20,38 cm/8 Digital designfotoramme MEDION LIFE E76031 (MD 83317)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20,38 cm/8 Digital designfotoramme MEDION LIFE E76031 (MD 83317)"

Transkript

1 20,38 cm/8 Digital designfotoramme MEDION LIFE E76031 (MD 83317) Betjeningsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 3 Korrekt anvendelse... 4 Sikkerhedsanvisninger... 5 Driftssikkerhed... 5 Placering... 6 Reparation... 7 Omgivelsesbetingelser... 7 Strømforsyning... 8 Håndtering af batterier... 9 Pakkens indhold Apparatoversigt Forside Bagside Fjernbetjening Ibrugtagning Udpakning Sæt batteriet i fjernbetjeningen Udskiftning af batteriet Placering af foden Tilslutning af strømforsyningen Sæt apparatet på standby/sluk apparatet Indsætning af et hukommelseskort Betjening Billeder Visning af Exif-oplysningerne Visning af kalenderen

3 Foretag indstillinger Menuoversigt Indstilling af klokkeslæt og dato Fabriksindstilling Fejlfinding Bortskaffelse Tekniske data

4 Om denne vejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden den første ibrugtagning, og følg sikkerhedsanvisningerne! Al anvendelse og betjening af dette apparat skal udføres som beskrevet i denne vejledning. Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Hvis du giver apparatet videre til en anden, skal denne betjeningsvejledning følge med. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! 3

5 BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af apparatet. BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne betjeningsvejledning! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen Handling, der skal udføres Korrekt anvendelse Dette apparat er beregnet til at vise billeder. Dette apparat er kun beregnet til brug på tørre steder indendørs. Dette apparat egner sig ikke til anvendelse som computerskærm på kontorarbejdspladser. Dette apparat er beregnet til privat brug og ikke til industrielle eller kommercielle formål. Anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser kan medføre skader på apparatet. 4

6 Sikkerhedsanvisninger Driftssikkerhed Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan apparatet skal bruges. FARE! Emballagefilm skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er risiko for kvælning! Åbn aldrig apparatets kabinet (fare for elektrisk stød, kortslutning og brand)! Før ikke genstande ind i apparatets indre gennem sprækker eller åbninger (fare for elektrisk stød, kortslutning og brand)! Apparatets sprækker og åbninger bruges til at udlufte apparatet. Undgå at tildække åbningerne (overophedning, brandfare)! Undgå at udsætte displayet for tryk. Der er fare for, at displayet går i stykker. Fjernbetjeningen har en infrarød diode af klasse 1. Undgå at se på LED'en med optiske enheder. 5

7 FORSIGTIG! Hvis displayet er beskadiget, er der fare for kvæstelser. Pak de ødelagte dele ind med beskyttelseshandsker, og send dem til korrekt bortskaffelse på et servicecenter. Vask derefter hænderne med sæbe, da det ikke kan udelukkes, at der kan lækkes kemikalier. Rør ikke ved displayet med fingrene eller med skarpe genstande for at undgå skader. Kontakt kundeservice, hvis: lysnetledningen er snavset eller beskadiget, der er kommet væske ind i enheden, apparatet ikke fungerer korrekt, apparatet er faldet ned, eller kabinettet er blevet beskadiget. Placering Nye apparater kan i løbet af den første driftstime afgive en typisk, uundgåelig, men helt ufarlig røg, som aftager med tiden. For at modvirke røgudviklingen anbefaler vi, at du regelmæssigt udlufter rummet. Vi har ved udviklingen at dette produkt draget omsorg for, at det ligger væsentligt under gældende grænseværdier. Hold apparatet på afstand af fugt, og undgå at udsætte det for støv, varme og direkte sollys. Hvis disse anvisninger ikke overholdes, kan det medføre forstyrrelser eller beskadigelse af apparatet. Anvend ikke apparatet udendørs, da ydre påvirkninger som f.eks. regn, sne osv. kan beskadige apparatet. 6

8 Apparatet må ikke udsættes for vandsprøjt eller vandstænk. Placer aldrig genstande fyldt med væske (vaser eller lignende) på apparatet. Beholderen kan vælte, og væsken kan kompromittere den elektriske sikkerhed. Anbring ikke åbne brandkilder (f.eks. stearinlys eller lignende) på apparatet. Betjen apparatet på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit underlag for at undgå, at apparatet falder ned. Reparation Overlad altid reparationer af apparatet til kvalificerede fagfolk for at undgå fare. ADVARSEL! Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere apparatet. Der er fare for elektrisk stød! Hvis det er nødvendigt med en reparation, bør du kun henvende dig til vores autoriserede servicepartnere. Omgivelsesbetingelser Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkilder (fjernsyn, højttalere, mobiltelefon osv.) for at forhindre funktionsforstyrrelser. Efter transport af apparatet skal du vente med at tage det i brug, til det har nået omgivelsestemperaturen. 7

9 Ved større udsving i temperatur eller fugtighed kan der som følge af kondensering dannes fugt inde i enheden, hvilket kan medføre elektrisk kortslutning. Under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke anvendes i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Strømforsyning Vær opmærksom på følgende: Nogle af apparatets dele er strømførende, selvom der er slukket på tænd/sluk-knappen. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til apparatet eller gøre apparatet helt frit for spænding, skal du koble apparatet helt fra lysnettet. Tilslut kun apparatet til en jordet stikkontakt med 230 V ~ 50 Hz. Hvis du er i tvivl om strømforsyningen på opstillingsstedet, skal du forhøre sig hos dit el-selskab. For at opnå yderligere sikkerhed anbefaler vi, at der anvendes en overspændingssikring for at beskytte apparatet mod beskadigelse som følge af spændingsspidser på lysnettet. Hvis du vil afbryde strømforsyningen til skærm, skal du tage lysnetstikket ud af stikkontakten. Stikkontakten skal være placeret i nærheden af apparatet, og den skal være let tilgængelig. Placer kablerne på en sådan måde, at man ikke kan træde på dem eller snuble over dem. Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget. 8

10 Håndtering af batterier ADVARSEL! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batterierne. Må kun udskiftes med samme eller tilsvarende batteritype. Følgende anvisninger skal uden forbehold overholdes: Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Hvis batterierne bliver slugt ved et uheld, skal du straks søge læge. Oplad aldrig batterier (medmindre dette udtrykkeligt er angivet). Aflad aldrig batterierne ved stor udgangseffekt. Kortslut aldrig batterierne. Udsæt aldrig batterierne for kraftig varme fra f.eks. direkte sollys, ild eller lignende! Skil ikke batterierne ad, og undgå at deformere dem. Du kan få kvæstelser på hænderne eller fingrene, eller du kan få batterivæske i øjnene eller på huden. Hvis det sker, skal du skylle de pågældende steder med store mængder rent vand og straks søge læge. Undgå kraftige stød og rystelser. Byt aldrig om på polerne. Sørg for, at polerne plus (+) og minus (-) er placeret korrekt for at undgå kortslutninger. Fjern straks brugte batterier fra apparatet. 9

11 Fjern batterierne fra apparatet, hvis det ikke skal bruges i en længere periode. Isoler batteriernes kontakter med et stykke tape, hvis du vil opbevare eller bortskaffe batterierne. 10

12 Pakkens indhold Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14 dage efter købet, hvis der mangler noget. Med det produkt, som du har købt, skal du have modtaget følgende: Digital fotoramme Fod til rammen (sidder i opbevaringsslotten) Fjernbetjening inkl. 1 batteri type CR2025/3V Lysnetadapter (AD EU) Betjeningsvejledning og garantidokumenter FARE! Emballagefilm skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er risiko for kvælning! BEMÆRK! Når fotorammen drejes, høres der et svagt klik. Dette er ikke en Defekt. Drejesensoren inde i fotorammen., som bruges til at registrere placeringsretningen, indeholder en lille metalkugle, som er årsag til denne lyd. 11

13 Apparatoversigt Forside 1) LCD-display 2) Infrarød sensor 12

14 Bagside 1) Opbevaringsslot til foden 2) Strop 3) Hukommelseskortslot (SD/SDHC/MMC/MS/XD) 4) USB-port 5) Fodblokering 6) DC IN-stik til strømforsyningen 7) Knappen / : Naviger ned/indstil lysstyrken 8) Knappen /: Naviger til venstre/gå et billede tilbage 9) Knappen : Start/stop afspilningen 10) Knappen /MODE/STANDBY: Stop billedafspilningen/skift tilstand/aktiver/deaktiver standbytilstand 11) Knappen / : Naviger op/roter billedet 12) Knappen /: Naviger til højre/gå et billede frem 13

15 Fjernbetjening 1) Knappen : Start diasshow/vis Exifoplysninger 2) Knappen / : Naviger op/roter billedet 3) Knappen : Naviger til højre 4) Knappen : Naviger ned 5) Knappen : Aktiver/deaktiver standbytilstand 6) Knappen : Indstil lysstyrken 7) Knappen : Forstør billedet 8) Knappen : Naviger til venstre 14

16 9) Knappen /ENTER: Start/stop afspilningen/bekræft valg 10) MENU: Indstillingsmenu 15

17 Ibrugtagning Udpakning Vælg et egnet opstillingssted, inden du pakker apparatet ud. Åbn æsken meget forsigtigt for at undgå at beskadige apparatet. Dette kan ske, hvis du åbner æsken ved hjælp af en kniv med et langt knivblad. Sæt batteriet i fjernbetjeningen Ved leveringen er batteriet allerede sat i fjernbetjeningen. For at aktivere batteriet skal du fjerne isolationsbåndet med teksten Fjernes inden brug på fjernbetjeningens underside. Udskiftning af batteriet Hvis apparatet ikke reagerer på fjernbetjeningen eller reagerer dårligt, skal batteriet udskiftes. Gør som beskrevet nedenfor: Tryk på spærrestangen (1), og træk batteriholderen med batteriet (2) ud af fjernbetjeningen. Bortskaf det brugte batteri i overensstemmelse med lovens bestemmelser. 16

18 Læg et nyt batteri af typen CR 2025, 3V i holderen med pluspolen opad. Sørg for, at polerne vender rigtigt. Skub holderen med batteriet helt ind i fjernbetjeningen. ADVARSEL! Eksplosionsfare ved forkert udskiftning af batterierne. Må kun udskiftes med samme eller tilsvarende batteritype. Placering af foden Du kan placere den digitale fotoramme i stående eller liggende format. Placer foden som følger: Tag foden ud af opbevaringsslotten. Brug den tynde spids til forsigtigt at skubbe foden ind i fodblokeringen, til den klikker på plads. Tilslutning af strømforsyningen Apparatet leveres med en lysnetadapter. Tag hensyn til sikkerhedsanvisningerne for strømforsyningen på side 8. Tilslut lysnetadapterens jævnstrømkabel til stikket DC på apparatets bagside. Tilslut lysnetadapteren til en let tilgængelig stikkontakt 230 V ~ 50 Hz. Strømforsyningen afbrydes først helt, når lysnetkablet fjernes fra stikkontakten. 17

19 FORSIGTIG! Anvend kun den medfølgende strømforsyning (model: AD EU, producent: Hon- Kwang Electric Co. (Shenzhen), Ltd.) sammen med apparatet. Sæt apparatet på standby/sluk apparatet Hold knappen på apparatet eller knappen på fjernbetjeningen nede i ca. 5 sekunder for at sætte apparatet på standby. Hold knappen på apparatet eller knappen på fjernbetjeningen nede i ca. 5 sekunder for at tænde apparatet igen. Hvis du vil koble apparatet helt fra strømmen, skal du fjerne lysnetstikket. Når apparatet er koblet fra strømmen, bevares alle indstillinger, klokkeslættet og datoen. Indsætning af et hukommelseskort Hvis du vil afspille billeder fra et hukommelseskort eller en USB-stick, skal du satte kortet/usb-stick'en i kortslotten eller bruge USB-porten. 18 BEMÆRK! Kun hukommelseskort, som er kompatible med apparatet, kan anvendes. Du finder de understøttede typer på side30. Sæt et SD/SDHC/MMChukommelseskort i kortslotten. Metalkontakterne viser displayets retning.

20 Sæt et MS-hukommelseskort i, så kortets overside vender væk fra displayet. Sæt en USB-stick i USB-porten. Hvis du vil fjerne et hukommelseskort eller en USBstik fra kortlæseren, skal du trække let i kortet og tage det ud. FORSIGTIG! Brug ikke vold, når du sætter hukommelseskortet eller USB-stick'en i! Kortet kan kun indsættes i én retning. Et forkert indsat hukommelseskort kan beskadige enheden og hukommelseskortet. 19

21 Betjening Alle de fremgangsmåder, der beskrives i dette afsnit, gælder for betjeningen med fjernbetjeningen. Knapperne på apparatet er i vidt omfang de samme, og betjeningen kan således i de fleste tilfælde også foretages på apparatet. Yderligere oplysninger om knapperne på apparatet finder du i afsnittet Apparatoversigt på side 12. Billeder Start diasshow Efter at du har tændt apparatet, vises hovedmenuen. Så snart der indsættes eller tilsluttes et lagermedie, startes diasshowet automatisk. Tryk på knappen ENTER på fjernbetjeningen for at sætte diasshowet på pause. Tryk en gang til på knappen ENTER for at fortsætte afspilningen. Med knappen /ROTATE kan du rotere billedet 90, 180 eller 270 med uret. Med knappen på fjernbetjeningen kan du alt afhængigt af opløsningen forstørre billedet op til 6 gange. 20

22 BEMÆRK! Zoomfunktionen kan kun anvendes på billeder med en opløsning fra 800 x 600 pixel. Hvis symbolet vises på displayet, kan zoomfunktionen ikke anvendes. Hvis du vil afslutte diasshowet og vise billedindekset, skal du trykke på knappen MENU på fjernbetjeningen. Vis billedindekset Billederne på det valgte lagermedie kan vises som billedindeks. Der vises 16 billeder på samme tid. Den tid, det tager at generere billedet, kan variere afhængigt af billedstørrelsen og opløsningen. Tryk under afspilningen på knappen MENU på fjernbetjeningen for at vise billedindekset. Naviger med piletasterne gennem indekset. Det billede, der er markeret, fremhæves. Start diasshowet ved at trykke på knappen ENTER eller. Vis ét billede Tryk under afspilningen på knappen MENU på fjernbetjeningen for at vise billedindekset. Naviger med piletasterne gennem indekset. Det billede, der er markeret, fremhæves. Tryk på knappen for at vise det ønskede billede. Med knapperne eller kan du gå til det forrige hhv. det næste billede. Start diasshowet ved at trykke på knappen. 21

23 Menusystem Tryk på knappen MENU (evt. flere gange) for at åbne hovedmenuen. Billed-, Setup- og kalendermenusymbolerne vises. Tryk på knappen eller for at vælge en menu. Hvis du vil åbne en menu, skal du trykke på knappen ENTER. Visning af Exif-oplysningerne Den digitale fotoramme kan vise de Exif-oplysninger, som et billede indeholder, på displayet via et tryk på en knap. Exif-oplysninger er yderligere billedinformationer, som næsten alle digitale kameraer gemmes sammen med billedfilen. Exif-oplysninger er foruden dato og klokkeslæt for optagelsen oplysninger om konfiguration, opløsning, størrelse, eksponeringstid, ISO-værdi og lukkertid samt det anvendte kameras producent og model. Tryk under diasshowet på knappen for at vise Exif-oplysningerne. Informationsoversigten skjules automatisk efter 5 sekunder, eller du kan trykke på knappen MENU for at forlade informationsoversigten. 22

24 Visning af kalenderen Du kan få vist en kalender med det aktuelle klokkeslæt. Der vises så desuden et diasshow med billeder, som er gemt på en indsat hukommelseskort eller på en USBstick. Indstil først klokkeslæt og dato som beskrevet på side 26. Tryk på knappen MENU (evt. flere gange). Vælg med piletasterne menusymbolet for kalenderen. Tryk på ENTER på fjernbetjeningen for at få vist kalenderen. I kalendervisningen kan du med piletasterne,gå til den forrige/næste måned, og med piletasterne / kan du gå til det forrige/næste år. Hvis du vil forlade kalenderen, skal du trykke på knappen MENU på fjernbetjeningen. 23

25 Foretag indstillinger I Setup-menuen kan du tilpasse indstillingerne og konfigurere apparatet. Tryk på knappen MENU (evt. flere gange). Vælg med piletasterne menusymbolet for Setupmenuen. Hvis du vil vælge en valgmulighed, skal du trykke på piletasterne eller. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du trykke på piletasterne eller. Bekræft valget med knappen ENTER. Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen for at forlade menuen. Menuoversigt Language Date Setting Time Setting Date/Time Format Vælg det ønskede sprog, og bekræft med knappen ENTER. Her kan du indstille den aktuelle dato. Her kan du indstille det aktuelle klokkeslæt. Her kan du vælge det ønskede datoformat og klokkeslætvisningen. 24

26 Tansition Effect Display Setting Screen Saver Backlight Brightness Default Setting Vælg overgangseffekten fra det ene billede til det næste i diasshow, og indstil visningsvarigheden for et billede under et diasshow: 5 sec., 10 sec., 15 sec., 30 sec., 60 sec.. Indstilling af billedformatet: Full Screen, Original Vælg menupunktet ON for at vise de forudindstillede billeder efter 5 sekunder uden aktivitet (pauseskærm). Hvis du trykker på en vilkårlig knap, vises menuen. Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du vælge menupunktet OFF. Her kan du konfigurere displayets lysstyrke. Du kan vælge -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 Vælg YES for at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne. Hvis du vil afbryde funktionen, skal du vælge menupunktet NO. 25

27 Indstilling af klokkeslæt og dato Tryk på knappen MENU (evt. flere gange). Vælg med piletasterne menusymbolet for Setupmenuen. Vælg med piletasterne eller punktet Date Setting. Vælg med / den værdi, der skal ændres, og brug piletasterne eller til at indstille den ønskede værdi. Foretag de øvrige indstillinger på denne måde, indtil klokkeslættet og datoen er indstillet korrekt. Fabriksindstilling Tryk på knappen MENU (evt. flere gange). Vælg med piletasterne menusymbolet for Setupmenuen. Vælg med piletasterne eller punktet Default Setting, og tryk på knappen ENTER Taste. Apparatet nulstilles til leveringstilstanden. 26

28 Fejlfinding Fejl Årsag Løsning Nogle af billederne på hukommelses kortet eller USB-sticken vises ikke. Hukommelses kortet understøttes ikke af apparatet. Der er sat et hukommelses kort i, men apparatet finder det ikke. Filformatet understøttes ikke. Hukommelses kortet understøttes ikke af apparatet. Hukommelses kortet er ikke sat korrekt i. Der er også sat en USB-stick i. Brug et hukommelseskort, som er kompatibelt med apparatet. Anvend kun billeder i JPEG-format og med en maksimal opløsning på x pixel. Brug et hukommelseskort, som er kompatibelt med apparatet. Sæt hukommelseskortet i som beskrevet på side 18. Hvis der både er sat et hukommelseskort og en USB-stick i, læses kun USBstick'en. Fjern USBstick'en. 27

29 Nogle billeder vises hurtigere end andre. Displayet viser ikke noget. Filformatet understøttes ikke. Billeder med en højere opløsning indlæses langsommere. Apparatet er i standbytilstan d. Lysnetadapter en er ikke tilsluttet. Anvend kun billeder i JPEG-format og med en maksimal opløsning på x pixel. Brug billeder med en lavere opløsning for at gøre genereringen af billedet hurtigere. Tryk på knappen på apparatets bagside i ca. 2 sekunder. Kontroller, at lysnetadapterens tilslutning til apparatet. 28

30 Bortskaffelse Emballage Dit apparat er placeret i en emballage for at beskytte det mod transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt genbrug. Apparat Når apparatet har nået slutningen af dets levetid, må det under ingen omstændigheder smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssig korrekt bortskaffelse. Batterier Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier. 29

31 Tekniske data Display: Opløsning: Strømforsyning: Producent: 20,32 cm/8 TFT LCD 800 x 600 pixel Lysnetadapter AD EU Hon-Kwang Electric Co. (Shenzhen), Ltd. Input: 100~240 V AC, 50/60 Hz Output: 5 V DC 2 A USB-port: USB 2.0 Understøttede hukommelseskort: Secure Digital Card (SD/SDHC), MultiMedia Card (MMC), Memory Stick (MS) Understøttede billedformater: JPEG Maks. opløsning: x pixel Mål (BxHxD): ca. 203 x 162 x 25 mm (uden fod) ca. 203 x 162 x 105 mm (med fod) Vægt: ca. 390 g Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer. 30

32 08/24/11 Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45)

20,32 cm/8" Digital designfotoramme MEDION LIFE E76034 (MD 83448)

20,32 cm/8 Digital designfotoramme MEDION LIFE E76034 (MD 83448) 8" 20,32 cm/8" Digital designfotoramme MEDION LIFE E76034 (MD 83448) 20,32 cm Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213)

6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) 6,35 cm/2,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P82780 (MD 90213) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne vejledning... 3 1.2. Korrekt

Læs mere

Sikkerhed og vedligeholdelse 1

Sikkerhed og vedligeholdelse 1 Indhold Sikkerhed og vedligeholdelse... 3 Korrekt brug... 3 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen er let tilgængelig... 4 Foretag

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning

Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Scanner MEDION E89141 (MD 86774) Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...6 Generelt...6

Læs mere

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning

8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning 8,89 cm/3,5 Ekstern harddisk 1 TB MEDION P83777 (MD 90199) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 1.2. Korrekt anvendelse...4

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning

Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Diasscanner MEDION E89000 (MD 86601) Brugervejledning Indhold Om denne vejledning...3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...3 Korrekt anvendelse...4 Sikkerhedsanvisninger...5 Generelt...5

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Batterilader. Håndbog MD 13599

Batterilader. Håndbog MD 13599 Batterilader Håndbog MD 13599 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat... 5 Apparatoversigt...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903

Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903 Professionel universel hurtigoplader med USB TOPCRAFT MD 13903 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning...5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...5 2. Korrekt

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November :13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE MD80488 Anrufbeantworter_Manual_DK.fm Seite 1 Freitag, 25. November 2005 12:13 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger............. 2 Forberedelse................... 5 Pakkens indhold.......................

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Vandtæt sports-mp3-afspiller

Vandtæt sports-mp3-afspiller Vandtæt sports-mp3-afspiller MEDION LIFE S60017 (MD 84037) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Ekstern harddisk 1000 GB

Ekstern harddisk 1000 GB Ekstern harddisk 1000 GB MEDION P82750 (MD 90159) Håndbog Indhold Sikkerhedsanvisninger... 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 3 Driftssikkerhed og installation... 4 Konformitetsinformationer... 6 Transport

Læs mere

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning

MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning MP3-afspiller med microsd-kortlæser MEDION LIFE E60076 (MD 84426) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4

Læs mere

Stereoradio til undermontering

Stereoradio til undermontering Stereoradio til undermontering MEDION LIFE E66226 (MD 84104) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1..Om denne brugsanvisning...2 1.1..Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...2

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B

Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING /2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Quartz- vækkeur ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING 25015959 09/2017 Model-nr.: AN7-SW-51A, AN7-SW-54A, AN7-SW-54B, AN7-SW-55A, AN7-SW-55B Dok./Rev.-Nr.: ALDIDKWE17_BA_V3 GENERELT Denne betjeningsvejledning

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Trådløs dørklokke LIFETEC MD 13561. Betjeningsvejledning

Trådløs dørklokke LIFETEC MD 13561. Betjeningsvejledning Trådløs dørklokke LIFETEC MD 13561 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sikkerhedsinstruktioner... 5 Vedrørende denne vejledning... 5 Symboler og signalord, som er brugt i

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000)

Betjeningsvejledning. Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Betjeningsvejledning Stikkontaktradio med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P65700 (MD 47000) Indhold 1. Om denne brugsanvisning 3 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511)

HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) HD-webkamera med headsæt MEDION P86007 (MD 86511) Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvendelsesområde... 4 Elektromagnetisk kompatibilitet... 4 Tilslutning... 5 Reparation... 5 Rengøring...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring...

Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Pakkens indhold Apparatoversigt Ibrugtagning og anvendelse Rengøring... Indhold Indhold... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Formålsbestemt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg for, at nettilslutningen er let tilgængelig. 7 Reparer

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09

81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April :21 09 81395 Videosender Scart Aldi DK Final Content.fm Seite 3 Mittwoch, 16. April 2008 9:21 09 INHOLDSFORTEGNELSE Betjeningselementer....................... 4 Sender................................ 4 Infrarød

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 2 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 2 Driftssikkerhed... 2 Konformitetsinformationer... 3 Transport og emballage... 4 Sikkerhed ved tilslutning... 4 Strømforsyning... 4

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Trådløse hovedtelefoner

Trådløse hovedtelefoner Trådløse hovedtelefoner MEDION LIFE E69288 (MD 84299) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 5 Om denne vejledning... 5 Driftssikkerhed... 5 Pakkens indhold... 8 Oversigt over enheden... 9 Set forfra... 9 Set bagfra... 10 LED-indikatorer... 11 Bemærkninger...

Læs mere

Blender i rustfrit stål

Blender i rustfrit stål Blender i rustfrit stål QUIGG MD 16077 KUNDESERVICE (+45) 70212020 www.medion.dk Varenr.: 5888 12/15 BRUGSANVISNING 25058888 12/15 5888 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler

Læs mere