Sundhedsredegørelse - overskud og arbejdsglæde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsredegørelse - overskud og arbejdsglæde"

Transkript

1 Sundhedsredegørelse - overskud og arbejdsglæde November 2010

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Stamoplysninger 4 3. Præsentation af virksomheden 4 4. Procesbeskrivelse 5 5. Sundhedspolitik på HANSENBERG Sundhedsstrategien på HANSENBERG 6 6. Kortlægning på HANSENBERG Basisoplysninger Selvvurderet helbred generelt Kost Rygning Alkohol Motion Stress Sundhedsprofiler Vurdering og prioritering Overordnede mål og perspektivering 13 2

3 1. Indledning Sundhedsredegørelsen giver et overblik over HANSENBERGs måde at arbejde med sundhed. Sundhed er en integreret del af HANSENBERG-kulturen og skal ikke ses isoleret, tværtimod er det af afgørende betydning, at ansatte på HANSENBERG har et fysisk, psykisk og mentalt overskud kun ad den vej kan HANSENBERG indfri visionen. Formålet med redegørelsen er at tydeliggøre indsatsen, at sikre fokus og kvalitet og klare prioriteringer i indsatsen og målopfyldelsen. Endvidere er målet med redegørelsen også at få en certificering og dermed sikre, at arbejdet er professionelt og systematisk over en længere årrække. Det væsentligste fokusområde At arbejdet med sundhed bliver en integreret del af hverdagen, således at vi gennem dagen ubevidst og på sigt bevidst oplever en øget arbejdsglæde og et større personligt overskud, både fysisk, psykisk og mentalt. De sunde valg skal i alle sammenhænge være de lette valg. Erfaringer fra arbejdet og perspektivering af det videre arbejde Vi har brugt meget tid på at involvere medarbejderne og sætte de ønskede tilbud/aktiviteter i gang. Sundhedsprojektet er kommet godt i gang, det mest afgørende bliver fortsat at holde fokus på de opsatte mål og efterleve det i hverdagen. Fra 2011 bliver sundhedsprojektet bredt ud til også at omfatte alle elever og studerende på HANSENBERG. Kolding, den 10. november 2010 Birger Hørning Direktør Heidi Lund Bjerregaard Fællestillidsrepræsentant 3

4 2. Stamoplysninger HANSENBERG er en erhvervsskole med 3 adresser Skovvangen 28, 6000 Kolding (officiel postadresse) C.F. Tietgens Vej 9-11, 6000 Kolding Vranderupvej , 6000 Kolding EAN nr Skolen har pr. 1. august 2010 godt 300 ansatte flere medarbejdere arbejder på nedsat tid. I nedenstående tabel er antallet af ansatte omregnet til årsværk. Et årsværk svarer til en fuldtidsstilling. Ud over dette benytter skolen sig af timelærere. Kategorier Årsværk Undervisere 154,9 Teknisk/administrativt personale 91,9 Ledelse 24,3 Øvrige 9,4 Ansvarlig ledelse: Chefgruppen og MIO har ansvaret for indfrielse af målene, kontaktperson i forhold til sundhedsredegørelsen er Gitte Lykkehus. 3. Præsentation af virksomheden HANSENBERG blev grundlagt i 1854 af Chresten Berg og Peter Hansen. I mange år var det en aftenskole, senere blev skolen kendt under navnet Kolding tekniske Skole. I 2007 tog skolen navnet HANSENBERG. Skolen udbyder erhvervsuddannelser, højere teknisk gymnasium og 1 kort videregående uddannelse. På HANSENBERG kan elever begynde deres uddannelse på 11 forskellige indgange, og i alt 19 uddannelser kan færdiggøres på skolen. Det er uddannelser som dyrepasser, frisør, mekaniker, teknisk designer, fitnessinstruktør m.fl. Vi har årligt godt 2000 årselever, omsætter for knap 220 mio. kr. og er en selvejende statsinstitution, hvor 90 % af indtægterne kommer fra taxameterfinansierede aktiviteter. Der er 5 brancheskoler, hvor uddannelserne er samlet i 5 faglige miljøer. De 5 brancheskolechefer samt administrationschefen, som er ansvarlig for det teknisk/administrative område, udgør sammen med skolens direktør chefgruppen. For at sikre et udbytterigt samarbejde blev der i 1999 etableret et MedarbejderIndflydelsesOrgan, kaldet MIO, som består af 4 tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og 4 fra chefgruppen. Det er et strategisk organ, hvor alle væsentlige beslutninger drøftes referater fra disse møder er tilgængelig på intranettet. Alle ansatte er organiseret i teams. Skolens strategi udvikles og debatteres og kvalificeres i ovennævnte fora. Vores strategiske fundament er mission, vision, værdier, HANSENBERG-kulturen og de årlige HANSENBERG-udfordringer. Mission: At skabe lærelyst og erhvervskompetence. Vision: Vi frigør vores indre energi og kreativitet i et værdiskabende fællesskab med vores brugere. Værdier: Generøsitet, lærelyst, passion og værdiskabelse. 4

5 HANSENBERG-kulturen er særegen, fordi HANSENBERG emmer af dynamik og eksperimenter HANSENBERG er anerkendende og generøs HANSENBERG stiller krav og skaber resultater HANSENBERG understøtter personlig og organisatorisk vækst HANSENBERG skaber gode relationer og tværfaglighed. En sådan kultur fordrer overskud, og her er sundhed en hel naturlig del. Vi ønsker at skabe lærelyst og erhvervskompetence samt smitte og begejstre vores elever med arbejdsglæde og overskud. Det kan vi kun gøre, hvis vi selv trives. Det at sætte standarder og skabe en arbejdsplads, som arbejder professionelt og systematisk med tingene er ikke nyt for os. Igennem mere end 10 år har vi arbejdet med at sikre høj medarbejdertrivsel, elevtilfredshed, fastholdelse m.m., og det førte i 2005 til, at skolen som den første erhvervsskole i Danmark modtog Recognised for Excellence og i 2007 med 5 stjerner. Sundhedsredegørelsen skal på samme måde hjælpe os med at sikre, at vi arbejder systematisk og professionelt på dette område. Samtidig har det også været vigtigt for os at lære af andre virksomheder, som også arbejder for at fremme sundheden. Som tidligere nævnt, vil vi fra 2011 også sikre, at det brede sundhedsperspektiv (fysisk, psykisk og mentalt overskud) er en naturlig integreret del af vores kerneydelse. Her skal sundhedsinitiativer integreres med fagligheden og den pædagogiske praksis. 4. Procesbeskrivelse I august 2009 arbejdede alle 300 ansatte med det, vi kalder HANSENBERG-udfordringer. Det er de 6-10 vigtigste områder, som skolen skal arbejde med det kommende år. Udvikling af et sundhedsprogram var et af målene, som samme år blev besluttet. Skolen gik derfor med i Green Network for dels at få sparring fra konsulenterne, som havde arbejdet med området, og dels for at lære af de øvrige virksomheder, der beskæftiger sig med samme emne. Internt på skolen beskrev chefgruppen rammerne for opgaven i form af mål og økonomi. Arbejdet er forankret i en arbejdsgruppe under. Første halvår af 2010 blev brugt på at tilrettelægge processen og indsamle viden om sundhedstilstanden, og på basis af den viden blev der på alle 3 adresser gennemført fokusgruppeinterview. Erfaringen fra fokusgruppeinterviewene blev viderebearbejdet i en medarbejdergruppe, som var med til at prioritere indsatsen. Mere end 80 medarbejdere har været involveret i udviklingen og prioriteringen af sundhedsprogrammet. Chefgruppen og Medarbejderindflydelsesorganet er hele tiden blevet informeret, ligesom der har indgået repræsentanter i arbejdet. På HANSENBERG arbejder vi også i andre sammenhænge med det, vi kalder den levende strategi. Det betyder, at der er høj grad af involvering. Vi tror grundlæggende på, at vi også skaber i dialogen med hinanden, samtidig med det vil vi også gerne lære af vores erfaringer, og det betyder, at vi hele tiden arbejder med ½ års programmer. Det giver os mulighed for at være mere fleksible og løbende justere på initiativerne. Se også afsnit 8. Det fysiske miljø på de 3 adresser skal afspejle, at vi vil være en bevægeglad organisation. Derfor er der bevilliget 1 mio. kr. til etablering af stier, boldbaner, løbebånd, cykler, trampoliner m.m. Det er afgørende, at vi som ansatte og elever tydeligt kan se og opleve, hvad det er for en kultur, vi er en del af. Afslutningsvis bør det nævnes, at vi i processen har haft stor glæde af den sparring, vi har fået af konsulenterne, som også har deltaget ved fokusgruppeinterviewene og udvalgte arbejdsgruppemøder. Vi har også lært meget af de øvrige virksomheder i netværket. 5

6 5. Sundhedspolitik på HANSENBERG HANSENBERG skaber en arbejdsplads med et udviklende og berigende arbejdsliv ved at fremme sundhed og arbejdsglæde. Overskud og arbejdsglæde er nøgleord i arbejdet - ved overskud forstår vi fysisk, psykisk og mentalt overskud. Vi ser det som et fælles ansvar for organisationen og alle ansatte at udvikle og prioritere initiativer, som giver bevidsthed og en indre kraft til at skabe handlinger, som styrker organisationens og den enkeltes sundhed. Kort sagt vil vi gøre sunde valg til gode vaner. Der arbejdes systematisk med Sundhedsstyrelsens KRAMS-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress). Med fokus på KRAMS-faktorerne ønsker vi dels at arbejde med det brede sundhedsperspektiv og dels at sikre systematik, overblik og helhed i arbejdet. Vi har mange forskellige jobtyper, fx i forhold til stillesiddende arbejde, fysisk hårdt belastende arbejde, lange arbejdsdage m.m. Derfor vil vi arbejde med en differentieret indsats med høj involvering af hvert enkelt team. Ved mødet med HANSENBERG vil elever, ansatte og øvrige interessenter opleve en organisation, som har en anerkendende og inkluderende tilgang også på sundhedsområdet. Det primære fokus vil være at arbejde med sunde vaner, mens vi er på arbejde Sundhedsstrategien på HANSENBERG Sundhedsstrategien fortæller, hvordan politikken skal omsættes til handlinger. HANSENBERG inspirerer og giver mulighed for, at den enkelte finder det berigende at gøre det til en livsstil at træffe sunde valg. Konkret betyder det, at vi gør det til et strategisk fokusområde vi arbejder systematisk og fokuseret og måler på udviklingen over en 3-årig periode vi har fokus på de små skridt vi vil inspirere vi prioriterer og støtter det forebyggende arbejde vi integrerer motion og sund kost i hverdagen på HANSENBERG der gøres en særlig indsats for de grupper, som har behov for det det bliver sjovt via konkurrencer og fællesskab vi sikrer, at de fysiske rammer giver mulighed for, at vi bliver en bevægeglad organisation vi har en inkluderende og anerkendende tilgang vi på alle 5 KRAMS-faktorer har bedre værdier end på landsplan hvert team har klare mål på området, som sikrer arbejdsglæde og overskud. 6

7 6. Kortlægning på HANSENBERG 6.1 Basisoplysninger I januar 2010 foretog en afdeling (Vitia) et lille pilotforsøg, som i maj blev fulgt op af en undersøgelse for alle ansatte. Spørgeskemaundersøgelsen Selvvurderet helbred blev i alt besvaret af 182 personer svarende til en besvarelsesprocent på 73. Igennem en 3-årig periode tager medarbejderen selv stilling til sit eget helbred. Validiteten tager kun udgangspunkt i egen vurdering. Som faktaoplysninger fra årsregnskabet 2009 er her medtaget alders- og kønsfordeling. Aldersfordelingen Aldersfordeling Årsværk Antal under 30 år 23,1 Mellem 31 og 40 61,6 Mellem 41 og 50 94,3 Over ,4 280,4 Gennemsnitsalderen er 46 år. Kønsfordeling Kvinder: 145,1 årsværk Mænd: 135,3 årsværk 6.2 Selvvurderet helbred generelt På HANSENBERG vurderer 67,5 % af deltagerne deres nuværende helbred i almindelighed med virkeligt godt og godt. Egenindsatsen i forhold til at bevare et godt helbred vurderes af 98,3 % til at være vigtig og særdeles vigtig, samtidig med at 90 % arbejder aktivt med at bevare et godt helbred. Samstemmende vidner det om, at medarbejderne i høj grad tager ansvar og er motiverede for at fastholde et godt helbred. 7

8 6.3 Kost 88 % svarer, at de spiser sund kost for at bevare et godt helbred. Madvaner i hverdagen Groft/fiberrigt brød: 89 % dagligt og næsten dagligt Kogte grøntsager: 48 % dagligt og næsten dagligt Råkost/salat: 56 % dagligt og næsten dagligt Frugt: 76 % dagligt og næsten dagligt Fisk: 55 % 1-2 eller flere gange pr. uge 19 % spiser altid smør på brødet, og 16 % spiser aldrig smør på brødet. Resultatet viser, at hvis vi skal leve op til kostrådene fra Sundhedsstyrelsen, skal vi give ansatte mulighed for at få flere grøntsager, fisk og magert kød samt mælkeprodukter. Alle ansatte har adgang til køb af mad i de 3 bistroer. Der er ikke specielle kantineordninger for ansatte. De 3 bistroer laver dagligt mad til ansatte, gæster af huset, ca. 300 kostelever og mere end 1500 elever og studerende. Endvidere uddannes der på skolen ca. 85 gastronomer med specialet kok, og der købes også ind til undervisning af disse elever. Det er ikke muligt at adskille grupperne. Det vurderes, at knap 50 % af de ansatte medbringer madpakker, som opbevares i køleskab. Det er uddannede kokke, som laver maden i alle 3 bistroer. Vægt I forhold til spørgsmålet i den selvvurderede helbredsundersøgelse Hvor vigtigt er det for dig at ændre din vægt? svarer 42 % (af de 167, som har svaret på spørgsmålet) på en skala fra 0-10, hvor 10 betyder meget vigtig, at det er 7 og opefter. Det betyder, at det at gå ned i vægt har prioritet hos en stor del af de ansatte. 8

9 6.4 Rygning 33 medarbejdere ryger dagligt, svarende til 18 %. Godt 1/3 vurderer, det vil være muligt at holde op med at ryge, og 21 af medarbejderne ønsker at stoppe med at ryge sammen med andre, der også vil stoppe med at ryge. I analysen giver 18 personer udtryk for, at de af og til er udsat for passiv rygning, og 3 giver udtryk for, at det er dagligt. Det kan kun lade sig gøre ved, at de opholder sig på udenomsarealerne, hvor rygerne opholder sig. Skolen indførte totalt rygestop i 2001, og i den forbindelse blev alle tilbudt rygestopkurser. Ordningen eksisterer ikke længere, da behovet viste sig dalende, eller der var manglende interesse for at stoppe med rygning. Skolens rygepolitik findes på medarbejderportalen. Konsekvensen for overtrædelse af skolens rygepolitik kan medføre advarsel og evt. bortvisning fra skolen. Lovgivning Lov om røgfri miljøer trådte i kraft den 15. august Loven skal sikre, at ingen medarbejdere udsættes for passiv rygning på danske arbejdspladser. HANSENBERG hører under paragraf 2: Øvrige uddannelsesinstitutioner. Skolens rygepolitik HANSENBERG vil sikre, at ingen udsættes for passiv rygning, men samtidig ønsker skolen ikke en hetz mod rygerne. Som konsekvens heraf er skolens rygepolitik, som et enigt Medarbejder- IndflydelsesOrgan har vedtaget, udtrykt kort: Indendørs er HANSENBERG helt røgfri. Al rygning på skolens område skal foregå udendørs. Formål Formålet med skolens rygepolitik er at sikre, at ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Politik Det er ikke tilladt at ryge indendørs på HANSENBERG. Det er tilladt at ryge udendørs som hovedregel på de områder, skolen har afmærket. Retningslinjer Rygeområderne er afmærket og forsynet med askebægre. Ansvar Det er ledelsens ansvar at sikre, at den enkelte elev, kursist, studerende og medarbejder overholder politikken. Rygning indendørs vil blive betragtet som en tjenesteforseelse henholdsvis overtrædelse af skolens ordensreglement. 6.5 Alkohol Analysen viser, at på en skala fra 1 til 10 har det en vigtighed på 0,9. Der er forbud mod at indtage alkohol i arbejdstiden. 9

10 6.6 Motion Selvvurderet helbredsanalyse fastslår, at der i hverdagen motioneres 80,0 % dyrker motion og er fysisk aktive 49,5 % er fysisk aktive 30 minutter om dagen mellem 0-3 gange om ugen 50,5 % er fysisk aktive 30 minutter om dagen 4-7 gange om ugen. Analysen viser ydermere, at 70 % af medarbejderne vurderer, at muligheden for at dyrke motion på arbejdspladsen vil være et attraktivt tilbud. Transport til og fra arbejde 0-14 min. dagligt min. dagligt min. dagligt 1 time eller mere Antal medarbejdere Total i % 65,5 % 23,4 % 6,2 % 4,8 % Sommertallene er medtaget her. I dag tilbyder skolen et medlemskab af firmaidræt, som i alt 24 personer benytter sig af. Badminton: 9 aktive Bowling: 15 aktive Derudover har skolen firmaaftale med Slotssøbadet og Fitness.dk, der er rabatordninger til forskellige fitnesscentre via LogBuy en rabatordning som skolen abonnerer på, og som alle kan benytte. Internt er der mulighed for at deltage i zumba. Fysiske faciliteter: Der er på alle 3 adresser cykelskure og baderum. 10

11 6.7 Stress (det gode liv) Vurdering i forhold til stress indgår ikke i selvvurderet helbred. Alligevel har det mentale overskud stor prioritet i organisationen samt forebyggelse af stress. Vi har i 2009 haft enkelte med lange sygemeldinger på grund af stress, og i disse tilfælde indkaldes medarbejderen til en trivselssamtale. Ved samtalen informeres medarbejderen om de muligheder, der er for at vende tilbage til arbejdet, fx nedsat tid, hjælpemidler, coach osv. Vi har i dag en lifecoach ansat, og alle, der har behov for coaching, får tilbudt samtaler med hende. Endvidere uddannes vores fællestillidsrepræsentant som stress- og lifecoach. Skolen er med i PsykiatriFondens Erhvervsordning, hvor ansatte kan få hjælp i løbet af 48 timer. Det benyttes i forbindelse med kriser som alvorlig sygdom, dødsfald m.m. I 2008 benyttede 6 medarbejdere ordningen, i 2009 var det 4 og i 2010 har 2 medarbejdere benyttet ordningen. Personaleforeningen er en frivillig ordning, hvor ansatte kan få fælles sociale oplevelser. Der er typisk mellem 4 og 6 aktiviteter om året. Der er 266 medlemmer. 7. Sundhedsprofiler Vi tilbyder et sundhedstjek hvert 3. år til skifteholdsmedarbejdere. Vi har i alt 9 medarbejdere, og alle får i 2010 dette tilbud. 8. Vurdering og prioritering For at sikre et strategisk fokus og indfrielse af målene, er der udarbejdet en årsrytme for sundhedsarbejdet, som strækker sig over en 3-årig periode. Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig Fokusgruppeinterview med alle brancheskoler og TAS - videndeling 1. udkast til program for det kommende ½ år Januar Marts MIO og chefgruppen Faktagrundlag i forhold til de Juni opsatte mål Formidling fællesmødet August Chefgruppen Budget September Chefgruppen 1. udkast til program for det kommende Oktober ½ år MIO Udførende: Chefgruppen MIO Udførende: Over de næste 3 år vil der blive udviklet 6 programmer, da hvert program er halvårligt. Programmerne skulle gerne over tid blive en integreret del af kulturen. Der vil være aktiviteter, der går igen, og andre som stopper. Evalueringerne og resultaterne vil være afgørende for prioriteringen af de næste aktiviteter. 11

12 Bag det første program ligger et stort arbejde i forhold til at involvere og skabe ejerskab til det, der sættes i værk. I 2010 har medarbejderne oplevet følgende: På fokusgruppeinterviewene er medarbejderne blevet præsenteret for resultaterne i selvvurderet helbred. De er her blevet bedt om at komme med ideer og forslag til, hvad der ville styrke deres samlede sundhedstilstand. Referaterne fra de 3 fokusgruppeinterview er blevet samlet, og en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra alle adresser er kommet med prioriteringsforslag. Dette er blevet vedtaget med ganske få ændringer (tilskud til madordninger og fitnesscentre blev fravalgt). Aktiviteterne er blevet prioriteret i forhold til, hvad der samlet set vil kunne bidrage til indfrielse af sundhedspolitikken og de overordnede opsatte mål. De 2 områder, som efter medarbejdernes vurdering har størst mulighed for at lykkes, er tiltag i forhold til motion og kost. Følgelig er disse 2 områder vægtet højt i prioritering. Nedenstående figur er hentet fra sundhedsredegørelsen og viser medianværdier på KRAMparametre. HANSENBERG ,1 7,3 6,7 6,8 6,1 5,2 5 0,9 kost rygning alkohol motion Vigtighed Tro på at det lykkes De 5 overordnede områders aktiviteter (KRAMS) løber over en 3-årig periode. Aktiviteterne vil blive justeret og kan ændre form undervejs. 12

13 9. Overordnede mål og perspektivering Én gang årligt vil vi måle på de overordnede målsætninger. Ledergruppen og MIO er, som tidligere nævnt, ansvarlig for at sikre indfrielse af målene. Kost Bistroen sælger kun drikkevarer med grønne og gule smileys 70 % af Bistroens samlede omsætning er fra varer med gule og grønne smileys Andelen af rygere er 80 % af Bistroens samlede omsætning er fra varer med gule og grønne smileys Rygning Andelen af rygere er Andelen af rygere er maks. 15 % maks. 12 % maks. 10 % Motion 80 % er fysisk aktive 82 % er fysisk aktive 85 % er fysisk aktive Langtidsfrisk* 70 % 74 % 78 % *) Maks. 5 sygedage pr. år i 2 på hinanden følgende år. Kostaktiviteter Aktivitet Succeskriterium Evaluering Ansvarlig Vi arbejder på at få medarbejderne til at spise mere fisk, frugt og grønt. Derfor har vi indført en sund tag-selvbuffet, hvor vi hver dag serverer fisk enten som en varm ret eller som pålæg og forskellige former for grønt Det bliver billigere at købe sundt og dyrere at købe usundt Klippekort til køb af frugt, som HANSENBERG giver tilskud til Oplæg om sundhed og motivation Oplæg af en diætist om kost og varigt vægttab Individuelle samtaler med diætist om kostplanlægning Vægttabsgrupper på adresserne Opgøres én gang årligt. Kokkene fra de 3 bistroer er blevet uddannet i sund og ernæringsrigtig mad. Brugerne oplever et varieret og ernæringsrigtigt udbud. Dette måler vi på indkøb af råvarer. I 2009 indkøbte vi frugt og grønt for kr. og fisk for kr. 70 % af bistroens omsætning er varer med gule og grønne smileys Minimerer salget af usunde mellemmåltider Evaluering fra eksterne konsulenter samt tilfredshed blandt brugere (både ansatte og elever). Beløb på indkøb af råvarer fra 2009 vil blive sammenlignet med indkøbet for 2010 Udbuddet af usunde varer mindskes, og omsætningen på disse varer falder Tilfredshedsmåling blandt brugerne. Viser undersøgelsen, at dette understøtter en sundere Bistroleder Bistroleder livsstil 80 deltagere Antal deltagere 50 deltagere Antal deltagere Deltagerne får hjælp til at ændre kostvaner Succeshistorier, som kan give flere lyst til at gå i gang. Min. 70 % af deltagerne har et vægttab og holder det efter ½ år Deltagerne taber sig over det næste ½ år Etablering af et fællesskab, som sikrer fastholdelse af de mål, som den enkelte opstiller 13

14 Rygning Aktivitet Succeskriterium Evaluering Ansvarlig Rygestopkursus Nikotinprodukter støttes med 50 % Fyraftensmøde for rygere Ved næste evaluering (selvvurderet helbred) er maks. 15 % rygere Produkterne hjælper deltagerne til at blive røgfrie Information om kommende muligheder At min. halvdelen af dem, der deltager, forbliver røgfri Det overordnede mål nås Fremmøde Alkohol Der sættes ikke initiativer i gang på dette område, da analysen viste, at medarbejderne ikke så et behov for dette. Hvis vi registrerer, at der er et behov, tager nærmeste leder en individuel samtale med den pågældende. Motion Fysisk aktivitet bliver i analysen vurderet som væsentlig. 70 % ønsker mere fysisk aktivitet integreret i hverdagen. Aktivitet Succeskriterium Evaluering Ansvarlig Aktive pauser hver dag for alle Deltagelse i kampagner, som kan få os til at dyrke mere motion Gratis tilbud om BodyAge-test Mulighed for samtaler og sparring med en motionsrådgiver Mulighed for holdaktivitet med min. 15 deltagere (skolen betaler 50 %) Fællesaktivitet i arbejdstiden Stress (det gode liv) Det er blevet en integreret del af arbejdsdagen At flere samlet set kommer i bedre form Øget bevidsthed om egen sundhedstilstand (min. 60 personer) At medarbejderne får mulighed for at få råd og vejledning At flere får lyst til bevæge sig Årlig idrætsdag Surprises i hverdagen Tilfredshed med fysisk aktivitet i hverdagen Antal deltagere Antal gennemførte Antal samtaler Antal aktive på HB-hold Løbende i forhold til aktiviteten Ledergruppen Ledergruppen Aktivitet Succeskriterium Evaluering Ansvarlig Oplæg om at stortrives og om at skabe arbejdsglæde Uddannelse af stresscoach og lifecoach Min. 60 deltagere At vi får øget viden om, hvordan vi kan forebygge og undgå sygemeldinger pga. stress på sigt er målet, at færre sygemeldes med stress Antal fremmødte ved hvert foredrag Tillidsrepræsentanter og ledere oplever, at de er bedre til at forebygge og håndtere stress hos medarbejdere. Antal langtidssyge med stress er nedadgående Fællestillidsrepræsentanten Ledergruppen 14

15 Fokus på at skabe en anerkendende kultur Samtaler med medarbejdere, som ikke er langtidsfriske Fokusgruppeinterview med langtidsfriske medarbejdere En kultur som er værdsættende Bevidsthed om at skabe dialoger Få øget viden om, hvordan de langtidsfriske arbejder i en kompleks hverdag Medarbejderanalysen Få skabt fokus på den fælles udfordring både for den enkelte og teamet Få teamene til at støtte den enkelte MIO og ledergruppen Ledergruppen Ledergruppen Afsluttende bemærkninger Ud over ovenstående 4 mål har vi 3 væsentlige områder, hvor vi henter data fra: Én gang årligt gennemfører vi en selvvurderet helbredsundersøgelse Hvert 2. år foretager vi en medarbejderanalyse Én gang årligt udarbejder alle teams en aktivitetsplan her vil også indgå sundhedsinitiativer og opsamling på dette. Scenarier Som resultat af HANSENBERGs sundhedspolitik og sundhedsprogrammerne forventer vi efter 3 år, at hovedparten af medarbejderne indikerer, at sundhedspolitikken har ført til, at de har fået et større fysisk, psykisk og mentalt overskud skolens kultur emmer af en sund bevidsthed, dvs. vores udendørs idrætsfaciliteter er jævnligt i brug af elever og ansatte de indendørs opstillede idrætsfaciliteter er i brug dagligt aktive pauser er en naturlig del af skolens hverdag skolen minimum 1 gang om året afholder fælles idrætsdag for alle ansatte og elever. Skolen udarbejder hvert år et sundhedsregnskab, som indgår i HR-rapporten. Regnskabet udvikles sammen med medarbejderne. Om 3 år oplever nyansatte, at skolens sundhedspolitiske mål naturligt inddrages ved ansættelsessamtalerne. Om 6 år er sundhedsregnskabet fuldt udbygget og indgår i HR-regnskabet. 80 % af skolens medarbejdere udtrykker, at sundhedsprogrammet/kulturen giver dem fysisk/psykisk overskud. Sundhedsprogrammet er assimileret og dermed fuldt optaget i kulturen. Om 9 år i 2020 opfattes HANSENBERG som en sund skole efter den tids normer. Med det vi ved nu, vil det sige, at vi har få rygere, få overvægtige, og hovedparten har høj bevidsthed om kost, og vi er fysisk aktive, mens vi er på arbejde. Det er en kultur med overskud og arbejdsglæde. Sundhedspolitikken er fuldt optaget og en del af skolens øvrige politikker i forhold til medarbejdere og elever. Det vil sige, at politikken kommer aktivt i spil i forbindelse med ansættelse, udviklingssamtaler, trivselssamtaler, tilfredshedsundersøgelser, afskedigelsessamtaler, talentudviklingsprogrammer m.m. Fokus er hele tiden den inkluderende tilgang. En rejse på tusind mil begynder med et enkelt skridt (Laotze) HANSENBERG har taget det første skridt på en 10-årig rejse mod et sundere liv med overskud og arbejdsglæde. 15

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network

Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Gør sunde valg til gode vaner Vækstgruppeforløb med Green Network Kost Rygning Alkohol Motion (Stress) KRAM(S) DI s sundhedsfremmekonference, oktober 2 Vattenfall A/S Gør sunde valg til gode vaner hvorfor?

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

%-vis fordeling. Funktionærer 20 61% Elever 3 9% Timelønnede 10 30% Total 33 100%

%-vis fordeling. Funktionærer 20 61% Elever 3 9% Timelønnede 10 30% Total 33 100% 1 2 3 Medarbejdere %-vis fordeling Funktionærer 20 61% Elever 3 9% Timelønnede 10 30% Total 33 100% Funktionær Elever Timelønnede Deltidsansatte 3 9% Fuldtidsansatte 22 67% Ledere - mænd 3 9% Ledere kvinder

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSREDEGØRELSE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN

SUNDHEDSREDEGØRELSE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SUNDHEDSREDEGØRELSE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS Indholdsfortegnelse 1. Ledelsens beretning 2. Stamoplysninger 3. Præsentation af virksomheden 4. Procesbeskrivelse 5. Virksomhedens

Læs mere

Indhold. Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup. Sundhedsstrategi. Motion i arbejdstiden

Indhold. Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup. Sundhedsstrategi. Motion i arbejdstiden Sundhed og trivsel i VandCenter Syd as v. Finn Mollerup Temadag om arbejdsmiljø Tirsdag den 28. februar 2017 Indhold Sundhedsstrategi Motion i arbejdstiden Sundhedsordning og Sundhedsforsikring Kolleganetværk

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Sundhed for pengene Informationsmøde om Borgerbudgettet Sundhed for pengene den 19. januar 2015

Sundhed for pengene Informationsmøde om Borgerbudgettet Sundhed for pengene den 19. januar 2015 Sundhed for pengene Informationsmøde om Borgerbudgettet Sundhed for pengene den 19. januar 2015 Program Velkomst Kl. 17 - Oplæg Borgerbudget hvad er det og hvorfor? v. Leon Sebbelin, borgmester Sundhed

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER

SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE PÅ ARBEJDSPLADSER Sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladser Arbejdspladsens betydning for sundhed Arbejdspladsen har stor betydning for og indflydelse på vores sundhed,

Læs mere

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet.

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet. Forslag til rygepolitik Indhold: Situationen Krav til rygepolitikken Hvordan aftales rygepolitikken? Forskellige forslag til rygepolitik for: 1. Små værtshuse og udskænkningssteder (under 40m 2 ) 2. Serveringssteder

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Borgerbudget, Sundhed for pengene 2016

Borgerbudget, Sundhed for pengene 2016 Borgerbudget, Sundhed for pengene 2016 Informationsmøde om Borgerbudget, Sundhed for pengene den 19. januar 2016 Program Velkomst Kl. 17 - Oplæg Borgerbudget hvad er det? v. Leon Sebbelin, Borgmester Sundhed

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Selvvurderet helbred et spørgeskema

Selvvurderet helbred et spørgeskema Green Network Selvvurderet helbred et spørgeskema Uddrag af Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 - Statens Institut for Folkesundhed, august 2006 Juli 2010. Selvvurderet helbred Spørgeskema Generelt:

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb

Baggrund: Effekten af Sundhedssamtaleforløb Bilag til sagsfremstilling for politikkontrol vedr. forandringen Sundhedssamtaler - på vej til mestring på møde i Kultur- og Sundhedsudvalget d. 3. november 2016 Dato 4. oktober 2016 Sagsnr.: 29.30.00-A00-44768-15

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F

Sundt arbejdsliv Sundt liv. Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Sundt arbejdsliv Sundt liv Peter Hamborg Faarbæk Sundhedspolitisk konsulent, 3F Mit oplæg Hvad er 3F Generelt om et større sundhedsprojekt Projektets arbejde med Alkohol 3F s generelle arbejde med Alkohol

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme

Sundhedsfremme. Derfor vejledning om sundhedsfremme Sundhedsfremme Derfor vejledning om sundhedsfremme Medarbejdernes sundhed er et højt prioriteret regionalt indsatsområde. Sundhedsfremmende indsatser på de regionale arbejdspladser medvirker til at forbedre

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

Borgerbudget, Sundhed for pengene 2017

Borgerbudget, Sundhed for pengene 2017 Borgerbudget, Sundhed for pengene 2017 Informationsmøde om Borgerbudget, Sundhed for pengene den 9. januar 2017 Program Velkomst Kl. 19.35 - Oplæg Borgerbudget hvad er det? v. Leon Sebbelin, Borgmester

Læs mere

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober

Sundhedsstrategi. Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser. Oktober Sundhedsstrategi Sundhed, sundhedsmål, sundhedsstrategi, sundhedsindsatser og måling af sundhedsindsatser 012 Oktober Sundhedsstrategi Banedanmark HR Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Kvalitetsarbejde. 23. april 2009

Kvalitetsarbejde. 23. april 2009 Kvalitetsarbejde 23. april 2009 Hvad er kvalitet på en erhvervsskole? Brugernes oplevede værdi Hvad er kvalitetsarbejde? En forbedringskultur, hvor der systematisk sættes mål igangsættes initiativer inspireres

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

Borgerpanelet Sundhedsfremme og forebyggelse

Borgerpanelet Sundhedsfremme og forebyggelse Borgerpanelet Sundhedsfremme og forebyggelse Juli-august 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. Tosset med sundhed. Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune

FREDERICIAKOMMUNE. Tosset med sundhed. Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune FREDERICIAKOMMUNE Tosset med sundhed Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune Team Voksne Udviklingshæmmede Oktober 2009 2 Baggrund Formål Målgrupper Succeskriterier Fredericia Kommunes

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Notat vedr. KRAM-profilen

Notat vedr. KRAM-profilen Notat vedr. KRAM-profilen Udarbejdet af: Jørgen J. Wackes Dato: 15. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: KRAM-profilen for Faaborg-Midtfyn Kommune - kort fortalt Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune var KRAM-kommune

Læs mere

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune

Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune Delpolitik om Sundhed for ansatte i Gentofte Kommune 1. Indledning 2. Formål med politikken 3. Mål med politikken Denne delpolitik omhandler sundhed for alle ansatte i kommunen. Sundhed defineres som selvvurderet

Læs mere

Industri - Alle 1. & 2. tjek

Industri - Alle 1. & 2. tjek Industri - Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på industri arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel...

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Sundhed og trivsel på arbejdspladsen en strategisk og systematisk tilgang Jørgen Falk, chefkonsulent Oplæg på konferencen Styrk trivsel og sundhed 15. juni 2010 Disposition Hvor langt er vi i Danmark?

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Rengøring Alle 1. & 2. tjek

Rengøring Alle 1. & 2. tjek Rengøring Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på 9 arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel... 8 Motion

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord

- 1 - Sundhedspolitik. Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Forslag til Sundhedspolitik for Kerteminde Kommune. Forord Den følgende sundhedspolitik er et udtryk for det fremtidige sundhedsarbejde i Kerteminde Kommune. Politikken skal tydeliggøre, hvordan de overordnede

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT

SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 BILAG TIL RAPPORT SUNDHEDSFREMME PÅ ARBEJDSPLADSEN 2007 2008 BILAG TIL RAPPORT Sundhedsfremme på arbejdspladsen 2007 Bilagsrapport Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden Kapitel 12 Måltidsmønstre h v a d b e t y d e r d e t a t s p r i n g e m o rgenmaden over? Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden over? 129 Fødevarestyrelsen anbefaler, at

Læs mere

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice

Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Stabe NOTAT Til Økonomiudvalget Notat til orientering om status på arbejdet med røgfri arbejdstid i Københavns Borgerservice Indledning Økonomiudvalget blev

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014.

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. De enkelte indsatsområders succeskriterier er evalueret i forhold til sundhedsprofil 2013. Nedenfor følger en oplistning

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere