Nøgletal på økonomiområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletal på økonomiområdet"

Transkript

1 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over en tre-årig periode pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. vækst i serviceudgifterne pr. indbygger hhv. det seneste år og de seneste tre år Strukturel driftsbalance pr. indbygger (forholdet mellem budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 og budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7) Overførselsudgifter inkl. udgifter vedr. forsikrede ledige pr. indbygger Langfristet gæld (ekskl. gæld vedr. ældreboliger) Udgifter pr. indbygger 19 Forbrugsprocent Af serviceudgifterne ift. oprindeligt budget 20 Af overførselsudgfiterne ift. oprindeligt budget 21 Af serviceudgifterne ift. korrigeret budget 22 Af overførselsudgfiterne ift. korrigeret budget Udvikling i antal af indbyggere Udvikling af antallet af indbyggere i følgende aldersgrupper: 0-6 årige, 7-16 årige, årige, årige, årige og 85+ årige 29 Flytning Nettotilflytning 30 Tilflytning 31 Fraflytning 32 Nettoindvandring 33 Udvandring 34 Indvandring 35 Dødelighed og fødsler Dødelighed 36 Fødsler Nøgletal Skattefinansieret driftsresultat pr. indbygger (opgøres både ekskl. og inkl. jordforsyning) Resultat af skattefinansieret område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Serviceudgifter pr. indbygger (nettodriftsudgifter på hovedkonto 0, 2-6 ekskl. udgifter til overførsler, medfinansiering samt refusion fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager) Kortfristet finansiel formue/gæld pr. indbygger (hovedfunktionerne 9.22, 9.25, 9.28, 9.35, 9.38, 9.48, divideret med indbyggertal) Langfristet finansiel formue/gæld pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. hensatte forpligtelser) Økonomiske nøgletal opdelt på hovedfunktioner - alle tal er opgjort som udgifter pr. indbygger Udgifter fordelt på hovedfunktioner Udgifter pr. indbygger fordelt på hovedfunktion (00: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, 01: Forsyningsvirksomheder m.v., 02: Transport og infrastruktur, 03: Undervisning og kultur, 04: Sundhedsområdet, 05: Sociale opgaver og beskæftigelse m.v., 06: Fællesudgifter og administration m.v.) 44 Byudvikling, bolig- og Hovedfunktion Jordforsyning 45 miljøforanstaltninger Hovedfunktion Faste ejendomme 46 Hovedfunktion Fritidsområder 47 Hovedfunktion Fritidsfaciliteter 48 Hovedfunktion Kirkegårde 49 Hovedfunktion Naturbeskyttelse 50 Hovedfunktion Vandløbsvæsen 51 Hovedfunktion Miljøbeskyttelse m.v. 52 Hovedfunktion Diverse udgifter og indtægter 53 Hovedfunktion Redningsberedskab 54 Forsyningsvirksomheder m.v. Hovedfunktion Forsyningsvirksomheder 55 Hovedfunktion Spildevandsanlæg 56 Hovedfunktion Affaldshåndtering 57 Transport og infrastruktur Hovedfunktion Fælles funktioner 58 Hovedfunktion Kommunale veje 59 Hovedfunktion Kollektiv trafik 60 Hovedfunktion Havne 61 Undervisning og kultur Hovedfunktion Folkeskolen m.m. 62 Hovedfunktion Ungdomsuddannelser 63 Hovedfunktion Folkebiblioteker 64 Hovedfunktion Folkebiblioteker - Befordring af elever 65 Hovedfunktion Kulturel virksomhed 66 Hovedfunktion Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 67 Sundhedsområdet Hovedfunktion Sundhedsudgifter m.v. 68 Sociale opgaver og beskæftigelse Hovedfunktion Dagtilbud til børn og unge 69 m.v. Hovedfunktion Tilbud til børn og unge med særlige behov 70 Hovedfunktion Tilbud til ældre og handicappede 71 Hovedfunktion Rådgivning 72 Hovedfunktion Tilbud til voksne med særlige behov 73 Hovedfunktion Tilbud til udlændinge 74 Hovedfunktion Førtidspensioner og personlige tillæg 75 Hovedfunktion Kontante ydelser 76 Hovedfunktion Revalidering 77 Hovedfunktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger 78 Hovedfunktion Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 79 Fællesudgifter og administration Hovedfunktion Politisk organisation 80 m.v. Hovedfunktion Administrativ organisation 81 Hovedfunktion Erhvervsudvikling turisme og landdistrikter 82 Hovedfunktion Lønpuljer m.v. 83 Central refusionsordning Hovedfunktion Central refusionsordning 1 af 5

2 84 Byudvikling, bolig- og Niveau Fælles formål 85 miljøforanstaltninger - jordforsyning Niveau Boligformål 86 Niveau Erhvervsformål 87 Niveau Offentlige formål 88 Niveau Ubestemte formål 89 Byudvikling, bolig- og Niveau Fælles formål 90 miljøforanstaltninger - faste Niveau Beboelse 91 ejendomme Niveau Erhvervsejendomme 92 Niveau Andre faste ejendomme 93 Niveau Byfornyelse 94 Niveau Anvisningsret 95 Niveau Driftssikring af boligbyggeri 96 Byudvikling, bolig- og Niveau Fritidsområder - Grønne områder og naturpladser 97 miljøforanstaltninger Niveau Fritidsområder - Parker og legepladser 98 Niveau Fritidsområder - Skove og naturområder 99 Niveau Fritidsområder - Kolonihaver 100 Niveau Fritidsfaciliteter - Stadion og idrætsanlæg 101 Niveau Fritidsfaciliteter - Campingpladser og vandrerhjem 102 Niveau Fritidsfaciliteter - Andre fritidsfaciliteter 103 Niveau Kirkegårde - Kirkegårde 104 Niveau Naturbeskyttelse - Naturforvaltningsprojekter 105 Niveau Naturbeskyttelse - Natura Niveau Naturbeskyttelse - Skove 107 Niveau Vandløbsvæsen - Fælles formål 108 Niveau Vandløbsvæsen - Vedligeholdelse af vandløb 109 Niveau Vandløbsvæsen - Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 110 Niveau Vandløbsvæsen - Kystsikring 111 Niveau Miljøbeskyttelse m.v. - Fælles formål 112 Niveau Miljøbeskyttelse m.v. - Jordforurening 113 Niveau Miljøbeskyttelse m.v. - Miljøtilsyn - virksomheder 114 Niveau Miljøbeskyttelse m.v. - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 115 Niveau Diverse udgifter og indtægter - Skadedyrsbekæmpelse 116 Niveau Diverse udgifter og indtægter - Foranstaltninger i øvrigt 117 Niveau Redningsberedskab - Redningsberedskab 118 Forsyningsvirksomheder m.v. Niveau Forsyningsvirksomheder - Varmeforsyning 119 Niveau Forsyningsvirksomheder - Vandforsyning 120 Niveau Forsyningsvirksomheder - Andre forsyningsvirksomheder 121 Niveau Spildevandsanlæg - Fælles formål 122 Niveau Spildevandsanlæg - Hoved- og detailkloakker 123 Niveau Spildevandsanlæg - Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker 124 Niveau Spildevandsanlæg - Tømningsordninger 125 Forsyningsvirksomheder m.v. - Niveau Fælles formål 126 Affaldshåndtering Niveau Renovation 127 Niveau Konverteringsanlæg 128 Niveau Fælles formål Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som udgifter pr. indbygger 129 Niveau Ordninger for dagrenovation - restaffald 130 Niveau Ordninger for storskrald og haveaffald 131 Niveau Ordninger for glas, papir og pap 132 Niveau Ordninger for farligt affald 133 Niveau Genbrugsstationer 134 Niveau Øvrige ordninger og anlæg 135 Niveau Bærbare batterier 136 Transport og infrastruktur Niveau Fælles funktioner - Fælles formål 137 Niveau Fælles funktioner - Arbejder for fremmed regning 138 Niveau Fælles funktioner - Driftsbygninger og -pladser 139 Niveau Fælles funktioner - Parkering 140 Niveau Fælles funktioner - Øvrige fælles funktioner 141 Niveau Kommunale veje - Vejvedligeholdelse m.v Niveau Kommunale veje - Belægninger m.v. 143 Niveau Kommunale veje - Vintertjeneste 144 Niveau Kommunale veje - Vejanlæg 145 Niveau Kommunale veje - Standardforbedringer af færdselsarealer 146 Niveau Kollektiv trafik - Fælles formål 147 Niveau Kollektiv trafik - Busdrift 148 Niveau Kollektiv trafik - Lufthavne 149 Niveau Kollektiv trafik - Jernbanedrift 150 Niveau Havne - Havne 151 Niveau Havne - Lystbådehavne m.v. 152 Undervisning og kultur - Folkeskolen Niveau Folkeskoler 153 m.m. Niveau Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 154 Niveau Syge- og hjemmeundervisning 155 Niveau Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 156 Niveau Skolefritidsordninger 157 Niveau Befordring af elever i grundskolen 158 Undervisning og kultur - Folkeskolen Niveau Specialundervisning i regionale tilbud 159 m.m. Niveau Kommunale specialskoler 160 Niveau Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 161 Niveau Bidrag til statslige og private skoler 162 Niveau Specialpædagogisk bistand til børn og voksne 163 Niveau Efterskoler og ungdomskostskoler 2 af 5

3 Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som udgifter pr. indbygger - fortsat 164 Undervisning og kultur - Folkeskolen Niveau Ungdommens Uddannelsesvejledning 165 m.m. Niveau Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 166 Niveau Specialpædagogisk bistand til voksne 167 Niveau Idrætsfaciliteter for børn og unge 168 Undervisning og kultur Niveau Ungdomsuddannelser - Produktionsskoler 169 Niveau Ungdomsuddannelser - Erhvervsgrunduddannelser 170 Niveau Ungdomsuddannelser - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 171 Niveau Folkebiblioteker - Folkebiblioteker 172 Niveau Befordring af elever - Befordring af elever 173 Undervisning og kultur - Kulturel Niveau Museer 174 virksomhed Niveau Biografer 175 Niveau Teatre 176 Niveau Musikarrangementer 177 Niveau Andre kulturelle opgaver 178 Undervisning og kultur - Niveau Fælles formål 179 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. Niveau Folkeoplysende voksenundervisning 180 Niveau Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181 Niveau Lokaletilskud 182 Niveau Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 183 Niveau Ungdomsskolevirksomhed 184 Niveau Daghøjskoler 185 Niveau Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 186 Sundhedsområdet - Niveau Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 187 Sundhedsudgifter m.v. Niveau Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 188 Niveau Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 189 Niveau Kommunal tandpleje 190 Niveau Sundhedsfremme og forebyggelse 191 Niveau Kommunal sundhedstjeneste 192 Niveau Andre sundhedsudgifter 193 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Fælles formål 194 m.v - Dagtilbud til børn og unge Niveau Dagpleje 195 Niveau Vuggestuer 196 Niveau Børnehaver 197 Niveau Integrerede daginstitutioner 198 Niveau Fritidshjem 199 Niveau Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 200 Niveau Særlige dagtilbud og særlige klubber 201 Niveau Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 202 Niveau Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 203 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 204 m.v - Tilbud til børn og unge med Niveau Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 205 særlige behov 206 Niveau Døgninstitutioner for børn og unge 207 Niveau Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 208 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Ældreboliger 209 m.v - Tilbud til ældre og handicappede Niveau Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 210 Niveau Forebyggende indsats for ældre og handicappede 211 Niveau Plejehjem og beskyttede boliger 212 Niveau Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 213 Niveau Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 214 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 215 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) 216 m.v - Tilbud til voksne med særlige Niveau Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 217 behov 218 Niveau Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 219 Niveau Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 220 Niveau Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 221 Niveau Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 222 Niveau Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 223 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Introduktionsprogram m.v. 224 m.v - Tilbud til udlændinge Niveau Introduktionsydelse 225 Niveau Repatriering 226 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Personlige tillæg m.v. 227 m.v - Førtidspensioner og personlige Niveau Førtidspension med 50 pct. refusion 228 tillæg Niveau Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 229 Niveau Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 230 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Sygedagpenge 231 m.v - Kontante ydelser Niveau Sociale formål 232 Niveau Kontanthjælp 233 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 234 m.v - Kontante ydelser Niveau Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 235 Niveau Boligydelser til pensionister 236 Niveau Boligsikring 237 Niveau Dagpenge til forsikrede ledige 238 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Revalidering 239 m.v - Revalidering Niveau Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 3 af 5

4 Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som udgifter pr. indbygger - fortsat 240 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 241 m.v - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Niveau Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 242 Niveau Jobcentre 243 Niveau Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 244 Niveau Servicejob 245 Niveau Seniorjob til personer over 55 år 246 Niveau Beskæftigelsesordninger 247 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige - Øvrige sociale formål m.v 248 Fællesudgifter og administration Niveau Fælles formål 249 m.v - poltitisk organisation Niveau Kommunalbestyrelsesmedlemmer 250 Niveau Kommissioner, råd og nævn 251 Niveau Valg m.v. 252 Fællesudgifter og administration Niveau Administrationsbygninger 253 m.v - administrativ organisation Niveau Sekretariat og forvaltninger 254 Niveau Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 255 Niveau Administration vedrørende naturbeskyttelse 256 Niveau Administration vedrørende miljøbeskyttelse 257 Fællesudgifter og administration Niveau Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 258 m.v - Erhvervsudvikling, turisme og Niveau Vækstfora 259 landdistrikter Niveau Turisme 260 Niveau Udvikling af menneskelige ressourcer 261 Niveau Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg 262 Niveau Innovation og anvendelse af ny teknologi 263 Niveau Erhvervsservice og iværksætteri 264 Niveau LANDSBYPULJEN 265 Fællesudgifter og administration Niveau Lønpuljer m.v. - Løn- og barselspuljer - Udgifter pr. indbygger 266 m.v Niveau Lønpuljer m.v. - Tjenestemandspension 267 Niveau Indtægter fra den centrale refusionsordning 268 Niveau Dagtilbud til børn og unge - Særlige dagtilbud og særlige klubber Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som bruttodriftsudgifter pr. indbygger 269 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 270 m.v - Tilbud til børn og unge med Niveau Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 271 særlige behov 272 Niveau Døgninstitutioner for børn og unge 273 Niveau Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 274 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 275 m.v - Tilbud til ældre og handicappede Niveau Forebyggende indsats for ældre og handicappede 276 Niveau Plejehjem og beskyttede boliger 277 Niveau Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 278 Niveau Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 279 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 280 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) 281 m.v - Tilbud til voksne med særlige Niveau Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 282 behov 283 Niveau Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 284 Niveau Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 285 Niveau Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 286 Niveau Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 287 Niveau Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 288 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 289 m.v - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Niveau Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 290 Niveau Jobcentre 291 Niveau Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 292 Niveau Servicejob 293 Niveau Seniorjob til personer over 55 år 294 Niveau Beskæftigelsesordninger 295 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Niveau Dagtilbud til børn og unge - Særlige dagtilbud og særlige klubber Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som bruttodriftsindtægter pr. indbygger 296 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 297 m.v - Tilbud til børn og unge med Niveau Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 298 særlige behov 299 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Døgninstitutioner for børn og unge 300 m.v - Tilbud til børn og unge med Niveau Sikrede døgninstitutioner for børn og unge særlige behov 301 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 302 m.v - Tilbud til ældre og handicappede Niveau Forebyggende indsats for ældre og handicappede 303 Niveau Plejehjem og beskyttede boliger 304 Niveau Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 305 Niveau Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 306 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4 af 5

5 Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som bruttodriftsindtægter pr. indbygger - fortsat 307 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) 308 m.v - Tilbud til voksne med særlige Niveau Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 309 behov 310 Niveau Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 311 Niveau Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 312 Niveau Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 313 Niveau Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 314 Niveau Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 315 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 316 m.v - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Niveau Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 317 Niveau Jobcentre 318 Niveau Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 319 Niveau Servicejob 320 Niveau Seniorjob til personer over 55 år 321 Niveau Beskæftigelsesordninger 322 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede - KUN gr. 002 og m.v - Tilbud til ældre og handicappede Niveau Forebyggende indsats for ældre og handicappede - KUN gr Niveau Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring - KUN gr og af 5

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...49 Sundhedsudvalget...57 Beskæftigelsesudvalget...91

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge...

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2014 og budget 2015 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder 4 Generelle Nøgletal. 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt HK 0-6 29-56 Bevillingsoversigt HK 7 57-58 Bevillingsoversigt HK 8 59 Tværgående

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27

Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt Budgetsammendrag 17-27 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt Hovedkonto 0-6 29-61 Bevillingsoversigt Hovedkonto 7 62-63 Bevillingsoversigt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Økonomiudvalget - DRIFT

Økonomiudvalget - DRIFT Samlet bevilling 332.805 10 Boligpolitik 1.212 00 Serviceudgifter 1.212 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.212 25 Faste ejendomme 1.212 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.212 018001 Fællesudgifter

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 460.521.328 010 Social service 114.190.369 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 569.808 25 Faste ejendomme 569.808 11 Beboelse 569.808 011080

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Budget 2014 ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Indhold Baggrund... 3 ering og opdeling på fagområder... 4 Generelt om nøgletal... 4 Overordnede nøgletal... 5 Ressourceforbruget på 19. udgiftsområder...

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 6 l Hovedoversigt 8 l Regnskabssammendrag 12 l Tværgående hovedartsoversigt 14 l Driftsregnskab 97 l Anlæg 117 l Konto 7 og 8 126 l Status 129 l Personaleudgifter

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere