NYE VEJE TIL VÆKST I VESTSJÆLLAND. Motorvej Kalundborg-Holbæk skaber sammenhæng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE VEJE TIL VÆKST I VESTSJÆLLAND. Motorvej Kalundborg-Holbæk skaber sammenhæng"

Transkript

1 NYE VEJE TIL VÆKST I VESTSJÆLLAND Motorvej Kalundborg-Holbæk skaber sammenhæng Januar 2009

2 Udbygning af Rute 23 en national nødvendighed Regeringen har 8. december fremlagt sit bud på en samlet plan for dansk transportpolitik frem til Planen bærer titlen Bæredygtig transport bedre infrastruktur, og den repræsenterer en reform, der sikrer massive investeringer i infrastrukturen. Planen tager på flere områder udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens Betænkning, januar Formålet med Bæredygtig transport bedre infrastruktur kan læses i planens indledning, hvor det hedder: Regeringen vil arbejde for et Danmark, der hænger sammen miljømæssigt og trafikalt. Trafikken i Danmark er steget med mere end 50 pct. de seneste 20 år, og stigningen ventes at fortsætte de kommende år. Det er en nødvendig og positiv udvikling. Høj mobilitet er en del af et samfund med stor individuel frihed, dynamik og økonomisk vækst. Kalundborg er Sjællands største erhvervsområde uden for København, og et af de områder i Danmark, hvor væksten er størst. Det må derfor undre, at regeringen har glemt dette område, og at planen på ingen måde forholder sig til løsningen af de betydelige trafikale problemer på Rute 23 Skovvejen mellem Kalundborg og Holbæk. På den baggrund har Kalundborg Kommune og erhvervslivet i Kalundborg udarbejdet redegørelsen Nye veje til vækst i Vestsjælland. Ud fra indholdet i redegørelsen ønsker Kalundborg Kommune og Kalundborgegnens Erhvervsråd at - en udvidelse af Rute 23 på strækningen mellem Kalundborg og Holbæk indarbejdes i regeringens kommende trafikinvesteringsplan, og at der snarest iværksættes en VVM-undersøgelse. Kaj Buch Jensen Borgmester, Kalundborg kommune Kalundborg, 20. januar

3 Motorvej skaber sammenhæng Der er to klare begrundelser for at iværksætte en rettidig udbygning af Rute 23 til motorvej mellem Kalundborg og Holbæk 1. Et nationalt alternativ Rute 23 er det eneste reelle, nationale alternativ til den faste forbindelse over Storebælt, når det gælder tung trafik. En udbygning af Rute 23 til motorvej vil mindske presset på det store H, skabe bedre sammenhæng mellem Sjælland og Jylland og aflaste Fyn og Trekantområdet. 2. Trafikpres truer erhvervsudviklingen Udviklingen i gods- og persontrafikken øger presset på Rute 23 til skade for erhvervsudviklingen i Vestsjælland Argumenterne En motorvejsforbindelse mellem Kalundborg og Holbæk vil øge fremkommeligheden mellem Øst- og Vestdanmark og bidrage til at sikre nationale transportbehov En motorvejsforbindelse vil sikre den internationale godstransport til og fra Øresundsregionen og styrke den fortsatte transport af gods på skib via Kattegat En motorvejsforbindelse vil sikre gods fra Kalundborg til store dele af Hovedstadsområdet lige så hurtigt som fra Københavns Havn En motorvejsforbindelse styrker Kattegat-forbindelsen som sejlende bro og er attraktiv med hensyn til fremkommelighed og miljø i forhold til Storebælt En motorvejsforbindelse mellem Kalundborg og Holbæk vil sikre den industrielle udvikling i et af Danmarks vigtigste erhvervsområder Fakta Kalundborg er Sjællands største erhvervsområde uden for København. Kalundborg har samtidig Danmarks næststørste havnekompleks og udgør sammen med København Sjællands to største trafikknudepunkter Godsmængderne forventes at stige med 75 procent frem til 2025 Kalundborgs havne er en af Danmarks større porte for gods til og fra Danmark og for godstransporten mellem Øst- og Vestdanmark. Over 15 procent af godstransporten mellem Jylland og Sjælland går via Kalundborg Kalundborg er et af de områder i Danmark, der har størst vækst. Erhvervslivet har indmeldt investeringer på et tocifret milliardbeløb frem til 2016 Erhvervslivets investeringer er afhængige af den kommende infrastruktur Kalundborg konkurrerer med lokaliteter i hele verden om at tiltrække virksomheder og arbejdspladser Befolkningstallet for personer i den arbejdsdygtige alder vil stige frem til 2020 i Kalundborg og Holbæk. I resten af landet vil det falde. 3

4 Aflastning af det store H Regeringen skriver i afsnittet om trængsel i Bæredygtig transport bedre infrastruktur, at danskerne i dag bruger alt for lang tid i køer på vejene. Det belaster miljøet, det stjæler tid fra familierne, og det hæmmer den økonomiske vækst. Det anføres også, at prognoserne for trafikudviklingen viser, at presset på vejene vil stige i de kommende år, hvis der ikke sættes ind. Rygraden i det danske vejnet udgøres i dag af det store H, det vil sige vejstrækningerne Frederikshavn-grænsen, Kolding-Køge og Helsingør-Rødby. Det store H fungerer dermed også som landets internationale transportkorridorer. Det fremgår klart af planen og af Infrastrukturkommissionens betænkning, at de store akutte trafikale udfordringer på vejene er omkring Hovedstaden og motorvejen, der forbinder Sjælland, Jylland og Fyn. Regeringen ønsker i sin trafikplan at sikre fremkommeligheden i det store H blandt andet via nye vejanlægsprojekter i og omkring H et og via en modernisering og udbygning af jernbanenettet. Der er således afsat 150 mia. kr. til infrastrukturen, hvoraf langt de fleste investeringer sker i og omkring H et og i Hovedstadsområdet. Kalundborg Kommune mener, at regeringen har valgt en virkningsfuld strategi. Det er dog en udtalt mangel, at strategien kun i meget beskedent omfang involverer de alternative trafikkorridorer, der ligger omkring H et, og som kan aflaste H et. En af disse korridorer er hovedlandevejen og motortrafikvejen mellem Holbæk og Kalundborg. Vejstrækningen er en del af Rute 23, der forbinder Sjælland og Jylland via færgeforbindelsen Kalundborg-Århus. Der er to klare begrundelser for at iværksætte en rettidig udbygning af denne strækning 1. Rute 23 er det eneste reelle, nationale alternativ til den faste forbindelse over Storebælt, når det gælder tung trafik. En udbygning af Rute 23 til motorvej vil mindske presset på det store H, skabe bedre sammenhæng mellem Sjælland og Jylland og aflaste Fyn og Trekantområdet. 2. Udviklingen i gods- og persontrafikken øger presset på Rute 23 til skade for erhvervsudviklingen i Vestsjælland. I det følgende er begrundelserne uddybet med udgangspunkt i Erhvervsudviklingen i Kalundborg, miljøeffekten ved en udbygning af Rute 23, behovet for sammenhængen mellem Sjællands to største industriområder og trafikanternes sikkerhed. 4

5 Vestsjællands vækst er afhængig af infrastrukturen I de seneste ti år er forholdsvis store dele af dansk industri flyttet til udlandet. I Kalundborg derimod er der sket en klar forøgelse af investeringerne i industriel produktionsvirksomhed. Kalundborg er således Sjællands største erhvervsområde uden for København. Området er attraktivt for både større og mindre industrivirksomheder og kan forudse en betydelig vækst. Stigningen i værditilvæksten per ansat har været større i den lokale industri end i andre overordnede brancher over den seneste 20-års periode på landsplan. Alt andet lige tyder dette på, at lønninger og virksomhedsoverskud i Kalundborg vil have en relativt bedre udvikling end landsgennemsnittet. Denne vurdering understøttes af en analyse, foretaget af Kalundborgegnens Erhvervsråd i 4. kvartal 2008 blandt de større virksomheder i området. Ifølge analysen har erhvervsvirksomhederne indmeldt investeringer i området for 12,8 mia. kr. frem til Heraf er investeringer for 3,4 mia. kr. igangsat. Erhvervsinvesteringer i Kalundborg Mia. kr Igangsatte Planlagte Sammenlagte Kilde: Kalundborgegnens Erhvervsråd Q Flere af de adspurgte virksomheder tilkendegiver, at deres fremtidige investeringer vil være afhængige af den kommende infrastruktur. Det er ligeledes tilkendegivet, at alternative investeringer i lige så høj grad kan finde sted i udlandet. Pres på Rute 23 Kalundborg har etableret sig som et industricentrum på Sjælland, mens specielt Holbæk har haft succes med at tiltrække personer i den erhvervsaktive alder. Hvis dette fastholdes, vil kommunerne have et godt udgangspunkt for et aktivt erhvervsliv. Denne udvikling gør, at infrastrukturen herunder Rute 23 vil blive sat under pres Erhvervsanalyse for regionen omkring Rute 23 Holbæk- Kalundborg, Rapport 322, 2008, Vejdirektoratet. Erhvervslivet i Kalundborg har en overrepræsentation af virksomheder inden for klima-, energi- og medicinalsektorerne, som er mindre udsat for konjunkturudsving. Blandt de store virksomheder, der er etableret i og omkring Kalundborg, er: DONG Energy, StatoilHydro Raffinaderiet, NKT Flexibles, NovoNordisk, Novozymes, Pronova BioPharma, og logistikvirksomheden Frode Laursen. Både i Kalundborg og Holbæk Kommune forventes befolkningstallet for personer i den arbejdsdygtige alder at stige frem til I resten af landet forventes det at falde. 5

6 Kalundborg er samtidig et af Sjællands vigtigste trafikknudepunkter. Bunden af Kalundborg Fjord huser tre havne, Kalundborg Havn, Statoil Raffinaderiets havn samt DONG Energy, Asnæsværkets havn. Tilsammen udgør de Danmarks næststørste havnekompleks med en samlet godsomsætning på 12 mio. tons. Kalundborg har den eneste offentlige dybvandshavn på Sjælland, og den ligger klos op ad dybvandsruten, den såkaldte T-rute, til Baltikum. Kalundborg er således en af Danmarks større porte for gods til og fra Danmark og for godstransporten mellem Øst- og Vestdanmark. Over 15 procent af godstransporten mellem Jylland og Sjælland går via Kalundborg Havn, hvilket svarer til lastbilenheder dagligt. Ifølge Infrastrukturkommissionen stiger godsmængderne med 75 procent frem til 2025, og der kan derfor alene af den grund forudses et betydeligt pres på Rute 23 og Skovvejen mellem Kalundborg og Holbæk. Presset på Skovvejen vil desuden udmønte sig i en stadig stigende pendlertrafik i takt med den stærke erhvervsudvikling i Kalundborg Kommune. Vejdirektoratets erhvervsanalyse for området i 2008 viste, at 70 pct. af de adspurgte virksomheder i Kalundborg-området så et stort eller meget stort behov for en udbygning, og at 60 procent af de ansatte i de større virksomheder arbejder uden for kommunen. Kalundborgs store erhvervsområde har således som et af de få på Sjælland større indpendling end udpendling, hvilket medfører betydelig kødannelse på Rute 23, Skovvejen, morgen og aften og store problemer for den tværgående trafik. Det skal understreges, at Vejdirektoratets analyse ikke omfatter forventningerne til en øget erhvervsaktivitet, og at forventningerne derfor ikke er indarbejdet i de eksisterende trafikprognoser. Sammenfattende vil udbygningen af Skovvejen til motorvej betyde, at Mindre trængsel på vejene Det er afgørende for regeringen, at mobiliteten på vejnettet opretholdes.et velfungerende vejnet er ligeledes en vigtig betingelse for erhvervslivets vilkår. Det gælder i forhold til at kunne transportere varer og produkter effektivt og til tiden, i forhold til at kunne tiltrække den rette arbejdskraft og i forhold til at kunne lokalisere sig dér, hvor det er bedst og billigst for den enkelte virksomhed. Bæredygtig transport bedre infrastruktur. Regeringen december 2008 Køerne koster I 2030 kan mellem 9 og 14 pct. af trafikken blive udsat for kritisk kødannelse. I dag er det kun 0,5 pct., men det betyder allerede nu et tab på ca. 0,5 pct. af bruttonationalproduktet. Danmarks Transportforskning (publikation?) Den positive erhvervsudvikling i Sjællands største erhvervsområde vil blive styrket Kalundborg vil styrke sine muligheder for at fastholde og tiltrække virksomheder, der vil investere i nye arbejdspladser Det vil være nemmere for virksomhederne at tiltrække arbejdskraft Erhvervsvirksomhederne og de mange pendlere vil spare transporttid Kattegat-forbindelsen mellem Sjælland og Jylland udvikles som en attraktiv transportvej for gods og persontrafik Kommissionens anbefaling Stillingtagen til transportkorridorerne til Kalundborg. Kommissionen noterer sig, at Vejdirektoratet har igangsat en analyse af mulighederne for at forbedre vejforbindelsen Infrastrukturkommissionens Betænkning, side 298, januar

7 Det grønne spor Regeringen skriver i sin trafikplan fra december 2008 i afsnittet om Bedre adgang til havne, at søtransport af gods kan være et vigtigt alternativ til vejtransport i forhold til begrænsning af trængslen på vejene, miljøudfordringen og CO 2 udledningen. Det anføres videre, at netop effektive forbindelser til og fra havnene kan bidrage til at styrke grundlaget for en vækst i godstransporten via sø. Kalundborg Kommunes anbefalinger af en udbygning af Skovvejen skal i meget høj grad ses i den kontekst. Effektive adgangsveje til Kalundborg Havn vil sikre den fortsatte vækst i godsmængden på havnen og vil være grundlag for en fortsat intensiv færgeforbindelse mellem Kalundborg og Århus. Dette vil alt andet lige give et positivt bidrag til CO 2 regnskabet. Kalundborg har netop godkendt en større udbygning af Kalundborg Havn, således at godstrafikken til Århus får bedre betingelser med kortere sejltid og bedre tilkørselsforhold. Der er ydermere det særlige forhold, at 80 procent af overførslerne af gods på Kalundborg-Århus ruten foregår på såkaldte løstrailere, som typisk transporteres mellem Århus og København. Skulle Vejen til søtransport Bedre adgang til havnene vil også være et vigtigt indsatsområde, når fremtidens trafikinvesteringer skal prioriteres, herunder hvis der kan overflyttes gods fra vej til sø. disse trailere transporteres via Storebælt og Fyn, vil det fordre ca. 200 procent flere forvogne til at flytte samme antal trailere over en langt større afstand til skade for veje, fremkommelighed, miljø og klima. Vejdirektoratet har i sin forundersøgelse af Rute 23 i 2008 ikke beregnet luftforurening og CO 2 udslip ved en udvidelse af Skovvejen. Direktoratets forsigtige vurdering er, at der vil ske en lille stigning i udslip af luftforurenende stoffer og CO 2. I vurderingen indgår ikke ændringer i hastighedsniveauer, mindre køkørsel og færre opbremsninger på grund af niveaufrie kryds. Disse ændringer vil sandsynligvis medvirke til et mindre udslip pr. kørt km., anfører direktoratet. Bæredygtig transport bedre infrastruktur. Regeringen december 2008 CO 2 venlige skibe Skibe udleder i gennemsnit 14 gram CO 2 for hvert ton gods, der transporteres en kilometer. Tog udleder 23 gram og lastbiler 123 gram. Det Europæiske Miljøagentur Kalundborg Kommune vil på baggrund af vejdirektoratets bemærkninger anbefale, at der gennemføres en egentlig VVM-undersøgelse, der kan afdække disse forhold. Sammenfattende vil udbygning af Skovvejen til motorvej betyde, at Kattegat-forbindelsen som sejlende bro bliver mere attraktiv med hensyn til fremkommelighed og miljø i forhold til Storebælt påvirkningen af klimaet vil være begrænset i forhold til den nuværende situation 7

8 Den Blå Forbindelse Kalundborg og Øresundsregionen udgør som bekendt Sjællands to største transport- og trafikknudepunkter. Det er derfor helt afgørende for den erhvervsmæssige udvikling på Sjælland og udbygningen af søtransporten, at vejsystemet mellem disse knudepunkter er velfungerende. Den forventede stigning i godstransporten på 75 procent frem til 2025 vil give meget mærkbare og skadelige konsekvenser for fremkommeligheden på den eksisterende forbindelse mellem de to trafikknudepunkter. Muligheden for at overføre godsmængderne til alternative transportformer mellem Kalundborg og København er desuden nærmest ikke eksisterende. Det hænger bl.a. sammen med det faktum, at der ikke er etableret en godsterminal, der kan betjene jernbanetransporter på Kalundborg Havn. Tog er ikke et alternativ Et bedre samspil mellem lastbiltransporterne og andre transportformer vil kunne bidrage til at forbedre de samlede transportkæder internt i Danmark og til og fra Danmark.uden et effektivt vejgodserhverv kan de øvrige transportformer (dog) slet ikke løfte deres del af opgaven. Særlig for bane og søtransport gælder, at kan godset ikke transporteres effektivt til og fra havne og baneterminaler, så er udsigterne til at disse transportformer kan opsuge deres del af den forventede trafikvækst, yderst begrænsede. Vejgodsstrategi: Transport, logistik og udvikling. Transportministeriet marts Endelig er det af afgørende betydning for transporten mellem landsdelene, at der findes et velfungerende alternativ i de perioder, hvor trafikken over Storebæltsbroen er lukket eller forstyrret. Kalundborg er godt placeret for gods til og fra Sjælland, ikke mindst når det gælder betjeningen af Hovedstadsregionen. Med en tilfredsstillende vejforbindelse fra Kalundborg til Holbækmotorvejen vil hovedparten af Hovedstadsområdet kunne nås på samme tid som fra Københavns Havn. Korridorens betydning for godstransporten illustreres yderligere af, at Rute 23, Skovvejen og den vestlige landevejstrækning er udtaget i det tre-årige forsøg med modulvogntog, som den eneste vejstrækning, der ikke er motorvej. Den effektive løsning Kvaliteten og adgangen til terminaler og transportknudepunkter er et vigtigt element i et effektivt og sammenhængende transportsystem. Infrastrukturkommissionens Betænkning. Januar 2008 Sammenfattende vil udbygningen af Rute 23, Skovvejen til motorvej betyde, at der etableres en hurtig international forbindelse mellem Sjællands to største industriområder og trafikknudepunkter en effektiv forbindelse Kalundborg-København vil styrke godstransporten til søs en motorvejsforbindelse vil sikre gods fra Kalundborg til store dele af Hovedstadsområdet lige så hurtigt som fra Københavns Havn forbindelsen over Kattegat via Kalundborg styrkes som det eneste reelle alternativ for tung trafik, når trafikken over Storebæltsbroen forstyrres 8

9 Trafiksikkerheden Skovvejen og den vestlige del af landevejen på Rute 23 havde tidligere en frekvens af trafikulykker, der lå over landsgennemsnittet. Vejdirektoratet har i 2003 og 2005 foretaget flere forbedringer af trafiksikkerheden på strækningen blandt andet ved at etablere rundkørsler i udvalgte kryds. På grund af disse ændringer, er det vanskeligt at få et reelt billede af udviklingen i trafiksikkerhed, fordi der ikke er opsamlet tilstrækkeligt materiale, anfører Vejdirektoratet i sin forundersøgelse af Rute 23 i Der er dog næppe tvivl om, at Skovvejen og især landevejen er farligere end motorveje. I den forbindelse er det værd at bemærke, at netop de mange forbedringer af trafiksikkerheden på Skovvejen i form af rundkørsler og bump hindrer en effektiv afvikling af godstransporten og pendlingen på ruten. Foranstaltningerne har desuden betydet, at nogle lastbiler nu vælger nærliggende landeveje som alternative ruter, hvilket har forøget sikkerhedsproblemerne dér. Vejdirektoratet konkluderer ud fra modelberegninger, at antallet af personskader kan reduceres årligt med tre personer ved etablering af en motorvej. Sammenfattende vil udbygningen af Skovvejen til motorvej betyde, at regeringen får et bidrag til sin målsætning om at nedbringe antallet af trafikdræbte trafiksikkerheden på Rute 23 og de nærliggende landeveje forbedres. - o - 9

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse Kalundborg Havn Frode Laursen P.K. Justesen Harboe Bryggeri Ardagh Glass Novenco Haribo Lakrids Royal Unibrew

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet?

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet? Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet? CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Vores reference : 22.2805.01 Udarbejdet af : Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af :

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund På Dansk Cyklist Forbunds

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Agenda - Indledning 2 - Infrastrukturen - Godsstrømmene - Samlet billede Indledning 3 Denne præsentation er baseret på Grontmijs rapport Godsstrømmene

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Transportministeriet. Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur. TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur. TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen Danske havnes rolle i fremtidens infrastruktur TØFs havnekonference den 10. september 2009 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Den nationale transportpolitik En grøn transportpolitik Fremtidens godstransport

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen

DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08. Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen DNs syn på kommissionens arbejde i relation til klimamålene 31.januar 08 Gunver Bennekou, direktør i DN, medlem af Infrastrukturkommissionen Regeringens pejlemærke Transportsektorens CO 2 udslip skal

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Erhvervsanalyse - Rute 23 Holbæk-Kalundborg. Erhvervsanalyse for regionen omkring Rute 23 Holbæk-Kalundborg

Erhvervsanalyse - Rute 23 Holbæk-Kalundborg. Erhvervsanalyse for regionen omkring Rute 23 Holbæk-Kalundborg Erhvervsanalyse for regionen omkring Rute 23 Holbæk-Kalundborg Rapport 322 2008 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Indledning 9 2.1 Baggrund 9 2.2 Formål 10 2.3 Metode 10 2.4 Rapportstruktur 11 3 Erhvervsudvikling

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Godstransport i Danmark

Godstransport i Danmark Godstransport i Danmark Jernbanen som alternativ hvad kan den tilbyde? Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S 1 Jernbanen kan tage en stor del her og nu Meget af det nuværende gods via Mols-linien

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev

Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev Dato 13. marts 2017 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon 7244 3606 Dokument 17/00417-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse af motorvej på strækningen Give- Billund-E20-Haderslev I

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Bilag 107 Offentligt Præsentation af Infrastrukturkommissionens anbefalinger 10. januar 2008 Birgit Aagaard-Svendsen Formand for Infrastrukturkommissionen

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet

Restriktioner i byerne øger co2-udslippet Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Restriktioner i byerne øger co2-udslippet AF ERHVERVSPOLITISK KONSULENT RUNE NOACK, RUN@DI.DK En række af de største kommuner har indført restriktioner på levering

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

Motorveje i Vendsyssel effekter og muligheder

Motorveje i Vendsyssel effekter og muligheder Motorveje i Vendsyssel effekter og muligheder Civilingeniør Niels Fejer Christiansen, Vejdirektoratet Projektleder Tommy T. Madsen, Nordjyllands Amt Projektet»Motorveje i Vendsyssel«er gennemført med to

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009

Sjællandsprojektet. Møde 16. juni 2009 Sjællandsprojektet Møde 16. juni 2009 60.000 30.000 0-2.000 2-5.000 5-30.000 Hovedpointer fra borgmester-interviewene Regional udvikling Del af en stærk Metropol med regionale forskelle Nye regionale konkurrenceparametre

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Præsentation Nordisk Chefsforums seminar TRAFIKPLAN FOR FÆRØERNE 2008-2020. Heini Eysturoy Landsverk 18. juni 2007

Præsentation Nordisk Chefsforums seminar TRAFIKPLAN FOR FÆRØERNE 2008-2020. Heini Eysturoy Landsverk 18. juni 2007 Præsentation Nordisk Chefsforums seminar TRAFIKPLAN FOR FÆRØERNE 2008-2020 Heini Eysturoy Landsverk 18. juni 2007 Formålet med planen er: at sikre, at infrastrukturen til enhver tid opfylder samtidens

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler

Regionsanalyse: Sjællands trafikale trængsler February 24, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU

FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Bilag 313 Offentligt STRATEGISKE VALG FOR UDVIKLING AF VEJNETTET I JYLLAND Vejdirektør Per Jacobsen FORUDSÆTNINGER STATUS LIGE NU Vigtigt at understrege: at vi er på

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29.

Indstilling. Trafikplan for den statslige jernbane. Høring. 1. Resume. Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 29. Indstilling Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. november 2012 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Trafikstyrelsen har fremsendt: Trafikplan for den statslige

Læs mere

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet

Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark. Thomas Jørgensen, Transportministeriet Status for analyser af forbindelserne mellem Østog Vestdanmark Thomas Jørgensen, Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark Fordobling af trafikken mellem Jylland/Fyn og Sjælland siden 1990 Storebæltsforbindelsen,

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Totalt ansvar og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green Cargo (S)

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND

INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND FREDERIKSSUND, HALSNÆS, GRIBSKOV, HILLERØD, FREDENSBORG OG HELSINGØR KOMMUNER INFRASTRUKTUR I NORDSJÆLLAND ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere