Medicineringsprocesser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicineringsprocesser"

Transkript

1 Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser med FMK-v1 Devoteam. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale med Devoteam A/S.

2 Version Dato Hvem Hvad MTH Oprettet MTH Indarbejdet pilotkommunernes kommentarer MTH Indarbejdet kommentarer fra EC i Assens Indholdsfortegnelse 1. Indledning Overordnet beskrivelse af medicineringsprocesser Medicinudredning Ajourføring Dispensering Administration Receptfornyelse # v 1 2

3 1. Indledning Formålet med dette dokument er, at beskrive de behov medarbejdere i kommuner har for it-understøttelse, når de skal arbejde med EOJ-systemer, der er integreret med det Fælles Medicinkort (FMK). Dokumentet er tiltænkt som udgangspunkt for dialogen mellem pilotkommune og EOJ-leverandør i pilotforløbet hvor de nye funktionaliteter i EOJ-systemet, som er nødvendige for integrationen med FMK, skal designes, udvikles og testes. Dokumentet beskriver på et overordnet niveau, hvordan de fremtidige arbejdsprocesser med medicinhåndtering bliver understøttet af EOJ-systemerne. Fokus er på, hvordan medarbejdere i kommuner kommer til at benytte de nye muligheder i deres EOJ-system. For at præcisere forventningsafstemning mellem pilotkommune og leverandør, samt til intern formidling af de nye arbejdsgange, kan dokumentet suppleres med fx arbejdsgangsanalyser (fx processer angivet i svømmebaner, UML o.l.), user stories (til agile udviklingsforløb), use cases osv. Andre relevante dokumenter der supplerer dette dokument 1 : FMK krav-ønsker EOJ krav-ønsker EOJ-FMK begrebsdefinitioner Dokumentet er udarbejdet i samarbejde mellem KL, repræsentanter fra de tre FMK-EOJ pilotkommuner og Devoteam Consulting. 1 Kan hentes på # v 1 2

4 2. Overordnet beskrivelse af medicineringsprocesser Dette afsnit giver en overordnet beskrivelse af medicineringsprocesserne og de benyttede termer. I de efterfølgende afsnit beskrives udvalgte dele mere detaljeret Medicinerings-processer i kommuner I nedenstående figur 1 er illustreret de overordnede kerneprocesser, som er involveret i kommunernes håndtering af borgeres medicin. Medfører Kan medføre Medicinudredning Proces i kommune Ajourføring af medicin Dispensering 2.Uge Daglig Figur 1 Administration Anmode om receptfornyelse Medicinudredning Efter en læge har henvist eller en kommune har visiteret en borger til medicinadministration i kommunen, skal en medarbejder udrede borgerens medicin. Ajourføring af medicin En medarbejder orienterer sig i en borgers præparater i EOJ-systemets medicinmodul og medicinmodulet henter opdaterede informationer om aktuelle lægemiddelordinationer fra FMK. Medarbejdere tilføjer eventuelt manglende præparater. Dispensering En medarbejder dispenserer (pakker) præparater i pilleform i doseringsæske til flere dage (typisk hver anden uge). Administration En medarbejder tager præparater fra doseringsæske eller fra dosisdispenseret plasticpakke og hælder det i et medicinbæger, som gives til borgeren. # v 1 3

5 En medarbejder observerer, at en medicinbeholdning er ved at være lav og benytter EOJ-systemets medicinmodul til at genbestille medicin fra apotek på en flergangsrecept til levering på en specifik adresse. Anmode om receptfornyelse I forbindelse med at en medarbejder bestiller medicin til en borger, finder EOJsystemets medicinmodul ud af, at det ikke er muligt at genbestille medicin og EOJ-systemet sender derfor en anmodning til en læge om receptfornyelse Eksterne medicineringsrelaterede processer Medarbejdere benytter også EOJ-systemets medicinmodul til at kommunikere med samarbejdspartnere i sundhedssektoren. Af figur 3 fremgår hvordan medicineringsprocesser hos eksterne samarbejdspartnere hænger sammen med processer i kommunerne. Medfører Kan medføre Adviserer og medfører Proces i kommune Ekstern Medicinudlevering Ajourføring af medicin Ændringer i ordinationer Medicinudredning Dispensering 2.Uge Daglig Figur 2 Administration Udstede recept Anmode om receptfornyelse Ændringer i ordinationer En læge ændrer i en borgers eksisterende ordinationer eller ordinerer et nyt lægemiddel, fx efter et besøg hos egen læge eller efter en hospitalsindlæggelse. En medarbejder modtager i EOJ-systemet en advisering fra FMK om, at der er sket en ændring i en borgers ordinationer. Udstede recept # v 1 4

6 Læge udsteder en recept efter fx at have tilset eller udskrevet en borger. Når en medarbejder slår op på en borger i EOJ-systemets medicinmodul, vil det fremgå, at der er udstedt en ny recept på borgeren. Efter at have udstedt en recept bestiller en læge lægemidler til levering på en specifik adresse (hvis angivet i bestillingen). Medicinudlevering Et apotek leverer et bestilt lægemiddel til borgerens adresse eller til et medicinopbevaringssted i kommunen. Lægemidler kan også blive afhentet på apoteket af fx borgeren selv eller pårørende. En medarbejder modtager i EOJ-systemet en advisering fra FMK om, at der er sket en udlevering. # v 1 5

7 3. Medicinudredning Efter en læge henviser eller en kommune visiterer en borger til medicinhåndtering i kommunen, udreder en medarbejder borgerens medicin. Typiske informationer som medicinudredningen laves ud fra medicin i borgerens hjem Anmode om receptfornyelse Medicinudlevering Ændringer i ordinationer Ajourføring af medicin Administration Udstede recept oplysninger fra borgeren og måske pårørende 2.Uge Medicinudredning Dispensering aktuelle lægemiddelordinationer fra FMK (vises i EOJ-systemet) recepter på FMK, som ikke er knyttet til en lægemiddelordination, fx hvis en læge har lavet en papirrecept. Daglig Tip til EOJ-udvikling Når en medarbejder foretager en medicinudredning, kan oplysninger om et præparats indikation (hvad det gives mod) være en vigtig oplysning i at opdage overdoseringer. På FMK kan EOJ-systemet hente indikationsoplysninger på både aktuelle lægemiddelordinationer og recepter. I nogle tilfælde kan det give mening, at medarbejdere kan se historik på en ordination, når der foretages en medicinudredning. Læge bør sikre et retvisende billede Målet for kommunerne er, at en læge gennemgår borgerens medicin på FMK og sikrer, at FMK indeholder et retvisende billede af borgerens aktuelle lægemiddelordinationer, inden en borger overgår til medicinadministration i kommunen. Som mål bør der kun optræde aktuelle lægemiddelordinationer på en borgers FMK og ingen løse recepter 2. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med medicinudredning på borgere, der allerede er tilknyttet medicinhåndtering i kommunen. Medicinudredning vil hos kommunen typisk blive gennemført: 1. Hvis en læge foretager en større justering af en borgers medicin. Fx en borger der er udskrevet efter en hospitalsindlæggelse. Målet for kommu- 2 Recepter der ikke er knyttet til en lægemiddelordination på FMK # v 1 6

8 nerne er, at alle de læger, man arbejder sammen med, registrerer ændringer i borgeres medicinering på FMK. 2. Hvis borgeren flytter og en anden organisatorisk enhed i kommunen får ansvaret for medicinhåndteringen. Fx når en borger flytter fra egen bolig til et plejecenter. Lægers medicinafstemning på FMK I nogle kommuner har man en aftale med de praktiserende læger om, at de skal foretage medicinafstemning på de borgere, der får medicinadministration fra kommunen. Lægerne kan foretage medicinafstemningen: 1. Inden borgerne starter med at få medicinadministration fra kommunen 2. Som en årlig ydelse 3. Når borgeren udskrives fra et hospitalsophold 4. Når borgeren er til konsultation hos en læge 5. Efter anmodning fra kommunen Tip til EOJ-udvikling I forhold til medicinudredning vil det være hensigtsmæssigt, at medarbejdere kan se, hvornår en læge sidst har foretaget medicinafstemning på en borgers medicinkort. Når en medarbejder skal anmode en læge om en medicinafstemning, kunne det være en god hjælp, at korrespondancemeddelelsen var pre-udfyldt med 1. en standardtekst: Anmodning om medicinafstemning 2. oplysninger om borgeren (navn, cpr) 3. borgerens egen læge som default modtager, men med mulighed for at kunne vælge andre Adgangsbehov til it-system Medarbejdere skal have adgang til at ajourføre borgeres medicinkort i EOJsystemet, ved brug af digitale medarbejdercertifikater, således at EOJ-systemet kan hente opdaterede oplysninger fra FMK. Brug af it Medarbejdere udreder borgeres medicin, ved at benytte en af følgende muligheder: 1. On-line it-enhed (stationær, bærbar eller tablet pc) med adgang til EOJsystemets medicinmodul. Medarbejderen tilgår borgerens FMK oplysninger via medicinmodulet, når medarbejderen udreder borgerens medicin. # v 1 7

9 2. Off-line mobil it-enhed (bærbar eller tablet pc) med lokal adgang til replikeret data fra EOJ-systemets medicinmodul. Inden medarbejderen skal på besøg hos borgeren for at udrede en borgers medicin, replikerer medarbejderen borgerens FMK oplysninger fra medicinmodulet til en mobil itenhed. 3. Print fra EOJ-systemets medicinmodul. Inden medarbejderen skal på besøg hos borgeren for at udrede en borgers medicin, printer medarbejderen borgerens medicinkort (som indeholder FMK oplysninger) fra medicinmodulet. En medicinudredning efterfølges typisk af en ajourføring af borgerens medicin i EOJ-systemets medicinmodul. # v 1 8

10 4. Ajourføring En medarbejder vil typisk ajourføre en borgers medicinkort: 1. efter eller samtidig med, der foretages en medicinudredning 2. når der modtages en advisering om, at der er sket ændringer 3. umiddelbart inden præparater skal dispenseres Anmode om receptfornyelse Medicinudlevering Ændringer i ordinationer Ajourføring af medicin Administration Udstede recept 2.Uge Medicinudredning Dispensering Daglig Typiske handlinger når en medarbejder ajourfører en borgers medicinkort i EOJ-systemet: 1. Få et overblik over a. aktuelle præparater b. hvad der er nyt hvad der er sket i borgerens medicinkort, siden en medarbejder sidst har set på borgerens medicinkort i EOJ-systemet. 2. Tilføje eller ændre på præparaters administrationstidspunkter. Administrationstidspunkter indikerer hvilke præparater, der skal pakkes i samme rum i doseringsæske og hvornår borgeren skal have medicinen. På nogle præparater vil læger på FMK have udfyldt administrationstidspunkter, der følger FMK s struktur: Morgen, middag, aften eller til natten. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis EOJ-systemet kunne tage disse anbefalede rammer for administrationstidspunkter og foreslå et tidspunkt for medarbejderen. Medarbejderen skal selv kunne vælge administrationstidspunktet, uafhængigt af hvad lægen har forslået. Ajourføring kan også bestå af, at medarbejdere: Tilføjer manglende præparater. Medarbejdere bør efterfølgende kunne se forskel på, om præparater er oprettet lokalt hos kommunen eller kommer fra FMK. Inaktiverer præparater, der er oprettet af medarbejder i kommunen Inaktiverer lægemiddelordinationer lokalt i EOJ-systemet og (via korrespondancemeddelelse) orienterer den ordinerende læge. Dette er relevant, hvis fx en medarbejder opdager en fejl i en lægemiddelordination på FMK. Det er den ordinerende læges ansvar at få rettet fejlen på FMK. # v 1 9

11 Kontrollerer detaljer vedr. det enkelte præparat, fx om oplysninger om indholdsstof og styrke på lægemiddel i EOJ-systemet svarer til oplysninger på label og indlægsseddel Anmode en læge om at opdatere en borgers FMK, evt. på en specifik lægemiddelordination Tip til EOJ-udvikling Et element af ajourføring er at opdage, om en borger er overdoseret. Derfor er det hensigtsmæssigt, hvis medarbejdere kan sortere en borgeres præparater efter deres generiske indholdsstof. Nye ordinationer, der ikke optræder som aktuelle lægemiddelordinationer på FMK. Et ajourført medicinkort vil typisk bestå af aktuelle lægemiddelordinationer fra FMK og lokalt (i EOJ-systemet) tilføjede administrationstidspunkter til disse. Der kan optræde lokalt (i EOJ-systemet) tilføjede præparater. Som udgangspunkt er det lægernes ansvar, at en borgers FMK er opdateret med aktuelle lægemiddelordinationer. I situationer hvor der er nye præparater, der ikke optræder som aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, vil en medarbejder i kommunen typisk anmode en læge om at få opdateret borgerens FMK med de manglende præparater. Da der kan gå en vis tid, inden præparaterne kommer til at fremgå af borgerens aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, opretter medarbejderen dem lokalt i EOJ-systemet, for at kunne administrere dem. Nedenfor er oplistet forskellige situationer, hvor nye præparater ikke optræder som aktuelle lægemiddelordinationer på FMK: 1. En læge ordinerer et nyt præparat og udskriver en papirrecept. 2. En læge ordinerer og udleverer et lægemiddel direkte til borgeren, uden at det registreres på FMK. Fx efter at borgeren har været på besøg på et ambulatorium, som ikke er koblet på FMK. 3. Det kan ske at en borger eller pårørende selv indkøber præparater, fx vitaminer eller helseprodukter, og ønsker kommunens hjælp til at administrere dem. En læge skal godkende disse præparater, inden de må administreres af kommunen. Medarbejdere vil derfor anmode læger om at godkende præparater og oprette dem på FMK. Medarbejdere i kommunen kan blive opmærksom på nye ordinationer på baggrund af: # v 1 10

12 En advisering fra FMK. Når apoteket modtager en papirrecept, indtaster de oplysninger fra recepten og den konkrete udlevering i deres apotekssystem, som automatisk sender oplysningerne til FMK. Af en visning i EOJ-systemet, fremgår det, at der er recepter og/eller udleveringer, som ikke er knyttet til en lægemiddelordination. Medarbejdere observerer det nye lægemiddel eller papirrecepten i borgerens hjem. Borgeren selv eller pårørende gør medarbejdere opmærksom på det nye lægemiddel. Tip til EOJ-udvikling Det er yderst vigtigt, at EOJ-systemet tager højde for, at en senere oprettet lægemiddelordination på FMK, skal erstatte et lokalt oprettet lægemiddel. Typisk skal der en medarbejdervurdering ind over beslutningen. Hvis en læge endnu ikke er kommet på FMK, kan det i nogle tilfælde ske, at lægemidlet aldrig vil blive oprettet på FMK. Elektronisk korrespondance Når en medarbejder skal sende en elektronisk korrespondance til en læge om en borgers præparater, vil det være hensigtsmæssigt, at medarbejderen 1. fra en oversigt i EOJ-systemet nemt kan udvælge alle oplysninger knyttet til enten: a. Alle borgerens præparater b. Udvalgte præparater 2. som default får forslået borgerens egen læge, men kan vælge andre 3. kan knytte kommentarer til hele beskeden, samt de enkelte præparater Når en medarbejder efterfølgende ser på en borgers medicinkort i EOJ-systemet, vil det være hensigtsmæssigt, at medarbejderen i et medicinoverbliksbillede kan se, at der er sendt en elektronisk korrespondance til en læge og hvilke præparater det vedrører. Adgangsbehov til it-system Som udgangspunkt vil medarbejdere skulle have adgang til, at ajourføre borgeres medicinkort i EOJ-systemet, ved brug af digitale medarbejdercertifikater, således at EOJ-systemet kan hente opdaterede oplysninger fra FMK. Der vil også være behov for, at medarbejdere i kommunen kan ajourføre borgernes medicin i EOJ-systemet uden at gøre brug af et digitalt medarbejdercertifikat. # v 1 11

13 I sådan en situation skal det tydelig fremgå, at der ikke er forbindelse til FMK og derfor risiko for, at de arbejder i et medicinkort, som ikke er opdateret. Medarbejdere skal kunne se, hvornår borgerens medicinoplysninger sidst er opdateret fra FMK. Brug af it Medarbejdere ajourfører borgeres medicin, ved at benytte: 1. On-line it-enhed (stationær, bærbar eller tablet pc) med adgang til EOJsystemets medicinmodul og EOJ-systemet er on-line forbundet med FMK. 2. Off-line mobil it-enhed (bærbar eller tablet pc) med lokal adgang til replikeret data fra EOJ-systemets medicinmodul. # v 1 12

14 5. Dispensering En medarbejder dispenserer (pakker) præparater i pille form i doseringsæske til flere dage (typisk hver anden uge). Piller fordeles i rum i doseringsæskerne afhængigt af, hvornår de skal op hældes til borgeren. Anmode om receptfornyelse Medicinudlevering Ændringer i ordinationer Ajourføring af medicin Administration Udstede recept 2.Uge Medicinudredning Dispensering Daglig Inden en borgers præparater dispenseres, vil en medarbejder ajourføre borgerens medicin i EOJ-systemet og således gøre det klar til dispensering. Selve dispenseringen foregår ved, at en medarbejder finder et præparat i dispenseringsoversigten, identificerer den tilhørende pille-beholder og optæller det angivne antal piller. Dispenseringsoversigt En borgers dispenseringsoversigt indeholder kun de oplysninger, der er nødvendige ift. at kunne dispensere en borgers præparater. En lægemiddelordination på FMK vil indeholde oplysninger, om det præparat lægen har ordineret og til lægemiddelordinationen vil være knyttet oplysninger, om de præparater apoteket efterfølgende har udleveret. I forbindelse med flergangsrecepter vil der være situationer, hvor handelsnavnene er forskellige på, det præparat den praktiserende læge oprindeligt har ordineret borgeren får dispenseret piller fra borgeren skal have dispenseret piller fra På det enkelte præparat i en dispenseringsoversigt er det derfor vigtigt for medarbejdere, at 1. præparatets generiske navn er fremhævet (den bærende nøgle) 2. handelsnavnet på de sidste to udleverede præparater 3. antal piller på et bestemt administrationstidspunkt 4. styrke 5. administrationstidspunkter # v 1 13

15 Tip til EOJ-udvikling Som en kontrol skal medarbejdere kunne se et tal for hvor mange piller, en borger skal have på et bestemt administrationstidspunkt. En praktiserende læge vil ordinere et bestemt præparat og udstede en recept. Hvis der findes et billigere alternativ med samme generiske indholdsstof og styrke skal et apotek udlevere dette med mindre lægen har påført et ej S på recepten. Selvom det ikke er tilladt, kan det indimellem ske, at et apotek substituerer med et præparat, der har et andet generisk indholdsstof eller en anden styrke her er der behov for, at EOJ-systemet gør medarbejdere opmærksom på dette. Indlæggelse Når en borger bliver indlagt på et hospital, skal det fremgå af dispenseringsoversigten i EOJ-systemet, da borgeren for det meste ikke skal have dispenseret præparater under indlæggelsen. EOJ-systemet kan blive gjort opmærksomt på, at en borger indlægges, ved at der modtages en MedCom indlæggelsesadvis fra hospitalet borgerens medicinkort på FMK suspenderes en medarbejder registrerer det i EOJ-systemet Andre præparater end piller Udover præparater i pilleform der dispenseres i doseringsæsker, kan der være andre præparater, som skal dispenseres til borgere, fx salver eller væsker. Disse præparater skal medarbejdere også kunne fremfinde i et oversigtsbillede i EOJsystemet. Adgangsbehov til it-system Der vil også være behov for, at medarbejdere i kommunen kan tilgå dispenseringsoversigt i EOJ-systemet for en eller flere borgere. Medarbejdere skal kunne få adgang både med og uden brug af digitale medarbejdercertifikater. Hvis det er uden brug af digitale medarbejder certifikater, skal det fremgå, at der ikke er forbindelse til FMK. Brug af it Medarbejdere dispenserer borgers præparater, ved at benytte en af følgende muligheder: # v 1 14

16 1. On-line it-enhed (stationær, bærbar, tablet pc, PDA eller smartphone) med adgang til EOJ-systemets medicinmodul. Medarbejder tilgår borgers dispenseringsoversigt i EOJ-systemets medicinmodul. 2. Off-line mobil it-enhed (bærbar, tablet pc, PDA eller smartphone) med lokal adgang til replikeret data fra EOJ-systemets medicinmodul. Inden en medarbejder skal dispensere en borgers medicin, replikerer medarbejderen borgerens dispenseringsoversigt fra medicinmodulet til en mobil it-enhed. 3. Print fra EOJ-systemets medicinmodul. Inden medarbejder skal dispensere en borgers medicin, printer medarbejdere borgerens dispenseringsoversigt fra medicinmodulet. Medarbejdere har behov for, at kunne printe en dispenseringsoversigt hver 14. dag eller når der sker ændringer i en borgers medicinering. I mange kommuner er der krav fra embedslægen om, at der skal forefindes et print med borgerens aktuelle medicinering på borgerens adresse. Formålet med dette print er at den rette vedkommende kan orientere sig om borgerens medicinering, med hensyn til borgerens sikkerhed, når der i akut opstået situationer skal udredes, behandles m.m.. Vi forventer, at dette behov for print i fremtiden bliver mindre, efterhånden som alle læger kommer på FMK og alle vagtlæger i dag er på FMK. KL indgår i en dialog med Sundhedsstyrelsen om hvilke krav embedslægerne kan stille til EOJ-systemernes integration til FMK herunder behovet for print hos borgeren. # v 1 15

17 6. Administration En medarbejder tager lægemidler fra doseringsæske eller fra dosisdispenseret plasticpakke og hælder i medicinbæger, som gives til borgeren. Op hældning kan ske flere gange i løbet af en dag, men typisk i forbindelse med et måltid. Anmode om receptfornyelse Medicinudlevering Ændringer i ordinationer Ajourføring af medicin Administration Udstede recept 2.Uge Medicinudredning Dispensering Daglig Administrationen foretages typisk i borgerens hjem. Administrationsoversigt Medarbejdere, der administrerer borgeres præparater, har behov for at kunne kontrollere, at det antal piller, de op hælder til en borger på et bestemt tidspunkt, er korrekt i forhold til et kontroltal på en administrationsoversigt. Medarbejdere, der administrerer borgeres medicin, har typisk ikke nogen speciel uddannelse i medicin og der kan være en større udskiftning blandt medarbejderne. Derfor er det vigtigt, at administrationsoversigten kun indeholder de oplysninger, der er nødvendige ift. administrationen. Hvis der er flere oplysninger på administrationsoversigten, bør det antal piller borgeren skal have til et bestemt tidpunkt være fremhævet. Adgangsbehov til it-system Der er behov for, at medarbejdere kan tilgå administrationsoplysninger i EOJsystemet uden at gøre brug af digitale medarbejdercertifikater. Brug af it Brug af små håndholdte enheder (PDA er og smartphones) bliver mere og mere udbredt i kommunerne blandt de medarbejdere, der skal administrere borgeres præparater. Der vil derfor være et voksende behov for, at en administrationsoversigt kan tilgås fra en smartphone og oplysningerne på denne oversigt var dedikeret til arbejdssituationen. Fx når en medarbejdere hælder piller op i et bæger og stiller det ved borgerens frokost, så kender smartphonen tidspunkt og sted og præsenterer medarbejderen for det bestemte pille-kontrol-tal, der er relevant. Ofte vil medarbejdere benytte et print hos borgeren, til at kontrollere pille antallet. Medarbejdere har behov for, at kunne printe administrationsoversigt hver 14. dag # v 1 16

18 eller når der sker ændringer i en borgers medicinering. Administrations- og dispenseringsoversigt vil typisk være på samme print. # v 1 17

19 7. En medarbejder observerer, at en medicinbeholdning er ved at være lav og benytter EOJ-systemets medicinmodul til at genbestille medicin. Det vil være optimalt, hvis medarbejdere ud fra en borgers medicinoversigt i EOJ-systemet kan markere et eller flere præparater, som skal genbestilles. Anmode om receptfornyelse Medicinudlevering Ændringer i ordinationer Ajourføring af medicin Administration Udstede recept 2.Uge Medicinudredning Dispensering Daglig En genbestilling på et præparat kan kun gennemføres, hvis der eksisterer en flergangsrecept på præparatet og der er flere udleveringer tilbage på den (dette kan EOJ-systemet checke på FMK). Hvis dette ikke er tilfældet, skal EOJ-systemet anmode en læge om at få fornyet recepten. Tip til EOJ-udvikling Når medarbejdere genbestiller præparater i EOJ-systemet, bør systemet default foreslå 1. det apotek hvorfra præparatet sidst blev leveret fra 2. den adresse hvortil præparatet sidst blev leveret til (evt. afhentes på apotek) Typisk vil medarbejdere observere lav medicinbeholdning, når de dispenserer præparater til borgere. En god hjælp til medarbejderne vil derfor være, at de i en dispenseringsoversigt i EOJ-systemet nemt kan markere de præparater, der skal genbestilles. For at undgå fejl under dispenseringen, bør selve genbestillingen først gennemføres efterfølgende. For nogle kommuner kan det reducere leveringsomkostninger, hvis man kan samle genbestillinger af præparater på flere borgere, som har samme leveringsadresse og apotek, inden de afsendes. For at undgå, at medarbejdere bestiller for meget medicin til en borger, bør EOJsystemet kontrollere om samme præparat bliver bestilt flere gange. EOJ-systemet bør kunne give relevante advarsler til medarbejdere, når et præparat er ved at være opbrugt, ud fra: # v 1 18

20 1. Pakningsstørrelse EOJ-systemet kan hente oplysninger om pakningsstørrelse på et udleveret præparat fra FMK 2. Dosering dette har medarbejdere angivet i EOJ-systemet Adgangsbehov til it-system For at EOJ-systemet kan kontrollere, om der er flere udleveringer tilbage på en borgers flergangsrecept på FMK, skal en medarbejder være logget på deres digitale medarbejdercertifikat. Brug af it Medarbejder genbestiller borgers præparater ved at benytte en it-enhed (stationær, bærbar eller tablet pc), der har online adgang til EOJ-systemet. Hvis en medarbejder benytter en it-enhed, som ikke har online adgang til EOJsystemet og arbejder i replikerede data, bør medarbejderen stadig i en medicinoversigt nemt kunne markere hvilke præparater der skal genbestilles. Når medarbejderens it-enhed kommer online med EOJ-systemet kan genbestilling gennemføres. # v 1 19

21 8. Receptfornyelse I forbindelse med genbestilling af præparater til en borger, vil der være situationer, hvor dette ikke kan gennemføres. Dette kan skyldes, at der ikke er 1. en flergangsrecept 2. flere udleveringer tilbage på en flergangsrecept Anmode om receptfornyelse Medicinudlevering Ændringer i ordinationer Ajourføring af medicin Administration Udstede recept 2.Uge Medicinudredning Dispensering Daglig Der kan være flere grunde til, at der ikke eksisterer en flergangsrecept på et præparat: 1. Læge har valgt at udstede en recept med kun en udlevering 2. Der har aldrig været udstedt en recept, fx hvis præparat er købt i håndkøb eller udleveret på behandlingssted Tip til EOJ-udvikling I de tilfælde hvor der eksisterer en tidligere recept på et præparat, og der er behov for at få fornyet denne, skal medarbejdere kunne bruge EOJ-systemet til, at sende en anmodning til en læge om en receptfornyelse. Hvis der skal anmodes om receptfornyelse af flere præparater på en borger, bør de samles i samme korrespondance meddelelse. Når en medarbejdere skal anmode om receptfornyelse, bør EOJ-systemet per default foreslå borgerens egne læge og ordinerende læge (hvis der er forskel), som modtager og med mulighed for selv at vælge en læge. EOJ-systemet bør tage de tidligere receptoplysninger med i meddelelsen. I korrespondancemeddelelsen til lægen bør EOJ-systemet afkræve en bekræftelse fra lægen og holde øje med om bekræftelsen kommer retur. I det tilfælde en bekræftelse fra lægen udebliver i et vis tidsrum, bør medarbejdere have en advarsel. Man bør i kommunerne være opmærksom på at anmode om receptfornyelse i god tid, da læger typisk ikke per automatik fornyer tidligere recepter, men først vil have en konsultation med borgeren. # v 1 20

22 For at undgå, at der flere gange bliver anmodet om en receptfornyelse på samme præparat til en borger (indenfor et givent tidsrum fx en uge), bør EOJ-systemet oplyse en medarbejder om dette. Adgangsbehov til it-system For at EOJ-systemet kan hente de nyeste receptoplysninger fra FMK, skal en medarbejder være logget på deres digitale medarbejdercertifikat. Brug af it Medarbejdere fornyer borgers recepter ved at benytte en it-enhed (stationær, bærbar eller tablet pc), der har online adgang til EOJ-systemet. # v 1 21

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens,

Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Erfaringsopsamling fra FMK pilotprojekter i Assens, Hedensted og Aalborg kommuner Den 2. juli 2014 Sags ID: SAG-2014-01577 Dok.ID: 1881457 MOT@kl.dk Direkte Mobil 4112 9293 Weidekampsgade 10 Postboks 3370

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Syddanmark

FMK netværksmøde i Region Syddanmark FMK netværksmøde i Region Syddanmark Tirsdag den 15. december 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-11.00

Læs mere

Krav og ønsker til det centrale FMK-system

Krav og ønsker til det centrale FMK-system Krav og ønsker til det centrale FMK-system Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort Januar 2012 Version 5 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Bilag 7 Baggrund og scenarier

Bilag 7 Baggrund og scenarier Bilag 7 Baggrund og scenarier 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Det Ny Universitetshospital (DNU) i Aarhus har valgt Lægemidler klar til brug som koncept. Med henblik på at undersøge og sikre konceptets

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016 FMK ERFA-gruppemøde Onsdag den 2. marts 2016 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden Velkomst og kort status

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange.

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Vejledning om brug af Fælles Medicinkort i hovedstadsregionen med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange. Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 4. november

Læs mere

Release note februar 2015

Release note februar 2015 Release note februar 2015 Generelle funktioner Datafletning af ydelser med frekvens hver Inaktive ægtefæller nu aktiveret til forebyggende hjemmebesøg Medcom Print af udskrivningsrapporten Medicin Dosering

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: 16.03.15 Vor ref.: IBS Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde med pilotkommunerne Dato: Mandag den 2. marts 2015 Sted: Deltagere: MedCom Randi Jørgensen, Avaleo Stig Kristensen, CSC Jesper Dall-Hansen,

Læs mere

Dokumentation på sundhedsområdet

Dokumentation på sundhedsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-05-2013 Sagsnr. 2013-51280 Dokumentation på sundhedsområdet Sagen om dokumentation på sundhedsområdet blev af Socialudvalget

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL

Implementering af det Fælles Medicinkort. Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Implementering af det Fælles Medicinkort Foreningen for kommunale IT-chefer, 7. marts 2013 Poul Erik Kristensen Center for social og sundhed, KL Hvad betyder det for en kommune at komme på FMK? Når en

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Midtjylland

FMK netværksmøde i Region Midtjylland FMK netværksmøde i Region Midtjylland Onsdag den 25. november 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden 10.00-10.15

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange

Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange 21-05-2015 Sag nr. 11/2035 Dokumentnr. 27309/15 Vejledning om brug af Fælles Medicinkort med fokus på dokumentation og kommunikation af medicinsk behandling og sektorovergange Formål og afgrænsning...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

FMK EOJ-leverandørmøde

FMK EOJ-leverandørmøde FMK EOJ-leverandørmøde Tirsdag den 4. oktober 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda 1. Velkomst 2. Udestående fra sidste møde 3. Nyt fra SDS 4. Overgang til version 1.4.4 5. End2end-test 6. Nyt

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering

Hvad er Fælles Medicinkort? Politisk bevågenhed. Hvem står bag. Lovgrundlag. Organisering Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK

Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK Dato 23-09-2014 hra Sagsnr. 5-1010-188/1 7222 7804 Opdateret notat om lægens ansvar ved brug af FMK En læge eller tandlæge (herefter benævnt lægen ) er i medfør af autorisationslovens 17 forpligtet til

Læs mere

Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen

Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen Implementering af FMK Version 3 Pilottest versionen I denne version har der været fokus på at få alle detaljer omkring implementering og anvendelse af FMK med i en samlet beskrivelse. På baggrund af input

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

CaseFlow Releasenote april 2015

CaseFlow Releasenote april 2015 CaseFlow Releasenote april 2015 Generelle funktioner Kalender Skift til næste periode i kalenderen Sammenkædning af besøg Fakturering af SMS-påmindelser Medicin Egne præparater Fejlbesked ved print Tekstrettelse

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet.

Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort. pilotprojektet. Pilotprojektet for det (FMK) Fælles Medicinkort Jan Poulsen, Lægemiddelstyrelsen, pilotprojektet. styregruppeformand på Morten Thomsen, Devoteam, projektleder for Lægemiddelstyrelsen på pilotprojektet.

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Hvad er Fælles Medicinkort?

Hvad er Fælles Medicinkort? Hvad er Fælles Medicinkort? En fælles database med medicinoplysninger Et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering, ifølge den læge der sidst har set patienten Giver alt sundhedspersonale adgang

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Referat fra FMK-ERFA-gruppemøde

Referat fra FMK-ERFA-gruppemøde Referat fra FMK-ERFA-gruppemøde Dato: 17.03.16 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 2. marts 2016 Sted: Deltagere: MedCom Liselotte Johansen, Assens Kommune Birgit Bækmann Jeppesen, Aarhus Kommune Bodil Marie

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering

August Fælles Medicinkort. En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering August 2011 Fælles Medicinkort En fremtid med adgang til et fælles og samlet overblik over borgernes aktuelle medicinering 2 FMK Fælles Medicinkort Indhold 3 4 6 7 8 9 10 11 14 16 19 Visionen Medicinoplysninger

Læs mere

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK)

Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Håndtering af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed i forbindelse med indførelse af Fælles medicinkort (FMK) Helen Kæstel sygeplejechef Aalborg Kommune Kirsten Damgaard projektleder FMK Aalborg Kommune

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside

Klinikerforum (FMK) 12. juni Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Klinikerforum (FMK) 12. juni 2013 Helle Balle, NSI Thomas Sonne, Lakeside Dagsorden 8. klinikerforummøde 1. Status for den centrale - og de lokale FMK løsninger 2. Status for implementering 3. Status på

Læs mere

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr.+45 6178 1877 E-Mail: ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 09.05.16 Vor ref. IBS Referat fra 5. FMK-EOJ-leverandørmøde Tidspunkt: Onsdag den

Læs mere

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen

Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen Implementering af FMK Version 1 Pilottest versionen I denne version har der været fokus på at få alle detaljer omkring implementering og anvendelse af FMK med i en samlet beskrivelse. På baggrund af input

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden

DSKS-årsmøde. Workshop Fælles Medicinkort (FMK) ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden DSKS-årsmøde Workshop Fælles Medicinkort () ved Projektleder Annette Pontoppidan og Implementeringsansvarlig Mette Vaabensted Region Hovedstaden Emner i præsentationen 1/2 Om Status Udfordringer Skærmbilleder

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Sygehusrecepter Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Marts 2012 INDHOLD Indledning 3 Baggrund 3 Sygehusrecepter - korrektioner foretaget på apotek 4 Fra ordination

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2016 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 2 1.1 Fælles Medicinkort... 2 1. Afrapportering på udvalgte

Læs mere

Dagens Top10 fra Sundhedsplatformen

Dagens Top10 fra Sundhedsplatformen Fredag d. 26. maj 2017 Dagens Top10 fra Sundhedsplatformen 1. AK-behandling (BFH) Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har meldt ind, at der er behov for mere effektive arbejdsgange i forbindelse med AK-behandling

Læs mere

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016

FMK Overgang fra projekt til drift. Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 FMK Overgang fra projekt til drift Evaluerings- & netværksmøde RSD 27.04.2016 1 Overgang fra projekt til drift Målsætning øget tillid til medicinoplysninger og FMK fuld anvendelse af FMK korrekt anvendelse

Læs mere

Velkommen til e-service

Velkommen til e-service Oktober 2015 Velkommen til e-service E-service giver patienterne mulighed for at kommunikere med en klinik via internettet. Det giver en dejlig fleksibilitet i hverdagen, at patienterne kan kontakte sin

Læs mere

Fælles Medicinkort (FMK)

Fælles Medicinkort (FMK) Fælles Medicinkort (FMK) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses konference: IMPLEMENTERING AF COMPLIANCE-INITIATIVER, DER VIRKER Fredag d. 12. juni 2009 Ivan Lund Pedersen, Projektchef & læge, Digital

Læs mere

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne

Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Netværksmøde i Region Syddanmark vedr. Implementering af FMK i kommunerne Mandag den 15. juni 2015 Projektleder Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703

Læs mere

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning Indholdsfortegnelse Indlæggelsesrapport Hvornår udløses automatisk?... 1 Hvornår udarbejder vi en manuel?... 1 Hvad indeholder den automatiske?... 2 Inden du opretter manuel ILR... 2 Opret manuelt... 2

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere