Indholdsfortegnelse. DTU kursus 41260: Yachtsejlads - teori og praksis Hold 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. DTU kursus 41260: Yachtsejlads - teori og praksis Hold 8"

Transkript

1 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Beskrivelse af VPP 5 Forsøg 11 Vægtberegning 11 Kræfterne fra sejlene. 12 Beskrivelse af målinger på vandet 13 Krængningsforsøg 16 Krængningsforsøgets resultater 18 Kommentar til krængningsforsøg 20 Resultater 20 Resultatbehandling 21 Sammenligning af måleresultater og VPP-kurve 22 Beskrivelse af VPP-kurven 22 Fejlkilder i VPP 23 Verificering af VPP 24 Konklusion 25 Bilag 26 Bilag 1 VPP matlab koder 26 vpp.m 26 cdclcoef.m 30 FroudeMin.m 31 FroudeMax.m 33 Dragkeel.m 34 FrictionRes.m 34 HeelRes.m 35 Bilag 2 VPP plot for forskellige vindhastigheder 36 Bilag 3 GZ kurve og I-ship data 38

2 4 I n d l e d n i n g Nutidens Sejlbåds designere søger konstant at finde lidt ekstra præstation i deres designs. Der er mange analytiske metoder som en designer kan bruge for at estimere præstation på et skrog: computer performance prediction, tank forsøg og fuld skala 1:1 båd forsøg. Disse værktøjer er værdifulde på mange forskellige niveauer af design spiralen eksempelvis når et projekt lige er påbegyndt, ved modificering af en eksisterende båd eller blot at forstå præstationsparamenterne af en båd så den kan blive sejlet optimalt. Computer performance prediction stammer fra et ambitiøst projekt, udført på Massachusetts Institute of Technologi (MIT) i 1970 erne. Ved at udføre tankforsøg med en fuldskala båd fandt de størrelsen af modstanden på skrog, køl og ror. Sejlkraftkoefficienterne var meget svære at måle, men efter mange timer på vandet og en kolossal mængde af måledata lykkedes det for dem. Ved variation af målinger udvikledes koefficienterne til de matematiske formler, således at de kunne bestemme sejlegenskaberne for alle skrog- og sejltyper. Den matematik der kom ud af tankforsøgene og sejl koefficienterne skabte fundamentet for det vi i dag kalder Velocity Prediction Program (VPP). Formålet med denne rapport er, at fremstille et sådant teoretisk Velocity Prediction Program. Programmet udvikles ud fra betragtninger af kraft- og momentligevægte samt forsøgsbaserede ligninger og verificeres derefter ud fra feltmålinger. Feltmålingerne blev lavet på en DS Matchracer 37, ligesom VPP en er udviklet for samme båd.

3 5 Beskrivelse af VPP Programmet er skrevet i MATLAB. Der er flere årsager til, at netop MATLAB er valgt til dette projekt. Den væsentligste årsag er, at det er forholdsvis enkelt at lave konvergens og iterations løkker i M ATLAB, i forhold til f.eks. Excel. Programmet er bygget op af et hovedprogram og nogle funktioner. I hovedprogrammet foretages de væsentligste beregninger, og i funktionerne foretages der primært interpolation af koefficientværdier fra tabeller, som skal bruges til diverse ligninger. Nedenfor ses flowdiagrammet for programmet, og i det følgende vil hver enkelt del af flowdiagrammet blive beskrevet nøjere. 1. Input af båd data og fysiske konstanter. 2.True vindhastighed og retning. 3. Gæt på bådens hastighed. 4. Gæt på krængning. 5. Bestemmelse af apparent vindhastighed og retning fra vindtrekant. 6. Bestemmelse af aerodynamiske kræfter. 7. Krængnings konvergens. 8. Konvergens af båd hastighed. 9. Flere vindretninger. 10. plotning af VPP diagram. Figur 3 VPP flowdiagram 1 - Input af båd data og fysiske konstanter. Diverse mål for DS 37' One Design Match Racer, samt fysiske konstanter defineres. Målene for DS 37' One Design Match Racer er bestemt udfra udleveret tegninger i auto cad og fra nettet på adressen danishopen.dk/eventinfo/yachts.php.

4 6 2 - True vindhastighed og retning. True vindhastighed, V t er den eneste parameter i hele programmet som man skal definere inden, at programmet køres. Der er i programmet lavet en løkke som sørger for, at man får forskellige true vindretninger, γ i intervallet 29 til 179 grader med et interval på 3 grader. 3 - Gæt på bådens hastighed. Bådens start hastighed, V s er sat til at være 6,8 knob og hastigheden omregnes til meter per sekund for at få det i SI-enheder. 4 - Gæt på krængning. Bådens start krængning, φ, sættes til at være 10 grader. 5 - Bestemmelse af apparent vindhastighed og retning fra vindtrekant. Idet at true vindhastighed og retning, samt bådens hastighed er kendt på dette tidspunkt kan man beregne apparent vindhastighed og retning udfra vindtrekanten fig. 5.2 fra lærebogen. Først beregnes apparent vindhastighed ved hjælp af cosinusrelationen. V a 2 2 = Vt + Vs 2VtVs cos( π γ ) herefter bestemmes apparent vindretning, β udfra cosinusrelationen. β V = a cos 2 s 2 + Va V 2V V s a 2 t 6 - Bestemmelse af aerodynamiske kræfter. På grund af bådens krængning bliver apparent vindhastighed og retning lidt anderledes rundt om sejlet, og dette tages der højde for ved at bestemme den effektive apparent vindhastighed, V awe og retning, βawe ved sejlet. Til at bestemme V awe og βawe anvendes fig fra lærebogen. Først bestemmes to hjælpe apparent vindhastigheder V 1 og V 2 som er henholdsvis langs bevægelsesretningen, og den rigtige vinkel til mast og retning. V V 1 2 = V + V cos( γ ) s t t T sin( γ )cos( φ) Den effektive apparent vindhastighed og retning kan nu bestemmes udfra V awe = V 1 V2 β awe V = arctan 2 V 1 Før at man kan bestemme lift og drag fra sejlet skal lift og dragkoefficienterne for sejlene findes. Det skal lige pointeres, at vi i programmet kun betragter det tilfælde hvor båden er udstyret med et storsejl

5 7 og en jib. Lift og drag koefficienterne for sejlene bestemmes i funktionen clcdcoef.m, hvor lift og drag koefficienterne for henholdsvis storsejlet og jibben bestemmes udfra en lineære interpolation af de data som findes i tabel 1a og 1b i lærebogen på side 149. Som indgangsparameter i interpolationen bruges den effektive apparent vindretning. I lærebogen er det anført at en lineær interpolation af lift og drag koefficienter ikke er den mest optimale metode til at bestemme dem. Men vi har igennem test af programmet fundet ud af at lineær interpolation af koefficienterne giver det bedste resultat. Dette skyldes primært, at man får nogle polynomier for lift og drag koefficienter for henholdsvis storsejlet og jibben, som svinger meget, hvis man prøver at beskrive koefficienterne med polynomier. Dette bevirker at ens lift og drag koefficienter kommer til at variere meget inden for nogle få grader, hvilket medføre at båden vil accelerere forholdsvis meget hvis man bare ændre bådens kurs lidt. Dette er selvfølgeligt fysisk ukorrekt og derfor har vi valgt at bruge lineær interpolation til at bestemme lift og drag koefficienterne. Den endelige liftkoefficient for sejlet findes ved at gange liftkoefficienten for henholdsvis storsejlet og jibben med deres respektive areal og dividere med det samlet sejl areal, A n. C L C = L, main A main A + C n L, jib A jib Den viskose, inducerede og mast/topsides dragkoefficient, bestemmes ved C DP C = D, main A main A + C n D, jib 2 1 CDI = CL + 0, 005 π AR BMAX FA + EHM EMDC CDO = 1, 13 An Den samlede dragkoefficient findes ved at summere de ovenstående koefficienter C = C + C + C D Lift og drag på sejlet kan nu bestemmes på baggrund af de fundne drag- og liftkoefficienter. DP DI DO A jib L = ½C L D = ½C Med det fundne lift og drag kan man beregne den aerodynamiske, F a driving, F x og sejl side kræften, F y fra D ρ ρ air air A V n A V n 2 awe 2 awe F L 2 D 2 a = + F x = sin ε ( h ) Fa

6 8 y 2 a F = F + F 2 x hvor εh er den aerodynamiske drag vinkel. 7 - Krængnings konvergens. Størrelsen af den kraft som virker på sejlet er lige så stor som den der virker på kølen. Hvilket vil sige, at det moment som båden må føle er givet ved ( ) F ( arm + T T ) moment = cos ε ½ + h hvor arm er afstanden fra sejlecenteret til bådens tyngdepunkt. Båden modvirker dette moment med et oprettende moment, RM som er givet ved a k c RM = mg GZ For at bådens krængning er konstant skal RM være lige så stort som moment. Man kan nu bestemme bådens krængning ved at udregne en GZ værdi, og ud fra den kan man bestemme krængningen fra den GZ kurve som er udregnet tidligere. Vi har valgt at medtage det oprettende moment som besætningen giver idet de sidder på kanten af båden. Vi har antaget at man er 6 personer som hver har en vægt på 80 kg. Med denne antagelse kommer udtrykket for GZ til at se således ud GZ = ( moment 80 arm cos( φ) ) 6 2 ρ water g hvor arm 2 er afstand fra personerne til midt på båden, hvor bådens tyngdeakse er. Udfra GZ værdien bestemmes nu bådens aktuelle krængning fra GZ kurven. Hvis den fundne krængning ikke er den samme som den tidligere krængning (start krængningen ved første gennemløb) så går man tilbage til punkt 6 og beregner den aerodynamiske kraft med den ny krængning. Dette forløb gentages indtil at krængningen konvergere. I nogle tilfælde oplever man, at den fundne GZ værdi er større end hvad den kan være i forhold til GZ-kurven, og i dette tilfælde indføres en flattening faktor som ganges på ens C L. Flattening faktor er et udtryk for, at man flader ens sejl, hvorved at moment fra sejlet bliver mindre. Størrelsen af denne flattening faktor afgøres af programmet, idet at der trækkes 0,01 fra den default flattening faktor, som er 1, indtil at man for en GZ-værdi som er mindre eller lige den maksimale tilladelige GZ-værdi. Det har vist sig, at flattening faktoren ligger i intervallet , med en V t på 22 knob. 8 - Konvergens af båd hastighed. Hvis båden skal have en konstant hastighed skal driving kraften, F x være lige modstand, R. Idet at F x er kendt mangler man bare at beregne modstanden. Man har 4 forskellige modstande som virker på båden, nemlig residuary, friktions, krængning og kølens inducerede modstanden. I programmet udregnes de forskellige modstande i hver deres funktion, dog udregnes residuary modstanden i en af de to residuary funktioner alt afhængige af det pågældende Froudetal. Funktionerne heder Dragkeel.m, frictionres.m, FroudeMin.m, FrodeMax.m og heelres.m og de forefindes i bilag 1.

7 9 Friktionsmodstanden udregnes efter Delft formel for friktion som er givet ved hvor hver komponent beregnes ved R = R + F + R F Fcanoebody Fkeel Frudder hvor C R F F = = C F ½V Sρ ( log R 2) 2 s 0,075 n R = n LV ν s hvor S er wetted surface og L er 0,7L wl for canoebody og mean chord for henholdsvis køl og ror. Residuary modstanden, R R beregnes udfra en af formlerne, low og high speed, som ses i lærebogen i henholdsvis Fig 5.18 og Det som er afgørende for hvilken at disse to formler som man skal anvende til beregning af resisduary modstand er ens Froudetal, som er givet ved F n = V s g L wl Proceduren i de to funktioner for resisduary modstand er, at man bruger sit Froudetal som indgangsparameter i en lineær interpolation af konstanterne som indgår i formlerne og derefter beregnes modstand. Krængningsmodstanden beregnes udfra følgende formel. R H 2 = 0 s H n 2,5 ρ V S C F φ hvor C H = T T B T B T T Tc c wl wl 3 6, , , c c Kølens og rorets induceret modstand beregnes i funktion Dragkeel.m. Vi bruger det lift som vi har fundet tidligere til at bestemme en liftkoefficient for kølen og roret C L L = 0,5 ρ water V 2 s A

8 10 udfra denne liftkoefficient er det nu muligt at beregner den induceret dragkoefficient fra følgende udtryk C DI 2 CL = π AR Kølens og rorets induceret modstand bestemmes herefter ved R D 2 = C 0,5 ρ V L water s A Den samlede modstand som virker på båden bliver R = R + R + R + R Hvis den samlede modstand R ikke er lige den drivene kraften, F x så gættes der på en ny båd hastighed og man går tilbage til punkt 5. R F H D 9 - Flere vindretninger Der er i programmet lavet en løkke som køre true vindretningerne fra grader, med et interval på 3 grader Plotning af VPP diagram. Der laves et polært plot at bådens hastighed til de forskellige true vindretninger. Ønsker man nu at køre programmet for en anden true vindhastighed, så må man manuelt gå ind og rette V t til den ønskede værdi.

9 11 F o r s ø g Vægtberegning For at kunne pejle os ind på en kondition har vi lavet en lille vægtberegning. Bådens udrustning, skrog, køl, rør og roof har fået et placering ombord på båden. Alle vægtene er estimeret. Derefter har vi forsøgt at placere disse rundt omring på båden, hvorefter der laves en momentberegning. Udfra disse beregninger er de muligt at finde placeringen af bådens tyngdepunkt LCG, VCG og TCG. LCG = Long. Mom / Total weight VCG = Vert. Mom / Total weight TCG = Tran. Mom / Total weight Dette er vigtig fordi disse tre koordinater meget gerne skulle placerer sig omkring B opdriftscenteret så vores båd kan trimme rigtigt. På følgende skema 1 kan man se vores præliminær vægtberegning. Vægtberegning Hull Wh Emne Vægt [t] LCG [m] TCG VCG [m] Fra AP Fra CL Over BL Rudder Keel Hull Udrustning Wu Emne Vægt [t] LCG [m] TCG VCG [m] Fra AP Fra CL Over BL Rig (total) Roof Total weight W T Emne Vægt [t] LCG [m] TCG VCG [m] Fra AP Fra CL Over BL Total weight LCB LCB-LCG (from AP) skema 1

10 12 Kræfterne fra sejlene. For at kunne finde den fremadrettede kraft fra sejlene er der visse data som skal opgives. Målene kan ses på fig.4. P Højden storfaldet. E Længden af bomliget af storsejlet. I Højden af for trekanten. J Basislinien af for trekanten. As Sejl centeret. LPG Perpendikulæren af længste forsejl. HA Sejlcenteret højde over vanclinie Udfra disse data beregnes de forskellige sejlarealer. Storsejlet: A M = ½ P E Genua: A J = ½ (I 2 +J 2 ) ½ LPG Samt areal af den trekant som dannes af for staget, masten og fordækket. Sejl arealer af DS37 Målte værdier Fig. 4 Sejl arealer Fortrekant: A F = ½ I J Det nominelle areal kan herefter udregnes som: P 13,2 m A M 31,7 m 2 I 14,8 m A F 28,1 m 2 J 3,8 m AS 59,8 m 2 E 4,8 m HA 5,3 m 2 A N = A F + A M A s beregnes som den vægtede afstand mellem A m og A f. Ha er den lodrette afstand fra A s til vandlinien.

11 13 Beskrivelse af målinger på vandet For at verificere det udviklede VPP-program, er der foretaget en række målinger på den rigtige båd (en DS-matchracer). Målingerne er foretaget på følgende måde: Ved start af en måling er bådens stævn lagt i vindøjet, og den aktuelle vindretning er aflæst vha. skibets kompas. Derefter er der valgt en bestemt vinkel, som man ønsker at gå på vinden med. Fx 45 grader, som er en bidevind. Når båden er kommet op i fart markeres et waypoint på en håndholdt GPS-navigater. Derefter aflæses fart og retning med ½ min. interval over 5 min. Ligeledes noteres hældning af båden. Efter de 5 min. markeres et slutwaypoint. Under sidevindssejladserne er besætningen placeret på luv ræling. Målingen gentages ved forskellige vinkler til vinden. Disse vinkler vælges således at de ligger jævnt fordelt mellem bidevind (ca. 45 grad) og læns (90 grad). Samtidig med, at målingerne udføres måles strøm- og vindforhold fra en ledsagerbåd. Vinden er målt i 2 meters højde. Vindens hastighedsprofil antages at følge: Omskrives udtrykket fås følgende sammenhæng: U(h) = k h 1/7 U(h) = U målt,2m h 1/7 / 2 1/7

12 14 25 Vindprofil 20 højde [m] ,5 1 1,5 multiplikationsfaktor Som det ses, varierer hastigheden ikke voldsomt når man kommer over de 2 meter, hvor målingerne er gjort. Det vil derfor være rimeligt at bruge U(h sejlcenter ) som vindhastighed. Dvs. de målte vindhastigheder skal ca. ganges med en faktor 1,2 når man sammenligner med det computerberegnede VPP. Da der under sejladserne altid vil være lidt springende vind i styrke og retning, er det mest præcise at beregne en kurs mellem start- og slutwaypoint, samt en gennemsnitsfart, idet den nøjagtige distance mellem de to waypoint også kendes. Disse to værdier findes i praksis ved at lave en rute på GPS en mellem start- og slutwpt. Den udregner derefter kurs og distance. Farten findes, idet distancen er sejlet på nøjagtig 5 min. Det betyder at alle aflæsninger i de 5 min er overflødige. Alt findes ud fra start og slutwaypoint. Da VPP-programmet viser noget om bådens præstationsevner, og strøm ikke betyder noget for bådens egentlige ydelse, skal de målte hastigheder naturligvis korrigeres for strømmen. Dette gøres på følgende måde:

13 15 Eksempel på korrektion af måling: N (0/360) Strøm V (270) Ø (90) GPS Hast. gennem vandet S (180) Cosinusrelation: a 2 = b 2 + c 2 2bc cos(a) Strøm: 0,29 m/s, 355 grad GPS : 3,40 m/s, 151 grad Mindste vinkel imellem: 156 grad => a 2 = 0, , ,29 3,40 cos(156) => a =3,67 m/s *** De korrigerede værdier er følgende(fra sejlads 9.oktober 01): Måling Vinkel til vinden GPS-fart [m/s] Hastighed efter korrektion for Krængning [grader] (true) [grader] strøm [m/s] ,4 3, ,4 4, ,1 4, ,9 3,6 0 Målingerne fra sejladsen d. 30. okt. er ikke medtaget, da sejladsen foregik med reb i sejlet og størrelsen af rebet ikke kendes.

14 16 De korrigerede værdier kan nu indsættes i et VPP-diagram og sammenlignes med de teoretisk beregnede værdier. Desuden kan krængningen sammenlignes, idet den indikerer om de beregnede krafter og momenter i VPP-programmet er rimelige. Krængningsforsøg Bestemmelse af og kontrol af bådens tyngdepunkt G er især i den lodrette beliggenhed fra projektstadiet gennem bygning og udrustning af størst betydning for bådens stabilitetsforhold. Når et skib eller sejlbåd er færdigbygget og søsat, kan tyngdepunkts beliggenhed bestemmes ved et krængningsforsøg for Let skib dvs. den fuldt færdig båd, uden last, mandskab, proviant, stores og ferskvand. Dette er i praksis den letteste og nøjagtigste metode. Båden flyder som vist på fig.1 i oprejst stilling til vandlinie WL. Dybgangen er kendt teoretisk og man tage to målinger, fra agter- og forskibet for at finde trimmet og dermed kontrollerer deplacementet samt beliggenheden af opdriftscentret B. fig. 1

15 17 Krængningsvægtene(sejlerne) flyttes nu tværskibs, afstand b. Derved flyttes skibets tyngdepunkt fra G til G 1 og skibet krænger fra vandlinie WL til WL 1. Når skibet er i ligevægt i den krængede stilling vil opdriftscenter B 1 og bådens tyngdepunktet G 1 ligge på den sammen lodrette linie gennem metacenter M. Metacenterhøjden M er bestemmende for bådens begyndelsesstabilitet idet stabilitetsmomentet ved små krængninger er bestemt ved: Flytningen af G til G 1 kan udtrykkes ved relationen: M = D GM sin(f ) DGG 1 = w sejler b og GG 1 = w sejler b / D GG 1 er vinkelret på diametralplanet og derfor kan udtrykkes som: GG 1 = GM tan(φ) og GM = GG 1 / tan(φ) Dermed kan der opstilles følgende udtryk til beregning af bådens GM: KM aflæses fra I-ship, så man nu kan finde KG: GM = w sejler b½ /D tan(f ) KG = KM GM For at bestemme GM brugt vi en digital vinkelmåler. Den blev brugt for at måle vinkel udslag φ, under hver forsøg. Forsøgspersonernes tyngdepunkt refereres som Kg og er målt fra basis linien op til taljen. KG LET blev så udrenget ud fra den følgende udtryk: KG LET = ( KG D forsøg Kg w TOTAL ) / D LET Deplacementet blev korrigeret, da der er en forskel i massefylden mellem det vand bådens deplacementkurve er konstrueret for og det vand forsøget foretages i.

16 18 Krængningsforsøgets resultater Dybdegangen blev målt for- og agterskibs og resultaterne ses på skema 1 og på fig. 2 : Måling af dybtegang for- og agterskib (over WL) målt WL[m] Konstruktions WL[m] Agter For Middelværdi Skema 1 fig. 2 Vi tog tre prøver af massefylden fra Skovshoveds havnebassen vist på skema 2, men desværre viste de sig at være meget tvivlsom. Derfor har vi i stedet for brug de data som man kan få hos Denmarks Meteorologisk Instituts hjemmeside. De tager prøver af Øresunds massefylde mange gang om dagen. Vandets massefylde (forsøgets glas: 343g) vol [L] m 3 m[kg] ρ[kg/m 3 ] Forsøg 1 0,485 0,0005 0, ,8 Forsøg 2 0,449 0,0004 0, ,3 Forsøg 3 0,495 0,0005 0, ,0 Middelværdi 970,7 Målt fra DMI hjemmeside: 1013 Skema 2

17 19 Forsøget opstilling kan ses i skema 3 og skema 4 : Masse G af sejler kg z-retning[cm] sejler A 78,2 104 sejler B 92,4 114 sejler C 75,4 110 sejler D 89,2 110 sejler E[måler] Skema 3 Tyngdepunkt af sejler på båden x y z Alle(A,B,C,D) 7 1,6 1,3 Måler (E) 3,6 0,1 1,06 Skema 4 Krængnings momentet og heeling vinklerne blev målet og kan ses i skema 5 : Krængningsvægte Antal personer W MOMENT W TOTAL styrbord heel [grad] bagbord heel [grad] Middel værdi [grad] alle 335,2 400,2 4,7 5,5 5,1 alle 335,2 400,2 5,3 5,3 5,3 alle minus A ,7 4,5 4,1 alle minus A ,6 4,2 3,9 alle minus A & C 181,6 246,6 2,1 2,7 2,4 alle minus A og C 181,6 246,6 2,1 2,4 2,25 Skema 5

18 20 KM T blev så målt fra I-Ship og GM T udregnes som vi har forklaret tidligere. På skema 6 ses resultaterne fra vores målinger og udregninger. Krængningsforsøg og udregning af KG og GM Antal personer LET KM T GM T KG Kg KG LET GM LET alle 4353, ,171 1,769 1,355 0,414 1,407 0,313 1,456 alle 4353, ,171 1,769 1,304 0,465 1,407 0,370 1,399 alle minus A 4275, ,171 1,769 1,318 0,451 1,386 0,375 1,394 alle minus A 4275, ,171 1,769 1,365 0,404 1,386 0,325 1,444 alle minus A & C 4199, ,171 1,769 1,621 0,148 1,364 0,072 1,697 alle minus A og C 4199, ,171 1,769 1,703 0,066 1,364-0,015 1,784 Middelværdier: 0,346 1,423 Skema 6 Kommentar til krængningsforsøg For at få pålidelige måleresultater under et sådant forsøg, er det meget vigtigt at bådens krængning alene forekomme ved flytning af krængningsvægtene. Alle andre ukontrollable påvirkninger på båden skal undgås. Det var vi ikke i stand til at sikrer under vores forsøg. Vi kunne bl.a. ikke måle om der var noget frit vand under dækket. En anden faktor som har haft en indflydelse på vores målinger var, at båden var fortøjet i forskibet (pga. blæsten var fortøjning helt spændt op). Mht. massefylde målingerne var det meget svært at få nogle fornuftige resultater fordi det udstyr vi havde til rådighed var ikke nemme at aflæse data fra plus at der var mange usikkerheder omkring data udstyr (våd forsøgsflaske, våd vægt). Resultater Heel: Under forsøget blæst det omkring 8 m/s og vi er sikker på at dette har haft en indflydelse på vores resultater. Dette kan tydeligt ses på de to sidste forsøg (Alle minus A & C) som giver nogle helt andre udslag. Dem har vi valgt, efter rådgivning af en af vores forlæser, at kigge bort fra. En andet usikkerhed er at krængningsvinklerne er for store. Dvs. at når viklerne er stører end 2,5 o vil den nye opdriftslinie i så fald ikke gå gennem M,og det kan også give nogle afvigelser fra det rigtige tal. Trim: Som det ses er båden trimmet en lille smule for, men dette kan forklares siden vi havde to personer(d, E) ombord, D i forskibet og E i agterskibet som tog målingerne. D er omkring 24,2 kg tunger end E.

19 21 Resultatbehandling De her anviste måleresultater er korrigerede for strømmen den pågældende dag. For at tilpasse 1/ 7 vindstyrken benyttes det, at vinden i en given højde kan beskrives ved: u( h) = k h. Vi antager at vinden i sejlcenterets højde kan repræsentere vinden over hele sejlarealet. Oplyst er u( 2m) vinden i højden 2 m, sejlcenteret på båden er i en højde af 5.2 m. k bliver derfor: k = og 1 / 7 2 hastigheden i sejlcenteret: 5.2m u(5.2) = u(2m) = 1.15 u(2m). 2m Vores målinger blev taget lige omkring kl. 9:35 og vi har derfor valgt først og fremmest at sammenligne vores måleresultater med vindhastigheden 7,9m/s, som fremgår af wind and current / 7 måling SOG(gps) / m/s fart (korrigeret), knob gr. På vinden Vind Vind u(5.2m) knob (u(2m)) m/s 1 3,4 7, ,6 2 4,4 8, ,6 3 4,1 8, ,6 4 3,9 7, ,6 Indsættes ovenstående skema i samme plot som VPP-programmet fås følgende:

20 Det inderste plot er VPP-plot for gennemsnits vindhastigheden taget over 5 min, mens den yderste er den maksimale vindhastighed på 22,3 knob. Punkterne markeret med * er vores måleresultater den pågældende dag. Sammenligning af måleresultater og VPP-kurve Sammenligner vi vores måleresultater med vores VPP, får vi nogle resultater, der ligger utrolig tæt på hinanden. Man kan sige, at vi burde sejle lidt langsommere end vores VPP., da det beregnes ud fra optimale omstændigheder så som optimalt trim, konstant vindhastighed og fladt vand. Ved sammenligning af vores punkter i forhold til VPP-udregninger for middel vindhastighed,7,9 m/s, ses det, at punktet på 45 grader til vinden giver lavere hastighed end VPP-kurven. Grunden hertil kan være at skipper sejlede efter konstant kompaskurs og ikke optimalt efter vinden. På denne kurs kan det have betydet en væsentlig reduktion i hastigheden, hvis vi gik for højt til vinden. Desuden har vi valgt at negligere vindmodstand fra besætning og skrog, som især har indflydelse på krydsbenet. De næste punkter ligger lidt udenfor VPP-kurven. Det kan ikke umiddelbart forklares ved omstændigheder under sejladsen, og vil blive behandlet under fejlkilder i VPP. Beskrivelse af VPP-kurven Vi havde forventet en cirkelbue i intervallet omkring 60 grader til 140 grader, i stil med VPP-plottet for YD 40 i lærebogen.

21 23 Vores plot beskriver ikke en pæn cirkel, men giver derimod væsentligt højere hastigheder i et interval omkring 60 til 90 grader i forhold til vinden. Vi havde nok også regnet med at hastighederne ville aftage ved plat læns. Normalt kan det betale sig at skære lidt, hvilket vores VPP-program ikke viser. Det kan dog nævnes at vores måleresultater i dette område passer fint med VPP en. Fejlkilder i VPP Højde af sejlcenter Vi har beregnet sejlcentret ud fra trekantsberegninger i autocad, men har indsat det virkelige sejlareal oplyst på Dansk Sejlunions hjemmeside. Sejlcentrets placering har direkte indvirkning på momentet fra sejlet og dermed lifte og drag fra kølen. Derudover er der ændringen i vindhastigheden hvis sejlcentret flyttet i lodret retning. Da vindhastigheden ændrer sig som fkt. af højden er det en yderligere tilnærmelse at vi antage vindhastigheden konstant over hele sejlarealet og virkende kun i sejlcentret. Placering af besætning. Under udregningerne har vi antaget at besætningen altid sidder på kanten af båden. Det giver et negativt moment i eksempelvis let vejr og på læns. I disse situationer vil VPP-en give en for lille hastighed som følge af krængningsmodstand. Negligering af modstand fra mandskab. Som før nævnt har vi ikke taget modstanden fra mandskabet med. Medtager vi den vil båden i VPP en få en mindre hastighed i vinkelrummet fra 0 til 90 grader. Mest markant tæt mod vinden. Indførte vi det i programmet ville det muligvis kunne forklare noget af fejlen på det målte punkt ved kurs 44. Våde overflade areal på køl og ror er estimeret og ikke udregnet. Vi har grundet manglende oplysninger om Matchraceren ikke det rigtige areal på kølen og roret. Vi har derfor tilnærmet arealet med tværsnitsarealet. Denne tilnærmelse får igen båden til at sejle hurtigere, således kan det ikke forklare vores forsøgsresultater, der er langsommere end det beregnede.

22 24 V e r i f i c e r i n g a f V P P Vi vil i det følgende sammenligne udvalgte værdier fra VPP programmet med værdier beregnet i bogen. Ved kursen 143 og hastigheden 6.8 knob Friktionsmodstand Bogens værdi [N] Fundet fra VPP [N] Køl 93,6 81,9 Ror 34,0 41,0 Skrog 408,6 505,7 Det ses at vi har fornuftige værdier sammenlignet med bogens. Grunden til afvigelserne er, at vi ikke har ens værdier for våde overfladearealer for henholdsvis køl, ror og skrog. Det skal nævnes, at det våde overfladeareal for køl og ror er beregnet på baggrund af opmålinger i autocad. Skrogets våde overflade er fundet fra I-ship. I-ship medregner dog ikke opdrift fra køl og ror, og vi må derfor regne med at vores våde overfladeareal er en smule mindre i virkeligheden end beregnet. Det skal nu undersøges om de målte krængninger stemmer overens med dem, som man får fra VPP. Kurs [grader] Målt krængning [grader] Krængning fra VPP [grader] 44 23,6 39, ,0 12, ,1 5, ,7 Som det ses, er krængningen for en på kurs 44 grader væsentlig større i VPP end målt. Grunden hertil må være, at vi i VPP indfører en flattening faktor når momentet fra sejlet overskrider den maksimale krængning i GZ kurven. Altså blæser det en vis vindstyrke får vi iflg. VPP en maksimal krængning, mens der i praksis trimmes således at vi får en krængning som giver en optimal hastighed. For at få en optimal krængning slækkes der eksempelvis på storsejlet samt storsejlet flades. Når der skiftes til halvvind forsøger vi igen at opnå en optimal krængning og træk på sejlet. Hvorfor vi her får en større krængning kan umiddelbart kun forklares ved måleusikkerheder. Vinden under sejladsen var ikke helt konstant. Samtidig var de målte krængningsvinkler svære at aflæse nøjagtigt. En anden årsag kan være, at vi ikke har medregnet opdriften fra kølen. Da vores GZ kurve blev konstrueret ud fra I-ship medtog vi ikke opdriften fra køl og ror. Implementering af det ville bevirke en større krængning. De sidste to sidste krængningsvinkler stemmer nogenlunde overens og må derfor siges at understøtte vores VPP.

23 25 K o n k l u s i o n Under sammenligning mellem målte hastigheder og beregnede hastigheder fik vi meget ens resultater. Afgjort inden for de usikkerheder der diskuteres i resultatbehandling. De beregnede hastigheder var dog langsommere end de målte hvilket ikke var forventet. Der var store afvigelser mellem vores beregnede og målte krængningsvinkler. Det er muligt at forklare afvigelser ud fra usikkerheder i VPP og målinger. Under forudsætning af, at vores VPP-program repræsenterer matchracerens sejlegenskaber på fornuftig vis, kan man uddrage den konklusion at matchraceren er konstrueret til at sejle specielt stærkt på kryds og på læns. Det understøttes af vores måleresultater, og er hvad vi kan forvente når båden er lavet til at sejle på en op ned bane. DS37 i aktion.

24 26 B i l a g Bilag 1 VPP matlab koder vpp.m % vpp - Program %############################################# % Notation %############################################# % Vt : True wind speed % Vs : Ship speed % Va : Apparent wind % Beta : Apparent wind angle % L : Lift % D : Drag % Cl : lift coefficient % Cd : Drag coefficient % rho_a : Density of air [kg/m^3] % rho_w : Density of water [kg/m^3] % KnotvsMs : constant to transform unit from knot to m/s % Ss_main : sail area of main % Ss_Genoa : sail area of Genoa % Ss_jib : sail area of jib % Ss_spinnaker : sail area of spinnaker % gamma : Cours angle % Vmg : Speed made good % epselon_a : aerodynamic drag angle % epselon_h : hydrodynamic drag angle % Fa : Aerodynamic force % Fx : Driving force % Ws : Wetted surface % Ws_keel % Ws_rudder % mck : mean cord keel % mcr :mean cord rudder % phi : heel angle % V_awe : effective apparent wind velocity % Beta_awe : effektive apparent wind angle % Bmax : Max beam of yacht % F_A : Average freeboard % EHM : Mast height above sheer % EMDC : Average mast diameter % flat : Flattening faktor %############################################ Vs=[]; speed2=[]; heel=[]; kurs = []; flatning =[]; for itr = 1:51

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission

Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission Faglig rapport fra DMU, nr. 327 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

SO-projekt Marts 2014

SO-projekt Marts 2014 SO-projekt Marts 2014 Matematik A - IT B Kaffeafkøling Lavet af: Mads Hougaard, Philip Elbek og Frederik Bagger Under vejledning af: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Lokalisering af mobile robotter

Lokalisering af mobile robotter Christian Jon Veng Jensen Mikkel Peter Sidoroff Gryning Lokalisering af mobile robotter Navigation i en korridor Bachelor thesis, June 2009 Lokalisering af mobile robotter, Navigation i en korridor Rapporten

Læs mere

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Baseret på noter af Knud Nissen og Bjørn Felsager Kapitel 1: Grafisk løsning af differentialligninger side 1 Kapitel 2: Første

Læs mere

Partiklers energitab ved passage gennem stof

Partiklers energitab ved passage gennem stof Partiklers energitab ved passage gennem stof Skrevet af Heidi Lundgaard Sørensen, Shuhab Hussain, Martin Spangenberg og Rastin Matin. Vejleder: Lektor Hans Bøggild. Afleveringsdato: 31. marts 2008. Resumé

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen

Undersøgelse af RTK Teknikker. Mads Bøgvad Knudsen Undersøgelse af RTK Teknikker Mads Bøgvad Knudsen Kongens Lyngby 2005 Danmarks Tekniske Universitet Informatik og Matematisk Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon+45 45253351,

Læs mere

Nyt kajanlæg i Kangaamiut

Nyt kajanlæg i Kangaamiut Nyt kajanlæg i Kangaamiut FORUNDERSØGELSER, DESIGN, ØKONOMI OG SAMFUNDSKONSEKVENSER (s133725) og Anguteeraq Therkelsen (s133730) 11837 SOMMERPROJEKT ARTEK DTU VEJLEDERE: MORTEN HOLTEGAARD NIELSEN OG KÅRE

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Solskodde - et bevægeligt solpanel

Solskodde - et bevægeligt solpanel Solskodde - et bevægeligt solpanel Termisk og funktionel evaluering Søren Østergaard Jensen SolEnergiCenter Danmark Teknologisk Institut Byfornyelsesselskabet København, C.F. Møllers tegnestue, Steensen

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Kapitel 6. Solen og andre stjerner

Kapitel 6. Solen og andre stjerner Astronominoter 2000. Lærer: Michael A.D. Møller. Side 6-1 Kapitel 6. Solen og andre stjerner 6.1. Introduktion Når man observerer en stjerne på himmelen, afhænger det sete i høj grad af det udstyr, man

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner LEGO OG LABYRINTER Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme Vejleder Torben Braüner 4. semester, forår 2008 NatBas RUC Abstrakt Vi har undersøgt hvilken

Læs mere