Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:"

Transkript

1 Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard Villadsen Michael Werchmeister- afbud Michael Nørgaard Marianne Evers Morten Koch Tue David Bak- afbud Ledelsesrepræsentant - selvejende institutioner: Jens-Otto Skovgaard Jeppesen FTF: Næstformand Jenny Irene Heinrichs Lisbet Jensen Margrethe Essendrop Boel Stendys Ninna Friis Helle Dirksen LO: Vivi Jytte Henningsen Jes Hansen Jesper Rene Svanberg Gunhild Krogager Carlsson Karina Felling Petersen AC: Nikolaj Bolsing Bak- afbud Roman Karol Koscianski Arbejdsmiljørepræsentanter: Hanne Kirsten Bach- afbud Anette Sztuk Margit Siig Mortensen Medarbejderrep. og Arbejdsmiljørep. - selvejende institutioner: Lykke Nielsen- afbud Mie Demant- afbud Sekretariat: Karin Winther

2 Indholdsfortegnelse åbent møde 1. Møde med den politiske ledelse 3 2. Godkendelse af dagsorden 7 3. Godkendelse af referat fra mødet den 15. april Status på budget Budget Trivselsmålingen Status for Serviceassistent Projektet Inspiration til implementering af 19 personalepolitikker 9. Status og afslutning på Projekt "Find og styrk din 21 arbejdsglæde" 10. Valg til Feriefondens bestyrelse Nyt Afdelings-MED for Arbejdsmedicinsk Afdeling 25 ved Holbæk Sygehus 12. Orientering om underudvalgenes arbejde Gensidig orientering Eventuelt

3 1. Møde med den politiske ledelse MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Sagsfremstilling MED-Hovedudvalget holder det første af to halvårsmøder med den politiske ledelse den 22. juni På mødet vil følgende blive tematiseret: - Budget MED-Hovedudvalgets personalepolitiske- og arbejdsmiljøpolitiske arbejde i Referat af mødet med den politiske ledelse Jens Andersen indledte mødet med at byde velkommen til medlemmerne af MED-Hovedudvalget, og til Jens Stenbæk, Susanne Lundvald og Anne Møller Ronex. Drøftelse om budget 2016 På baggrund af temadrøftelse i Forretningsudvalget tidligere på dagen orienterede Jens Stenbæk om rammer og sigtemål for budget I forhold til budgetlægningen står regionerne i en særlig situation. På grund af folketingsvalget, er der ikke indgået en økonomiaftale med regeringen. Det betyder, at Region Sjælland må gå i gang med budgetlægningen uden at kende den overordnede ramme, som økonomiaftalen under normale omstændigheder udstikker. I 2016 har Region Sjælland en stor udfordring i at få budgettet til at nå sammen. Der vurderes at være et udgiftspres på ca. 500 mio. kr. incl. det pres på 100 mio. kr. der er i Heraf tegner medicinudgifterne sig for 335 mio. kr. De resterende 165 mio. kr. kan henføres at mindre styrbare områder. Det er hovedsagelig medicinudgifterne, der medfører et andet billede af den økonomiske situation end set tidligere. Direktionen vil i det budgetforslag, der fremsendes til Forretningsudvalget og Regionsrådet i begyndelsen af august forudsætte, at der i budgetforslaget for 2016 skal dækkes et budgetgab på 280 mio. kr. Gabet fra 280 mio. kr. til 500 mio. kr. skal ses i lyset af, at der er indbygget en forudsætning om, at regionerne, når budgetaftalen foreligger, opnår et generelt løft på 0,6 % (svarende til 95 mio. kr.) og kompenseres med 125 mio. kr. for den dyrere sygesikringsmedicin. Ledelsen anførte, at planen indeholder en rammereduktion på 2 % i alle koncernenheder. Dertil kommer tværgående initiativer

4 Rammereduktionen bør ikke kun gennemføres ved at nedlægge stillinger. Øget specialisering, hjemtag, fremskyndelse af sygehusplanen, tværgående indsatser med videre kan desuden være med til at hente besparelserne i alle koncernenhederne. Besparelserne skal balancere med tillidsdagsordenen, og bør derfor ikke medføre detailstyring af de enkelte områder. Derfor giver det god mening og besparelserne udmøntes lokalt. På anlægssiden er rammen i 2016 fuldt udnyttet. Det betyder, at der ikke er plads til yderlige anlægsinvesteringer, ud over det, der allerede er vedtaget. Orienteringen gav anledning til følgende bemærkninger fra medarbejdersiden: Det blev anført, at medarbejderne ser en udfordring i at gennemføre rammereduktion i budget 2016 blandt andet set i lyset af, at enhederne netop har gennemført et sparekrav for at kunne leve op til budgettet for Det blev desuden anført, at besparelserne denne gang må indebære, at konkrete opgaver falder bort. Reduktionerne bekymrer medarbejderne, idet det bliver vanskeligere at leve op til kravene om service og kvalitet med de medarbejdere, der vil være til rådighed for at løse opgaverne. Medarbejdersiden kvitterede for udmeldingen om, at rammereduktionen ikke alene skal ske ved nedlæggelse af stillinger. Jens Stenbæk anførte, at politikerne er klar over, at besparelserne udfordrer de ansatte. Fra politiske hold er der imidlertid en tro på, at regionen kan løfte opgaverne med lidt færre ressourcer. Medarbejdersiden vurderede, at det med besparelserne bliver vanskeligere at leve op til den ambitiøse sundhedsaftale, der har som mål, at der skal være et sammenhængende sundhedsvæsen i Region Sjælland. Jens Stenbæk anførte, at Danmarksmester i et sammenhængende sundhedsvæsen ikke bør eller kan sættes på hold. Visionen har en central betydning for borgerne i regionen, og der er også et økonomisk incitament for Region Sjælland i at få forbedret samarbejdet mellem region, kommune og almen praksis. I det hele taget er regionens politikere ikke på vej til at ændre kurs i forhold til indholdet i Vision og Handleplan ". På mange områder er Region Sjælland i positiv udvikling, der skal fastholdes, men vejen til dette kan blive ændret pga. budgetudfordringerne. Det blev anført at fuldtidspolitikken udfordrer planlægningen på sygehusene. Der er ikke ansatte nok til at få vagtplanen til at gå op, og det kan betyde, at det vil være nødvendigt at benytte vikarer

5 Jens Stenbæk svarede, at han ikke kender til den aktuelle status for implementering af fuldtidspolitikken, herunder om der er udfordringer i forhold til implementering af den. Politikken har dog en stor fleksibilitet indbygget, så det burde være muligt at indrette sig under den. Der blev spurgt konkret til indholdet i strukturforandringer, der fremgår af Regionsrådets dagsorden til mødet den 4. juni Jens Stenbæk svarede, at de omtalte strukturændringerne henviser til en fremskyndelse af implementering af sygehusstrukturen og øget hjemtag. Der blev spurgt til muligheden for at forhandle om prisen/brug af billigere medicinalprodukter og evt. en prioritering i forholde til medicinens effekt. Den politiske ledelse tilkendegav, at det er nødvendigt at finde en løsning i forhold til de stigende medicinpriser, der i disse år udhuler regionernes budgetlægningen. Regionerne ønsker en form for prioritering i forhold til brug af medicin, men det står ikke klart om prioriteringen skal ske fra politisk hold eller af fagpersonalet. Det kan være en udfordring, hvis prioriteringen skal ske fra politisk hold, da politikkerne ikke besidder den faglige viden på området. Under alle omstændigheder vil en model for prioritering af medicinen ikke løse regionernes udfordringer i forhold til medicinudgifterne hverken i 2016 og Internt i Region Sjælland kan procedurerne for håndtering af medicin efterses, idet der kan være nogle besparelser at hente her. I dette arbejde kan det medicotekniske område også inddrages. Drøftelse om serviceassistentkonceptet Jens Stenbæk indledte med at fortælle, at Forretningsudvalget tidligere på dagen havde fået status på serviceassistentprojektets forløb siden Jens Stenbæk anførte, at Forretningsudvalget indtil videre fastholder at køre videre med udviklingen af serviceassistentkonceptet. Begrundelsen er bl.a., at det giver et kompetenceløft til en gruppe af medarbejdere, der i dag har en kort uddannelse, og med det højere kompetenceniveau bliver det lettere at få tingene til at fungere på afdelingerne. Forretningsudvalget er orienteret om, at portørerne har svært ved at se sig ind i serviceassistentkonceptet. Det er aftalt, at formandskabet på baggrund af direkte henvendelse fra portørgruppen vil holde et møde med repræsentanter for portørgruppen. Pilotprojekterne i Nykøbing og Holbæk gennemføres som planlagt

6 Medarbejdersiden kvitterede for, at formandsskabet ville holde et møde med repræsentanter for portørgruppen. Fra medarbejderside blev der peget på, at det burde have fremgået af den fremsendte status, at medicinsk afdeling ved Nykøbing Sygehus ikke følger designmanualen fuldstændig, idet aften og nat løftes af servicepersonale ansat på Nykøbing Sygehus i stedet for i Koncernservice. Afslutning Jenny Heinrichs orienterede afslutningsvis om, at MED-Hovedudvalget i det seneste halve år har haft særlig fokus på forankring af den nye MED-aftale samt eget samarbejde og opstart i nyt MED-Hovedudvalg. Afslutningsvis kvitterende Jens Stenbæk for et godt møde. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak - 6 -

7 2. Godkendelse af dagsorden MED-Hovedudvalget Brevid: Behandling i MED-Hovedudvalg Dagsordenen blev godkendt. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak - 7 -

8 3. Godkendelse af referat fra mødet den 15. april 2015 MED-Hovedudvalget Brevid: Behandling i MED-Hovedudvalg Referatet blev godkendt. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 3: - Referat fra mødet i MED-Hovedudvalget den 15. april

9 4. Status på rammereduktion, jf. budget 2015 MED-Hovedudvalget Brevid: Resume På mødet orienteres om status på rammereduktion, jf. budget Sagsfremstilling I fortsættelse af orientering om budgetsituationen for 2015, som MED- Hovedudvalget fik på mødet den 15. april 2015, orienteres MED- Hovedudvalget om status på rammereduktion, jf. budget Vedlagt i bilag er sagsfremstilling til Regionsrådet om budget- og driftsopfølgningen pr. 31. marts 2015 og tilhørende bilag vedrørende udmøntning af rammebesparelser i Indstilling At Ledelsen orienterer om status for rammereduktion, jf. budget Behandling i MED-Hovedudvalg Der var en uddybende drøftelse af rammereduktionen i 2015 set i sammenhæng med rammereduktionen på 2 % i alle koncernenheder i Ledelsen anførte, at rammereduktionen gennemføres ved initiativer i enhederne. Tværgående aktiviteter vil indtage en større og større andel i takt med at tidshorisonten for eksekvering af besparelserne kan øges. Blandt andet vil hjemtag fylde mere og mere i en lidt længere tidshorisont. Der blev spurgt til, hvorvidt det er muligt at justere i kvalitet- og serviceniveau i den aktuelle situation. Der blev svaret, at når det ikke er muligt at ændre i kvantiteten, vil der være behov for at genoverveje måden, vi gør tingene på i dag, og serviceniveauet må vurderes et eksempel kunne være at se på praksis for, at Region Sjælland giver patienterne medicin med hjem. Ledelsen orienterede om overvejelser om at reducere arbejdsmiljøpuljen 2015 med 1,7 mio. kr. som en del af rammereduktionen i Medarbejdersiden tilsluttede sig dette i den aktuelle budgetmæssige situation. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen

10 Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 4: - Sagsfremstilling til Regionsrådet om budget- og driftsopfølgningen pr. 31. marts Udmøntning af rammebesparelser i

11 5. Budget 2016 MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Sagsfremstilling På mødet gives en status på budget Som bilag er vedlagt budgetprocedure for budget 2016, der blev godkendt på møde i Forretningsudvalgets møde den 20. april Indstilling At Ledelsen orienterer om status på budget 2016 Behandling i MED-Hovedudvalg Som en uddybning til drøftelsen med den politiske ledelse anførte ledelsen, at det endnu ikke er klart, hvornår der bliver indgået en økonomiaftale. Det må forventes at der først foreligger en økonomiaftale, når direktionen har fremsat budgetforslaget for I forbindelse med behandling af budget 2016 sker MED-inddragelse i h.t. tidsplan, således at MED-Hovedudvalget den 13. august 2015 drøfter det foreliggende budgetforslag og giver deres udtalelse til Regionsrådet. Særligt i forhold til 2016 er, at Direktionen på et temamødet den 22. juni 2015 har orienteret forretningsudvalget og regionsrådsmedlemmer om rammerne og sigtelinjerne for Budget 2016, som det tegner sig nu, hvorefter der over sommeren arbejdes forslag til budgetreduktioner i 2016 svarende til 280 mio. kr. Dette arbejde sættes i gang i samarbejde med koncernlederne. Der er tale om forslag, der skal indarbejdes i budgetforslaget, som vil blive MEDbehandlet i MED-Hovedudvalget. I forslaget indgår bl.a. forslag om udmøntning af en rammereduktionen. Hvis en koncernenhed gennemfører reduktioner i forhold til 2015-budgettet, skal dette forud være drøftet i Område-MED. Helt generelt og overordnet gælder, at MED-strukturen afspejler ledelsesstrukturen. Det betyder, at MED-inddragelsen sker på det niveau, hvor beslutningen skal træffes. For så vidt angår det overordnede budget, er det Regionsrådet, der beslutter, og dermed MED-Hovedudvalget, der er høringsog udtaleparten. Jf. budgetproceduren er der budgetseminar den 21. august Det blev bekræftet, at der i lighed med tidligere år vil være mulighed for, at

12 medarbejdersiden i MED-Hovedudvalget kan være repræsenteret på 1. del af Regionsrådets budgetseminar. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 5: - Budgetprocedure

13 6. Trivselsmålingen 2015 MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Trivselsmålingen 2015 er gennemført med en svarprocent på 61,22 %. Den viser fremgang på alle dimensioner samt en stigning i den sociale kapital, hvilket er særdeles positiv i en periode, hvor der er gennemført mange forandringer på Region Sjællands arbejdspladser. MED-Hovedudvalget drøfter på mødet den 22. juni 2015 trivselsmålingens resultat for det samlede Region Sjælland. Sagsfremstilling Proces i MED MED-Hovedudvalget drøftede på mødet den 15. april 2015 processen i MED for opfølgning på trivselsmålingen Det blev aftalt, at MED-Hovedudvalget drøfter den samlede trivselsmåling for Region Sjælland på mødet den 22. juni Sideløbende drøfter alle MEDudvalg trivselsmålingens resultat for eget område i den aftalte mødeplan i retningslinje for opfølgning på trivselsmålingen. I henvendelse til Område-MED, der er udsendt efter MED-Hovedudvalgets møde den 15. april 2015 er vigtigheden af opfølgning på trivselsmålingens resultater blevet understreget. Samtidig er Område-MED blevet bedt om at sikre tilbagemelding til MED-Hoveudvalget, såfremt der i Område-MED drøftes initiativer af tværgående karakter for det samlede Region Sjælland, som MED-Hovedudvalget bør forholde sig til. Desuden er Område-MED blevet opfordret til at komme med tilbagemelding til MED-Hovedudvalget på, hvilke lokale indsatser, der har vist sig at kunne øge svarprocenten i trivselsmålingen. Tilbagemeldinger fra Område-MED drøftes i MED-Hovedudvalget efter sommerferien. Trivselsmålingens resultat for det samlede Region Sjælland Regionens trivselsmåling er et vigtigt dialogværktøj, der skal sikre god trivsel på den enkelte arbejdsplads. MED-Hovedudvalget har vedtaget en retningslinje for opfølgning på trivselsmålingen, og der er udarbejdet dialogværktøj til støtte for den lokale opfølgning. Trivselsmålingen 2015 er afsluttet med en samlet svarprocent på 61,22 % (se bilag), hvilket er 0,48 procentpoint lavere end svarprocenten for trivselsmålingen Sekretariatets vurdering af resultatet for 2013 for Region Sjælland

14 En nærmere gennemgang af resultatet for Region Sjællands samlede trivselsmåling viser fremgang på alle dimensioner. Rapporten viser også fremgang for den sociale kapital i Region Sjælland. Den sociale kapital opnår en score på 71,11 - en stigning på 1,76 procentpoint, hvilket er positivt set i forhold til de mange forandringer, der løbende sker på Region Sjællands arbejdspladser. Region Sjællands score for sociale kapital ligger desuden over gennemsnittet for de 5 regioner. MED-Hovedudvalget har udpeget den sociale kapital som indsatsområde i Høj social kapital medvirker til at øge Region Sjællands produktivitet og kvaliteten i ydelserne, samtidig med at de ansatte får bedre psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Til trods for fremgangen i 2015 er der således god grund til, at Region Sjælland stræber efter at øge den sociale kapital yderligere. Det kan ske ved indsatser på flere fronter blandt andet ved målrettet indsats på de arbejdspladser, der scorer lavt på den sociale kapital og via den tillidsdagsorden, der allerede er igangsat. I projekt Tillid og Samarbejde er der i samarbejde med eksterne konsulentfirmaer udviklet 28 forskellige konkrete tillidsunderstøttende initiativer ("pakker") i form af oplæg, temadage og længere udviklingsforløb som lokal processtøtte, der kan være med til at understøtte den sociale kapital, tilliden og samarbejdet om kerneopgaven i de enkelte enheder i regionen. Alle tilbud er blevet rekvireret, hvilket svarer til over 92 "pakker". Målgruppen dækker i alt 2900 ledere og medarbejdere i regionens virksomhedsområder. På grund af den store efterspørgsel er der planlagt udvikling af nye pakketilbud for at fastholde fokus på indsatsen for bedre relationer og det fremmende arbejdsmiljø. Derudover er der planlagt et initiativ, der skal sikre retfærdighed, social kapital og fairness i forbindelse med forandringer. Tilbuddet hedder: "Ledelse i forandring" og er trods titlen - ikke kun rettet mod ledere. Målet er at understøtte samarbejdet mellem ledere og medarbejdere om de forandringsprocesser, der gennemføres på regionens arbejdspladser. Forløbet er henvendt til ledere og strategisk udvalgte medarbejdere, der arbejder med forandringer. Forløbet afvikles over 6 dage i efteråret Trivselsmålingen 2015 afspejler - som ved trivselsmålingen i 2013 at der gennemføres mange forandringer i Region Sjælland. De ansatte giver udtryk for, at der er god indflydelse på udførelsen af eget arbejde (Score 74,63), men når det gælder indflydelse på forandringer på arbejdspladsen, er besvarelserne mere neutrale (Score 52,97). Jf. de personalepolitiske principper ved forandringsprocesser og organisationstilpasninger er MED-udvalgene de ansattes primære indgang til indflydelse på forandringer på arbejdspladserne, og ledelserne har et ansvar for, at medindflydelsen lokalt sker rettidigt og reelt. Noget tyder på, at det er vigtigt at skabe mere synlighed om dette, så de ansatte har viden om adgangen til medindflydelse på de forandringer, der sker i enheden. Sideløbende er det naturligvis vigtigt generelt at fokusere på at kommunikere meningen med de forandringer, der skal gennemføres

15 Tilliden til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen er høj (score 70,69) og mange har et godt samarbejde med nærmeste leder (score 76,10), så udgangspunktet for et godt samarbejde på arbejdspladserne om at gennemføre de nødvendige forandringer er god. Dog giver trivselsmålingen også den tilbagemelding til ledelsen, at informationer om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsudsigter kan ske i bedre tid (score 56,58). Det ovennævnte tilbud til ledere og medarbejdere i projekt Tillid og Samarbejde kan være med til at hæve scoren på denne dimension. I forhold til tillid og ledelse er det relevant at gøre opmærksom på, at tillid er blevet indarbejdet i den nyreviderede udgave af regionens referenceramme for ledelse. Derudover blev ledelsesevalueringen i 2014 justeret på en måde, der understøtter en mere tillidsbaseret tilgang til ledelse. Derudover arbejdes der også på nuværende tidspunkt i MED-Hovedudvalget på et inspirationsmateriale, der skal medvirke til, at implementeringen af de regionale personalepolitikker bliver mere tillidsunderstøttende. Materialet skal blandt andet medvirke til at sikre en retfærdig og tillidsbaseret proces i det lokale arbejde med at forankre politikkerne. Vurderes dimensionen Ledelse samlet set, viser denne den største fremgang blandt alle indsatsdimensioner (2.28 procentpoint i alt). Vurderes indsatsdimensionen Ledelse i forhold til de øvrige indsatsområder er der fortsat behov for at arbejde med udviklingen af ledelse på Region Sjællands arbejdspladser. Arbejdet med at udvikle og gennemføre lederudviklingsaktiviteter, der understøtter regionens udfordringer fortsætter. Der er f.eks. netop gennemført 7 hold af ledelsesudviklingsforløbet "Tillidsskabende Ledelse" med 250 deltagere, hvilket betyder, at der udbydes ekstra hold med afslutning i efteråret Trivselsmålingen viser, at de ansatte vurderer, at der stilles høje krav i deres arbejde såvel intellektuelt (score 83,88), i forhold til arbejdstempo (score 78,49) og i forhold til arbejdsmængde (score 83,51). De forskellige krav i arbejdet opfattes typisk forskelligt alt efter personlige grænser og præferencer, og det vigtige her er, at balancen ikke tipper, så de høje krav bliver en belastning for den enkelte medarbejder. Opfølgningsprocessen og dialog på arbejdspladserne efterfølgende trivselsmålingen samt de individuelle MUSsamtaler skal sikre fokus på dette. Det kan i samme forbindelse noteres, at de ansatte overvejende er godt tilfreds med kvaliteten af det arbejde, de udfører (score 77,34), hvilket kan tolkes i den retning at de høje krav ikke vurderes at gå ud over egne forventninger i forhold til udført arbejde. Det samlede resultat for indsatsdimensionen samarbejde ligger som ved tidligere målinger højt (score 78,56), og i trivselsmålingen 2015 er der for Region Sjælland også tale om en mindre stigning på 0,79 procentpoint. Som tidligere nævnt udtrykker mange et godt samarbejde med nærmeste leder, og når der samtidig er et godt samarbejde med kollegerne er fundamentet godt for løsning af kerneopgaven. Samtidig er samarbejdet med ledelse og kolleger en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre løbende forandringer på arbejdspladserne

16 I forhold til indsatsdimensionen Læring og udvikling viser trivselsmålingen 2015 en pæn stigning på 1,34 procentpoint. Målingen viser at udviklingen af evner og færdigheder både sker ved at arbejdet er varieret, ved at medarbejdere har mulighed for at afprøve andres arbejdsopgaver og ved efterog videre uddannelse. Ud over benchmarking på den sociale kapital (se tidligere), foretager de 5 regioner også benchmarking på de 4 spørgsmål i resultatdimensionen Tilfredshed. Benchmarkingen viser, at Region Sjællands ansatte bedømmer tilfredsheden med fremtidsudsigterne og tilfredsheden med arbejdsmiljøet 2 procentpoint under resultatet på landsplan (se bilag). For begge forhold vurderes Region Sjælland imidlertid at være på rette vej, idet Region Sjælland har formået at løfte tilfredsheden i forhold til begge forhold med ca. 2 procentpoint fra 2013 til Til denne sagsfremstilling er vedlagt følgende bilag: Trivselsmåling Region Sjællands trivselsmåling 2015 sammenlignet med resultatet for 2013 Svarprocent for virksomhedsområder/tværgående centre Benchmarking Trivsel på regionernes arbejdspladser Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter resultat af trivselsmålingen 2015 Behandling i MED-Hovedudvalg Region Sjælland har den laveste svarprocent i trivselsmålingen af alle 5 regioner. MED-Hovedudvalget var enige om, at det er beklageligt, at svarprocenten ikke er højere for Region Sjællands vedkommende. Ledelsen anførte dog, at en svarprocent på 61 % er tilstrækkeligt til at give et retvisende billede af trivslen i Region Sjælland. MED-Hovedudvalget skal i efteråret behandle tilbagemelding fra Område- MED på, hvilke lokale indsatser, der har vist sig at kunne øge svarprocenten i trivselsmålingen. Det blev drøftet, at i tillæg til disse konkrete lokale indsatser kan det være nødvendigt at prioritere nogle generelle initiativer, der kan sikre en højere svarprocent ved næste måling. For eksempel kan en gennemgang af spørgeskemaet på alle arbejdspladser forud for udsendelse orientere om, hvilke værdier, der ligger i spørgsmålene og medvirke til at understrege betydningen af, at mange får svaret på trivselsmålingen. En leder pegede på, at 3 målinger i et to-årshjul kan medvirke til at deltagelse i målinger nedprioriteres. MED-Hovedudvalget har tidligere drøftet en sammenlægning af målinger, og det blev aftalt, at MED-Hovedudvalget i efteråret gennemfører en temadrøftelse af rammen for en eventuel sammenlægning af Region Sjællands målinger

17 Der blev spurgt konkret til, hvorfor antallet af inviterede til trivselsmålingen er ca personer færre ved trivselsmålingen i 2015 i forhold til målingen i Der blev svaret, at datavasken, som hver enkelt enhed har gennemført forud for udsendelse af spørgeskemaet, har været grundigere denne gang. Særligt vikarer har fejlagtigt fyldt en del ved tidligere undersøgelser. For indsatsdimensionen krav i arbejdet blev der peget på, at det er en udfordring, at det ikke direkte kan gennemskues om spørgsmålene er positivt eller negativt ladet i formuleringen. Dermed adskiller spørgsmålene i denne dimension sig fra hovedparten af de øvrige spørgsmål i trivselsmålingen, og det bliver vanskelig at lave målrettet opfølgning i forhold til spørgsmålene. For indsatsdimensionen engagement er der endvidere tale om, at skalaen i besvarelsen af et spørgsmål vendes om i forhold til positivt og negative svar. Dermed bliver det vanskeligt at gøre det samlede resultat for engagementet op set i forhold til de øvrige indsatsdimensioner. Ledelsen var enig i betragtningen, men anførte, at det kan være en udfordring af ændre i spørgsmålene, idet det dermed bliver vanskeligere at sammenligne med tidligere års undersøgelse. Desuden er spørgeskemaet udarbejdet i et samspil med de øvrige regioner. Det blev aftalt, at Region Sjælland bringer udfordringen med videre med henblik på at få spørgsmålene omformuleret. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 6: - Trivselsmåling Region Sjællands trivselsmåling 2015 sammenlignet med resultatet for Svarprocent for virksomhedsområder/tværgående centre - Benchmarking Trivsel på regionernes arbejdspladser

18 7. Status for Serviceassistent Projektet MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Sagsfremstilling Der gives en status for Serviceassistent Projektet, herunder forløbet af de to pilotprojekter. Notat med status eftersendes. Indstilling At Ledelsen orienterer om status for Serviceassistent Projektet. Behandling i MED-Hovedudvalg Medarbejdersiden blev orienteret om status for serviceassistentprojektet med udgangspunkt i notat om status, der også var fremsendt til Forretningsudvalget (se bilag). Ledelsen bekræftede, at der efter gennemførelse af pilotprojekterne vil ske evaluering af konceptet. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak

19 8. Inspiration til implementering af personalepolitikker MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Koncern HR har udarbejdet inspirationsmateriale til, hvordan enhederne kan implementere politikker og retningslinjer. Materialet er drøftet på møde i Personalepolitisk underudvalg den 21. maj Det fremlægges på mødet i MED-Hovedudvalget mhp. godkendelse. Sagsfremstilling MED-Hovedudvalget drøftede på seminaret den 3. og 4. marts 2015 det videre arbejde med at indarbejde tillid som bærende værdi i Region Sjællands personalepolitikker. Ved denne drøftelse blev det tydeligt, at arbejdet med tillid i forbindelse med regionens personalepolitiske grundlag, bør fokuserer på hvordan enhederne arbejder med de forskellige personalepolitikker, principper og retningslinjer. Da mange politikker allerede har tillidsdimensionen indarbejdet, herunder også Region Sjællands overordnede personalepolitik, giver det mening af understøtte tillidsarbejdet ved at udarbejde inspiration til, hvordan man på en tillidsfuld måde forankrer og arbejder med de enkelte politikker. I forlængelse af drøftelsen på seminaret blev det på MED-Hovedudvalgets møde den 15. april 2015 aftalt, at MED-Hovedudvalget skal udarbejde materiale til inspiration til det lokale arbejde med at forankre personalepolitikkerne. Materialet skal have fokus på, at Region Sjællands personalepolitiske grundlag skal nå alle arbejdspladser i Region Sjælland og samtidig have fokus på, hvordan tillid og retfærdighed realiseres i såvel arbejdet med politikken, i dens indhold og forankring. Koncern HR har efterfølgende udarbejdet udkast til inspirationsmateriale til, hvordan enhederne kan implementere politikker og retningslinjer. Materialet er drøftet på møde i Personalepolitisk underudvalg den 21. maj På mødet var der følgende bemærkninger til materialet: Personalepolitisk underudvalg tilsluttede sig, at materialet ikke er rigid i procesrammen, og at materialet giver mulighed for, at MEDudvalgene kan formulere supplerende politikker og retningslinjer til MED-Hovedudvalgets overordnede personalepolitiske ramme. Det blev anført, at der i materialet bør ske en præcisering af, at Område-MED og Afdelings-MED har forskellige ramme, når personalepolitikker skal implementeres. Område-MED præciserer

20 holdninger/retningslinjer for adfærd, der gælder i den samlede koncernenhed, mens Afdelings-MED forankrer politikken inden for den pågældende afdeling. For de to niveauer i MED-strukturen vil der således også typisk være forskelligartet tilgang til inddragelse af arbejdsmiljøgrupperne og enhedens øvrige ansatte. Materialet er blevet opdateret på baggrund af personalepolitisk underudvalgs bemærkninger. Opdateret inspirationsmateriale fremgår af bilag til denne sagsfremstilling. Indstilling At MED-Hovedudvalget godkender inspirationsmateriale til implementering af personalepolitikkerne. Behandling i MED-Hovedudvalg MED-Hovedudvalget godkendte inspirationsmaterialet med den bemærkning, at ordlyden retningslinje for adfærd bør ændres i materialet. Det blev drøftet, at der i forhold til personalepolitikkerne endnu udestår et arbejde med at modernisere personalepolitikkerne i forhold til blandt andet redaktionelle ændringer mv. Desuden skal dækningsgraden i forhold til de selvejende institutioner tilføjes konkret i alle personalepolitikkerne. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 8: - Inspirationsmateriale til implementering af personalepolitikker

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Høringssvar personalepolitik

Høringssvar personalepolitik Høringssvar personalepolitik Overord net tema Rekrutteri ng Bemærkninger Behandling af ansøgere ordentligt giver indtryk af at det også kunne ske på en uordentlig måde, og det er ingen vel interesserede

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere