Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 20

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Herberget Overførstergården Jægersborg Allé Gentofte Tlf.: Hjemmeside: (forsorgshjem/herberg) Pladser i alt: 23 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Elsebeth Karin Hytten (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Denne tilsynsrapport indeholder et driftorienteret tilsyn af Herberget Overførstergården. Tilsynsrappoerten indbefattet der for kun udvalgt temaer i kvalitetsmodellen. Tilsynet har haft fokus på kriterium 5 om tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel og Kriterium 14 om de fysiske forhold understøtter borgernes trivsel. Side 2 af 20

3 Herbergets målgruppe er hjemløse alkoholikere, som ikke lider af en psykisk sygdom eller er velbehandlede for den psykiske sygdom. Der visiteres ikke stofmisbrugere, men det sker at borgerene har et misbrug af cannabis. Socialtilsynet konkluderer, at beboerne trives i de fysiske rammer. De smukke omgivelser og de gode fællesrum kompenserer for de små beboerværelser. Tilbuddets fysiske rammer imødekommer borgerens særlige behov. Socialtilsynet vurderer, at det dog ville være hensigtsmæssigt, at tilbuddet kunne tilbyde enkeltværelser til alle borgere og bedre toilet -og badeforhold. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Borgerne trives i tilbuddet, på trods af borgernes vanskelig situation. Der er en god stemning og borgerne er glade for tilbudet. Socialtilsynet konkluderer, at borgerne har adgang til relevante sundhedydelser og medarbejderne er opmærksomme på den helbredsmæssige side af indsatsen. Der er kendskab til medicinhåndtering og vigtigheden af, at borgeren kommer i lægeligbehandling, ligesom der opmærksomhed på motion og kost. Det er socialtilsynets vurdering, at der mangler systematik i indsatsen med formulering af mål og opfølgning på målene og virkningen af den behandling der er iværksat. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet i den pædagogiske tilgang har fokus på den mentale og fysiske sundhed, men Socialtilsynet vurderer at, tilbuddet med fordel kunne være yderligere opmærksomhed på at udvikle området. Fx med tilbud om kognitiv gruppeterapi, samtalegrupper om mentalsundhed, seksualitet, motion, kost rygning. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne i tilbuddet kunne være mere opsøgende i kontakten til borgerne og bruge de individulle formulerede mål i opholdsplanen i samarbejde med borgeren, så borgeren kender sine egne mål og derfor kan arbejde videre med målene. Side 3 af 20

4 *Afgørelse: Påbud: Opmærksomhedspunkter: At tilbuddet arbejder mere systematisk med at formulere mål i forhold til borgerne fysiske og mentale sundhed. At tilbudet arbejder med at udvikle den pædagogiske tilgang til borgernes sundhed. At tilbuddet arbejder mere opsøgende i forhold til borgens sundhed. 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Tilsynsrapport fra Gentofte Kommune august Ydelsesbeskrivelse Gentofte Kommune. Tilbuddets hjemmeside. Indberetning til tilbudsportalen. Journalnotater og handleplaner Observation Tilsynet observerede miljøet ved frokost i spisestue og haven og ved rundvisning. Interview Interviewkilder Tilsynet interviewede leder, tre medarbejdere i et gruppeinterview, tre borgere i et gruppeinterview. Alle blev interviewet i forhold til Kriterium fem, tilbudet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og kriterium 14, tilbudet understøtter borgernes udvikling trivsel i forhold til de fysiske rammer. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 20

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Tilsynskonsulenter Afdelinger Elsebeth Karin Hytten Udflytterbolig Boafdeling Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Tilsynet har haft fokus på kriterium 5 om tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel og Kriterium 14 om de fysiske forhold understøtter borgernes trivsel. Side 5 af 20

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 20

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,3 Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Borgerne trives i tilbuddet, på trods af borgernes vanskelig situation. Der er en god stemning og borgerne er glade for tilbudet. Borgerne har adgang til relevante sundhedydelser og medarbejderne er opmærksomme på den helbredsmæssige side af indsatsen. Der er kendskab til medicinhåndtering og vigtigheden af, at borgeren kommer i lægeligbehandling, ligesom der opmærksomhed på motion og kost, men der mangler systematik i indsatsen med formulering af mål og opfølgning på målene og virkningen af den behandling der er iværksat. At tilbuddet arbejder mere systematisk med at formulere mål i forhold til borgerne fysiske og mentale sundhed. At tilbudet arbejder med at udvikle den pædagogiske tilgang til borgernes sundhed. At tilbuddet arbejder mere opsøgende i forhold til borgens sundhed. Tilbuddet har i den pædagogiske tilgang, fokus på den mentale og fysiske sundhed, men der kan med fordel Side 7 af 20

8 være yderligere opmærksomhed på at udvikle området. For eksempel med tilbud om kognitiv gruppeterapi, samtalegrupper om mentalsundhed, seksualitet,motion, kost rygning. Tilsynet bemærker, at medarbejderne kunne være mere opsøgende i kontakten til borgerne og bruge formulerede mål i opholdsplanen i samarbejde med borgeren, så borgeren kender sine egne mål. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne ej udført Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe ej udført Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes ej udført Side 8 af 20

9 medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er tilsynets vurdering, tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Borgerne trives i tilbuddet, på trods af deres vanskelig situation. Der er en god stemning og borgerne er glade for tilbudet. Borgerne har adgang til relevante sundhedydelser og medarbejderne er opmærksomme på den helbredsmæssige side af indsatsen. Der kendskab til medicinhåndtering og vigtigheden af, at borgeren kommer i lægeligbehandling, ligesom der opmærksomhed på motion og kost, men der mangler systematik i indsatsen med formulering af mål og opfølgning på målene og virkningen af den behandling der er iværksat. Tilbuddet har i den pædagogiske tilgang fokus på den mentale og fysiske sundhed, men der kan, med fordel være yderligere opmærksomhed på at udvikle området. For et eksempel med tilbud om kognitiv gruppeterapi, samtalegrupper om mentalsundhed, seksualitet,motion, kost rygning. Det skal bemærkes, at personalet kunne være mere opsøgende i kontakten til borgerne og bruge formulerede mål i opholdsplanen i samarbejde med borgeren, så borgeren kender de mål der er formulerede mål. Side 9 af 20

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Herbergets målgruppe er hjemløse alkoholikere, som ikke lider af en psykisk sygdom eller er velbehandlede for den psykiske sygdom. Der visiteres ikke stofmisbrugere, men det sker at nogle borgere har et misbrug af cannabis. Tilsynet talte med 3 borgere der havde boet i tilbudet i henholdsvis 1 år, knapt 1 år og 1/2 år. Beberoerrådsformanden viste os rundt i tilbuddet. De beboere vi talte med var alle meget glade for at bo i tilbuddet. Borgerne beskrev, at de havde været igenmen en udvikling og fået noget ro på misbruget. Der er en god tone borgerne imellem og mellem de ansatte og borgerne. Borgerne lagde vægt på, at der var aktiviteter, som de synes var meningsfulde,fx havearbejde, rengøring og madlavning, alle deltog, så der er struktur på dagen og noget at sætte i stedet for misbruget. Borgerne beskriver personalet, som en slags lynafleder i forhold til konflikter borgerne imellem og i forhold til at bevare en god tone. Borgerne fortalte, at de selv skal tage fat i personalet, hvis de ville have hjælp til noget. Det der foregår, er hjælp til til selvhjælp. Det er rigtigt svært at flytte fra tilbudet, fordi fællesskabet og det at bo og spise sammen betyder meget. Borgerne roste maden, arbejdet i køkkenet og kontakten med personalet der. Alle har en kontaktperson og der udarbejdes en plan for opholdet. De borgere vi talte med, har alle en plan for hvor de gerne vil bo. De er skrevet op til bolig, men troede ikke rigtig på, at de ville ske indenfor en overskuelig tid. Borgerne har opfølgende samtaler med kontaktperson hver tredje uge. Borgeren kendte ikke målene i opholdsplanerne. Det sker ofte, at nogle borgere lige pludselig flytter væk, fordi de ikke kan magte, at det ikke er tilladt at drikke i tilbuddet. Nogle bliver bedt om at flytte fordi det bliver opdaget, at de drikker eller ryger cannabis i tilbuddet. Side 10 af 20

11 Indikator 05.b: Borgeren har med 3 (i middel støtte fra tilbuddet adgang til grad opfyldt) relevante sundhedsydelser Tilsynet havde samtale med tre pædagoger ansat i henholdsvis 17 år, 1 1/2 år og 7 år. Pædagogener vil gerne have en socialrådgiver ansat. Der er ingen sundhedsfaglie medarbejdere i tilbuddet. Borgerne kommer fra forskellige kommuner, men har folkeregisteradresse i gentofte. Medarbejderne fortæller, at når der er behov for noget lægelig bistand kontaktes den praktiserende læge, alle har en læge, som de bliver knyttet til, når de flytter til Gentofte gennem Borgerservice. Nogle bliver hos den oprindelige praktiserende læge. Medarbejderne hjælper med at kontakte Borgerservice ved lægeskift. Beboeren har forskelige læger. Der er ikke en praktiserende læge som tilbudet særligt arbejder sammen med, sådan har det været før og det har været en fordel. Samarbejdet med lægerne er generelt godt Tilbuddet arbejder sammen med det lokale lænkeambulatorie og det sker, at en borgeren kommer hjem med medicin uden at ambulatoriet har skrevet navnet på medicinen og navn og cpr. på borgeren på posen med medicin. Medarbejderne er opmærksomme på dette og i de situationer kontaktes ambulatoriet. Tilbuddet samarbejder også med Psykiatrisk Center Gladsaxe, som de har en mundtlig aftale med, bl.a om at sætte borgere i antabus behandling.tilbuddet har mange borgere boende med dobbeltdiagnoser. Generelt er det sådan, at hvis en borger bliver indlagt på psykiatrisk afdeling bliver vedkommende alt for hurtigt udskrevet. Hvis borgeren har en behandlingsdom, er samarbejdet bedre, der samarbejdes så vidt muligt med retspsykiateren. Det er kontaktpersonens ansvar, at få oplysninger vedr. behandlingsdomme, det sker tit, at personalet ikke ved hvad dommen indeholder og hvorfor borgeren er dømt. Der kan foretages psykiatrisk udredning i forbindelse med beskæftigelsessituationen, det er til stor Side 11 af 20

12 hjælp for medarbejderen, når det sker. Da det kan være vanskeligt at få gennemført en psykiatrisk udredning. Borgergerne administrerer som hovedregel deres medicin selv. Der er en boks på værelserne hvor medicinen skal opbevares. Medarbejderne administrerer medicinen når det er nødvendigt og altid når borgeren har behandlingsdom. Der samarbejdes med den ordinerende læge. Der føres medicinlister m.m Når en borger skal sættes i antabusbehandling er det altid en læge der ordinerer behandlingen, fortæller lederen. Ved gennem læsning af dokumentationen fandt tilsynet et notat, hvor det ikke fremgik, at der havde været en læge involveret i ordinationen af antabusbehandling. Lederen vil undersøgen sagen. Når borgeren indskrives på tilbuddet er der et punkt i dokumentationen som handler om borgerens helbred, der vurderes samtidig behovet få lægehjælp. Halvdelen af borgerne er over 50 år. Medarbejderne hjælper med at kontakte sundhedsvæsenet hvis det er nødvendigt. Lægetjek og blodtryks måling opfordrer medarbejderen borgerne til at få gjort, men der følges ikke automatisk op på opfordringen. Ved gennemlæsning af to opholdsplaner var der ikke formuleret nogen mål for borgernes helbred, i den ene plan manglede der en psykiatrisk diagnose. Tandpleje har stor opmærksomhed både fra borgernes og medarbejdernes siden. Borgerne fortæller, at det kan være svært at komme til tandlægen, mange har dårlige tænder og mærker smerter når de holder op med at drikke. Det er dyrt og det tager tid at få bevilget en enkeltydelse til betalingen. I København har tandlægerne et tilbud til hjemløse i Istedgade hvor man kan få tandlægebehandling gratis. Borgerne efterlyser hjælp til at blive transporteret frem og tilbage til " Bisserne", som tilbuddet hedder. Side 12 af 20

13 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 3 (i middel grad opfyldt) Medarbejderne fortæller, at de altid spørger ind til borgernes tandstatus og hjælper med aftaler og ansøgninger om enkeltydelser. Det er ikke altid medarbejderne tager med eller transporterer borgeren, men hvis de ikke selv kan komme frem, hjælper medarbejderne. Medarbejderne taler ikke med borgerne om seksualitet, prævention og seksuelt overførte sygdomme. Der bor både mænd og kvinder i tilbudet, der bliver talt om parforhold, men der spørges ikke mere direkte ind. Der er aftaler med en lokal idrætsklub GIF, om gratis medlemskab. I tilbuddet er der motionsrum og en Krolf bane. Der er fokus på mad og alle borgeren deltager i måltiderne. Der er muligt at vælge fedtfattig og proteinholdig kost. Pædagogerne fortæller i interviewet, at de lægger vægt på de sundhedsfaglige aspekter i den pædagogiske tilgang. Der er udarbejdet en sundhedspolitik i tilbuddet. Hvis borgerne er interesseret i at komme i behandling og ikke selv kan finde ud af, at kontakte systemet hjælper pædagoger med kontakt til systemet.det gælder både misbrugsbehandling, psykiatrisk behandling og behandling af fysiske sygdomme. En af pædagogerne er uddannet i kognitiv terapi og hvis nogle er interesseret i at komme i terapi er der mulighed herfor. Pædagogen fortæller, at det ikke er et gruppetilbud, men det kan aftales individuelt. Det drejer sig om en halv time ugentlig. Det er obligatorisk, at tale med borgerne om helbredet og en naturlig del af samtalen mellem kontaktpersonen og borgeren er, at tale om hvordan borgeren trives på stedet. Der tales dog ikke om seksuelle problemstillinger, prævention eller seksuelt overførte sygdomme. Det er tilbudets holdning at borgerne skal klare så meget så muligt selv og hvis de behøver mere Side 13 af 20

14 konkret hjælp skal borgeren selv bede om den. Den holdning bekræftes af borgerne. Der er fokus i det pædagogiske arbejde på at motiverer borgerne i, at søge hjælp.tilbuddet ser rehabilitering som en del af formålet i det pædagogiske arbejde. Lederen fortæller, at det er væsentligt, at skabe et pædagogisk miljø med en god og rar tone i dagligedagen. Det giver borgerne mulighed for at komme sig og få ro. Der er en strukturet hverdag der styrker den mentale sundhed. Borgerne har tilbud om fælles måltider, forskellige opgaver med at passe hus og have. Og et arbejdstilbud hvor borgerne tilbyder havearbejde. Hvis borgerne har abstinens symptomer er der bl.a mulighed for, NADA terapi. Mange pædagogiske samtaler tages samtidig med, at borgeren får motion ved, at pædagog og borger sammen går Kroflbanen igennem. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser ej udført Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb ej udført Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Det er tilsynets vurdering, at beboerne trives i de fysiske Side 14 af 20

15 rammer. De smukke omgivelser og de gode fællesrum kompenserer for de små beboere værelser. Tilbuddets fysiske rammer imødekommer borgerens særlige behov. Det ville dog være hensigtsmæssigt, at tilbuddet kunne tilbyder enkeltværelser til alle borgere og bedre toilet og bade forhold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er tilsynets vurdering, at beboerne trives i de fysiske rammer. De smukke omgivelser og de gode fællesrum kompenserer for de små beboereværelser. Tilbuddets fysiske rammer imødekommer borgerens særlige behov. Det ville dog være hensigtsmæssigt, at tilbuddet kunne tilbyder enkeltværelser til alle borgere og bedre toilet- og badeforhold. Side 15 af 20

16 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad opfyldt) Tilsynet blev vist rundt i tilbuddet af beboerrådsformanden, der samtidig fortalte om stedet. Derudover talte tilsynet med to andre borgere om de fysiske rammer. Overførstergården er smukt beliggende i et villakvarter i Gentofte Kommune. Selve herberget ligger i en stor ældre bygning med en parklignende have. Værelserne ligger på første sal. Der er 5 enkeltværelser og 7 dobbeltværelser. Værelserne er ikke særlig store. Der er toilet og badeværelser på gangen. Borgerne er 4 til 5 om hvert bad og toilet. I stueetagen findes en stor stue med udgang til haven, en spisestue med umiddelbar tilslutning til køkkenet og en fjersynsstue med billard og rygekabine. Desuden er der et mindre værksted, et vaskeri og et computerrum tilknyttet. I kælderen er der et mindre fitnessrum. Bag ved fitnessrummet er et lille værelse med en seng, dette værelse bliver brugt i nødsituationer når der ikke er plads i tilbuddet. Værelset har tremmer for vinduet. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad opfyldt) Der er yderligere en bygningen på matrikelen, der indeholder 4 udflytterboliger også med fælles bad og toilet og køkken. Der er rent, hyggeligt og rydeligt i tilbuddet. Tilsynet så et beboereværelse til to personer, det var noget rodet, men rent. Værelset var lille når man tager i betragtning, at der skal bo to personer. Borgerne gav udtryk for, at de er glade for de fysiske rammer i tilbuddet og det er i orden at bo to sammen. Kvinder får deres eget værelse og det gør særligt plejekrævende borgere også. Borgerene bruger meget fællesrummene og haven. Borgerne fortæller, at det kan være godt, at bo to sammen, så man ikke føler så alene, men det kan omvendt være svært når man skal flytte ud fra tilbuddet, at undvære fællesskabet. Nå borgeren flytter i udflytterboligerne, har de det mere for sig selv og har muligheden for, at lave mad og træne i at bo i egen bolig. Side 16 af 20

17 Hvis en borger har det særligt svært er der mulighed for at få eget værelse. Bygningerne og haven giver mange muligheder for aktiviteter. Det, at værelserne er små og man i nogle tilfælde bor to på værelserne, kan være vanskeligt i forhold til at være privat og finde ro. Side 17 af 20

18 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 18 af 20

19 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad 100,00 Overskud (1,10) Ejendomsudgifter 20,00 Lønomkostninger 61,00 Lønomkostninger, fast personale 55,00 Omkostninger, særlig ekspertise - Omkostninger, kompetenceudvikling 1,00 Omkostninger, leder 6,00 Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Personaleomsætning 7,00 Sygefravær 4,20 Revisionspåtegning Ja Dato for revisionspåtegning Tilbudstype:. Takster Tilbudstype: 110. Afdeling: Udflytterbolig Side 19 af 20

20 Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 1.159,00 I alt 0,00 0, ,00 0,00 Tilbudstype: 110. Afdeling: Boafdeling Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 1.159,00 I alt 0,00 0, ,00 0,00 Niveau 2 socialpædagogisk støtte 0,00 I alt 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 20 af 20

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere