UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET. FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001"

Transkript

1 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L STK 2001/2002 Major S. A. Hokstad Kaptajnløjtnant P. Lilholt Kaptajn A. Lundgaard OKTOBER 2001 Strategisk områdestudie Kina På baggrund af en redegørelse for Kinas strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Kinas fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder. Områdestudie UKLASSIFICERET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 RESUME INDLEDNING Opgave Opgavediskussion og metode REDEGØRELSE Den historiske faktor... 8 Quing-dynastiets fald... 8 Revolutionen Det store spring Kulturrevolutionen i Deng Xiaopings reformpolitik... 8 Optøjer på den Himmelske Freds Plads... 8 Den nærmeste historie Den fysisk-geografiske faktor Den kommunikationsmæssige faktor Den sociologiske faktor... 9 Befolkningen... 9 Religiøse og etniske grupperinger... 9 Sociale forhold - levestandard - uddannelse Den økonomisk-videnskabelige faktor Baggrund Vækst Energi Den militære faktor Konventionel kapacitet Kernefysiske kapacitet Den indenrigspolitiske faktor Regering og administration Partiet og persongalleriet Nationale interesser og reformpolitikken Indenrigspolitiske udfordringer Menneskerettigheder Den udenrigspolitiske faktor Kina - USA Kina - Rusland Kina - regionale naboer Kina - Taiwan Kina - WTO Kina - FN

3 3. ANALYSE Interne anliggender Politisk udvikling Staten Velstand og fordeling Menneskerettigheder Eksterne anliggender Forhold til eksterne aktører Økonomi Militære kapacitet Offensiv kapacitet Defensiv kapacitet Stormagtsforhold Økonomi Taiwan Sammenfattende konklusion VURDERING Præmisser Scenario 1 - Et demokratisk Kina Scenario 2 - Kold krig mellem Kina og USA Konklusion TILLÆG A Bibliografi TILLÆG B Opgavemetodik 3

4 RESUME I 1911 kollapser det feudale kejserimperium. Kina præges af borgerkrig frem til 1949, hvor regeringslederen Chiang Kai-shek flygter til Taiwan. På fastlandet erklærer kommunisten Mao Zedong Den Kinesiske Folkerepublik for etableret. Efter Maos død afløses revolutionære massekampagner af Deng Xiaopings moderniseringskampagner, hvor Kina udenrigspolitisk åbner sig mod omverdenen og økonomien påbegyndes liberaliseret. Kina ledes i dag af den 3. generation af kinesiske ledere. Et skifte i Kommunistpartiet forventes gennemført i I praksis er Kina en etpartistat, selvom der findes små partier uden egentlig indflydelse. Kina ledes stadig efter planøkonomiske principper. De økonomiske reformer har gjort Kina til en af de hurtigst voksende økonomier, men forskellene mellem rig og fattig er meget markant. Omkring 50 mio. mennesker er så fattige, at de ikke kan spise sig mætte hver dag. Mange steder demonstrerer folket mod ulovlige lokale skatter, korrupte partipampere og stigende priser. I takt med den større økonomiske frihed begynder folket at stille krav om øget demokratisk og åndelig frihed. Men myndighederne benytter sig af sin forfatningsmæssige ret til at gribe ind over for sabotage mod det socialistiske system fra eks. etniske- og religiøse mindretal. Eksempler herpå er studenteroprøret i 1989, oprøret i Tibet og senest Falon Gong bevægelsen, hvor myndighederne griber ind med lange fængselsstraffe. Provinsen Xinjiang er præget af uroligheder blandt den muslimske befolkning, som bliver slået hårdt ned af de lokale myndigheder, der ifølge flere rapporter anvender tortur i vid udstrækning. Vestlig kritik af de kinesiske krænkelser af menneskerettighederne har været på dagsorden siden 1989, men Kina undskylder sig med, at i et fattigt land som Kina går retten til en rimelig levestandard og retten til udvikling forud for borgerlige frihedsrettigheder. Det tidligere anstrengte forhold mellem Kina og USA er - siden afløst af en række samarbejds- og samhandelsaftaler. Samarbejdet mellem de to lande har dog været præget af uoverensstemmelser indenfor forskellige områder - ikke mindst USA s missilforsvarsplaner. Forholdet mellem Kina og Taiwan er forbedret gennem øget samhandel, men er stadig belastet af Taiwans tidligere ønske om løsrivelse. Den nuværende taiwanesiske politik er, at Taiwan kun erklærer selvstændighed, såfremt landet bliver angrebet af fastlandet. Kinas militær har både konventionelle- og kernefysiske kapaciteter, men materiellet betragtes som umoderne. Kina har ambitioner om, at modernisere forsvaret for at spille en større rolle i nærområdet. Kinas sikkerhedspolitiske situation anses som stabil, men der findes dog potentiale til destabilitet. Dette begrundes i, at udviklingen af de interne anliggender tenderer imod solide fremskridt. De eksterne forhold anses som forholdsvis stabiliserende, selvom der eksisterer visse rivaliseringer i magtforholdene. Kinas forhold til Taiwan anses også som stabil, da militær indgriben er mindre sandsynlig og landene udvikler positive økonomiske relationer. Dog bidrager konflikten vedrørende det amerikanske missilforsvar militært set til destabilitet. Det vurderes, at Kina i fremtiden vil følge tendensen mod fortsat økonomisk fremgang, som vil anspore til en øget demokratisering og åbning mod omverdenen. 4

5 1. INDLEDNING 1.1. Opgave Strategisk områdestudie Kina er behandlet ud fra følgende problemformulering: På baggrund af en redegørelse for Kinas strategiske kapacitet gennemføres dels en analyse af landets sikkerhedspolitiske situation, dels en vurdering af Kinas fremtidige sikkerhedspolitiske muligheder Opgavediskussion og metode Det traditionelle sikkerhedsbegreb tager normalt sit udgangspunkt i de indre eller ydre trusler mod en stat, hvor truslerne hovedsageligt er af militær karakter. Det såkaldte brede sikkerhedsbegreb karakteriseres ved, at sådanne trusler kan tage en anden form end den militære. For et land som Kina, der dels har igangsat store interne omstruktureringer og dels i nyere tid ikke har været udsat for væsentlige militære trusler mod landets sikkerhed, er det opportunt at anvende det brede sikkerhedsbegreb. Det er endvidere hensigtsmæssigt at omdefinere indre/ydre trusler til interne/eksterne påvirkninger, således at det militære islæt nedtones. Dette studie tager således sit afsæt i det brede sikkerhedsbegreb, hvor der ud over de traditionelle militære forhold også inddrages f.eks. sociologiske, økonomiske og politiske påvirkninger. Studien er opdelt i en redegørelse, analyse og vurdering 1. Studiens redegørelse vil behandle Kinas strategiske kapacitet ud fra nedenstående 8 faktorer, hvor de 6 første faktorer overordnet kan betragtes som fysiske og menneskeskabte størrelser, der omhandler de ressourcer, Kina råder over. Den indenrigsog udenrigspolitiske faktor rummer årsagerne til prioritering af ressourcerne. Den historiske faktor Den fysisk-geografiske faktor Den kommunikationsmæssige faktor Den sociologiske faktor Den økonomisk-videnskabelige faktor Den militære faktor Den indenrigspolitiske faktor Den udenrigspolitiske faktor Studiens forfattere har i opgaven valgt at fokusere på områderne interne- og eksterne anliggender, militære kapacitet og Kinas forhold til Taiwan. Årsagen til denne prioritering er, at det er vanskeligt at bygge en analyse på hver enkelt faktor, fordi nogle faktorer er sammenvævede og andre er mere gennemgående. Fokusområderne vurderes at indeholde de væsentligste problemer og konfliktpotentialer, forstået på den måde, at konfliktpotentialerne påvirker Kinas sikkerhedspolitiske situation direkte. Denne prioritering af de 4 fokusområder afspejler sig dels i omfanget af beskrivelsen af redegørelsens enkelte faktorer og dels i vinklingen af faktorerne. Tyngden er lagt på den indenrigs- og udenrigspolitiske faktor underbygget af den sociologiske -, økonomisk-videnskabelige og militære faktor. De øvrige faktorer er ikke vægtet i samme grad. 1 Se grafisk fremstilling i TILLÆG B 5

6 Men det er alligevel nødvendigt i redegørelsen at medtage mere faktuelle omlysninger for at skabe et mere generelt overblik over Kina. Således er den historiske faktor vigtig for at skabe perspektiv i studien. Den historiske udvikling er en gennemgående faktor, som danner baggrund for forståelse af politiske reformer, forholdet til Taiwan og intern magtspil. Hovedvægten er her lagt på den nyere historie fra oprettelsen af den Kinesiske Folkerepublik i 1949 til Jiang Zemins magtovertagelse i Den fysisk-geografiske faktor giver et billede af Kinas geopolitiske muligheder, som henføres til militær kapacitet samt eksterne anliggender. Den kommunikationsmæssige faktor er nødvendig i behandlingen af interne anliggender. Internettet er her brugt som eksempel på statens kontrol og censur af medierne vel vidende, at også de trykte medier har betydning i den retning. Den sociologiske faktor identificerer overvejende de religiøse- og etniske konflikter, samt de store forskelle i levestandard, som påvirker de interne anliggender. Den økonomiske faktor beskriver Kinas økonomiske udvikling i bred forstand og statsmagtens ageren i den henseende. Denne faktor er derfor gennemgående i alle fire fokusområder. Sort økonomi og korruption har som i andre lande - en vis betydning for den kinesiske økonomi, men berøres ikke særskilt. Militært set fokuseres overordnet på de konventionelle- og kernefysiske kapaciteter og evnen til at anvende militæret som et sikkerhedspolitisk redskab udadtil. Militærets muligheder for indgriben internt i landet og militæret anvendt som politimyndighed berøres ikke nærmere. Indenrigspolitisk er vægten lagt på sammenhængen mellem Kommunistpartiet og regeringen, samt de magtkampe, der udspiller sig mellem de to fløje i partiet. Der findes en kort omtale af de vigtigste reformer, samt de indenrigspolitiske konflikter - hovedsageligt hidhørende fra den sociologiske faktor - som staten slås med. Selvom interne problemer i visse provinser lokalt set er et stort problem behandles disse ikke særskilt, da antallet af berørte personer kun udgør en forsvindende lille procentdel af den samlede befolkning. Menneskerettigheder behandles her, selvom området har både interne og eksterne perspektiver. Selvom Kina betragter Taiwan som en provins og derfor rettelig burde behandles under indenrigspolitik, har forfatterne valgt at se Taiwan i et udenrigspolitisk perspektiv. Dette skyldes, at Taiwan har en selvstændig statslig administration, samt at problematikken indblander eksterne aktører. Kinas forhold til Taiwan behandles som et særskilt fokusområde. Kinas udenrigspolitiske situation belyses via en beskrivelse af Kinas forhold til en række udvalgte eksterne aktører, samt en kort sammenfatning af Kinas officielle udenrigspolitik, som anses relevant i forhold til de udvalgte aktører. Der fokuseres kun på stater, som menes at have relevans i forhold til Kinas udvikling som potentiel supermagt. Faktoren bidrager til analysen af såvel militær kapacitet som eksterne anliggender. Redegørelsens 8 faktorer danner baggrund for den efterfølgende analyse, hvor ovennævnte 4 fokusområder træder i karakter. Kernen i analysen er at diskutere og påvise tendenser for Kinas virke og føromtalte konfliktpotentialers udviklingsmuligheder. Der lægges her vægt på, om tendenserne er stabiliserende eller destabiliserende på Kinas sikkerhedspolitiske situation. Der afsluttes med en sammenfattende konklusion af Kinas sikkerhedspolitiske situation. For de interne anliggenders vedkommende er det interessant at analysere magtapparatets evner til at gennemføre markedsorienterede- og demokratiske reformer, samtidigt med, at man opretholder en stærk statslig kontrol. Den politiske kurs, der udstikkes i forbindelse med et ledelsesmæssigt generationsskifte i 2002 kan muligvis blive afgørende for reformernes tempo og Kinas ageren eksternt. Dette leder 6

7 til spørgsmålet om Kina - qua sin faktiske størrelse og sit økonomiske potentiale dels vil få en større betydning i det globale magtspil og dels besidder evnerne til at ændre verdensordnen. F.eks. i form af militære magtmidler eller latente trusler om at udøve militær magt. Det er her interessant at undersøge, om Kina har tilstrækkelig militær kapacitet til at opnå væsentlig indflydelse og om USA, som er en væsentlig regional aktør, vil tillade det. Netop USA's interesser i Taiwan problematiserer Kinas ønsker om Kina - ét land, men øget økonomisk samhandel kan muligvis være løsningen på Taiwans fremtid. På baggrund af analysens konklusioner vil der efterfølgende blive givet en vurdering af Kinas fremtidige udviklingsmuligheder på kort (0-5 år), mellemlang (5-10 år) og lang sigt (mere end 10 år). Årsagen til valget af netop disse perioder er, at Kina benytter sig af såkaldte planperioder af 5 års varighed stammende fra planøkonomiens tankegang. Således er kort sigt én planperiode, mellemlang sigt to planperioder og lang sigt mere end to planperioder. Hvor analysen påpeger tendenser indenfor sikkerhedspolitikken, vil vurderingen tage udgangspunkt i to scenarier, der betragtes som udviklingsmæssige yderpunkter. Der tages udgangspunkt i en vestlig tolkning af en positiv eller negativ udvikling. Målet er her at beskrive et best case scenario og et worst case scenario. Forfatterne erkender, at der vil kunne være et utal af udviklingsmuligheder mellem de to scenarier. Endvidere vil scenarierne have karakter af mere generelle betragtninger, snarere end en egentlig konkretisering af fremtidige hændelser. 7

8 2. REDEGØRELSE 2.1. Den historiske faktor Quing-dynastiets fall I 1911 kollapser det føydale keiserimperium og Den Kinesiske republikk blir etablert. I republikken tar to motstridende retninger form. Regjeringspartiet, Kuomintang (KMT), blir ledet av Chiang Kai-shek. Den andre retningen blir ledet av Mao Zedong (Mao) og er forløperen til Kinas kommunistiske parti. Kina preges av borgerkrig fram til Revolusjonen 1949 I 1949 flykter KMT til nåværende Taiwan, og etablerer eksilregjering. Denne får i stor grad vestlige lands støtte, og tar fast plass i FNs sikkerhetsråd som Kina. På det kinesiske fastland erklærer Mao at Kina har reist seg, og den Kinesiske Folkerepublikk blir utropt. All privat eiendomsrett blir avskaffet. Jordbruk og industri blir gjort statlig etter sovjetisk kooperativ-tankegang. Intellektuelle kommer på banen med massiv kritikk av systemet. Disse blir beskyldt for å løpe kapitalismens ærend og blir forfulgt. Det store sprang Kommunistpartiet deles i 2 fløyer. De Røde og Ekspertene. De Røde er ideologisk orientert og ledes av Mao. Ekspertene er økonomisk orientert og ledes av Deng Xiaoping (Deng). Mao innfører en reform, hvor kooperativ-enhetene avskaffes og folkekommuner med kollektiv eiendomrett innføres. Reformen blir en fiasko, Mao må gå og Deng overtar. Kulturrevolusjonen i 1966 I 1966 kommer Mao tilbake. Partiledelsen blir renset for eksperter. Deng blir forvist til landsbygda. Kulturrevolusjonen innebærer proteksjonisme, avstandtagen fra det gamle, samt persondyrkelse av Mao. Kina preges i denne tiden av årelangt kaos og anarki som ingen får kontroll over før Mao dør i Deng Xiaopings reformpolitikk Deng utnytter maktvakuumet etter Maos død. Revolusjonære massekampanjer blir erstattet av moderniseringskampanjer. Utenrikspolitisk åpner Kina seg mot verden og økonomien bliver påbegynt liberalisert. Folkerepublikken Kina overtar i 1971 den faste plassen i FNs sikkerhetsråd. Opptøyer på den Himmelske freds plass I 1989 oppstår det opptøyer på Den Himmelske freds plass i Bejing. Opptil 1 million mennesker samler seg for å protestere mot den økende korrupsjonen. Ledelsen setter inn militære styrker for å slå opptøyene ned. Kina fordømmes av flere land. Hendelsen fører til at den konservative fløy i Kommunistpartiet får dominans og de politiske reformene blir dempet. Videre blir de utenrikspolitiske forbindelser mer isolasjonspreget. Den nærmeste historie Jiang Zemin kommer etterhvert til makten i 1997, og de politiske reformene blir videreført. 8

9 2.2. Den fysisk-geografiske faktor Kina ligger i Central Asien og har et areal på km 2. Arealmæssigt er landet tilnærmelsesvis samme størrelse som USA. Kina grænser op imod følgende lande: Vietnam, Laos, Burma (Myanmar), Indien, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Kasakhstan, Mongoliet, Rusland og Nordkorea. Kinas hovedstad er Beijing. Taiwan ligger ca. 200 km fra Kinas østkyst. Kina har ca km kystlinie mod øst, som giver adgang til det Sydkinesiske hav. Terrænet skifter fra lavland og bakker i den østlige del af landet til ørken, højslette og bjerge i vest. Klimaet skifter fra tropisk i den sydlige del til subarktisk i nord, men størstedelen af landet har dog et tempereret klima Den kommunikationsmæssige faktor Antallet af biler i Kina er voksende. I de større byer er vejnettet veludbygget. På landet er vejene af ringe standard. Det forgrenede flod- og kanalsystem er sammen med jernbanenettet af stor vigtighed for godstransporten. Der er fri adgang til havet via mange store havne. Der findes et veludbygget rutenet for indenrigsflyvningen. Kina har gennem en årrække afsat store ressourcer til opbygning af infrastrukturen, men denne udvikling er primært koncentreret omkring de større byer og forbindelserne mellem dem. Telefon- og internetsystemerne er under hastig udbygning. Der er ca. 100 mio. telefonabonnenter og ca. 17 mio. internetbrugere. Myndighederne forsøger at kontrollere og censurere kinesernes brug af internettet, herunder især politisk materiale Den sociologiske faktor Befolkningen Kinas befolkning udgør ca mia., hvilket er over en femtedel af jordens befolkning. Befolkningstilvæksten er ca. 1 % om året, som svarer til ca. 1 mio. flere kinesere hvert måned. Indførelsen af en etbarnspolitik forsøger at begrænse tilvæksten. Hovedparten af befolkningen, hvoraf tre fjerdedele bor på landet, bor i det østlige Kina. 55 mindretalsgrupperinger (ca. 90 mio. mennesker) bor hovedsageligt i grænseområderne mod syd og vest. Religiøse og etniske grupperinger Egentlig religiøs trosbekendelse, således som det kendes fra f.eks. kristne og muslimer, eksisterer i Kina kun for et par procents tilfælde. Konfucianismen og daoismen, som er et sæt af etiske leveregler, er kinesernes traditionelle trosretning. Efter kulturrevolutionens kraftige overgreb på troende, har regeringens holdning siden 1979 været relativ tolerant over for religionsudøvelse. At tolerancen har en grænse er senest demonstreret ved myndighedernes hårde optræden over for Falon Gong, som er en åndelig bevægelse, som efter myndighedernes opfattelse truer statens interesser 3. De etniske mindretal giver ofte regeringen store problemer. Kravene fra mindretallene er øget uafhængighed og mindre kinesisk indflydelse og dominans i deres områder. Disse 2 Current History, September Kjeld Erik Brødsgaard, Spillet om Kina, Mellemfolkeligt Samvirke. 9

10 selvstændigheds bestræbelser er tydeligst i Tibet og Xinjiang. Taiwan opfattes af Kina blot som en oprørsk provins 4. Sociale forhold - Levestandard - Uddannelse Der findes ikke noget samlet socialt system. Kun blandt de statsansatte findes et pensionssystem. For de øvrige kinesere varierer vilkårene markant fra region til region og fra virksomhed til virksomhed. Syge og fattige kan få hjælp, mens gamle fortsat er afhængige af familien. AIDS er et stigende problem. Hungersnød er i visse egne af Kina et ikke ukendt fænomen. Der er 9 års skolepligt. Grundskolen efterfølges af fagskoler, videregående uddannelser og voksenuddannelser. Især i landdistrikterne er det ikke alle børn, der kommer i skole. Flere af lederne fra oprøret i 1989 ved Den Himmelske Freds Plads havde sit udspring fra Beida universitetet i Beijing. Af den grund er reglerne for optagelse på videregående uddannelser siden ændret, således at studerende forinden skal gennemføre en militær- og politisk indoktrinering Den økonomisk-videnskabelige faktor Bakgrunn Kina forvalter sin økonomi etter prinsippet sosialisme med kinesisk særpreg, dvs en kombinasjon av statskontroll og markedstilpassing. Kina driver videre etter planøkonomiske prinsipper. Inneværende planperiode søker å utjevne forskjellen mellom kystregionene og de indre regioner. Når det gjelder bruttonasjonalprodukt (BNP) er Kina 7. størst i verden. Med hensyn til BNP per innbygger faller Kina ned til en 150. plass. I 1998 var BNP tilsvarende 735$ per innbygger (minus Hong Kong og Macau). I den fattigste provinsen var BNP per innbygger 280$, mens Shanghai hadde 3400$. Hong Kong hadde til sammenligning $ per innbygger. Prisen på arbeidskraft i Kina er således lav. På grunn av Kinas høye innbyggertall vil prisen på arbeidskraft kunne holdes lav i mange år framover 6. I byene er det vanlig med både vaskemaskin og farge-tv i hjemmene, mens det i de fattigste delene av Kina fortsatt bor mennesker i jordhuler. Omlag 50 mill mennesker i Kina er så fattige at de ikke kan spise seg mette hver dag. Imidlertid har reformene redusert denne gruppen med mer enn 210 mill. Vekst I de siste to ti-årene har eksport i gjennomsnitt steget med 15% og importen med 13% årlig. Dette er eksempelvis høyere økonomisk vekst enn hva Japan hadde på sitt beste. Veksten skyldes i stor grad en innhenting av en forpurret normalutvikling. Mens den økonomiske vekst fram til 1990-tallet var på ca 20% årlig, ligger den nå stabilt på ca 7-8%. Regjeringen ønsker modernisering og high-tech utvikling. Målsettingen er et sterkere innslag av tertiærnæringer som økonomisk fundament. Reformene fører til et økende antall arbeidsledige, anslagsvis mill årlig. For å kompensere for dette må 4 Adelphi paper 331, The Security Implications of the New Taiwan. 5 Kjeld Erik Brødsgaard, Kina efter Deng, Gyldendal

11 myndighetene skape et tilsvarende antall nye arbeidsplasser. Videre har staten brukt arbeidstakernes pensjons- og trygdeinnbetalinger for å finansiere deler av reformene 7. De private selskapene står i dag for mer enn 1/3 del av Kinas industriproduksjon. For å stimulere til ytterligere verdiskapning er det behov for et aksjemarked for private bedrifter. Kinesiske ledere har betenkeligheter med å etablere et slikt marked på grunn av frykten for å svekke statsbedriftene. Kina har videre et svakt banksystem bygd opp rundt statsøkonomi. Som en direkte konsekvens av dette er bankene tilbakeholdne med finansieringsstøtte til private bedrifter. Kina har siden 1986 søkt medlemskap i World Trade Organisation (WTO). Det ser ut til at Kina oppnår medlemskap nå i november Kina har videre blitt tildelt sommer-ol i 2008, noe som kan bidra til økt investeringsvilje og internasjonalisering av Kinas økonomiske relasjoner. Energi Kull dekker i dag 75% av energibehovet. Kina ønsker å finne andre energikilder dels på grunn av de miljøproblemene som kullkraften representerer, og dels økt energibehov. Kina er derfor i gang med å bygge verdens største vannkraftverk på Yangtze-elven. Selv om Kina er verdens sjette største oljeprodusent, er landet avhengig av import. Kina har en målsetting å bygge opp en oljereserve tilsvarende 1 måneds forbruk. Det er lite som tyder på at denne målsettingen snarlig vil bli innfridd Den militære faktor Kinas forsvar består av såvel konvensjonelle- som kjernefysiske styrker. De væpnede styrker består av 2,5 mill soldater. Den overordnede ledelse ligger i Central Military Commission. Denne ledes av Generalsekretæren i Kommunistpartiet. Forsvarsbudsjettet utgjør i år 2000 ca 20 mrd $, dvs ca 2% av BNP. Konvensjonell kapasitet I alle forsvarsgrener har de konvensjonelle styrkene et stort volum av våpensystemer og kampplattformer som er militær-teknologisk gammeldags. People s Liberation Army (PLA) fordeler seg med 21 Gruppe Armeer i 7 militærdistrikter. PLA er hovedsakelig bygget rundt militærteknologi fra 1950 tallet. People s Liberation Army Navy (PLAN) fordeler seg på 3 flåter. Hver i sær har et imponerende antall fartøyer, men teknologien er gammeldags med begrensede kapasiteter. PLAN har hovedsakelig kapasitet til å operere i kystnære farvann. Det er tegn som tyder på at Kina moderniserer sine flåtestyrker, bla gjennom anskaffelse av hangarskip. Dette vil tidligst kunne skje i People s Liberation Army Air Force (PLAAF) har i likhet med PLA og PLAN et betydelig antall teknologisk gammeldagse plattformer. Det er tegn som tyder på at Kina moderniserer sine luftstyrker, bla gjennom kjøp av 1-4 stk. AWAC-fly og fly med lufttankekapasitet China s Military Capabilities, Institute for Defense and Disarmament Studies, June

12 Kinas amfibiske kapasitet er begrenset. Tonnasjen er så liten at strategisk overfall ikke er sannsynlig 9. Kina er i ferd med å modernisere sine konvensjonelle kapasiteter. Som et ledd i moderniseringen er det ventet at eldre generasjoner blir utfaset og at volumet på de væpnede styrker derigjennom reduseres. Det er på luft og sjøsiden tegn som tyder på at Kina er i ferd med å skaffe seg kapasiteter som kan forbedre evnen til å håndtere moderne konflikter. Kjernefysiske kapasitet Kina har ca 400 kjernefysiske stridshoder av såvel interkontinental, regional som taktisk type. Det arbeides med å gi det enkelte missil flerstridshode kapasitet. De interkontinentale missilene er stasjonære og har rekkevidde over hele Asia, Europa og det meste av USA. Når det gjelder mobile landbaserte regionale missiler med rekkevidde i hele Asia, truer disse bla USAs baser i Sør-Korea og Japan. Kina har også regionale missiler på atom-ubåter. Kina er videre i full gang med å planlegge en modernisering av inntil 6 nye strategiske atom-ubåter som vil ha rekkevidde i Asia, Europa og Nord-Amerika Den indenrigspolitiske faktor Regering og administration Statsmagtens øverste organ er Den Nationale Folkekongres med ca medlemmer, der vælges hvert fjerde år. Folkekongressen er den lovgivende magt, men mødes i realiteten kun én gang om året. Mellem møderne fungerer Folkekongressens Stående Komite, som den reelle lovgivende magt. Folkekongressen udpeger Statsrådet, der fungerer som Kinas regering og udøvende magt. Statsrådet ledes af ministerpræsidenten (Zhu Rongji). Folkekongressen vælger desuden Præsidenten (Jiang Zemin). Præsidentposten har tidligere været en symbolsk post, men har i de seneste årtier haft stigende indflydelse. Den dømmende magt ligger formelt hos domstolene. Der mangler - efter vestlig fortolkning - dels en forfatningsdomstol og dels uafhængige domstole 10. Umiddelbart under den centrale magt finder man provinsniveauet med 30 provinser. Under provinserne findes der ca amter, som yderligere er inddelt i enheder, der bedst kan sammenlignes med den danske kommunestruktur. Valgmetoden på underliggende niveauer er direkte, men det er Kommunistpartiet, der udarbejder kandidatlisterne. Både provins- og amtsniveauet har fuldt udviklede regeringsorganer, der afspejler det centrale system. Partiet og persongalleriet I praksis er Kina en etpartistat, selvom der findes små partier uden egentlig indflydelse. Magtorganet i Kommunistpartiet er Politbureauet, som normalt består af medlemmer. Der er i den grad personsammenfald mellem regeringsapparatet og partiposterne. Kommunistpartiets generalsekretær er således Jiang Zemin og også Zhu Rongji er medlem af politbureauet. 9 The Chinese Armed Forces in the 21th Century, Strategic Studies Institute, December Kjeld Erik Brødsgaard, Kina efter Deng, Gyldendal. 12

13 I partiet er der interne magtkampe mellem venstrefløjen, som ønsker Kina tilbage til de gammelkendte kommunistiske idealer og højrefløjen, som har en mere liberal tænkning i tråd med den afdøde leder Deng's økonomiske reformer. Den kommende 16. partikongres i 2002 ventes at sætte et generationsskifte i gang med udskiftninger på de vigtigste topposter i partiet og - under den efterfølgende nationale folkekongres - også i statens ledelse. Jiang Zemin menes at stå for en mild form for nationalistisk holdning, hvor folket skal være tro mod marxismen og partiet. Han betragtes som kompromissøgende og en vejrhane, der ikke har nogen selvstændig profil, men orienterer sig efter, hvilken vej vinden blæser. Zhu Rongji er kendt som en af de mest reformivrige kinesiske ledere og bliver ofte sammenlignet med Sovjetunionens tidligere leder Gorbatjov. Han er varm fortaler for markedsøkonomiske reformer. Hu Jintao er en af de yngste medlemmer i politbureauet og betragtes som et vidunderbarn i kinesisk politik. Han har en markedsorienteret opfattelse med baggrund som partileder i Tibet. Ud over ovennævnte fremtrædende personer findes der i politbureauet den såkaldte gamle garde, som er en samling af ældre ideologer, admiraler og generaler 11. Nationale interesser og reformpolitikken I Forfatningen slås det fast, at Kina er en socialistisk stat, hvor alt magt ligger hos folket. Kina har i de sidste årtier gradvis udviklet sig fra at være en totalitær kommunistisk stat i retning af en mere åben markedsøkonomi med større økonomisk og social frihed for den enkelte borger. Reformpolitikken har hovedsageligt haft et økonomisk sigte. Derudover er der gennemført en række politiske reformer, hvoraf de vigtigste er decentraliserings- og arbejdsmarkedsreformen. En stor del af den økonomiske magt er decentraliseret til provinsstyret og virksomhederne. Eksempelvis skatteområdet og virksomhedernes ret til at skabe egen profit. Tidligere var det det centrale planlægningsbureaukrati, som ned til mindste detalje bestemte skattens størrelse og hvad og til hvilken pris virksomhederne skulle producere. Arbejdsmarkedsreformerne har taget sigte på at ændre det gamle system i industrisektoren med livstidsansættelser med samme løn uanset kompetence og ansvarsniveau, til et mere vestligt system med større jobmobilitet og løn efter fortjeneste. Indenrigspolitiske udfordringer I takt med den større økonomiske frihed begynder folket at stille krav om øget demokratisk og åndelig frihed. Men myndighederne benytter sig af sin forfatningsmæssige ret til gribe ind over for sabotage mod det socialistiske system 12. Eksempler herpå er studenteroprøret i 1989, oprøret i Tibet og senest Falon Gong bevægelsen, hvor myndighederne griber ind med lange fængselsstraffe til dissidenterne. Xinjiang er præget af sporadiske terrorangreb og uroligheder blandt den muslimske befolkning, som bliver slået hårdt ned af de lokale myndigheder, der ifølge flere rapporter anvender tortur i vid udstrækning 13. De økonomiske reformer har gjort Kina til en af de hurtigst voksende økonomier, men de har også skabt kløfter i samfundet. Forskellen mellem rig og fattig udvikler sig meget 11 Kjeld Erik Brødsgaard, Kina efter Deng, Gyldendal. 12 Kjeld Erik Brødsgaard, Kina efter Deng, Gyldendal. 13 Hatla Thelle, Kina set indefra, Gyldendal uddannelse. 13

Det transatlantiske forhold

Det transatlantiske forhold Forsvarsakademiet VUT II 2002/2003 Specialegruppe 10 KN G. Kingo KN C. M. Møller KL J. Holm Det transatlantiske forhold We have our best chance since the rise of the nation-state in the 17th century to

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

Efter den kolde krig: To lange krige. Amerikanske forsvarsvisioner ifølge Quadrennial Defense review 2006.

Efter den kolde krig: To lange krige. Amerikanske forsvarsvisioner ifølge Quadrennial Defense review 2006. Efter den kolde krig: To lange krige. Amerikanske forsvarsvisioner ifølge Quadrennial Defense review 2006. af Bertel Heurlin, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Working Paper Fakultet

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik:

Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik: C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Nye prioriteter i amerikansk udenrigspolitik: Stillehavet og diskussionen om USA s strategiske mål Mads Fuglede

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand?

Er Tyrkiet en del af Europa. - i kulturel og religiøs forstand? Er Tyrkiet en del af Europa - i kulturel og religiøs forstand? Skrevet af Ewelina Szyburska Solgaard & Anders Højberg Kamp Vejleder: Hans-Åke Persson December 2011 1 Resume Projektet undersøger og forholder

Læs mere

NATOnytnyt NATO. Kampen mod nye sikkerhedstrusler. Interview med Ted Whiteside. Den Kolde Krigs alliancer i nyt lys DECEMBER - FEBRUAR

NATOnytnyt NATO. Kampen mod nye sikkerhedstrusler. Interview med Ted Whiteside. Den Kolde Krigs alliancer i nyt lys DECEMBER - FEBRUAR VINTER 2001/2002 NATO NATOnytnyt Kampen mod nye sikkerhedstrusler DECEMBER - FEBRUAR Interview med Ted Whiteside side 22-23 Den Kolde Krigs alliancer i nyt lys side 31-33 NATO nyt indhold Udgives under

Læs mere

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten?

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Henrik Jedig Jørgensen Henrik Ø. Breitenbauch Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Oktober 2008 Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten? Dansk Institut for Militære Studier Oktober 2008 Abstract Denne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg

Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland. Rikke Berg Kommunale styreformer - erfaringer fra ind- og udland Rikke Berg Politologiske Skrifter Nr. 5/2004 Forord Denne rapport er udarbejdet på baggrund af henholdsvis to konferencer og en engelsk antologi omhandlende

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

Den Kolde Krigs anlæg

Den Kolde Krigs anlæg Den Kolde Krigs anlæg Af Peer Henrik Hansen, Thomas Tram Pedersen og Morten Stenak Kulturstyrelsen 2013 0 Baggrund... 2 1. Indledning... 4 2. Den Kolde Krigs anlæg i litteraturen... 5 3. Omstilling til

Læs mere

Hvad gør vi ved terrorisme?

Hvad gør vi ved terrorisme? Hvad gør vi ved terrorisme? Effektiv indsats mod terrorisme En kritisk analyse af EU's indsats Quaker Coucil for European Affairs 2007 Fredsforlaget Der fører ingen vej til fred på sikkerhedens rute, for

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

Målgruppen der forsvandt

Målgruppen der forsvandt Målgruppen der forsvandt En analyse af handicapområdets position i dansk beskæftigelsespolitik og betingelserne for, at ledige med handicap kan komme i ordinær beskæftigelse Maleri: Suzanne Baadsgaard

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere