Resume af Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume af Spildevandsplan 2010-2012"

Transkript

1 Resume af Spildevandsplan Revideret Juni 2012 Spildevandsplan Aarhus Byråd vedtog Spildevandsplan den 24. august Spildevandsplanen består af en tekstdel, en dokumentationsdel, en saneringsplan for Aarhus Vands kloakanlæg, spildevandsdata på kort samt en miljøvurdering af planen. Spildevandsplanens indhold I Spildevandsplan tages der hul på de udfordringer, der følger af klimaforandringer med bl.a. kraftigere regn. Samtidig fortsætter arbejdet med at sikre et rent vandmiljø. De væsentligste temaer i Spildevandsplan er således klimatilpasning og forure- ningsbegrænsning. Klimatilpasningen omfatter en plan for at adskille regnvand og spildevand samt lokal nedsivning af regnvand. Nedenfor er på punktform oplistet de væsentligste nye elementer i Spildevandsplan Principbeslutning om og udmelding af en langsigtet strategi for separatkloakering af de resterende fælleskloakerede kloakoplande, så borgerne så tidligt som muligt får mulighed for at indrette sig i forhold hertil Øget aktivitetsniveau for gennemførelse af separatkloakering og anlæg af regnvandsbassiner til klimatilpasning og opfyldelse af miljømål Separatkloakering af fælleskloakken i Harlev, Stavtrup og dele af Brabrand påbegyndes Omlægning af fælleskloak til separatkloak i området ved Marselistunnelen forberedes, når man alligevel er i jorden Øget brug af lokal regnvandsafledning, f.eks. ved nedsivning af tagvand m.v. på egen grund eller i fællesanlæg for at genskabe langsommeligheden i vandkredsløbet Øget fokus på etablering af regnvandsbassiner for at forhindre skadelig erosion og forurening af vandløb Spildevandskloakering af kolonihaver over 10 år for at mindske forureningspåvirkning af grundvand og vandløb Bortset fra at nedlægge Harlev Renseanlæg sættes centraliseringen af renseanlæg midlertidigt i bero for at kunne tage højde for eventuelle skærpede krav i statens vandplaner til vandføringen i fiskevandsmålsatte vandløb De enkelte punkter er uddybet nedenfor:

2 Adskillelse af regn- og spildevand i fælleskloakerede områder (separatkloakering) Ved et 2-strenget (separat) afløbssystem forstås et system, hvor regn- og spildevand afledes i hver sin ledning. Det betyder i praksis, at spildevandet afledes til renseanlæg, mens regnvandet afledes direkte til et vandløb eller til Aarhus Bugt. I modsætning hertil afledes regn- og spildevand i et 1-strenget afløbssystem (fællessystem) i samme ledning, hvilket i praksis betyder, at både regn- og spildevand ledes til renseanlægget. Da hverken renseanlæg eller kloakledninger af tekniske og økonomiske grunde kan dimensioneres for de maksimalt forekommende regnvandsmængder, etableres der normalt overløb fra de enstrengede systemer til vandområderne. Herved udledes en blanding at urenset spildevand og regnvand direkte til vandløb, søer eller Aarhus Bugt. I dag er ca. 75 % af de kloakerede arealer i Aarhus Kommune separatkloakeret, hvoraf ca. 10 % af arealerne kun er spildevandskloakeret, idet regnvand nedsiver lokalt eller afledes til dræn. For de resterende ca. 25 % af de kloakerede arealer, der fortsat er fælleskloakeret, vil der være en lang række miljømæssige fordele ved at adskille regnvand og spildevand. Rådmand for Teknik og Miljø, Laura Hay udtaler: Ved at adskille regnvand og spildevand i hver sin ledning, sikrer vi borgerne mod oversvømmelser af kloakvand i kældre og på ejendomme. Vi mindsker samtidig udledningen af urenset spildevand til vandløb og Aarhus Bugt. Adskillelse af regnvand og spildevand giver også bedre udnyttelse af renseanlæggene og reducerer udledningen af CO2. Og endelig får vi mulighed for rekreativ udnyttelse af vand i bybilledet. Nedenfor er i punktform oplistet de væsentligste fordele ved at have regnvand og spildevand adskilt: borgerne sikres mod oversvømmelser af deres ejendomme med spildevandsbelastet vand - ikke mindst på længere sigt, hvor der forventes kraftigere nedbør udledning af urenset spildevand (overløb) fra fællessystemet til vandløb, søer og Aarhus Bugt vil ophøre, og dermed forbedre badevandskvaliteten langs kommunens strande. den samlede årlige vandmængde fra kloaksystemet til renseanlæggene vil blive reduceret væsentligt, og samtidig vil driften af renseanlæggene blive mere stabil, når der er mindre udsving i vandmængderne. ved nedlæggelse af de små renseanlæg i omegnsbyerne til Aarhus, bliver spildevandet pumpet ind til de store renseanlæg. Da bykernerne i omegnsbyerne ofte er fælleskloakerede, undgås det ved en separering at skulle pumpe regnvand. et adskilt system vil sikre, at regnvandet bliver i de naturlige vandløbsoplande og forøger vandføringen i vandløbene. Det vil samtidig åbne mulighed for at skabe mere vand i bybilledet og bidrage til et rekreativt løft, f.eks. ved udformning af regnvandssøer der kan integreres i parkmiljøer. Energimæssigt har planen en positiv effekt ved bl.a. at reducere udledningen af CO2.

3 Spildevandsplanen indeholder en overordnet plan for, i hvilken rækkefølge separatkloakeringen skal ske for de resterende 25 % af kloakoplandene i kommunen, der fortsat er fælleskloakeret. Planen om separatkloakering indebærer, at borgerne selv skal stå for kloakarbejderne på egen grund. Separeringsarbejdet forventes gennemført over en periode på cirka 70 år. Det er vigtigt, at vi mindsker generne ved separatkloakeringen så meget som muligt for grundejerne. Ud over at vi sikrer grundejerne en lang frist til at forberede sig på og gennemføre anlægsarbejderne på egen grund, vil vi også undersøge mulighederne for at koordinere arbejdet med andre ledningsarbejder som fjernvarme, drikkevand, IT og el, udtaler Laura Hay. I Spildevandsdata på kort under Separeringsstrategi kan du se hvornår din ejendom forventes at skulle have adskilt regnvand og spildevand. Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om en overordnet plan for kloaksepareringen, og at en nærmere analyse af konkrete problemer i kloaksystemet med kapacitet, miljøbelastning m.v. vil kunne medføre, at tidsplanen for separeringsstrategien justeres eller ændres. Kloaksepareringen vil blive opdelt i etaper, og som det er sket i forbindelse med separering af Risskov-området, udarbejder Århus Vand A/S en særskilt kommunikations- og informationskampagne for hvert separeringsprojekt for lokalområdet. Herved vil man kunne blive informeret bedst muligt om, hvad der i praksis skal ske, når ens byområde til sin tid skal have adskilt regnvand og spildevand. Koordinering af kloaksanering og adskillelse af regnvand og spildevand (separatkloakering) Aarhus Vand A/S gennemfører løbende en kloaksanering som tilpasses akut opståede forhold, idet der kan opstå en lang række gener, når kloakken kollapser. F.eks. lugtgener, rotteplager, sand og rødder, der giver tilstopning og risiko for opstuvning af kloakvand i kældre, på vejbaner m.v. Disse gener vil forværres i fremtiden, når der kommer mere og kraftigere nedbør. Planen for at adskille regn- og spildevand i de resterende fælleskloakerede områder skal derfor koordineres med den generelle kloaksanering, der omfatter både separat- og fællessystemet. Den besluttede adskillelse af regn- og spildevand vil ikke kunne afløse kloaksaneringen i de fælleskloakerede områder fuldstændigt. Det skyldes at erfaringen viser, at der er et saneringsbehov for et givet kloakopland ca. hvert 20. år, hvor nogle af kloakledningerne skal skiftes eller renoveres. I den årrække det tager at adskille regn- og spildevand i de tilbageværende fælleskloaksystemer (ca. 70 år ved den aktuelle vandafledningsafgift), vil der derfor løbende skulle saneres samtidig med gennemførelse af kloaksepareringen. Kriterierne for saneringsstrategien og kombinationen med strategien for at adskille regn- og spildevand er nærmere beskrevet i Overordnet Saneringsplan , November 2010.

4 I er separatkloakeringen og den nødvendige kloaksanering kombineret, således at der bl.a. igangsættes følgende nye saneringsprojekter: Adskillelse af regn- og spildevand i Harlev, Stavtrup og dele af Brabrand. Renovering af eksisterende separatkloakerede områder i Hasselager, Skæring, Vejlby og Lisbjerg. Renovering af fælleskloakerede områder på Frederiksbjerg og City. Nye oplysninger om kloaksystemets tilstand, nødvendig koordinering med andre anlægsarbejder o. lign., der medfører behov for en akut saneringsindsats, kan medføre mindre ændringer i tidsplaner og indsatsområder. Der henvises til Aarhus Vand A/S hjemmeside. Lokal regnvandshåndtering ved nedsivning Når der kommer mere og kraftigere nedbør er der risiko for, at der ikke er plads til regnvandet i kloaksystemet. I de enstrengede fællessystemer, hvor regnvand og spildevand løber i samme ledning, betyder dette øget opstuvning af urenset spildevand i huse typisk i kældre - og på terræn, og forurening af vandløb i forbindelse med overløb af urenset spildevand. I de separatkloakerede områder, hvor regnvand og spildevand løber i hver sin ledning, vil det betyde øget opstuvning af regnvand på terræn, og at der kommer øget overløb af regnvand fra regnvandsbassiner. Både overløb fra fælleskloaksystemet og separate regnvandsudløb kan således give anledning til en hydraulisk overbelastning af vandløb, der i kombination med stor afstrømning eller snesmeltning, kan medføre oversvømmelse af de vandløbsnære arealer, som det var tilfældet i Aarhus i foråret For at tage presset af belastningen på kloaksystemet og vandløbene, og for at øge grundvandsdannelsen er der i Spildevandsplanen forudsat øget brug af lokal håndtering af regnvand, f.eks. ved at tagvand nedsives gennem faskiner på den enkelte grund. I en række nye byudviklingsområder, jf. Spildevandsdata på kort laget Kloakoplande, hvor jordbunden er egnet eller måske egnet til nedsivning, er det derfor forudsat, at der som udgangspunkt kun etableres spildevandskloak. I disse områder forudsættes det, at regnvand skal afledes lokalt ved privat foranstaltning, f.eks. ved nedsivning, hvis det kan ske uden at forurene grundvandsressourcer. Hvis det ikke er muligt at nedsive eller på anden måde genbruge regnvandet i de særligt udpegede områder, vil Aarhus Vand A/S etablere regnvandskloak. Dette kræver dog, at bygherren forud har dokumenteret/sandsynliggjort, at jordbundsforholdene er uegnede til at nedsive regnvandet. En beskrivelse af hvilke krav der er til Dokumentation for fravælgelse af LARmetoden nedsivning kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside under Afledning af regnvand.

5 Såfremt Aarhus Vand A/S kun etablerer en spildevandskloak kan grundejer som udgangspunkt nøjes med at betale et reduceret tilslutningsbidrag (60 % af fuldt bidrag), mens der skal betales fuldt tilslutningsbidrag hvis der etableres både regn- og spildevandsledning i et givet område også selvom regnvandet på en enkelt grund ønskes afledt lokalt. Regnvandsbassiner Problemer med oversvømmelser af vand og spildevand kan reduceres eller afbødes ved en række forskellige tiltag. F.eks. ved at mindske de befæstede arealer eller opsamle og genbruge, nedsive eller fordampe regnvand. Gener ved opstuvning kan mindskes ved at styre vandet fra regnvandskloakkerne hen, hvor det gør mindst skade, og ved i kommune- og lokalplanlægningen at skabe plads til kontrolleret oversvømmelse af udvalgte lavtliggende arealer. Herudover kan der på de separate regnudløb etableres regnvandsbassiner, som forsinker udledningen af regnvand. Herved undgås erosionsskader i vandløb, og risikoen for oversvømmelser mindskes. Udover at forsinke vandet før det ledes ud i vandløbet, har regnvandsbassinet til formål at rense regnvandet for bl.a. næringsstoffer ved sedimentation og omsætning ved bakteriel nedbrydning. Regnvandsbassiner nye separate regnvandsudløb I Spildevandsplan er der forudsat etableret regnvandsbassiner ved alle nye separate regnvandsudløb. Der er således udarbejdet overordnede kloakdispositionsplaner for alle nye byudviklingsområder udlagt i Kommuneplan Dispositionsplanerne angiver i Spildevandsdata på kort forslag til mulige placeringer af fremtidige regnvandsbassiner iht. principperne i kommuneplanforslagets rammebestemmelser, dvs. så vidt muligt store regnvandsbassiner fælles for flere delområder. Regnvandsbassiner eksisterende separate regnvandsudløb Der er en del eksisterende, uforsinkede regnbetingede udløb (uden bassiner) som giver problemer med erosion i vandløb og oversvømmelse af vandløbsnære arealer. Det vurderes, at der i Aarhus Kommune mindst er 16 km vandløb, der ikke overholder målsætningen på grund af udledninger fra regnbetingede udløb. Det kan afhjælpes ved at etablere regnvandsbassiner, og indsatsen over for manglende bassiner er i planperioden koncentreret i Egå og Hovedgrøften ved Beder. Begge vandløb har store problemer som følge af uforsinkede regnudløb, der giver anledning til brinkerosion og periodevis oversvømmelse. Målopfyldelse vil kræve en indsats over for selve udledningerne og en retablering af de ødelagte fysiske forhold på vandløbsstrækningerne.

6 Spildevandskloakering af kolonihaver For at mindske forureningen af grundvandet og forbedre den hygiejniske vandkvalitet i søer og vandløb har Aarhus Byråd besluttet at kolonihaverne i Aarhus Kommune skal kloakeres over en periode på 10 år fra Der er tale om en spildevandskloakering, idet regnvand forudsættes brugt til havevanding og afledt ved nedsivning, som det sker i dag. Rækkefølge for kloakering af kolonihaver Rækkefølge og tidsplan for kloakering af kolonihaverne kan ses på Aarhus Kommunes hjemmeside, se dette link: Rækkefølgen er grundlæggende bestemt ud fra Først kloakeres de kolonihaver, der ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser eller tæt på Brabrand Sø og Aarhus Å, hvor der med "Aarhus Å-projektet" i forvejen investeres betydelige midler for at sikre den hygiejniske vandkvalitet. Kolonihaveområder, der ligger geografisk samlet, skal så vidt muligt kloakeres samtidig. Aarhus Vand har afsat ca. 5 mio. kr. pr år til at etablere stikledninger frem til kolonihaveforeningernes matrikelgrænse, hvorfor arbejdet skal fordeles over ca. 10 år. Se link til Aarhus Å-projektet her: Miljoe/Vand/Spildevand/Andet/Bedre-Vandkvalitet-i-Brabrand-Soe-Aarhus-Aa-og-Aarhus- Havn.ashx Baggrund for beslutning om kloakering af kolonihaver Af de godt 3700 kolonihaver i Aarhus Kommune, er der over 3000, som ikke har en godkendt løsning på spildevandsafledningen, dvs. som ikke allerede er kloakeret, eller har tilladelse til etablering af samletank, nedsivningsanlæg eller udledning. Forureningsbelastningen fra kolonihaverne vurderes ikke at være miljømæssig acceptabel i relation til forurening af vandløb og grundvand. Ud fra de undersøgelser der i tidens løb er foretaget for at finde alternative lavteknologiske løsninger, som er billigere end en traditionel kloakering, må det konkluderes, at der p.t. ikke findes prisbillige lavteknologiske løsninger til håndtering af både fæces, urin og gråt spildevand fra vask, køkken og bad i kolonihaver. Den tidligere meget ekstensive anvendelse af kolonihaverne har ændret karakter og ændrer fortsat karakter i retning af, at flere og flere ønsker at få installeret brusebad, opvaskemaskine m.v. Ønsket om et større komfortbehov i haverne øger behovet for løsninger, der kan håndtere både latrin og såkaldt gråt spildevand fra køkken, vask og bad.

7 Det eneste andet mulige alternativ med samme beskyttelseseffekt som kloakering er samletanke. Samletanke vurderes imidlertid at være en nødløsning som ikke er bæredygtig, når man ser på CO 2 -udledningen ved transport i lastbil/slamsuger af alt spildevandet til renseanlæg. Hvis alle kolonihavelodder skal have en samletank, der, afhængig af vandforbrug, skal tømmes 4-5 gange pr. sæson, vil det også medføre væsentlige ulemper i form af støj, støv og lugt fra slamsugere. Hertil kommer at driftsudgifterne til tømning af tanken ved et vandforbrug på 20 m 3 /år mindst vil være i størrelsesordenen 5000 kr./år pr havelod, altså væsentlig dyrere end driftsudgifterne ved kloakeringsløsningen. Centralisering af renseanlæg sat delvist i bero Forud for vedtagelsen af den tidligere Spildevandsplan blev der foretaget en analyse af renseanlægsstrukturen som viste, at det var økonomisk fordelagtigt at gå fra den daværende meget decentrale struktur med 17 renseanlæg til en central struktur med på sigt kun to renseanlæg, Egå og Marselisborg Renseanlæg. Ved denne løsning ville de årlige driftsudgifter kunne reduceres med 29 mio. kr./år. Byrådet besluttede derfor med vedtagelsen af Spildevandsplan , at antallet af renseanlæg i Aarhus Kommune over de næste 25 år nedbringes fra 17 renseanlæg til to renseanlæg. Denne beslutning er ikke ændret, men Aarhus Byråd har besluttet at arbejdet med centraliseringen sættes midlertidig i bero, således at der kan sikres den fornødne koordination mellem spildevandsplanen og statens vandplaner. Baggrunden herfor er, at kravene til minimumsvandføringen i vandløb efter al sandsynlighed vil blive større i fremtiden, idet staten har oplyst, at fiskebestanden vil komme til at indgå i vurderingen af, om målsætningen for vandløb er opfyldt. Dette forventes indført i 2. generation af vandplanerne, men det er vigtigt at det indarbejdes i planlægningen allerede nu. Aarhus Byråd har derfor også i sine bemærkninger til statens forslag til Vandplan peget på, at der bl.a. for Giber Å bør fastsættes større krav til sommervandføringen. I Aarhus Kommune kan den planlagte centralisering af renseanlægsstrukturen betyde problemer med for lidt vand i Giber Å, Aarhus Ås nedre del og i Fiskbæk ved Malling. Der er flere muligheder for at sikre en nødvendig sommervandføring, også selv om spildevandsrensningen centraliseres. De metoder der skal satses på til sikring af sommervandføringen i Aarhus Å, Giber Å og Fiskbæk, forudsættes afklaret i forbindelse med den kommende revision af Spildevandsplan Centraliseringen af renseanlæg er kun delvist sat i bero i planperioden, idet Byrådet har besluttet at nedlægge Harlev Renseanlæg og at aflede spildevandet fra Harlev til Viby Renseanlæg. Begrundelsen herfor er - ud over at det er en del af byrådets principbeslutning om centralisering fra Spildevandsplan : det vil kunne ske uden at påvirke vandføringen i Aarhus Å mærkbart, der er tilstrækkelig kapacitet på Viby Renseanlæg, og

8 der ligger en væsentlig driftsbesparelse ved at nedlægge Harlev Renseanlæg og i stedet rense vandet på Viby Renseanlæg. Driftsbesparelsen er i størrelsesordenen kr./år alene til el, hertil kommer stordriftsbesparelser på kemikalier, mandskab m.v. Spildevandsplan for det åbne land og for Aarhus Havn Spildevandsplanen for det åbne land, December 2005 er ikke revideret, da planens aktiviteter stort set var gennemført allerede med udgangen af 2009, og da der ikke i statens udkast til vandplaner var nye kravoplande. Spildevandsdata på kort er for det åbne land opdateret med den rensning, der er gennemført med udgangen af Spildevandsplanen for Aarhus Havn , April 2006 er efter aftale med Aarhus Havn ikke revideret, da planen er dækkende frem til 2014.

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Offentlig høring af Spildevandsplan Forslag til Spildevandsplan forslås sendt i tolv ugers offentlig høring.

Offentlig høring af Spildevandsplan Forslag til Spildevandsplan forslås sendt i tolv ugers offentlig høring. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Klik her for at angive tekst. Dato 26. maj 2016 Forslag til Spildevandsplan forslås sendt i tolv ugers offentlig høring. 1 Resume Befolkningstilvæksten

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen

Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen Hvad motiverer kommunen og forsyningen i arbejdet med spildevandsplanen? Erfaringer fra Aarhus Kommune v/paul Chr. Erichsen Hvad motiverer kommunen og forsyningen på det overordnede niveau Forhindrer forskellige

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2016

Spildevandsplan 2013-2016 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Spildevandsplan 2013-2016 Tekstdel www.naturogmiljoe.dk 2 2 Indhold Indholdsfortegnelse...2 1 Om denne plan...3 1.2 Offentlig høring af spildevandsplanen...4

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Separatkloakering i Stavtrup etape Orienteringsmøde 3. oktober 2011

Separatkloakering i Stavtrup etape Orienteringsmøde 3. oktober 2011 Separatkloakering i Stavtrup etape 2011-2012 Orienteringsmøde 3. oktober 2011 Program Præsentation Gennemgang af projektet med tidsplan Tilslutning på egen grund og økonomi Generelle spørgsmål i plenum

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand

Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Nu skal kloakken på din grund deles i regnvand og spildevand Derfor skal din kloak laves om Lolland Forsyning er i samarbejde med Lolland Kommune i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Notat. Emne: Orientering om kloakering af kolonihaveområder Til: Teknisk Udvalg (mødet den 15. september 2008) Kopi til: Natur og Miljø

Notat. Emne: Orientering om kloakering af kolonihaveområder Til: Teknisk Udvalg (mødet den 15. september 2008) Kopi til: Natur og Miljø Notat Emne: Orientering om kloakering af kolonihaveområder Til: Teknisk Udvalg (mødet den 15. september 2008) Kopi til: Den 15. maj 2008 Baggrund. Århus Kommune rummer sammenlagt 3741 kolonihaver fordelt

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads,

VELKOMMEN. Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3. Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, VELKOMMEN Separering i Faxe Ladeplads - Etape 3 Tirsdag d. 9. maj 2017 På Hylleholt skole i fællesrum, blok B på Dannebrogsvej 1, Faxe Ladeplads, Program Baggrund og formål Hvad er kloakseparering? Status

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ FORMÅL - BETYDNING - ANSVAR HVORFOR DENNE PJECE? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de kommende år skal forbedre forholdene på din ejendom

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ Ordforklaring: Indsigelse: Henvendelse fra en borger, der protesterer mod en planlagt beslutning. Yderligere oplysninger: Hvis du har spørgsmål til den del af separatkloakeringen,

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune.

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune. Teknisk notat til Faxe Kommune Sendt per e-mail den 21.9.2016 Til Poul Jensen og Jacob Hald, Faxe Kommune. Fra Faxe Forsyning. Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune Blå Plan Kolding s Spildevandsplan Hvad er spildevandsplanen for en størrelse? Formalia: (Miljøbeskyttelseslovens 32) Kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand! Konkrete krav til

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan

Forslag til Spildevandsplan Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forslag til Spildevandsplan 2013-2016 Tekstdel www.naturogmiljoe.dk 2 2 Indhold Indholdsfortegnelse...2 1 Om denne plan...3 1.2 Offentlig høring af spildevandsplanen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. TEKNIK OG MILJØ NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Dato: 8. august 2012 Sagsbehandler: admlv Indledning Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 25. juni 2012 bedt om en redegørelse

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Indstilling. Anlæg af kloak i kolonihaver og tillæg til lejekontrakt. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlæg af kloak i kolonihaver og tillæg til lejekontrakt. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 30. januar 2014 Anlæg af kloak i kolonihaver og tillæg til lejekontrakt Anlæg af kloak i fire kolonihaveforeninger ved Brabrand Sø samt

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Spildevandsplan for Lemvig Kommune 2013-2021

Spildevandsplan for Lemvig Kommune 2013-2021 Lemvig Kommune Teknik og Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig 11. marts 2013 Spildevandsplan for Lemvig Kommune 2013-2021 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.:

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011 Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Maj 2011 Indledning Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2007-2013 for at ændre

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Fremsendt via e-mail til forsyning@gladsaxe.dk og medlemmer af Miljøudvalget 16. marts 2011

Fremsendt via e-mail til forsyning@gladsaxe.dk og medlemmer af Miljøudvalget 16. marts 2011 By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Kommune Rosenkæret 39 2860 Søborg Fremsendt via e-mail til forsyning@gladsaxe.dk og medlemmer af Miljøudvalget 16. marts 2011 Høringssvar ang. Spildevandsplan for 2011-2014

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF)

Dagsorden. Pause (20.45-20.55) Kl. 20.55 Dialog Kl. 21.20 Det videre forløb og tak for i aften (LTF) Dagsorden Kl.19.45 Velkomst ved Peter Linde Bestyrelsesformand Lyngby- Taarbæk Forsyning (LTF) Kl.19.50 Klimatilpasning i Lyngby-Taarbæk kommune (Lyngby-Taarbæk Kommune) Kl.20.00 Om klimatilpasningsprojektet

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013, revision 14. januar 2016 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere