HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:"

Transkript

1 HF-INTRO 0/ Plan for introduktionskurset på HF.hf-klasserne involveres i skolens almindelige intro for. klasserne. HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger: Timeforbrug: Udkastet bygger på, at de timer der anvendes til HF-introduktion, deles ud på fagene efter fagenes ugentlige timetal. Det betyder, at hvert fag deltager med ca. lektioner pr. ugentlig skemalagte lektion (50 min. lektioner) i den fælles del. Fælles hyttetur I uge 5 afholdes en fælleshyttetur for de fire hf-klasser over dage, med temaet: teambuilding. Formålet er at styrke kursisternes sociale kompetencer. Den sociale kompetence skal danne grundlag for at kunne udvikle den faglige kompetence igennem projektarbejde. Det er vores erfaring, at HF-kursister ikke altid synes, de har det store behov for at lære hinanden at kende. Flere er flyttet hjemmefra og er i faste parforhold. Hytteturen skal således bidrage til at fremme de sociale kontakter og til at opleve egen betydning for en gruppes vellykkede funktion. Det er vigtigt, at de lærer at respektere hinanden fra start. Projektarbejdet: Der er skemalagt et projekt i dette HF-introduktionskurset, som ligger i uge 5. Kursisterne skal allerede fra start have en fornemmelse af, hvad det vil sige at studere i HF og hvilke arbejdsmetoder der anvendes. Den projektorienterede studieform træner studiekompetencen. Projektarbejde er svært og bør derfor introduceres tidligt. Der lægges i dette projekt ikke vægt på produktet, men på processen og projektarbejde som metode. Det er vigtigt at kursisterne oplever, at det tager tid at opnå en fælles indsigt og at denne arbejdsform også kan støtte indlæringen. De skal lære, at det er vigtigt at overholde aftaler og at de skal lære at benytte faglærerne som vejledere. Endelig er det kendetegnende ved hf erne at de helst vil modtage hjælp fra læreren. De skal lære, at hjælp også kan gives af medkursister. I tiden op til arbejdet med projektet introduceres en række emner (biblioteksorientering, litteratursøgning, basisskrivekursus, IT-kompetencer m.v.) som altid bør anvendes i et projekt, så kursisterne kan se fordelene ved at tilegne sig disse kompetencer. Det første projekt skal have identitet som tema. Følgende fag samarbejder om projektet: Dansk, engelsk, idræt, kreativt fag og kultursamfunds-faggruppen (hi, re, samf). Det er selvfølgelig begrænset, hvor meget faglig dybde man kan nå i denne forholdsvis korte projektperiode,

2 hvor fokus især skal lægges på indlæring af kompetencer, men der er tænkt på følgende stikord: Individuel, gruppe, religiøs, etnisk, national, social og politisk identitet. Grunden til, at identitet er valgt som tema, er, at det er et forholdsvist bredt emne og at alle ovennævnte fag umiddelbart vil kunne indgå i et fagligt samarbejde om dette emne. Temaet identitet kan sammen med temaet for hytteturen (teambuilding) være med til at styrke kursisternes opfattelse af sig selv som studerende både individuelt og som gruppe. Relevansen af temaet bliver ikke mindre af, at begrebet identitet ofte er til debat i det offentlige rum i disse år. Faggrupperne: Faggrupperne (en, da, ma og gerne naturvidenskabelig(geo,bio,ke)) udarbejder screeningsmateriale. Læse- og stavevejleder: Læse-/stavevejlederen udarbejder materiale om læsemetoder, læsetræning m.v. Læse-/stavevejlederen afholder lektioner med hver klasse. Herved bliver han desuden mere synlig, hvilket kan få elever til at benytte ham i højere grad. I samarbejde med Taleinstituttet screenes alle elever i læse- og stavefærdigheder. Studievejlederne: Studievejlederne udarbejder materiale til overordnet studie- og notatteknik og arbejdsvaner. Lektionerne kan herefter afholdes af enten klassens lærere eller studievejleder. Bibliotekar: Bibliotekaren udarbejder materiale til bibliotekssøgning og evt. litteratursøgning. Bibliotekaren afholder bibliotekssøgningskursus. Sproglærerne (dansk og engelsk): Sproglærerne udarbejder screeningsmateriale og materiale til grundgrammatikkursus ( lektioner), som afholdes af engelsklæreren. Matematiklærerne: Matematiklærerne udarbejder screeningsmateriale og materiale til grundmatematikkursus (8 lektioner) og sørger for udarbejdelsen af terminsprøven i foråret. Studiebog (Bekendtgørelsen om studiebog): Karin Olesen står for introduktion af studiebog. Kursisten udfylder studiebogen efter samtale med tutor. En arbejdsgruppe har udarbejdet materiale til introduktion af studiebog samt en vejledning i brug af studiebogen, som dækker kursister, faglærere, studievejleder og skolens leder. Der anvendes en elektronisk studiebog i Lectio. Klassens teamlærere: Teamet i hf aftaler før skoleårets start hvilke lærere der deltager i den fælles hyttetur, og informerer elev-

3 tutorerne om deres opgaver. Øvrigt: Værkstedstimer placeres med en lektion pr. uge/år i tidsrummet 8-5 i såvel. hf og. hf. Detailplanlægning af introduktionskurset Teamet skal tilrettelægge introforløbet med de samme indholdselementer, som indgår i nedenstående oversigt, idet der tages hensyn til de involverede læreres eget skema og til andre medarbejderes mulighed for at deltage. (f.eks. læse- og stavevejleder, bibliotekar, it-vejleder, studievejleder). Skemaet for.q i 008/09 er vedlagt som bilag som afslutning på dette afsnit, og kan bruges som skabelon til planlægningen af arbejdet. Det gøres opmærksom på, at der fortsat står en Hf-mappe på lærerværelset med egnet materiale til mange af introelementerne. Endvidere er en elektronisk hf-mappe under udarbejdelse. Det er op til den enkelte lærer/det enkelte team at vurdere om materialet kan anvendes. Fordelingen af ansvaret for de enkelte elementer blandt klassens lærere fremgår af efterfølgende skema. Hele introduktionsforløbet skal lægges ind i FirstClass og hermed synliggøres for kursisterne, ligesom det skal fremgå af elevernes skema i Lectio. Det er teamlærernes opgave at klargøre for eleverne, hvorfor introduktionskurset afholdes, og hvilke mål der arbejdes efter at opnå. Der bør i den anledning enten udarbejdes et stykke papir om dette, eller udleveres en kopi af bekendtgørelsen. Administrationen skemalægger et klassemøde til at finde sted umiddelbart inden skolestart. Til dette møde er det teamets opgave at sørge for, at den samlede plan for introduktionsforløbets første fire uger er skemalagt. På klassemødet gennemgår teamet hele introduktionsforløbet, og evt. spørgsmål afklares. Den tidlige planlægning muliggør blandt andet, at der strammes op omkring lærernes opfølgning på de ugentlige fokuspunkter i første semester. Hvis der sker ændringer i klassens lærersammensætning inden skolestart, skal administrationen sørge for, at de nødvendige oplysninger tilflyder de relevante lærere. Administrationen underretter teamet om ændringerne. Princippet om, at tre af de fire introduktionsuger har et fastlagt indhold fastholdes, og at de hovedsageligt afvikles i uge,, 5og i skoleåret. Den sidste introduktionsuge afvikles i fagenes undervisning ud fra fælles fokuspunkter. Følgende elementer, som varetages af de anførte faglærere, skal indgå i kurset: Område Antal Tid Ansvarlig lektioner Modtagelse af nye elever 09:00- /8 Team-lærer Introduktion til skolens netværk, lectio og fc :5 Introduktion til skolens rusmiddelpolitik, studie- og Bio-lærer ordensregler, fastlæggelse af klasserumskultur Introduktion til hyttetur Uge Team-lærer Screening? Taleinstituttet Screening - engelsk En-lærer Screening - matematik Ma-lærer Screening dansk Da-lærer Fælles hyttetur for hf - Dollerup dage 0/8+/8 To af klassens lærere

4 Virtuel undervisning Ol Miniprojekt: Vejledning og skrivedage dage Uge Miniprojekt: fremlæggelse Uge Introduktion til studiebog Ol Bibliotekssøgning og litteratursøgning (finder sted i.+. modul på den tildelte dato). modul: studiecenteret. modul: klasselokalet husk at reservere pc-ere.p:..q:.r:.w: LN aftaler tid med Hanne Hanne Nedergaard + én af klassens lærere Power Point En-lærer Excel Ma-lærer Grundgrammatik - engelsk En-lærer Grundmatematik 8 Ma-lærer Basisskrivekursus Da-lærer Introduktion til projektarbejdsmetode Hi-lærer Introduktion til arbejde med logbog Da-lærer Introduktion til synopsis Ks-lærer Introduktion til tutorordning og kompetencekatalog Geo-lærer Rapportskrivning Ke-lærer Screening af elevtyper Da-lærer Introduktion til og arbejde med læsemetoder US Introduktion til taksonomier Hi-lærer Introduktion til studie- og notatteknik, arbejdsvaner studievejleder Studie- og notatteknik i hum/samf Da-lærer Studie- og notatteknik i naturvidenskab/matematik Bio-lærer Projekt: nf og mat. dage Nf- og mat-lærer Introduktion til arbejdsformer (individuelt, Ma-lærer gruppearbejde, pararbejde) Sikkerhed ved laboratoriearbejde Ke-lærer Hf-struktur studievejleder Nedennævnte kompetencer fra intro-kurset skal følges op som fælles fokuspunkter i alle kursisternes fag i de anviste uger: - studie og notat-teknik (uge ) - skriftlig fremstilling (uge ) - mundtlig fremstilling (uge 8) - taksonomier (uge 9) Tutorordning (Bekendtgørelsen om tutordning) - Der anbefales samtaler i. hf og samtaler i.hf. NB: Samtalen er naturligvis individuel og tilpasses den enkelte kursist. - Elevens tutor bør være den samme gennem hele Hf-forløbet. - Det er væsentligt, at tutoren henviser kursisten til relevante instanser som administration, studievejleder, psykolog og læse-stavevejleder. Tutoren bør efterfølgende sikre, at

5 kontakten/kontakterne er etableret. - Mindst en uge før den skemalagte tutorsamtale udleverer tutorerne de konkrete spørgsmål til samtalen. Dette gælder alle samtaler bortset fra den første. - Der skal skrives mødereferat i studiebogen af alle samtaler, bortset fra den første. Referatet skrives af eleven, inden han/hun forlader mødet. - I.HF bør. samtale ligge ultimo august. Formålet med samtalen: introduktionsmøde mellem kursist og tutor; afklaring af kursistens specielle behov. samtale ligge ultimo oktober. Hovedemnet: drøftelse af kursistens udkast til studieprofil, der beskriver hans/hendes aktuelle studiemæssige status; kursistens fagfaglige stærke og svage sider med udgangspunkt i kursistens egen vurdering, de afholdte screeninger og eventuelle faglærerkommentarer.. samtale ligge ultimo januar. Hovedemnet: kursistens kompetenceudvikling, herunder de almene og personlige kompetencer.. samtale ligge primo april. Hovedemnet: kursistens motivation, selv- evaluering, eksamenstræning - I. HF bør. samtale ligge ultimo august. Hovedemnet for samtalen: evaluering af.hf; eksamenserfaringer ; NB: Skolen herunder tutorerne skal naturligvis være særlig opmærksomme på nye kursister, der er kommet til i.hf. samtale ligge medio november. Hovedemnet: Kursistens kompetence - udvikling (fra kursist til studerende?) målsætning(er) for.hf-forløbet.. samtale ligge primo marts. Hovedemnet: Drøftelse af kursistens muligheder for at gennemføre hf tilfredsstillende, kursisten behov for eksamenstræning, afklaring af kursistens uddannelse efter Hfforløbet. Forslag til spørgsmål findes i på skolens hjemmeside under lærervejledninger. Værkstedsundervisning (Bekendtgørelsen om værkstedsundervisning). Der er afsat 50 timer i alt til formålet, dvs. 0 lektioner á 50 min. De 5 lektioner har et fastlagt indhold, de sidste 5 lektioners indhold fastlægges af teamet/lærerne. De fastlagte værkstedstimer fordeles med ca. 0 lektioner i. hf og ca. 5 lektioner i. hf. Indholdet af disse er nedenfor angivet i et skal-katalog. Forslag til indhold i de resterende værkstedstimer er nedenfor angivet i et kan-katalog. Der er følgende organisering af værkstedstimerne citat hentet fra vejledningen: Det anbefales, at klassens lærerteam er ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af værkstedsundervisningen. Skemalægningen skal derfor tage højde for, at lærerteamet skal kunne være til stede i værkstedstimen. Lærerteamet kan i perioder aftale, at andre faglærere overtager værkstedsundervisningen. I den forbindelse kan det være nødvendigt med skemabytninger. I sådanne perioder vil det være hensigtsmæssigt, hvis de lærere, der gennemfører værkstedsundervisningen, refererer til lærerteamet om værkstedsundervisningens formål, indhold og progression. Skal-katalog.hf (min. 0 lektioner) 5

6 Opfølgning på introduktionskursets arbejde med: - læsetræning og læsemetoder (læse-stave vejleder) ( lektion) - taksonomi og metode ( time til hvert fakultet: dansk/engelsk, kultur- og samfundsfaggruppen, naturvidenskabelig faggruppe/matematik ) ( lektioner) - studie- og notatteknik (humaniora/samfundsvidenskabelig, naturvidenskabelig/matematik) ( lektioner) - arbejdsformerne: individuelt arbejde, gruppearbejde og pararbejde ( lektion) - arbejdsformen: projektarbejde ( lektion) - synopsis ( lektion) - den studiemæssige IT-kompetence ( lektioner) - mundtlig fremstilling ( lektion) - skriftlig fremstilling ( lektion) - rapportskrivning ( lektion) - præsentation af karakterskala og andre former for evaluering ( lektion) Træning i prøvefremlæggelse til. hf eksamen (matematik, praktisk/musisk fag, naturvidenskabelig faggruppe) (5 lektioner) Kan-katalog. hf Introduktion til og arbejde med elevtyper/intelligenser Howard Gardner Træning i lektielæsning, der tilrettelægges, så det bliver et led i kursistens kompetenceudvikling. Differentieret undervisning med henblik på kursistens kompetenceudvikling, struktureret forberedelse og selvstændig studiemæssig fordybelse. Skal-katalog.hf (min. 5 lektioner) Opfølgning på værkstedsundervisningen i. hf: - Status fra. hf og erfaringsudveksling om prøvefremlæggelse i. hf ( lektion) - Studiemetoder repeteres både i forhold til kendte og nye fag ( lektioner) - Mundtlig fremstilling ( lektion) - Skriftlig fremstilling ( lektion) Træning i udarbejdelse af den større skriftlige opgave ( lektioner) Præsentation af og træning i udarbejdelse af eksamensprojekt ( lektioner) Træning i prøvefremlæggelse til. hf eksamen (dansk, kultur- og samfundsfaggruppen, engelsk) ( lektioner) Orientering om eksamenstrænings-kursus ( lektion) Kan-katalog. hf Træning i prøvefremlæggelse til. hf eksamen i tilvalgsfag. Differentieret undervisning med henblik på kursistens kompetenceudvikling, struktureret forberedelse og selvstændig studiemæssig fordybelse.

7 Studiebogen (Bekendtgørelsen om studiebogen). Studiebogen skal virke fra skoleårets første dag. Administrationen skal på forhånd have lagt oplysninger ind om eleven. Det er nødvendigt at alle klassens lærere har læseret. Teamet, tutorerne og kursisten skal have skriveret. Lærerne og tutorerne skal læse kursistens studiebog umiddelbart efter tutorsamtalernes afholdelse (gælder ikke første samtale). Tutorerne informerer lærerne når tutorsamtalerne er afholdt. Tiltag til styrkelse af HF-kulturen på Aalborg Katedralskole Der er nedsat et HF-udvalg. Faglige arrangementer på tværs af hf-klasserne (fællestimer, foredrag, projekt) Studietur/ekskursion planlægges så hurtigt som muligt ved skoleårets begyndelse for.hf. Håndhævelse af studie- og ordensreglementet fra starten af skoleåret. Der fastlægges en klasserumskultur som introduceres for klassen. Indarbejdelse af virtuel undervisning Nedenstående er eksempel på introskema for.q 008/09 frem til jul angivelsen af ugernes numre følger ikke skemaet i 00, idet vi starter skoleåret i uge. I skemaet er de grå felter Hf-introduktion og værkstedstimer. De hvide felter er undervisning i fagene. Skemaet indeholder ikke nødvendigvis alle de elementer, der skal indgå for de kommende.hf-klasser. Introskema for.q ugerne -50 Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Intro Intro sammen med resten af skolen MM+tutorer MM+ tutorer Kreative aktiviteter m. idræts-og musiklærere Kreative aktiviteter m. idræts-og musiklærere Koder og intro til skolens netværk Lok.50 CA Screening matematik LN

8 5 Introduktion til hyttetur Introduktion til introforløb LN LN Onsdag den.8.: : Alle nye elever mødes i gården. De modtages af elevtutorer og en teamlærer. Elevtutorerne vil stå med et skilt klassens navn på. Efter en kort velkomst og lidt underholdning går kursister, elevtutorer og lærer til klassen, hvor der informeres om praktiske oplysninger, og kursisterne får en rundvisning på skolen. Torsdag d.. august : Kreative aktiviteter på tværs af klasserne. Nærmere oplysninger følger. Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hyttetur Intro Screening l Intro til tutorordning MO Screening Engelsk SN HF: Overnatningstur til Dollerup Fælles hyttetur for hf-klasserne med fagligt og socialt indhold. Lejrgården Dollerup ved Hvalpsund Tema: Teambuilding. Materialer/program (se mappe) - af klassens lærere + evt. idrætslærer delt med de andre klasser Afgang fra skolen: tirsdag. Kl Introduktion til skolens rusmiddelpolitik, studie- og ordensreglement samt fastlæggelse af klasserumskultur MB lok. 5 Afgang fra Dollerup: onsdag kl. 0.0 Screening læsestave US og taleinstituttet 5 Idrætsdag og introfest : Idrætsdag for alle.g- og.hf-elever. Mere information følger : Pynt af borde : Spisning i skolegården og underholdning. Det smukkest dækkede bord præmieres ud fra en helhedsvurdering, hvor en evt. udeller beklædning indgår. 5 Fællestime: Intro:elevråd, OD, Ydun mm. Sreening af elevtyper MB LN : Oprydning : Fest NB! Prisen for festen er ca. kr. 5 + mad MM deltager ved spisning - lærere deltager i spisning ved festen fredag aften den.8. 8

9 Uge 5 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kursisterne øves i at give og modtage kritik småøvelser i fagene i denne uge. Bibliotekssøgning:.halvdel: biblioteket + MM Basisskrivekursus MM.halvdel:power point+excel LN Bibliotekssøgning:.halvdel: biblioteket + L Grundmatematik LN Basisskrivekursus MM.halvdel:power point+excel LN Grundmatematik LN 5 Introduktion til emne-og projektarbejdsme tode MM Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Projekt Tværfaglig Miniprojekt Ma-on + - time fredag I fagene da, en, ks, id, bk Emne: Identitet Afgrænsning af emne Afgrænsning af emne godkendes af lærerne Grundgrammatik Sn Grundgrammatik Sn Intro til laboratoriearbejde og sikkerhed ved laboratoriearbejde MB Grund matematik LN Grupperne gør sig klar til fremlæggelse Fremlæggelse Se *** 5 Fremlæggelse Fremlæggelse *** PROJEKT 9

10 Vægt på gruppearbejdsproces og mundtlig fremstilling. Kursisterne skal opholde sig på skolen. IT-faciliteter reserveres til alle dage. Afgrænsning af emne godkendes af lærerne. (Der gives løbende feedback). Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Introduktion til arbejdsformer (pararbejde, individuelt arbejde, gruppearbejde) MO Introduktion til synopsis samflærer Ho Grundgrammatik Sn 5 Grundmatematik 5 LN Grundmatematik LN Uge 8 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fokus på Studie og notatteknik Grundgrammatik Sn Studie- og notatteknik i naturvidenskab Opfølgning i fagene ud fra fagruppernes anvisninger Ca. 0-0 timer (se mappe for de enkelte fag) Studie- og notatteknik i hum/samf L 5 Grundmatematik LN Grundmatematik LN 0

11 Uge 9 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fokus på Skriftlig fremstilling i fagene ud fra fagruppernes anvisninger (se mappe) Ca. 0 timer Læse- og stavemetode US Grundgrammatik 5 Sn Læsestavemetode US 5 Rapportskrivning naturfsg MB Uge 0 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fokus på Taksonomier Opfølgning i fagene ud fra faggruppernes anvisninger Ca. 0-0 timer Intro til taksonomier MO Studie- og notatteknik, arbejdsvaner MM Grundgrammatik SN 5 Grundmatematik 8 LN Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fokus på mundtlig

12 fremstilling ud fra faggruppernes anvisninger Ca. 0-0 timer 5 Da: Læs og forstå en tekst-i praksis MM Uge : Efterårsferie Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Hi: læs og forstå en tekst i praksis L Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 En: Læs og forstå en tekst - i praksis Sn Uge 5 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13 5 Træning i gruppearbejde Ho Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Engelsk:skriftlige dimension Sn Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Projekt i dage I den naturvidenskabelige faggruppe samt matematik MO, MB, MD, LN 5 Matematik:skriftlige dimension LN Uge 8 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

14 5 Dansk:skriftlige dimension MM Uge 9 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Kildekritik KL Uge 50 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Links: Læreplan: Vejledning:

15 oduktionskursus_hf.ashx 5

Introtimerne er fordelt til fagene på forhånd efter timetal det giver ca.: DA (10), En (8), ma (10), KS (10), Nf (15), id (4), praktisk/musisk(2)

Introtimerne er fordelt til fagene på forhånd efter timetal det giver ca.: DA (10), En (8), ma (10), KS (10), Nf (15), id (4), praktisk/musisk(2) Indhold HF-introforløb og VU-timer skoleåret 2016-17 Valgfagsretning (1.p og 1.w)... 1 HF-introforløb 1.p og 1.w... 1 Introprojekt og NF-mat projekt... 2 VU-timer 1.p og 1.w... 2 Lektionsfordeling i fagene...

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Værkstedsundervisning toårigt hf Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning toårigt hf Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning toårigt hf Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

HF-introforløb og VU-timer skoleåret Valgfagsretning (1.p og 1.w) Jo,JR,KHL,LHB,ML,Re, SU,TV,TB,UM,UT,VL

HF-introforløb og VU-timer skoleåret Valgfagsretning (1.p og 1.w) Jo,JR,KHL,LHB,ML,Re, SU,TV,TB,UM,UT,VL HF-introforløb og VU-timer skoleåret 2015-16 Valgfagsretning (1.p og 1.w) 1.p 1.w Klassekoordinator UM LB Introteam KHL, UT LC Studievejleder NR Ol Uddannelsesleder LN LN Livø KHL Dagtur Idrætsdag - lærer

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1.

HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. år 1.HF August Mandag den 10.august kl. 9.00: Velkommen til alle

Læs mere

1.HF Studieplanens indhold på 1. år, 1.A, 1.B, 1.D og 1.E Studietimer HF-vejledning/Studievalg Tutorordningen

1.HF Studieplanens indhold på 1. år, 1.A, 1.B, 1.D og 1.E Studietimer HF-vejledning/Studievalg Tutorordningen HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2016-2017. Ajourført 02.08.16 Ændringer står med rød Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. år August Mandag den 8.august kl. 9.00:

Læs mere

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007

Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Introduktionskursus - Hf Vejledning November 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til samt idéer og forslag til den konkrete udmøntning af de enkelte punkter i hf-bekendtgørelsens

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene og valgfagsholdene, herunder fagpakker Studieplanens

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Studiebog Hf. Studiebogen. Indholdet. Om studiebogen. Dine informationer. Navn Navnesen

Studiebog Hf. Studiebogen. Indholdet. Om studiebogen. Dine informationer. Navn Navnesen Studiebog Hf Navn Navnesen Kursistnummer: 99999 Om studiebogen jf. Hf-bekendtgørelsen d. 26/6-2013 Studiebogen er et arbejdsredskab i uddannelsesforløb. Den skal bidrage til, at du kan vurdere udviklingen

Læs mere

Overordnet Studieplan

Overordnet Studieplan Overordnet Studieplan 1. Introduktion til hf-studieplanen for VUC Vestsjælland Nord. Hf-studie-planen for VUC Vestsjælland Nord beskriver, hvorledes vi her på stedet løbende planlægger, gennemfører og

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

A. Tutorordning. Tutorordning og studiebog toårigt hf Vejledning/ Råd og vink August 2010

A. Tutorordning. Tutorordning og studiebog toårigt hf Vejledning/ Råd og vink August 2010 Tutorordning og studiebog toårigt hf Vejledning/ Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de

Læs mere

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

STUDIEPLAN for 1. år

STUDIEPLAN for 1. år STUDIEPLAN for 1. år 2016-2017 Uge Hvad sker der overordnet? 32 Onsdag d. 10/8: kl. 9.15 14.00: intro (se program i Introhæfte 2016) Fredag d. 12/8 kl. 12.30-15: arrangement i Grøndalsparken. Kl. 15: fredagscafé.

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007

Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Tutorordning og studiebog - Hf Vejledning September 2007 Denne vejledning indeholder uddybende og forklarende kommentarer til de enkelte punkter i hfbekendtgørelsens bilag 5 om tutorordning og studiebog

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF&VUC Nordsjælland 2016-17, fælles version pr. 20.06.16 1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene

Læs mere

Spørgsmålene, som dannede baggrund for interviewene, findes s. 3-5 i denne skrivelse.

Spørgsmålene, som dannede baggrund for interviewene, findes s. 3-5 i denne skrivelse. PANG evaluering af første semester for 1g og 1hf december 2016 Nedenstående er PANGs evaluering af 1. semester for 1g og 1hf -årgangen 2016. Baggrunden er to fokusgruppeinterview med repræsentanter for

Læs mere

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Velkommen til HF på Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse. Hf-uddannelsen

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

studietimer Forberedelse til studieturen. Du udfylder studiebogen Studievalg 6. september

studietimer Forberedelse til studieturen. Du udfylder studiebogen Studievalg 6. september HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2016-17. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2. B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Ufærdigt materiale er markeret med gult INTERNE PRØVER OG SKRIFTLIGE OPGAVER PÅ FVGH. Overblik over relevante tidsrum, ansvarlige, skabeloner, etc.

Ufærdigt materiale er markeret med gult INTERNE PRØVER OG SKRIFTLIGE OPGAVER PÅ FVGH. Overblik over relevante tidsrum, ansvarlige, skabeloner, etc. Ufærdigt materiale er markeret med gult INTERNE PRØVER OG SKRIFTLIGE OPGAVER PÅ FVGH Overblik over relevante tidsrum, ansvarlige, skabeloner, etc. STX 1.G AP Undervisning i AP Mundtlig eksamen (uge 45)

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

1220 København K 10.april 2015

1220 København K 10.april 2015 Styrelsen for undervisning og kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K 10.april 2015 Vedrørende Sags nr: 108.09M.271 Skolens har modtaget Kvalitetsstyrelsens svar på skolebesøget d.29.januar og

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Indholdsfortegnelse 1. Klassen..Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

2 0 1 3 / 1 4. Indhold

2 0 1 3 / 1 4. Indhold HF-håndbog Frederiksborg Gymnasium og hf 2 0 1 3 / 1 4 Udgave: 21. august 2013 Indhold 1.1 Skema for introforløbet i 1. HF 1.2 Rammen for miniprojekt i naturfag 1.3 Fælles emne og fælles opgaver i Nf 1.4

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team. Team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrig team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 3 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER

NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER NIELS STEENSENS GYMNASIUM INTROFORLØB FOR 1.g 2016 VELKOMMEN INTROFORLØBETS AKTIVITETER INTROFORLØB PROGRAM: 1.g Her følger programmet for introforløbets aktiviteter. Det normale skema vil du kunne se

Læs mere

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Kompetenceplaner med udgangspunkt i introduktionskursus 1 af 121 Indholdsfortegnelse Inspirationskatalog i forbindelse med hf-konferencen den 11. november 2009 på

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2c Team 1 Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Internationale linie, august 2009 til december 2009, grundforløb HH1E

Internationale linie, august 2009 til december 2009, grundforløb HH1E Linie Internationale linie, august 2009 til december 2009, grundforløb HH1E Studieretning Generel introduktion Mål for lærerteamet Afsætning A, Spansk A og Kulturforståelse C Grundforløbet skal gøre eleverne

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF&VUC Nordsjælland 2015-2016, fælles version pr. 29.07.15 1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene

Læs mere

Overordnet HF-studieplan for Vestegnen HF & VUC 2015-16

Overordnet HF-studieplan for Vestegnen HF & VUC 2015-16 Overordnet HF-studieplan for Vestegnen HF & VUC 2015-16 Introduktion til HF-studieplanen for Vestegnen HF & VUC Hf-studieplanen for Vestegnen HF & VUC beskriver, hvorledes vi løbende planlægger, gennemfører

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 4. april 2008 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115 lærere

Læs mere

Tutorordning på HF på

Tutorordning på HF på Tutorordning på HF på 1 Alle HF-elever på Rosborg Gymnasium & HF har en tutor tilknyttet. Din tutor en af dine faglærere, som du skal have en række samtaler med i løbet af din skolegang. Formålet med at

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

DHO-plan til lærerne

DHO-plan til lærerne DHO-plan til lærerne 2017-18 For langt de fleste elever er DHO første gang, de skal skrive en længere sammenhængende fremstilling. Fra grundskolen er de vant til at arbejde projektorienteret, skrive synopser

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Denne kvalitetsplan er udarbejdet i foråret 2010 og træder i kraft pr. 1. august 2010. Indsatsområder: At udvikle kvaliteten af skolens arbejde er selvfølgelig vigtigt

Læs mere

Fleksibel planlægning

Fleksibel planlægning Disposition 1. Strukturen over tre semestre tre muligheder 2. Hvad tænker vi i Tønder (når vi tænker)? 3. Hvilke? 4. Projekter undervejs 5. Progression og projekter 6. Professionsorientering 7. Eksamensformen

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Team 2 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 for hh1e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 4

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g

Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g hhx-uddannelsen 2017-2018 Evalueringsstrategi og eksamensplan - for elever i 1.g Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium valueringsstrategi for Hjørring Gymnasium - Gældende for årgang 2017 og frem valueringsstrategien er en strategi for skolens evalueringsprocedure med fokus på den enkelte elevs personlige og faglige udvikling.

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1Gt. Teamleder: Nina Tutorer: Aleksander og Emil

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1Gt. Teamleder: Nina Tutorer: Aleksander og Emil Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1Gt Teamleder: Nina Tutorer: Aleksander og Emil Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder

Læs mere

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g

VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g VHGs vejledning til eksamens-at i 3.g - 2018 Til sommereksamen i 3.g - 2018 skal du op i AT (almen studieforberedelse). Det er en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i din afleverede synopsis (er

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Dag/lektion Lærer Emne Opgaver og diverse

Dag/lektion Lærer Emne Opgaver og diverse Kultur- og sprogtemadagene i hhx 1y og 1x uge 48 2016 Vi arbejder med bogen Analyse af kultur og sprog som hovedbog. Vi har gennemgået kapitel 1-4 (kap. 5 er gennemgået i Dansk på ny), dette danner forudsætninger

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Hvem er vi? Line Thorsteinsson (LR) Teamleder for klassen Biologi og idræt 1z i biologi på A-niveau og nogle af jer til idræt på c-niveau Tutorerne

Læs mere

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Overordnet HF-studieplan for Vestegnen HF & VUC

Overordnet HF-studieplan for Vestegnen HF & VUC Overordnet HF-studieplan for Vestegnen HF & VUC 2016-17 Introduktion til HF-studieplanen for Vestegnen HF & VUC Hf-studieplanen for Vestegnen HF & VUC beskriver, hvorledes vi løbende planlægger, gennemfører

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2017 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau.

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Fag på HF Niveauer Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Nogle niveauer er obligatoriske, og andre kan du vælge som valgfag på 2.år. Når du engang er færdig,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium

Evalueringsstrategi for Hjørring Gymnasium valueringsstrategi for Hjørring Gymnasium - Gældende for årgang 2017 og frem valueringsstrategien er en strategi for skolens evalueringsprocedure med fokus på den enkelte elevs personlige og faglige udvikling.

Læs mere

Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG

Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG Progressionsplan for skriftligheden på ÅSG Siden sommeren 2010 har alle 1. g'ere afviklet en del af deres elevtid på skolen. Fra 2011 gælder det også 2. g'erne, og fra skoleåret 2012-2013 har alle skolens

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Til bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland. Den 20. januar Hermed indkaldes bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland til møde

Bestyrelsesmøde. Til bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland. Den 20. januar Hermed indkaldes bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland til møde Til bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland Den 20. januar 2015 Bestyrelsesmøde Hermed indkaldes bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland til møde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 15-17 På Sporet 8b, Aalborg. Dagsorden

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Træningsprojekt på Frb. VUF

Træningsprojekt på Frb. VUF 2015 Træningsprojekt på Frb. VUF Af Thorbjørn Jensen Frederiksberg VUF Idræt 0-B Formalia På Hf og stx s B-niveau er der krav om udarbejdelse og gennemførelse af eget træningsprojekt af 5-7 ugers varighed.

Læs mere