilskud til børn i privatinstitutioner og puljeordninger, samt økonomiske fripladser hertil. Økonomi for funktion Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Driftstilskud til børn i privatinstitutioner Driftstilskud til børn i puljeordning Øk. fripladser til privatinstitutioner og puljeordninger I alt Opdateret: Driftstilskud til børn i privatinstitutioner: Der er budgetteret med betaling til i alt 284 børn i privatinstitutioner. Budgettet er sammensat således: Driftstilskud Tilskud til administration Bygningstilskud I alt Driftstilskud til børn i puljeordning: Der er budgetteret med tilskud til 14 børn. 1. behandling Side 13

15 Økonomiske fripladser til privatinstitutioner og puljeordninger: Økonomiske fripladser til privatinstitutioner er beregnet som 30,2 % af den beregnede forældrebetaling på området. For puljeordninger er budgettallet beregnet som 7,0 % af det budgetterede beløb til tilskud. Samlet ser budgettet således ud: Privatinstitutioner 30,2 % af estimeret forældrebetaling på Puljeordninger 7,0 % af tilskud på I alt behandling Side 14

16 Funktion Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens administration. Funktionen omfatter Pladsanvisningen. Økonomi for funktion Sekretariat og forvaltninger Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Pladsanvisning I alt Opdateret: behandling Side 15

17 Bevilling 12 Børn og familie Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedstjeneste samt administration. Der varetages rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver. PPR / sundhedsplejen bidrager til rummelige og inkluderende børnemiljøer gennem fokus på et tæt samarbejde med børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats. PPR / sundhedsplejen foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret: Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2015-pl Udmøntning Antorini-midler Overførsel til Ungdomsskolen vedr. forebyggende arbejde Omorganisering Regulering af kronepulje under PPR Demografikorrektion vedr. PPR og sundhedsplejen Opdateret: Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2015-pl Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) behandling Side 16

18 Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2015-pl Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (barnets reform) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) Lov nr. 495 af 21. maj 2013 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser) Lovforslag L168 om ændring af lov om social service og lov om forpligtende kommunale samarbejder (En tidlig forebyggende indsats m.v.) ydelser Lovforslag L 169 om ændring af lov om social service (Forstærket indsats mod asocial adfærd ved etablering af netværkssamråd, udvidelse af målgruppen for magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet m.v.) Socialstyrelsens / VISO s overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området Opdateret: Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2015-pl Samling af de sociale udføretilbud i lokaler som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge Udvidelse fra 2 til 3 gadeplansmedarbejdere Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på børne- og ungeområdet Opdateret: behandling Side 17

19 Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider: Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens Bidrag til statslige og private skoler Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Sociale formål Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Det specialiserede børneområde 1. behandling Side 18

20 Overblik over bevilling Børn og familie, budget 2015 fordelt på afdelinger Beløb i kr., netto Center for Børn og Familie Drift + Statsrefusion Beløb i 2015-pl Familiebehandling Børne- og Familiehuset Ungehuset PPR Løvstikken Sundhedsplejen Ydelser Myndighed og tilsyn Administration I alt Opdateret: behandling Side 19

21 Funktion Folkeskoler Funktionen omfatter normalundervisning af anbragte børn og unge samt puljemidler vedrørende LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse). Økonomi for funktion Folkeskoler Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Alm. folkeskoleundervisning anbragte børn LP-modellen I alt Opdateret: Udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje eller i et opholdssted uden intern skole: Antal helårssager Gns. pris i kr Der er desuden afsat en pulje på kr. til forebyggende indsats på skoleområdet. 1. behandling Side 20

22 Funktion Syge- og hjemmeundervisning Funktionen omfatter hospitalsundervisning i henhold til folkeskolelovens 23. Økonomi for funktion Syge- og hjemmeundervisning Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Hospitalsundervisning I alt Opdateret: Udgifter til hospitalsundervisning omfatter primært betaling til Københavns Kommune for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia. 1. behandling Side 21

23 Funktion Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Funktionen omfatter selve driften af PPR udgifter vedrørende skolepsykologer, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. folkeskolelovens 12, stk. 2. PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening, klasselæsekonferencer samt generel rådgivning / vejledning til forældre og pædagoger / lærere. PPR foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR s ydelser. Økonomi for funktion Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) PPR I alt Opdateret: Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Demografikorrektionen bevirker, at der er indregnet en besparelse på kr. i forhold til budget behandling Side 22

24 Funktion Skolefritidsordninger Funktionen omfatter pædagogiske fripladser på SFO-området. Økonomi for funktion Skolefritidsordninger Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Pædagogiske fripladser I alt Opdateret: Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde. 1. behandling Side 23

25 Funktion Specialundervisning i regionale tilbud Funktionen omfatter udgifter til regionale undervisningstilbud. Økonomi for funktion Specialundervisning i regionale tilbud Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) 20.3 spec. undervisning, I alt Opdateret: Udgifterne er lovbestemte og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til antallet af 0-17 årige på landsplan. 1. behandling Side 24

26 Funktion Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20 Funktionen omfatter udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution / opholdssted, og hvor den stedlige kommune / region har etableret et særligt specialundervisningstilbud, eller hvor der er intern skole på det private opholdssted. Økonomi for funktion Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20 Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) 20.2 undervisning, udenøs underv., intern skole I alt Opdateret: Antal helårssager 8,6 8,0 8,0 8,0 Gns. pris i kr behandling Side 25

27 Funktion Bidrag til statslige og private skoler Funktionen omfatter kommunens udgift vedr. specialundervisning på frie grundskoler jf. friskolelovens 23. Økonomi for funktion Bidrag til statslige og private skoler Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) 20.2 spec.undervisn., priv skoler I alt Opdateret: Budgettet er videreført fra budget behandling Side 26

28 Funktion Kommunal sundhedstjeneste Funktionen omfatter den kommunale sundhedstjeneste efter sundhedslovens kapitel 36. Økonomi for funktion Kommunal sundhedstjeneste Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Sundhedsplejen Projekter I alt Opdateret: Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende: Spæd- og småbørn - forældrekursus klar til barn - førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg - 5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov - mødregrupper - åbent hus med div. emner - evt. konsultation - daglig telefonrådgivning - sundhedsplejerske telefonrådgivning i weekender og helligdage. Skolebørn - kontakt med skolebørn 0-9. kl. - indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 0. klasse - undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1. klasse - undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet i klasse - udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse - elever fra andre klassetrin efter behov. Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Demografikorrektionen bevirker, at der er indregnet en besparelse på kr. i forhold til budget behandling Side 27

29 Funktion Andre sundhedsudgifter Funktionen omfatter plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens 238. Vedrører primært unge, der har været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på en kommunal foranstaltning. Økonomi for funktion Andre sundhedsudgifter Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Plejetakst for færdigbehandlede patienter I alt Opdateret: Budgettet er videreført fra budget behandling Side 28

30 Funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Funktionen omfatter refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning. Økonomi for funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Refusion plejefam. / opholdst Refusion forebyg. foranstalt Refusion døgninstitutioner I alt Opdateret: Budgettet er videreført fra budget behandling Side 29

31 Funktion Fælles formål Funktionen omfatter udgifter til et ø-dækkende specialpædagogisk team. Økonomi for funktion Fælles formål Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Specialpædagogisk team Dagtilbud anb. børn I alt Opdateret: specialpædagoger er forankret i et ø-dækkende gruppe. 2 specialpædagoger er specialiseret i døve børn, og 2 specialpædagoger varetager sprog, konsultative og specialpædagogiske forløb i fortrinsvis de private dagtilbud. Der varetages desuden tosprogsforløb i såvel kommunale som private dagtilbud. I forhold til budget 2014 er budgettet forhøjet med kr. vedrørende udmøntning af Antorini -midler. Midlerne er budgettet til specialpædagogisk indsats i privatinstitutioner. 1. behandling Side 30

32 Funktion Daginstitutioner Funktionen omfatter udgifter til dagtilbud til anbragte børn og unge, pædagogiske fripladser på dagsinstitutionsområde samt puljemidler vedrørende LP-modellen (læringsmiljø og pædagogisk analyse). Økonomi for funktion Daginstitutioner Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Dagtilbud anb. børn Pædagogiske fripladser LP-modellen I alt Opdateret: Dagtilbud, anbringelser Antal helårssager 29,0 29,0 29,0 29,0 Gns. pris i kr Indtægter fra andre kommuner Socialpædagogisk friplads: Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde. LP-modellen: Der er desuden afsat en pulje på kr. til forebyggende indsats på daginstitutionsområdet. 1. behandling Side 31

33 Funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber Funktionen omfatter udgifter til opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole. Økonomi for funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Forebyggende indsats I alt Opdateret: I forhold til budget 2014 er budgettet reduceret med kr., som er overført til Bornholms Ungdomsskole. 1. behandling Side 32

34 Funktion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service. Desuden budgetteres der med udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. 72 i lov om social service. Forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 160 i lov om social service budgetteres også under funktionen. Endelig omfatter funktionen udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. Økonomi for funktion Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Plejefamilier Netværkspl. fam Opholdssteder Kost- / efterskoler Egne vær., koll. og koll. opholdst Advokatbistand incl. refusion Plejefamilier, betaling Objektiv finansiering, socialt I alt Opdateret: Plejefamilier Antal helårssager 75,2 72,7 71,3 71,3 Gns. pris i kr behandling Side 33

35 Akutaftale med Familieplejen Bornholm Uddannelse af plejefamilier Korrektion* Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på børne- og ungeområdet* * Korrektion samt besparelse er teknisk placeret under plejefamilier, men skal ikke nødvendigvis udmøntes på posten plejefamilier. Netværksplejefamilier Antal helårssager 5,0 5,0 5,0 5,0 Gns. pris i kr Opholdssteder Antal helårssager 9,5 8,5 8,0 8,0 Gns. pris i kr Kost- og efterskoler Antal helårssager 6,0 6,0 6,0 6,0 Gns. pris i kr Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder Antal helårssager 18,0 18,0 18,0 18,0 Gns. pris i kr Budgettet til advokatbistand, plejefamilier, betaling samt objektiv finansiering er videreført fra budget behandling Side 34

36 Funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 50 a, stk. 1, 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. Udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af 44 i lov om social service hører ligeledes til på denne funktion. Kommunens egne institutioner, Børne- og Familiehuset, Ungehuset samt Løvstikken hører til på denne funktion. Økonomi for funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Børne- og Familiehuset Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Familiecentret Skole- / familierådgiver Ungehuset Løvstikken Støtte i hjemmet Familiebehandling Døgnophold Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barnet Fast kontaktperson for familien Formidling af praktiktilbud Anden hjælp / rådgivning Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver behandling Side 35

37 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver Børnehuse Pulje til forebyggende foranstalt Facility Management I alt Opdateret: Familiebehandling Familiecentret* Skole- / familierådgiver * Vedtaget beslutning om samling af de sociale udføretilbud i lokaler som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge er teknisk placeret under Familiecentret, men skal ikke nødvendigvis udmøntes her. Børne- og Familiehuset Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Overførsler og tilskud I alt Ungehuset Personale Aktiviteter og materialer Socialtilsyn* IT, inventar og materiel Bygninger og grunde I alt * Ungehuset har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Ungehuset afholdes herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen. Løvstikken: Der opereres med en budgetmodel for børne-/ungeaflastning, hvor der er et grundbudget dækkende løn til teamleder, administration, indvendig vedligeholdelse, køkken m.v. Derudover er der et variabelt budget dækkende udgifter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken. Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weekender. Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau. Vedr. voksenaflastning arbejdes der på at udarbejde en budgetmodel. Løvstikken behandling Side 36

38 Personale Aktiviteter og materialer Socialtilsyn* IT, inventar og materiel Bygninger og grunde Takstbetaling I alt * Løvstikken har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Ungehuset afholdes herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Antal helårssager 3,0 3,0 3,0 3,0 Gns. pris i kr Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Egne Behandlingsdel, heldagsskolen DASK 9 pladser Aflastningsordninger Antal helårssager 84,3 82,0 82,0 82,0 Gns. pris i kr Fast kontaktperson for barnet eller den unge Antal helårssager 29,0 29,0 29,0 29,0 Gns. pris i kr Reduktion Fast kontaktperson for hele familien Antal helårssager 5,0 5,0 5,0 5,0 Gns. pris i kr Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge Antal helårssager 1,0 1,0 1,0 1,0 Gns. pris i kr Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Anden hjælp / rådgivning behandling Side 37

39 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte Antal helårssager 56,0 56,0 56,0 56,0 Gns. pris i kr Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemme Antal helårssager 31,0 31,0 31,0 31,0 Gns. pris i kr Pulje til forebyggende foranstaltninger Pulje til forebyggende foranstaltninger behandling Side 38

40 Funktion Døgninstitutioner for børn og unge Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Ligeledes registreres udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service. Økonomi for funktion Døgninstitutioner for børn og unge Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Døgninstitutioner, nedsat funktionsevne Døgninstitutioner, soc. adfærdspr Døgninstitutioner, betaling Hybelordningen I alt Opdateret: Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Antal helårssager 12,0 11,5 11,0 11,0 Gns. pris i kr Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Antal helårssager 1,5 1,0 1,0 1,0 Gns. pris i kr Budgettet til betaling er videreført fra budget behandling Side 39

41 Funktion Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialministeriet efter indstilling fra kommunen, jf. Socialministeriets regler herom. På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. 174, stk. 5 i lov om social service. Økonomi for funktion Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Sikrede døgninst I alt Opdateret: Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de årige. 1. behandling Side 40

42 Funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling efter Servicelovens 11 stk. 3, 4 og 12 Økonomi for funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Videnscentre Konsulentbistand I alt Opdateret: Budgettet til videnscentre er reduceret med kr. fra budget 2015, da Socialstyrelsen / VISO har overtaget ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de landsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området. Tidligere var det finansieret via objektiv finansiering fra kommunerne. Budgettet til konsulent er videreført fra budget behandling Side 41

43 Funktion Sociale formål Funktionen omfatter udgifter til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Økonomi for funktion Sociale formål Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Merudgiftsydelse nedsat funktionsevne Tabt arbejdsfortjeneste Refusion af udgifter til merudgifts. samt tabt arbejdsfortj (50 %) Berigtigelser Sociale formål I alt Opdateret: Kontante ydelser Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, løbende bevilling Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Refusion af udgifter til medudgiftsydelse samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %) I 2017 og 2018 er budgettet til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste korrigeret i henhold til ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste). 1. behandling Side 42

44 Funktion Øvrige sociale formål Funktionen omfatter budget til sorg og krisegruppe samt kommunens SSP arbejde. Økonomi for funktion Øvrige sociale formål Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Sorg og krise SSP I alt Opdateret: Budgettet til sorg og krise er videreført fra budget Forudsætningerne for SSP er følgende: - opsøgende arbejde for børn og unge i alderen år - forebyggende hjemmebesøg - deltagelse i forældremøder - forebyggende arbejde i skolerne (5.-9. kl.) - tværfagligt samarbejde. Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedarbejdere, der er tilknyttet distriktsarbejdet. I forbindelse med budget 2015 er budgettet til SSP øget med kr. årligt, idet det er besluttet at udvide antallet af gadeplansmedarbejdere fra 2 til behandling Side 43

45 Funktion Sekretariat og forvaltninger Funktionen omfatter generelle administrationsudgifter samt administrationshonorar til plejehjemsforeninger. Specifikke administrationsudgifter vedrørende det specialiserede børneområde er placeret på funktion Det specialiserede børneområde. Økonomi for funktion Sekretariat og forvaltninger Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Pulje børn og ungeområdet Myndighed og tilsyn Administration I alt Opdateret: Sekretariat og forvaltninger Pulje børn og ungeområde (teknisk reduktion omorganiseringsprojektet) Myndighed og tilsyn - uddannelse Myndighed og tilsyn øvrige personaleudgifter Myndighed og tilsyn aktiviteter og materialer Myndighed og tilsyn IT, inventar og materiel Administration uddannelse Administration øvrige personaleudgifter Administration aktiviteter og materialer Administration IT, inventar og materiel Administration adm. honorar til plejehjemsforeninger Indtægter behandling Side 44

46 Funktion Det specialiserede børneområde Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere. Økonomi for funktion Det specialiserede børneområde Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Socialpsykologer Myndighed og tilsyn Administration I alt Opdateret: Det specialiserede børneområde Socialpsykologer Myndighed og tilsyn løn Administration løn Administration uddannelse Administration øvrige personaleudgifter Administration aktiviteter og materialer Administration IT, inventar og materiel behandling Side 45

47 Bevilling 13 Undervisning Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Skole, Kultur og Fritid. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtagelsesklasser, skolefritidsordninger og ungdomsskole. Endvidere indeholder bevillingen udgifter til befordring, statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, fællesudgifter samt efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Budgettet er fordelt på følgende afdelinger og områder: Ungdomsskolen, som omfatter 10. klasseskolen og Ungdomsskolen. 10. klasseskolen tilbyder forskellige studieretninger. Ungdomsskolen har en afdeling i hvert af de 4 skoledistrikter samt ungdomsskoleklubber fordelt på øen. Heldagskolen tilbyder undervisning samt fritids- og behandlingstilbud til børn med særlige behov. Kildebakken tilbyder undervisning og skolefritidsordning til udviklingshæmmede børn i skolealderen. Fire distriktsskoler, som omfatter Skole Nord, Paradisbakkeskolen, Hans Rømers Skolen og Rønneskolen med i alt 10 afdelinger samt skolefritidsordninger. Fællesudgifter vedr. skoler. Administration vedr. børn og skole. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret: Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2015-pl Justering af løsøreforsikring Overførsel af budget til Ungdomsskolen, sommerferieaktiviteter Overførsel af budget til Ungdomsskolen, klub Skolernes medfinansiering af trådløs opkobling Korrektion distriktsskolerne Implementering af folkeskolereform, SFO behandling Side 46

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Bevilling 12 Børn og familie

Bevilling 12 Børn og familie Bevilling 12 Børn og familie Beskrivelse Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger - 2019 Specielle bemærkninger 11. september 2015 Indholdsfortegnelse: Bevilling 11 Dagpasning... 2 Bevilling 12 Børn og familie... 11 Bevilling 13 Undervisning... 33 Bevilling 21 Kultur og fritid... 46

Læs mere

Budget 2016. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2016. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2016 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2015 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2018 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2017 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie... 15 13

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet

Budget Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet Budget 2017 Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet Økonomi og Personale - September 2016 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning...

Læs mere

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2017 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2016 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie... 15 13

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet har siden 1. januar 2009 været organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter.

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug - Bilag til 1. budgetopfølgning 1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 3 Undervisning og kultur 22

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Skole- og uddannelsesudvalget Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven

HBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere