Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009"

Transkript

1 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Åbenrå den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr /PH

2 1/18 Indholdsfortegnelse Ad Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Åbenrå... 2 Ad Kompensation for manglende arbejde mv Ad Værkstedsfaciliteter i Arresthuset i Åbenrå... 5 Ad Undervisning i Arresthuset i Åbenrå... 5 Ad 2.3. Behandling... 8 Ad 2.4. Fritid... 8 Ad Ændringer siden sidst Ad Den generelle vedligeholdelsesstand Ad Telefonordningen i Arresthuset i Åbenrå Ad 3.5. Vask af indsattes private tøj Ad 3.6. Andre forhold Ad 5. Rapportgennemgang Ad 5.7. Kompetence Opfølgning Underretning... 18

3 2/18 Den 3. december 2010 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 23. oktober 2009 af Arresthuset i Åbenrå. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har i den anledning modtaget en udtalelse af 8. marts 2011 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, herunder en udtalelse af 26. januar 2011 fra Arrestinspektøren for Syd- og Sønderjylland og Fyn. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Åbenrå På tidspunktet for inspektionen havde arresthuset intet arbejde at tilbyde de indsatte, hverken i værkstedet eller på cellerne, og der havde ingen beskæftigelse været de sidste ca. 2 år, bortset fra små opgaver. Arrestforvareren havde skrevet til Direktoratet for Kriminalforsorgen om målet i resultatkontrakten og fremsat ønske om lokale resultatmål. Han ville desuden gerne lave kurser om sund kost og motion mv. som alternativ til beskæftigelse. Jeg bad om at få oplyst resultatet af direktoratets behandling af denne henvendelse. Arrestforvareren har oplyst at direktoratet ikke har bevilliget penge til kurser om sund kost og motion, og at det derfor ikke har været muligt at iværksætte kurset. Direktoratet har henholdt sig hertil og har i øvrigt bemærket at der i arresthusenes resultatkontrakter for 2011 ikke er indarbejdet lokale resultatmål til beskæftigelseskravet. Det tilføjes at jeg er bekendt med at resultatkravet med hensyn til beskæftigelse er nedsat fra 60 til 45 pct. af budgetbelægningen i resultatkontrakterne med arresthusene for 2011.

4 3/18 Ifølge et timeregistreringsskema som jeg havde modtaget sammen med et opdateret notat af 25. november 2010 om beskæftigelsen i arresthusene i Syd- og Sønderjylland og på Fyn, var den samlede beskæftigelsesgrad i Arresthuset i Åbenrå 39,9 pct. for perioden 1. januar 2010 til 31.august Jeg bad (alligevel) arresthuset om at oplyse nærmere om hvordan beskæftigelsessituationen i arresthuset havde udviklet sig siden inspektionen den 23. oktober Arrestinspektøren har oplyst at beskæftigelsessituationen med hensyn til lønarbejde desværre er uændret siden inspektionen den 23. oktober Arresthusets eneste arbejdslokale er derfor omdannet til undervisningslokale da arresthuset fremadrettet satser på at øge antallet af undervisningstimer. Arresthuset vil dog, med direktoratets godkendelse, kunne indrette et arbejdslokale med 3-4 arbejdspladser hvis det viser sig muligt at øge beskæftigelsen. Direktoratet har hertil bemærket at direktoratet vil gå i dialog med arresthuset om at etablere arbejdspladser hvis arresthuset har et beskæftigelsesprojekt på hånden. Jeg gik ud fra at arresthuset benytter sig af de initiativer der var nævnt i et svar af 28. september 2009 fra justitsministeren til Retsudvalget. Jeg gik således ud fra at arresthuset (når der ikke er tilstrækkelig beskæftigelse) overvejer om de indsatte kan tilbydes opgaver med f.eks. yderligere rengøring i arresthuset eller eventuelle mindre vedligeholdelsesopgaver mv. Jeg bad arresthuset om at oplyse hvilke initiativer der har været iværksat i arresthuset. Arrestinspektøren har oplyst at arresthuset nu fast anvender 2 gangmænd (køkkenmand m/k og rengøringsmand m/k). Herudover anvendes egnede indsatte til småreparationer, ekstra hovedrengøring, maleropgaver mv. når der skønnes behov for det. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at arresthuset også fremover overvejer om de indsatte kan tilbydes opgaver med f.eks. yderligere rengøring i arresthuset eller eventuelle mindre vedligeholdelsesopgaver mv., når det ikke er muligt at tilbyde de indsatte anden beskæftigelse i arresthuset.

5 4/18 Ad Kompensation for manglende arbejde mv. Arresthuset havde fået penge til et kunstprojekt som dengang forventedes at blive sat i værk ca. 2. november Jeg bad om nærmere oplysninger om gennemførelsen af dette projekt. Arrestinspektøren har oplyst at kunstprojektet blev gennemført i slutningen af 2009 og afsluttet hen på foråret 2010 hvor de indsattes interesse for projektet blev mindre. Kunstprojektet blev sat i værk under kyndig vejledning fra regionsværkmesteren fra Fyn med hjælp fra husets personale. Alle indsatte blev tilbudt at deltage i projektet, og der deltog i alt omkring 11 indsatte. Hver indsat producerede mellem 5 og 10 billeder der stadig bliver anvendt som udsmykning på arresthusets gangarealer, i besøgsrum og celler mv. Jeg bad arresthuset om at oplyse om arresthuset havde overvejet andre muligheder for kompensation for den manglende beskæftigelse end kurser om sund kost og motion mv. Arrestinspektøren har oplyst at man forventer at indrette et køkken til de indsatte i kælderen hvor de indsatte i begrænset omfang kan få mulighed for selv at tilberede mad. Det vil fungere som et styret fællesskab hvor de indsatte får mulighed for at danne madgrupper og spise sammen i fællesskab. På tidspunktet for arrestinspektørens udtalelse (januar 2011) manglede kun afklaring af et spørgsmål om finansiering af yderligere sikring af kælderen. Direktoratet har bemærket at en eventuel ansøgning fra arresthuset om midler til at etablere et køkken vil blive prioriteret sammen med ansøgninger fra resten af arresthussektoren. Direktoratet tager endvidere forbehold for om projektet kan godkendes af levnedsmiddelmyndighederne. Jeg har noteret mig det oplyste og beder om at få oplyst om der er sket mere vedrørende dette forhold siden da.

6 5/18 Ad Værkstedsfaciliteter i Arresthuset i Åbenrå Arresthuset i Åbenrå havde planer om at indrette arresthusets eneste værksted til skolestue (på grund af de store vanskeligheder med at skaffe beskæftigelse til de indsatte i arresthuset). Arrestinspektøren havde uddybet det i brev af 12. november Jeg bad om at få oplyst om denne præcisering også sigtede til selve spørgsmålet om (fremadrettet) at omdanne værkstedet til skolestue, og om det i så fald vil betyde at eventuel beskæftigelse fremover kun vil kunne foregå som cellearbejde. Arrestinspektøren har bekræftet at der fortsat er planer om at omdanne værkstedet til skolestue, men at der aktuelt ikke er penge til projektet. Når projektet er effektueret, vil det efter planen føre til at eventuel beskæftigelse alene vil foregå som cellearbejde. Direktoratet har henholdt sig til arrestinspektørens svar, men har samtidig oplyst at direktoratet dog vil opfordre arresthuset til at overveje en fleksibel anvendelse af lokalet så det fortsat er muligt også at have beskæftigelse uden for cellerne. I svaret til pkt har arrestinspektøren som gengivet ovenfor oplyst at arresthusets eneste arbejdslokale er omdannet til undervisningslokale (men at arresthuset med direktoratets godkendelse dog vil kunne indrette et arbejdslokale med 3-4 arbejdspladser hvis det viser sig muligt at øge beskæftigelsen). Med den bemærkning at jeg på denne baggrund forstår det oplyste sådan at arbejdslokalet/værkstedet nu faktisk benyttes som undervisningslokale, men ikke er omdannet til et sådant lokale, har jeg noteret mig det oplyste. Ad Undervisning i Arresthuset i Åbenrå På inspektionstidspunktet havde arresthuset ingen lærer og havde ikke haft det siden genåbningen af arresthuset den 1. februar I justitsministerens svar af 8. november 2010 på spørgsmål nr. 182 var det oplyst at Arresthuset i Åbenrå deler en lærer med bl.a. Arresthuset i Kolding, og af et referat fra et talsmandsmøde i Arresthuset i Kolding som jeg havde modtaget i sagen om denne inspektion, forstod jeg at der pr. 1. december 2009 var ansat en ny lærer. Jeg gik ud fra at denne lærer også betjente Arresthuset i Åbenrå, og at der således siden den 1. december 2009 igen har været undervisning i arresthuset, men jeg bad dog om at få oplyst om det var korrekt forstået. Arrestinspektøren har oplyst at det er korrekt forstået at læreren i Arresthuset i Kolding aktuelt betjener blandt andet Arresthuset i Åbenrå.

7 6/18 Selv om jeg gik ud fra at arresthuset i forbindelse med en generel undersøgelse af undervisningen i arresthusene som jeg havde omtalt i rapporten, havde udtalt sig om behovet for undervisning i arresthuset, bad jeg i forlængelse af det oplyste under inspektionen af Arresthuset i Tønder om at arresthusene håber og satser på mere undervisning også arresthuset om at oplyse hvad der fremadrettet er behov for af undervisning. Arrestinspektøren har oplyst at man finder det nødvendigt at der fremadrettet tilføres flere ressourcer til undervisningen i takt med udrulningen af det sikrede pc-netværk, som skal give indsatte en mere tidssvarende undervisning i de lukkede fængsler og arresthusene. Arrestforvareren har således en forventning om at der i fremtiden vil blive skabt en løsning der kan tilgodese de pædagogiske behov. Direktoratet har henholdt sig til hertil. I en udtalelse af 4. marts 2011 i sagen om inspektionen af Arresthuset i Sønderborg har direktoratet oplyst at der på baggrund af de nugældende økonomiske rammer ikke er planer om at tilføre yderligere ressourcer til undervisningen i arresthusene. I udtalelser af 21. og 29. juni 2011 i sagerne om mine inspektioner af arresthusene i Esbjerg og Vejle har direktoratet oplyst at direktoratet vil have arresthusenes ønsker om flere ressourcer med i overvejelserne ved tilrettelæggelsen af undervisningen fremover, men direktoratet har samtidig understreget at det kun kan ske inden for de økonomiske rammer som kriminalforsorgen til enhver tid har. Jeg har noteret mig at der efter arrestinspektørens opfattelse er behov for flere ressourcer til undervisningen i (bl.a.) Arresthuset i Åbenrå. I sagen om inspektionen af Arresthuset i Sønderborg har jeg også noteret mig det som direktoratet har oplyst om tilførsel af flere ressourcer. Jeg gik ud fra at der når der er undervisning anvendes pc i undervisningen. Jeg bad arresthuset om at oplyse i hvilket omfang der anvendes pc i undervisningen. Arrestinspektøren har i udtalelsen af 26. januar 2011 oplyst at der på dette tidspunkt ikke blev anvendt pc i undervisningen, men at der som nævnt er et sikret pc-netværk

8 7/18 på vej. Arresthuset har i den anledning fået tildelt 4 pc'er til undervisning samt 1 pc til underviseren. Computerne er installeret i arresthusets undervisningslokale i kælderen. Direktoratet har henholdt sig til arrestinspektørens svar. Direktoratet har yderligere oplyst at pc-netværket er taget i brug, og at der for tiden holdes kurser for lærere, herunder de lærere der er tilknyttet et arresthus, i brugen af det sikrede pc-netværk. Jeg har noteret mig det oplyste og beder arresthuset om at oplyse om erfaringerne indtil videre med brugen af det sikrede pc-netværk. Jeg bad også om at få oplyst hvad de moderne undervisningsredskaber som var nævnt i arresthusets brev af 15. oktober 2009, (i øvrigt) omfattede. Arrestinspektøren har oplyst at der med moderne undervisningsredskaber menes pc, Powerpoint, overhead etc. Ligesom ved inspektionen i 2001 gik jeg ud fra at arresthuset til stadighed sørger for at orientere de indsatte om de undervisningstilbud der er i arresthuset når der er de fornødne lærerkræfter. Også fordi der i dag generelt satses mere på undervisning, bad jeg arresthuset om at oplyse om arresthuset eller læreren er opsøgende og således også opfordrer indsatte der ikke selv henvender sig, men kan have behov for undervisning, til at deltage i undervisning. Arrestinspektøren har oplyst at det indgår som et naturligt led i sagsbehandlingen at indsatte støttes og motiveres til undervisning, navnlig på baggrund af den dårlige beskæftigelsessituation som arresthuset befinder sig i. Såvel personale som underviser er opsøgende. I direktoratets svar i sagen om inspektionen af Arresthuset i Sønderborg har direktoratet samtidig bemærket at det ikke er tilstrækkeligt alene at opfordre de indsatte til at melde sig til undervisning. Der bør ligeledes informeres grundigt om undervisningstilbuddets art og omfang med hensyntagen til den indsattes ønsker og behov for undervisning. Direktoratet ville gøre arresthuset og arrestinspektøren opmærksom herpå.

9 8/18 Jeg har noteret mig det oplyste og har i opfølgningsrapporten om inspektionen af Arresthuset i Sønderborg erklæret mig enig med direktoratet i at de indsatte bør informeres grundigt om undervisningstilbuddene i arresthuset. Som nævnt ovenfor går jeg ud fra at Arresthuset i Åbenrå fortsat orienterer de indsatte (grundigt) om de undervisningstilbud der (nu igen) er i arresthuset. Ad 2.3. Behandling Jeg bad arresthuset om at oplyse hvordan, herunder hvor ofte, motivationsbehandlingen foregår i arresthuset, og hvor mange der normalt deltager i sådan behandling. Arrestinspektøren har oplyst at motivationsbehandlingen foregår gennem det lokale misbrugscenter i tæt kontakt med Kriminalforsorgen i Frihed. Behandlingen foregår 2 gange om ugen og omfatter som regel mellem 3 og 5 indsatte. Jeg bad arresthuset oplyse hvordan de indsatte orienteres om muligheden for at deltage i motivationsbehandling. Arrestinspektøren har oplyst at nye indsatte allerede ved indsættelsessamtalen orienteres om muligheden for at deltage i motivationsbehandling. Indsatte der skønnes at have behov for motivationsbehandling, motiveres løbende til at deltage i behandling, og personale, behandler og socialrådgiver samarbejder om at følge op på det. Ad 2.4. Fritid Så vidt jeg forstod, var der indrettet et separat kondirum et andet sted end ved min forrige inspektion af arresthuset. Jeg bad om at få oplyst hvor stort dette rum er, og hvilke redskaber der findes i rummet. Jeg bad desuden om at få oplyst hvorfor der kun må være 1 indsat ad gangen i rummet.

10 9/18 Arrestinspektøren har oplyst at kondirummet er på ganske få kvadratmeter og ligger i kælderen. De indsatte har selv istandsat kælderrummet der kun består af en motionscykel og bænk. På grund af rummets størrelse kan det kun benyttes af 1 indsat ad gangen. Arrestinspektøren har supplerende over for direktoratet oplyst at kondirummet er på ca. 6 kvadratmeter, og at det rum (på 27 kvadratmeter) der tidligere blev anvendt som kondirum, nu anvendes som fritidsrum for de indsatte. l fritidsrummet er der mulighed for at spille bordtennis, dart, kort og diverse brætspil. Tidligere var der ligeledes et bobspil samt en ribbe i rummet. Bobspillet gik dog i stykker og blev erstattet af andre brætspil. Ribben blev aldrig brugt og da den blev udsat for hærværk, blev den taget ned. Arresthuset ophørte med at anvende dette rum som kondirum fordi det gav for meget støj i resten af huset at have kondilokalet på første sal (eksempelvis rungen i bygningen når de indsatte tabte vægtstængerne på gulvet). Da de indsatte har mulighed for fællesskab i fritiden i fritidslokalet, giver det mig ikke anledning til bemærkninger at der ikke (også) er mulighed for fællesskab i kondirummet. Jeg gik ud fra at bordtennisrummet er det samme lokale som sidst. Jeg bad om at få oplyst om der fortsat er andre aktivitetsmuligheder i dette rum og i givet fald hvilke. Arrestinspektøren har oplyst at der i bordtennisrummet, som stadig befinder sig i samme lokale, også er mulighed for at spille dart og diverse brætspil, jf. også ovenfor. Jeg bad desuden om at få oplyst om de indsatte har mulighed for at leje en PlayStation til brug i cellen. I givet fald bad jeg om at få oplyst hvor mange PlayStations arresthuset råder over, hvor længe ad gangen de kan lejes, og hvad der opkræves i leje. Arrestinspektøren har oplyst at arresthuset råder over 2 PlayStations som de indsatte kan leje for 6 kr. pr. døgn. Der har indtil videre ikke været behov for at sætte begrænsninger for lejeperioden. Arrestinspektøren har supplerende over for direktoratet oplyst at arrestforvareren i 2010 fik afslag på en ansøgning om tilskud til indkøb af yderligere 5 PlayStations, men at der aktuelt ikke er så stor efterspørgsel på PlayStations fra de indsatte. Arrestforva-

11 10/18 reren vil i 2011 ansøge om tilskud til indkøb af 3 ekstra PlayStations samt til indkøb af fjernsyn med indbygget dvd-afspiller. Der er fjernsyn med dvd-afspiller på alle celler, men da de ofte går i stykker, ønsker arrestforvareren at indkøbe ekstra, så det vil være muligt hurtigt at kunne udskifte apparaterne. Ad Ændringer siden sidst Arresthuset havde fået afslag fra direktoratet på en ansøgning om bevilling til at istandsætte gårdtursarealet med henblik på at forbedre sikkerheden. Det blev oplyst at direktoratet mente at det foreliggende projekt var for dyrt, og at arresthuset stadig afventede en bevilling. Jeg bad om at få oplyst om det skulle forstås sådan at direktoratet fortsat behandlede en ansøgning om istandsættelse af gårdtursarealet, men i en anden udformning. Hvis det forholdt sig sådan, bad jeg om at få oplyst hvad der videre skete vedrørende denne ansøgning. Arrestinspektøren har oplyst at direktoratet er bekendt med projektet, men at der aktuelt ikke har været penge til at fremme det. Arresthuset havde desuden planer om at ændre adgangsforholdene til arresthuset. Jeg bad arresthuset om at orientere mig om hvad der videre var sket vedrørende dette projekt. Både i arrestinspektørens og direktoratets udtalelser er adgangsforholdene nævnt sammen med projektet om istandsættelse af gårdtursarealet, men det er herefter anført at direktoratet er bekendt med projektet. Jeg går ud fra at projektet med adgangsforholdene beror på det samme som projektet med gårdtursarealet. Med denne bemærkning har jeg noteret mig det oplyste.

12 11/18 Fra min senere inspektion i februar 2010 af arresthusene i Esbjerg og Vejle var jeg bekendt med at arrestinspektøren havde sat en bygningsanalyse i gang i alle områdets arresthuse for at afdække mulighederne for forbedringer hvis det skulle blive økonomisk muligt. Jeg bad om at blive underrettet om resultatet af gennemgangen af Arresthuset i Åbenrå. Arrestinspektøren har oplyst at han sammen med en medarbejder fra embedet i 2009 og starten af 2010 gennemgik områdets 10 arresthuse med henblik på at vurdere mulighederne for forbedringer og eventuelle kapacitetsudvidelser. På grund af kriminalforsorgens trængte økonomi blev der imidlertid ikke udarbejdet nogen projektbeskrivelser vedrørende de foreslåede ændringer, og der findes heller ikke en skriftlig bygningsanalyse. Direktoratet har henholdt sig hertil og har præciseret at den omtalte bygningsanalyse er iværksat af arrestinspektørembedet. Jeg har noteret mig det oplyste og har i sagen om inspektionen af Arresthuset i Tønder bemærket at jeg går ud fra at der eventuelt senere vil kunne blive tale om at udarbejde en beskrivelse og analyse som nævnt. Ad Den generelle vedligeholdelsesstand Arresthuset blev renoveret i forbindelse med at arresthuset var lukket i 1 år. Alle celler fik i den forbindelse nyt celleinventar. Jeg bad om at få oplyst om renoveringen også omfattede bordtennisrummet og kondirummet. Arrestinspektøren har oplyst at bordtennisrummet og kondirummet ikke var omfattet af renoveringen i forbindelse med nedlukningen af arresthuset. Ad Telefonordningen i Arresthuset i Åbenrå Jeg henstillede til arresthuset at ændre den generelle regel i husordenen om at der kun er adgang til at føre telefonsamtaler i begrænset omfang, så den (igen) blev i overensstemmelse med straffuldbyrdelseslovens 57, stk. 1, hvorefter afsonere har ret til at telefonere i det omfang det er praktisk muligt. Jeg gik ud fra at arresthuset i den forbindelse (på ny) ville gengive hovedindholdet af straffuldbyrdelseslovens 57.

13 12/18 Jeg bad om at få oplyst hvad der skete i den anledning. Arrestinspektøren har gengivet indholdet af en revideret husorden der er fremsendt til direktoratet. Heraf fremgår det bl.a. at afsonere har ret til telefonsamtaler når personalet skønner det praktisk muligt. Jeg har ikke modtaget den reviderede husorden. Direktoratet har med henvisning til nedenstående generelle afsnit om arrestinspektørens gennemgang af husordenerne for områdets arresthuse henholdt sig hertil. Jeg tager til efterretning af husordenen er ændret på baggrund af min henstilling. Arresthuset havde en regel om at afsonere der ikke har mulighed for besøg, kan få en ugentlig samtale. Denne regel kunne læses sådan at andre afsonere ikke kunne forvente at få lov til at ringe (mindst) 1 gang om ugen. Jeg udtalte at der kan og bør fastsættes retningslinjer om den praktiske gennemførelse af adgangen til at telefonere, og at der efter min opfattelse ikke i sådanne retningslinjer kan sondres mellem indsatte der har mulighed for at modtage besøg, og indsatte der ikke har en sådan mulighed. Jeg henstillede derfor til arresthuset at ændre husordenen på dette punkt, og jeg bad arresthuset om at oplyse hvad der skete i anledning af min henstilling. Direktoratet har oplyst at der i den reviderede husorden som arrestinspektøren har fremsendt til direktoratet, ikke længere sondres mellem indsatte med og uden besøgsmulighed. Direktoratet har henholdt sig hertil og har også her henvist til det nedenfor anførte om fastsættelse af retningslinjer for den praktiske gennemførelse af adgangen til at telefonere. Jeg tager til efterretning at husordenen er ændret på baggrund af min henstilling. I sagen om min inspektion i 2001 af Arresthuset i Åbenrå udtalte direktoratet at det af husordenen også bør fremgå at afsonere har mulighed for at føre telefonsamtaler med forsvareren i en verserende straffesag eller med andre som den indsatte kan brevveksle ukontrolleret med efter straffuldbyrdelseslovens 56. Direktoratet oplyste at direktoratet ville meddele arresthuset at der i husordenen burde tilføjes oplysning her-

14 13/18 om, og i opfølgningsrapporten gik jeg ud fra at arresthuset ville ændre husordenen i overensstemmelse med direktoratets tilkendegivelse. Ved min gennemgang af arresthusets husorden i forbindelse med inspektionen denne gang måtte jeg konstatere at arresthuset enten ikke havde foretaget den nævnte tilføjelse i husordenen, eller at arresthuset efterfølgende havde fjernet en sådan tilføjelse igen. Jeg henstillede til arresthuset nu at foretage den nævnte tilføjelse, og jeg bad om at blive underrettet om hvad der skete i den anledning. Arrestinspektøren har oplyst at der vil blive indsat en sådan tilføjelse i husordenen. Jeg tager det oplyste til efterretning. Arrestinspektøren har derudover oplyst at arrestinspektøren, bl.a. på baggrund af de bemærkninger der er fremkommet i forbindelse med de seneste inspektionssager, vil foretage en samlet gennemgang af husordenerne for arresthusene i området med henblik på at sikre at reglerne i samtlige arresthuse indeholder en gengivelse af hovedindholdet i straffuldbyrdelseslovens 57. I samme forbindelse vil der også komme en beskrivelse af en afsoners mulighed for kontakt til sin forsvarer. Man vil endvidere i det omfang der i det enkelte arresthus er behov for det også fastsætte retningslinjer for den praktiske gennemførelse af telefonering, jf. telefonbekendtgørelsens 4, stk. 2. Jeg har i opfølgningsrapporten om inspektionen af Arresthuset i Tønder noteret mig det oplyste, og jeg har bedt om et eksemplar af den relevante del af husordenen for dette arresthus når den er revideret i overensstemmelse hermed. Da arrestinspektøren vil foretage en samlet gennemgang af husordenerne, går jeg ud fra at husordenerne vil få samme indhold, men hvis det ikke bliver tilfældet, beder jeg også om at få det relevante afsnit i husordenen for Arresthuset i Åbenrå. Når direktoratet havde afsluttet sine overvejelser om varetægtsarrestanters adgang til at telefonere, gik jeg ud fra at arresthuset ville tage stilling til om det gav anledning til at ændre det anførte i husordenen om varetægtsarrestanters adgang til private telefonsamtaler.

15 14/18 Arrestinspektøren har oplyst at man vil afvente udfaldet af direktoratets overvejelser om varetægtsarrestanters adgang til at telefonere. Direktoratet har efterfølgende i brev af 1. juli 2011 i sagen om min inspektion af Arresthuset i Svendborg oplyst at direktoratets stillingtagen i denne sag er udskudt til efteråret Jeg har noteret mig det oplyste og kan oplyse at jeg i min samtidige opfølgningsrapport om inspektionen af Arresthuset i Tønder har udtalt at jeg går ud fra at arrestinspektøren vil foretage en samlet gennemgang af husordenerne for arresthusene i området i lyset af resultatet af direktoratets overvejelser. Jeg har bedt om at blive underrettet om resultatet heraf, f.eks. ved fremsendelse af det relevante afsnit i husordenen for Arresthuset i Tønder. Jeg går således ud fra at husordenerne vil få samme indhold på dette punkt, men hvis det ikke bliver tilfældet, beder jeg også om at få det relevante afsnit i husordenen for Arresthuset i Åbenrå. Jeg gik ligeledes ud fra at arresthusets oplysning om adgangen til at føre telefonsamtaler med forsvareren vil blive tilføjet oplysning om at sådanne samtaler ikke påhøres eller aflyttes. Jeg bad om at få oplyst hvad der skete i den anledning. Direktoratet har oplyst at det af den reviderede husorden som arrestinspektøren har fremsendt til direktoratet, fremgår det at samtaler med forsvareren ikke påhøres eller aflyttes. Desuden anbefalede jeg at bemyndigelsen i telefonbekendtgørelsens 4, stk. 2, og (når de ovennævnte overvejelser er afsluttet) varetægtsbekendtgørelsens 79, til at fastsætte nærmere regler om den praktiske gennemførelse af de indsattes ret til at telefonere blev udnyttet. I den nugældende telefonbekendtgørelse (nr. 232 af 5. marts 2011) findes den nævnte bestemmelse ikke længere i 4, stk. 2, men i 5, stk. 2. Jeg bad om at få oplyst hvad der skete i anledning af min anbefaling. For så vidt angår afsoneres adgang til at telefonere har direktoratet henvist til det anførte ovenfor hvorefter arrestinspektøren i forbindelse med ovennævnte samlede gen-

16 15/18 nemgang også vil fastsætte retningslinjer for den praktiske gennemførelse af denne adgang i det omfang der i det enkelte arresthus er behov for det. For så vidt angår varetægtsarrestanters adgang til at telefonere har arrestinspektøren oplyst at man vil afvente resultatet af direktoratets overvejelser om varetægtsarrestanters adgang til at telefonere. Jeg har i opfølgningsrapporten om inspektionen af Arresthuset i Tønder noteret mig det oplyste. Jeg beder om underretning om resultatet af arrestinspektørens overvejelser om at fastsætte retningslinjer for den praktiske gennemførelse af adgangen til at telefonere i Arresthuset i Åbenrå. Som nævnt i den endelige rapport mener jeg at der bør fastsættes sådanne retningslinjer. Ad 3.5. Vask af indsattes private tøj Jeg henstillede til arresthuset at ændre det anførte i husordenen om at (gangmandens) vask af indsattes tøj sker på de indsattes eget ansvar. Jeg bad om underretning om hvad der skete i anledning af min henstilling. Direktoratet har oplyst at der i den reviderede husorden nu ikke længere er en bestemmelse om at vask af tøj sker på eget ansvar. Direktoratet har videre oplyst at arrestinspektøren vil sørge for at det bliver præciseret at arresthuset hæfter for eventuelle ansvarspådragende fejl, og direktoratet har henholdt sig hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning. Ad 3.6. Andre forhold Jeg hæftede mig ved at det til slut i husordenen var nævnt at overtrædelse af reglerne i husordenen vil medføre disciplinære sanktioner. Andre steder var det nævnt at overtrædelse vil kunne eller kan medføre disciplinære sanktioner. Da der skal foretages en konkret vurdering i de enkelte tilfælde, herunder vedrørende spørgsmålet om tilregnelse, gik jeg ud fra at arresthuset ville ændre formuleringen til slut i husordenen fra vil medføre til kan medføre. Jeg bad arresthuset om at underrette mig om hvad der skete vedrørende disse forhold.

17 16/18 Arrestinspektøren har oplyst at det nu fremgår af arresthusets husorden at overtrædelse af reglerne i husordenen kan medføre disciplinære reaktioner, herunder bøder. Ad 5. Rapportgennemgang De sager som jeg havde modtaget, herunder forudgående bødeforlæg, havde fortløbende allokeringsnumre, dog manglede nr. 7. Jeg bad om at få oplyst hvad sagen med allokeringsnummer 7 drejede sig om, og hvis der var tale om en disciplinærsag der ikke efterfølgende var slettet eller udmundede i andet end en disciplinærstraf hvorfor jeg ikke havde modtaget denne sag. Arrestinspektøren har oplyst at det drejer sig om et bødeforlæg. Arrestinspektøren har vedlagt sagen og har beklaget at den ved en fejl ikke blev sendt sammen med de andre sager. Ad 5.7. Kompetence Arrestinspektøren har udarbejdet Delegationsregler for arresthusene i Syd- og Sønderjylland og Fyn, der har været gældende siden 1. april Ifølge disse regler var kompetencen til at træffe afgørelse i (alle) disciplinærsager delegeret til arrestforvarerne, der ikke uden arrestinspektørens samtykke kan delegere denne kompetence videre. Arrestforvareren havde truffet afgørelse i begge forhørssager og i 1 af bødeforlægssagerne. De øvrige bødeforlæg var udfærdiget af en fængselsfunktionær. Jeg bad om at få oplyst om de pågældende funktionærer havde kompetence til at behandle disse sager. Arrestinspektøren har oplyst at delegationsreglerne er rettet, og at fængselsbetjentene nu har kompetence til at udfærdige bødeforlæg. De reviderede delegationsregler er den 4. januar 2011 udsendt til alle områdets arresthuse. Arrestinspektøren har samtidig beklaget at delegationsreglerne ikke var tilrettet på daværende tidspunkt.

18 17/18 Direktoratet har henholdt sig til arrestinspektørens beklagelse og har noteret sig at problemstillingen fremadrettet er løst på den måde at fængselsbetjentene nu er blevet tildelt denne kompetence. Direktoratet har ikke i denne sag som i sagerne om inspektion af arresthusene i Tønder, Sønderborg og Haderslev udtalt at direktoratet på baggrund af arrestinspektørens svar har lagt til grund at fængselsbetjentene i de nævnte sager ikke havde kompetence til at udfærdige bødeforlæg, men jeg går ud fra at det også gør sig gældende i denne sag. Direktoratet har således heller ikke i denne sag udtalt at direktoratet finder det beklageligt at fængselsbetjente har truffet afgørelse uden at have kompetence til det, men jeg går ud fra at det også er direktoratets opfattelse i denne sag. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at fængselsbetjente har truffet afgørelse i sager om bødeforlæg, da de efter de delegationsregler der gjaldt indtil den 4. januar 2011, ikke havde kompetence hertil. I sagen om inspektionen af Arresthuset i Tønder har jeg ligesom direktoratet noteret mig at fængselsbetjente nu er tillagt kompetence til at træffe afgørelse i sådanne sager, og jeg har udtalt at jeg ingen bemærkninger har til denne delegation. Jeg har i den forbindelse noteret mig at bødeforlægssager er indgået i den gennemgang af sager som arrestinspektøren har foretaget som led i sit tilsyn med behandlingen af sager i arresthuset, jf. også nedenfor for så vidt angår Arresthuset i Åbenrå. Jeg har samtidig bemærket at jeg går ud fra at det også vil være tilfældet fremover i alle arresthusene i området. I sagen om inspektionen i 2008 af Arresthuset i Assens havde arrestinspektøren oplyst at arrestinspektøren ifølge resultatkontrakten for 2010 mellem områdets arresthuse og direktoratet er forpligtet til at foretage stikprøvevis kontrol af brugen af forhørsprotokollen og normalreaktionsskemaet i områdets arresthuse. I sagen om inspektionen samme dag af Arresthuset i Svendborg havde arrestinspektøren oplyst at det var hensigten at der 2 gange om året skulle foretages gennemgang af disciplinærsager mv. i arresthusene i Syd- og Sønderjylland samt på Fyn. Under inspektionerne i oktober 2009 blev det oplyst at arrestinspektøren var i færd med en undersøgelse af området for anvendelse af disciplinærstraf, og jeg bad om oplysning om resultatet af denne undersøgelse for så vidt angår Arresthuset i Åbenrå. Arrestinspektøren har vedlagt 2 endelige notater af henholdsvis 21. april 2010 og 6. september 2010 om interne inspektioner af arresthuset i Åbenrå der har omfattet en gennemgang af både forhørssager og bødeforlægssager (samt sager om udelukkelse

19 18/18 fra fællesskab; i førstnævnte notat er det tillige oplyst at der ingen sager var i 2009 om anvendelse af magt og håndjern). Førstnævnte notat omfatter gennemgang af sager fra Forhørssagerne er omtalt med allokeringsnummer, og begge de sager der indgik i min gennemgang af sager, er nævnt. Bødesagerne i dette notat er ikke omtalt med allokeringsnummer eller præciseret på anden vis, men det er blot nævnt at der ingen bemærkninger var til de gennemgåede sager. Det fremgår således ikke om alle de 8 bødeforlægssager der indgik i min undersøgelse, også indgik i arrestinspektørens undersøgelse, men det går jeg ud fra. Jeg har noteret mig indholdet af arrestinspektørens notater, og at det udtrykkeligt fremgår at arresthusets bemærkninger er indarbejdet i notaterne. Det bemærkes for en ordens skyld at jeg ikke har taget stilling til arrestinspektørens gennemgang af de enkelte sager (hvoraf jeg kun kender de sager nærmere der indgik i min gennemgang af sager i rapporten). Opfølgning Jeg afventer underretning mv. om enkelte forhold. Jeg beder også denne gang om at arresthuset og arrestinspektøren sender deres svar tilbage gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen. Underretning Denne rapport sendes til Arresthuset i Åbenrå, Arrestinspektøren for Syd- og Sønderjylland og Fyn, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og de indsatte i arresthuset. Lennart Frandsen Inspektionschef

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2924-628/PH 1/25 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Sønderborg...

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 Den 25. august 2011 Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-2927-628/PH 1/22 Indholdsfortegnelse Ad 2.1.3. Beskæftigelsessituationen i Arresthuset i Haderslev...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 3. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Haderslev den 23. oktober 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2927-628/PH 1/48 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse mv.... 4 2.1. Arbejde... 5 2.1.1.

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 3. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Sønderborg den 23. oktober 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2924-628/PH 1/41 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse... 4 2.1. Arbejde... 5 2.1.1. Den

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Tønder den 23. oktober 2009

Inspektion af Arresthuset i Tønder den 23. oktober 2009 3. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Tønder den 23. oktober 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2923-628/PH 1/39 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelse... 3 2.1. Arbejde... 4 2.1.1. Den generelle

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2.1 Bygningen mv.

Ad punkt 2.1 Bygningen mv. 1/21 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog i

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Frederikshavn den 15. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00198-1/PH 2/14 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 3 Ad 2.3.3. Celler mv.... 3 Ad 2.4.1.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 250 Offentligt Den 20. januar 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-2096-628 1/12 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.2. Celler

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 Den 23. juni 2011 Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 ENDELIG J.nr. 2010-2534-6282/TAN 1/32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelse mv.... 3 2.1. Beskæftigelsessituationen

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 3. september 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten bad jeg fængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 Inspektion af Arresthuset i Kalundborg den 26. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00122-1/LBI 2/15 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 26. august 2010

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden.

Derfor henstillede jeg i den endelige rapport til at kommunen gør sin handicappolitik mere tilgængelig på hjemmesiden. 1/1 Den 24. oktober 2007 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 26. oktober 2006 af handicaptilgængeligheden på Københavns Rådhus. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

Ad punkt 2.1. Badeforhold

Ad punkt 2.1. Badeforhold FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Næstved. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 20. december 2011 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING J.nr. 2010-0064-6282/PH 1/29 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Den generelle vedligeholdelsesstandard... 2 Ad 2.4. Belægningsafdelinger...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. maj 2005 udsendte jeg den endelige rapport om min inspektion den 13. december 2004 af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 114 Offentligt 29. november 2010 Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-2096-628/ATG 1/11 Indholdsfortegnelse Ad pkt.

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Midtjylland, Fængslet Kærshovedgård den 12. oktober 2011

Inspektion af Statsfængslet Midtjylland, Fængslet Kærshovedgård den 12. oktober 2011 Inspektion af Statsfængslet Midtjylland, Fængslet Kærshovedgård den 12. oktober 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00346-13/PH 2/11 Indholdsfortegnelse Ad 3.6. Udearealer... 3 Ad 4.1. Arbejde... 4 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 19. januar 2011 Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-2705-628/PH 1/12 Indholdsfortegnelse Ad 3.8. Besøgslokaler/-lejligheder... 2 Ad 4.2. Undervisning...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. december 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Esbjerg den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Esbjerg den 24. februar 2010 17. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Esbjerg den 24. februar 2010 ENDELIG J.nr. 2010-0065-6282/PH 1/74 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 4 2.1. Ændringer siden

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 5. januar, 21. februar, 29. marts og 20. april 2007 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 4 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere