HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:"

Transkript

1 HF-INTRO 0/ Plan for introduktionskurset på HF.hf-klasserne involveres i skolens almindelige intro for. klasserne. HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger: Timeforbrug: Udkastet bygger på, at de timer der anvendes til HF-introduktion, deles ud på fagene efter fagenes ugentlige timetal. Det betyder, at hvert fag deltager med ca. lektioner pr. ugentlig skemalagte lektion (50 min. lektioner) i den fælles del. Fælles hyttetur I uge 5 afholdes en fælleshyttetur for de fire hf-klasser over dage, med temaet: teambuilding. Formålet er at styrke kursisternes sociale kompetencer. Den sociale kompetence skal danne grundlag for at kunne udvikle den faglige kompetence igennem projektarbejde. Det er vores erfaring, at HF-kursister ikke altid synes, de har det store behov for at lære hinanden at kende. Flere er flyttet hjemmefra og er i faste parforhold. Hytteturen skal således bidrage til at fremme de sociale kontakter og til at opleve egen betydning for en gruppes vellykkede funktion. Det er vigtigt, at de lærer at respektere hinanden fra start. Projektarbejdet: Der er skemalagt et projekt i dette HF-introduktionskurset, som ligger i uge 5. Kursisterne skal allerede fra start have en fornemmelse af, hvad det vil sige at studere i HF og hvilke arbejdsmetoder der anvendes. Den projektorienterede studieform træner studiekompetencen. Projektarbejde er svært og bør derfor introduceres tidligt. Der lægges i dette projekt ikke vægt på produktet, men på processen og projektarbejde som metode. Det er vigtigt at kursisterne oplever, at det tager tid at opnå en fælles indsigt og at denne arbejdsform også kan støtte indlæringen. De skal lære, at det er vigtigt at overholde aftaler og at de skal lære at benytte faglærerne som vejledere. Endelig er det kendetegnende ved hf erne at de helst vil modtage hjælp fra læreren. De skal lære, at hjælp også kan gives af medkursister. I tiden op til arbejdet med projektet introduceres en række emner (biblioteksorientering, litteratursøgning, basisskrivekursus, IT-kompetencer m.v.) som altid bør anvendes i et projekt, så kursisterne kan se fordelene ved at tilegne sig disse kompetencer. Det første projekt skal have identitet som tema. Følgende fag samarbejder om projektet: Dansk, engelsk, idræt, kreativt fag og kultursamfunds-faggruppen (hi, re, samf). Det er selvfølgelig begrænset, hvor meget faglig dybde man kan nå i denne forholdsvis korte projektperiode,

2 hvor fokus især skal lægges på indlæring af kompetencer, men der er tænkt på følgende stikord: Individuel, gruppe, religiøs, etnisk, national, social og politisk identitet. Grunden til, at identitet er valgt som tema, er, at det er et forholdsvist bredt emne og at alle ovennævnte fag umiddelbart vil kunne indgå i et fagligt samarbejde om dette emne. Temaet identitet kan sammen med temaet for hytteturen (teambuilding) være med til at styrke kursisternes opfattelse af sig selv som studerende både individuelt og som gruppe. Relevansen af temaet bliver ikke mindre af, at begrebet identitet ofte er til debat i det offentlige rum i disse år. Faggrupperne: Faggrupperne (en, da, ma og gerne naturvidenskabelig(geo,bio,ke)) udarbejder screeningsmateriale. Læse- og stavevejleder: Læse-/stavevejlederen udarbejder materiale om læsemetoder, læsetræning m.v. Læse-/stavevejlederen afholder lektioner med hver klasse. Herved bliver han desuden mere synlig, hvilket kan få elever til at benytte ham i højere grad. I samarbejde med Taleinstituttet screenes alle elever i læse- og stavefærdigheder. Studievejlederne: Studievejlederne udarbejder materiale til overordnet studie- og notatteknik og arbejdsvaner. Lektionerne kan herefter afholdes af enten klassens lærere eller studievejleder. Bibliotekar: Bibliotekaren udarbejder materiale til bibliotekssøgning og evt. litteratursøgning. Bibliotekaren afholder bibliotekssøgningskursus. Sproglærerne (dansk og engelsk): Sproglærerne udarbejder screeningsmateriale og materiale til grundgrammatikkursus ( lektioner), som afholdes af engelsklæreren. Matematiklærerne: Matematiklærerne udarbejder screeningsmateriale og materiale til grundmatematikkursus (8 lektioner) og sørger for udarbejdelsen af terminsprøven i foråret. Studiebog (Bekendtgørelsen om studiebog): Karin Olesen står for introduktion af studiebog. Kursisten udfylder studiebogen efter samtale med tutor. En arbejdsgruppe har udarbejdet materiale til introduktion af studiebog samt en vejledning i brug af studiebogen, som dækker kursister, faglærere, studievejleder og skolens leder. Der anvendes en elektronisk studiebog i Lectio. Klassens teamlærere: Teamet i hf aftaler før skoleårets start hvilke lærere der deltager i den fælles hyttetur, og informerer elev-

3 tutorerne om deres opgaver. Øvrigt: Værkstedstimer placeres med en lektion pr. uge/år i tidsrummet 8-5 i såvel. hf og. hf. Detailplanlægning af introduktionskurset Teamet skal tilrettelægge introforløbet med de samme indholdselementer, som indgår i nedenstående oversigt, idet der tages hensyn til de involverede læreres eget skema og til andre medarbejderes mulighed for at deltage. (f.eks. læse- og stavevejleder, bibliotekar, it-vejleder, studievejleder). Skemaet for.q i 008/09 er vedlagt som bilag som afslutning på dette afsnit, og kan bruges som skabelon til planlægningen af arbejdet. Det gøres opmærksom på, at der fortsat står en Hf-mappe på lærerværelset med egnet materiale til mange af introelementerne. Endvidere er en elektronisk hf-mappe under udarbejdelse. Det er op til den enkelte lærer/det enkelte team at vurdere om materialet kan anvendes. Fordelingen af ansvaret for de enkelte elementer blandt klassens lærere fremgår af efterfølgende skema. Hele introduktionsforløbet skal lægges ind i FirstClass og hermed synliggøres for kursisterne, ligesom det skal fremgå af elevernes skema i Lectio. Det er teamlærernes opgave at klargøre for eleverne, hvorfor introduktionskurset afholdes, og hvilke mål der arbejdes efter at opnå. Der bør i den anledning enten udarbejdes et stykke papir om dette, eller udleveres en kopi af bekendtgørelsen. Administrationen skemalægger et klassemøde til at finde sted umiddelbart inden skolestart. Til dette møde er det teamets opgave at sørge for, at den samlede plan for introduktionsforløbets første fire uger er skemalagt. På klassemødet gennemgår teamet hele introduktionsforløbet, og evt. spørgsmål afklares. Den tidlige planlægning muliggør blandt andet, at der strammes op omkring lærernes opfølgning på de ugentlige fokuspunkter i første semester. Hvis der sker ændringer i klassens lærersammensætning inden skolestart, skal administrationen sørge for, at de nødvendige oplysninger tilflyder de relevante lærere. Administrationen underretter teamet om ændringerne. Princippet om, at tre af de fire introduktionsuger har et fastlagt indhold fastholdes, og at de hovedsageligt afvikles i uge,, 5og i skoleåret. Den sidste introduktionsuge afvikles i fagenes undervisning ud fra fælles fokuspunkter. Følgende elementer, som varetages af de anførte faglærere, skal indgå i kurset: Område Antal Tid Ansvarlig lektioner Modtagelse af nye elever 09:00- /8 Team-lærer Introduktion til skolens netværk, lectio og fc :5 Introduktion til skolens rusmiddelpolitik, studie- og Bio-lærer ordensregler, fastlæggelse af klasserumskultur Introduktion til hyttetur Uge Team-lærer Screening? Taleinstituttet Screening - engelsk En-lærer Screening - matematik Ma-lærer Screening dansk Da-lærer Fælles hyttetur for hf - Dollerup dage 0/8+/8 To af klassens lærere

4 Virtuel undervisning Ol Miniprojekt: Vejledning og skrivedage dage Uge Miniprojekt: fremlæggelse Uge Introduktion til studiebog Ol Bibliotekssøgning og litteratursøgning (finder sted i.+. modul på den tildelte dato). modul: studiecenteret. modul: klasselokalet husk at reservere pc-ere.p:..q:.r:.w: LN aftaler tid med Hanne Hanne Nedergaard + én af klassens lærere Power Point En-lærer Excel Ma-lærer Grundgrammatik - engelsk En-lærer Grundmatematik 8 Ma-lærer Basisskrivekursus Da-lærer Introduktion til projektarbejdsmetode Hi-lærer Introduktion til arbejde med logbog Da-lærer Introduktion til synopsis Ks-lærer Introduktion til tutorordning og kompetencekatalog Geo-lærer Rapportskrivning Ke-lærer Screening af elevtyper Da-lærer Introduktion til og arbejde med læsemetoder US Introduktion til taksonomier Hi-lærer Introduktion til studie- og notatteknik, arbejdsvaner studievejleder Studie- og notatteknik i hum/samf Da-lærer Studie- og notatteknik i naturvidenskab/matematik Bio-lærer Projekt: nf og mat. dage Nf- og mat-lærer Introduktion til arbejdsformer (individuelt, Ma-lærer gruppearbejde, pararbejde) Sikkerhed ved laboratoriearbejde Ke-lærer Hf-struktur studievejleder Nedennævnte kompetencer fra intro-kurset skal følges op som fælles fokuspunkter i alle kursisternes fag i de anviste uger: - studie og notat-teknik (uge ) - skriftlig fremstilling (uge ) - mundtlig fremstilling (uge 8) - taksonomier (uge 9) Tutorordning (Bekendtgørelsen om tutordning) - Der anbefales samtaler i. hf og samtaler i.hf. NB: Samtalen er naturligvis individuel og tilpasses den enkelte kursist. - Elevens tutor bør være den samme gennem hele Hf-forløbet. - Det er væsentligt, at tutoren henviser kursisten til relevante instanser som administration, studievejleder, psykolog og læse-stavevejleder. Tutoren bør efterfølgende sikre, at

5 kontakten/kontakterne er etableret. - Mindst en uge før den skemalagte tutorsamtale udleverer tutorerne de konkrete spørgsmål til samtalen. Dette gælder alle samtaler bortset fra den første. - Der skal skrives mødereferat i studiebogen af alle samtaler, bortset fra den første. Referatet skrives af eleven, inden han/hun forlader mødet. - I.HF bør. samtale ligge ultimo august. Formålet med samtalen: introduktionsmøde mellem kursist og tutor; afklaring af kursistens specielle behov. samtale ligge ultimo oktober. Hovedemnet: drøftelse af kursistens udkast til studieprofil, der beskriver hans/hendes aktuelle studiemæssige status; kursistens fagfaglige stærke og svage sider med udgangspunkt i kursistens egen vurdering, de afholdte screeninger og eventuelle faglærerkommentarer.. samtale ligge ultimo januar. Hovedemnet: kursistens kompetenceudvikling, herunder de almene og personlige kompetencer.. samtale ligge primo april. Hovedemnet: kursistens motivation, selv- evaluering, eksamenstræning - I. HF bør. samtale ligge ultimo august. Hovedemnet for samtalen: evaluering af.hf; eksamenserfaringer ; NB: Skolen herunder tutorerne skal naturligvis være særlig opmærksomme på nye kursister, der er kommet til i.hf. samtale ligge medio november. Hovedemnet: Kursistens kompetence - udvikling (fra kursist til studerende?) målsætning(er) for.hf-forløbet.. samtale ligge primo marts. Hovedemnet: Drøftelse af kursistens muligheder for at gennemføre hf tilfredsstillende, kursisten behov for eksamenstræning, afklaring af kursistens uddannelse efter Hfforløbet. Forslag til spørgsmål findes i på skolens hjemmeside under lærervejledninger. Værkstedsundervisning (Bekendtgørelsen om værkstedsundervisning). Der er afsat 50 timer i alt til formålet, dvs. 0 lektioner á 50 min. De 5 lektioner har et fastlagt indhold, de sidste 5 lektioners indhold fastlægges af teamet/lærerne. De fastlagte værkstedstimer fordeles med ca. 0 lektioner i. hf og ca. 5 lektioner i. hf. Indholdet af disse er nedenfor angivet i et skal-katalog. Forslag til indhold i de resterende værkstedstimer er nedenfor angivet i et kan-katalog. Der er følgende organisering af værkstedstimerne citat hentet fra vejledningen: Det anbefales, at klassens lærerteam er ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af værkstedsundervisningen. Skemalægningen skal derfor tage højde for, at lærerteamet skal kunne være til stede i værkstedstimen. Lærerteamet kan i perioder aftale, at andre faglærere overtager værkstedsundervisningen. I den forbindelse kan det være nødvendigt med skemabytninger. I sådanne perioder vil det være hensigtsmæssigt, hvis de lærere, der gennemfører værkstedsundervisningen, refererer til lærerteamet om værkstedsundervisningens formål, indhold og progression. Skal-katalog.hf (min. 0 lektioner) 5

6 Opfølgning på introduktionskursets arbejde med: - læsetræning og læsemetoder (læse-stave vejleder) ( lektion) - taksonomi og metode ( time til hvert fakultet: dansk/engelsk, kultur- og samfundsfaggruppen, naturvidenskabelig faggruppe/matematik ) ( lektioner) - studie- og notatteknik (humaniora/samfundsvidenskabelig, naturvidenskabelig/matematik) ( lektioner) - arbejdsformerne: individuelt arbejde, gruppearbejde og pararbejde ( lektion) - arbejdsformen: projektarbejde ( lektion) - synopsis ( lektion) - den studiemæssige IT-kompetence ( lektioner) - mundtlig fremstilling ( lektion) - skriftlig fremstilling ( lektion) - rapportskrivning ( lektion) - præsentation af karakterskala og andre former for evaluering ( lektion) Træning i prøvefremlæggelse til. hf eksamen (matematik, praktisk/musisk fag, naturvidenskabelig faggruppe) (5 lektioner) Kan-katalog. hf Introduktion til og arbejde med elevtyper/intelligenser Howard Gardner Træning i lektielæsning, der tilrettelægges, så det bliver et led i kursistens kompetenceudvikling. Differentieret undervisning med henblik på kursistens kompetenceudvikling, struktureret forberedelse og selvstændig studiemæssig fordybelse. Skal-katalog.hf (min. 5 lektioner) Opfølgning på værkstedsundervisningen i. hf: - Status fra. hf og erfaringsudveksling om prøvefremlæggelse i. hf ( lektion) - Studiemetoder repeteres både i forhold til kendte og nye fag ( lektioner) - Mundtlig fremstilling ( lektion) - Skriftlig fremstilling ( lektion) Træning i udarbejdelse af den større skriftlige opgave ( lektioner) Præsentation af og træning i udarbejdelse af eksamensprojekt ( lektioner) Træning i prøvefremlæggelse til. hf eksamen (dansk, kultur- og samfundsfaggruppen, engelsk) ( lektioner) Orientering om eksamenstrænings-kursus ( lektion) Kan-katalog. hf Træning i prøvefremlæggelse til. hf eksamen i tilvalgsfag. Differentieret undervisning med henblik på kursistens kompetenceudvikling, struktureret forberedelse og selvstændig studiemæssig fordybelse.

7 Studiebogen (Bekendtgørelsen om studiebogen). Studiebogen skal virke fra skoleårets første dag. Administrationen skal på forhånd have lagt oplysninger ind om eleven. Det er nødvendigt at alle klassens lærere har læseret. Teamet, tutorerne og kursisten skal have skriveret. Lærerne og tutorerne skal læse kursistens studiebog umiddelbart efter tutorsamtalernes afholdelse (gælder ikke første samtale). Tutorerne informerer lærerne når tutorsamtalerne er afholdt. Tiltag til styrkelse af HF-kulturen på Aalborg Katedralskole Der er nedsat et HF-udvalg. Faglige arrangementer på tværs af hf-klasserne (fællestimer, foredrag, projekt) Studietur/ekskursion planlægges så hurtigt som muligt ved skoleårets begyndelse for.hf. Håndhævelse af studie- og ordensreglementet fra starten af skoleåret. Der fastlægges en klasserumskultur som introduceres for klassen. Indarbejdelse af virtuel undervisning Nedenstående er eksempel på introskema for.q 008/09 frem til jul angivelsen af ugernes numre følger ikke skemaet i 00, idet vi starter skoleåret i uge. I skemaet er de grå felter Hf-introduktion og værkstedstimer. De hvide felter er undervisning i fagene. Skemaet indeholder ikke nødvendigvis alle de elementer, der skal indgå for de kommende.hf-klasser. Introskema for.q ugerne -50 Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Intro Intro sammen med resten af skolen MM+tutorer MM+ tutorer Kreative aktiviteter m. idræts-og musiklærere Kreative aktiviteter m. idræts-og musiklærere Koder og intro til skolens netværk Lok.50 CA Screening matematik LN

8 5 Introduktion til hyttetur Introduktion til introforløb LN LN Onsdag den.8.: : Alle nye elever mødes i gården. De modtages af elevtutorer og en teamlærer. Elevtutorerne vil stå med et skilt klassens navn på. Efter en kort velkomst og lidt underholdning går kursister, elevtutorer og lærer til klassen, hvor der informeres om praktiske oplysninger, og kursisterne får en rundvisning på skolen. Torsdag d.. august : Kreative aktiviteter på tværs af klasserne. Nærmere oplysninger følger. Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hyttetur Intro Screening l Intro til tutorordning MO Screening Engelsk SN HF: Overnatningstur til Dollerup Fælles hyttetur for hf-klasserne med fagligt og socialt indhold. Lejrgården Dollerup ved Hvalpsund Tema: Teambuilding. Materialer/program (se mappe) - af klassens lærere + evt. idrætslærer delt med de andre klasser Afgang fra skolen: tirsdag. Kl Introduktion til skolens rusmiddelpolitik, studie- og ordensreglement samt fastlæggelse af klasserumskultur MB lok. 5 Afgang fra Dollerup: onsdag kl. 0.0 Screening læsestave US og taleinstituttet 5 Idrætsdag og introfest : Idrætsdag for alle.g- og.hf-elever. Mere information følger : Pynt af borde : Spisning i skolegården og underholdning. Det smukkest dækkede bord præmieres ud fra en helhedsvurdering, hvor en evt. udeller beklædning indgår. 5 Fællestime: Intro:elevråd, OD, Ydun mm. Sreening af elevtyper MB LN : Oprydning : Fest NB! Prisen for festen er ca. kr. 5 + mad MM deltager ved spisning - lærere deltager i spisning ved festen fredag aften den.8. 8

9 Uge 5 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kursisterne øves i at give og modtage kritik småøvelser i fagene i denne uge. Bibliotekssøgning:.halvdel: biblioteket + MM Basisskrivekursus MM.halvdel:power point+excel LN Bibliotekssøgning:.halvdel: biblioteket + L Grundmatematik LN Basisskrivekursus MM.halvdel:power point+excel LN Grundmatematik LN 5 Introduktion til emne-og projektarbejdsme tode MM Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Projekt Tværfaglig Miniprojekt Ma-on + - time fredag I fagene da, en, ks, id, bk Emne: Identitet Afgrænsning af emne Afgrænsning af emne godkendes af lærerne Grundgrammatik Sn Grundgrammatik Sn Intro til laboratoriearbejde og sikkerhed ved laboratoriearbejde MB Grund matematik LN Grupperne gør sig klar til fremlæggelse Fremlæggelse Se *** 5 Fremlæggelse Fremlæggelse *** PROJEKT 9

10 Vægt på gruppearbejdsproces og mundtlig fremstilling. Kursisterne skal opholde sig på skolen. IT-faciliteter reserveres til alle dage. Afgrænsning af emne godkendes af lærerne. (Der gives løbende feedback). Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Introduktion til arbejdsformer (pararbejde, individuelt arbejde, gruppearbejde) MO Introduktion til synopsis samflærer Ho Grundgrammatik Sn 5 Grundmatematik 5 LN Grundmatematik LN Uge 8 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fokus på Studie og notatteknik Grundgrammatik Sn Studie- og notatteknik i naturvidenskab Opfølgning i fagene ud fra fagruppernes anvisninger Ca. 0-0 timer (se mappe for de enkelte fag) Studie- og notatteknik i hum/samf L 5 Grundmatematik LN Grundmatematik LN 0

11 Uge 9 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fokus på Skriftlig fremstilling i fagene ud fra fagruppernes anvisninger (se mappe) Ca. 0 timer Læse- og stavemetode US Grundgrammatik 5 Sn Læsestavemetode US 5 Rapportskrivning naturfsg MB Uge 0 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fokus på Taksonomier Opfølgning i fagene ud fra faggruppernes anvisninger Ca. 0-0 timer Intro til taksonomier MO Studie- og notatteknik, arbejdsvaner MM Grundgrammatik SN 5 Grundmatematik 8 LN Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fokus på mundtlig

12 fremstilling ud fra faggruppernes anvisninger Ca. 0-0 timer 5 Da: Læs og forstå en tekst-i praksis MM Uge : Efterårsferie Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Hi: læs og forstå en tekst i praksis L Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 En: Læs og forstå en tekst - i praksis Sn Uge 5 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13 5 Træning i gruppearbejde Ho Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Engelsk:skriftlige dimension Sn Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Projekt i dage I den naturvidenskabelige faggruppe samt matematik MO, MB, MD, LN 5 Matematik:skriftlige dimension LN Uge 8 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

14 5 Dansk:skriftlige dimension MM Uge 9 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Kildekritik KL Uge 50 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Links: Læreplan: https://www.retsinformation.dk/forms/r00.aspx?id=9#b Vejledning:

15 oduktionskursus_hf.ashx 5

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015

Indholdsplan. Ågård Efterskole Skoleåret 2014-2015 Indholdsplan Skoleåret 2014-2015 1 Indhold VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL HERUNDER HOVEDSIGTET I LOVENS FORMÅLSPARAGRAF OM LIVSOPLYSNING, FOLKEOPLYSNING OG DEMOKRATISK DANNELSE... 5 VÆRDIGRUNDLAG:... 5 FORMÅL:...

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere