Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 3 Forord et museumshistorisk år 5 Den Antikvariske Afdeling 6 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter 15 Publikationer og foredrag 16 Kurser, konferencedeltagelse, efteruddannelse 18 Personale 19 Regnskabsoversigt 2

2 Forord Kvalitet, det er tidens mantra. Den lille nation Danmark lever af kvalitet - inden for viden, design, omgangen med hinanden. Vi skal give vores partner og børn kvalitetstid, og inden for den offentlige virksomhed i forhold til unge og gamle skal omsorgen være af høj kvalitet. Vi forventer alle, at sygehusvæsenet leverer høj kvalitet, selvom avisoverskrifter hævder, at der er plads til forbedringer på dette såvel som på andre områder. Lille Danmark er unik, når det drejer sig om kvalitet, det siger vores selvforståelse os. Og det er slet ikke et ringe udgangspunkt for selvforståelsen og identiteten. De kulturhistoriske museer er fundamentalt nødvendige i forståelsen af vores kulturelle og særegne værdier. Det handler ikke om værdikamp i forhold til andre kulturer, men om viden om egen kultur. Og de kulturhistoriske museer er krumtappen i udforskningen og formidlingen af vores kultur. Ingen andre institutioner yder såvel kulturel forskning som formidling af denne forskning til lægmand. Det er en meget stor spændvidde, som ikke genfindes hos hverken universiteter eller kommercielle underholdnings- og turistvirksomheder med levendegørelse af historiske enkeltelementer. De kulturhistoriske museer giver sammenhæng og viden, og det bør i langt højere grad bruges af såvel enkeltpersoner som af samfundet som helhed. Men det er en meget stor og ofte politisk upåagtet opgave, som de kulturhistoriske museer forsøger at løse. Det er en stor opgave, som kræver store kulturhistoriske museer og solid økonomi, og derfor har kommunalreformen givet anledning til en række museumsfusioner. Det er tankevækkende, at det er de arkæologiske, kulturhistoriske museer, som fusionerer. Der har ikke fundet fusioner sted mellem kunstmuseer i forbindelse med kommunalreformen. De arkæologiske kulturhistoriske museer er kravs-, økonomisk og arbejdsmæssigt hårdt belastede, og de små museer vil ikke kunne stå distancen. Så har et museum ambitioner og ønsker om at gøre en kvalitativ forskel, så er en fusion et gode. Sydvestjyske Museer er resultatet af en god og fornuftig fusion. Vi vil gøre en forskel, og vi ønsker at levere kvalitet på alle områder. Sydvestjyske Museer er Sydvestjyllands og Vadehavsegnens bedste bud på en kvalitativ leverandør af kulturhistorisk viden, værdi og identitet. Med venlig hilsen Ulla Mejdahl Direktør 3

3 et museumshistorisk år 4 Den 1. januar 2008 fusionerede Den antikvariske Samling i Ribe, landets ældste provinsmuseum fra 1855, og Esbjerg Museum, som kun har 67 år på bagen, i Sydvestjyske Museer. Netop denne fusion er blevet fulgt med spænding fra museumskredse i hele landet - ville det virkelig lykkes at forene netop disse to kulturhistoriske museer beliggende i to vidt forskellige byer: landets yngste storby, Esbjerg, præget af off shore- og havneaktiviteter, produktionsvirksomheder og arbejderkultur og landets ældste by, Ribe, med stolte, borgerskabstraditioner og stærk identitetsfølelse. En succesfuld fusion af disse to museer kan bane vejen for adskillige flere museumsfusioner i hele landet. En fælles identitet Logoet er betydende for at skabe en fælles identitet internt og et samlet udtryk overfor omverdenen, og derfor var skabelsen af et nyt logo for Sydvestjyske Museer en af de første opgaver, som blev løst. Rammerne for logoet var allerede fastlagt i fusionsaftalen mellem Den antikvariske Samling og Esbjerg Museum: Seglstampen fra Ribe samt skrifttypen fra Esbjerg Museum skulle indgå. To firmaer gav bud på et nyt logo, og Rosendahls forslag blev valgt af en enig bestyrelse. Sydvestjydske museers logo Fælles IT-system, kabler og børnesygdomme Museet har medarbejdere og bygninger spredt over geografisk store afstande og for at sikre den interne kommunikation fik etableringen af et nyt IT-system i Ribe meget høj prioritet. Medarbejdere i Esbjerg var allerede koblet op på Esbjerg Kommunes interne netværk, og Esbjerg Kommune indgik i et godt samarbejde med museet om også at koble alle medarbejdere i Ribe op på kommunens netværk. Kommunen foretog al udendørs kabling, mens museet sørgede for nyt IT-udstyr til medarbejderne i Ribe samt indendørs kabling. Kommunens støtte i forbindelse med etableringen af det fælles IT-system har været uvurderlig, og ligeså har alle medarbejdernes overbærenhed og tålmodighed i forhold til de opstartsproblemer og børnesygdomme, som uvægerligt følger en så stor IT-omlægning. Fra to til eet økonomisystem Samkøring af økonomisystemer har været en stor udfordring, og først med afslutningen af årsregnskab 2008 og opstarten af den nye regnskabsår 2009 er samkøringen af økonomisystemerne i et fælles system endeligt på plads. Der har været trukket store veksler på museets administrations- og regnskabsmedarbejdere gennem hele året, men nu er der udsigt til, at økonomien og økonomistyringen kommer ind i en mere daglig gænge. Sydvestjyske Museer - en helhed Mens det for omverdenen, museets brugere, borgere i Ribe og Esbjerg, kan være svært at vænne sig til - og måske også til fulde at acceptere - fusionen mellem Den antikvariske Samling og Esbjerg Museum i Sydvestjyske Museer, så er det gået yderst tilfredsstillende internt. Medarbejderne er gået positivt og konstruktivt ind i fusionsprocessen og har accepteret og inddraget hinanden som nye kolleger på en omsorgsfuld og god måde. Der har været afholdt personaledage, hvor der blandt andet er arbejdet med visioner for det nye museum, og der har været arrangeret forskellige sociale sammenkomster. Sidst på året, hvor alle medarbejdere kendte hinanden bedre, blev der foretaget valg af sikkerhedsrepræsentanter for henholdsvis Den Antikvariske Afdeling og for Den Museologiske Afdeling/Administrationen. Der er nedsat et MED-udvalg bestående af sikkerhedsorganisationen, AC ernes tillidsrepræsentant og en medarbejderrepræsentant for HK-gruppen. I november blev der af Esbjerg Kommune foretaget en trivselsundersøgelse, der viste, at medarbejderne generelt, på trods af den bølgegang en fusion giver, trives ganske godt og overordnet ser positivt på fusionen og de nye arbejdsforhold, om end enkelte medarbejdere gerne så en hurtigere lønudligning mellem ansatte i sammenlignelige stillinger. Næste skridt på fusionens landevej En fusion tager tid og arbejdet fortsætter i 2009, hvor der blandt andet skal udarbejdes nye hjemmesider, etableres fælles telefonanlæg, findes løsninger på manglende kontorfaciliteter, implementeres nyt administrativt arkivsystem og udvikles et fælles brugbart genstandsregistreringssystem. Der skal arbejdes på en fortsat harmonisering af personalets løn- og ansættelsesvilkår og udarbejdes værdigrundlag, APV samt personalepolitikker og -retningslinjer. Der skal endvidere udarbejdes en 5-års formidlingsplan, forskningsplan, bevaringsplan samt indsamlingspolitik, og der skal udarbejdes en lovpligtig 4-års arbejdsplan til Kulturarvsstyrelsen. Dertil

4 Den Antikvariske Afdeling kommer alle de daglige opgaver med udgravninger, undersøgelser, formidling, forskning, samlingspleje og administration. Det giver en travl hverdag for alle medarbejdere, men det er også en spændende og positiv oplevelse at skabe et nyt museum fra grunden. Den Antikvariske Afdeling Idet den nye afdelingsleder for Den Antikvariske Afdeling først blev ansat 15. december 2008, har afdelingens funktioner i det store og hele i 2008 fortsat, som de plejede på de to tidligere institutioner. Der er naturligvis overordnet taget hul på en hel del af de fremadrettede arbejdsopgaver, men det vil der først for alvor blive arbejdet med i det nye år. Der ligger store og spændende udfordringer foran os for at få alle funktioner til at fungere optimalt som en enhed. Potentialet er der imidlertid, da alle medarbejdere med stor flid og entusiasme står parat til at gå i gang. Nogle af de første, væsentlige opgaver bliver at få etableret fælles procedurer for byggesagsbehandling, få igangsat et fremtidig digitalt registreringsprojekt, færdiggøre overførslerne af samlingerne samt at få igangsat et kontorbyggeri, så der kan skabes ordentlige kontor- og arbejdsforhold for medarbejderne ved Den Antikvariske Afdeling. Sikring af Sydvestjyske Museer - en uundværlig aktør indenfor kulturarv, viden, læring og turisme Ofte forventes rationaliseringsgevinster i forbindelse med fusioner. I forbindelse med Sydvestjyske Museer er rationaliseringsgevinsten ikke af økonomisk art. Tværtimod er museets driftsøkonomi ikke god, og mange opgaver især i forbindelse med den udadvendte formidling, undervisning, udstillinger, PR og markedsføring m.v. kan ikke løses inden for de givne rammer. Det betyder, at museet befinder sig i toppen af en negativ spiral, hvor der ikke er midler til at iværksætte og gennemføre den udadvendte formidling, og derved mister museets synlighed og publikum med en yderligere økonomisk nedgang til følge. I er det en højtprioriteret opgave for museets ledelse og bestyrelse at sikre en mere stabil og realistisk driftsøkonomi, så aktivitetsniveauet ikke går yderligere ned, men at Sydvestjyske Museer, som kommunens og Sydvestjyllands største kulturhistoriske museum, sikres den centrale position i dansk museumsverden, som det kulturhistoriske museum i landets femtestørste kommune bør have. Sydvestjyske Museer er en central virksomhed i forhold til markedsføringen af - og turismen i Esbjerg Kommune, og det er af vital betydning for såvel museet som for kommunen og for virksomheder, der lever af turismen, at Sydvestjyske Museer sikres et grundlag, der fremmer den udadrettede formidlingsaktivitet - det er os, der bevarer, levendegør og fortæller såvel borgerne som turisterne om områdets levende og rige kulturhistorie. Samarbejde med planmyndighederne I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen har Esbjerg Kommunes og museets medarbejdere i årets løb aftalt at samarbejde, således at også kulturhistoriske hensyn til tidligere kulturhistoriske udpegninger bliver prioriteret i forhold til kommuneplanen. Esbjerg Kommune har arbejdet på højtryk med at udforme en kommuneplan. Sydvestjyske Museer har fået tilsendt det foreløbige arbejde og kommenteret. Museet forventer forsat, at der bliver arbejdet med at bidrage med ideer om bevaringsværdige områder i planen, ligesom plansamarbejdet med de andre kommuner i museets ansvarsområde også skal udbygges og styrkes. Esbjerg Kommunes Byfond Museet deltager i byfondens arbejde og har deltaget i møder og byvandringer i efteråret Byfondens formål er at rådgive om og støtte udvendige renoveringer af bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Kommune samt at præmiere gode eksempler på nybyggeri eller renoveringer. Tilsyn med fredede fortidsminder Sydvestjyske Museer indgik i 2007 en aftale med Kulturarvsstyrelsen om at føre tilsyn med fredede fortidsminder i den nordlige del af Region Syddanmark: Vejle, Vejen, Billund, Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner. Der er sammenlagt ca registrerede fredede fortidsminder, som skal besigtiges i en turnus, der betyder, at det enkelte fortidsminde tilses hvert 5. år. Jellingstenen - et fredet fortidsminde, som museet fører Efter en vag start i 2007, der hovedsagelig skyldes forsinkelse af levering af tilsyn med. teknisk udstyr og det dertil hørende programmel, er det kommet godt i gang i Samtlige fredede fortidsminder i Vejle Kommune er nu blevet tilset. I forbindelse med tilsynet har museet indgået en aftale med Vejle Kommune om også at tilse 100m zonen og vurdere fortidsmindernes plejebehov, hvilket kommunerne er forpligtet til. Ud over det regelmæssige tilsyn skal museet også udføre såkaldt ad hoc -tilsyn, hvilket betyder, at museet på Kulturarvsstyrelsens forlangende fører tilsyn med et be- 5

5 Den Antikvariske Afdeling 6 stemt fortidsminde, oftest fordi Kulturarvsstyrelsen har fået en anmeldelse om, at der er foretaget ulovligheder ved fortidsmindet. Af mere specielle opgaver i den forbindelse blev museet i slutningen af februar sendt ud for at bese 3 bunkerstillinger fra 2. verdenskrig, nemlig komplekset i Hulvejen ved Esbjerg Havn, et forhenværende antiluftskytsbatteri på nordspidsen af Fanø (Flak Fanø Nord) og et tidligere marinebatteri, Fanø Batteri Gneisenau på nordvestkysten af Fanø. Tilsynet skyldtes dog ikke, at nogen havde formastet sig til at grave bunkerne væk, men derimod at Kulturarvsstyrelsen har planer om at frede en række af 2. verdenskrigs kulturspor og derfor ville vide, hvilken tilstand de enkelte anlæg befandt sig i, og hvad der bliver gjort for at formidle dem. Samlingerne Rigsrevisionen har bemærket overfor Kulturarvsstyrelsen, at ikke alle genstandssamlinger er digitaliserede og gjort offentligt tilgængelige på Museernes Samlinger. Derfor har alle museer fået besked på at udarbejde en handleplan for at få gennemført og afsluttet dette arbejde før udgangen af Den antikvariske Samling i Ribe havde stort set hele sin samling elektronisk registreret, men der skal findes en løsning for en eksport af disse data til Museernes Samlinger. Esbjerg Museum har registreret nyere tids sagerne i Kulturarvsstyrelsens system REGIN, der dog ikke er anvendeligt til arkæologiske genstande, og derfor er Esbjerg Museums arkæologiske genstande kun analogt registreret. Omfangsmæssigt ser registreringen ca. således ud: Sydvestjyske Museer har i alt ca museumsager, hvoraf er digitalt registreret i databasen ASRSYS og er digitalt registreret i REGIN. De resterende findes analogt eller skal oprettes ud fra oplysninger i protokollerne fra Esbjerg Museum. Vi har i alt poster indenfor nyere tid, hvoraf er i ASRSYS og i REGIN. De resterende findes analogt i protokollerne fra Esbjerg Museum. Det vurderes, at der i alt er poster indenfor arkæologi, hvoraf er i ASRSYS. Esbjerg Museum s arkæologiske materiale er ikke digitalt registreret men findes i diverse analoge fundlister. Museet har udarbejdet og fremsendt en handleplan, men det vil blive en omfattende opgave, som vil lægge markant beslag på tid og ressourcer i de kommende 3 år. Arbejdet med at tømme de gamle magasiner i Ribe og flytte dem ind i det nye magasin på Ørstedsvej er stadig i gang. Alt hvad der er indkommet til Den antikvariske Samling fra 1855 indtil 1957 er på plads. Under processen fotograferes alle genstande, og billedet knyttes til beskrivelsen i databasen. Forskningens Døgn 25. april deltog museet i Forskningens Døgn på University College Vest (CVU-vest) med et tiltag med titlen: Hvad gravens mørke skjuler. Gravminder og grave fortæller historie, de døde kan tale, hvis man forstår at stille de rigtige spørgsmål og formår at aflæse svarene i materialet fra begravelserne. Derfor er grave et væsentligt forskningsmateriale for museerne, når vi udforsker tidligere tiders samfund og kulturer. Konservator, Elmer Fabech, udgravede med forsigtig omhu en urne, der rummer en person, som døde for cirka 2500 år siden. Sydvestjyske Museer deltog sammen med flere andre af kommunens forskningsinstitutioner og store erhvervsvirksomheder i dette arrangement, der havde forskning som emne. Det er tredje gang, at Forskningens Døgn afholdes i Esbjerg. Tidsrummet fra kl var reserveret kommunens 5. klasser, men over middag var der gratis adgang for alle. Nationalpark Vadehavet Vadehavssekretariatet arrangerede et seminar og en workshop omkring Nationalpark Vadehavet. Sydvestjyske Museer deltog med to tovholdere i det offentlige workshopsmøde, hvor der var oplæg og debatter om kulturinitiativer i Nationalpark Vadehavet. Colloquia Museet påbegyndte i 2008 et nyt tiltag: Colloquia, hvoraf det første, som behandlede smedjer og smedning i middelalderen, blev afholdt i efteråret. Tanken er, at de museumsfaglige medarbejdere tager aktuelle problemstillinger op i disse fora, hvor man inviterer fagkolleger til at fremkomme med de nyeste resultater samt diskutere disse. Ribe 1300 år Planlægningen af fejringen af Ribes 1300-års jubilæum i 2010 er naturligvis påbegyndt, og flere af medarbejderne har i 2008 arbejdet med dette. Undersøgelser Museet har haft en omfattende undersøgelsesaktivitet i 2008, herunder mange arkæologiske forundersøgelser, men også en række, som dels viste sig at blive til større undersøgelser dels nogle, som på forhånd var planlagt at være det, se side 9-13.

6 Den Museologiske Afdeling UDSTILLINGSSTEDER Museet Ribes Vikinger Rådhussamlingen på Det gamle Rådhus i Ribe Esbjerg Museum Esbjerg Vandtårn Østskoven udstillingshus Marbækgårds lade Museets mange gæster, museets mange rum I 2008 var Sydvestjyske Museer i kontakt med godt gæster. Det være sig både indenfor udstillingsstedernes mure og i formidlingsrum uden for udstillingsstederne. Gæsterne var både børn og voksne og især de europæiske nationaliteter var godt repræsenteret. Statistikkerne viser dertil, at mange af de besøgende børn har været i kontakt med museet i forbindelse med undervisning. Museets rundvisninger har ikke alene været for skolebørn og har ikke begrænset sig til udstillingsstedernes fire vægge. Ribe by er blevet formidlet i bymiljøet af museets guider og Ghostwalkere, så ikke mindre end halvdelen af alle besøgende på Museet Ribes Vikinger har i princippet været i kontakt med en af Sydvestjyske Museers formidlere. Der er derfor også i 2008 blevet lagt meget engagement og hjerteblod i at opdatere guiders og Ghostwalkeres viden om Ribe og Ribes historie. Det er en kontinuerlig proces stadig at sikre den høje kvalitet af museets byvandringer og Ghostwalks. Med de gode erfaringer fra Ribe i bagagen, håber Museologisk Afdeling at kunne etablere et lignende byvandringstilbud i Esbjerg, så både danske og udenlandske turister kan få Danmarkshistorien at se i Esbjergs bymiljøer. Plancheudstillingen i Østskoven, Jul på Quedens, Marbækdagen, Forskningens Døgn og foredrag er eksempler på andre formidlingsrum, hvor Sydvestjyske Museer i 2008 mødte mange af sine gæster. Det betaler sig at flytte museets viden til de steder, hvor folk er, og vi har således fået mange positive reaktioner på vores tilstedeværelse. Større formidlingstiltag På trods af de mange ressourcer museumsfusionen har krævet, har museets udstillingssteder været præget af mange aktiviteter. Museet har haft glæde af mange udefrakommende gæsteudstillere og har således kunnet lægge lokaler til både udstillinger produceret af lokale kunstnere og institutioner og til engagerede samleres udstillinger af kulturhistorisk interessante genstande. Særligt skal dog fremhæves tre af museets egenproducerede formidlingstiltag. Et nyt blivende formidlingstiltag I 2008 blev føjet endnu et aktivitetstilbud til rækken af permanente tilbud om historieformidling: Den arkæologiske sandkasse i museumsgården på Museet Ribes Vikinger. Museets håndværkere byggede med stor sans for kreative løsninger en ruin af munkesten, der blev fyldt med faststøbte fund og sand. Og så var det bare at grave løs. Sandkassen blev officielt taget i brug på Historiens Dag 1. juni Hele juli og august var der bemanding på 2 timer hver onsdag, og børn kunne, ved at løse mindre opgaver få et diplom som junior-arkæolog. Sandkassen og de aktiviteter, der er knyttet til den, synliggør det arkæologiske forskningsfelt, som er en af de grundsten, museet hviler på. Og dertil får museet mulighed for at fortælle Danmarkshistorie. Den arkæologiske sandkasse, Museet Ribes Vikinger. Udstillingen MUSEUM - indblik i det skjulte Hvordan viser man, at forskning er en proces? Eller alt det skjulte arbejde, som kulturhistoriske museer skal udføre for at følge museumsloven? Og hvad laver museumsfolk egentlig, når de ikke viser rundt i udstillinger? På Esbjerg Museum åbnede museet vores hemmelige verden for publikum. Vi viste museumsarbejdet fra A til Z - fra udgravninger til nedrivninger - til dokumentation, ide-udvikling af nye projekter - forskning - og meget mere. MUSEUM gav et kig ind bag kulisserne og viste museets rolle som bevarer af kulturarven og medspiller i lokalsamfundet. 7

7 Den Museologiske Afdeling Udstillingen Elsker - elsker ikke Udstillingen på Esbjerg Museum fortæller om valget af partner de sidste 400 år. Valgte man før i tiden sin partner ud fra følelser eller med fornuften? Og hvad gør vi i dag? Gennem tv-interviews med lokale om deres forhold til og valg af partner, via genstande, musik, fotos og bannere gives der forskellige bud på, hvordan valget af partner før og nu er historisk og kulturelt betinget. Elsker-elsker ikke viser kærlighedens kulturhistorie på godt og ondt og lader museets gæster stille spørgsmål til sine egne valg. Markedsføring Udstillinger og aktiviteterne på Esbjerg Museum og Museet Ribes Vikinger er blevet markedsført via Ribe Fælles Markedsføring, annoncering og pressemeddelelser samt løbende pressekontakt. Museets udstillings- og aktivitetstilbud har været omtalt i både lokale og regionale medier. Dertil kommer, at museets faglige viden om rav blev anvendt som en del af det landsdækkende tv-program Hvad er det værd på DR1, og at juleudstillingen på Esbjerg Museum blev omtalt i en artikel i Familiejournalen. Flere af museets udgravninger nåede lokalavisernes spalter. Især er udgravningerne ved Lindegården i Ribe blevet grundigt beskrevet i de lokale medier, ikke Pin-up foto af Line mindst hjulpet på vej af det månedlige nyhedsbrev, som udkom Tausen, udstillingen Elsker - elsker ikke på første gang kort tid efter udgravningen indledtes. Esbjerg Museum Alt i alt har museet oplevet en god pressedækning i 2008, hvor en stor del omtalen har betydet gratis markedsføring lokalt og regionalt samt et øget kendskab til museets arbejdsområde. indhold samtidig skal bruges som udgangspunkt for GPS-skattejagter, GPS-støttede bil- og cykelture og formidling via Google Earth. Museet har foreløbig leveret materiale om Vadehavets havne og ladepladser, sluser, færger, byer, hovedgårde, møller, kirker m.fl. Til undervisningsprojektet MitVadehav.dk, der blev indviet af bl.a. undervisningsminister Bertel Haarder sommeren 2008, bidrager museet med bl.a. opgaver til et emne om arkitektur og byggeskik samt boligens indretning gennem tiden og deltager i et samarbejde om opgaver til bl.a. billedkunst med udgangspunkt i billeder fra Vadehavsområdet. Som en del af Kulturaftalen indgået med Kulturministeriet af Vadehavskommunerne kom arbejdet med etableringen af en historisk netportal for alvor i gang i Der blev etableret forbindelse til det allerede etablerede og veludbyggede Historisk Atlas, og samarbejdet mellem arkiver, biblioteker og museer i Vadehavskommunerne er nu en del af det store projekt, som finansieres af Region Syddanmark. Sammen med Skoletjenesten ved Esbjerg kommune blev Sydvestjyske Museer partner i etableringen af et nyt Center for Museumsundervisning i Region Syddanmark. Med forbillede i den sjællandske Skoletjenesten bad Kulturarvsstyrelsen regionens kultur- og undervisningsinstitutioner komme med forslag til, hvordan et sådant center kunne etableres over en tre-årig periode. Museet og skoletjenesten svarede i første omgang kritisk på forespørgslen. Kulturarvsstyrelsens oplæg rummede en mængde svagheder, som vi frygtede ville kunne gøre en ende på projektet, inden det var kommet i gang. Konsekvensen blev, at museet og skoletjenesten blev inviteret til møde med Kulturarvsstyrelsen og en række andre interessenter fra regionen, og udgangen på sagen blev, at museet indgår som partner i projektet og herigennem bl.a. bidrager med de gode erfaringer fra bl.a. Vadehavets formidlerforum, som er opbygget gennem mange års arbejde på institutionelt græsrodsniveau. 8 Tværgående formidlingssamarbejder Sydvestjyske Museer er engageret i flere tværinstitutionelle samarbejder, hvor vi skaber baggrunden for at endnu flere kan få glæde af museets faglige viden. I 2008 har museet bl.a. leveret historiefagligt råstof til en guidebog til alle formidlere i Vadehavsområdet, hvis

8 Undersøgelser ESM j.nr Krusborg / ESM Krogsgård III Forud for grusgravning i Tjæreborg undersøgtes kvadratmeter med bebyggelse fra bronzealder, førromersk jernalder og tidlig romersk jernalder, samt tre jordfæstegrave fra enkeltgravstid, hvoraf de to var fladmarksgrave og én fandtes i resterne af en overpløjet høj. Udgravningsleder: Steen F. Jensen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af NCC A/S Esbjerg Klarisværk A/S er bygget i og er i funktionalistisk stil. Bygningerne i Fiskerihavnsgade 10 er bygget til fremstilling af is, og udstråler også funktionalitet og enkelthed. Der fremstilles stadig is til fiskekuttere i dag i bygningen, der også rummer frostbokse til udlejning. For undersøgelsen stod: Mette Slyngborg Undersøgelsestidspunkt: April Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ESM j.nr U Loft, Grindsted sogn, Slavs herred Ribe amt Undersøgelse af ca m2 med bebyggelsesspor fra middelalder, renæssance samt 1800-tallet om følge af privat byggemodning. Der blev fundet og undersøgt i alt 11 hustomter, som udgør tidligere faser af de to stadig eksisterende enggårde Elisesminde og Loftsgård. Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen/ Ingrid Stoumann. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Solveig Rossen Nielsen ESM j.nr Sønderris Undersøgelse omfatter knapt 4 hektar med spor af bebyggelse fra sen førromersk og ældre romersk jernalder (ca. 500 f. Kr. til ca. 200 e. Kr.). Der er i alt afdækket 28 hustomter, dels langhuse dels mindre bygninger dertil kommer en del gruber med keramik fordelt på 3 gårde, i alt 4 faser af en enkeltgård. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune Grav fra enkeltgravstid, udgravet ved Krogsgård. ESM j.nr F Vester Nebel Syd Som det har kunnet læses på Jyske Vestkystens hjemmeside den 21/ , så har museet i forbindelse med en byggemodning prøvegravet et m2 stort areal i den sydlige udkant af Vr. Nebel. Herved fremkom der spor efter 3 huse og et udhus fra ældre jernalder, sandsynligvis førromersk jernalder (500 f. Kr. - Kr.). Udgravningsleder: Steen F. Jensen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Erik Schmidt. ESM j.nr Opmåling af Halle Restaurant samt det tidligere Esbjerg Klarisværk på Esbjerg Havn. Hvert forår opmåler elever fra Erhvervs Akademi Vest bygninger for museet. I år blev to bygninger på havnen udvalgt: Halle restaurant samt Isværket, begge ejet af Claus Sørensen A/S. Halle Restaurant i Auktionsgade blev bygget som restauration i 1929, men blev på grund af nedgående omsætning solgt til Claus Sørensen A/S i 1980, som indrettede huset til administration. Huset er blevet istandsat efter overtagelsen med blandt andet nye vinduer, men bygningens oprindelige kulturhistoriske udtryk er bevaret. ESM j.nr U Kærvej Forud for kloakbyggeri undersøgtes et mindre område på godt 500 kvadratmeter op til den gamle Kærvej gravning, hvor der fandtes rester efter grøfter, agerrejner, samt et muligt hegn, eller husvæg. Alt sammen fra engang i middelalderen. Udgravningsleder: Steen F. Jensen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM j.nr U Kjersing syd Der fremkom ved overvågning af muldafrømningen af et mere end 2 km langt og op til 10 m bredt kloaktracé bebyggelsesspor af arkæologisk interesse. Ældst er et par gruber fra yngre stenalderes tragtbægerkultur, men ellers er der tale om bebyggelsesspor fra jernalderen bl.a. grundplaner af 2 huse fra begyndelsen af førromersk jernalder. I et andet område af tracéet fremkom grundplaner af 2 huse fra ældre germansk jernalder (ca e. Kr.) Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM j.nr Kjersing syd I forbindelse med etablering af et regnvandsbassin blev der afdækket et ca. 1,8 hektar stort område. Museet fulgte arbejdet, hvor der fremkom dele af et gravfelt fra begyndelsen af ældre jernalder, ca f. Kr. 9

9 Undersøgelser 10 Udgravningsleder: Bo B. Jensen/ Palle Siemen. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM j.nr F Skast Vest Forundersøgelse af et ca. 1,5 hektar stort område viste kun ganske få anlæg af arkæologisk interesse: spredte stolpehuller, en grube samt en enkelt grøft. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Bygherre ESM j.nr jf ESM j.nr. 2651F, Sdr. Elkær, Grene sogn, Slavs herred, Ribe amt Større forundersøgelse af ca. 12 ha ved Hejnsvigvej/ Grindstedvej i Billund i forbindelse med Billund Kommunes godkendelse af Lokalplan nr Forundersøgelsen afslørede ingen anlæg af væsentlig arkæologisk interesse, og arealet er efterfølgende blevet frigivet til byggemodning. Udgravningsleder: Bo Jensen/ Ingrid Stoumann Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelse blev betalt af Billund Kommune ESM j.nr F, Dal/ Hedemarken, Grindsted sogn, Slavs herred, Ribe amt Større forundersøgelse af ca. 3,2 ha ved Hedemarken i Grindsted. Gravhøj blev lokaliseret, og det kunne konstateres, at der formentlig har været tale om en naturlig banke. Der fandtes lidt aktivitetsspor med spredt keramik fra yngre stenalders tragtbægerkultur (ca f.kr.) i området. Arealet blev efter endt forundersøgelse frigivet til byggemodning. Udgravningsleder: Bo Jensen/ Ingrid Stoumann. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelse blev betalt af Billund Kommune ESM j.nr. 2659: Undersøgelse og udstilling: Elsker - elsker ikke. 31. maj maj 09. Udstillingen om valget af partner de sidste 400 år - ud fra fornuftsgrunde eller følelser blev produceret i foråret og åbnet 31.maj. Gennem tv-interviews med lokale om deres forhold til og valg af partner, via genstande, musik, fotos og bannere gives der forskellige bud på, hvordan valget af partner før og nu er historisk og kulturelt betinget. At leve som single eller i et parforhold og også historiske og nutidige livsvilkår og valg, formidles i udstillingen. Undersøgelsen er foretaget af Mette Slyngborg ESM j.nr F Tjæreborg syd Anlæg af en ny kloakledning syd om Tjæreborg medførte arkæologisk overvågning samt stedvise forundersøgelser af tracéet. Ud for Kærvej fremkom flere skelgrøfter, der knytter sig til den middelalderlige bebyggelse ESM 2612 og derfor henfører til denne. I et ca. 500 m2 stort område syd for Tjæreborg kirke fremkom bebyggelsesspor, der er afsat på det ældste kort fra omkring Der er tale om sporene af en gård med tilhørende skelgrøfter og brønd. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM j.nr U Tjæreborg syd I forbindelse med etableringen af kloak tracé blev der udgravet en parallelgård fra starten af 1800-tallet, hvortil der både blev fundet de tilhørende skelgrøfter, en vej og en brønd inde på gårdspladsen. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM j.nr F, Vejle Landevej/ Thorsvej, Grindsted sogn, Slavs herred, Ribe amt Større forundersøgelse af ca. 4 ha ved Vejle Landevej-Thorsvej i Grindsted i forbindelse med Billund Kommunes udlægning af et nyt erhvervsområde. Der fandtes et muligt, meget dårligt bevaret hus, måske fra middelalder, men ingen andre spor af væsentlig arkæologisk interesse. Arealet blev efter endt forundersøgelse frigivet til byggemodning. Udgravningsleder: Bo Jensen/ Ingrid Stoumann. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelse blev betalt af Billund Kommune ESM j.nr. 2665, Skovrejsninger 2008, Billund og Esbjerg Kommuner ESM j.nr , Bemsigvej, Stenderup, Ansager sogn, Ø. Horne herred, Ribe amt Større forundersøgelse af 4,9 ha på Bemsigvej 29. Der blev ikke fundet anlæg af arkæologisk interesse. ESM , Gl. Dalagervej, Vorbasse sogn, Slavs herred Ribe amt Større forundersøgelse af 9,5 ha på Dalagervej 12. De to kendte overpløjede gravhøje blev fundet, og desuden en tredje, hidtil uregistreret gravhøj, Tre arealer på minimum 30x30 m omkring de 3 gravhøje blev indstillet udtaget af skovrejsningen. ESM Andrupvej, Nørre Skast sogn, Skast herred, Ribe amt Større forundersøgelse af 5 ha på Andrupvej 50. Der blev intet fundet af arkæologisk interesse. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Ingrid Stoumann. Undersøgelsestidspunkt: , og Undersøgelse blev betalt af Kulturarvsstyrelsen ESM j.nr U Tjæreborg II Umiddelbart nordøst for Tjæreborg kirke fremkom der i et ca. 500 m2 stort område stolpehuller og to skelgrøfter, hvoraf den ene kan ses på original 1 kortene. En del af stolpehullerne stammer sandsynligvis fra bygninger, som er afsat på det ældste kort opmålt i begyndelsen af 1800-tallet. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Tjæreborg Brugs

10 Undersøgelser ESM j.nr Nebelvej 33C, Vorbasse I forbindelse med byggeri blev der afrømmet ca. 100 m2, hvorpå der fandtes en enkelt trækulsholdig grube. Denne blev undersøgt og viste sig at være en form for ildstedsgrube. Da der ikke fandtes andet på området, og det kun var de 100 m2, der skulle bebygges, blev området efterfølgende frigivet. Udgravningsleder: Steen F. Jensen/ Ingrid Stoumann Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ESM j.nr. 2672: Hjem Is En hasteundersøgelse blev iværksat i slutningen af 2008, hvor der blev foretaget interviews med udvalgte personer på Hjem- Is i Esbjerg i forbindelse med meddelelsen om lukningen af fabrikken. Et udvalg af nuværende og tidligere chefer, funktionærer og operatører blev interviewet. Museet fik efter ansøgning bevilliget midler fra Kulturarvsstyrelsen til denne undersøgelse af historien bag Hjem-Is, samt den specielle arbejdskultur på virksomheden. Undersøgelsen fortsættes i 2009, hvor interviewene bliver transskriberet, og materialet bearbejdes og publiceres. Undersøgelse af Mette Slyngborg. blevet udgravet. De komplicerede og op til 4½ m tykke kulturlag har givet et detaljemættet og omfangsrigt indblik i områdets historie og udnyttelse gennem mere end 1000 år, som her blot kan opremses i punktform: Ældst var en gravplads med 17 registrerede jordfæstegrave, som synes kristne og som kunne dateres til anden halvdel af 900-årene. Denne kirkegård blev forseglet af en civil bebyggelse o. år Kort efter år 1145 overtog det nystiftede domkapitel området og opførte et teglstenshus, nok kannikeklosterets refektorium, hvis rester fandtes stående i indtil 2½ meters højde. Dette er måske Danmarks ældste teglstenshus. Mellem 1214 og 1230 nedlagdes kannikeklosteret, og feltets nordlige del blev udlagt til kirkegård, mens der i den sydlige del anlagdes en kannikegård med grundmuret hovedbygning i flere faser. I 1400-årene opførtes Domkirkens processionsgang, og den syd for liggende kannikegård ombyggedes blev processionsgangen nedrevet og der opførtes en ny kirkegårdsmur. Udgravningsleder: Morten Søvsø Undersøgelsesperiode: Undersøgelsen blev betalt af Kulturarvsstyrelsen Et årigt barn begravet ved Lindegården. Måske en af Danmarks første kristne. Vaffellinien Viking på Hjem-Is, hvor operatøren står klar til pakning af isene. Undersøgelsen af Hjem-Is. ESM j.nr Novrup Øst Ved besigtigelse af en muldafrømmet flade i forbindelse med anlæggelse af en sø fremkom bebyggelsesspor fra slutningen af førromersk jernalder. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 13 Lindegården På brandtomten syd for Ribe Domkirke er et felt på ca. 200 m2 ASR 1906 Kalvslund Kirkebakke På den sydvendte skråning syd for Kalvslund Kirke blev 5822 m2 undersøgt i foråret Der fandtes ca. 30 hustomter dækkende tidsrummet germansk jernalder-vikingetid. Muligvis udgør hustomterne ét og samme gårdsanlæg, som altså kan følges gennem 500 år. Vikingetidsfasen var særlig interessant og bød blandt andet på et 38,5 m langt såkaldt Trelleborghus, hvis størrelse matcher hovedhuse på andre jyske storgårde. Udgravningsleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Kulturarvsstyrelsen 11

11 Undersøgelser Udsnit af udgravningen på Kalvslund Kirkebakke der viser hustomter fra jernalder og vikingetid. 12 ASR 1921 Østertoften II På baggrund af forundersøgelsens 17 søgegrøfter på tilsammen ca kvm., blev der udgravet 3 store felter. Der blev afdækket otte hustomter fra tidlig førromersk jernalder (ca f. Kr.). Der fandtes også en enkeltliggende jordfæstegrav, østvest-orienteret og med den døde liggende på ryggen og med hovedet i vest. Graven skal antagelig dateres til yngre jernalder. Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 1922 Ribe Erhvervsområde Øst, etape 2; Nørremarken Større forundersøgelse af ca. 12 hektar, hvor Esbjerg Kommune planlægger at udvide Ribe Erhversområde. Der fremkom en del udaterede vejspor fra det brede bælte af hjulspor, der tidligere udgjorde vejstrøjet fra Ribe med retning mod Kolding. Hovedparten af hjulsporene formodes at være ældre end 1800-årene og kan i tid strække sig tilbage til middelalderen - ja måske er nogle endnu ældre. Tilsvarende vejspor fandtes også ved etape 1, således at vejstrøget er op mod 300 meter bredt. Når ét hulspor blev for mudret og ufremkommeligt, skiftede man blot til en af siderne og skabte dermed nye, parallelle vejspor. Området blev frigivet til byggemodningen, som netop nu er godt igang. Undersøgelsestidspunkt: og Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 1924 Gredstedbroskibet, Grestedbro; dykkerundersøgelse I samarbejde med lektor Bo Ejstrud, Syddansk Universitet (Centret for maritime og regionale studier, Marinarkæologi) blev der gennemført en dykkerundersøgelse af sydbrinken af Kongeåen på en strækning, hvor der under 2. verdenskrig fremkom rester af et stort træbygget skib fra jernalderen, muligvis 600-årene. Dykkerundersøgelsen blev gennemført af de studerende på den marinarkæologiske uddannelse - desværre uden fund af sikre spor efter skibet. Undersøgelsesleder: Bo Ejstrud Undersøgelsestidspunkt: Januar Undersøgelsen blev betalt af Syddansk Universitet ASR 1932 Kjærmarken, Gredstedbro; større forundersøgelse Større forundersøgelse af fem ubebyggede parcelhusgrunde midt inde i udstykningen Kjærmarken. Der fremkom et velbevaret hus fra germansk jernalder (ca e.kr.). Efter endt undersøgelse af huset blev de resterende grundstykker frigivet til salg. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 1951 Trøjelsknæ; mindre forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for udstykning til industri. I samme område fandtes i 1908 det såkaldte Ribebæger - et frankisk sølvbæger fra begyndelsen af 800-årene. Der fremkom dog

12 Undersøgelser hverken spor efter skatten eller andre fortidsminder. Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Villy Vejrup A/S v. Torben Madsen ASR 1953 Ripladan, Øster Vedsted; mindre forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for planlagt halbyggeri i forbindelse med industri. Museet har gennem de sidste ca. 10 år gentagne gange undersøgt dele af en landsby fra yngre romersk og germansk jernalder (ca e.kr.). Ved forundersøgelsen fremkom som forventet spor efter hegn og huse. Afventer evt. udgravning af m2. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 1955 Hedegårdsvej 8, Hedegård; større forundersøgelse Større forundersøgelse af planlagt løsdriftsstald, plansilo og gylletank. Der fremkom ingen væsentlige fortidsminder eller fund, og området blev frigivet til det planlagte byggeri. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Ralf Sanderink. ASR 1956 Videkærvej, Darum; mindre forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for planlagt anlæggelse af en plansilo. Der fremkom ingen væsentlige fortidsminder eller fund, og området blev frigivet til det planlagte byggeri. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 1958 Græsgårdsvej, Øster Vedsted Større forundersøgelse af et ca. 4 hektar stort areal, hvor der planlægges udstykket 13 parcelhusgrunde. Ved forundersøgelsen fremkom der på de ca. 3 hektar væsentlige fortidsminder i form af bebyggelse fra ældre førromersk jernalder (ca f.kr.), germansk jernalder (ca e.kr), middelalder/renæssance (ca e. Kr.) og nyere tid. Desuden fandtes et større system af grøftanlæg fra middelalder og frem. Undersøgelsestidspunkt: og Undersøgelsen blev betalt af Bjarke Sonnichsen ASR 1959 Lille Klåby, Roager; mindre forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for planlagt anlæggelse af en løsdriftsstald og plansilo. Der fremkom ingen væsentlige fortidsminder eller fund, og området blev frigivet til det planlagte byggeri. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 1961, Jedstedvej, Jedsted; mindre forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for ønske om udstykning af større parcelhusgrund midt i Jedsted. Der fremkom væsentlige fortidsminder i form af rester af mindst ét hus fra middelalder/renæssance, ligesom der fandtes bebyggelsesrester fra et gårdsanlæg fra nyere tid. Udstykningen er efterfølgende opgivet. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Poul Jepsen Helle ASR 1980, Seemgård, Seem, mindre forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for planlagt anlæggelse af en løsdriftsstald. Der fremkom ingen væsentlige fortidsminder eller fund, og området blev frigivet til det planlagte byggeri. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 2280 Rekognoscering af dybdepløjede læhegn Siden 1985 er der næsten årligt blevet rekognosceret læhegn, der etableres med forudgående dybdepløjning. I alt er gennem årene rekognosceret ca. 375 km hegn. Årets rekognoscering, der som sædvanlig blev gennemført over et par weekenddage i samarbejde med museets amatørarkæologer, omfattede ca. 17 km hegn. Der fremkom hidtil ukendte fortidsminder i form af bebyggelsesspor fra både sten-, bronze-, jern- og middelalderen på mindst otte lokaliteter. Desuden fremkom fund nær allerede kendte forekomster. Undersøgelsestidspunkt: Forår Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 1983 Vester Vedsted Præstegård Mindre forundersøgelse forud for planlagt konfirmandstue m.m. Den øverste ca. 1,2 meter bestod af omrodede muldlag, stærkt forstyrret af mange rødder. Herunder var ukarakteristiske kulturlag ned til ca. 1,8 meter under overfladen. I hele lagfølgen fremkom få, spredte stykker keramik fra nyere tid. Ved overgangen til undergrund (eller fygesand) sås spredte nedgravninger, forseglet af et dækkende muldlag. Disse kan antagelig være fra jernalderen. Afhængig af funderingsmetoden kan området enten frigives, eller der skal foretages en slutundersøgelse. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 1986 Lustrup - øst Større forundersøgelse af ca.1,5 ha, hvor der planlægges en udstykning med syv parcelhusgrunde. Der blev trukket 9 søgegrøfter med et samlet areal på ca m2. Der fremkom ingen anlæg eller fund, og hele arealet kan derfor frigives til det planlagte anlægsarbejde uden yderligere arkæologi. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Henrik Snoeijink 13

13 Udstillinger og aktiviteter Aktiviteter i Ribe by Over 500 bestilte rundvisninger og Ghostwalks Juleweekend på Quedens gård Udstillinger og aktiviteter på Museet Ribes Vikinger Særudstillinger : Skulpturelt håndarbejde. Folkeskolernes håndarbejdsudstilling : Kunstudstilling. Ribe Kunstforening : Julekalender og udstilling af dragter fra Nissebanden Forhalsudstillinger : Spil og brætspil : Forårsbebudere : Røg fra Magasinet : Lustrupholm-udgravninger : Ribe Ret : Juleengle Vinterferie : Tæl spillebrikker, Lav spillepung eller spil Påske : Tæl forårsblomster : Dekorer påskeæg med batikfarver Historiens dag: Find arkæologens redskaber, Grav i den arkæologiske Sandkasse Hør husene fortælle Efterårsferie: : Tæl roemænd : Lav en roelygter og kartoffeltryk 12.10: Kulturnat, Skrig og skrål i natten Jul : Nissejagt : Julekalenderåbning for børn : Juletræ i caféen pyntet med engle Eftermiddage i december: Engleværksted Udstillinger og aktiviteter på Esbjerg Museum Projekt uden for Esbjerg Museum Samarbejde med Spangsbjergskolen om realiseringen af projektet Børnenes Drømmeby 2009 Særudstillinger : MUSEUM - indblik i det skjulte : Elsker - elsker ikke. Om kærlighedens kulturhistorie : Frem i lyset. Udstilling af malerier fra Kunstværkstedet Arcus : Med åbne øjne : LEGO Børnenes Drømmeby og Drømmeskolen : Troens Ord : Krybbens fortælling. Udstilling af julekrybber fra hele verden : Julekalender med fokus på julekrybbens historie Vinterferie : Museumstegner for en dag 14 Dekorer et påskeæg med batikfarver - aktivitet på Museet Ribes Vikinger i påsken. Sommeraktiviteter : Find arkæologens redskaber Tirsdage i juli og august: Vikingeperler. Børnerundvisninger på dansk Torsdage i juli og august: Leg med Kristine og Rolf. Børnerundvisninger på tysk Onsdage i juli og august: Grav i den arkæologiske sandkasse - få diplom som juniorarkæolog Aftenåbent alle onsdage i juli og august: Aftenåbent og Ghostwalks Efterårsferie og : Børnenes Drømmeby i samarbejde med LEGO Kulturnat: Børnenes Drømmeby i samarbejde med LEGO Børnenes drømmeby i samarbejde med LEGO på Esbjerg Museum tiltrak mange børnefamilier. Udstillinger og aktiviteter i Esbjerg Vandtårn Påske : Find påskeharens æg : AquEqu. Lydinstallation af Harald Viuff medio august: Patchwork med liv og sjæl

14 Publikationer og foredrag Claus Feveile Series X and Coin Circulation in Ribe. T. Abramson (ed.) Two decades of discovery. Studies in Early Medieval Coinage 1, 2008, s Ribe, S. Brinck & N. Price (eds): The Viking World. Forlaget Routledge 2008, s Ribe- die älteste Stadt Dänemarks, Die Wikinger. Begleitbuch zur Austellung Die Wikinger. Speyer 2008, s Sammen med Mette Højmark Søvsø: Nørlundvej - en grav plads fra vikingetiden. Arkæologi i Slesvig, 12, 2008 Praktisk anvendelse af luftfotos på museerne, foredrag på LANDs (Luftfoto Arkæologisk Netværk Danmark) Luftfoto skole 2008, Holstebro The Wodan/Monster Series: Current research, foredrag på International Medieval Congress i Leeds, England Case Study: Ribe, foredrag på Lübeck colloquium for town archaeology in the Hansa area VII, Lübeck Hunderup - en gravplads fra vikingetiden, foredrag på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Anne-Sofie Lundtofte Barndomsmuseet, foredrag ved Nyere Tids Netværksmøde, Odense, for Lions Esbjerg og i Sognehuset i Sønderis Steen Frydenlund Jensen Førromersk bebyggelse i Sydvestjylland: specielle konstruktive træk, foredrag ved ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Førromersk jernalderbebyggelse i Sydvestjylland, foredrag for studenterforeningen Hikuin, Århus Om fredede fortidsminder og tilsynet med disse, foredrag for foreningen Red Gravhøjen, Bramming Anders Olesen Førromersk jernalder og gruber - hvad skal det til for?, Foredrag på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Kamma Marie Poulsen-Hansen To middelalderlige smedjer fra Guldager, nord for Esbjerg. By, marsk og geest 20, 2008, s Huse og strukturer i middelalderens landbebyggelse ved Esbjerg. Fra forundersøgelse til udgravning, foredrag på DARs temadag om middelalderlig landbebyggelse, Broholm To smedjer fra middelalderens Guldager, foredrag på SJM s 1. Colloquium: Smedjer og smedning i middelalderen Naturvidenskabelige perspektiver på middelalderens grøfter - et eksempel fra Esbjerg, foredrag på Landsbypuljens første møde Loft. 1 gård, 2 gårde, 3 gårde, 2 gårde - et arkæologisk bidrag til bebyggelseshistorien i Loft, foredrag på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Sarah Qvistgaard Østertoften II, Darum, foredrag på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Mette Slyngborg Vestjyllands Industrihistorie. Industriudvikling og industri minder i Vestjylland, foredrag på Folkeuniversitetet, Esbjerg The cultural heritage og industrialsociety - the selection and valuation of preservation-worthy industrial sites in Chile from a Danish point of view, foredrag ved Cimuset konference i Århus, Bjerringbro og København Hvor autentisk skal det være? Om museumsgenstandens forandrede symbolske betydning i udstillinger, foredrag på på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø I kærlighedens tegn. Kærlighed i 400 år, foredrag ved medlemsaften for medlemmerne af Esbjerg og Omegns Museumsforening, Esbjerg Ingrid Stoumann En vikingetidssmedje fra Sædding, foredrag på SJM s 1. Colloquium: Smedjer og smedning i middelalderen, Ribe Mette Højmark Søvsø Mere fra museets gemmer. By, marsk og geest 20, 2008 Sammen med Claus Feveile: Nørlundvej - en gravplads fra vikingetiden. Arkæologi i Slesvig, 12, 2008 ASR To stolpebyggede renæssancegårde fra Enderup ved Ribe, foredrag på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Morten Søvsø Ribebispens gård i Lustrup - en storgård fra Valdemarstiden. Journal of Danish Archaeology vol. 15. In prep/press Stolpebyggede gårde fra renæssancen udgravet i Kærbøl ved Ribe. By, marsk og geest 20, s Stolpebyggede gårde fra renæssancen udgravet i Kærbøl og Enderup ved Ribe. Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig 12, 2008 Gårde fra renæssancen med jordgravede stolper fra Ribeegnen, foredrag på symposiet Arkæologi i Slesvig 12, Jaruplund Højskole Ribes handelskontakter i det 12. årh., foredrag på Byarkæologisk møde, Ribe Ribeegnens landbebyggelse i ældre middelalder, foredrag på DARs temadag om middelalderlig landbebyggelse, Broholm ASR 13. Lindegården, foredrag på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Ribebispens gård i Lustrup, foredrag på Ribe Vikingecenter Rundvisning i Kalvslund udgravningen Status for Lindegården, foredrag ved offentligt møde i processionsgangen, arr. af menighedsrådet 15

15 Konferencer, kurser og efteruddannelse 16 Trine Wittorff Brander : Studietur - formidling og publikumsservice : Perlekursus, Ribe Kirstin Eliasen 15.12: Lederkursus: Arbejdsglæde, Odense Claus Feveile 25.01,12.06, 19.09: Møder, Luftarkæologisk Netværk Danmark (LAND) 13.03: Deltagelse på Land and Lordship. Settlement and social power in Viking and early Medieval Scandinavia. Symposium, Århus Universitet 19.03: Deltagelse på Middelalderlig landbebyggelse, arrangeret af Det arkæologiske råd, Broholm : Symposiet Arkæologi i Slesvig 12, Jaruplund : Medorganisator, samt deltagelse med indlæg: Praktisk anvendelse af luftfotos på museerne på LANDs (Luftfoto Arkæologisk Netværk Danmark) Luftfotoskole 2008, Holstebro : International Medieval Congress i Leeds, England : Lübeck colloquium for town archaeology in the hansa area VII, Lübeck : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø : Silver economies, monetisation and society in Scandinavia , Aarhus Universitet Lene Feveile : Middelalderarkæologisk metodenetværksmøde: Død, begravet og genfundet, Ribe : Internationalt formidlerseminar 2008 Come together, Nyborg 24.01: Historiens Dag, Århus : Studietur - formidling og publikumsservice 10.09: Markedsføring i Nationalpark Vadehavet 24.09: Kursus i hjemmeside Dynamic Web, Esbjerg Kommune 28.10: Tematimer: Kulturformidling og Mobiltelefoni, København : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Ulla Hollænder : Studietur - formidling og publikumsservice Steen Frydenlund Jensen 22.01: Forskning og museer -konference på Nationalmuseet 31.03: Arkæologisk GIS-forum, Holbæk Museum 30.04: KUAS Museumsmøde, Nyborg 19.05: Middelalderlig landbebyggelse DAR temadag, Broholm 23.10: His-KIS Original 1 kort som arkæologisk kilde, København : ODM s faglige orienteringsmøde Lisbeth Karlsen : Studietur - formidling og publikumsservice Anne-Sofie Lundtofte 22.01: Forskning og Museer, konference, Nationalmuseet 06.02: Nyere Tids Netværksmøde, Odense : Internationalt formidlerseminar 2008 Come together, Nyborg : Kulturarvsstyrelsen Museumsmøde 2008, Nyborg : Kvalitativ udvikling af Web-stedet, København 03.09: Kulturinitiativer i Nationalpark Vadehavet. Tovholder i workshop 15.12: Lederkursus: Arbejdsglæde, Odense Ulla Mejdahl : Implementering af værdigrundlag, Odense : Kulturarvsstyrelsens årsmøde 2008, Nyborg 27.08: Kulturens Merværdi, Kulturministeriets Temadag, Kolding 15.12: Lederkursus: Arbejdsglæde, Odense Anders Olesen 22.01: Forskning og museer. Konference på Nationalmuseet, København 31.03: Arkæologisk GIS-forum på Holbæk Museum 30.04: Kulturarvsstyrelsen Museumsmøde 2008, Nyborg : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Camilla Post 22.01: Forskning og museer. Konference på Nationalmuseet, København : Land and Lordship. Settlement and social power in Viking and early Medieval Scandinavia. Symposium, Århus Universitet 31.03: Arkæologisk GIS-forum, Holbæk Museum : Byarkæologisk Møde, Ribe 30.04: KUAS museumsmøde, Nyborg 19.05: Arkæologisk Råds temadag om middelalderlig landbebyggelse, Broholm 30.09: SJM colloquium Smedjer og smedning i Middealderen 31.10: Seminar om Politisk arkæologi og Arkæologisk politik, Københavns Universitet : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Kamma Marie Poulsen-Hansen 31.03: Arkæologisk GIS forum, Holbæk Museum 28.04: Byarkæologisk Møde, Ribe 19.05: DARs temadag om middelalderlig landbebyggelse 30.09: SJM s 1. colloquium Smedjer og smedning i Middelalderen, arrangør 28.10: Landsbypuljens første møde : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø

16 Konferencer, kurser og efteruddannelse Sarah Qvistgaard : Middelalderarkæologisk metodenetværksmøde: Død, begravet og genfundet, Ribe : Byarkæologisk Møde, Ribe 19.05: Arkæologisk Råds temadag om middelalderlig landbebyggelse, Broholm 28.10: Landsbypuljens første møde : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Palle Siemen 22.01: Forskning og museer. Konference på Nationalmuseet, København 31.03: Arkæologisk GIS-forum, Holbæk Museum 30.04: KUAS årsmøde. Nyborg 19.05: Middelalderlig landbebyggelse, DAR temadag, Broholm : The 9th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology, Trondheim, Norge : 14th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Valetta, Malta 30.09: Smedjer og smedning i middelalderen. SJM-colloquium, Ribe 23.10: Original 1 kort som arkæologisk kilde. His-Kis seminar, København 28.10: Landsbypuljen, Århus Mette Slyngborg 26.02: Møde om Havneundersøgelsen, en national undersøgelse, Møntergården, Odense Bys Museer 16.06: Boligpuljemøde, Elmuseet, Bjerringbro : Cimuset konference i Århus, Bjerringbro og København 03.09: Kulturinitiativer i Nationalpark Vadehavet. Tovholder i workshop : Industripuljemøde, Odense og Svendborg : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Ingrid Stoumann 22.01: Forskning og Museer, konference, Nationalmuseet : Land and Lordship. Settlement and social power in Viking and early Medieval Scandinavia. Symposium, Århus Universitet 31.03: Arkæologisk GIS-forum, Holbæk Museum 30.04: Det Arkæologiske Råds årsmøde, Nyborg Strand 19.05: DAR-temadag: Udgravninger af middelalderlige landsbyer, Broholm Slot 30.09: Smedjer og smedning i middelalderen. SJM-colloquium, Ribe 23.10: Udskiftningskort og Original 1-kort HisKIS s-seminar, Københavns Universitet : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø 26.11: Kristianiseringen af det danske område - et arkæologisk problem. Symposium, Københavns Universitet Mette Højmark Søvsø : Medarrangør samt deltager i Middelalderarkæologisk metodenetværksmøde: Død, begravet og genfundet : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Morten Søvsø 22.01: Forskning og museer -konference på Nationalmuseet 31.03: Arkæologisk GIS-forum, Holbæk Museum : Symposiet Arkæologi i Slesvig 12, Jaruplund Højskole : Byarkæologisk møde 30.04: KUAS årsmøde på Nyborg Strand 19.05: KUAS temadag på Broholm om middelalderlig landbebyggelse 30.09: Smedjer og smedning i middelalderen. SJMcolloquium : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø. Koordinator på middelalder Fra udgravningen ASR 13 Lindegården. 17

17 Personale oversigt Fast personale Pietje Akkermann-Krisp, rengøringsassistent Connie Aldenborg, museumsvært Aase Bondegaard, kontorassistent Trine W. Brander, museumsvært Else Breer, kontorassistent Bente Clausen, bogholder Jens Egebjerg, samlingsforvalter Kirstin S. Eliasen, museumsinspektør, afdelingsleder (tiltrådt 15. dec.) Claus Feveile, museumsinspektør Lene Feveile, museumsinspektør Ruth Hansen, bogholder (tiltrådt 1. nov.) Steen Jensen, museumsinspektør Anette Jørgensen, rengøringsassistent (fratrådt 31. maj) Jytte Jørgensen, rengøringsassistent Svend Jørgensen, pedel Lisbeth Karlsen, museumsvært Jakob Kieffer-Olsen, antikvar (fratrådt 30. nov.) Doris Kristensen, bogholder (fratrådt 31. okt.) Ulla H. Kristensen, museumsvært Gunda Leegaard, køkkenassistent Anne-Sofie Lundtofte, museumsinspektør, afdelingsleder Ulla Mejdahl, direktør Bettina Møller, bogholder (fratrådt 31. jan.) Helen S. Nielsen, rengøringsassistent Preben Nielsen, museumsassistent Lisbeth K. Norberg, museumsassistent Rie Rønn Olsen, museumsassistent Inger Marie Paulus, museumsvært Carsten M. Pedersen, pedel Kim F. Pedersen, museumsassistent Susanne Poulsen, kontorassistent (fratrådt 30. sept.) Kirsten Rasmussen, museumsvært Lisbeth Sand Rasmussen, rengøringsassistent Anna Marie Ravn, museumsassistent Palle Siemen, museumsinspektør Ingrid J. Skovmose, museumsvært Mette Slyngborg, museumsinspektør Gunner Stokbæk, museumsassistent (fratrådt 30. sept.) Ingrid Stoumann, museumsinspektør Pia G. Sørensen, museumsvært Morten Søvsø, museumsinspektør Ejner Vilstrup, museumsassistent (fratrådt 31. aug.) Jens Feveile, ungarbejder, arkæologi Lisa Lykke Hansen, guide Lis Holstein, guide Anne Ø. Jensen, arkæolog (sep.-okt.) Bo B. Jensen, arkæolog (mar.-sept.) Janni Jensen, museumsvært (jan.-okt.) Michael A. Jensen, arkæolog (okt.-dec.) Ruth Lene Jensen, museumsvært (jan.-mar.) Troels B. Jensen, arkæolog Francis A. Jordt, guide Kurt Juul, guide Christian Jørgensen, ungarbejder, Vandtårnet (jul.-okt.) Martin Jørgensen, ungarbejder, Vandtårnet Henrik Karll, arkæolog (jul.-sept.) Michael Keyes, oversættelse (nov.) Birgit V. Kristensen, museumsvært Marie H. Kristensen, ungarbejder, rengøringsassistent Richard Kværnø, guide Børge Lorenzen, guide Stig Lundstrøm, guide Helene A. Madsen, arkæolog (jul.-dec.) Jens Ole Nielsen, guide Svend S. Nielsen, guide Lone Norberg, ungarbejder, Vandtårnet (mar.-aug.) Anders Olesen, arkæolog Henning S. Olsen, museumsvært, Vandtårnet (sept.) Anna Marie Paludan, guide Christian P. Pedersen, arkæolog (jan.) Svend Pedersen, guide Karla Porsgaard, museumsvært Kamma Marie Poulsen-Hansen, projektansat inspektør Camilla Post, projektansat inspektør Sarah Qvistgaard, projektansat inspektør Annette Rohrberg, museumsvært (feb.-apr.) Peter Schmidt, arkæolog (jan.-mar.) Christian D. Schou, arkæolog (jul.-aug.) Susanne Schwarz, arkæolog (jul.-aug.) Hjarne Siemen, arkæologisk digitalisering (feb.-mar.) Maj Siemen, arkæologisk digitalisering (apr.-aug.) Jonas H. Sigurdsson, arkæolog (mar.-aug.) Henrik A. Sørensen, arkæolog (maj-jun.) Mette Søvsø, projektansat inspektør Schirin H. Tarko, museumsvært Linda Therkildsen, rengøringsassistent Rita B. Thomsen, museumsvært Grethe Pernille Weisse, museumsvært (maj-dec.) 18 Andet personale Bodil Andersen, museumsvært (jan.-apr.) Annette Brander, guide Louise Ø. Brandt (jun.) Luna Brodersen, rengøringsassistent Leif G. Christensen, guide Nancy Christensen, museumsvært/kontorassistent Mads Clausen, ungarbejder, Vandtårnet (feb.-okt.) Allan D. Dideriksen, arkæolog (apr.-aug.) Ingeborg Eilrich, guide Katrin L. Egholm, guide

18 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigt Museumsnr.: Sydvestjyske Museer SE/CVR nummer: Regnskab for 2008 UDGIFTER INDTÆGTER 22. Personale Lokaler ejendomme, friarealer Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Entre Betalinger for undersøgelser i henhold til kap Husleje, prioritetsrenter og afdrag Andre renter Kiosk- og cafeteriavirksomhed I alt konto 22 til Tilskud fra kommuner Ikke-offentlige tilskud Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd Tilskud fra amtskommuner I alt konto 90 til Statstilskud Totale udgifter og indtægter Resultat (indtægter udgifter)

19 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning Sydvestjyske Museer Odins Plads Ribe Tlf Udsnit af udgravningen på Kalvslund Kirkebakke der viser hustomter fra jernalder og vikingetid.

20 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2008

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2010

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2010 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse 3 Sydvestjyske Museer 4 Ribes 1300 års jubilæum 6 Undersøgelser 13 Udstillinger og aktiviteter 14 Publikationer og foredrag 16 Konferencer, kurser

Læs mere

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35 Indhold 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009 3. Primære indsatser 16 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling & kommunikation

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Den arkæologiske kulturarv skal sikres

Den arkæologiske kulturarv skal sikres 25 Den arkæologiske kulturarv skal sikres - røster i debatten omkring spørgsmålet: hvordan? Af mag. art. Olfert Voss og stud. mag. Jette Rostock, Arkæologisk Forum Introduktion Målet er - og har altid

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014 ODENSE BYS MUSEER Teknisk Årsberetning 2014 TEKNISK ÅRSBERETNING 2014 Indhold 1. Årsberetning... 2 2. Gennemførte projekter... 22 3. Regnskab... 65 4. Nøgletal... 71 4.1 Besøgstal... 71 4.2 Undervisning...

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

MUSEUM LOLLAND-FALSTER MUSEUM LOLLAND-FALSTER Årsskrift 2009 Udgivet og trykt af Udarbejdet og trykt af Museum Lolland-Falster www.museumlollandfalster.dk Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Udgiver Museum Lolland-Falster Frisegade

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 INDLEDNING I de seneste år har vi i museumsverdenen oplevet mange nye konkurrenter og medbejlere til den historiske formidling; vi oplever nye, anderledes

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere