Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 3 Forord et museumshistorisk år 5 Den Antikvariske Afdeling 6 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter 15 Publikationer og foredrag 16 Kurser, konferencedeltagelse, efteruddannelse 18 Personale 19 Regnskabsoversigt 2

2 Forord Kvalitet, det er tidens mantra. Den lille nation Danmark lever af kvalitet - inden for viden, design, omgangen med hinanden. Vi skal give vores partner og børn kvalitetstid, og inden for den offentlige virksomhed i forhold til unge og gamle skal omsorgen være af høj kvalitet. Vi forventer alle, at sygehusvæsenet leverer høj kvalitet, selvom avisoverskrifter hævder, at der er plads til forbedringer på dette såvel som på andre områder. Lille Danmark er unik, når det drejer sig om kvalitet, det siger vores selvforståelse os. Og det er slet ikke et ringe udgangspunkt for selvforståelsen og identiteten. De kulturhistoriske museer er fundamentalt nødvendige i forståelsen af vores kulturelle og særegne værdier. Det handler ikke om værdikamp i forhold til andre kulturer, men om viden om egen kultur. Og de kulturhistoriske museer er krumtappen i udforskningen og formidlingen af vores kultur. Ingen andre institutioner yder såvel kulturel forskning som formidling af denne forskning til lægmand. Det er en meget stor spændvidde, som ikke genfindes hos hverken universiteter eller kommercielle underholdnings- og turistvirksomheder med levendegørelse af historiske enkeltelementer. De kulturhistoriske museer giver sammenhæng og viden, og det bør i langt højere grad bruges af såvel enkeltpersoner som af samfundet som helhed. Men det er en meget stor og ofte politisk upåagtet opgave, som de kulturhistoriske museer forsøger at løse. Det er en stor opgave, som kræver store kulturhistoriske museer og solid økonomi, og derfor har kommunalreformen givet anledning til en række museumsfusioner. Det er tankevækkende, at det er de arkæologiske, kulturhistoriske museer, som fusionerer. Der har ikke fundet fusioner sted mellem kunstmuseer i forbindelse med kommunalreformen. De arkæologiske kulturhistoriske museer er kravs-, økonomisk og arbejdsmæssigt hårdt belastede, og de små museer vil ikke kunne stå distancen. Så har et museum ambitioner og ønsker om at gøre en kvalitativ forskel, så er en fusion et gode. Sydvestjyske Museer er resultatet af en god og fornuftig fusion. Vi vil gøre en forskel, og vi ønsker at levere kvalitet på alle områder. Sydvestjyske Museer er Sydvestjyllands og Vadehavsegnens bedste bud på en kvalitativ leverandør af kulturhistorisk viden, værdi og identitet. Med venlig hilsen Ulla Mejdahl Direktør 3

3 et museumshistorisk år 4 Den 1. januar 2008 fusionerede Den antikvariske Samling i Ribe, landets ældste provinsmuseum fra 1855, og Esbjerg Museum, som kun har 67 år på bagen, i Sydvestjyske Museer. Netop denne fusion er blevet fulgt med spænding fra museumskredse i hele landet - ville det virkelig lykkes at forene netop disse to kulturhistoriske museer beliggende i to vidt forskellige byer: landets yngste storby, Esbjerg, præget af off shore- og havneaktiviteter, produktionsvirksomheder og arbejderkultur og landets ældste by, Ribe, med stolte, borgerskabstraditioner og stærk identitetsfølelse. En succesfuld fusion af disse to museer kan bane vejen for adskillige flere museumsfusioner i hele landet. En fælles identitet Logoet er betydende for at skabe en fælles identitet internt og et samlet udtryk overfor omverdenen, og derfor var skabelsen af et nyt logo for Sydvestjyske Museer en af de første opgaver, som blev løst. Rammerne for logoet var allerede fastlagt i fusionsaftalen mellem Den antikvariske Samling og Esbjerg Museum: Seglstampen fra Ribe samt skrifttypen fra Esbjerg Museum skulle indgå. To firmaer gav bud på et nyt logo, og Rosendahls forslag blev valgt af en enig bestyrelse. Sydvestjydske museers logo Fælles IT-system, kabler og børnesygdomme Museet har medarbejdere og bygninger spredt over geografisk store afstande og for at sikre den interne kommunikation fik etableringen af et nyt IT-system i Ribe meget høj prioritet. Medarbejdere i Esbjerg var allerede koblet op på Esbjerg Kommunes interne netværk, og Esbjerg Kommune indgik i et godt samarbejde med museet om også at koble alle medarbejdere i Ribe op på kommunens netværk. Kommunen foretog al udendørs kabling, mens museet sørgede for nyt IT-udstyr til medarbejderne i Ribe samt indendørs kabling. Kommunens støtte i forbindelse med etableringen af det fælles IT-system har været uvurderlig, og ligeså har alle medarbejdernes overbærenhed og tålmodighed i forhold til de opstartsproblemer og børnesygdomme, som uvægerligt følger en så stor IT-omlægning. Fra to til eet økonomisystem Samkøring af økonomisystemer har været en stor udfordring, og først med afslutningen af årsregnskab 2008 og opstarten af den nye regnskabsår 2009 er samkøringen af økonomisystemerne i et fælles system endeligt på plads. Der har været trukket store veksler på museets administrations- og regnskabsmedarbejdere gennem hele året, men nu er der udsigt til, at økonomien og økonomistyringen kommer ind i en mere daglig gænge. Sydvestjyske Museer - en helhed Mens det for omverdenen, museets brugere, borgere i Ribe og Esbjerg, kan være svært at vænne sig til - og måske også til fulde at acceptere - fusionen mellem Den antikvariske Samling og Esbjerg Museum i Sydvestjyske Museer, så er det gået yderst tilfredsstillende internt. Medarbejderne er gået positivt og konstruktivt ind i fusionsprocessen og har accepteret og inddraget hinanden som nye kolleger på en omsorgsfuld og god måde. Der har været afholdt personaledage, hvor der blandt andet er arbejdet med visioner for det nye museum, og der har været arrangeret forskellige sociale sammenkomster. Sidst på året, hvor alle medarbejdere kendte hinanden bedre, blev der foretaget valg af sikkerhedsrepræsentanter for henholdsvis Den Antikvariske Afdeling og for Den Museologiske Afdeling/Administrationen. Der er nedsat et MED-udvalg bestående af sikkerhedsorganisationen, AC ernes tillidsrepræsentant og en medarbejderrepræsentant for HK-gruppen. I november blev der af Esbjerg Kommune foretaget en trivselsundersøgelse, der viste, at medarbejderne generelt, på trods af den bølgegang en fusion giver, trives ganske godt og overordnet ser positivt på fusionen og de nye arbejdsforhold, om end enkelte medarbejdere gerne så en hurtigere lønudligning mellem ansatte i sammenlignelige stillinger. Næste skridt på fusionens landevej En fusion tager tid og arbejdet fortsætter i 2009, hvor der blandt andet skal udarbejdes nye hjemmesider, etableres fælles telefonanlæg, findes løsninger på manglende kontorfaciliteter, implementeres nyt administrativt arkivsystem og udvikles et fælles brugbart genstandsregistreringssystem. Der skal arbejdes på en fortsat harmonisering af personalets løn- og ansættelsesvilkår og udarbejdes værdigrundlag, APV samt personalepolitikker og -retningslinjer. Der skal endvidere udarbejdes en 5-års formidlingsplan, forskningsplan, bevaringsplan samt indsamlingspolitik, og der skal udarbejdes en lovpligtig 4-års arbejdsplan til Kulturarvsstyrelsen. Dertil

4 Den Antikvariske Afdeling kommer alle de daglige opgaver med udgravninger, undersøgelser, formidling, forskning, samlingspleje og administration. Det giver en travl hverdag for alle medarbejdere, men det er også en spændende og positiv oplevelse at skabe et nyt museum fra grunden. Den Antikvariske Afdeling Idet den nye afdelingsleder for Den Antikvariske Afdeling først blev ansat 15. december 2008, har afdelingens funktioner i det store og hele i 2008 fortsat, som de plejede på de to tidligere institutioner. Der er naturligvis overordnet taget hul på en hel del af de fremadrettede arbejdsopgaver, men det vil der først for alvor blive arbejdet med i det nye år. Der ligger store og spændende udfordringer foran os for at få alle funktioner til at fungere optimalt som en enhed. Potentialet er der imidlertid, da alle medarbejdere med stor flid og entusiasme står parat til at gå i gang. Nogle af de første, væsentlige opgaver bliver at få etableret fælles procedurer for byggesagsbehandling, få igangsat et fremtidig digitalt registreringsprojekt, færdiggøre overførslerne af samlingerne samt at få igangsat et kontorbyggeri, så der kan skabes ordentlige kontor- og arbejdsforhold for medarbejderne ved Den Antikvariske Afdeling. Sikring af Sydvestjyske Museer - en uundværlig aktør indenfor kulturarv, viden, læring og turisme Ofte forventes rationaliseringsgevinster i forbindelse med fusioner. I forbindelse med Sydvestjyske Museer er rationaliseringsgevinsten ikke af økonomisk art. Tværtimod er museets driftsøkonomi ikke god, og mange opgaver især i forbindelse med den udadvendte formidling, undervisning, udstillinger, PR og markedsføring m.v. kan ikke løses inden for de givne rammer. Det betyder, at museet befinder sig i toppen af en negativ spiral, hvor der ikke er midler til at iværksætte og gennemføre den udadvendte formidling, og derved mister museets synlighed og publikum med en yderligere økonomisk nedgang til følge. I er det en højtprioriteret opgave for museets ledelse og bestyrelse at sikre en mere stabil og realistisk driftsøkonomi, så aktivitetsniveauet ikke går yderligere ned, men at Sydvestjyske Museer, som kommunens og Sydvestjyllands største kulturhistoriske museum, sikres den centrale position i dansk museumsverden, som det kulturhistoriske museum i landets femtestørste kommune bør have. Sydvestjyske Museer er en central virksomhed i forhold til markedsføringen af - og turismen i Esbjerg Kommune, og det er af vital betydning for såvel museet som for kommunen og for virksomheder, der lever af turismen, at Sydvestjyske Museer sikres et grundlag, der fremmer den udadrettede formidlingsaktivitet - det er os, der bevarer, levendegør og fortæller såvel borgerne som turisterne om områdets levende og rige kulturhistorie. Samarbejde med planmyndighederne I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplanen har Esbjerg Kommunes og museets medarbejdere i årets løb aftalt at samarbejde, således at også kulturhistoriske hensyn til tidligere kulturhistoriske udpegninger bliver prioriteret i forhold til kommuneplanen. Esbjerg Kommune har arbejdet på højtryk med at udforme en kommuneplan. Sydvestjyske Museer har fået tilsendt det foreløbige arbejde og kommenteret. Museet forventer forsat, at der bliver arbejdet med at bidrage med ideer om bevaringsværdige områder i planen, ligesom plansamarbejdet med de andre kommuner i museets ansvarsområde også skal udbygges og styrkes. Esbjerg Kommunes Byfond Museet deltager i byfondens arbejde og har deltaget i møder og byvandringer i efteråret Byfondens formål er at rådgive om og støtte udvendige renoveringer af bevaringsværdige bygninger i Esbjerg Kommune samt at præmiere gode eksempler på nybyggeri eller renoveringer. Tilsyn med fredede fortidsminder Sydvestjyske Museer indgik i 2007 en aftale med Kulturarvsstyrelsen om at føre tilsyn med fredede fortidsminder i den nordlige del af Region Syddanmark: Vejle, Vejen, Billund, Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner. Der er sammenlagt ca registrerede fredede fortidsminder, som skal besigtiges i en turnus, der betyder, at det enkelte fortidsminde tilses hvert 5. år. Jellingstenen - et fredet fortidsminde, som museet fører Efter en vag start i 2007, der hovedsagelig skyldes forsinkelse af levering af tilsyn med. teknisk udstyr og det dertil hørende programmel, er det kommet godt i gang i Samtlige fredede fortidsminder i Vejle Kommune er nu blevet tilset. I forbindelse med tilsynet har museet indgået en aftale med Vejle Kommune om også at tilse 100m zonen og vurdere fortidsmindernes plejebehov, hvilket kommunerne er forpligtet til. Ud over det regelmæssige tilsyn skal museet også udføre såkaldt ad hoc -tilsyn, hvilket betyder, at museet på Kulturarvsstyrelsens forlangende fører tilsyn med et be- 5

5 Den Antikvariske Afdeling 6 stemt fortidsminde, oftest fordi Kulturarvsstyrelsen har fået en anmeldelse om, at der er foretaget ulovligheder ved fortidsmindet. Af mere specielle opgaver i den forbindelse blev museet i slutningen af februar sendt ud for at bese 3 bunkerstillinger fra 2. verdenskrig, nemlig komplekset i Hulvejen ved Esbjerg Havn, et forhenværende antiluftskytsbatteri på nordspidsen af Fanø (Flak Fanø Nord) og et tidligere marinebatteri, Fanø Batteri Gneisenau på nordvestkysten af Fanø. Tilsynet skyldtes dog ikke, at nogen havde formastet sig til at grave bunkerne væk, men derimod at Kulturarvsstyrelsen har planer om at frede en række af 2. verdenskrigs kulturspor og derfor ville vide, hvilken tilstand de enkelte anlæg befandt sig i, og hvad der bliver gjort for at formidle dem. Samlingerne Rigsrevisionen har bemærket overfor Kulturarvsstyrelsen, at ikke alle genstandssamlinger er digitaliserede og gjort offentligt tilgængelige på Museernes Samlinger. Derfor har alle museer fået besked på at udarbejde en handleplan for at få gennemført og afsluttet dette arbejde før udgangen af Den antikvariske Samling i Ribe havde stort set hele sin samling elektronisk registreret, men der skal findes en løsning for en eksport af disse data til Museernes Samlinger. Esbjerg Museum har registreret nyere tids sagerne i Kulturarvsstyrelsens system REGIN, der dog ikke er anvendeligt til arkæologiske genstande, og derfor er Esbjerg Museums arkæologiske genstande kun analogt registreret. Omfangsmæssigt ser registreringen ca. således ud: Sydvestjyske Museer har i alt ca museumsager, hvoraf er digitalt registreret i databasen ASRSYS og er digitalt registreret i REGIN. De resterende findes analogt eller skal oprettes ud fra oplysninger i protokollerne fra Esbjerg Museum. Vi har i alt poster indenfor nyere tid, hvoraf er i ASRSYS og i REGIN. De resterende findes analogt i protokollerne fra Esbjerg Museum. Det vurderes, at der i alt er poster indenfor arkæologi, hvoraf er i ASRSYS. Esbjerg Museum s arkæologiske materiale er ikke digitalt registreret men findes i diverse analoge fundlister. Museet har udarbejdet og fremsendt en handleplan, men det vil blive en omfattende opgave, som vil lægge markant beslag på tid og ressourcer i de kommende 3 år. Arbejdet med at tømme de gamle magasiner i Ribe og flytte dem ind i det nye magasin på Ørstedsvej er stadig i gang. Alt hvad der er indkommet til Den antikvariske Samling fra 1855 indtil 1957 er på plads. Under processen fotograferes alle genstande, og billedet knyttes til beskrivelsen i databasen. Forskningens Døgn 25. april deltog museet i Forskningens Døgn på University College Vest (CVU-vest) med et tiltag med titlen: Hvad gravens mørke skjuler. Gravminder og grave fortæller historie, de døde kan tale, hvis man forstår at stille de rigtige spørgsmål og formår at aflæse svarene i materialet fra begravelserne. Derfor er grave et væsentligt forskningsmateriale for museerne, når vi udforsker tidligere tiders samfund og kulturer. Konservator, Elmer Fabech, udgravede med forsigtig omhu en urne, der rummer en person, som døde for cirka 2500 år siden. Sydvestjyske Museer deltog sammen med flere andre af kommunens forskningsinstitutioner og store erhvervsvirksomheder i dette arrangement, der havde forskning som emne. Det er tredje gang, at Forskningens Døgn afholdes i Esbjerg. Tidsrummet fra kl var reserveret kommunens 5. klasser, men over middag var der gratis adgang for alle. Nationalpark Vadehavet Vadehavssekretariatet arrangerede et seminar og en workshop omkring Nationalpark Vadehavet. Sydvestjyske Museer deltog med to tovholdere i det offentlige workshopsmøde, hvor der var oplæg og debatter om kulturinitiativer i Nationalpark Vadehavet. Colloquia Museet påbegyndte i 2008 et nyt tiltag: Colloquia, hvoraf det første, som behandlede smedjer og smedning i middelalderen, blev afholdt i efteråret. Tanken er, at de museumsfaglige medarbejdere tager aktuelle problemstillinger op i disse fora, hvor man inviterer fagkolleger til at fremkomme med de nyeste resultater samt diskutere disse. Ribe 1300 år Planlægningen af fejringen af Ribes 1300-års jubilæum i 2010 er naturligvis påbegyndt, og flere af medarbejderne har i 2008 arbejdet med dette. Undersøgelser Museet har haft en omfattende undersøgelsesaktivitet i 2008, herunder mange arkæologiske forundersøgelser, men også en række, som dels viste sig at blive til større undersøgelser dels nogle, som på forhånd var planlagt at være det, se side 9-13.

6 Den Museologiske Afdeling UDSTILLINGSSTEDER Museet Ribes Vikinger Rådhussamlingen på Det gamle Rådhus i Ribe Esbjerg Museum Esbjerg Vandtårn Østskoven udstillingshus Marbækgårds lade Museets mange gæster, museets mange rum I 2008 var Sydvestjyske Museer i kontakt med godt gæster. Det være sig både indenfor udstillingsstedernes mure og i formidlingsrum uden for udstillingsstederne. Gæsterne var både børn og voksne og især de europæiske nationaliteter var godt repræsenteret. Statistikkerne viser dertil, at mange af de besøgende børn har været i kontakt med museet i forbindelse med undervisning. Museets rundvisninger har ikke alene været for skolebørn og har ikke begrænset sig til udstillingsstedernes fire vægge. Ribe by er blevet formidlet i bymiljøet af museets guider og Ghostwalkere, så ikke mindre end halvdelen af alle besøgende på Museet Ribes Vikinger har i princippet været i kontakt med en af Sydvestjyske Museers formidlere. Der er derfor også i 2008 blevet lagt meget engagement og hjerteblod i at opdatere guiders og Ghostwalkeres viden om Ribe og Ribes historie. Det er en kontinuerlig proces stadig at sikre den høje kvalitet af museets byvandringer og Ghostwalks. Med de gode erfaringer fra Ribe i bagagen, håber Museologisk Afdeling at kunne etablere et lignende byvandringstilbud i Esbjerg, så både danske og udenlandske turister kan få Danmarkshistorien at se i Esbjergs bymiljøer. Plancheudstillingen i Østskoven, Jul på Quedens, Marbækdagen, Forskningens Døgn og foredrag er eksempler på andre formidlingsrum, hvor Sydvestjyske Museer i 2008 mødte mange af sine gæster. Det betaler sig at flytte museets viden til de steder, hvor folk er, og vi har således fået mange positive reaktioner på vores tilstedeværelse. Større formidlingstiltag På trods af de mange ressourcer museumsfusionen har krævet, har museets udstillingssteder været præget af mange aktiviteter. Museet har haft glæde af mange udefrakommende gæsteudstillere og har således kunnet lægge lokaler til både udstillinger produceret af lokale kunstnere og institutioner og til engagerede samleres udstillinger af kulturhistorisk interessante genstande. Særligt skal dog fremhæves tre af museets egenproducerede formidlingstiltag. Et nyt blivende formidlingstiltag I 2008 blev føjet endnu et aktivitetstilbud til rækken af permanente tilbud om historieformidling: Den arkæologiske sandkasse i museumsgården på Museet Ribes Vikinger. Museets håndværkere byggede med stor sans for kreative løsninger en ruin af munkesten, der blev fyldt med faststøbte fund og sand. Og så var det bare at grave løs. Sandkassen blev officielt taget i brug på Historiens Dag 1. juni Hele juli og august var der bemanding på 2 timer hver onsdag, og børn kunne, ved at løse mindre opgaver få et diplom som junior-arkæolog. Sandkassen og de aktiviteter, der er knyttet til den, synliggør det arkæologiske forskningsfelt, som er en af de grundsten, museet hviler på. Og dertil får museet mulighed for at fortælle Danmarkshistorie. Den arkæologiske sandkasse, Museet Ribes Vikinger. Udstillingen MUSEUM - indblik i det skjulte Hvordan viser man, at forskning er en proces? Eller alt det skjulte arbejde, som kulturhistoriske museer skal udføre for at følge museumsloven? Og hvad laver museumsfolk egentlig, når de ikke viser rundt i udstillinger? På Esbjerg Museum åbnede museet vores hemmelige verden for publikum. Vi viste museumsarbejdet fra A til Z - fra udgravninger til nedrivninger - til dokumentation, ide-udvikling af nye projekter - forskning - og meget mere. MUSEUM gav et kig ind bag kulisserne og viste museets rolle som bevarer af kulturarven og medspiller i lokalsamfundet. 7

7 Den Museologiske Afdeling Udstillingen Elsker - elsker ikke Udstillingen på Esbjerg Museum fortæller om valget af partner de sidste 400 år. Valgte man før i tiden sin partner ud fra følelser eller med fornuften? Og hvad gør vi i dag? Gennem tv-interviews med lokale om deres forhold til og valg af partner, via genstande, musik, fotos og bannere gives der forskellige bud på, hvordan valget af partner før og nu er historisk og kulturelt betinget. Elsker-elsker ikke viser kærlighedens kulturhistorie på godt og ondt og lader museets gæster stille spørgsmål til sine egne valg. Markedsføring Udstillinger og aktiviteterne på Esbjerg Museum og Museet Ribes Vikinger er blevet markedsført via Ribe Fælles Markedsføring, annoncering og pressemeddelelser samt løbende pressekontakt. Museets udstillings- og aktivitetstilbud har været omtalt i både lokale og regionale medier. Dertil kommer, at museets faglige viden om rav blev anvendt som en del af det landsdækkende tv-program Hvad er det værd på DR1, og at juleudstillingen på Esbjerg Museum blev omtalt i en artikel i Familiejournalen. Flere af museets udgravninger nåede lokalavisernes spalter. Især er udgravningerne ved Lindegården i Ribe blevet grundigt beskrevet i de lokale medier, ikke Pin-up foto af Line mindst hjulpet på vej af det månedlige nyhedsbrev, som udkom Tausen, udstillingen Elsker - elsker ikke på første gang kort tid efter udgravningen indledtes. Esbjerg Museum Alt i alt har museet oplevet en god pressedækning i 2008, hvor en stor del omtalen har betydet gratis markedsføring lokalt og regionalt samt et øget kendskab til museets arbejdsområde. indhold samtidig skal bruges som udgangspunkt for GPS-skattejagter, GPS-støttede bil- og cykelture og formidling via Google Earth. Museet har foreløbig leveret materiale om Vadehavets havne og ladepladser, sluser, færger, byer, hovedgårde, møller, kirker m.fl. Til undervisningsprojektet MitVadehav.dk, der blev indviet af bl.a. undervisningsminister Bertel Haarder sommeren 2008, bidrager museet med bl.a. opgaver til et emne om arkitektur og byggeskik samt boligens indretning gennem tiden og deltager i et samarbejde om opgaver til bl.a. billedkunst med udgangspunkt i billeder fra Vadehavsområdet. Som en del af Kulturaftalen indgået med Kulturministeriet af Vadehavskommunerne kom arbejdet med etableringen af en historisk netportal for alvor i gang i Der blev etableret forbindelse til det allerede etablerede og veludbyggede Historisk Atlas, og samarbejdet mellem arkiver, biblioteker og museer i Vadehavskommunerne er nu en del af det store projekt, som finansieres af Region Syddanmark. Sammen med Skoletjenesten ved Esbjerg kommune blev Sydvestjyske Museer partner i etableringen af et nyt Center for Museumsundervisning i Region Syddanmark. Med forbillede i den sjællandske Skoletjenesten bad Kulturarvsstyrelsen regionens kultur- og undervisningsinstitutioner komme med forslag til, hvordan et sådant center kunne etableres over en tre-årig periode. Museet og skoletjenesten svarede i første omgang kritisk på forespørgslen. Kulturarvsstyrelsens oplæg rummede en mængde svagheder, som vi frygtede ville kunne gøre en ende på projektet, inden det var kommet i gang. Konsekvensen blev, at museet og skoletjenesten blev inviteret til møde med Kulturarvsstyrelsen og en række andre interessenter fra regionen, og udgangen på sagen blev, at museet indgår som partner i projektet og herigennem bl.a. bidrager med de gode erfaringer fra bl.a. Vadehavets formidlerforum, som er opbygget gennem mange års arbejde på institutionelt græsrodsniveau. 8 Tværgående formidlingssamarbejder Sydvestjyske Museer er engageret i flere tværinstitutionelle samarbejder, hvor vi skaber baggrunden for at endnu flere kan få glæde af museets faglige viden. I 2008 har museet bl.a. leveret historiefagligt råstof til en guidebog til alle formidlere i Vadehavsområdet, hvis

8 Undersøgelser ESM j.nr Krusborg / ESM Krogsgård III Forud for grusgravning i Tjæreborg undersøgtes kvadratmeter med bebyggelse fra bronzealder, førromersk jernalder og tidlig romersk jernalder, samt tre jordfæstegrave fra enkeltgravstid, hvoraf de to var fladmarksgrave og én fandtes i resterne af en overpløjet høj. Udgravningsleder: Steen F. Jensen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af NCC A/S Esbjerg Klarisværk A/S er bygget i og er i funktionalistisk stil. Bygningerne i Fiskerihavnsgade 10 er bygget til fremstilling af is, og udstråler også funktionalitet og enkelthed. Der fremstilles stadig is til fiskekuttere i dag i bygningen, der også rummer frostbokse til udlejning. For undersøgelsen stod: Mette Slyngborg Undersøgelsestidspunkt: April Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ESM j.nr U Loft, Grindsted sogn, Slavs herred Ribe amt Undersøgelse af ca m2 med bebyggelsesspor fra middelalder, renæssance samt 1800-tallet om følge af privat byggemodning. Der blev fundet og undersøgt i alt 11 hustomter, som udgør tidligere faser af de to stadig eksisterende enggårde Elisesminde og Loftsgård. Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen/ Ingrid Stoumann. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Solveig Rossen Nielsen ESM j.nr Sønderris Undersøgelse omfatter knapt 4 hektar med spor af bebyggelse fra sen førromersk og ældre romersk jernalder (ca. 500 f. Kr. til ca. 200 e. Kr.). Der er i alt afdækket 28 hustomter, dels langhuse dels mindre bygninger dertil kommer en del gruber med keramik fordelt på 3 gårde, i alt 4 faser af en enkeltgård. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune Grav fra enkeltgravstid, udgravet ved Krogsgård. ESM j.nr F Vester Nebel Syd Som det har kunnet læses på Jyske Vestkystens hjemmeside den 21/ , så har museet i forbindelse med en byggemodning prøvegravet et m2 stort areal i den sydlige udkant af Vr. Nebel. Herved fremkom der spor efter 3 huse og et udhus fra ældre jernalder, sandsynligvis førromersk jernalder (500 f. Kr. - Kr.). Udgravningsleder: Steen F. Jensen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Erik Schmidt. ESM j.nr Opmåling af Halle Restaurant samt det tidligere Esbjerg Klarisværk på Esbjerg Havn. Hvert forår opmåler elever fra Erhvervs Akademi Vest bygninger for museet. I år blev to bygninger på havnen udvalgt: Halle restaurant samt Isværket, begge ejet af Claus Sørensen A/S. Halle Restaurant i Auktionsgade blev bygget som restauration i 1929, men blev på grund af nedgående omsætning solgt til Claus Sørensen A/S i 1980, som indrettede huset til administration. Huset er blevet istandsat efter overtagelsen med blandt andet nye vinduer, men bygningens oprindelige kulturhistoriske udtryk er bevaret. ESM j.nr U Kærvej Forud for kloakbyggeri undersøgtes et mindre område på godt 500 kvadratmeter op til den gamle Kærvej gravning, hvor der fandtes rester efter grøfter, agerrejner, samt et muligt hegn, eller husvæg. Alt sammen fra engang i middelalderen. Udgravningsleder: Steen F. Jensen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM j.nr U Kjersing syd Der fremkom ved overvågning af muldafrømningen af et mere end 2 km langt og op til 10 m bredt kloaktracé bebyggelsesspor af arkæologisk interesse. Ældst er et par gruber fra yngre stenalderes tragtbægerkultur, men ellers er der tale om bebyggelsesspor fra jernalderen bl.a. grundplaner af 2 huse fra begyndelsen af førromersk jernalder. I et andet område af tracéet fremkom grundplaner af 2 huse fra ældre germansk jernalder (ca e. Kr.) Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM j.nr Kjersing syd I forbindelse med etablering af et regnvandsbassin blev der afdækket et ca. 1,8 hektar stort område. Museet fulgte arbejdet, hvor der fremkom dele af et gravfelt fra begyndelsen af ældre jernalder, ca f. Kr. 9

9 Undersøgelser 10 Udgravningsleder: Bo B. Jensen/ Palle Siemen. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM j.nr F Skast Vest Forundersøgelse af et ca. 1,5 hektar stort område viste kun ganske få anlæg af arkæologisk interesse: spredte stolpehuller, en grube samt en enkelt grøft. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Bygherre ESM j.nr jf ESM j.nr. 2651F, Sdr. Elkær, Grene sogn, Slavs herred, Ribe amt Større forundersøgelse af ca. 12 ha ved Hejnsvigvej/ Grindstedvej i Billund i forbindelse med Billund Kommunes godkendelse af Lokalplan nr Forundersøgelsen afslørede ingen anlæg af væsentlig arkæologisk interesse, og arealet er efterfølgende blevet frigivet til byggemodning. Udgravningsleder: Bo Jensen/ Ingrid Stoumann Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelse blev betalt af Billund Kommune ESM j.nr F, Dal/ Hedemarken, Grindsted sogn, Slavs herred, Ribe amt Større forundersøgelse af ca. 3,2 ha ved Hedemarken i Grindsted. Gravhøj blev lokaliseret, og det kunne konstateres, at der formentlig har været tale om en naturlig banke. Der fandtes lidt aktivitetsspor med spredt keramik fra yngre stenalders tragtbægerkultur (ca f.kr.) i området. Arealet blev efter endt forundersøgelse frigivet til byggemodning. Udgravningsleder: Bo Jensen/ Ingrid Stoumann. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelse blev betalt af Billund Kommune ESM j.nr. 2659: Undersøgelse og udstilling: Elsker - elsker ikke. 31. maj maj 09. Udstillingen om valget af partner de sidste 400 år - ud fra fornuftsgrunde eller følelser blev produceret i foråret og åbnet 31.maj. Gennem tv-interviews med lokale om deres forhold til og valg af partner, via genstande, musik, fotos og bannere gives der forskellige bud på, hvordan valget af partner før og nu er historisk og kulturelt betinget. At leve som single eller i et parforhold og også historiske og nutidige livsvilkår og valg, formidles i udstillingen. Undersøgelsen er foretaget af Mette Slyngborg ESM j.nr F Tjæreborg syd Anlæg af en ny kloakledning syd om Tjæreborg medførte arkæologisk overvågning samt stedvise forundersøgelser af tracéet. Ud for Kærvej fremkom flere skelgrøfter, der knytter sig til den middelalderlige bebyggelse ESM 2612 og derfor henfører til denne. I et ca. 500 m2 stort område syd for Tjæreborg kirke fremkom bebyggelsesspor, der er afsat på det ældste kort fra omkring Der er tale om sporene af en gård med tilhørende skelgrøfter og brønd. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM j.nr U Tjæreborg syd I forbindelse med etableringen af kloak tracé blev der udgravet en parallelgård fra starten af 1800-tallet, hvortil der både blev fundet de tilhørende skelgrøfter, en vej og en brønd inde på gårdspladsen. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM j.nr F, Vejle Landevej/ Thorsvej, Grindsted sogn, Slavs herred, Ribe amt Større forundersøgelse af ca. 4 ha ved Vejle Landevej-Thorsvej i Grindsted i forbindelse med Billund Kommunes udlægning af et nyt erhvervsområde. Der fandtes et muligt, meget dårligt bevaret hus, måske fra middelalder, men ingen andre spor af væsentlig arkæologisk interesse. Arealet blev efter endt forundersøgelse frigivet til byggemodning. Udgravningsleder: Bo Jensen/ Ingrid Stoumann. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelse blev betalt af Billund Kommune ESM j.nr. 2665, Skovrejsninger 2008, Billund og Esbjerg Kommuner ESM j.nr , Bemsigvej, Stenderup, Ansager sogn, Ø. Horne herred, Ribe amt Større forundersøgelse af 4,9 ha på Bemsigvej 29. Der blev ikke fundet anlæg af arkæologisk interesse. ESM , Gl. Dalagervej, Vorbasse sogn, Slavs herred Ribe amt Større forundersøgelse af 9,5 ha på Dalagervej 12. De to kendte overpløjede gravhøje blev fundet, og desuden en tredje, hidtil uregistreret gravhøj, Tre arealer på minimum 30x30 m omkring de 3 gravhøje blev indstillet udtaget af skovrejsningen. ESM Andrupvej, Nørre Skast sogn, Skast herred, Ribe amt Større forundersøgelse af 5 ha på Andrupvej 50. Der blev intet fundet af arkæologisk interesse. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Ingrid Stoumann. Undersøgelsestidspunkt: , og Undersøgelse blev betalt af Kulturarvsstyrelsen ESM j.nr U Tjæreborg II Umiddelbart nordøst for Tjæreborg kirke fremkom der i et ca. 500 m2 stort område stolpehuller og to skelgrøfter, hvoraf den ene kan ses på original 1 kortene. En del af stolpehullerne stammer sandsynligvis fra bygninger, som er afsat på det ældste kort opmålt i begyndelsen af 1800-tallet. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Tjæreborg Brugs

10 Undersøgelser ESM j.nr Nebelvej 33C, Vorbasse I forbindelse med byggeri blev der afrømmet ca. 100 m2, hvorpå der fandtes en enkelt trækulsholdig grube. Denne blev undersøgt og viste sig at være en form for ildstedsgrube. Da der ikke fandtes andet på området, og det kun var de 100 m2, der skulle bebygges, blev området efterfølgende frigivet. Udgravningsleder: Steen F. Jensen/ Ingrid Stoumann Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ESM j.nr. 2672: Hjem Is En hasteundersøgelse blev iværksat i slutningen af 2008, hvor der blev foretaget interviews med udvalgte personer på Hjem- Is i Esbjerg i forbindelse med meddelelsen om lukningen af fabrikken. Et udvalg af nuværende og tidligere chefer, funktionærer og operatører blev interviewet. Museet fik efter ansøgning bevilliget midler fra Kulturarvsstyrelsen til denne undersøgelse af historien bag Hjem-Is, samt den specielle arbejdskultur på virksomheden. Undersøgelsen fortsættes i 2009, hvor interviewene bliver transskriberet, og materialet bearbejdes og publiceres. Undersøgelse af Mette Slyngborg. blevet udgravet. De komplicerede og op til 4½ m tykke kulturlag har givet et detaljemættet og omfangsrigt indblik i områdets historie og udnyttelse gennem mere end 1000 år, som her blot kan opremses i punktform: Ældst var en gravplads med 17 registrerede jordfæstegrave, som synes kristne og som kunne dateres til anden halvdel af 900-årene. Denne kirkegård blev forseglet af en civil bebyggelse o. år Kort efter år 1145 overtog det nystiftede domkapitel området og opførte et teglstenshus, nok kannikeklosterets refektorium, hvis rester fandtes stående i indtil 2½ meters højde. Dette er måske Danmarks ældste teglstenshus. Mellem 1214 og 1230 nedlagdes kannikeklosteret, og feltets nordlige del blev udlagt til kirkegård, mens der i den sydlige del anlagdes en kannikegård med grundmuret hovedbygning i flere faser. I 1400-årene opførtes Domkirkens processionsgang, og den syd for liggende kannikegård ombyggedes blev processionsgangen nedrevet og der opførtes en ny kirkegårdsmur. Udgravningsleder: Morten Søvsø Undersøgelsesperiode: Undersøgelsen blev betalt af Kulturarvsstyrelsen Et årigt barn begravet ved Lindegården. Måske en af Danmarks første kristne. Vaffellinien Viking på Hjem-Is, hvor operatøren står klar til pakning af isene. Undersøgelsen af Hjem-Is. ESM j.nr Novrup Øst Ved besigtigelse af en muldafrømmet flade i forbindelse med anlæggelse af en sø fremkom bebyggelsesspor fra slutningen af førromersk jernalder. Udgravningsleder: Anders Olesen/ Palle Siemen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 13 Lindegården På brandtomten syd for Ribe Domkirke er et felt på ca. 200 m2 ASR 1906 Kalvslund Kirkebakke På den sydvendte skråning syd for Kalvslund Kirke blev 5822 m2 undersøgt i foråret Der fandtes ca. 30 hustomter dækkende tidsrummet germansk jernalder-vikingetid. Muligvis udgør hustomterne ét og samme gårdsanlæg, som altså kan følges gennem 500 år. Vikingetidsfasen var særlig interessant og bød blandt andet på et 38,5 m langt såkaldt Trelleborghus, hvis størrelse matcher hovedhuse på andre jyske storgårde. Udgravningsleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Kulturarvsstyrelsen 11

11 Undersøgelser Udsnit af udgravningen på Kalvslund Kirkebakke der viser hustomter fra jernalder og vikingetid. 12 ASR 1921 Østertoften II På baggrund af forundersøgelsens 17 søgegrøfter på tilsammen ca kvm., blev der udgravet 3 store felter. Der blev afdækket otte hustomter fra tidlig førromersk jernalder (ca f. Kr.). Der fandtes også en enkeltliggende jordfæstegrav, østvest-orienteret og med den døde liggende på ryggen og med hovedet i vest. Graven skal antagelig dateres til yngre jernalder. Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 1922 Ribe Erhvervsområde Øst, etape 2; Nørremarken Større forundersøgelse af ca. 12 hektar, hvor Esbjerg Kommune planlægger at udvide Ribe Erhversområde. Der fremkom en del udaterede vejspor fra det brede bælte af hjulspor, der tidligere udgjorde vejstrøjet fra Ribe med retning mod Kolding. Hovedparten af hjulsporene formodes at være ældre end 1800-årene og kan i tid strække sig tilbage til middelalderen - ja måske er nogle endnu ældre. Tilsvarende vejspor fandtes også ved etape 1, således at vejstrøget er op mod 300 meter bredt. Når ét hulspor blev for mudret og ufremkommeligt, skiftede man blot til en af siderne og skabte dermed nye, parallelle vejspor. Området blev frigivet til byggemodningen, som netop nu er godt igang. Undersøgelsestidspunkt: og Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 1924 Gredstedbroskibet, Grestedbro; dykkerundersøgelse I samarbejde med lektor Bo Ejstrud, Syddansk Universitet (Centret for maritime og regionale studier, Marinarkæologi) blev der gennemført en dykkerundersøgelse af sydbrinken af Kongeåen på en strækning, hvor der under 2. verdenskrig fremkom rester af et stort træbygget skib fra jernalderen, muligvis 600-årene. Dykkerundersøgelsen blev gennemført af de studerende på den marinarkæologiske uddannelse - desværre uden fund af sikre spor efter skibet. Undersøgelsesleder: Bo Ejstrud Undersøgelsestidspunkt: Januar Undersøgelsen blev betalt af Syddansk Universitet ASR 1932 Kjærmarken, Gredstedbro; større forundersøgelse Større forundersøgelse af fem ubebyggede parcelhusgrunde midt inde i udstykningen Kjærmarken. Der fremkom et velbevaret hus fra germansk jernalder (ca e.kr.). Efter endt undersøgelse af huset blev de resterende grundstykker frigivet til salg. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 1951 Trøjelsknæ; mindre forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for udstykning til industri. I samme område fandtes i 1908 det såkaldte Ribebæger - et frankisk sølvbæger fra begyndelsen af 800-årene. Der fremkom dog

12 Undersøgelser hverken spor efter skatten eller andre fortidsminder. Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Villy Vejrup A/S v. Torben Madsen ASR 1953 Ripladan, Øster Vedsted; mindre forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for planlagt halbyggeri i forbindelse med industri. Museet har gennem de sidste ca. 10 år gentagne gange undersøgt dele af en landsby fra yngre romersk og germansk jernalder (ca e.kr.). Ved forundersøgelsen fremkom som forventet spor efter hegn og huse. Afventer evt. udgravning af m2. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 1955 Hedegårdsvej 8, Hedegård; større forundersøgelse Større forundersøgelse af planlagt løsdriftsstald, plansilo og gylletank. Der fremkom ingen væsentlige fortidsminder eller fund, og området blev frigivet til det planlagte byggeri. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Ralf Sanderink. ASR 1956 Videkærvej, Darum; mindre forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for planlagt anlæggelse af en plansilo. Der fremkom ingen væsentlige fortidsminder eller fund, og området blev frigivet til det planlagte byggeri. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 1958 Græsgårdsvej, Øster Vedsted Større forundersøgelse af et ca. 4 hektar stort areal, hvor der planlægges udstykket 13 parcelhusgrunde. Ved forundersøgelsen fremkom der på de ca. 3 hektar væsentlige fortidsminder i form af bebyggelse fra ældre førromersk jernalder (ca f.kr.), germansk jernalder (ca e.kr), middelalder/renæssance (ca e. Kr.) og nyere tid. Desuden fandtes et større system af grøftanlæg fra middelalder og frem. Undersøgelsestidspunkt: og Undersøgelsen blev betalt af Bjarke Sonnichsen ASR 1959 Lille Klåby, Roager; mindre forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for planlagt anlæggelse af en løsdriftsstald og plansilo. Der fremkom ingen væsentlige fortidsminder eller fund, og området blev frigivet til det planlagte byggeri. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 1961, Jedstedvej, Jedsted; mindre forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for ønske om udstykning af større parcelhusgrund midt i Jedsted. Der fremkom væsentlige fortidsminder i form af rester af mindst ét hus fra middelalder/renæssance, ligesom der fandtes bebyggelsesrester fra et gårdsanlæg fra nyere tid. Udstykningen er efterfølgende opgivet. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Poul Jepsen Helle ASR 1980, Seemgård, Seem, mindre forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for planlagt anlæggelse af en løsdriftsstald. Der fremkom ingen væsentlige fortidsminder eller fund, og området blev frigivet til det planlagte byggeri. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 2280 Rekognoscering af dybdepløjede læhegn Siden 1985 er der næsten årligt blevet rekognosceret læhegn, der etableres med forudgående dybdepløjning. I alt er gennem årene rekognosceret ca. 375 km hegn. Årets rekognoscering, der som sædvanlig blev gennemført over et par weekenddage i samarbejde med museets amatørarkæologer, omfattede ca. 17 km hegn. Der fremkom hidtil ukendte fortidsminder i form af bebyggelsesspor fra både sten-, bronze-, jern- og middelalderen på mindst otte lokaliteter. Desuden fremkom fund nær allerede kendte forekomster. Undersøgelsestidspunkt: Forår Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 1983 Vester Vedsted Præstegård Mindre forundersøgelse forud for planlagt konfirmandstue m.m. Den øverste ca. 1,2 meter bestod af omrodede muldlag, stærkt forstyrret af mange rødder. Herunder var ukarakteristiske kulturlag ned til ca. 1,8 meter under overfladen. I hele lagfølgen fremkom få, spredte stykker keramik fra nyere tid. Ved overgangen til undergrund (eller fygesand) sås spredte nedgravninger, forseglet af et dækkende muldlag. Disse kan antagelig være fra jernalderen. Afhængig af funderingsmetoden kan området enten frigives, eller der skal foretages en slutundersøgelse. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sydvestjyske Museer ASR 1986 Lustrup - øst Større forundersøgelse af ca.1,5 ha, hvor der planlægges en udstykning med syv parcelhusgrunde. Der blev trukket 9 søgegrøfter med et samlet areal på ca m2. Der fremkom ingen anlæg eller fund, og hele arealet kan derfor frigives til det planlagte anlægsarbejde uden yderligere arkæologi. Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Henrik Snoeijink 13

13 Udstillinger og aktiviteter Aktiviteter i Ribe by Over 500 bestilte rundvisninger og Ghostwalks Juleweekend på Quedens gård Udstillinger og aktiviteter på Museet Ribes Vikinger Særudstillinger : Skulpturelt håndarbejde. Folkeskolernes håndarbejdsudstilling : Kunstudstilling. Ribe Kunstforening : Julekalender og udstilling af dragter fra Nissebanden Forhalsudstillinger : Spil og brætspil : Forårsbebudere : Røg fra Magasinet : Lustrupholm-udgravninger : Ribe Ret : Juleengle Vinterferie : Tæl spillebrikker, Lav spillepung eller spil Påske : Tæl forårsblomster : Dekorer påskeæg med batikfarver Historiens dag: Find arkæologens redskaber, Grav i den arkæologiske Sandkasse Hør husene fortælle Efterårsferie: : Tæl roemænd : Lav en roelygter og kartoffeltryk 12.10: Kulturnat, Skrig og skrål i natten Jul : Nissejagt : Julekalenderåbning for børn : Juletræ i caféen pyntet med engle Eftermiddage i december: Engleværksted Udstillinger og aktiviteter på Esbjerg Museum Projekt uden for Esbjerg Museum Samarbejde med Spangsbjergskolen om realiseringen af projektet Børnenes Drømmeby 2009 Særudstillinger : MUSEUM - indblik i det skjulte : Elsker - elsker ikke. Om kærlighedens kulturhistorie : Frem i lyset. Udstilling af malerier fra Kunstværkstedet Arcus : Med åbne øjne : LEGO Børnenes Drømmeby og Drømmeskolen : Troens Ord : Krybbens fortælling. Udstilling af julekrybber fra hele verden : Julekalender med fokus på julekrybbens historie Vinterferie : Museumstegner for en dag 14 Dekorer et påskeæg med batikfarver - aktivitet på Museet Ribes Vikinger i påsken. Sommeraktiviteter : Find arkæologens redskaber Tirsdage i juli og august: Vikingeperler. Børnerundvisninger på dansk Torsdage i juli og august: Leg med Kristine og Rolf. Børnerundvisninger på tysk Onsdage i juli og august: Grav i den arkæologiske sandkasse - få diplom som juniorarkæolog Aftenåbent alle onsdage i juli og august: Aftenåbent og Ghostwalks Efterårsferie og : Børnenes Drømmeby i samarbejde med LEGO Kulturnat: Børnenes Drømmeby i samarbejde med LEGO Børnenes drømmeby i samarbejde med LEGO på Esbjerg Museum tiltrak mange børnefamilier. Udstillinger og aktiviteter i Esbjerg Vandtårn Påske : Find påskeharens æg : AquEqu. Lydinstallation af Harald Viuff medio august: Patchwork med liv og sjæl

14 Publikationer og foredrag Claus Feveile Series X and Coin Circulation in Ribe. T. Abramson (ed.) Two decades of discovery. Studies in Early Medieval Coinage 1, 2008, s Ribe, S. Brinck & N. Price (eds): The Viking World. Forlaget Routledge 2008, s Ribe- die älteste Stadt Dänemarks, Die Wikinger. Begleitbuch zur Austellung Die Wikinger. Speyer 2008, s Sammen med Mette Højmark Søvsø: Nørlundvej - en grav plads fra vikingetiden. Arkæologi i Slesvig, 12, 2008 Praktisk anvendelse af luftfotos på museerne, foredrag på LANDs (Luftfoto Arkæologisk Netværk Danmark) Luftfoto skole 2008, Holstebro The Wodan/Monster Series: Current research, foredrag på International Medieval Congress i Leeds, England Case Study: Ribe, foredrag på Lübeck colloquium for town archaeology in the Hansa area VII, Lübeck Hunderup - en gravplads fra vikingetiden, foredrag på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Anne-Sofie Lundtofte Barndomsmuseet, foredrag ved Nyere Tids Netværksmøde, Odense, for Lions Esbjerg og i Sognehuset i Sønderis Steen Frydenlund Jensen Førromersk bebyggelse i Sydvestjylland: specielle konstruktive træk, foredrag ved ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Førromersk jernalderbebyggelse i Sydvestjylland, foredrag for studenterforeningen Hikuin, Århus Om fredede fortidsminder og tilsynet med disse, foredrag for foreningen Red Gravhøjen, Bramming Anders Olesen Førromersk jernalder og gruber - hvad skal det til for?, Foredrag på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Kamma Marie Poulsen-Hansen To middelalderlige smedjer fra Guldager, nord for Esbjerg. By, marsk og geest 20, 2008, s Huse og strukturer i middelalderens landbebyggelse ved Esbjerg. Fra forundersøgelse til udgravning, foredrag på DARs temadag om middelalderlig landbebyggelse, Broholm To smedjer fra middelalderens Guldager, foredrag på SJM s 1. Colloquium: Smedjer og smedning i middelalderen Naturvidenskabelige perspektiver på middelalderens grøfter - et eksempel fra Esbjerg, foredrag på Landsbypuljens første møde Loft. 1 gård, 2 gårde, 3 gårde, 2 gårde - et arkæologisk bidrag til bebyggelseshistorien i Loft, foredrag på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Sarah Qvistgaard Østertoften II, Darum, foredrag på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Mette Slyngborg Vestjyllands Industrihistorie. Industriudvikling og industri minder i Vestjylland, foredrag på Folkeuniversitetet, Esbjerg The cultural heritage og industrialsociety - the selection and valuation of preservation-worthy industrial sites in Chile from a Danish point of view, foredrag ved Cimuset konference i Århus, Bjerringbro og København Hvor autentisk skal det være? Om museumsgenstandens forandrede symbolske betydning i udstillinger, foredrag på på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø I kærlighedens tegn. Kærlighed i 400 år, foredrag ved medlemsaften for medlemmerne af Esbjerg og Omegns Museumsforening, Esbjerg Ingrid Stoumann En vikingetidssmedje fra Sædding, foredrag på SJM s 1. Colloquium: Smedjer og smedning i middelalderen, Ribe Mette Højmark Søvsø Mere fra museets gemmer. By, marsk og geest 20, 2008 Sammen med Claus Feveile: Nørlundvej - en gravplads fra vikingetiden. Arkæologi i Slesvig, 12, 2008 ASR To stolpebyggede renæssancegårde fra Enderup ved Ribe, foredrag på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Morten Søvsø Ribebispens gård i Lustrup - en storgård fra Valdemarstiden. Journal of Danish Archaeology vol. 15. In prep/press Stolpebyggede gårde fra renæssancen udgravet i Kærbøl ved Ribe. By, marsk og geest 20, s Stolpebyggede gårde fra renæssancen udgravet i Kærbøl og Enderup ved Ribe. Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig 12, 2008 Gårde fra renæssancen med jordgravede stolper fra Ribeegnen, foredrag på symposiet Arkæologi i Slesvig 12, Jaruplund Højskole Ribes handelskontakter i det 12. årh., foredrag på Byarkæologisk møde, Ribe Ribeegnens landbebyggelse i ældre middelalder, foredrag på DARs temadag om middelalderlig landbebyggelse, Broholm ASR 13. Lindegården, foredrag på ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Ribebispens gård i Lustrup, foredrag på Ribe Vikingecenter Rundvisning i Kalvslund udgravningen Status for Lindegården, foredrag ved offentligt møde i processionsgangen, arr. af menighedsrådet 15

15 Konferencer, kurser og efteruddannelse 16 Trine Wittorff Brander : Studietur - formidling og publikumsservice : Perlekursus, Ribe Kirstin Eliasen 15.12: Lederkursus: Arbejdsglæde, Odense Claus Feveile 25.01,12.06, 19.09: Møder, Luftarkæologisk Netværk Danmark (LAND) 13.03: Deltagelse på Land and Lordship. Settlement and social power in Viking and early Medieval Scandinavia. Symposium, Århus Universitet 19.03: Deltagelse på Middelalderlig landbebyggelse, arrangeret af Det arkæologiske råd, Broholm : Symposiet Arkæologi i Slesvig 12, Jaruplund : Medorganisator, samt deltagelse med indlæg: Praktisk anvendelse af luftfotos på museerne på LANDs (Luftfoto Arkæologisk Netværk Danmark) Luftfotoskole 2008, Holstebro : International Medieval Congress i Leeds, England : Lübeck colloquium for town archaeology in the hansa area VII, Lübeck : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø : Silver economies, monetisation and society in Scandinavia , Aarhus Universitet Lene Feveile : Middelalderarkæologisk metodenetværksmøde: Død, begravet og genfundet, Ribe : Internationalt formidlerseminar 2008 Come together, Nyborg 24.01: Historiens Dag, Århus : Studietur - formidling og publikumsservice 10.09: Markedsføring i Nationalpark Vadehavet 24.09: Kursus i hjemmeside Dynamic Web, Esbjerg Kommune 28.10: Tematimer: Kulturformidling og Mobiltelefoni, København : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Ulla Hollænder : Studietur - formidling og publikumsservice Steen Frydenlund Jensen 22.01: Forskning og museer -konference på Nationalmuseet 31.03: Arkæologisk GIS-forum, Holbæk Museum 30.04: KUAS Museumsmøde, Nyborg 19.05: Middelalderlig landbebyggelse DAR temadag, Broholm 23.10: His-KIS Original 1 kort som arkæologisk kilde, København : ODM s faglige orienteringsmøde Lisbeth Karlsen : Studietur - formidling og publikumsservice Anne-Sofie Lundtofte 22.01: Forskning og Museer, konference, Nationalmuseet 06.02: Nyere Tids Netværksmøde, Odense : Internationalt formidlerseminar 2008 Come together, Nyborg : Kulturarvsstyrelsen Museumsmøde 2008, Nyborg : Kvalitativ udvikling af Web-stedet, København 03.09: Kulturinitiativer i Nationalpark Vadehavet. Tovholder i workshop 15.12: Lederkursus: Arbejdsglæde, Odense Ulla Mejdahl : Implementering af værdigrundlag, Odense : Kulturarvsstyrelsens årsmøde 2008, Nyborg 27.08: Kulturens Merværdi, Kulturministeriets Temadag, Kolding 15.12: Lederkursus: Arbejdsglæde, Odense Anders Olesen 22.01: Forskning og museer. Konference på Nationalmuseet, København 31.03: Arkæologisk GIS-forum på Holbæk Museum 30.04: Kulturarvsstyrelsen Museumsmøde 2008, Nyborg : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Camilla Post 22.01: Forskning og museer. Konference på Nationalmuseet, København : Land and Lordship. Settlement and social power in Viking and early Medieval Scandinavia. Symposium, Århus Universitet 31.03: Arkæologisk GIS-forum, Holbæk Museum : Byarkæologisk Møde, Ribe 30.04: KUAS museumsmøde, Nyborg 19.05: Arkæologisk Råds temadag om middelalderlig landbebyggelse, Broholm 30.09: SJM colloquium Smedjer og smedning i Middealderen 31.10: Seminar om Politisk arkæologi og Arkæologisk politik, Københavns Universitet : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Kamma Marie Poulsen-Hansen 31.03: Arkæologisk GIS forum, Holbæk Museum 28.04: Byarkæologisk Møde, Ribe 19.05: DARs temadag om middelalderlig landbebyggelse 30.09: SJM s 1. colloquium Smedjer og smedning i Middelalderen, arrangør 28.10: Landsbypuljens første møde : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø

16 Konferencer, kurser og efteruddannelse Sarah Qvistgaard : Middelalderarkæologisk metodenetværksmøde: Død, begravet og genfundet, Ribe : Byarkæologisk Møde, Ribe 19.05: Arkæologisk Råds temadag om middelalderlig landbebyggelse, Broholm 28.10: Landsbypuljens første møde : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Palle Siemen 22.01: Forskning og museer. Konference på Nationalmuseet, København 31.03: Arkæologisk GIS-forum, Holbæk Museum 30.04: KUAS årsmøde. Nyborg 19.05: Middelalderlig landbebyggelse, DAR temadag, Broholm : The 9th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology, Trondheim, Norge : 14th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Valetta, Malta 30.09: Smedjer og smedning i middelalderen. SJM-colloquium, Ribe 23.10: Original 1 kort som arkæologisk kilde. His-Kis seminar, København 28.10: Landsbypuljen, Århus Mette Slyngborg 26.02: Møde om Havneundersøgelsen, en national undersøgelse, Møntergården, Odense Bys Museer 16.06: Boligpuljemøde, Elmuseet, Bjerringbro : Cimuset konference i Århus, Bjerringbro og København 03.09: Kulturinitiativer i Nationalpark Vadehavet. Tovholder i workshop : Industripuljemøde, Odense og Svendborg : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Ingrid Stoumann 22.01: Forskning og Museer, konference, Nationalmuseet : Land and Lordship. Settlement and social power in Viking and early Medieval Scandinavia. Symposium, Århus Universitet 31.03: Arkæologisk GIS-forum, Holbæk Museum 30.04: Det Arkæologiske Råds årsmøde, Nyborg Strand 19.05: DAR-temadag: Udgravninger af middelalderlige landsbyer, Broholm Slot 30.09: Smedjer og smedning i middelalderen. SJM-colloquium, Ribe 23.10: Udskiftningskort og Original 1-kort HisKIS s-seminar, Københavns Universitet : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø 26.11: Kristianiseringen af det danske område - et arkæologisk problem. Symposium, Københavns Universitet Mette Højmark Søvsø : Medarrangør samt deltager i Middelalderarkæologisk metodenetværksmøde: Død, begravet og genfundet : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø Morten Søvsø 22.01: Forskning og museer -konference på Nationalmuseet 31.03: Arkæologisk GIS-forum, Holbæk Museum : Symposiet Arkæologi i Slesvig 12, Jaruplund Højskole : Byarkæologisk møde 30.04: KUAS årsmøde på Nyborg Strand 19.05: KUAS temadag på Broholm om middelalderlig landbebyggelse 30.09: Smedjer og smedning i middelalderen. SJMcolloquium : ODM s faglige orienteringsmøde, Fuglsø. Koordinator på middelalder Fra udgravningen ASR 13 Lindegården. 17

17 Personale oversigt Fast personale Pietje Akkermann-Krisp, rengøringsassistent Connie Aldenborg, museumsvært Aase Bondegaard, kontorassistent Trine W. Brander, museumsvært Else Breer, kontorassistent Bente Clausen, bogholder Jens Egebjerg, samlingsforvalter Kirstin S. Eliasen, museumsinspektør, afdelingsleder (tiltrådt 15. dec.) Claus Feveile, museumsinspektør Lene Feveile, museumsinspektør Ruth Hansen, bogholder (tiltrådt 1. nov.) Steen Jensen, museumsinspektør Anette Jørgensen, rengøringsassistent (fratrådt 31. maj) Jytte Jørgensen, rengøringsassistent Svend Jørgensen, pedel Lisbeth Karlsen, museumsvært Jakob Kieffer-Olsen, antikvar (fratrådt 30. nov.) Doris Kristensen, bogholder (fratrådt 31. okt.) Ulla H. Kristensen, museumsvært Gunda Leegaard, køkkenassistent Anne-Sofie Lundtofte, museumsinspektør, afdelingsleder Ulla Mejdahl, direktør Bettina Møller, bogholder (fratrådt 31. jan.) Helen S. Nielsen, rengøringsassistent Preben Nielsen, museumsassistent Lisbeth K. Norberg, museumsassistent Rie Rønn Olsen, museumsassistent Inger Marie Paulus, museumsvært Carsten M. Pedersen, pedel Kim F. Pedersen, museumsassistent Susanne Poulsen, kontorassistent (fratrådt 30. sept.) Kirsten Rasmussen, museumsvært Lisbeth Sand Rasmussen, rengøringsassistent Anna Marie Ravn, museumsassistent Palle Siemen, museumsinspektør Ingrid J. Skovmose, museumsvært Mette Slyngborg, museumsinspektør Gunner Stokbæk, museumsassistent (fratrådt 30. sept.) Ingrid Stoumann, museumsinspektør Pia G. Sørensen, museumsvært Morten Søvsø, museumsinspektør Ejner Vilstrup, museumsassistent (fratrådt 31. aug.) Jens Feveile, ungarbejder, arkæologi Lisa Lykke Hansen, guide Lis Holstein, guide Anne Ø. Jensen, arkæolog (sep.-okt.) Bo B. Jensen, arkæolog (mar.-sept.) Janni Jensen, museumsvært (jan.-okt.) Michael A. Jensen, arkæolog (okt.-dec.) Ruth Lene Jensen, museumsvært (jan.-mar.) Troels B. Jensen, arkæolog Francis A. Jordt, guide Kurt Juul, guide Christian Jørgensen, ungarbejder, Vandtårnet (jul.-okt.) Martin Jørgensen, ungarbejder, Vandtårnet Henrik Karll, arkæolog (jul.-sept.) Michael Keyes, oversættelse (nov.) Birgit V. Kristensen, museumsvært Marie H. Kristensen, ungarbejder, rengøringsassistent Richard Kværnø, guide Børge Lorenzen, guide Stig Lundstrøm, guide Helene A. Madsen, arkæolog (jul.-dec.) Jens Ole Nielsen, guide Svend S. Nielsen, guide Lone Norberg, ungarbejder, Vandtårnet (mar.-aug.) Anders Olesen, arkæolog Henning S. Olsen, museumsvært, Vandtårnet (sept.) Anna Marie Paludan, guide Christian P. Pedersen, arkæolog (jan.) Svend Pedersen, guide Karla Porsgaard, museumsvært Kamma Marie Poulsen-Hansen, projektansat inspektør Camilla Post, projektansat inspektør Sarah Qvistgaard, projektansat inspektør Annette Rohrberg, museumsvært (feb.-apr.) Peter Schmidt, arkæolog (jan.-mar.) Christian D. Schou, arkæolog (jul.-aug.) Susanne Schwarz, arkæolog (jul.-aug.) Hjarne Siemen, arkæologisk digitalisering (feb.-mar.) Maj Siemen, arkæologisk digitalisering (apr.-aug.) Jonas H. Sigurdsson, arkæolog (mar.-aug.) Henrik A. Sørensen, arkæolog (maj-jun.) Mette Søvsø, projektansat inspektør Schirin H. Tarko, museumsvært Linda Therkildsen, rengøringsassistent Rita B. Thomsen, museumsvært Grethe Pernille Weisse, museumsvært (maj-dec.) 18 Andet personale Bodil Andersen, museumsvært (jan.-apr.) Annette Brander, guide Louise Ø. Brandt (jun.) Luna Brodersen, rengøringsassistent Leif G. Christensen, guide Nancy Christensen, museumsvært/kontorassistent Mads Clausen, ungarbejder, Vandtårnet (feb.-okt.) Allan D. Dideriksen, arkæolog (apr.-aug.) Ingeborg Eilrich, guide Katrin L. Egholm, guide

18 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigt Museumsnr.: Sydvestjyske Museer SE/CVR nummer: Regnskab for 2008 UDGIFTER INDTÆGTER 22. Personale Lokaler ejendomme, friarealer Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Entre Betalinger for undersøgelser i henhold til kap Husleje, prioritetsrenter og afdrag Andre renter Kiosk- og cafeteriavirksomhed I alt konto 22 til Tilskud fra kommuner Ikke-offentlige tilskud Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd Tilskud fra amtskommuner I alt konto 90 til Statstilskud Totale udgifter og indtægter Resultat (indtægter udgifter)

19 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning Sydvestjyske Museer Odins Plads Ribe Tlf Udsnit af udgravningen på Kalvslund Kirkebakke der viser hustomter fra jernalder og vikingetid.

20 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2008

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af syv byggegrunde ved præstevænget i Sdr. Sejerslev. Der fremkom arkæologiske anlæg i form af to kogestensgruber.

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt.

OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. OBM 7038, Skovgård. Agedrup sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Maria Elisabeth Lauridsen Arkæologisk Rapport nr.492 2015 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

OBM 7050 Langehede, Søndersø

OBM 7050 Langehede, Søndersø OBM 7050 Langehede, Søndersø Forundersøgelse forud for anlæggelse af nyt biogasanlæg. Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr.505, 2016 Indledning...3 Udgravningens forhistorie...3 Udgravningens

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Publikationer. m/ Kamma M. Poulsen-Hansen: Derfor graver vi at skabe medejerskab til historien, Arkæologisk forum, nr. 26, s. 23-25.

Publikationer. m/ Kamma M. Poulsen-Hansen: Derfor graver vi at skabe medejerskab til historien, Arkæologisk forum, nr. 26, s. 23-25. Publikationer Palle Siemen 2012 m/ Kamma M. Poulsen-Hansen: Derfor graver vi at skabe medejerskab til historien, Arkæologisk forum, nr. 26, s. 23-25. De arkæologiske undersøgelser ved Krogsgård, By, marsk

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup udført af Katrine Kølle Hansen og Stine Jæger Hoff for, forår/sommer 2011 Foto: Muldafrømning ved Ønslev

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen.

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. VHM 00380 Ny Krogen Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. Albæk Sogn, Frederikshavn Kommune, Fund og Fortidsminder 100201-288 Baggrundskort Kort og Matrikelstyrelsen.

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udgravning af: Gretbjergvej Øst, Hedensted, Matr. nr.: 19 e og 4 b Ejerlav: Torup Journalnr.: HOM 2407 KUAS 20087.24.02/HOM-0017 År: 2008 Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt:

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Bygherrerapport. Moesgård Museum

Bygherrerapport. Moesgård Museum FHM4953 Rosbjerg Vest, Årslev Lyngby sogn, Hasle herred, Århus Kommune, Region Midt. Stednr. 15.03.04 Matrikelnr. 5b Lyngby By KUAS journalnr. 008-7.4.0/FHM-001 Bygherrerapport Resume: På et sydvendt,

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2009

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2009 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2009 Indholdsfortegnelse 3 Sydvestjyske Museer 4 Den Antikvariske Afdeling 5 Den Museologiske Afdeling 7 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard

OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard OBM 5331, etape 2, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby Herred, tidl. Odense Amt. Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk Rapport nr.483, 2015 Indledning.. 3 Udgravningens forhistorie 3 Udgravningens

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø OBM 5987 Glisholmvej - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 458, 2014 Indledning Udgravningens forhistorie

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet.

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet. Se vedlagte lodsejerliste Skanderborg Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Tlf. 7244 2200 Fax 8652 2013 vd@vd.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450 Etape 5110, motorvejen Kliplev

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1470 Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Af Ba. Peter Kahr Jørgensen 1 Indhold Baggrund 3 Topografi og undergrund

Læs mere

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport Stilling Sogn, Hjelmslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Sted. Nr.16.02.09. Sb.nr. 24 I forbindelse med Skanderborg Kommunes udstykning af et erhvervsområde

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport Systematisk udgravning HBV1447 Bæklund II Andst sogn, Anst herred, Region Syddanmark KUAS nr. 2011-7.24.02/HBV-0012 Stednr. 190101-127 Museet på Sønderskov, Sønderskovgårdvej 2,

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF:

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Udgravningsberetning SJM 187 K3 SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Beretning for forundersøgelse forud for skovrejsning på 7 ha. nordvest

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen

Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Museum Vestjylland Levende Historie fremtidens museumslandskab set fra Vestjylland Kim Clausen & Claus Kjeld Jensen Der arbejdes netop nu på at tegne konturerne af et nyt museumslandskab i Danmark. Fra

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel

Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel Beretning ARV 0020 Tracé Nymindegab - Nørre Nebel Arbejdsfoto, tracéforløb vest for Nørre Nebel Tarm landevej. Foto: Poul K. Jørgensen. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg, Arkæologi Vestjylland 2014

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset.

Det første område er beliggende omkring og op på bakkedraget sydøst for klubhuset. VIBORG STIFTSMUSEUM Dato: Viborg Golfklub Spangsbjerg Alle 50 8800 Viborg Kultur & Service Viborg Stiftsmuseum Hjultorvet 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 38 38 Fax.: 87 99 79 72 vibmus@viborg.dk www.viborgstiftsmuseum.dk

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

ASR 1775 Rønhavegård. - et fragment af en landsby fra germansk jernalder (c e.kr.) Af Claus Feveile. Den antikvariske Samling Bygherrerapport

ASR 1775 Rønhavegård. - et fragment af en landsby fra germansk jernalder (c e.kr.) Af Claus Feveile. Den antikvariske Samling Bygherrerapport ASR 1775 Rønhavegård - et fragment af en landsby fra germansk jernalder (c. 375-550 e.kr.) Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning I slutningen af april måned 2003 gennemførte

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Støvring Ådale, Odderen Boplads fra yngre stenalder, yngre bronzealder og førromersk jernalder. Brandgrav fra førromersk jernalder. J.nr. ÅHM 6454

Læs mere

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder 1 Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 2 Bygherre: Møldrup Kommune 2 Indledning.

Læs mere

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 243, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning... 2 Udgravningens

Læs mere

Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen

Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen Vedr. budget for arkæologisk undersøgelse af areal forud for byggemodning, OBM 1613 Skovgård etape 2. Den arkæologiske

Læs mere