Sundhedsredegørelse - overskud og arbejdsglæde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsredegørelse - overskud og arbejdsglæde"

Transkript

1 Sundhedsredegørelse - overskud og arbejdsglæde November 2010

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Stamoplysninger 4 3. Præsentation af virksomheden 4 4. Procesbeskrivelse 5 5. Sundhedspolitik på HANSENBERG Sundhedsstrategien på HANSENBERG 6 6. Kortlægning på HANSENBERG Basisoplysninger Selvvurderet helbred generelt Kost Rygning Alkohol Motion Stress Sundhedsprofiler Vurdering og prioritering Overordnede mål og perspektivering 13 2

3 1. Indledning Sundhedsredegørelsen giver et overblik over HANSENBERGs måde at arbejde med sundhed. Sundhed er en integreret del af HANSENBERG-kulturen og skal ikke ses isoleret, tværtimod er det af afgørende betydning, at ansatte på HANSENBERG har et fysisk, psykisk og mentalt overskud kun ad den vej kan HANSENBERG indfri visionen. Formålet med redegørelsen er at tydeliggøre indsatsen, at sikre fokus og kvalitet og klare prioriteringer i indsatsen og målopfyldelsen. Endvidere er målet med redegørelsen også at få en certificering og dermed sikre, at arbejdet er professionelt og systematisk over en længere årrække. Det væsentligste fokusområde At arbejdet med sundhed bliver en integreret del af hverdagen, således at vi gennem dagen ubevidst og på sigt bevidst oplever en øget arbejdsglæde og et større personligt overskud, både fysisk, psykisk og mentalt. De sunde valg skal i alle sammenhænge være de lette valg. Erfaringer fra arbejdet og perspektivering af det videre arbejde Vi har brugt meget tid på at involvere medarbejderne og sætte de ønskede tilbud/aktiviteter i gang. Sundhedsprojektet er kommet godt i gang, det mest afgørende bliver fortsat at holde fokus på de opsatte mål og efterleve det i hverdagen. Fra 2011 bliver sundhedsprojektet bredt ud til også at omfatte alle elever og studerende på HANSENBERG. Kolding, den 10. november 2010 Birger Hørning Direktør Heidi Lund Bjerregaard Fællestillidsrepræsentant 3

4 2. Stamoplysninger HANSENBERG er en erhvervsskole med 3 adresser Skovvangen 28, 6000 Kolding (officiel postadresse) C.F. Tietgens Vej 9-11, 6000 Kolding Vranderupvej , 6000 Kolding EAN nr Skolen har pr. 1. august 2010 godt 300 ansatte flere medarbejdere arbejder på nedsat tid. I nedenstående tabel er antallet af ansatte omregnet til årsværk. Et årsværk svarer til en fuldtidsstilling. Ud over dette benytter skolen sig af timelærere. Kategorier Årsværk Undervisere 154,9 Teknisk/administrativt personale 91,9 Ledelse 24,3 Øvrige 9,4 Ansvarlig ledelse: Chefgruppen og MIO har ansvaret for indfrielse af målene, kontaktperson i forhold til sundhedsredegørelsen er Gitte Lykkehus. 3. Præsentation af virksomheden HANSENBERG blev grundlagt i 1854 af Chresten Berg og Peter Hansen. I mange år var det en aftenskole, senere blev skolen kendt under navnet Kolding tekniske Skole. I 2007 tog skolen navnet HANSENBERG. Skolen udbyder erhvervsuddannelser, højere teknisk gymnasium og 1 kort videregående uddannelse. På HANSENBERG kan elever begynde deres uddannelse på 11 forskellige indgange, og i alt 19 uddannelser kan færdiggøres på skolen. Det er uddannelser som dyrepasser, frisør, mekaniker, teknisk designer, fitnessinstruktør m.fl. Vi har årligt godt 2000 årselever, omsætter for knap 220 mio. kr. og er en selvejende statsinstitution, hvor 90 % af indtægterne kommer fra taxameterfinansierede aktiviteter. Der er 5 brancheskoler, hvor uddannelserne er samlet i 5 faglige miljøer. De 5 brancheskolechefer samt administrationschefen, som er ansvarlig for det teknisk/administrative område, udgør sammen med skolens direktør chefgruppen. For at sikre et udbytterigt samarbejde blev der i 1999 etableret et MedarbejderIndflydelsesOrgan, kaldet MIO, som består af 4 tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og 4 fra chefgruppen. Det er et strategisk organ, hvor alle væsentlige beslutninger drøftes referater fra disse møder er tilgængelig på intranettet. Alle ansatte er organiseret i teams. Skolens strategi udvikles og debatteres og kvalificeres i ovennævnte fora. Vores strategiske fundament er mission, vision, værdier, HANSENBERG-kulturen og de årlige HANSENBERG-udfordringer. Mission: At skabe lærelyst og erhvervskompetence. Vision: Vi frigør vores indre energi og kreativitet i et værdiskabende fællesskab med vores brugere. Værdier: Generøsitet, lærelyst, passion og værdiskabelse. 4

5 HANSENBERG-kulturen er særegen, fordi HANSENBERG emmer af dynamik og eksperimenter HANSENBERG er anerkendende og generøs HANSENBERG stiller krav og skaber resultater HANSENBERG understøtter personlig og organisatorisk vækst HANSENBERG skaber gode relationer og tværfaglighed. En sådan kultur fordrer overskud, og her er sundhed en hel naturlig del. Vi ønsker at skabe lærelyst og erhvervskompetence samt smitte og begejstre vores elever med arbejdsglæde og overskud. Det kan vi kun gøre, hvis vi selv trives. Det at sætte standarder og skabe en arbejdsplads, som arbejder professionelt og systematisk med tingene er ikke nyt for os. Igennem mere end 10 år har vi arbejdet med at sikre høj medarbejdertrivsel, elevtilfredshed, fastholdelse m.m., og det førte i 2005 til, at skolen som den første erhvervsskole i Danmark modtog Recognised for Excellence og i 2007 med 5 stjerner. Sundhedsredegørelsen skal på samme måde hjælpe os med at sikre, at vi arbejder systematisk og professionelt på dette område. Samtidig har det også været vigtigt for os at lære af andre virksomheder, som også arbejder for at fremme sundheden. Som tidligere nævnt, vil vi fra 2011 også sikre, at det brede sundhedsperspektiv (fysisk, psykisk og mentalt overskud) er en naturlig integreret del af vores kerneydelse. Her skal sundhedsinitiativer integreres med fagligheden og den pædagogiske praksis. 4. Procesbeskrivelse I august 2009 arbejdede alle 300 ansatte med det, vi kalder HANSENBERG-udfordringer. Det er de 6-10 vigtigste områder, som skolen skal arbejde med det kommende år. Udvikling af et sundhedsprogram var et af målene, som samme år blev besluttet. Skolen gik derfor med i Green Network for dels at få sparring fra konsulenterne, som havde arbejdet med området, og dels for at lære af de øvrige virksomheder, der beskæftiger sig med samme emne. Internt på skolen beskrev chefgruppen rammerne for opgaven i form af mål og økonomi. Arbejdet er forankret i en arbejdsgruppe under. Første halvår af 2010 blev brugt på at tilrettelægge processen og indsamle viden om sundhedstilstanden, og på basis af den viden blev der på alle 3 adresser gennemført fokusgruppeinterview. Erfaringen fra fokusgruppeinterviewene blev viderebearbejdet i en medarbejdergruppe, som var med til at prioritere indsatsen. Mere end 80 medarbejdere har været involveret i udviklingen og prioriteringen af sundhedsprogrammet. Chefgruppen og Medarbejderindflydelsesorganet er hele tiden blevet informeret, ligesom der har indgået repræsentanter i arbejdet. På HANSENBERG arbejder vi også i andre sammenhænge med det, vi kalder den levende strategi. Det betyder, at der er høj grad af involvering. Vi tror grundlæggende på, at vi også skaber i dialogen med hinanden, samtidig med det vil vi også gerne lære af vores erfaringer, og det betyder, at vi hele tiden arbejder med ½ års programmer. Det giver os mulighed for at være mere fleksible og løbende justere på initiativerne. Se også afsnit 8. Det fysiske miljø på de 3 adresser skal afspejle, at vi vil være en bevægeglad organisation. Derfor er der bevilliget 1 mio. kr. til etablering af stier, boldbaner, løbebånd, cykler, trampoliner m.m. Det er afgørende, at vi som ansatte og elever tydeligt kan se og opleve, hvad det er for en kultur, vi er en del af. Afslutningsvis bør det nævnes, at vi i processen har haft stor glæde af den sparring, vi har fået af konsulenterne, som også har deltaget ved fokusgruppeinterviewene og udvalgte arbejdsgruppemøder. Vi har også lært meget af de øvrige virksomheder i netværket. 5

6 5. Sundhedspolitik på HANSENBERG HANSENBERG skaber en arbejdsplads med et udviklende og berigende arbejdsliv ved at fremme sundhed og arbejdsglæde. Overskud og arbejdsglæde er nøgleord i arbejdet - ved overskud forstår vi fysisk, psykisk og mentalt overskud. Vi ser det som et fælles ansvar for organisationen og alle ansatte at udvikle og prioritere initiativer, som giver bevidsthed og en indre kraft til at skabe handlinger, som styrker organisationens og den enkeltes sundhed. Kort sagt vil vi gøre sunde valg til gode vaner. Der arbejdes systematisk med Sundhedsstyrelsens KRAMS-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress). Med fokus på KRAMS-faktorerne ønsker vi dels at arbejde med det brede sundhedsperspektiv og dels at sikre systematik, overblik og helhed i arbejdet. Vi har mange forskellige jobtyper, fx i forhold til stillesiddende arbejde, fysisk hårdt belastende arbejde, lange arbejdsdage m.m. Derfor vil vi arbejde med en differentieret indsats med høj involvering af hvert enkelt team. Ved mødet med HANSENBERG vil elever, ansatte og øvrige interessenter opleve en organisation, som har en anerkendende og inkluderende tilgang også på sundhedsområdet. Det primære fokus vil være at arbejde med sunde vaner, mens vi er på arbejde Sundhedsstrategien på HANSENBERG Sundhedsstrategien fortæller, hvordan politikken skal omsættes til handlinger. HANSENBERG inspirerer og giver mulighed for, at den enkelte finder det berigende at gøre det til en livsstil at træffe sunde valg. Konkret betyder det, at vi gør det til et strategisk fokusområde vi arbejder systematisk og fokuseret og måler på udviklingen over en 3-årig periode vi har fokus på de små skridt vi vil inspirere vi prioriterer og støtter det forebyggende arbejde vi integrerer motion og sund kost i hverdagen på HANSENBERG der gøres en særlig indsats for de grupper, som har behov for det det bliver sjovt via konkurrencer og fællesskab vi sikrer, at de fysiske rammer giver mulighed for, at vi bliver en bevægeglad organisation vi har en inkluderende og anerkendende tilgang vi på alle 5 KRAMS-faktorer har bedre værdier end på landsplan hvert team har klare mål på området, som sikrer arbejdsglæde og overskud. 6

7 6. Kortlægning på HANSENBERG 6.1 Basisoplysninger I januar 2010 foretog en afdeling (Vitia) et lille pilotforsøg, som i maj blev fulgt op af en undersøgelse for alle ansatte. Spørgeskemaundersøgelsen Selvvurderet helbred blev i alt besvaret af 182 personer svarende til en besvarelsesprocent på 73. Igennem en 3-årig periode tager medarbejderen selv stilling til sit eget helbred. Validiteten tager kun udgangspunkt i egen vurdering. Som faktaoplysninger fra årsregnskabet 2009 er her medtaget alders- og kønsfordeling. Aldersfordelingen Aldersfordeling Årsværk Antal under 30 år 23,1 Mellem 31 og 40 61,6 Mellem 41 og 50 94,3 Over ,4 280,4 Gennemsnitsalderen er 46 år. Kønsfordeling Kvinder: 145,1 årsværk Mænd: 135,3 årsværk 6.2 Selvvurderet helbred generelt På HANSENBERG vurderer 67,5 % af deltagerne deres nuværende helbred i almindelighed med virkeligt godt og godt. Egenindsatsen i forhold til at bevare et godt helbred vurderes af 98,3 % til at være vigtig og særdeles vigtig, samtidig med at 90 % arbejder aktivt med at bevare et godt helbred. Samstemmende vidner det om, at medarbejderne i høj grad tager ansvar og er motiverede for at fastholde et godt helbred. 7

8 6.3 Kost 88 % svarer, at de spiser sund kost for at bevare et godt helbred. Madvaner i hverdagen Groft/fiberrigt brød: 89 % dagligt og næsten dagligt Kogte grøntsager: 48 % dagligt og næsten dagligt Råkost/salat: 56 % dagligt og næsten dagligt Frugt: 76 % dagligt og næsten dagligt Fisk: 55 % 1-2 eller flere gange pr. uge 19 % spiser altid smør på brødet, og 16 % spiser aldrig smør på brødet. Resultatet viser, at hvis vi skal leve op til kostrådene fra Sundhedsstyrelsen, skal vi give ansatte mulighed for at få flere grøntsager, fisk og magert kød samt mælkeprodukter. Alle ansatte har adgang til køb af mad i de 3 bistroer. Der er ikke specielle kantineordninger for ansatte. De 3 bistroer laver dagligt mad til ansatte, gæster af huset, ca. 300 kostelever og mere end 1500 elever og studerende. Endvidere uddannes der på skolen ca. 85 gastronomer med specialet kok, og der købes også ind til undervisning af disse elever. Det er ikke muligt at adskille grupperne. Det vurderes, at knap 50 % af de ansatte medbringer madpakker, som opbevares i køleskab. Det er uddannede kokke, som laver maden i alle 3 bistroer. Vægt I forhold til spørgsmålet i den selvvurderede helbredsundersøgelse Hvor vigtigt er det for dig at ændre din vægt? svarer 42 % (af de 167, som har svaret på spørgsmålet) på en skala fra 0-10, hvor 10 betyder meget vigtig, at det er 7 og opefter. Det betyder, at det at gå ned i vægt har prioritet hos en stor del af de ansatte. 8

9 6.4 Rygning 33 medarbejdere ryger dagligt, svarende til 18 %. Godt 1/3 vurderer, det vil være muligt at holde op med at ryge, og 21 af medarbejderne ønsker at stoppe med at ryge sammen med andre, der også vil stoppe med at ryge. I analysen giver 18 personer udtryk for, at de af og til er udsat for passiv rygning, og 3 giver udtryk for, at det er dagligt. Det kan kun lade sig gøre ved, at de opholder sig på udenomsarealerne, hvor rygerne opholder sig. Skolen indførte totalt rygestop i 2001, og i den forbindelse blev alle tilbudt rygestopkurser. Ordningen eksisterer ikke længere, da behovet viste sig dalende, eller der var manglende interesse for at stoppe med rygning. Skolens rygepolitik findes på medarbejderportalen. Konsekvensen for overtrædelse af skolens rygepolitik kan medføre advarsel og evt. bortvisning fra skolen. Lovgivning Lov om røgfri miljøer trådte i kraft den 15. august Loven skal sikre, at ingen medarbejdere udsættes for passiv rygning på danske arbejdspladser. HANSENBERG hører under paragraf 2: Øvrige uddannelsesinstitutioner. Skolens rygepolitik HANSENBERG vil sikre, at ingen udsættes for passiv rygning, men samtidig ønsker skolen ikke en hetz mod rygerne. Som konsekvens heraf er skolens rygepolitik, som et enigt Medarbejder- IndflydelsesOrgan har vedtaget, udtrykt kort: Indendørs er HANSENBERG helt røgfri. Al rygning på skolens område skal foregå udendørs. Formål Formålet med skolens rygepolitik er at sikre, at ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Politik Det er ikke tilladt at ryge indendørs på HANSENBERG. Det er tilladt at ryge udendørs som hovedregel på de områder, skolen har afmærket. Retningslinjer Rygeområderne er afmærket og forsynet med askebægre. Ansvar Det er ledelsens ansvar at sikre, at den enkelte elev, kursist, studerende og medarbejder overholder politikken. Rygning indendørs vil blive betragtet som en tjenesteforseelse henholdsvis overtrædelse af skolens ordensreglement. 6.5 Alkohol Analysen viser, at på en skala fra 1 til 10 har det en vigtighed på 0,9. Der er forbud mod at indtage alkohol i arbejdstiden. 9

10 6.6 Motion Selvvurderet helbredsanalyse fastslår, at der i hverdagen motioneres 80,0 % dyrker motion og er fysisk aktive 49,5 % er fysisk aktive 30 minutter om dagen mellem 0-3 gange om ugen 50,5 % er fysisk aktive 30 minutter om dagen 4-7 gange om ugen. Analysen viser ydermere, at 70 % af medarbejderne vurderer, at muligheden for at dyrke motion på arbejdspladsen vil være et attraktivt tilbud. Transport til og fra arbejde 0-14 min. dagligt min. dagligt min. dagligt 1 time eller mere Antal medarbejdere Total i % 65,5 % 23,4 % 6,2 % 4,8 % Sommertallene er medtaget her. I dag tilbyder skolen et medlemskab af firmaidræt, som i alt 24 personer benytter sig af. Badminton: 9 aktive Bowling: 15 aktive Derudover har skolen firmaaftale med Slotssøbadet og Fitness.dk, der er rabatordninger til forskellige fitnesscentre via LogBuy en rabatordning som skolen abonnerer på, og som alle kan benytte. Internt er der mulighed for at deltage i zumba. Fysiske faciliteter: Der er på alle 3 adresser cykelskure og baderum. 10

11 6.7 Stress (det gode liv) Vurdering i forhold til stress indgår ikke i selvvurderet helbred. Alligevel har det mentale overskud stor prioritet i organisationen samt forebyggelse af stress. Vi har i 2009 haft enkelte med lange sygemeldinger på grund af stress, og i disse tilfælde indkaldes medarbejderen til en trivselssamtale. Ved samtalen informeres medarbejderen om de muligheder, der er for at vende tilbage til arbejdet, fx nedsat tid, hjælpemidler, coach osv. Vi har i dag en lifecoach ansat, og alle, der har behov for coaching, får tilbudt samtaler med hende. Endvidere uddannes vores fællestillidsrepræsentant som stress- og lifecoach. Skolen er med i PsykiatriFondens Erhvervsordning, hvor ansatte kan få hjælp i løbet af 48 timer. Det benyttes i forbindelse med kriser som alvorlig sygdom, dødsfald m.m. I 2008 benyttede 6 medarbejdere ordningen, i 2009 var det 4 og i 2010 har 2 medarbejdere benyttet ordningen. Personaleforeningen er en frivillig ordning, hvor ansatte kan få fælles sociale oplevelser. Der er typisk mellem 4 og 6 aktiviteter om året. Der er 266 medlemmer. 7. Sundhedsprofiler Vi tilbyder et sundhedstjek hvert 3. år til skifteholdsmedarbejdere. Vi har i alt 9 medarbejdere, og alle får i 2010 dette tilbud. 8. Vurdering og prioritering For at sikre et strategisk fokus og indfrielse af målene, er der udarbejdet en årsrytme for sundhedsarbejdet, som strækker sig over en 3-årig periode. Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig Fokusgruppeinterview med alle brancheskoler og TAS - videndeling 1. udkast til program for det kommende ½ år Januar Marts MIO og chefgruppen Faktagrundlag i forhold til de Juni opsatte mål Formidling fællesmødet August Chefgruppen Budget September Chefgruppen 1. udkast til program for det kommende Oktober ½ år MIO Udførende: Chefgruppen MIO Udførende: Over de næste 3 år vil der blive udviklet 6 programmer, da hvert program er halvårligt. Programmerne skulle gerne over tid blive en integreret del af kulturen. Der vil være aktiviteter, der går igen, og andre som stopper. Evalueringerne og resultaterne vil være afgørende for prioriteringen af de næste aktiviteter. 11

12 Bag det første program ligger et stort arbejde i forhold til at involvere og skabe ejerskab til det, der sættes i værk. I 2010 har medarbejderne oplevet følgende: På fokusgruppeinterviewene er medarbejderne blevet præsenteret for resultaterne i selvvurderet helbred. De er her blevet bedt om at komme med ideer og forslag til, hvad der ville styrke deres samlede sundhedstilstand. Referaterne fra de 3 fokusgruppeinterview er blevet samlet, og en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra alle adresser er kommet med prioriteringsforslag. Dette er blevet vedtaget med ganske få ændringer (tilskud til madordninger og fitnesscentre blev fravalgt). Aktiviteterne er blevet prioriteret i forhold til, hvad der samlet set vil kunne bidrage til indfrielse af sundhedspolitikken og de overordnede opsatte mål. De 2 områder, som efter medarbejdernes vurdering har størst mulighed for at lykkes, er tiltag i forhold til motion og kost. Følgelig er disse 2 områder vægtet højt i prioritering. Nedenstående figur er hentet fra sundhedsredegørelsen og viser medianværdier på KRAMparametre. HANSENBERG ,1 7,3 6,7 6,8 6,1 5,2 5 0,9 kost rygning alkohol motion Vigtighed Tro på at det lykkes De 5 overordnede områders aktiviteter (KRAMS) løber over en 3-årig periode. Aktiviteterne vil blive justeret og kan ændre form undervejs. 12

13 9. Overordnede mål og perspektivering Én gang årligt vil vi måle på de overordnede målsætninger. Ledergruppen og MIO er, som tidligere nævnt, ansvarlig for at sikre indfrielse af målene. Kost Bistroen sælger kun drikkevarer med grønne og gule smileys 70 % af Bistroens samlede omsætning er fra varer med gule og grønne smileys Andelen af rygere er 80 % af Bistroens samlede omsætning er fra varer med gule og grønne smileys Rygning Andelen af rygere er Andelen af rygere er maks. 15 % maks. 12 % maks. 10 % Motion 80 % er fysisk aktive 82 % er fysisk aktive 85 % er fysisk aktive Langtidsfrisk* 70 % 74 % 78 % *) Maks. 5 sygedage pr. år i 2 på hinanden følgende år. Kostaktiviteter Aktivitet Succeskriterium Evaluering Ansvarlig Vi arbejder på at få medarbejderne til at spise mere fisk, frugt og grønt. Derfor har vi indført en sund tag-selvbuffet, hvor vi hver dag serverer fisk enten som en varm ret eller som pålæg og forskellige former for grønt Det bliver billigere at købe sundt og dyrere at købe usundt Klippekort til køb af frugt, som HANSENBERG giver tilskud til Oplæg om sundhed og motivation Oplæg af en diætist om kost og varigt vægttab Individuelle samtaler med diætist om kostplanlægning Vægttabsgrupper på adresserne Opgøres én gang årligt. Kokkene fra de 3 bistroer er blevet uddannet i sund og ernæringsrigtig mad. Brugerne oplever et varieret og ernæringsrigtigt udbud. Dette måler vi på indkøb af råvarer. I 2009 indkøbte vi frugt og grønt for kr. og fisk for kr. 70 % af bistroens omsætning er varer med gule og grønne smileys Minimerer salget af usunde mellemmåltider Evaluering fra eksterne konsulenter samt tilfredshed blandt brugere (både ansatte og elever). Beløb på indkøb af råvarer fra 2009 vil blive sammenlignet med indkøbet for 2010 Udbuddet af usunde varer mindskes, og omsætningen på disse varer falder Tilfredshedsmåling blandt brugerne. Viser undersøgelsen, at dette understøtter en sundere Bistroleder Bistroleder livsstil 80 deltagere Antal deltagere 50 deltagere Antal deltagere Deltagerne får hjælp til at ændre kostvaner Succeshistorier, som kan give flere lyst til at gå i gang. Min. 70 % af deltagerne har et vægttab og holder det efter ½ år Deltagerne taber sig over det næste ½ år Etablering af et fællesskab, som sikrer fastholdelse af de mål, som den enkelte opstiller 13

14 Rygning Aktivitet Succeskriterium Evaluering Ansvarlig Rygestopkursus Nikotinprodukter støttes med 50 % Fyraftensmøde for rygere Ved næste evaluering (selvvurderet helbred) er maks. 15 % rygere Produkterne hjælper deltagerne til at blive røgfrie Information om kommende muligheder At min. halvdelen af dem, der deltager, forbliver røgfri Det overordnede mål nås Fremmøde Alkohol Der sættes ikke initiativer i gang på dette område, da analysen viste, at medarbejderne ikke så et behov for dette. Hvis vi registrerer, at der er et behov, tager nærmeste leder en individuel samtale med den pågældende. Motion Fysisk aktivitet bliver i analysen vurderet som væsentlig. 70 % ønsker mere fysisk aktivitet integreret i hverdagen. Aktivitet Succeskriterium Evaluering Ansvarlig Aktive pauser hver dag for alle Deltagelse i kampagner, som kan få os til at dyrke mere motion Gratis tilbud om BodyAge-test Mulighed for samtaler og sparring med en motionsrådgiver Mulighed for holdaktivitet med min. 15 deltagere (skolen betaler 50 %) Fællesaktivitet i arbejdstiden Stress (det gode liv) Det er blevet en integreret del af arbejdsdagen At flere samlet set kommer i bedre form Øget bevidsthed om egen sundhedstilstand (min. 60 personer) At medarbejderne får mulighed for at få råd og vejledning At flere får lyst til bevæge sig Årlig idrætsdag Surprises i hverdagen Tilfredshed med fysisk aktivitet i hverdagen Antal deltagere Antal gennemførte Antal samtaler Antal aktive på HB-hold Løbende i forhold til aktiviteten Ledergruppen Ledergruppen Aktivitet Succeskriterium Evaluering Ansvarlig Oplæg om at stortrives og om at skabe arbejdsglæde Uddannelse af stresscoach og lifecoach Min. 60 deltagere At vi får øget viden om, hvordan vi kan forebygge og undgå sygemeldinger pga. stress på sigt er målet, at færre sygemeldes med stress Antal fremmødte ved hvert foredrag Tillidsrepræsentanter og ledere oplever, at de er bedre til at forebygge og håndtere stress hos medarbejdere. Antal langtidssyge med stress er nedadgående Fællestillidsrepræsentanten Ledergruppen 14

15 Fokus på at skabe en anerkendende kultur Samtaler med medarbejdere, som ikke er langtidsfriske Fokusgruppeinterview med langtidsfriske medarbejdere En kultur som er værdsættende Bevidsthed om at skabe dialoger Få øget viden om, hvordan de langtidsfriske arbejder i en kompleks hverdag Medarbejderanalysen Få skabt fokus på den fælles udfordring både for den enkelte og teamet Få teamene til at støtte den enkelte MIO og ledergruppen Ledergruppen Ledergruppen Afsluttende bemærkninger Ud over ovenstående 4 mål har vi 3 væsentlige områder, hvor vi henter data fra: Én gang årligt gennemfører vi en selvvurderet helbredsundersøgelse Hvert 2. år foretager vi en medarbejderanalyse Én gang årligt udarbejder alle teams en aktivitetsplan her vil også indgå sundhedsinitiativer og opsamling på dette. Scenarier Som resultat af HANSENBERGs sundhedspolitik og sundhedsprogrammerne forventer vi efter 3 år, at hovedparten af medarbejderne indikerer, at sundhedspolitikken har ført til, at de har fået et større fysisk, psykisk og mentalt overskud skolens kultur emmer af en sund bevidsthed, dvs. vores udendørs idrætsfaciliteter er jævnligt i brug af elever og ansatte de indendørs opstillede idrætsfaciliteter er i brug dagligt aktive pauser er en naturlig del af skolens hverdag skolen minimum 1 gang om året afholder fælles idrætsdag for alle ansatte og elever. Skolen udarbejder hvert år et sundhedsregnskab, som indgår i HR-rapporten. Regnskabet udvikles sammen med medarbejderne. Om 3 år oplever nyansatte, at skolens sundhedspolitiske mål naturligt inddrages ved ansættelsessamtalerne. Om 6 år er sundhedsregnskabet fuldt udbygget og indgår i HR-regnskabet. 80 % af skolens medarbejdere udtrykker, at sundhedsprogrammet/kulturen giver dem fysisk/psykisk overskud. Sundhedsprogrammet er assimileret og dermed fuldt optaget i kulturen. Om 9 år i 2020 opfattes HANSENBERG som en sund skole efter den tids normer. Med det vi ved nu, vil det sige, at vi har få rygere, få overvægtige, og hovedparten har høj bevidsthed om kost, og vi er fysisk aktive, mens vi er på arbejde. Det er en kultur med overskud og arbejdsglæde. Sundhedspolitikken er fuldt optaget og en del af skolens øvrige politikker i forhold til medarbejdere og elever. Det vil sige, at politikken kommer aktivt i spil i forbindelse med ansættelse, udviklingssamtaler, trivselssamtaler, tilfredshedsundersøgelser, afskedigelsessamtaler, talentudviklingsprogrammer m.m. Fokus er hele tiden den inkluderende tilgang. En rejse på tusind mil begynder med et enkelt skridt (Laotze) HANSENBERG har taget det første skridt på en 10-årig rejse mod et sundere liv med overskud og arbejdsglæde. 15

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Kost Rygning Alkohol Motion (Stress) KRAM(S) DI s sundhedsfremmekonference, oktober 2 Vattenfall A/S Gør sunde valg til gode vaner hvorfor?

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Sundhed for pengene Informationsmøde om Borgerbudgettet Sundhed for pengene den 19. januar 2015

Sundhed for pengene Informationsmøde om Borgerbudgettet Sundhed for pengene den 19. januar 2015 Sundhed for pengene Informationsmøde om Borgerbudgettet Sundhed for pengene den 19. januar 2015 Program Velkomst Kl. 17 - Oplæg Borgerbudget hvad er det og hvorfor? v. Leon Sebbelin, borgmester Sundhed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation sundhedsmanual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse SIDE 3 FORORD SIDE 4 OM DENNE SUNDHEDSMANUAL Den strategiske cirkel SIDE 5 SÅDAN KOMMER I IGANG Motivation SIDE 6 PROJEKTPLAN faneblad 2 SIDE

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 BILAG TIL RAPPORT Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Bilagsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Redegørelse for Sundhed hos Saint-Gobain Isover a/s

Redegørelse for Sundhed hos Saint-Gobain Isover a/s 2009 Redegørelse for Sundhed hos Saint-Gobain Isover a/s The logotype Le logotyp gør sunde valg til gode vaner Pantone black 100% 1. Forord ledelsens beretning...2 2. Stamoplysninger...2 3. Præsentation

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben.

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Esbjerg d. 15. november 2011 Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Klubbens sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af: Esbjerg kommunes Sundhedspolitik. Politik for sundhedsfremme. Esbjerg kommunes

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser.

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. Bilag 2 6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. 1. Tilbud til arbejdspladser, hvor medarbejdere har hårdt fysisk arbejde, f.eks. Materielgård, affaldssorteringen etc.

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel

Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Bedre arbejdsliv i VIA agenter i sundhed og trivsel Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, trivsel og sundhed Med udgangspunkt i et eksisterende projekt i VIA, er målet med oplægget, at give ideer og inspiration

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Udkast Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Sundhedspolitikken består - efter et kort

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Lene Hammer-Helmich, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Kirstine Magtengaard Robinson, Charlotte Glümer Oversigt Baggrund Demografi

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer

Notat. Stramning af Lov om røgfri miljøer Notat Stramning af Lov om røgfri miljøer 1. Indledning Assens Kommune gennemførte i foråret 2012 en høringsproces i MED-organisationen vedrørende indførelse af røgfri arbejdstid på alle arbejdspladser.

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere