indhentning af børneattester En håndbog for lokalforeninger og landsorganisationer i DUFs medlemsorganisationer foto: Ungdommens Røde Kors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indhentning af børneattester En håndbog for lokalforeninger og landsorganisationer i DUFs medlemsorganisationer foto: Ungdommens Røde Kors"

Transkript

1 indhentning af børneattester En håndbog for lokalforeninger og landsorganisationer i DUFs medlemsorganisationer foto: Ungdommens Røde Kors

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om børneattester 4 2. Tiltag i forhold til persondataloven 8 3. Fire modeller for indhentning af børneattester Forslag til standard databehandleraftale Forslag til information om IT-krav og informeret samtykke Links til information fra Politiet og Kulturministeriet Tjekliste 22 Ansvarshavende redaktør: Henriette Laursen Redaktion: Annemette Lomholt Gade, June Risum Scheibel og Cecilie Meldgaard Goth Illustrationer: Petronella Design v/ Pernille Henriksen Layout: Anne-Mette Thomsen, grafiliokus.dk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Telefon:

3 introduktion Denne håndbog kan bruges som opslagsværk og inspirationskilde både for den erfarne indhenter og for den, som skal indhente børneattester for første gang. Fra den 1. december 2015 kan foreninger kun anvende den digitale løsning til indhentning af børneattester. Indtil da kan foreninger både indhente attester på papirform og digitalt. Denne håndbog har derfor særligt fokus på den digitale indhentning. I håndbogen finder du både generel information, praktiske løsninger og konkrete eksempler i forhold til, hvordan I som forening håndterer de forskellige aspekter omkring børneattester. Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med fem af DUFs medlemsorganisationer. Spørgsmål om indhentning af børneattester kan altid rettes til DUFs juridiske konsulent på Læs også mere om børneattester på foto: Line Vestergaard 3

4 1. generelt om børneattester foto: Mikal Schlosser

5 Hvad er en børneattest? Hvis en person har fået dom for en sædelighedsforbrydelse begået mod et barn under 15 år, vil det stå i personens børneattest. En børneattest indeholder oplysninger om domme for: incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år udbredelse eller besiddelse af børnepornografi blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år Hvem har det juridiske ansvar? Det er lokalforeningens bestyrelse/ledelse, som ifølge børneattestlovgivningen har det juridiske ansvar for, at lokalforeningen indhenter børneattester på de personer, der opfylder betingelserne for indhentning. Indhentningen kan godt ske centralt via landsorganisationen, men ansvaret for, at det sker, er stadig lokalforeningens. En lokalforening kan altså ikke flytte det juridiske ansvar til landsorganisationen, selv om det er landsorganisationen, som primært står for indhentningen af børneattesterne. Det er altid lokalforeningen, som skal sørge for og tjekke op på, at der indhentes børneattester. Det er også lokalforeningen, der kan få en bøde og miste sit lokale- og aktivitetstilskud, hvis indhentningen af børneattester ikke sker. Hvornår skal og kan I indhente attest? Lokalforeninger, der beskæftiger børn under 15 år, skal indhente børneattester i medfør af børneattestloven og Kulturministeriets tilhørende børneattestbekendtgørelse. Indhentningen skal ske på alle over 15 år (den kriminelle lavalder), når betingelserne for indhentning er opfyldte. Denne indhentning skal ske inden den person, der skal indhentes attest på, begynder i foreningen. Foreningen skal indhente børneattester på personer med følgende funktion i foreningen: Trænere, instruktører, holdledere, lærere, børnepassere, formidlere, pedeller og andet teknisk personale, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik m.v. Bestyrelsesmedlemmer, der deltager i aktiviteter regelmæssigt, vil også være omfattet. Der skal altså indhentes attest (børneattestbekendtgørelsen): når foreningen ansætter/beskæftiger en ny person over 15 år, som skal være leder, instruktør, teknisk personale m.v. Indhentningen skal ske, inden personen begynder i foreningen Foreninger kan også frivilligt indhente børneattester i medfør af kriminalregisterbekendtgørelsen. En sådan indhentning kan ske på alle tidspunkter og lige så ofte, som foreningen ønsker det. Det vil sige, at der kan indhentes attest (kriminalregisterbekendtgørelsen): på alle tidspunkter for alle over 15 år, som er leder, instruktør, teknisk personale m.v. Det betyder, at en forening skal have en fast rutine med at indhente attester på nytilkomne personer. Herudover kan foreningen supplere denne indhentning med en fast rutine, hvor der for eksempel fast indhentes på alle hvert andet år. Hvis en forening udnytter muligheden for at supplere den lovpligtige indhentning med en fast rutine, kan man samle op på de personer, som var beskæftiget i foreningen, før loven trådte i kraft, og på dem, som fylder 15 år og bliver ledere, mens de er i foreningen. Herudover vil dem, som får en dom, efter de er tiltrådt i foreningen/har fået fast tilknytning til foreningen, også blive opdaget. Endelig kan det give en god mavefornemmelse i foreningen, at der er en fast rutine for indhentning suppleret med et løbende fokus på kulturen og samværet i foreningen. Måden, en forening indhenter børneattester på, og personerne, der må indhentes på, er helt ens, uanset om det sker 5

6 6 i medfør af børneattestbekendtgørelsen eller kriminalregisterbekendtgørelsen. Hvad er betingelserne for indhentning? Personen, der skal indhentes børneattest på, skal: have direkte kontakt med børn under 15 år, og ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet skal have karakter af fast tilknytning (for eksempel leder, træner, instruktør, lærer, m.v., der har den direkte kontakt med børnene) eller som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved have mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn. Personens ansættelseseller beskæftigelsesforhold skal have karakter af fast tilknytning (for eksempel materialeansvarlig, børnepasser, formidler, pedel, teknisk personale, herunder assistent, vikar, afløser og studerende i praktik) Det er bestyrelsen/ledelsen i lokalforeningen, der afgør, hvem der opfylder disse betingelser. Det er ikke svært i forhold til de personer, som har den direkte kontakt, men måske lidt sværere i forhold til dem, som har mulighed for at opnå direkte kontakt. Her er nogle hjælpespørgsmål til vurderingen: Har personen mulighed for at skabe et tillidsforhold til et eller flere børn? Hvor ofte er personen med til aktiviteter med børnene? Er det mere end tre gange eller over en uge henover en periode på tre måneder, er personen altid omfattet. Hvilken rolle har personen? Hvor meget kontakt med børnene kan der opstå? Er et eller flere børn alene med personen og hvor længe? En forælder, der kører børnene til og fra en lejr et par gange om året, vil altså typisk ikke opfylde betingelserne, hvorimod forældre, som ofte er med på lejre og ture som hjælpere, hurtigt vil blive omfattet. Hvis vurderingen er svær, så lad tvivlen komme børnene til gode. Indhent hellere en børneattest for meget end én for lidt. Husk på, at dem, som har en plettet attest, typisk er rigtig gode til at bevæge sig i gråzonerne for indhentning da de typisk kender reglerne. Den medarbejder eller frivillige, som foreningen indhenter børneattest på, skal give sit samtykke til indhentningen, når politiet anmoder om det. Sker det ikke, må foreningen ikke ansætte eller beskæftige personen. Hvis foreningen undlader at indhente de lovpligtige børneattester, kan den straffes med bøde. Derudover har foreningens hjemkommune ret til at trække tilskud og anviste lokaler tilbage. Generelle opmærksomhedspunkter Følgende punkter er gode at være opmærksom på både generelt i foreningens virke og i forbindelse med indhentning af børneattest: Vær opmærksom på glidende overgange altså hvis en person, der som udgangspunkt ikke skulle indhentes attest på, hen over en periode får mere og mere fast tilknytning til foreningen. Husk, at hvis en person dømmes, mens vedkommende har tilknytning til en forening, får foreningen meget sjældent dette oplyst. Politiet skal ifølge det såkaldte indberetningscirkulære som udgangspunkt underrette Rigsadvokaten, hvis en person sigtes for overtrædelse af

7 straffelovens bestemmelser om sædelighedsforbrydelser. Derefter har Rigsadvokaten mulighed for at underrette personens arbejdsplads og foreninger, når det har betydning for vedkommendes arbejde. Ifølge politiet selv sker denne underretning stort set aldrig. En sådan situation kan opfanges med en fast rutine i medfør af kriminalregisterbekendtgørelsen. Indhentning af børneattester er et stormasket net og bør derfor suppleres med dialog, samværsregler og fokus på kulturen i foreningen. Vær også opmærksom på, at børn også kan misbruge andre børn. Vær også opmærksom på internettets muligheder for online overgreb og som redskab for grooming (tilnærmelser, før et overgreb faktisk sker). Vær også opmærksom på mobiltelefoner, som kan buges til at tage og dele billeder. Læs eventuelt mere hos Red Barnet på under Fagbøger og artikler. Afhængig af forbrydelsens grovhed slettes forbrydelserne allerede af børneattesten efter 10 eller 20 år. De meget grove forbrydelser slettes dog først af attesten, når personen bliver 80 år gammel. Skolelærerparagraffen indeholder et forbud mod seksuelle forhold til børn og unge under 18 år, som er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af erfaring og alder. Hvis en person er dømt i medfør af skolelærerparagraffen, fremgår det ikke af en børneattest. Skolelærerparagraffen har ikke sigte på en 17-årig leder, der bliver kæreste med et 16-årigt foreningsmedlem, hvis forholdet altså er frivilligt. Men foreningen bør være opmærksom på, at når man er leder (over eller under 18 år), så er man ikke kærester med eller har seksuelle forhold til de øvrige medlemmer i foreningen under 18 år. Alle personer har underretningspligt til barnets bopælskommune, hvis man får kendskab til eller mistanke om vanrøgt, nedværdigende behandling eller vilkår, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare. Underretningen kan ske personligt eller gennem foreningens ledelse. Det kunne for eksempel være en spejderleder, der får mistanke om, at et barn vanrøgtes i hjemmet. Hvis jeres forening har brug for rådgivning om misbrug eller mistanke om misbrug, so kontakt kommunen og/ eller Socialstyrelsens center SISO på eller telefon Læs mere om, hvilke personer der er omfattet af kravet, og om begrebet fast tilknytning i Kulturministeriets og politiets vejledninger om børneattester, se side 21. 7

8 2. tiltag i forhold til persondataloven foto: Mikal Schlosser

9 En lokalforening og landsorganisationen er underlagt persondatalovens særlige regler om CPR-numre og generelle regler om god databehandlingsskik, når den indhenter, behandler, videregiver og opbevarer CPR-numre, almindelige personoplysninger og indholdet i børneattesterne. Persondatalovens regler skal beskytte borgeren mod, at borgerens personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, og at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med god databehandlingsskik. Følgende afsnit er ment som en praktisk oversigt over tiltag, der tilsammen vil gøre lokalforeninger og landsorganisationens behandling af personoplysninger lovlig i forhold til persondataloven (herefter benævnt PDL). Hvilke oplysninger behandles, når der indhentes børneattester? De oplysninger, som behandles i forbindelse med indhentning af børneattester, omfatter almindelige oplysninger (PDL 6 navn, adresse), oplysninger af rent privat karakter (PDL 8 strafbare forhold (selve børneattesten)), og CPRnumre (PDL 11 særligt beskyttet). Der gælder særlige regler for de forskellige typer af oplysninger, hvilket anbefalingerne i denne håndbog tager højde for. Grundregler for behandling af personoplysninger Der findes nogle grundlæggende regler i PDL, som skal overholdes ved behandling af oplysninger: 1. Man skal udvise god databehandlingsskik (behandle oplysningerne fortroligt, sikkert og med respekt) 2. Man må kun indsamle persondata i nødvendigt om fang til rimelige og lovlige formål 3. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål. Senere behandling må ikke stride mod disse formål 4. Kun relevante og nødvendige oplysninger må indsamles 5. Pligt til løbende ajourføring og kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger 6. Opbevaring af oplysninger må kun ske, så længe det er nødvendigt (for at opfylde formålet). Pligt til løbende ajourføring og slettepligt Udover disse gælder der særlige regler for bestemte typer af oplysninger, for eksempel CPR-numre. Ordforklaringer PDL: Persondataloven Dataansvarlige: Den forening (typisk lokalforening), som konkret ansætter eller beskæftiger den person, som der skal indhentes attest på. Det er denne forening, som har hovedansvaret for, at persondataloven overholdes også hvis opgaven praktisk udføres delvist af landsorganisationen. Databehandler: Den landsorganisation, som indhenter børneattesterne på vegne af en lokalforening, eller den lokalforening, som selv indhenter børneattester. Behandling af oplysninger: Enhver handling eller række af handlinger, som oplysninger gøres til genstand for, for eksempel indsamling, opbevaring og videregivelse. Den registrerede: Den person, der indhentes attest på. 9

10 Den registreredes rettigheder Den registrerede har ifølge persondataloven disse rettigheder: 1. Foreningen har oplysningspligt overfor den registrerede. Det betyder, at foreningen blandt andet skal oplyse den registrerede om, at foreningen indsamler disse oplysninger, og at de skal anvendes til indhentning af børneattest 2. Den registrerede har indsigtsret. Den registrerede kan altså bede om at se de oplysninger, foreningen og landsorganisationen har registreret om vedkommende 3. Ret til berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, som er urigtige 4. Ret til underretning af andre (for eksempel landsorganisationen), som har modtaget oplysninger, der skal berigtiges 5. Ret til at tilbagekalde et samtykke, hvilket vil medføre, at foreningen ikke kan indhente en attest. Sker dette, kan personen ikke lovligt ansættes/beskæftiges i foreningen 6. Ret til at klage til Datatilsynet 10 Q & A om persondataloven Q Hvornår er der brug for en databehandleraftale? A Når der sker uddelegering af opgaven med indhentning af børneattester. Hvis en lokalforening anvender en model (se eksempler på siderne 13-14), hvor det er landsorganisationen, der indhenter attesterne på vegne af lokalforeningen, kræver dette en skriftlig aftale herom (databehandleraftale). Databehandleraftalerne skal dog ikke anmeldes til Datatilsynet. Aftalen skal indgås, fordi opgaven uddelegeres og derved delvist flytter ansvaret for, at indhentningen sker forsvarligt i forhold til persondataloven. Se eksempel på standardaftale på side 17. Hvis der bruges en model, hvor børneattesterne indhentes af landsorganisationen på vegne af lokalforeningen, så gælder regler i persondataloven særskilt for både den del af behandlingen, der foregår i lokalforeningen (informeret samtykke, indsamling, videregivelse til landsorganisation med henblik på videregivelse til politiet, opbevaring af CPRnumre mv.) og for den del, der foregår hos landsorganisationen (indsamling, opbevaring, videregivelse, opbevaring af kvitteringer og attester m.v.). Q Hvad skal foreningen tage højde for, når processen med indhentning sættes i gang? A Husk oplysningspligten, hvor foreningen skal oplyse til den registrerede, at: foreningen indsamler og anvender den registreredes CPR-nummer, navn og adresse til at indhente en børneattest foreningen videregiver CPR-nummer, navn og adresse til (landsorganisationen og) politiet til dette formål Den registrerede skal give sit samtykke til den konkrete behandling af personens oplysninger. Desuden bør den registrerede informeres om de digitale krav (NemID, e-boks og accept af post fra det offentlige) og 14-dages fristen for samtykke til politiet til indhentningen af attesten. Hvis indsamlingen og videresendelsen af navne og CPRnumre sker digitalt, så vær opmærksom på, at en almindelig eller sms ikke er en sikker måde at håndtere oplysninger på. Mulige løsninger til lovlig og sikker behandling af oplysningerne er for eksempel indsamling via en sikker

11 (krypteret) hjemmeside eller via krypteret . Almindelig post eller telefonopkald er også sikker behandling. Se et eksempel på IT-information og informeret samtykke på side 19. Q Hvordan opbevarer vi oplysningerne lovligt, og hvem må have adgang? A Oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer og selve børneattesten skal beskyttes. Oplysningerne skal opbevares i et aflåst skab eller en lukket digital mappe. Kun den person, som er ansvarlig for indhentningen, må have adgang til oplysningerne. Hvis flere personer har ansvaret for indhentningen, må disse personer også have adgang. Uvedkommende må ikke på noget tidspunkt i processen have adgang til oplysningerne. Q Hvad gør vi med kvitteringen for indhentningen? A CPR-nummeret slettes/streges over, og kvitteringen gemmes enten i en fysisk mappe i et aflåst skab eller i en lukket digital mappe. Q Hvad gør vi med selve børneattesten? A Hvis børneattesten er negativ (blank), skal den destrueres straks. Hvis børneattesten er positiv, kan der være brug for at dele oplysningerne med andre. Hvis det er landsorganisationen, der har indhentet attesten, må den ansvarlige person i landsorganisationen uden samtykke fra den registrerede informere bestyrelsen i lokalforeningen om indholdet (men kun såfremt hele bestyrelsen deltager i ansættelsen/beskæftigelsen af den registrerede). Er det for eksempel kun formanden og et andet menigt medlem, som tager sig af disse forhold, så er det kun disse to personer, der må informeres. Hvis det er lokalforeningen, der står for indhentningen, må den informere uden samtykke fra den registrerede om indholdet i attesten til bestyrelsen (eller kun de konkrete personer, der deltager i ansættelsen/beskæftigelsen) og eventuelt til særlige rådgivere, for eksempel en konsulent i en landsorganisation. De personer, som informeres i processen, skal oplyses om, at oplysningerne fortsat skal behandles fortroligt. Børneattestens indhold må ikke videregives til personer uden for den ovenfor nævnte kreds uden den registreredes udtrykkelige samtykke. Læs mere i Kulturministeriets vejledninger, som du finder links til på side 21. Q Hvor længe må foreningen opbevare børneattesterne? A Negative attester skal destrueres på forsvarlig vis med det samme (slettepligt). Positive attester kan opbevares, til sagsbehandlingen i foreningen og eventuelt landsorganisationen er slut, hvorefter de destrueres på forsvarlig vis. Destruktion kan foregå ved makulering eller afbrænding. At smide i skraldespanden uden videre er ikke forsvarlig destruktion. Det er altså kun kvitteringen for indhentningen af børneattesten, som skal gemmes. 11

12 3. fire modeller for indhentning af børneattester foto: mikal schlosser

13 Bruger foreningen den digitale løsning, er det en grundforudsætning, at indhenter og modtager er ens. Det betyder for eksempel, at en lokalforening ikke kan indsende en anmodning om indhentning til politiet og bede om, at attesten sendes til landsorganisationen. Denne model for indhentning kan derfor ikke anvendes efter den 1. december Herunder ses fire (forsimplede) forslag til modeller for indhentning. Det sidste led, hvor politiet sender en anmodning om samtykke til indhentning af børneattest til personens e-boks, og hvor personen giver sit samtykke, er for overskuelighedens skyld ikke medtaget: 1. Denne model er den simpleste og mest direkte. Al ansvar ligger hos lokalforeningen. Den kræver ikke databehandleraftale. 1. Lokalforeningen indhenter oplysninger hos den registrerede, oplyser om digitale krav (NemID, e-boks og accept af post fra det offentlige), formål med indhentning og får samtykke til anvendelse af CPR-nummer. 2. Den registrerede afgiver samtykke og oplysninger til lokalforeningen. 3. Lokalforeningen indhenter børneattesten hos politiet. 4. Politiet sender børneattesten til lokalforeningen. 2. Denne model er meget anvendt. Ansvaret er delt mellem lokalforening og landsorganisation. Landsorganisationen står for selve indhentningen på vegne af lokalforeningen, og lokalfor eningen kontaktes efterfølgende typisk kun ved positive attester. 1. Lokalforeningen indhenter oplysninger hos den registrerede, oplyser om digitale krav (NemID, e-boks og accept af post fra det offentlige), formål med indhentning og får samtykke til anvendelse af CPR-nummer. 2. Den registrerede afgiver samtykke og oplysninger til lokalforeningen. 3. Lokalforeningen videregiver oplysningerne til landsorganisationen. 4. Landsorganisationen indhenter børneattesten hos politiet. 5. Politiet sender børneattesten til landsorganisationen. 6. Såfremt attesten er positiv (dvs. indeholder oplysninger om forbrydelser), giver landsorganisationen besked til lokalforeningen. 13

14 3. Denne model ligner model 2, men flowet af information er anderledes. 1. Lokalforeningen sender landsorganisationen en liste med navne og adresser på den/ de personer, der skal indhentes attest på. 2. Landsorganisationen indhenter CPR-nummer, samtykke til videregivelse af CPRnummer og information om digitale krav (NemID, e-boks og accept af post fra det offentlige) til den registrerede. 3. Den registrerede giver CPR-nummer og samtykke til landsorganisationen. 4. Landsorganisationen indhenter børneattesten ved politiet. 4. Denne model er velegnet, hvis lokalforeningerne ikke er selvstændige foreninger, men for eksempel klubber eller underafdelinger af landsorganisationen/hovedorganisationen. En sådan klub eller afdeling vil ofte ikke have selvstændige vedtægter eller en selvstændig økonomi i forhold til landsorganisationen/hovedorganisationen, ligesom medlemskabet konkret ligger hos landsorganisationen/ hovedorganisationen, som medlemmerne også betaler kontingent til. Ansvaret for indhentning vil i sådanne sammenhænge påhvile landsorganisationen/hovedorganisationen. 1. Landsorganisationen/hovedorganisationen indhenter oplysninger hos den registrerede, oplyser om digitale krav (NemID, e-boks og accept af post fra det offentlige), formål med indhentning og får samtykke til anvendelse af CPR-nummer. 5. Politiet sender børneattesten til landsorganisationen. 6. Hvis attesten er positiv (dvs. indeholder oplysninger om forbrydelser), giver landsorganisationen besked til lokalforeningen. 2. Den registrerede afgiver samtykke og oplysninger til landsorganisationen/hovedorganisationen. 3. Landsorganisationen/hovedorganisationen indhenter børneattesten hos politiet. 4. Politiet sender børneattesten til landsorganisationen/ hovedorganisationen. Gå ind på Her findes en trin for trin-gennemgang til selve indhentningen. Personen har 14 dage til at afgive samtykke. Gives der ikke samtykke, får den dataansvarlige besked om dette i foreningens/landsorganisationens digitale postkasse. 14

15 foto: Ungdommens Røde Kors

16 4. Forslag til standard databehandleraftale foto: anne-lene riber

17 Eksempel på databehandleraftale Aftale om indhentning af børneattester (Denne aftale er indgået med henvisning til persondatalovens kapitel 11) Lokalforening (X): og Landsorganisation (Y): (Y) forestår på vegne af og efter instruks fra (X) indhentning af børneattester på de personer, som (X) løbende anmoder om indhentning på. (Y) som ved denne aftale bliver databehandler - er indforstået med, at (Y) skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataloven. Tilsvarende gælder for (X) for dennes del af databehandlingen. Denne aftale skal ikke anmeldes til Datatilsynet, men originalen skal opbevares af (X) og en kopi hos (Y). Dato og underskifter For (X) For (Y) 17

18 5. Forslag til information om IT-krav og informeret samtykke foto: Charlotte Elgaard Christensen

19 Eksempel på blanket til information om IT-krav og informeret samtykke Jeg er orienteret om, at min børneattest skal indhentes af (foreningens navn), da jeg skal ansættes/beskæftiges i foreningen. Jeg giver hermed mit samtykke til, at (foreningens navn) anvender mit navn og CPR-nummer til at indhente en børneattest fra politiets kriminalregister, og at mit navn og CPR-nummer i den forbindelse videregives til politiet. Jeg er orienteret om, at det er (landsorganisationens navn), der i første omgang modtager mine oplysninger og herefter indhenter børneattesten ved politiet. Jeg er klar over, at jeg til enhver tid har ret til indsigt i mine oplysninger, ret til berigtigelse af disse samt ret til at få unødvendige oplysninger slettet. Jeg ved, at jeg kan klage over en eventuel lovstridig behandling af mine oplysninger til Datatilsynet. Jeg er orienteret om, at politiet sender en anmodning om samtykke til indhentning af børneattesten til min digitale postkasse, og at jeg derfor skal have NemID, oprette en digital postkasse og acceptere post fra det offentlige via og Jeg er orienteret om, at jeg har 14 dage til at afgive mit samtykke til indhentning af børneattesten til politiet, når anmodningen om samtykke kommer i min e-boks. Navn og CPR-nummer: Dato og underskrift: 19

20 6. Links til information fra politiet og kulturministeriet foto: Sanne Vils Axelsen

21 Få yderligere information via disse links Kulturministeriets børneattestbekendtgørelse: Vejledning til indhentning efter Kulturministeriets bekendtgørelse og vejledninger til håndtering af positive og negative attester: Den digitale indgang til indhentning samt vejledning til indhentning efter kriminalregisterbekendtgørelsen: Bestilling af NemID til private og erhverv (herunder foreninger): Oprettelse af den digitale postkasse samt accept af post fra det offentlige: Fritagelse for digital post for private og foreninger: Datatilsynets anbefalinger, når man sender CPR-numre via Sikker . Kryptering og signering med NemID: 21

22 7. tjekliste foto: Jesper Rais/Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

23 Når din forening skal i gang med at indhente børneattester, kan i bruge denne tjekliste: Tjekliste 1. Vælg en model for indhentning, se side Sørg for, at der indgås de eventuelle nødvendige databehandleraftaler mellem lokalforeningen og landsorganisationen, se side Vælg en eller gerne to personer i lokalforeningen, som er ansvarlige for indhentningen. Hvis opgaven er fordelt mellem lokalforeningen og landsorganisationen, vil landsorganisationen oftest allerede have udpeget en person, som står for denne opgave. Husk, at der måske også skal indhentes børneattest på indhenteren i så fald skal en anden person i foreningen sørge for dette. 4. Vælg en procedure og skriv den ned: Hvordan og hvornår gives information til de konkrete personer om indhentning af børneattest, og hvordan indsamles navne, adresser og CPR-numre (krypteret hjemmeside, sikker , blanket, telefonopkald)? Hvordan sker eventuel videregivelse af oplysningerne til landsorganisationen (krypteret hjemmeside, sikker , telefonopkald, almindelig post)? Hvordan opbevares oplysningerne under processen (aflåst skab, lukket digital mappe)? Hvordan destrueres børneattesterne (makulering, brændeovn)? Hvordan opbevares kvitteringerne? (aflåst skab, lukket digital mappe)? Skal den lovpligtige indsamling suppleres med en fast rutine? Hvis ja, hvordan skal den rutine så se ud? 5. Lav eventuel en procedure for egenkontrol, som udføres af bestyrelsen/ledelsen i lokalforeningen, for eksempel gennemgang af kvitteringer sammenholdt med personer med fast tilknytning til foreningen én gang om året. 23

24 DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Tlf.:

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Samling for kasserere og formænd 2015

Samling for kasserere og formænd 2015 Samling for kasserere og formænd 2015 Program Kl. 18 Velkomst & Middag En lokalforening i en lokal kirke Hvilke krav stiller jeres kommune? Digitale børneattester Ca. kl. 20 - Kaffe AKBU s krav til lokalforeningen

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Børneattester i foreningslivet

Børneattester i foreningslivet gladsaxe.dk Børneattester i foreningslivet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge 1 Kontakt ved generelle spørgsmål: Idrætskonsulent Pia Bagger Telefon 39 57 53 38 Mobil: 23 60 94 44 bkfpba@gladsaxe.dk

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Glostrup Kommune Center for Kultur og Idræt 2013

Glostrup Kommune Center for Kultur og Idræt 2013 Glostrup Kommune Center for Kultur og Idræt 2013 Indledning Glostrup Kommune lægger stor vægt på, at børn trygt kan færdes i institutioner og foreninger. Derfor vil kommunen med denne folder give foreninger

Læs mere

Almindelig viden om persondataforordningen

Almindelig viden om persondataforordningen Almindelig viden om persondataforordningen Hvad er persondata? En Personoplysning er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person ( den registrerede ). Dette gælder

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER I AB vil vi skabe et trygt klubliv, hvor børn og unge kan trives sammen med voksne. Gennem forebyggelse, effektiv kontrol og indgriben vil vi beskytte klubbens

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område

Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (børneattestloven) trådte i kraft den 1. juli 2005.

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig)

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig) Databehandleraftale Mellem Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (Herefter benævnt Dataansvarlig) Og (Herefter benævnt Databehandler) side 1 af 5 Generelt Databehandleren indestår for at

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser ! PERSONDATAPOLITIK! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Generelle bestemmelser Denne Persondatapolitik for FIXNBIKE applikationen (herefter benævnt Persondatapolitikken ) gælder for alle,

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Bilag X Databehandleraftale

Bilag X Databehandleraftale Bilag X Databehandleraftale 1 Anvendelsesområde og omfang 1.1 KUNDEN er dataansvarlig for de personoplysninger, som MICO behandler på vegne af KUNDEN i henhold til Aftalen. MICO er databehandler. KUNDEN

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Sagsnr. 26250-0 NOTAT OM DATABEHANDLING

Sagsnr. 26250-0 NOTAT OM DATABEHANDLING Sagsnr. 26250-0 NOTAT OM DATABEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af problemstillingen... 3 2. Overladelse af persondata... 3 2.1. Behandlingshjemmel... 3 2.2. Dataansvar... 4 2.3. Databehandlerinstruks...

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Foranstaltninger mod det uhørte overgreb

Foranstaltninger mod det uhørte overgreb Foranstaltninger mod det uhørte overgreb Indhold: FORÆLDRE... 2 TRÆNERE OG LEDERE FOR BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR... 3 A: TRÆNER OG LEDERE FOR BØRN/UNGE UNDER 15 ÅR... 3 B: TRÆNER OG LEDERE FOR UNGE MELLEM

Læs mere

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven)

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven) Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven) Version 1.3 1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger (også kaldet persondata) er oplysninger, der kan henføres til en

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

PERSONDATALOVEN OG SUNDHEDSLOVEN

PERSONDATALOVEN OG SUNDHEDSLOVEN KIROPRAKTIK 2014 PERSONDATALOVEN OG SUNDHEDSLOVEN Kort om Persondataloven og Sundhedsloven Sundhedsloven 'Hovedloven' på området Relevant i ft. oplysninger er særligt:» Tavshedspligt, indhentelse og videregivelse

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 11 - Databehandleraftale

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 11 - Databehandleraftale EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 11 - Databehandleraftale INDHOLD 1. DATABEHANDLERENS ANSVAR... 4 2. DATABEHANDLERENS OPGAVE... 4 3. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 4. DATABEHANDLERS BRUG AF UNDERDATABEHANDLER...

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Journalnummer.: X-X-XX-XX-XX. Vedrørende projektnavn/titel/system/beskrivelse

DATABEHANDLERAFTALE. Journalnummer.: X-X-XX-XX-XX. Vedrørende projektnavn/titel/system/beskrivelse Regionshuset Viborg Journalnummer.: X-X-XX-XX-XX Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk DATABEHANDLERAFTALE Vedrørende projektnavn/titel/system/beskrivelse

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål.

3. Generelt a) Databehandlerens behandling af data sker alene efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige og alene til det aftalte formål. Databehandleraftale Mellem Landbrugsstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr: 20814616 (som dataansvarlig) og [Databehandler] [Adresse] [Postnummer og by] CVR-nr: [xxxx] (som databehandler) Om behandling

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge.

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. 12. maj 2010 Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. Indledning Forsvarets Efterretningstjeneste har til

Læs mere

BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST

BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST BRUGERBETINGELSER FOR GENVEJ HERUNDER NEMPOST Følgende betingelser gælder for brugen af Genvej (www.genvej.gentofte.dk) herunder e- mailløsningen NemPost (www.nempost.dk), som er en integreret del af Genvej.

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

o o o En dataansvarlig kan vælge at overlade det til en anden at udføre selve den praktiske behandling af personoplysninger på den dataansvarliges vegne. Den, der herefter udfører databehandlingen,

Læs mere

Indhentning af straffeattester

Indhentning af straffeattester Indhentning af straffeattester - ved ansættelser på børne- og ungeområdet 1) Indledning Bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister trådte

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Datatilsynet: Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Side 1 af 2 Forside / Erhverv / Personaleadministration / Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration Opdateret: 06.05.15 Krav om datasikkerhed i forbindelse med personaleadministration

Læs mere

Etiske retningsliner

Etiske retningsliner Etiske retningsliner 1. Indhold...2 2. Formål...2 3. Samarbejdspartner...2 4. Generelle retningslinier...2 5. Etik, moral og fairplay...3 6. Doping...3 7. Leveregler...3 8. Seksuelle krænkelser over for

Læs mere

Politik for håndtering af Pædofili / børneattest i Vorbasse KFUM Idræt. 1. Indledning

Politik for håndtering af Pædofili / børneattest i Vorbasse KFUM Idræt. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Foreningens holdning til Pædofili... 2 3. Samværspolitik... 2 4. Hvordan bør du reagere ved mistanke om overgreb?... 3 4.1 Når voksnes adfærd giver anledning til

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 348-201300 KSO/kso 29.10.2017 Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 1. Indledning Fonden Musikkens Hus og Musikkens Spisehus ApS

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Børneattest. Indhenter I børneattester?

Børneattest. Indhenter I børneattester? Børneattest Lovgivningen kræver, at alle idræts- og spejderforeninger fra den 1. juli 2005 indhenter en børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte kontakt med

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn

DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn DATABEHANDLERAFTALE Bilag til Aftale om Danløn Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Danløn ( Aftalen om Danløn ) og udgør en integreret del deraf jf. Aftalen

Læs mere

Underbilag 14A DATABEHANDLERAFTALE

Underbilag 14A DATABEHANDLERAFTALE Journalnummer: Underbilag 14A DATABEHANDLERAFTALE Vedrørende levering og vedligeholdelse af EPJ-/PAS-løsning System-/projektansvarlig person Tel. +45 XXXX XXXX e-mail@e-mail.dk For at sikre overholdelsen

Læs mere

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kapitel 1. Persondatalovens baggrund og formål 13 1.1. Persondatalovens baggrund og formål 13

Læs mere

Lovmæssige rammer for samarbejde mellem skoler og eksterne aktører

Lovmæssige rammer for samarbejde mellem skoler og eksterne aktører Lovmæssige rammer for samarbejde mellem skoler og eksterne aktører Skole- og dagtilbudsafdelingen Maj 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Bilag 11 - Databehandleraftale

Bilag 11 - Databehandleraftale Bilag 11 - Databehandleraftale [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK), jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.2.3.2

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere