SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN"

Transkript

1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: PRnr: Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer. Indsprøjtes i forborede huller. Fischer A/S Sandvadsvej 17A 4600 Køge Tel Emballage: Komp. A Komp. B 419 g 573 g 33 g g 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktet indeholder: KOMPONENT A: methacrylater og fyldstoffer. KOMPONENT B: Dibenzoylperoxid og blødgørere. %: CASnr.: EF nr.: Kemisk navn: Fareklassificering: Anm.: ,6Hexandioldimethacrylat Xi;R36/37/ Kvarts 0,1< N,NDiethylanilin T;R23/24/25 R33 N;R51/53 %: CASnr.: EF nr.: Kemisk navn: Fareklassificering: Anm.: Dibenzoylperoxid E;R2 R43 Xi;R Butylbenzylphthalat N;R51/53 0, Reaktionsprodukt: bisphenolfdiglycidylether, R43 Xi;R36/38 N;R51/53 homologe med molekylvægt < FAREIDENTIFIKATION Produktet er klassificeret: KOMPONENT A: Xi; R36/37/38 KOMPONENT B: O;R7 Xi;R36 R43 N;R51/53 Fysiske og kemiske farer: KOMPONENT B: Kan forårsage brand. Ved opvarmning afgives dampe, der danner eksplosive blandinger med luft. Mennesker: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Miljø: KOMPONENT B: Produktet er giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

2 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 2/ 9 Indånding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet. Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Ved eksem eller andre hudgener: Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet. Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat irritation fortsæt skylningen under transport til skadestue. Medbring sikkerhedsdatabladet. Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet. 5. BRANDBEKÆMPELSE Slukningsmidler: Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. Særlige farer: Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: Valg af åndedrætsværn ved brand: Følg virksomhedens generelle forholdsregler. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Undgå kontakt med hud og øjne. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udledning til vandmiljøet. Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø. Metoder til oprydning: KOMPONENT A: Spild opsamles med granulat, savsmuld, klude el. lign. KOMPONENT B OG BRUGSKLAR BLANDING: Spild opsuges med ikke brændbart, sugende materiale. Spild fugtes med vand. Spild opsamles i metal/plastikbeholder med tætsluttende låg, der mærkes med indholdet. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

3 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 3/ 9 Håndtering: Undgå kontakt med huden og øjnene. Følg god kemikaliehygiejne. Omhyggelig personlig hygiejne er nødvendig. Vask hænder og tilsmudsede områder med vand og sæbe, inden arbejdsstedet forlades. Skift tilsmudset tøj. Tekniske forholdsregler: Brug arbejdsmetoder som minimerer kontakt. Undgå rygning og brug af åben ild. Tekniske foranstaltninger: Førstehjælpsudstyr inkl. øjenskylleflaske skal forefindes på arbejdsstedet. Mekanisk ventilation kan være påkrævet. Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Ingen særlige krav. Opbevaringsbetingelser: Opbevares i tætlukket originalemballage og på et godt ventileret sted. Opbevares på et køligt sted. Beskyt mod direkte sollys. Opbevares adskilt fra andre kemikalier (brandnærende).

4 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Kodenummer: KOMPONENT A: 005 (1993) KOMPONENT B: 005 (1993) Kodenummer for brugsklar blanding: 005 (1993) 4/ 9 Tekniske foranstaltninger: Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af dampe skal gøres mindst mulig. Øjenskylleflaske skal være ved arbejdsstedet. Kemisk navn: Grænseværdier: Type: Anm.: Referencer: Kvarts, total 0,3 mg/m³ AT Kemisk navn: Grænseværdier: Type: Anm.: Referencer: Benzoylperoxid 5 mg/m³ AT Butylbenzylphthalat 3 mg/m³ AT Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Åndedrætsværn: Ingen særlige krav. Håndbeskyttelse: Brug beskyttelseshandsker. Produktet består af stoffer, hvortil der ikke kan peges på et fælles egnet handskemateriale. Det er derfor ikke muligt at angive en egnet handsketype uden samtidig at have kendskab til den konkrete anvendelse af produktet. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet. Ved tegn på slid skal handskerne udskiftes. Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm skal anvendes. Ved arbejde med limpistol eller limtube kan der arbejdes uden ansigtsskærm eller hætte. Hudbeskyttelse: Brug egnet beskyttelsestøj ved risiko for hudkontakt. Ved arbejde med fugepistol, limpistol eller limtube kan der arbejdes uden beskyttelsesdragt, hvis tøjet ikke tilsmudses af produktet. Hygiejniske foranstaltninger: Vask hænder efter brug. Skift tilsmudset tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Miljøeksponeringskontrol: Ikke kendt.

5 9. FYSISK KEMISKE EGENSKABER 5/ 9 Udseende: Lugt: ph: Kogepunkt: Dekomponeringstemperatur: Flammepunkt: Eksplosionsgrænser: Damptryk: hvid pasta karakteristisk ikke relevant > 100 C > 100 C sort pasta karakteristisk ikke relevant Relativ massefylde: 1,12 Opløselighed: uopløselig i vand uopløselig i vand 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold. Tilstande/materialer, der skal undgås: Varme, snavs, rust, baser, syrer og acceleratorer. Oxiderende stoffer. Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen særlige. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER) Indånding: Ikke aktuel ved almindelig arbejdstemperatur. Ved opvarmning kan dannes irriterende dampe. Hudkontakt: Virker irriterende. Risiko for udvikling af overfølsomhed eller udløsning af eksisterende overfølsomhed. Øjenkontakt: Virker irriterende og kan fremkalde rødme og svie. Indtagelse: Er mindre sandsynlig på grund af produktets form. Indtagelse vil dog kunne medføre kvalme, mavesmerter og opkastning. Langtidseffekter: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

6 12. MILJØOPLYSNINGER 6/ 9 Mobilitet: Produktet er uopløselig i vand og vil sedimentere i vandmiljøet. Nedbrydelighed: Produktet forventes at være langsomt biologisk nedbrydeligt. Økotoksicitet: KOMPONENT B: Produktet er giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. BRUGSKLAR BLANDING: Produktet er skadeligt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Bioakkumuleringspotentiale: Data om bioakkumulering er. Andre skadelige effekter: Ingen kendte. 13. BORTSKAFFELSE Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Affaldet er klassificeret som farligt affald. Affald afleveres til kommunal modtagestation eller Kommunekemi i affaldsbeholder som foreskrevet af KK. Bemærk, at udhærdet materiale normalt ikke er kemikalieaffald. Affald i form af rester: EAKkode: Affaldsfraktion: KOMPONENT A: KK affaldsgruppe: H KOMPONENT B: KK Affaldsgruppe: O

7 14. TRANSPORTOPLYSNINGER 7/ 9 Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). UNnummer: Proper shipping name: Sø (IMDG): Class: PG: MP: EmS: MFAG: Indenlandske vandveje: Luft (ICAO/IATA): Class: PG: Land (RID/ADR): Klasse: Emballagegruppe: Fareseddel, primær: Fareseddel, sekundær: 3108 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (Dibenzoylperoxid) 5.2 No FJ, SR 1 Skal håndteres lokalt

8 15. OPLYSNINGER OM REGULERING 8/ 9 Lokalirriterende R36/37/38 S26 S37 S60 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Indeholder: Dibenzoylperoxid Brandnærende Lokalirriterende Miljøfarlig R7 R36 R43 R51/53 S3/7/9 S14 S24 S26 S37/39 S57 S60 Kan forårsage brand. Irriterer øjnene. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Opbevares adskilt fra syrer, baser, reduktionsmidler og tungmetaller. Undgå kontakt med huden. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ ansigtsskærm under arbejdet. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

9 15. OPLYSNINGER OM REGULERING fortsat 9/ 9 Danske særregler: Nationale reguleringer: Kodenummer: KOMPONENT A: 005 (1993) KOMPONENT B: 005 (1993) Kodenummer for brugsklar blanding: 005 (1993) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø med ændringer. AtVejledning C.0.1 April 2005: Grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald med ændringer. 16. ANDRE OPLYSNINGER Vedrørende anvendelsesbegrænsninger, se punkt 15. Følgende punkter er blevet revideret eller indeholder nye oplysninger: 1. Ordlyd af risikosætninger: R2 Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder. R7 R23/24/25 R33 R36 R36/37/38 R36/38 R43 R51/53 Kan forårsage brand. Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug. Irriterer øjnene. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar. Udarbejdet af DHI Group, DTC Health and Environment, Kogle Allé 2, 2970 Hørsholm, Danmark.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 óm 2.1 : brandfarlige gasser. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad nr : : 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All SIKKERHEDSDATABLAD Baseret på direktiv 2001/58/EF af den Europæiske Unions Kommission Soudal Fix-All 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet:

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere