Sundhedsredegørelse - overskud og arbejdsglæde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsredegørelse - overskud og arbejdsglæde"

Transkript

1 Sundhedsredegørelse - overskud og arbejdsglæde November 2010

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Stamoplysninger 4 3. Præsentation af virksomheden 4 4. Procesbeskrivelse 5 5. Sundhedspolitik på HANSENBERG Sundhedsstrategien på HANSENBERG 6 6. Kortlægning på HANSENBERG Basisoplysninger Selvvurderet helbred generelt Kost Rygning Alkohol Motion Stress Sundhedsprofiler Vurdering og prioritering Overordnede mål og perspektivering 13 2

3 1. Indledning Sundhedsredegørelsen giver et overblik over HANSENBERGs måde at arbejde med sundhed. Sundhed er en integreret del af HANSENBERG-kulturen og skal ikke ses isoleret, tværtimod er det af afgørende betydning, at ansatte på HANSENBERG har et fysisk, psykisk og mentalt overskud kun ad den vej kan HANSENBERG indfri visionen. Formålet med redegørelsen er at tydeliggøre indsatsen, at sikre fokus og kvalitet og klare prioriteringer i indsatsen og målopfyldelsen. Endvidere er målet med redegørelsen også at få en certificering og dermed sikre, at arbejdet er professionelt og systematisk over en længere årrække. Det væsentligste fokusområde At arbejdet med sundhed bliver en integreret del af hverdagen, således at vi gennem dagen ubevidst og på sigt bevidst oplever en øget arbejdsglæde og et større personligt overskud, både fysisk, psykisk og mentalt. De sunde valg skal i alle sammenhænge være de lette valg. Erfaringer fra arbejdet og perspektivering af det videre arbejde Vi har brugt meget tid på at involvere medarbejderne og sætte de ønskede tilbud/aktiviteter i gang. Sundhedsprojektet er kommet godt i gang, det mest afgørende bliver fortsat at holde fokus på de opsatte mål og efterleve det i hverdagen. Fra 2011 bliver sundhedsprojektet bredt ud til også at omfatte alle elever og studerende på HANSENBERG. Kolding, den 10. november 2010 Birger Hørning Direktør Heidi Lund Bjerregaard Fællestillidsrepræsentant 3

4 2. Stamoplysninger HANSENBERG er en erhvervsskole med 3 adresser Skovvangen 28, 6000 Kolding (officiel postadresse) C.F. Tietgens Vej 9-11, 6000 Kolding Vranderupvej , 6000 Kolding EAN nr Skolen har pr. 1. august 2010 godt 300 ansatte flere medarbejdere arbejder på nedsat tid. I nedenstående tabel er antallet af ansatte omregnet til årsværk. Et årsværk svarer til en fuldtidsstilling. Ud over dette benytter skolen sig af timelærere. Kategorier Årsværk Undervisere 154,9 Teknisk/administrativt personale 91,9 Ledelse 24,3 Øvrige 9,4 Ansvarlig ledelse: Chefgruppen og MIO har ansvaret for indfrielse af målene, kontaktperson i forhold til sundhedsredegørelsen er Gitte Lykkehus. 3. Præsentation af virksomheden HANSENBERG blev grundlagt i 1854 af Chresten Berg og Peter Hansen. I mange år var det en aftenskole, senere blev skolen kendt under navnet Kolding tekniske Skole. I 2007 tog skolen navnet HANSENBERG. Skolen udbyder erhvervsuddannelser, højere teknisk gymnasium og 1 kort videregående uddannelse. På HANSENBERG kan elever begynde deres uddannelse på 11 forskellige indgange, og i alt 19 uddannelser kan færdiggøres på skolen. Det er uddannelser som dyrepasser, frisør, mekaniker, teknisk designer, fitnessinstruktør m.fl. Vi har årligt godt 2000 årselever, omsætter for knap 220 mio. kr. og er en selvejende statsinstitution, hvor 90 % af indtægterne kommer fra taxameterfinansierede aktiviteter. Der er 5 brancheskoler, hvor uddannelserne er samlet i 5 faglige miljøer. De 5 brancheskolechefer samt administrationschefen, som er ansvarlig for det teknisk/administrative område, udgør sammen med skolens direktør chefgruppen. For at sikre et udbytterigt samarbejde blev der i 1999 etableret et MedarbejderIndflydelsesOrgan, kaldet MIO, som består af 4 tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og 4 fra chefgruppen. Det er et strategisk organ, hvor alle væsentlige beslutninger drøftes referater fra disse møder er tilgængelig på intranettet. Alle ansatte er organiseret i teams. Skolens strategi udvikles og debatteres og kvalificeres i ovennævnte fora. Vores strategiske fundament er mission, vision, værdier, HANSENBERG-kulturen og de årlige HANSENBERG-udfordringer. Mission: At skabe lærelyst og erhvervskompetence. Vision: Vi frigør vores indre energi og kreativitet i et værdiskabende fællesskab med vores brugere. Værdier: Generøsitet, lærelyst, passion og værdiskabelse. 4

5 HANSENBERG-kulturen er særegen, fordi HANSENBERG emmer af dynamik og eksperimenter HANSENBERG er anerkendende og generøs HANSENBERG stiller krav og skaber resultater HANSENBERG understøtter personlig og organisatorisk vækst HANSENBERG skaber gode relationer og tværfaglighed. En sådan kultur fordrer overskud, og her er sundhed en hel naturlig del. Vi ønsker at skabe lærelyst og erhvervskompetence samt smitte og begejstre vores elever med arbejdsglæde og overskud. Det kan vi kun gøre, hvis vi selv trives. Det at sætte standarder og skabe en arbejdsplads, som arbejder professionelt og systematisk med tingene er ikke nyt for os. Igennem mere end 10 år har vi arbejdet med at sikre høj medarbejdertrivsel, elevtilfredshed, fastholdelse m.m., og det førte i 2005 til, at skolen som den første erhvervsskole i Danmark modtog Recognised for Excellence og i 2007 med 5 stjerner. Sundhedsredegørelsen skal på samme måde hjælpe os med at sikre, at vi arbejder systematisk og professionelt på dette område. Samtidig har det også været vigtigt for os at lære af andre virksomheder, som også arbejder for at fremme sundheden. Som tidligere nævnt, vil vi fra 2011 også sikre, at det brede sundhedsperspektiv (fysisk, psykisk og mentalt overskud) er en naturlig integreret del af vores kerneydelse. Her skal sundhedsinitiativer integreres med fagligheden og den pædagogiske praksis. 4. Procesbeskrivelse I august 2009 arbejdede alle 300 ansatte med det, vi kalder HANSENBERG-udfordringer. Det er de 6-10 vigtigste områder, som skolen skal arbejde med det kommende år. Udvikling af et sundhedsprogram var et af målene, som samme år blev besluttet. Skolen gik derfor med i Green Network for dels at få sparring fra konsulenterne, som havde arbejdet med området, og dels for at lære af de øvrige virksomheder, der beskæftiger sig med samme emne. Internt på skolen beskrev chefgruppen rammerne for opgaven i form af mål og økonomi. Arbejdet er forankret i en arbejdsgruppe under. Første halvår af 2010 blev brugt på at tilrettelægge processen og indsamle viden om sundhedstilstanden, og på basis af den viden blev der på alle 3 adresser gennemført fokusgruppeinterview. Erfaringen fra fokusgruppeinterviewene blev viderebearbejdet i en medarbejdergruppe, som var med til at prioritere indsatsen. Mere end 80 medarbejdere har været involveret i udviklingen og prioriteringen af sundhedsprogrammet. Chefgruppen og Medarbejderindflydelsesorganet er hele tiden blevet informeret, ligesom der har indgået repræsentanter i arbejdet. På HANSENBERG arbejder vi også i andre sammenhænge med det, vi kalder den levende strategi. Det betyder, at der er høj grad af involvering. Vi tror grundlæggende på, at vi også skaber i dialogen med hinanden, samtidig med det vil vi også gerne lære af vores erfaringer, og det betyder, at vi hele tiden arbejder med ½ års programmer. Det giver os mulighed for at være mere fleksible og løbende justere på initiativerne. Se også afsnit 8. Det fysiske miljø på de 3 adresser skal afspejle, at vi vil være en bevægeglad organisation. Derfor er der bevilliget 1 mio. kr. til etablering af stier, boldbaner, løbebånd, cykler, trampoliner m.m. Det er afgørende, at vi som ansatte og elever tydeligt kan se og opleve, hvad det er for en kultur, vi er en del af. Afslutningsvis bør det nævnes, at vi i processen har haft stor glæde af den sparring, vi har fået af konsulenterne, som også har deltaget ved fokusgruppeinterviewene og udvalgte arbejdsgruppemøder. Vi har også lært meget af de øvrige virksomheder i netværket. 5

6 5. Sundhedspolitik på HANSENBERG HANSENBERG skaber en arbejdsplads med et udviklende og berigende arbejdsliv ved at fremme sundhed og arbejdsglæde. Overskud og arbejdsglæde er nøgleord i arbejdet - ved overskud forstår vi fysisk, psykisk og mentalt overskud. Vi ser det som et fælles ansvar for organisationen og alle ansatte at udvikle og prioritere initiativer, som giver bevidsthed og en indre kraft til at skabe handlinger, som styrker organisationens og den enkeltes sundhed. Kort sagt vil vi gøre sunde valg til gode vaner. Der arbejdes systematisk med Sundhedsstyrelsens KRAMS-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress). Med fokus på KRAMS-faktorerne ønsker vi dels at arbejde med det brede sundhedsperspektiv og dels at sikre systematik, overblik og helhed i arbejdet. Vi har mange forskellige jobtyper, fx i forhold til stillesiddende arbejde, fysisk hårdt belastende arbejde, lange arbejdsdage m.m. Derfor vil vi arbejde med en differentieret indsats med høj involvering af hvert enkelt team. Ved mødet med HANSENBERG vil elever, ansatte og øvrige interessenter opleve en organisation, som har en anerkendende og inkluderende tilgang også på sundhedsområdet. Det primære fokus vil være at arbejde med sunde vaner, mens vi er på arbejde Sundhedsstrategien på HANSENBERG Sundhedsstrategien fortæller, hvordan politikken skal omsættes til handlinger. HANSENBERG inspirerer og giver mulighed for, at den enkelte finder det berigende at gøre det til en livsstil at træffe sunde valg. Konkret betyder det, at vi gør det til et strategisk fokusområde vi arbejder systematisk og fokuseret og måler på udviklingen over en 3-årig periode vi har fokus på de små skridt vi vil inspirere vi prioriterer og støtter det forebyggende arbejde vi integrerer motion og sund kost i hverdagen på HANSENBERG der gøres en særlig indsats for de grupper, som har behov for det det bliver sjovt via konkurrencer og fællesskab vi sikrer, at de fysiske rammer giver mulighed for, at vi bliver en bevægeglad organisation vi har en inkluderende og anerkendende tilgang vi på alle 5 KRAMS-faktorer har bedre værdier end på landsplan hvert team har klare mål på området, som sikrer arbejdsglæde og overskud. 6

7 6. Kortlægning på HANSENBERG 6.1 Basisoplysninger I januar 2010 foretog en afdeling (Vitia) et lille pilotforsøg, som i maj blev fulgt op af en undersøgelse for alle ansatte. Spørgeskemaundersøgelsen Selvvurderet helbred blev i alt besvaret af 182 personer svarende til en besvarelsesprocent på 73. Igennem en 3-årig periode tager medarbejderen selv stilling til sit eget helbred. Validiteten tager kun udgangspunkt i egen vurdering. Som faktaoplysninger fra årsregnskabet 2009 er her medtaget alders- og kønsfordeling. Aldersfordelingen Aldersfordeling Årsværk Antal under 30 år 23,1 Mellem 31 og 40 61,6 Mellem 41 og 50 94,3 Over ,4 280,4 Gennemsnitsalderen er 46 år. Kønsfordeling Kvinder: 145,1 årsværk Mænd: 135,3 årsværk 6.2 Selvvurderet helbred generelt På HANSENBERG vurderer 67,5 % af deltagerne deres nuværende helbred i almindelighed med virkeligt godt og godt. Egenindsatsen i forhold til at bevare et godt helbred vurderes af 98,3 % til at være vigtig og særdeles vigtig, samtidig med at 90 % arbejder aktivt med at bevare et godt helbred. Samstemmende vidner det om, at medarbejderne i høj grad tager ansvar og er motiverede for at fastholde et godt helbred. 7

8 6.3 Kost 88 % svarer, at de spiser sund kost for at bevare et godt helbred. Madvaner i hverdagen Groft/fiberrigt brød: 89 % dagligt og næsten dagligt Kogte grøntsager: 48 % dagligt og næsten dagligt Råkost/salat: 56 % dagligt og næsten dagligt Frugt: 76 % dagligt og næsten dagligt Fisk: 55 % 1-2 eller flere gange pr. uge 19 % spiser altid smør på brødet, og 16 % spiser aldrig smør på brødet. Resultatet viser, at hvis vi skal leve op til kostrådene fra Sundhedsstyrelsen, skal vi give ansatte mulighed for at få flere grøntsager, fisk og magert kød samt mælkeprodukter. Alle ansatte har adgang til køb af mad i de 3 bistroer. Der er ikke specielle kantineordninger for ansatte. De 3 bistroer laver dagligt mad til ansatte, gæster af huset, ca. 300 kostelever og mere end 1500 elever og studerende. Endvidere uddannes der på skolen ca. 85 gastronomer med specialet kok, og der købes også ind til undervisning af disse elever. Det er ikke muligt at adskille grupperne. Det vurderes, at knap 50 % af de ansatte medbringer madpakker, som opbevares i køleskab. Det er uddannede kokke, som laver maden i alle 3 bistroer. Vægt I forhold til spørgsmålet i den selvvurderede helbredsundersøgelse Hvor vigtigt er det for dig at ændre din vægt? svarer 42 % (af de 167, som har svaret på spørgsmålet) på en skala fra 0-10, hvor 10 betyder meget vigtig, at det er 7 og opefter. Det betyder, at det at gå ned i vægt har prioritet hos en stor del af de ansatte. 8

9 6.4 Rygning 33 medarbejdere ryger dagligt, svarende til 18 %. Godt 1/3 vurderer, det vil være muligt at holde op med at ryge, og 21 af medarbejderne ønsker at stoppe med at ryge sammen med andre, der også vil stoppe med at ryge. I analysen giver 18 personer udtryk for, at de af og til er udsat for passiv rygning, og 3 giver udtryk for, at det er dagligt. Det kan kun lade sig gøre ved, at de opholder sig på udenomsarealerne, hvor rygerne opholder sig. Skolen indførte totalt rygestop i 2001, og i den forbindelse blev alle tilbudt rygestopkurser. Ordningen eksisterer ikke længere, da behovet viste sig dalende, eller der var manglende interesse for at stoppe med rygning. Skolens rygepolitik findes på medarbejderportalen. Konsekvensen for overtrædelse af skolens rygepolitik kan medføre advarsel og evt. bortvisning fra skolen. Lovgivning Lov om røgfri miljøer trådte i kraft den 15. august Loven skal sikre, at ingen medarbejdere udsættes for passiv rygning på danske arbejdspladser. HANSENBERG hører under paragraf 2: Øvrige uddannelsesinstitutioner. Skolens rygepolitik HANSENBERG vil sikre, at ingen udsættes for passiv rygning, men samtidig ønsker skolen ikke en hetz mod rygerne. Som konsekvens heraf er skolens rygepolitik, som et enigt Medarbejder- IndflydelsesOrgan har vedtaget, udtrykt kort: Indendørs er HANSENBERG helt røgfri. Al rygning på skolens område skal foregå udendørs. Formål Formålet med skolens rygepolitik er at sikre, at ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. Politik Det er ikke tilladt at ryge indendørs på HANSENBERG. Det er tilladt at ryge udendørs som hovedregel på de områder, skolen har afmærket. Retningslinjer Rygeområderne er afmærket og forsynet med askebægre. Ansvar Det er ledelsens ansvar at sikre, at den enkelte elev, kursist, studerende og medarbejder overholder politikken. Rygning indendørs vil blive betragtet som en tjenesteforseelse henholdsvis overtrædelse af skolens ordensreglement. 6.5 Alkohol Analysen viser, at på en skala fra 1 til 10 har det en vigtighed på 0,9. Der er forbud mod at indtage alkohol i arbejdstiden. 9

10 6.6 Motion Selvvurderet helbredsanalyse fastslår, at der i hverdagen motioneres 80,0 % dyrker motion og er fysisk aktive 49,5 % er fysisk aktive 30 minutter om dagen mellem 0-3 gange om ugen 50,5 % er fysisk aktive 30 minutter om dagen 4-7 gange om ugen. Analysen viser ydermere, at 70 % af medarbejderne vurderer, at muligheden for at dyrke motion på arbejdspladsen vil være et attraktivt tilbud. Transport til og fra arbejde 0-14 min. dagligt min. dagligt min. dagligt 1 time eller mere Antal medarbejdere Total i % 65,5 % 23,4 % 6,2 % 4,8 % Sommertallene er medtaget her. I dag tilbyder skolen et medlemskab af firmaidræt, som i alt 24 personer benytter sig af. Badminton: 9 aktive Bowling: 15 aktive Derudover har skolen firmaaftale med Slotssøbadet og Fitness.dk, der er rabatordninger til forskellige fitnesscentre via LogBuy en rabatordning som skolen abonnerer på, og som alle kan benytte. Internt er der mulighed for at deltage i zumba. Fysiske faciliteter: Der er på alle 3 adresser cykelskure og baderum. 10

11 6.7 Stress (det gode liv) Vurdering i forhold til stress indgår ikke i selvvurderet helbred. Alligevel har det mentale overskud stor prioritet i organisationen samt forebyggelse af stress. Vi har i 2009 haft enkelte med lange sygemeldinger på grund af stress, og i disse tilfælde indkaldes medarbejderen til en trivselssamtale. Ved samtalen informeres medarbejderen om de muligheder, der er for at vende tilbage til arbejdet, fx nedsat tid, hjælpemidler, coach osv. Vi har i dag en lifecoach ansat, og alle, der har behov for coaching, får tilbudt samtaler med hende. Endvidere uddannes vores fællestillidsrepræsentant som stress- og lifecoach. Skolen er med i PsykiatriFondens Erhvervsordning, hvor ansatte kan få hjælp i løbet af 48 timer. Det benyttes i forbindelse med kriser som alvorlig sygdom, dødsfald m.m. I 2008 benyttede 6 medarbejdere ordningen, i 2009 var det 4 og i 2010 har 2 medarbejdere benyttet ordningen. Personaleforeningen er en frivillig ordning, hvor ansatte kan få fælles sociale oplevelser. Der er typisk mellem 4 og 6 aktiviteter om året. Der er 266 medlemmer. 7. Sundhedsprofiler Vi tilbyder et sundhedstjek hvert 3. år til skifteholdsmedarbejdere. Vi har i alt 9 medarbejdere, og alle får i 2010 dette tilbud. 8. Vurdering og prioritering For at sikre et strategisk fokus og indfrielse af målene, er der udarbejdet en årsrytme for sundhedsarbejdet, som strækker sig over en 3-årig periode. Aktivitet Tidspunkt Ansvarlig Fokusgruppeinterview med alle brancheskoler og TAS - videndeling 1. udkast til program for det kommende ½ år Januar Marts MIO og chefgruppen Faktagrundlag i forhold til de Juni opsatte mål Formidling fællesmødet August Chefgruppen Budget September Chefgruppen 1. udkast til program for det kommende Oktober ½ år MIO Udførende: Chefgruppen MIO Udførende: Over de næste 3 år vil der blive udviklet 6 programmer, da hvert program er halvårligt. Programmerne skulle gerne over tid blive en integreret del af kulturen. Der vil være aktiviteter, der går igen, og andre som stopper. Evalueringerne og resultaterne vil være afgørende for prioriteringen af de næste aktiviteter. 11

12 Bag det første program ligger et stort arbejde i forhold til at involvere og skabe ejerskab til det, der sættes i værk. I 2010 har medarbejderne oplevet følgende: På fokusgruppeinterviewene er medarbejderne blevet præsenteret for resultaterne i selvvurderet helbred. De er her blevet bedt om at komme med ideer og forslag til, hvad der ville styrke deres samlede sundhedstilstand. Referaterne fra de 3 fokusgruppeinterview er blevet samlet, og en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra alle adresser er kommet med prioriteringsforslag. Dette er blevet vedtaget med ganske få ændringer (tilskud til madordninger og fitnesscentre blev fravalgt). Aktiviteterne er blevet prioriteret i forhold til, hvad der samlet set vil kunne bidrage til indfrielse af sundhedspolitikken og de overordnede opsatte mål. De 2 områder, som efter medarbejdernes vurdering har størst mulighed for at lykkes, er tiltag i forhold til motion og kost. Følgelig er disse 2 områder vægtet højt i prioritering. Nedenstående figur er hentet fra sundhedsredegørelsen og viser medianværdier på KRAMparametre. HANSENBERG ,1 7,3 6,7 6,8 6,1 5,2 5 0,9 kost rygning alkohol motion Vigtighed Tro på at det lykkes De 5 overordnede områders aktiviteter (KRAMS) løber over en 3-årig periode. Aktiviteterne vil blive justeret og kan ændre form undervejs. 12

13 9. Overordnede mål og perspektivering Én gang årligt vil vi måle på de overordnede målsætninger. Ledergruppen og MIO er, som tidligere nævnt, ansvarlig for at sikre indfrielse af målene. Kost Bistroen sælger kun drikkevarer med grønne og gule smileys 70 % af Bistroens samlede omsætning er fra varer med gule og grønne smileys Andelen af rygere er 80 % af Bistroens samlede omsætning er fra varer med gule og grønne smileys Rygning Andelen af rygere er Andelen af rygere er maks. 15 % maks. 12 % maks. 10 % Motion 80 % er fysisk aktive 82 % er fysisk aktive 85 % er fysisk aktive Langtidsfrisk* 70 % 74 % 78 % *) Maks. 5 sygedage pr. år i 2 på hinanden følgende år. Kostaktiviteter Aktivitet Succeskriterium Evaluering Ansvarlig Vi arbejder på at få medarbejderne til at spise mere fisk, frugt og grønt. Derfor har vi indført en sund tag-selvbuffet, hvor vi hver dag serverer fisk enten som en varm ret eller som pålæg og forskellige former for grønt Det bliver billigere at købe sundt og dyrere at købe usundt Klippekort til køb af frugt, som HANSENBERG giver tilskud til Oplæg om sundhed og motivation Oplæg af en diætist om kost og varigt vægttab Individuelle samtaler med diætist om kostplanlægning Vægttabsgrupper på adresserne Opgøres én gang årligt. Kokkene fra de 3 bistroer er blevet uddannet i sund og ernæringsrigtig mad. Brugerne oplever et varieret og ernæringsrigtigt udbud. Dette måler vi på indkøb af råvarer. I 2009 indkøbte vi frugt og grønt for kr. og fisk for kr. 70 % af bistroens omsætning er varer med gule og grønne smileys Minimerer salget af usunde mellemmåltider Evaluering fra eksterne konsulenter samt tilfredshed blandt brugere (både ansatte og elever). Beløb på indkøb af råvarer fra 2009 vil blive sammenlignet med indkøbet for 2010 Udbuddet af usunde varer mindskes, og omsætningen på disse varer falder Tilfredshedsmåling blandt brugerne. Viser undersøgelsen, at dette understøtter en sundere Bistroleder Bistroleder livsstil 80 deltagere Antal deltagere 50 deltagere Antal deltagere Deltagerne får hjælp til at ændre kostvaner Succeshistorier, som kan give flere lyst til at gå i gang. Min. 70 % af deltagerne har et vægttab og holder det efter ½ år Deltagerne taber sig over det næste ½ år Etablering af et fællesskab, som sikrer fastholdelse af de mål, som den enkelte opstiller 13

14 Rygning Aktivitet Succeskriterium Evaluering Ansvarlig Rygestopkursus Nikotinprodukter støttes med 50 % Fyraftensmøde for rygere Ved næste evaluering (selvvurderet helbred) er maks. 15 % rygere Produkterne hjælper deltagerne til at blive røgfrie Information om kommende muligheder At min. halvdelen af dem, der deltager, forbliver røgfri Det overordnede mål nås Fremmøde Alkohol Der sættes ikke initiativer i gang på dette område, da analysen viste, at medarbejderne ikke så et behov for dette. Hvis vi registrerer, at der er et behov, tager nærmeste leder en individuel samtale med den pågældende. Motion Fysisk aktivitet bliver i analysen vurderet som væsentlig. 70 % ønsker mere fysisk aktivitet integreret i hverdagen. Aktivitet Succeskriterium Evaluering Ansvarlig Aktive pauser hver dag for alle Deltagelse i kampagner, som kan få os til at dyrke mere motion Gratis tilbud om BodyAge-test Mulighed for samtaler og sparring med en motionsrådgiver Mulighed for holdaktivitet med min. 15 deltagere (skolen betaler 50 %) Fællesaktivitet i arbejdstiden Stress (det gode liv) Det er blevet en integreret del af arbejdsdagen At flere samlet set kommer i bedre form Øget bevidsthed om egen sundhedstilstand (min. 60 personer) At medarbejderne får mulighed for at få råd og vejledning At flere får lyst til bevæge sig Årlig idrætsdag Surprises i hverdagen Tilfredshed med fysisk aktivitet i hverdagen Antal deltagere Antal gennemførte Antal samtaler Antal aktive på HB-hold Løbende i forhold til aktiviteten Ledergruppen Ledergruppen Aktivitet Succeskriterium Evaluering Ansvarlig Oplæg om at stortrives og om at skabe arbejdsglæde Uddannelse af stresscoach og lifecoach Min. 60 deltagere At vi får øget viden om, hvordan vi kan forebygge og undgå sygemeldinger pga. stress på sigt er målet, at færre sygemeldes med stress Antal fremmødte ved hvert foredrag Tillidsrepræsentanter og ledere oplever, at de er bedre til at forebygge og håndtere stress hos medarbejdere. Antal langtidssyge med stress er nedadgående Fællestillidsrepræsentanten Ledergruppen 14

15 Fokus på at skabe en anerkendende kultur Samtaler med medarbejdere, som ikke er langtidsfriske Fokusgruppeinterview med langtidsfriske medarbejdere En kultur som er værdsættende Bevidsthed om at skabe dialoger Få øget viden om, hvordan de langtidsfriske arbejder i en kompleks hverdag Medarbejderanalysen Få skabt fokus på den fælles udfordring både for den enkelte og teamet Få teamene til at støtte den enkelte MIO og ledergruppen Ledergruppen Ledergruppen Afsluttende bemærkninger Ud over ovenstående 4 mål har vi 3 væsentlige områder, hvor vi henter data fra: Én gang årligt gennemfører vi en selvvurderet helbredsundersøgelse Hvert 2. år foretager vi en medarbejderanalyse Én gang årligt udarbejder alle teams en aktivitetsplan her vil også indgå sundhedsinitiativer og opsamling på dette. Scenarier Som resultat af HANSENBERGs sundhedspolitik og sundhedsprogrammerne forventer vi efter 3 år, at hovedparten af medarbejderne indikerer, at sundhedspolitikken har ført til, at de har fået et større fysisk, psykisk og mentalt overskud skolens kultur emmer af en sund bevidsthed, dvs. vores udendørs idrætsfaciliteter er jævnligt i brug af elever og ansatte de indendørs opstillede idrætsfaciliteter er i brug dagligt aktive pauser er en naturlig del af skolens hverdag skolen minimum 1 gang om året afholder fælles idrætsdag for alle ansatte og elever. Skolen udarbejder hvert år et sundhedsregnskab, som indgår i HR-rapporten. Regnskabet udvikles sammen med medarbejderne. Om 3 år oplever nyansatte, at skolens sundhedspolitiske mål naturligt inddrages ved ansættelsessamtalerne. Om 6 år er sundhedsregnskabet fuldt udbygget og indgår i HR-regnskabet. 80 % af skolens medarbejdere udtrykker, at sundhedsprogrammet/kulturen giver dem fysisk/psykisk overskud. Sundhedsprogrammet er assimileret og dermed fuldt optaget i kulturen. Om 9 år i 2020 opfattes HANSENBERG som en sund skole efter den tids normer. Med det vi ved nu, vil det sige, at vi har få rygere, få overvægtige, og hovedparten har høj bevidsthed om kost, og vi er fysisk aktive, mens vi er på arbejde. Det er en kultur med overskud og arbejdsglæde. Sundhedspolitikken er fuldt optaget og en del af skolens øvrige politikker i forhold til medarbejdere og elever. Det vil sige, at politikken kommer aktivt i spil i forbindelse med ansættelse, udviklingssamtaler, trivselssamtaler, tilfredshedsundersøgelser, afskedigelsessamtaler, talentudviklingsprogrammer m.m. Fokus er hele tiden den inkluderende tilgang. En rejse på tusind mil begynder med et enkelt skridt (Laotze) HANSENBERG har taget det første skridt på en 10-årig rejse mod et sundere liv med overskud og arbejdsglæde. 15

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Danskernes sundhed kommunernes valg

Danskernes sundhed kommunernes valg Oktober 2009 Et debatoplæg til borgere, politikere og praktikere om forebyggelse og sundhedsfremme Danskernes sundhed kommunernes valg Fremtidens forebyggelse i kommunerne Mandag Morgen, Valkendorfsgade

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere