HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:"

Transkript

1 HF-INTRO 0/ Plan for introduktionskurset på HF.hf-klasserne involveres i skolens almindelige intro for. klasserne. HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger: Timeforbrug: Udkastet bygger på, at de timer der anvendes til HF-introduktion, deles ud på fagene efter fagenes ugentlige timetal. Det betyder, at hvert fag deltager med ca. lektioner pr. ugentlig skemalagte lektion (50 min. lektioner) i den fælles del. Fælles hyttetur I uge 5 afholdes en fælleshyttetur for de fire hf-klasser over dage, med temaet: teambuilding. Formålet er at styrke kursisternes sociale kompetencer. Den sociale kompetence skal danne grundlag for at kunne udvikle den faglige kompetence igennem projektarbejde. Det er vores erfaring, at HF-kursister ikke altid synes, de har det store behov for at lære hinanden at kende. Flere er flyttet hjemmefra og er i faste parforhold. Hytteturen skal således bidrage til at fremme de sociale kontakter og til at opleve egen betydning for en gruppes vellykkede funktion. Det er vigtigt, at de lærer at respektere hinanden fra start. Projektarbejdet: Der er skemalagt et projekt i dette HF-introduktionskurset, som ligger i uge 5. Kursisterne skal allerede fra start have en fornemmelse af, hvad det vil sige at studere i HF og hvilke arbejdsmetoder der anvendes. Den projektorienterede studieform træner studiekompetencen. Projektarbejde er svært og bør derfor introduceres tidligt. Der lægges i dette projekt ikke vægt på produktet, men på processen og projektarbejde som metode. Det er vigtigt at kursisterne oplever, at det tager tid at opnå en fælles indsigt og at denne arbejdsform også kan støtte indlæringen. De skal lære, at det er vigtigt at overholde aftaler og at de skal lære at benytte faglærerne som vejledere. Endelig er det kendetegnende ved hf erne at de helst vil modtage hjælp fra læreren. De skal lære, at hjælp også kan gives af medkursister. I tiden op til arbejdet med projektet introduceres en række emner (biblioteksorientering, litteratursøgning, basisskrivekursus, IT-kompetencer m.v.) som altid bør anvendes i et projekt, så kursisterne kan se fordelene ved at tilegne sig disse kompetencer. Det første projekt skal have identitet som tema. Følgende fag samarbejder om projektet: Dansk, engelsk, idræt, kreativt fag og kultursamfunds-faggruppen (hi, re, samf). Det er selvfølgelig begrænset, hvor meget faglig dybde man kan nå i denne forholdsvis korte projektperiode,

2 hvor fokus især skal lægges på indlæring af kompetencer, men der er tænkt på følgende stikord: Individuel, gruppe, religiøs, etnisk, national, social og politisk identitet. Grunden til, at identitet er valgt som tema, er, at det er et forholdsvist bredt emne og at alle ovennævnte fag umiddelbart vil kunne indgå i et fagligt samarbejde om dette emne. Temaet identitet kan sammen med temaet for hytteturen (teambuilding) være med til at styrke kursisternes opfattelse af sig selv som studerende både individuelt og som gruppe. Relevansen af temaet bliver ikke mindre af, at begrebet identitet ofte er til debat i det offentlige rum i disse år. Faggrupperne: Faggrupperne (en, da, ma og gerne naturvidenskabelig(geo,bio,ke)) udarbejder screeningsmateriale. Læse- og stavevejleder: Læse-/stavevejlederen udarbejder materiale om læsemetoder, læsetræning m.v. Læse-/stavevejlederen afholder lektioner med hver klasse. Herved bliver han desuden mere synlig, hvilket kan få elever til at benytte ham i højere grad. I samarbejde med Taleinstituttet screenes alle elever i læse- og stavefærdigheder. Studievejlederne: Studievejlederne udarbejder materiale til overordnet studie- og notatteknik og arbejdsvaner. Lektionerne kan herefter afholdes af enten klassens lærere eller studievejleder. Bibliotekar: Bibliotekaren udarbejder materiale til bibliotekssøgning og evt. litteratursøgning. Bibliotekaren afholder bibliotekssøgningskursus. Sproglærerne (dansk og engelsk): Sproglærerne udarbejder screeningsmateriale og materiale til grundgrammatikkursus ( lektioner), som afholdes af engelsklæreren. Matematiklærerne: Matematiklærerne udarbejder screeningsmateriale og materiale til grundmatematikkursus (8 lektioner) og sørger for udarbejdelsen af terminsprøven i foråret. Studiebog (Bekendtgørelsen om studiebog): Karin Olesen står for introduktion af studiebog. Kursisten udfylder studiebogen efter samtale med tutor. En arbejdsgruppe har udarbejdet materiale til introduktion af studiebog samt en vejledning i brug af studiebogen, som dækker kursister, faglærere, studievejleder og skolens leder. Der anvendes en elektronisk studiebog i Lectio. Klassens teamlærere: Teamet i hf aftaler før skoleårets start hvilke lærere der deltager i den fælles hyttetur, og informerer elev-

3 tutorerne om deres opgaver. Øvrigt: Værkstedstimer placeres med en lektion pr. uge/år i tidsrummet 8-5 i såvel. hf og. hf. Detailplanlægning af introduktionskurset Teamet skal tilrettelægge introforløbet med de samme indholdselementer, som indgår i nedenstående oversigt, idet der tages hensyn til de involverede læreres eget skema og til andre medarbejderes mulighed for at deltage. (f.eks. læse- og stavevejleder, bibliotekar, it-vejleder, studievejleder). Skemaet for.q i 008/09 er vedlagt som bilag som afslutning på dette afsnit, og kan bruges som skabelon til planlægningen af arbejdet. Det gøres opmærksom på, at der fortsat står en Hf-mappe på lærerværelset med egnet materiale til mange af introelementerne. Endvidere er en elektronisk hf-mappe under udarbejdelse. Det er op til den enkelte lærer/det enkelte team at vurdere om materialet kan anvendes. Fordelingen af ansvaret for de enkelte elementer blandt klassens lærere fremgår af efterfølgende skema. Hele introduktionsforløbet skal lægges ind i FirstClass og hermed synliggøres for kursisterne, ligesom det skal fremgå af elevernes skema i Lectio. Det er teamlærernes opgave at klargøre for eleverne, hvorfor introduktionskurset afholdes, og hvilke mål der arbejdes efter at opnå. Der bør i den anledning enten udarbejdes et stykke papir om dette, eller udleveres en kopi af bekendtgørelsen. Administrationen skemalægger et klassemøde til at finde sted umiddelbart inden skolestart. Til dette møde er det teamets opgave at sørge for, at den samlede plan for introduktionsforløbets første fire uger er skemalagt. På klassemødet gennemgår teamet hele introduktionsforløbet, og evt. spørgsmål afklares. Den tidlige planlægning muliggør blandt andet, at der strammes op omkring lærernes opfølgning på de ugentlige fokuspunkter i første semester. Hvis der sker ændringer i klassens lærersammensætning inden skolestart, skal administrationen sørge for, at de nødvendige oplysninger tilflyder de relevante lærere. Administrationen underretter teamet om ændringerne. Princippet om, at tre af de fire introduktionsuger har et fastlagt indhold fastholdes, og at de hovedsageligt afvikles i uge,, 5og i skoleåret. Den sidste introduktionsuge afvikles i fagenes undervisning ud fra fælles fokuspunkter. Følgende elementer, som varetages af de anførte faglærere, skal indgå i kurset: Område Antal Tid Ansvarlig lektioner Modtagelse af nye elever 09:00- /8 Team-lærer Introduktion til skolens netværk, lectio og fc :5 Introduktion til skolens rusmiddelpolitik, studie- og Bio-lærer ordensregler, fastlæggelse af klasserumskultur Introduktion til hyttetur Uge Team-lærer Screening? Taleinstituttet Screening - engelsk En-lærer Screening - matematik Ma-lærer Screening dansk Da-lærer Fælles hyttetur for hf - Dollerup dage 0/8+/8 To af klassens lærere

4 Virtuel undervisning Ol Miniprojekt: Vejledning og skrivedage dage Uge Miniprojekt: fremlæggelse Uge Introduktion til studiebog Ol Bibliotekssøgning og litteratursøgning (finder sted i.+. modul på den tildelte dato). modul: studiecenteret. modul: klasselokalet husk at reservere pc-ere.p:..q:.r:.w: LN aftaler tid med Hanne Hanne Nedergaard + én af klassens lærere Power Point En-lærer Excel Ma-lærer Grundgrammatik - engelsk En-lærer Grundmatematik 8 Ma-lærer Basisskrivekursus Da-lærer Introduktion til projektarbejdsmetode Hi-lærer Introduktion til arbejde med logbog Da-lærer Introduktion til synopsis Ks-lærer Introduktion til tutorordning og kompetencekatalog Geo-lærer Rapportskrivning Ke-lærer Screening af elevtyper Da-lærer Introduktion til og arbejde med læsemetoder US Introduktion til taksonomier Hi-lærer Introduktion til studie- og notatteknik, arbejdsvaner studievejleder Studie- og notatteknik i hum/samf Da-lærer Studie- og notatteknik i naturvidenskab/matematik Bio-lærer Projekt: nf og mat. dage Nf- og mat-lærer Introduktion til arbejdsformer (individuelt, Ma-lærer gruppearbejde, pararbejde) Sikkerhed ved laboratoriearbejde Ke-lærer Hf-struktur studievejleder Nedennævnte kompetencer fra intro-kurset skal følges op som fælles fokuspunkter i alle kursisternes fag i de anviste uger: - studie og notat-teknik (uge ) - skriftlig fremstilling (uge ) - mundtlig fremstilling (uge 8) - taksonomier (uge 9) Tutorordning (Bekendtgørelsen om tutordning) - Der anbefales samtaler i. hf og samtaler i.hf. NB: Samtalen er naturligvis individuel og tilpasses den enkelte kursist. - Elevens tutor bør være den samme gennem hele Hf-forløbet. - Det er væsentligt, at tutoren henviser kursisten til relevante instanser som administration, studievejleder, psykolog og læse-stavevejleder. Tutoren bør efterfølgende sikre, at

5 kontakten/kontakterne er etableret. - Mindst en uge før den skemalagte tutorsamtale udleverer tutorerne de konkrete spørgsmål til samtalen. Dette gælder alle samtaler bortset fra den første. - Der skal skrives mødereferat i studiebogen af alle samtaler, bortset fra den første. Referatet skrives af eleven, inden han/hun forlader mødet. - I.HF bør. samtale ligge ultimo august. Formålet med samtalen: introduktionsmøde mellem kursist og tutor; afklaring af kursistens specielle behov. samtale ligge ultimo oktober. Hovedemnet: drøftelse af kursistens udkast til studieprofil, der beskriver hans/hendes aktuelle studiemæssige status; kursistens fagfaglige stærke og svage sider med udgangspunkt i kursistens egen vurdering, de afholdte screeninger og eventuelle faglærerkommentarer.. samtale ligge ultimo januar. Hovedemnet: kursistens kompetenceudvikling, herunder de almene og personlige kompetencer.. samtale ligge primo april. Hovedemnet: kursistens motivation, selv- evaluering, eksamenstræning - I. HF bør. samtale ligge ultimo august. Hovedemnet for samtalen: evaluering af.hf; eksamenserfaringer ; NB: Skolen herunder tutorerne skal naturligvis være særlig opmærksomme på nye kursister, der er kommet til i.hf. samtale ligge medio november. Hovedemnet: Kursistens kompetence - udvikling (fra kursist til studerende?) målsætning(er) for.hf-forløbet.. samtale ligge primo marts. Hovedemnet: Drøftelse af kursistens muligheder for at gennemføre hf tilfredsstillende, kursisten behov for eksamenstræning, afklaring af kursistens uddannelse efter Hfforløbet. Forslag til spørgsmål findes i på skolens hjemmeside under lærervejledninger. Værkstedsundervisning (Bekendtgørelsen om værkstedsundervisning). Der er afsat 50 timer i alt til formålet, dvs. 0 lektioner á 50 min. De 5 lektioner har et fastlagt indhold, de sidste 5 lektioners indhold fastlægges af teamet/lærerne. De fastlagte værkstedstimer fordeles med ca. 0 lektioner i. hf og ca. 5 lektioner i. hf. Indholdet af disse er nedenfor angivet i et skal-katalog. Forslag til indhold i de resterende værkstedstimer er nedenfor angivet i et kan-katalog. Der er følgende organisering af værkstedstimerne citat hentet fra vejledningen: Det anbefales, at klassens lærerteam er ansvarlig for planlægningen og gennemførelsen af værkstedsundervisningen. Skemalægningen skal derfor tage højde for, at lærerteamet skal kunne være til stede i værkstedstimen. Lærerteamet kan i perioder aftale, at andre faglærere overtager værkstedsundervisningen. I den forbindelse kan det være nødvendigt med skemabytninger. I sådanne perioder vil det være hensigtsmæssigt, hvis de lærere, der gennemfører værkstedsundervisningen, refererer til lærerteamet om værkstedsundervisningens formål, indhold og progression. Skal-katalog.hf (min. 0 lektioner) 5

6 Opfølgning på introduktionskursets arbejde med: - læsetræning og læsemetoder (læse-stave vejleder) ( lektion) - taksonomi og metode ( time til hvert fakultet: dansk/engelsk, kultur- og samfundsfaggruppen, naturvidenskabelig faggruppe/matematik ) ( lektioner) - studie- og notatteknik (humaniora/samfundsvidenskabelig, naturvidenskabelig/matematik) ( lektioner) - arbejdsformerne: individuelt arbejde, gruppearbejde og pararbejde ( lektion) - arbejdsformen: projektarbejde ( lektion) - synopsis ( lektion) - den studiemæssige IT-kompetence ( lektioner) - mundtlig fremstilling ( lektion) - skriftlig fremstilling ( lektion) - rapportskrivning ( lektion) - præsentation af karakterskala og andre former for evaluering ( lektion) Træning i prøvefremlæggelse til. hf eksamen (matematik, praktisk/musisk fag, naturvidenskabelig faggruppe) (5 lektioner) Kan-katalog. hf Introduktion til og arbejde med elevtyper/intelligenser Howard Gardner Træning i lektielæsning, der tilrettelægges, så det bliver et led i kursistens kompetenceudvikling. Differentieret undervisning med henblik på kursistens kompetenceudvikling, struktureret forberedelse og selvstændig studiemæssig fordybelse. Skal-katalog.hf (min. 5 lektioner) Opfølgning på værkstedsundervisningen i. hf: - Status fra. hf og erfaringsudveksling om prøvefremlæggelse i. hf ( lektion) - Studiemetoder repeteres både i forhold til kendte og nye fag ( lektioner) - Mundtlig fremstilling ( lektion) - Skriftlig fremstilling ( lektion) Træning i udarbejdelse af den større skriftlige opgave ( lektioner) Præsentation af og træning i udarbejdelse af eksamensprojekt ( lektioner) Træning i prøvefremlæggelse til. hf eksamen (dansk, kultur- og samfundsfaggruppen, engelsk) ( lektioner) Orientering om eksamenstrænings-kursus ( lektion) Kan-katalog. hf Træning i prøvefremlæggelse til. hf eksamen i tilvalgsfag. Differentieret undervisning med henblik på kursistens kompetenceudvikling, struktureret forberedelse og selvstændig studiemæssig fordybelse.

7 Studiebogen (Bekendtgørelsen om studiebogen). Studiebogen skal virke fra skoleårets første dag. Administrationen skal på forhånd have lagt oplysninger ind om eleven. Det er nødvendigt at alle klassens lærere har læseret. Teamet, tutorerne og kursisten skal have skriveret. Lærerne og tutorerne skal læse kursistens studiebog umiddelbart efter tutorsamtalernes afholdelse (gælder ikke første samtale). Tutorerne informerer lærerne når tutorsamtalerne er afholdt. Tiltag til styrkelse af HF-kulturen på Aalborg Katedralskole Der er nedsat et HF-udvalg. Faglige arrangementer på tværs af hf-klasserne (fællestimer, foredrag, projekt) Studietur/ekskursion planlægges så hurtigt som muligt ved skoleårets begyndelse for.hf. Håndhævelse af studie- og ordensreglementet fra starten af skoleåret. Der fastlægges en klasserumskultur som introduceres for klassen. Indarbejdelse af virtuel undervisning Nedenstående er eksempel på introskema for.q 008/09 frem til jul angivelsen af ugernes numre følger ikke skemaet i 00, idet vi starter skoleåret i uge. I skemaet er de grå felter Hf-introduktion og værkstedstimer. De hvide felter er undervisning i fagene. Skemaet indeholder ikke nødvendigvis alle de elementer, der skal indgå for de kommende.hf-klasser. Introskema for.q ugerne -50 Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Intro Intro sammen med resten af skolen MM+tutorer MM+ tutorer Kreative aktiviteter m. idræts-og musiklærere Kreative aktiviteter m. idræts-og musiklærere Koder og intro til skolens netværk Lok.50 CA Screening matematik LN

8 5 Introduktion til hyttetur Introduktion til introforløb LN LN Onsdag den.8.: : Alle nye elever mødes i gården. De modtages af elevtutorer og en teamlærer. Elevtutorerne vil stå med et skilt klassens navn på. Efter en kort velkomst og lidt underholdning går kursister, elevtutorer og lærer til klassen, hvor der informeres om praktiske oplysninger, og kursisterne får en rundvisning på skolen. Torsdag d.. august : Kreative aktiviteter på tværs af klasserne. Nærmere oplysninger følger. Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hyttetur Intro Screening l Intro til tutorordning MO Screening Engelsk SN HF: Overnatningstur til Dollerup Fælles hyttetur for hf-klasserne med fagligt og socialt indhold. Lejrgården Dollerup ved Hvalpsund Tema: Teambuilding. Materialer/program (se mappe) - af klassens lærere + evt. idrætslærer delt med de andre klasser Afgang fra skolen: tirsdag. Kl Introduktion til skolens rusmiddelpolitik, studie- og ordensreglement samt fastlæggelse af klasserumskultur MB lok. 5 Afgang fra Dollerup: onsdag kl. 0.0 Screening læsestave US og taleinstituttet 5 Idrætsdag og introfest : Idrætsdag for alle.g- og.hf-elever. Mere information følger : Pynt af borde : Spisning i skolegården og underholdning. Det smukkest dækkede bord præmieres ud fra en helhedsvurdering, hvor en evt. udeller beklædning indgår. 5 Fællestime: Intro:elevråd, OD, Ydun mm. Sreening af elevtyper MB LN : Oprydning : Fest NB! Prisen for festen er ca. kr. 5 + mad MM deltager ved spisning - lærere deltager i spisning ved festen fredag aften den.8. 8

9 Uge 5 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kursisterne øves i at give og modtage kritik småøvelser i fagene i denne uge. Bibliotekssøgning:.halvdel: biblioteket + MM Basisskrivekursus MM.halvdel:power point+excel LN Bibliotekssøgning:.halvdel: biblioteket + L Grundmatematik LN Basisskrivekursus MM.halvdel:power point+excel LN Grundmatematik LN 5 Introduktion til emne-og projektarbejdsme tode MM Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Projekt Tværfaglig Miniprojekt Ma-on + - time fredag I fagene da, en, ks, id, bk Emne: Identitet Afgrænsning af emne Afgrænsning af emne godkendes af lærerne Grundgrammatik Sn Grundgrammatik Sn Intro til laboratoriearbejde og sikkerhed ved laboratoriearbejde MB Grund matematik LN Grupperne gør sig klar til fremlæggelse Fremlæggelse Se *** 5 Fremlæggelse Fremlæggelse *** PROJEKT 9

10 Vægt på gruppearbejdsproces og mundtlig fremstilling. Kursisterne skal opholde sig på skolen. IT-faciliteter reserveres til alle dage. Afgrænsning af emne godkendes af lærerne. (Der gives løbende feedback). Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Introduktion til arbejdsformer (pararbejde, individuelt arbejde, gruppearbejde) MO Introduktion til synopsis samflærer Ho Grundgrammatik Sn 5 Grundmatematik 5 LN Grundmatematik LN Uge 8 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fokus på Studie og notatteknik Grundgrammatik Sn Studie- og notatteknik i naturvidenskab Opfølgning i fagene ud fra fagruppernes anvisninger Ca. 0-0 timer (se mappe for de enkelte fag) Studie- og notatteknik i hum/samf L 5 Grundmatematik LN Grundmatematik LN 0

11 Uge 9 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fokus på Skriftlig fremstilling i fagene ud fra fagruppernes anvisninger (se mappe) Ca. 0 timer Læse- og stavemetode US Grundgrammatik 5 Sn Læsestavemetode US 5 Rapportskrivning naturfsg MB Uge 0 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fokus på Taksonomier Opfølgning i fagene ud fra faggruppernes anvisninger Ca. 0-0 timer Intro til taksonomier MO Studie- og notatteknik, arbejdsvaner MM Grundgrammatik SN 5 Grundmatematik 8 LN Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fokus på mundtlig

12 fremstilling ud fra faggruppernes anvisninger Ca. 0-0 timer 5 Da: Læs og forstå en tekst-i praksis MM Uge : Efterårsferie Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Hi: læs og forstå en tekst i praksis L Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 En: Læs og forstå en tekst - i praksis Sn Uge 5 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

13 5 Træning i gruppearbejde Ho Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Engelsk:skriftlige dimension Sn Uge Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Projekt i dage I den naturvidenskabelige faggruppe samt matematik MO, MB, MD, LN 5 Matematik:skriftlige dimension LN Uge 8 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

14 5 Dansk:skriftlige dimension MM Uge 9 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Kildekritik KL Uge 50 Lektion Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Links: Læreplan: https://www.retsinformation.dk/forms/r00.aspx?id=9#b Vejledning:

15 oduktionskursus_hf.ashx 5

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

2 0 1 3 / 1 4. Indhold

2 0 1 3 / 1 4. Indhold HF-håndbog Frederiksborg Gymnasium og hf 2 0 1 3 / 1 4 Udgave: 21. august 2013 Indhold 1.1 Skema for introforløbet i 1. HF 1.2 Rammen for miniprojekt i naturfag 1.3 Fælles emne og fælles opgaver i Nf 1.4

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Kompetenceplaner med udgangspunkt i introduktionskursus 1 af 121 Indholdsfortegnelse Inspirationskatalog i forbindelse med hf-konferencen den 11. november 2009 på

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

1220 København K 10.april 2015

1220 København K 10.april 2015 Styrelsen for undervisning og kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K 10.april 2015 Vedrørende Sags nr: 108.09M.271 Skolens har modtaget Kvalitetsstyrelsens svar på skolebesøget d.29.januar og

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Tutorordning på HF på

Tutorordning på HF på Tutorordning på HF på 1 Alle HF-elever på Rosborg Gymnasium & HF har en tutor tilknyttet. Din tutor en af dine faglærere, som du skal have en række samtaler med i løbet af din skolegang. Formålet med at

Læs mere

HF2-1. år 15-16 Studieplan

HF2-1. år 15-16 Studieplan HF2-1. år 15-16 Studieplan Team Klasseleder MP Klasse: 1.0 1o 2015 uge fælles Værkstedstimer dansk engelsk naturfag matematik ks 34 Klasseleder: Klasserumskultur: konfliktløsning, ensomme unge Klassens

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Manual til studiebogen i Ludus Web

Manual til studiebogen i Ludus Web Manual til studiebogen i Ludus Web Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem Ludus og LudusWeb! Ludus er det system som de studerende meldes ind i, når de kommer på VUC, det er kun administrative

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf UDKAST AF 8. MAJ 2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf I medfør af 10, stk. 4, 11, stk. 2, 14, stk. 3, 15, stk. 2, 16, stk. 4, 17, 25, 35, stk. 1, 36, stk. 3, 37, stk. 3, 38, stk. 2, og 41,

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015.

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. 3.Sem/1.sem 2015 Uge Sommerferie AT AP og NV Fagene Andet 32 33 Onsdag 12/8: kl. 9-11: AR (på FA) kl. 12-16: Kursusdag om it-brug

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Teammanual for hf2 2015-16

Teammanual for hf2 2015-16 Rammerne for hf2-teamenes arbejde: Teammanual for hf2 2015-16 Hf2 1. år: Der afholdes 15 teammøder inkl. teamdagen i august og 3 TUS. Hf2 2. år: Der afholdes 10 teammøder inkl. teamdagen i august og 3

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Orientering til nye lærere 2013

Orientering til nye lærere 2013 Orientering til nye lærere 2013 1 Kære nye kollega. I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, som vi håber kan være til nytte i forbindelse med dit nye job på Aalborg Katedralskole. På skolens

Læs mere

Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e 2015-16, v5 26/8, 2015

Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e 2015-16, v5 26/8, 2015 Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e 2015-16, v5 26/8, 2015 De to første uger (33-34): Onsdag 12/8 Torsdag 13/8: Mandag 17/8: Kl. 9-11: AR (på FA) Kl. 12-16: Kursusdag om it-brug: LudusWeb:

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Kursuslederen Opgaver, udfordringer og forslag til løsninger

Kursuslederen Opgaver, udfordringer og forslag til løsninger Formål Kursuslederen Opgaver, udfordringer og forslag til løsninger At give inspiration til, hvordan man kan udfylde kursuslederrollen og skabe en god PG-kultur på gymnasiet. Disposition Præsentation Strukturen

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

mellem den 1. og den 5. i hver måned

mellem den 1. og den 5. i hver måned Til hver klasse på skolen er knyttet et lærerteam i 1g og 2g to lærere og i 3g én lærer. Teamets overordnede ansvar er at kvalificere, koordinere og udvikle den undervisning, som foregår i klassen. Teamets

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. 2hf. Skoleåret 2015-16

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. 2hf. Skoleåret 2015-16 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 2hf Skoleåret 2015-16 Redaktionen afsluttet juni / 2015 Elevhæfte for årgang 2014-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH

Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH Projektnummer 127766 Næstved Gymnasium og HF Kontaktperson: Henrik Nevers Næstved dec. 2012 Projektets formål At eleverne/kursisterne opnår højere karakterer

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis

Introduktion til design: Fagets mål, indhold, krav og arbejdsformer Basic design: introducerende teori og praksis Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC HF enkeltfag Design C Linda Bendiks

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere

Introduktion af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Ifølge Århus Skolevæsens personalepolitik skal der: Ved introduktion af nyansatte lægges vægt på, at den ansatte får en god velkomst og informeres om regler og overenskomster

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Studie- og kompetenceplan

Studie- og kompetenceplan Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: Planlægning, notatteknik læringsstrategi 1 - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. - kende til basal notatteknik både

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole

læsning indskoling trivsel og undervisningsmiljø sund mad/skole Al-Hilal skolen Evaluering Ifølge Friskolelovens krav til evaluering i de frie skoler skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål ANNONCE! Titel: Type: Indhold: Omlagt skriftlighed Internt mini-udviklingsprojekt

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal:

Revisionsnummer: 4 15.06.2010. Udarbejdet af: SL/USJ. Efter at have gennemført modulet er det målet, at den studerende skal: Side 1 af 5 Formål Den studerende skal bibringes de færdigheder der er nødvendige for at opnå effektivt udbytte af projektorganiseret undervisning, herunder informationssøgning, projektstyring og udarbejdelse

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere