Issue Paper. Arbejdsgruppe 5. Smart Grid Netværket Erhvervspotentialer i Smart Grid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Issue Paper. Arbejdsgruppe 5. Smart Grid Netværket Erhvervspotentialer i Smart Grid"

Transkript

1 Issue Paper Arbejdsgruppe 5 Smart Grid Netværket Erhvervspotentialer i Smart Grid

2 1.1 Indholdsfortegnelse I. FORORD... 3 II. DELTAGERE OG BIDRAG... 4 III. HOVEDKONKLUSION INDLEDNING NYE MARKEDER I DANMARK OG INTERNATIONALT INVESTERINGER I SMART GRID LØSNINGER ER SAMFUNDSØKONOMISK RENTABELT ENORME INTERNATIONALE INVESTERINGER I SMART GRID SMART GRID OG MULIGE ERHVERVSPOTENTIALER INVESTERING I FORSKNINGS OG UDVIKLINGSAKTIVITETER DET INDENLANDSKE SMART GRID MARKED EKSPORT AF VARER OG TJENESTEYDELSER ANBEFALINGER MED SÆRLIGE ERHVERVSPOTENTIALER ERHVERVSPOTENTIALE FREMTIDSSIKRING AF ELNETTET ERHVERVSPOTENTIALE VIRKEMIDLER TIL FREMME AF SMART GRID ERHVERVSPOTENTIALE FORSKNING, UDVIKLING OG DEMONSTRATION OG INTELLIGENS I ELNETTET ERHVERVSPOTENTIALE SERVICEYDELSER TIL FORBRUGERNE

3 I. Forord Klima og Energiministeriet har i forbindelse med arbejdet i Smart Grid netværket defineret rammer og arbejdsopgaver for oprindeligt fire arbejdsgrupper, som senere blev suppleret med en femte, der blev nedsat i forbindelse med netværksmødet den 28. juni Arbejdsgrupperne, benævnt G1 til G5, har arbejdet med følgende hovedtemaer: G1: Fremtidssikring af elnettet håndtering af op til 50 pct. fluktuerende energi i 2020 G2: Virkemidler til fremme af Smart Grid G3: Forskning, udvikling og demonstration og intelligens i elnettet G4: Serviceydelser til forbrugerne G5: Erhvervspotentialer i Smart Grid G5 arbejdsgruppens opgave indeholder en umiddelbar vurdering af erhvervspotentialer på sektorniveau på baggrund af de anbefalinger, der er indeholdt i rapporterne fra arbejdsgruppe G1 G4. Det har ligget uden for arbejdsgruppens kommissorium at gennemføre egentlige konsekvensanalyser vedrørende erhvervspotentiale for de forskellige anbefalinger til fremme af Smart Grid. 3

4 II. Deltagere og bidrag Arbejdsgruppen har besvaret opgaven ved hjælp af bidrag fra tilgængelige grupperapporter samt ekspertviden fra ekstern rapport udarbejdet af ekstern konsulent Jørgen Boldt. Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer: Birger Hauge, Villawatt Esben Mortensen, DI Energibranchen (Formand) Lise Lotte Lyck, DONG Energy A/S Maria Hillingsøe Stubberup, Invest in Denmark, Udenrigsministeriet Morten Baadsgaard Trolle, Dansk Energi Nikolaj Lomholt Svensson, Klima og Energiministeriet (Observatør) Per Rømer Kofod, ABB A/S Rasmus Hauch, IBM A/S Søren Cajus, DI ITEK, Sune Strøm, Vindmølleindustrien 4

5 III. Hovedkonklusion Inden for særligt tre områder har Danmark på nuværende tidspunkt styrkepositioner, som potentielt kan styrke det danske erhvervspotentiale: - Systemløsninger. Det intelligente energisystem handler mere om samspillet mellem forskellige systemkomponenter end selve komponenterne i sig selv. Her tilhører vi verdenseliten, bl.a. takket være den omfattende udbygning med kraftvarme og vindkraft. - Markedsløsninger. Det nordiske elhandelssystem Nord Pool er det mest velfungerende markedsbaserede elsystem i verden, og Danmark har hermed et godt grundlag for at skabe markedsbaserede løsninger til fremtidens elsystemer. - Storskala demonstrationsmiljøer skaber muligheder for, at virksomhederne kan afprøve og færdigudvikle deres produkter, løsninger og services. I Danmark har Energinet.dk og elselskaber åbnet op for, at virksomheder kan anvende det danske net til test af løsninger på rigtige kunder. Flere udenlandske aktører anser således Danmark som et attraktivt marked for at afprøve nye teknologier, dels fordi det danske marked er homogent og overskueligt, og dels fordi vi i relation til el systemet har et robust og velstyret net. Endelig er den høje andel af fluktuerende energiproduktion med til at tydeliggøre behovet for et fleksibelt og intelligent elsystem. Det er efter arbejdsgruppens vurdering denne kombination af styrkepositioner, der gør Danmark til et unikt marked for internationale virksomheder at placere sine udviklingsprojekter i. Og ligeledes giver disse styrkepositioner en unik platform for danske rådgivningsvirksomheder ved udrulning af internationale Smart Grid projekter. Videre kan udnyttelse af disse styrkepositioner på sigt antages at medføre en videreudvikling af unikke danske kompetencer og dermed danne grundlag for erhvervs og eksportpotentiale. 5

6 2 Indledning Smart Grid handler om integration af vedvarende energi i et el system med stigende andel distribueret produktion, nye energiforbrugende enheder og færre centrale kraftværker samt sikring af en forbedret flowstyring af hele el nettet, fra el produktionen over distribution til forbruget. Smart Grid opfattes her som intelligent styret produktion, elforbrug og intelligente net 1. Produktionen vil, udover vindkraft, i stort omfang komme fra mange små vedvarende energikilder som solceller, biogasanlæg, brændselsceller mv. Intelligent styret elforbrug handler om at tilpasse og forskyde eksisterende og nyt elforbrug i forhold til en stadig mere fluktuerende el produktion. Det kan omfatte en række teknologier som f.eks. el biler, el patroner og varmepumper, der kan virke som buffere i et intelligent energisystem. Arbejdsgruppen har udelukkende draget foreløbige slutninger angående erhvervspotentiale, der måtte opstå som følge af de øvrige netværksgruppers anbefalinger. Der er således tale om en indledende analyse af potentielle vækstmuligheder, der ikke kan danne grundlag for egentlige konklusioner omkring specifikke potentialer, hverken i forhold til konkrete produkter og services eller den økonomiske værdi af potentialet. Det er arbejdsgruppens vurdering, at en videre analyse af disse spørgsmål både ville være analyseteknisk mulig og fordelagtig i forhold til det fremtidige arbejde med Smart Grid i Danmark. 3 Nye markeder i Danmark og internationalt Smart Grid vil grundlæggende ændre vilkårene for, hvordan Danmarks energisystem fungerer. Derfor vil udvikling og udrulning af Smart Grid skabe nye job i Danmark inden for overvågning og balancering af elnettet, transmission og distribution af el, salg og rådgivning inden for energiservices, udvikling af komponenter og itservices mv. Danmark har desuden en række styrkepositioner, som gør det attraktivt for udenlandske virksomheder at investere i Danmark, hvilket vil styrke danske videnmiljøer og skabe videntunge arbejdspladser. Dette styrkede udviklingsmiljø kan skabe betydelige synergier i forhold til danske virksomheder og forskningsmiljøer. 3.1 Investeringer i Smart Grid løsninger er samfundsøkonomisk rentabelt Energinet.dk og Dansk Energi opgjorde i 2010, at det samlede danske investeringsomfang for at udbygge elsystemet baseret på Smart Grid teknologi frem til 2025 ligger på 9,8 mia. kr. Det skal sammenholdes med, at en traditionel udbygning vil koste 7,7 mia. kr. 1 IEA definerer Smart Grid som: A Smart Grid is an electricity network that uses digital and other advanced technologies to monitor and manage the transport of electricity from all generation sources to meet the varying electricity demands of end-users. Smart Grids coordinate the needs and capabilities of all generators, grid operators, end-users and electricity market stakeholders to operate all parts of the system as efficiently as possible, minimising costs and environmental impacts while maximising system reliability, resilience and stability. Smart Grids include electricity networks (transmission and distribution systems) and interfaces with generation, storage and endusers (ref. Smart.04). 6

7 Kilde: Smart Grid i Danmark, 2010 Denne merinvestering til Smart Grid udbygning er ifølge rapporten givet godt ud, da der er samfundsøkonomiske gevinster på op imod 8,2 mia. kr. ved en Smart Grid udbygning af elsystemet frem for traditionel netudbygning. Disse gevinster skyldes, at Smart Grid løsninger vil give besparelser på elproduktion, reserver og regulérkraft samt energispareindsats. Selv om disse beregninger er behæftet med betydelig usikkerhed, viser det, at udbygning af Smart Grid løsninger isoleret set kan være en god forretning for Danmark. Yderligere vil en sådan merinvestering til smart netudbygning give mere fleksibilitet i forhold til en traditionel netforstærkning idet fremtidige ændringer i elsystemet vil kunne håndteres mere intelligent. 3.2 Enorme internationale investeringer i Smart Grid På europæisk plan er der allerede et betydeligt marked med forskellige Smart Grid projekter. Europa Kommissionen har i rapporten Smart Grid projects in Europe vurderet at dette marked isoleret set udgør knap 40 mia. kr. Og her er Danmark fortsat førende ved at indgå i 80 registrerede Smart Grid projekter indenfor især forskning og udvikling samt demonstration. Tyskland, som ligger nummer to på listen er involveret i godt 40 projekter. Frem til 2020 estimerer rapporten, at det europæiske marked for kommunikations og it baserede løsninger til styrkelse af et Smart Grid baseret el system vil udgøre godt 400 mia. kr. Rapporten vurderer endvidere, at der inden for EU vil være 240 mio. smart meters i 2020 sammenholdt med 45 mio. smart meters i Tilsvarende planer for massiv satsning på Smart Grid ses i USA. Her vurderer rapporten, at investeringsomfanget frem til 2030 vil ligge i intervallet mia. kr. I Kina, Indien og en række af de øvrige emerging markets er der tilsvarende ambitiøse planer for udrulning af Smart Grid. 7

8 4 Smart Grid og mulige erhvervspotentialer Erhvervspotentialet ved en dansk satsning på Smart Grid løsninger til håndtering af 50 pct. fluktuerende vedvarende energi i elsystemet vil primært falde inden for tre kategorier: 1. Investering i forsknings og udviklingsaktiviteter 2. Det indenlandske Smart Grid marked 3. Eksport af varer og tjenesteydelser 4.1 Investering i forsknings og udviklingsaktiviteter Fastholdelse af den nuværende danske førerposition for Smart Grid fokuserede projekter vil erfaringsmæssigt medføre investeringer i forsknings og udviklingsaktiviteter. Det danske udviklingsmiljø har hidtil formået at tiltrække investeringer fra førende internationale virksomheder som f.eks. IBM, Siemens, ABB, GE mv. Disse investeringer vil isoleret set ikke medføre eksportrelaterede ydelser. Derimod vil øgede investeringer i forskning og udvikling i Danmark skabe vækst gennem udviklingsprojekter mellem dansk lokaliserede virksomheder og universiteter mv. Derudover skaber sådanne klynge og forsøgsmiljøer et stærkt afsæt for spin off virksomheder, som ofte vil etableres i umiddelbar nærhed af universiteterne og udviklingsprojekterne. 4.2 Det indenlandske Smart Grid marked Udrulning af Smart Grid løsninger vil kunne antages at medføre et øget indenlandsk marked efter f.eks.: - Services, der sikrer brugere/kunder en økonomisk attraktiv udnyttelse af fleksibel el produktion og forbrug - Anlægsarbejde i forhold til opgradering af det eksisterende distributionsnet - Hard og softwareløsninger til monitorering og styring af elnettet og el produktionsanlæg - Hard og softwarebaserede løsninger til lokal og fjernstyret monitorering og styring af elektronik i hjemmet/ arbejdspladsen - Rådgivningsløsninger til alle dele af værdikæden fra fleksibel el produktion via markederne til fleksibelt elforbrug. Nogle af disse nye services og opgaver vil skabe helt nye arbejdspladser, mens andre primært vil erstatte arbejdspladser, som eksisterer i det traditionelle energisystem. Nettotilgangen af arbejdspladser vil ske i takt med, at der med Smart Grid kan tilbydes services og ydelser, som skaber merværdi for kunderne. 4.3 Eksport af varer og tjenesteydelser Et stærkt hjemmemarked kan desuden skabe basis for, at danske virksomheder kan involveres i Smart Grid projekter i udlandet og derved skabe grundlaget for nye eksportmarkeder. Men det er særdeles vanskeligt at anslå omfanget af det danske eksportpotentiale ved Smart Grid. Det skyldes såvel forskellige afgrænsninger af, hvad der reelt er Smart Grid relaterede produkter, samt forskellige vurderinger af det internationale marked for Smart Grid. Der er dog ingen tvivl om, at det internationale marked er særdeles stort. Som nævnt estimeres det europæiske marked at udgøre 400 mia. kr. frem til Det ligger dog uden for denne arbejdsgruppe arbejde at vurdere danske virksomheders evne til at fastholde og erobre markedsandele på det internationale marked. 8

9 Hvis Danmark fastholder sin førerposition, vil der være muligheder for, at dansk lokaliserede virksomheder kan opnå first mover fordele, når europæiske Smart Grid projekter skal realiseres. 5 Anbefalinger med særlige erhvervspotentialer Nedenfor følger en generel vurdering af de danske erhvervspotentialer, som er identificeret blandt de 11 hovedanbefalinger og 31 delanbefalinger i de fire issue papers fra G1 G4, som behandler forskellige elementer af Smart Grid. 5.1 Erhvervspotentiale fremtidssikring af elnettet Fremtidssikring af elnettet, herunder en styrket indsats på standardiseringsområdet, vil medføre erhvervspotentiale under forudsætning af, at standardiseringsarbejdet lægger sig op af europæiske og globale standarder. Dette initiativ vil muliggøre øgede eksportmuligheder for dansk udviklet teknologi og serviceydelser. Herudover vil en europæisk first mover strategi indenfor standardiseringsarbejdet betyde øget vækst i udenlandske investeringer i Danmark. Hvis danske virksomheder i stedet udvikler ikke standardiserede løsninger, som er skræddersyet til et dansk behov, vil disse varer og serviceydelser ikke kunne afsættes i udlandet. Derfor er det vigtigt, at standardiseringen bakkes op i form af danske tekniske krav til hjemmemarkedet på områder som eksempelvis smart metering, ladestandere til elbiler osv. Herudover vil muligheden for afprøvning og test af udstyr, software/hardware og servicekoncepter i det danske net betyde yderligere tiltrækning af udenlandske investeringer. Testfaciliteter i Danmark er i højere grad end i udlandet i stand til at tilslutte sig el nettet. Det kan være medvirkende til at tiltrække udenlandske investeringer og kompetencer, som har interesse i, at være placeret i faglige miljøer. Det er med andre ord vigtigt, at såfremt erhvervspotentialet skal udnyttes, at de allokerede midler til forskning, udvikling og demonstration bliver opretholdt. Udover reelle investeringer i Smart Grid i det danske elnet, er det vigtigt, at Danmark via demonstrationsprojekter viser, hvorledes kommende tekniske problemstillinger i fremtidens elnet kan løses, eks. balancering af el nettet med store andele af fluktuerende energi som solceller og vind. Demonstrationsprojekterne anses som væsentlige for, at Danmark ønsker at tiltrække investeringer fra udenlandske virksomheder med egen forskning og udviklingsenheder. 5.2 Erhvervspotentiale virkemidler til fremme af Smart Grid I sig selv udløser ingen af anbefalingerne fra arbejdsgruppe 2 direkte erhvervspotentialer, om end de vil medføre en del nye aktiviteter i net og distributionsselskaberne. Anbefalingerne er dog vigtige forudsætninger for, at erhvervspotentialerne inden for f.eks. monitorering og styring af net og distributionssystemet, nye markedsløsninger for forbrugerne mv. kan realiseres og for at der kan skabes incitamenter til fleksibelt forbrug hos elkunderne. Denne afhængighed skyldes, at hvis ikke net og distributionsselskabernes regulering tilpasses til at understøtte udviklingen af et Smart Grid, vil de fortsat have incitamenter til at investere i traditionel netudbygning frem for et intelligent net. Endvidere bør der etableres en balanceret reguleringsmæssig ramme, som giver langsigtede incitamenter til effektivisering på den ene side, og på den anden side ikke straffer distributionsvirksomhederne for at engagere sig i FUD aktiviteter. Dette vil sikre, at net og distributionsselskaberne i øget omfang vil kunne indgå aktivt i 9

10 FUD projekter med deres kompetencer, hvilket vil være væsentligt med henblik på f.eks. demonstration af løsninger til net og distributionsområdet. 5.3 Erhvervspotentiale forskning, udvikling og demonstration og intelligens i elnettet De danske forskningsmæssige kompetencer inden for relevante Smart Grid relaterede områder udgør i sig selv et erhvervspotentiale. De danske forskningsinstitutioner samarbejder i høj grad med erhvervslivet både nationalt og internationalt, hvilket medfører investeringer i Danmark. Danske finansieringsmuligheder forudsætter typisk samarbejde med danske forskningsinstitutioner, og dette forhold understøtter ligeledes de erhvervsmæssige potentialer. De danske forskningsmæssige styrker indenfor Smart Grid områder kan overordnet kategoriseres som anvist i nedenstående figur. Ovennævnte områder udgør alle erhvervspotentialer for forskellige dele af værdikæden. Figur 5.1 Delelementer i den danske Smart Grid FUD indsats Elsystemet Systemskala-aspekter: Transmissions- og distributionsnettets sammensætning og styring Komponenter Elektriske og mekaniske komponenter, som kan indgå i et Smart Grid Energimarkeder Strukturer, procedurer, roller og ansvar. Planlægnings-, simulerings- og testværktøjer IKT Elementer i den kommunikations-infrastruktur, der indgår i et Smart Grid Forbrugere Adfærdsstudier, forretningsmodeller og samfundsmæssige påvirkninger af et Smart Grid Danmark er meget langt i udviklingen af vores elsystem både på erhvervssiden samt indenfor forskningen. Erhvervspotentialet vurderes her at være størst for rådgivende virksomheder, og disse har også mulighed for at sælge ydelser i udlandet. Komponentdelen er ligeledes en stærk kompetence i Danmark både forskningsmæssigt samt i erhvervslivet indenfor føler og sensorteknologi samt interaktive services. Her er både oplagte muligheder for realisering af eksport samt tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark. Energimarkedet er i dag primært et hjemmemarked. Men det nordiske elmarked Nord Pool er internationalt førende indenfor markedsbaserede løsninger. Produkter og ydelser, som er tilpasset dette system, har eksportpotentiale, når der etableres tilsvarende markedsbaserede elmarkeder andre steder. Danmark har allerede en meget stærk IKT klynge. Dette, sammenholdt med at energibranchen har behov for nye IKT løsninger, indebærer, at der er uudnyttede synergier ved samarbejde på tværs af sektorer. Konkret kan dette understøttes af efteruddannelsestilbud, fælles udviklingsprojekter, informationsmøder og matchmaking 10

11 arrangementer, hvor de deltagende virksomheder kan erhverve sig viden om energiområdet og IKT s rolle samt danne netværk til relevante samarbejdspartnere indenfor erhvervsliv og forskning. Inden for brugerstudier vurderes erhvervspotentialet primært at bestå i samarbejde med videninstitutioner om forskning. 5.4 Erhvervspotentiale serviceydelser til forbrugerne Arbejdsgruppen har særligt fået til opgave at undersøge, hvad der skal til for at involvere forbrugerne i Smart Grid, og hvordan der skabes gode betingelser for nye serviceydelser i relation til Smart Grid. Der anbefales følgende: Styrk forbrugernes engagement: En forudsætning for, at el kunderne herunder både virksomheder og privatforbrugere bliver involveret i Smart Grid, er, at de har opmærksomhed og viden om intelligent energiforbrug og deres egne handlemuligheder i relation hertil. Dette kan fremmes gennem en lærings og informationsindsats på flere niveauer. Indsatsen bør omfatte undervisning i skolesystemet, rådgivning, demonstration, kampagner og synliggørelse af energiforbrug. Minimer risikoen: For at fremme el kundernes og øvrige aktørers deltagelse i Smart Grid bør risikoen minimeres. Det anbefales derfor at udbygge kompetencerne hos de professionelle og at etablere en fælles ramme for sikkerhed. Det anbefales, at der oprettes en taskforce, som skal komme med konkrete anbefalinger til relevant uddannelse og efteruddannelse af fagpersoner herunder håndværkere, bankrådgivere, energirådgivere, ejendomsmæglere, byggesagkyndige mv. Gør det nemmere at lave nye serviceydelser: For at lette betingelserne for et nyt marked for serviceydelser anbefaler arbejdsgruppe 4 følgende ændringer i rammebetingelser: Adgang til data for 3. parts virksomheder Interoperabiliteten i Smart Grid løsninger Skærpede energikrav til bygninger Nemmere forhold til at være aggregator Isoleret set vurderes de tre overordnede anbefalinger i gruppe 4 at have begrænset erhvervspotentiale. Der kan dog være en række afledte erhvervspotentiale effekter. Som eksempel må det forventes, at et øget forbrugerengagement kan give anledning til øget interesse og efterspørgsel efter nye produkter. Et andet eksempel kunne være aggregatorløsninger, som kunne have eksportpotentiale på sigt. Nemmere forhold for aggregatorer kan således være med til at sikre et hjemmemarked, som kan bidrage til udvikling af løsninger med eksportpotentiale. Endelig må det forventes, at et velfungerende Smart Grid marked medfører anderledes arbejdsdeling blandt aktørerne inden for energisektoren og skabe nye services til gavn for elkunderne. Denne udvikling vil sandsynligvis bidrage til, at der netto skabes flere arbejdspladser inden for sektoren. 11

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaber og Energinet.dk Peder Ø. Andreasen, Adm. direktør Energinet.dk Trends i udviklingen der påvirker værdien af et Smart

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE

ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE ROADMAP MED FOKUS PÅ NETSELSKABERNES ROLLE AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER AFSÆT I SMART GRID NETVÆRKETS ANBEFALINGER HVAD ER DET KONCEPTET LØSER? Mobiliserer og nyttiggør fleksibelt elforbrug

Læs mere

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID?

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID? Dagens program Velkommen /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Klima, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Smart Grid Danmark 2.0 resultater /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi En Smart Grid leverandør

Læs mere

Den nye energiaftale og vejen mod et smart grid. 31-10-2012 Morten Trolle, Branchechef for Intelligent Energi

Den nye energiaftale og vejen mod et smart grid. 31-10-2012 Morten Trolle, Branchechef for Intelligent Energi Den nye energiaftale og vejen mod et smart grid 31-10-2012 Morten Trolle, Branchechef for Intelligent Energi Agenda 1. De politiske og regulatoriske rammer for Smart Grid i Danmark 2. Regeringens smart

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk Varmepumpedagen 2010 Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem 3. Fælles og

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Ny branche ser lyst på vækst

Ny branche ser lyst på vækst Vækstbarometer 2012 November 2012 Branchefællesskab for Intelligent Energi Ny branche ser lyst på vækst En ny undersøgelse blandt medlemmerne i Branchefælleskab for Intelligent Energi viser, at medlemmerne

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

SmartGrids i et internationalt perspektiv

SmartGrids i et internationalt perspektiv SmartGrids i et internationalt perspektiv Centerleder og Professor Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Danmarks Tekniske Universitet 10. september 2010 Center for Elteknologi, DTU Etableret i

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Caverion Energi og miljø

Caverion Energi og miljø Energi og miljø Kompetencer i afdelingen (Bent Ole Jonsen) Markedsschef Energi og Miljø Afdelingschef Atea IT Building System. Direktør Solar A/S, afdelingen Klima og Energi Tidligere resultater og arbejdsområder:

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010

50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 50 % VE er ikke målet - det er bare en milepæl på vejen VE-Net workshop 3.feb. 2010 Inger Pihl Byriel Forskningskoordinator Energinet.dk ipb@energinet.dk Uafhængighed h af fossile brændsler Hvad angår

Læs mere

Fremtidens smarte energisystemer

Fremtidens smarte energisystemer Fremtidens smarte energisystemer Præsentation på GreenLab Skive 27. august 2013 Kim Behnke, Sektionschef, F&U, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk s vigtigste opgave kl. 20.50 år 20 50 27 august

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked

De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked De rigtige incitamenter til at fremtidssikre vore investeringer! - Intelligent Energis anbefalinger til fremtidens elmarked MWh/h Stigende mængder fluktuerende el-produktion baseret på vind og sol nu og

Læs mere

Smart Grid Netværkets rapport. Nettemadag 2011. 24. november 2011. kbe@energinet.dk

Smart Grid Netværkets rapport. Nettemadag 2011. 24. november 2011. kbe@energinet.dk Smart Grid Netværkets rapport Nettemadag 2011 24. november 2011 kbe@energinet.dk Rapportering fra Ministerens Smart Grid Netværk Rapporter tilgængelige fra 23. oktober 2011 på www.kemin.dk x x 1. Hovedanbefaling:

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Konference om Intelligent Energi, VE-Net og DI Energibranchen 5. November 2008

Konference om Intelligent Energi, VE-Net og DI Energibranchen 5. November 2008 Barriers Udfordringer to demand i et intelligent response energisystem Konference om Intelligent Energi, VE-Net og DI Energibranchen 5. November 2008 Seniorforsker Kenneth Karlsson Risø DTU Nationallaboratoriet

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir Samspil med det intelligente elsystem Lara Aagaard, Adm.dir Ind med vind og biomasse 3 Elektrificering CO2 2 VE Mindre energiforbrug 1 Ren el og fjernvarme Ud med olie og gas Det åbenbare mod 2020 Vind

Læs mere

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag

Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Fremtidens elsystem det bygger vi i dag Nye energikoncepter og decentrale kraftvarmeværkers rolle i fremtidens elsystem Erritsø, 6. januar 2011 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere

Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos store energiforbrugere Resume projektansøgning Energisystemet i Danmark står overfor en række udfordringer i forbindelse

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

Optimal udnyttelse af en fluktuerende el-produktion fra vejrafhængig VE

Optimal udnyttelse af en fluktuerende el-produktion fra vejrafhængig VE Optimal udnyttelse af en fluktuerende el-produktion fra vejrafhængig VE Konference om Intelligent Energi VE-Net og DI Energibranchen 5. November 2008 Peter Jørgensen Udviklingsdirektør, Energinet.dk 1

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Fremtidens markedsdesign

Fremtidens markedsdesign Fremtidens markedsdesign Aktørmøde 11. oktober 2012 Thomas Elgaard 1 Fysik Marked Tanker bag projekt: Velkendt problemstilling > er undersøgt løbende Kender vi udfordringerne og potentielle løsninger på

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 - For beslutningstagere i energi- og transportsektoren DATO: 19-20 August STED: Comwell Sorø inviteres til Energifondens Summer School fordi du er Du blandt dem, der har

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter

Varmepumper og fleksibelt elforbrug. forbrugerne, markedet og nye projekter Varmepumper og fleksibelt elforbrug forbrugerne, markedet og nye projekter v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

SMART GRID DET OPTIMALE ENERGI SYSTEM JOHN AMMENTORP HASLEV - OPTIMALE ENERGI SYSTEM

SMART GRID DET OPTIMALE ENERGI SYSTEM JOHN AMMENTORP HASLEV - OPTIMALE ENERGI SYSTEM SMART GRID DET OPTIMALE ENERGI SYSTEM JOHN AMMENTORP 1 AGENDA 01 Målsætninger og lovgivninger 02 Vision Optimalt Elsystemet 03 Det samlet energisystem 04 Hvad er status.. 2 EU'S 20-20-20 MÅL I marts 2007

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

DANSKE ERFARINGER MED INTEGRATION AF VINDKRAFT

DANSKE ERFARINGER MED INTEGRATION AF VINDKRAFT DANSKE ERFARINGER MED INTEGRATION AF VINDKRAFT Energikonference, Torshavn, 7. April 2017 Peter Jørgensen, Vice President, Associated Activities Danske erfaringer med integration af vindkraft April 2017

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Hvidbog om det intelligente

Hvidbog om det intelligente Hvidbog om det intelligente energisystem Mikael Togeby Kirsten Dyhr-Mikkelsen Vibeke Thyge Frandsen Ea Energianalyse The Danish Energy Industries Federation Partnership for intelligent energy systems DI

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem Smart Grid konference 21.09.2010 Anders Bavnhøj Hansen, Senior konsulent, Civilingeniør Energinet.dk, Strategisk planlægning

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren - VIND Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Behovet for arbejdskraft i vindindustrien Redegøre for vækstforventningerne offshore og globalt generelt Vise

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020

FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 FRA SAMLING TIL HANDLING Et nyt investeringsprogram: Forskning, udvikling og investeringer 2010 2020 ved Poul Nyrup Rasmussen, formand for Alliancen for Grøn Offshore Energi 29. oktober 2010 GRØN ENERGI

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Fra Vindkraft til Varmepumper

Fra Vindkraft til Varmepumper En kort gennemgang af projektet Ole K. Jensen Energinet.dk 1 Disposition: En kort gennemgang af projektet Erfaringer og fremtiden Fem spørgsmål 2 Projektet Energistyrelsen og Energinet.dk har sammen med

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Workshop Netbelastninger Smart Gridprojekter. 5. november 2012, kl. 10-16 Hos Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

Workshop Netbelastninger Smart Gridprojekter. 5. november 2012, kl. 10-16 Hos Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Workshop Netbelastninger Smart Gridprojekter og løsninger 5. november 2012, kl. 10-16 Hos Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Indhold i workshoppen 5. november 2012 Danske Smart Grid-projekter

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Energiselskabernes rolle i forhold til elbiler

Energiselskabernes rolle i forhold til elbiler Energiselskabernes rolle i forhold til elbiler Den 23. november 2011 Anders Stouge Dansk Energi Ast@danskenergi.dk Indhold Udgangspunktet for omlægning af det danske energisystem Elbilens rolle Nye aktiviteter

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Elbiler og elnettet. Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport

Elbiler og elnettet. Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport Elbiler og elnettet Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport 11.06.2010 Anders Bavnhøj Hansen, Senior konsulent, Civilingeniør Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Kommissorium for Energikommissionen

Kommissorium for Energikommissionen Kommissorium for Energikommissionen Formål Danmark skal fortsat være et af de førende lande i den grønne omstilling, og omstillingen skal ske på en måde, som er fornuftig set i forhold til udviklingen

Læs mere

Vindenergi - og vinderenergi

Vindenergi - og vinderenergi Vindenergi - og vinderenergi Energinet.dk præsentation på seminar 15. november 2013 Kim Behnke, forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk s vigtigste opgave kl. 20.50 år 20 50

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

EUDP STRATEGI

EUDP STRATEGI EUDP STRATEGI 2017-19 I N D H O L D 3-4 Om EUDP 5-9 Strategi 2017-19 - afsæt og rationale 10-12 Vurderingskriterier - effektmål 13-14 Projektopfølgning - profilering 15-16 Internationalt fokus 17 Kontakt

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Hvad styrer udviklingen i energisystemet. Tekniske løsninger eller økonomi og politik? Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Hvad styrer udviklingen i energisystemet. Tekniske løsninger eller økonomi og politik? Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvad styrer udviklingen i energisystemet Tekniske løsninger eller økonomi og politik? Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Indhold Brydningstider - skift fra fossil til VE Skift fra energiplanlægning til

Læs mere