Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:"

Transkript

1 Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard Villadsen Michael Werchmeister- afbud Michael Nørgaard Marianne Evers Morten Koch Tue David Bak- afbud Ledelsesrepræsentant - selvejende institutioner: Jens-Otto Skovgaard Jeppesen FTF: Næstformand Jenny Irene Heinrichs Lisbet Jensen Margrethe Essendrop Boel Stendys Ninna Friis Helle Dirksen LO: Vivi Jytte Henningsen Jes Hansen Jesper Rene Svanberg Gunhild Krogager Carlsson Karina Felling Petersen AC: Nikolaj Bolsing Bak- afbud Roman Karol Koscianski Arbejdsmiljørepræsentanter: Hanne Kirsten Bach- afbud Anette Sztuk Margit Siig Mortensen Medarbejderrep. og Arbejdsmiljørep. - selvejende institutioner: Lykke Nielsen- afbud Mie Demant- afbud Sekretariat: Karin Winther

2 Indholdsfortegnelse åbent møde 1. Møde med den politiske ledelse 3 2. Godkendelse af dagsorden 7 3. Godkendelse af referat fra mødet den 15. april Status på budget Budget Trivselsmålingen Status for Serviceassistent Projektet Inspiration til implementering af 19 personalepolitikker 9. Status og afslutning på Projekt "Find og styrk din 21 arbejdsglæde" 10. Valg til Feriefondens bestyrelse Nyt Afdelings-MED for Arbejdsmedicinsk Afdeling 25 ved Holbæk Sygehus 12. Orientering om underudvalgenes arbejde Gensidig orientering Eventuelt

3 1. Møde med den politiske ledelse MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Sagsfremstilling MED-Hovedudvalget holder det første af to halvårsmøder med den politiske ledelse den 22. juni På mødet vil følgende blive tematiseret: - Budget MED-Hovedudvalgets personalepolitiske- og arbejdsmiljøpolitiske arbejde i Referat af mødet med den politiske ledelse Jens Andersen indledte mødet med at byde velkommen til medlemmerne af MED-Hovedudvalget, og til Jens Stenbæk, Susanne Lundvald og Anne Møller Ronex. Drøftelse om budget 2016 På baggrund af temadrøftelse i Forretningsudvalget tidligere på dagen orienterede Jens Stenbæk om rammer og sigtemål for budget I forhold til budgetlægningen står regionerne i en særlig situation. På grund af folketingsvalget, er der ikke indgået en økonomiaftale med regeringen. Det betyder, at Region Sjælland må gå i gang med budgetlægningen uden at kende den overordnede ramme, som økonomiaftalen under normale omstændigheder udstikker. I 2016 har Region Sjælland en stor udfordring i at få budgettet til at nå sammen. Der vurderes at være et udgiftspres på ca. 500 mio. kr. incl. det pres på 100 mio. kr. der er i Heraf tegner medicinudgifterne sig for 335 mio. kr. De resterende 165 mio. kr. kan henføres at mindre styrbare områder. Det er hovedsagelig medicinudgifterne, der medfører et andet billede af den økonomiske situation end set tidligere. Direktionen vil i det budgetforslag, der fremsendes til Forretningsudvalget og Regionsrådet i begyndelsen af august forudsætte, at der i budgetforslaget for 2016 skal dækkes et budgetgab på 280 mio. kr. Gabet fra 280 mio. kr. til 500 mio. kr. skal ses i lyset af, at der er indbygget en forudsætning om, at regionerne, når budgetaftalen foreligger, opnår et generelt løft på 0,6 % (svarende til 95 mio. kr.) og kompenseres med 125 mio. kr. for den dyrere sygesikringsmedicin. Ledelsen anførte, at planen indeholder en rammereduktion på 2 % i alle koncernenheder. Dertil kommer tværgående initiativer

4 Rammereduktionen bør ikke kun gennemføres ved at nedlægge stillinger. Øget specialisering, hjemtag, fremskyndelse af sygehusplanen, tværgående indsatser med videre kan desuden være med til at hente besparelserne i alle koncernenhederne. Besparelserne skal balancere med tillidsdagsordenen, og bør derfor ikke medføre detailstyring af de enkelte områder. Derfor giver det god mening og besparelserne udmøntes lokalt. På anlægssiden er rammen i 2016 fuldt udnyttet. Det betyder, at der ikke er plads til yderlige anlægsinvesteringer, ud over det, der allerede er vedtaget. Orienteringen gav anledning til følgende bemærkninger fra medarbejdersiden: Det blev anført, at medarbejderne ser en udfordring i at gennemføre rammereduktion i budget 2016 blandt andet set i lyset af, at enhederne netop har gennemført et sparekrav for at kunne leve op til budgettet for Det blev desuden anført, at besparelserne denne gang må indebære, at konkrete opgaver falder bort. Reduktionerne bekymrer medarbejderne, idet det bliver vanskeligere at leve op til kravene om service og kvalitet med de medarbejdere, der vil være til rådighed for at løse opgaverne. Medarbejdersiden kvitterede for udmeldingen om, at rammereduktionen ikke alene skal ske ved nedlæggelse af stillinger. Jens Stenbæk anførte, at politikerne er klar over, at besparelserne udfordrer de ansatte. Fra politiske hold er der imidlertid en tro på, at regionen kan løfte opgaverne med lidt færre ressourcer. Medarbejdersiden vurderede, at det med besparelserne bliver vanskeligere at leve op til den ambitiøse sundhedsaftale, der har som mål, at der skal være et sammenhængende sundhedsvæsen i Region Sjælland. Jens Stenbæk anførte, at Danmarksmester i et sammenhængende sundhedsvæsen ikke bør eller kan sættes på hold. Visionen har en central betydning for borgerne i regionen, og der er også et økonomisk incitament for Region Sjælland i at få forbedret samarbejdet mellem region, kommune og almen praksis. I det hele taget er regionens politikere ikke på vej til at ændre kurs i forhold til indholdet i Vision og Handleplan ". På mange områder er Region Sjælland i positiv udvikling, der skal fastholdes, men vejen til dette kan blive ændret pga. budgetudfordringerne. Det blev anført at fuldtidspolitikken udfordrer planlægningen på sygehusene. Der er ikke ansatte nok til at få vagtplanen til at gå op, og det kan betyde, at det vil være nødvendigt at benytte vikarer

5 Jens Stenbæk svarede, at han ikke kender til den aktuelle status for implementering af fuldtidspolitikken, herunder om der er udfordringer i forhold til implementering af den. Politikken har dog en stor fleksibilitet indbygget, så det burde være muligt at indrette sig under den. Der blev spurgt konkret til indholdet i strukturforandringer, der fremgår af Regionsrådets dagsorden til mødet den 4. juni Jens Stenbæk svarede, at de omtalte strukturændringerne henviser til en fremskyndelse af implementering af sygehusstrukturen og øget hjemtag. Der blev spurgt til muligheden for at forhandle om prisen/brug af billigere medicinalprodukter og evt. en prioritering i forholde til medicinens effekt. Den politiske ledelse tilkendegav, at det er nødvendigt at finde en løsning i forhold til de stigende medicinpriser, der i disse år udhuler regionernes budgetlægningen. Regionerne ønsker en form for prioritering i forhold til brug af medicin, men det står ikke klart om prioriteringen skal ske fra politisk hold eller af fagpersonalet. Det kan være en udfordring, hvis prioriteringen skal ske fra politisk hold, da politikkerne ikke besidder den faglige viden på området. Under alle omstændigheder vil en model for prioritering af medicinen ikke løse regionernes udfordringer i forhold til medicinudgifterne hverken i 2016 og Internt i Region Sjælland kan procedurerne for håndtering af medicin efterses, idet der kan være nogle besparelser at hente her. I dette arbejde kan det medicotekniske område også inddrages. Drøftelse om serviceassistentkonceptet Jens Stenbæk indledte med at fortælle, at Forretningsudvalget tidligere på dagen havde fået status på serviceassistentprojektets forløb siden Jens Stenbæk anførte, at Forretningsudvalget indtil videre fastholder at køre videre med udviklingen af serviceassistentkonceptet. Begrundelsen er bl.a., at det giver et kompetenceløft til en gruppe af medarbejdere, der i dag har en kort uddannelse, og med det højere kompetenceniveau bliver det lettere at få tingene til at fungere på afdelingerne. Forretningsudvalget er orienteret om, at portørerne har svært ved at se sig ind i serviceassistentkonceptet. Det er aftalt, at formandskabet på baggrund af direkte henvendelse fra portørgruppen vil holde et møde med repræsentanter for portørgruppen. Pilotprojekterne i Nykøbing og Holbæk gennemføres som planlagt

6 Medarbejdersiden kvitterede for, at formandsskabet ville holde et møde med repræsentanter for portørgruppen. Fra medarbejderside blev der peget på, at det burde have fremgået af den fremsendte status, at medicinsk afdeling ved Nykøbing Sygehus ikke følger designmanualen fuldstændig, idet aften og nat løftes af servicepersonale ansat på Nykøbing Sygehus i stedet for i Koncernservice. Afslutning Jenny Heinrichs orienterede afslutningsvis om, at MED-Hovedudvalget i det seneste halve år har haft særlig fokus på forankring af den nye MED-aftale samt eget samarbejde og opstart i nyt MED-Hovedudvalg. Afslutningsvis kvitterende Jens Stenbæk for et godt møde. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak - 6 -

7 2. Godkendelse af dagsorden MED-Hovedudvalget Brevid: Behandling i MED-Hovedudvalg Dagsordenen blev godkendt. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak - 7 -

8 3. Godkendelse af referat fra mødet den 15. april 2015 MED-Hovedudvalget Brevid: Behandling i MED-Hovedudvalg Referatet blev godkendt. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 3: - Referat fra mødet i MED-Hovedudvalget den 15. april

9 4. Status på rammereduktion, jf. budget 2015 MED-Hovedudvalget Brevid: Resume På mødet orienteres om status på rammereduktion, jf. budget Sagsfremstilling I fortsættelse af orientering om budgetsituationen for 2015, som MED- Hovedudvalget fik på mødet den 15. april 2015, orienteres MED- Hovedudvalget om status på rammereduktion, jf. budget Vedlagt i bilag er sagsfremstilling til Regionsrådet om budget- og driftsopfølgningen pr. 31. marts 2015 og tilhørende bilag vedrørende udmøntning af rammebesparelser i Indstilling At Ledelsen orienterer om status for rammereduktion, jf. budget Behandling i MED-Hovedudvalg Der var en uddybende drøftelse af rammereduktionen i 2015 set i sammenhæng med rammereduktionen på 2 % i alle koncernenheder i Ledelsen anførte, at rammereduktionen gennemføres ved initiativer i enhederne. Tværgående aktiviteter vil indtage en større og større andel i takt med at tidshorisonten for eksekvering af besparelserne kan øges. Blandt andet vil hjemtag fylde mere og mere i en lidt længere tidshorisont. Der blev spurgt til, hvorvidt det er muligt at justere i kvalitet- og serviceniveau i den aktuelle situation. Der blev svaret, at når det ikke er muligt at ændre i kvantiteten, vil der være behov for at genoverveje måden, vi gør tingene på i dag, og serviceniveauet må vurderes et eksempel kunne være at se på praksis for, at Region Sjælland giver patienterne medicin med hjem. Ledelsen orienterede om overvejelser om at reducere arbejdsmiljøpuljen 2015 med 1,7 mio. kr. som en del af rammereduktionen i Medarbejdersiden tilsluttede sig dette i den aktuelle budgetmæssige situation. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen

10 Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 4: - Sagsfremstilling til Regionsrådet om budget- og driftsopfølgningen pr. 31. marts Udmøntning af rammebesparelser i

11 5. Budget 2016 MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Sagsfremstilling På mødet gives en status på budget Som bilag er vedlagt budgetprocedure for budget 2016, der blev godkendt på møde i Forretningsudvalgets møde den 20. april Indstilling At Ledelsen orienterer om status på budget 2016 Behandling i MED-Hovedudvalg Som en uddybning til drøftelsen med den politiske ledelse anførte ledelsen, at det endnu ikke er klart, hvornår der bliver indgået en økonomiaftale. Det må forventes at der først foreligger en økonomiaftale, når direktionen har fremsat budgetforslaget for I forbindelse med behandling af budget 2016 sker MED-inddragelse i h.t. tidsplan, således at MED-Hovedudvalget den 13. august 2015 drøfter det foreliggende budgetforslag og giver deres udtalelse til Regionsrådet. Særligt i forhold til 2016 er, at Direktionen på et temamødet den 22. juni 2015 har orienteret forretningsudvalget og regionsrådsmedlemmer om rammerne og sigtelinjerne for Budget 2016, som det tegner sig nu, hvorefter der over sommeren arbejdes forslag til budgetreduktioner i 2016 svarende til 280 mio. kr. Dette arbejde sættes i gang i samarbejde med koncernlederne. Der er tale om forslag, der skal indarbejdes i budgetforslaget, som vil blive MEDbehandlet i MED-Hovedudvalget. I forslaget indgår bl.a. forslag om udmøntning af en rammereduktionen. Hvis en koncernenhed gennemfører reduktioner i forhold til 2015-budgettet, skal dette forud være drøftet i Område-MED. Helt generelt og overordnet gælder, at MED-strukturen afspejler ledelsesstrukturen. Det betyder, at MED-inddragelsen sker på det niveau, hvor beslutningen skal træffes. For så vidt angår det overordnede budget, er det Regionsrådet, der beslutter, og dermed MED-Hovedudvalget, der er høringsog udtaleparten. Jf. budgetproceduren er der budgetseminar den 21. august Det blev bekræftet, at der i lighed med tidligere år vil være mulighed for, at

12 medarbejdersiden i MED-Hovedudvalget kan være repræsenteret på 1. del af Regionsrådets budgetseminar. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 5: - Budgetprocedure

13 6. Trivselsmålingen 2015 MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Trivselsmålingen 2015 er gennemført med en svarprocent på 61,22 %. Den viser fremgang på alle dimensioner samt en stigning i den sociale kapital, hvilket er særdeles positiv i en periode, hvor der er gennemført mange forandringer på Region Sjællands arbejdspladser. MED-Hovedudvalget drøfter på mødet den 22. juni 2015 trivselsmålingens resultat for det samlede Region Sjælland. Sagsfremstilling Proces i MED MED-Hovedudvalget drøftede på mødet den 15. april 2015 processen i MED for opfølgning på trivselsmålingen Det blev aftalt, at MED-Hovedudvalget drøfter den samlede trivselsmåling for Region Sjælland på mødet den 22. juni Sideløbende drøfter alle MEDudvalg trivselsmålingens resultat for eget område i den aftalte mødeplan i retningslinje for opfølgning på trivselsmålingen. I henvendelse til Område-MED, der er udsendt efter MED-Hovedudvalgets møde den 15. april 2015 er vigtigheden af opfølgning på trivselsmålingens resultater blevet understreget. Samtidig er Område-MED blevet bedt om at sikre tilbagemelding til MED-Hoveudvalget, såfremt der i Område-MED drøftes initiativer af tværgående karakter for det samlede Region Sjælland, som MED-Hovedudvalget bør forholde sig til. Desuden er Område-MED blevet opfordret til at komme med tilbagemelding til MED-Hovedudvalget på, hvilke lokale indsatser, der har vist sig at kunne øge svarprocenten i trivselsmålingen. Tilbagemeldinger fra Område-MED drøftes i MED-Hovedudvalget efter sommerferien. Trivselsmålingens resultat for det samlede Region Sjælland Regionens trivselsmåling er et vigtigt dialogværktøj, der skal sikre god trivsel på den enkelte arbejdsplads. MED-Hovedudvalget har vedtaget en retningslinje for opfølgning på trivselsmålingen, og der er udarbejdet dialogværktøj til støtte for den lokale opfølgning. Trivselsmålingen 2015 er afsluttet med en samlet svarprocent på 61,22 % (se bilag), hvilket er 0,48 procentpoint lavere end svarprocenten for trivselsmålingen Sekretariatets vurdering af resultatet for 2013 for Region Sjælland

14 En nærmere gennemgang af resultatet for Region Sjællands samlede trivselsmåling viser fremgang på alle dimensioner. Rapporten viser også fremgang for den sociale kapital i Region Sjælland. Den sociale kapital opnår en score på 71,11 - en stigning på 1,76 procentpoint, hvilket er positivt set i forhold til de mange forandringer, der løbende sker på Region Sjællands arbejdspladser. Region Sjællands score for sociale kapital ligger desuden over gennemsnittet for de 5 regioner. MED-Hovedudvalget har udpeget den sociale kapital som indsatsområde i Høj social kapital medvirker til at øge Region Sjællands produktivitet og kvaliteten i ydelserne, samtidig med at de ansatte får bedre psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Til trods for fremgangen i 2015 er der således god grund til, at Region Sjælland stræber efter at øge den sociale kapital yderligere. Det kan ske ved indsatser på flere fronter blandt andet ved målrettet indsats på de arbejdspladser, der scorer lavt på den sociale kapital og via den tillidsdagsorden, der allerede er igangsat. I projekt Tillid og Samarbejde er der i samarbejde med eksterne konsulentfirmaer udviklet 28 forskellige konkrete tillidsunderstøttende initiativer ("pakker") i form af oplæg, temadage og længere udviklingsforløb som lokal processtøtte, der kan være med til at understøtte den sociale kapital, tilliden og samarbejdet om kerneopgaven i de enkelte enheder i regionen. Alle tilbud er blevet rekvireret, hvilket svarer til over 92 "pakker". Målgruppen dækker i alt 2900 ledere og medarbejdere i regionens virksomhedsområder. På grund af den store efterspørgsel er der planlagt udvikling af nye pakketilbud for at fastholde fokus på indsatsen for bedre relationer og det fremmende arbejdsmiljø. Derudover er der planlagt et initiativ, der skal sikre retfærdighed, social kapital og fairness i forbindelse med forandringer. Tilbuddet hedder: "Ledelse i forandring" og er trods titlen - ikke kun rettet mod ledere. Målet er at understøtte samarbejdet mellem ledere og medarbejdere om de forandringsprocesser, der gennemføres på regionens arbejdspladser. Forløbet er henvendt til ledere og strategisk udvalgte medarbejdere, der arbejder med forandringer. Forløbet afvikles over 6 dage i efteråret Trivselsmålingen 2015 afspejler - som ved trivselsmålingen i 2013 at der gennemføres mange forandringer i Region Sjælland. De ansatte giver udtryk for, at der er god indflydelse på udførelsen af eget arbejde (Score 74,63), men når det gælder indflydelse på forandringer på arbejdspladsen, er besvarelserne mere neutrale (Score 52,97). Jf. de personalepolitiske principper ved forandringsprocesser og organisationstilpasninger er MED-udvalgene de ansattes primære indgang til indflydelse på forandringer på arbejdspladserne, og ledelserne har et ansvar for, at medindflydelsen lokalt sker rettidigt og reelt. Noget tyder på, at det er vigtigt at skabe mere synlighed om dette, så de ansatte har viden om adgangen til medindflydelse på de forandringer, der sker i enheden. Sideløbende er det naturligvis vigtigt generelt at fokusere på at kommunikere meningen med de forandringer, der skal gennemføres

15 Tilliden til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen er høj (score 70,69) og mange har et godt samarbejde med nærmeste leder (score 76,10), så udgangspunktet for et godt samarbejde på arbejdspladserne om at gennemføre de nødvendige forandringer er god. Dog giver trivselsmålingen også den tilbagemelding til ledelsen, at informationer om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsudsigter kan ske i bedre tid (score 56,58). Det ovennævnte tilbud til ledere og medarbejdere i projekt Tillid og Samarbejde kan være med til at hæve scoren på denne dimension. I forhold til tillid og ledelse er det relevant at gøre opmærksom på, at tillid er blevet indarbejdet i den nyreviderede udgave af regionens referenceramme for ledelse. Derudover blev ledelsesevalueringen i 2014 justeret på en måde, der understøtter en mere tillidsbaseret tilgang til ledelse. Derudover arbejdes der også på nuværende tidspunkt i MED-Hovedudvalget på et inspirationsmateriale, der skal medvirke til, at implementeringen af de regionale personalepolitikker bliver mere tillidsunderstøttende. Materialet skal blandt andet medvirke til at sikre en retfærdig og tillidsbaseret proces i det lokale arbejde med at forankre politikkerne. Vurderes dimensionen Ledelse samlet set, viser denne den største fremgang blandt alle indsatsdimensioner (2.28 procentpoint i alt). Vurderes indsatsdimensionen Ledelse i forhold til de øvrige indsatsområder er der fortsat behov for at arbejde med udviklingen af ledelse på Region Sjællands arbejdspladser. Arbejdet med at udvikle og gennemføre lederudviklingsaktiviteter, der understøtter regionens udfordringer fortsætter. Der er f.eks. netop gennemført 7 hold af ledelsesudviklingsforløbet "Tillidsskabende Ledelse" med 250 deltagere, hvilket betyder, at der udbydes ekstra hold med afslutning i efteråret Trivselsmålingen viser, at de ansatte vurderer, at der stilles høje krav i deres arbejde såvel intellektuelt (score 83,88), i forhold til arbejdstempo (score 78,49) og i forhold til arbejdsmængde (score 83,51). De forskellige krav i arbejdet opfattes typisk forskelligt alt efter personlige grænser og præferencer, og det vigtige her er, at balancen ikke tipper, så de høje krav bliver en belastning for den enkelte medarbejder. Opfølgningsprocessen og dialog på arbejdspladserne efterfølgende trivselsmålingen samt de individuelle MUSsamtaler skal sikre fokus på dette. Det kan i samme forbindelse noteres, at de ansatte overvejende er godt tilfreds med kvaliteten af det arbejde, de udfører (score 77,34), hvilket kan tolkes i den retning at de høje krav ikke vurderes at gå ud over egne forventninger i forhold til udført arbejde. Det samlede resultat for indsatsdimensionen samarbejde ligger som ved tidligere målinger højt (score 78,56), og i trivselsmålingen 2015 er der for Region Sjælland også tale om en mindre stigning på 0,79 procentpoint. Som tidligere nævnt udtrykker mange et godt samarbejde med nærmeste leder, og når der samtidig er et godt samarbejde med kollegerne er fundamentet godt for løsning af kerneopgaven. Samtidig er samarbejdet med ledelse og kolleger en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre løbende forandringer på arbejdspladserne

16 I forhold til indsatsdimensionen Læring og udvikling viser trivselsmålingen 2015 en pæn stigning på 1,34 procentpoint. Målingen viser at udviklingen af evner og færdigheder både sker ved at arbejdet er varieret, ved at medarbejdere har mulighed for at afprøve andres arbejdsopgaver og ved efterog videre uddannelse. Ud over benchmarking på den sociale kapital (se tidligere), foretager de 5 regioner også benchmarking på de 4 spørgsmål i resultatdimensionen Tilfredshed. Benchmarkingen viser, at Region Sjællands ansatte bedømmer tilfredsheden med fremtidsudsigterne og tilfredsheden med arbejdsmiljøet 2 procentpoint under resultatet på landsplan (se bilag). For begge forhold vurderes Region Sjælland imidlertid at være på rette vej, idet Region Sjælland har formået at løfte tilfredsheden i forhold til begge forhold med ca. 2 procentpoint fra 2013 til Til denne sagsfremstilling er vedlagt følgende bilag: Trivselsmåling Region Sjællands trivselsmåling 2015 sammenlignet med resultatet for 2013 Svarprocent for virksomhedsområder/tværgående centre Benchmarking Trivsel på regionernes arbejdspladser Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter resultat af trivselsmålingen 2015 Behandling i MED-Hovedudvalg Region Sjælland har den laveste svarprocent i trivselsmålingen af alle 5 regioner. MED-Hovedudvalget var enige om, at det er beklageligt, at svarprocenten ikke er højere for Region Sjællands vedkommende. Ledelsen anførte dog, at en svarprocent på 61 % er tilstrækkeligt til at give et retvisende billede af trivslen i Region Sjælland. MED-Hovedudvalget skal i efteråret behandle tilbagemelding fra Område- MED på, hvilke lokale indsatser, der har vist sig at kunne øge svarprocenten i trivselsmålingen. Det blev drøftet, at i tillæg til disse konkrete lokale indsatser kan det være nødvendigt at prioritere nogle generelle initiativer, der kan sikre en højere svarprocent ved næste måling. For eksempel kan en gennemgang af spørgeskemaet på alle arbejdspladser forud for udsendelse orientere om, hvilke værdier, der ligger i spørgsmålene og medvirke til at understrege betydningen af, at mange får svaret på trivselsmålingen. En leder pegede på, at 3 målinger i et to-årshjul kan medvirke til at deltagelse i målinger nedprioriteres. MED-Hovedudvalget har tidligere drøftet en sammenlægning af målinger, og det blev aftalt, at MED-Hovedudvalget i efteråret gennemfører en temadrøftelse af rammen for en eventuel sammenlægning af Region Sjællands målinger

17 Der blev spurgt konkret til, hvorfor antallet af inviterede til trivselsmålingen er ca personer færre ved trivselsmålingen i 2015 i forhold til målingen i Der blev svaret, at datavasken, som hver enkelt enhed har gennemført forud for udsendelse af spørgeskemaet, har været grundigere denne gang. Særligt vikarer har fejlagtigt fyldt en del ved tidligere undersøgelser. For indsatsdimensionen krav i arbejdet blev der peget på, at det er en udfordring, at det ikke direkte kan gennemskues om spørgsmålene er positivt eller negativt ladet i formuleringen. Dermed adskiller spørgsmålene i denne dimension sig fra hovedparten af de øvrige spørgsmål i trivselsmålingen, og det bliver vanskelig at lave målrettet opfølgning i forhold til spørgsmålene. For indsatsdimensionen engagement er der endvidere tale om, at skalaen i besvarelsen af et spørgsmål vendes om i forhold til positivt og negative svar. Dermed bliver det vanskeligt at gøre det samlede resultat for engagementet op set i forhold til de øvrige indsatsdimensioner. Ledelsen var enig i betragtningen, men anførte, at det kan være en udfordring af ændre i spørgsmålene, idet det dermed bliver vanskeligere at sammenligne med tidligere års undersøgelse. Desuden er spørgeskemaet udarbejdet i et samspil med de øvrige regioner. Det blev aftalt, at Region Sjælland bringer udfordringen med videre med henblik på at få spørgsmålene omformuleret. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 6: - Trivselsmåling Region Sjællands trivselsmåling 2015 sammenlignet med resultatet for Svarprocent for virksomhedsområder/tværgående centre - Benchmarking Trivsel på regionernes arbejdspladser

18 7. Status for Serviceassistent Projektet MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Sagsfremstilling Der gives en status for Serviceassistent Projektet, herunder forløbet af de to pilotprojekter. Notat med status eftersendes. Indstilling At Ledelsen orienterer om status for Serviceassistent Projektet. Behandling i MED-Hovedudvalg Medarbejdersiden blev orienteret om status for serviceassistentprojektet med udgangspunkt i notat om status, der også var fremsendt til Forretningsudvalget (se bilag). Ledelsen bekræftede, at der efter gennemførelse af pilotprojekterne vil ske evaluering af konceptet. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak

19 8. Inspiration til implementering af personalepolitikker MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Koncern HR har udarbejdet inspirationsmateriale til, hvordan enhederne kan implementere politikker og retningslinjer. Materialet er drøftet på møde i Personalepolitisk underudvalg den 21. maj Det fremlægges på mødet i MED-Hovedudvalget mhp. godkendelse. Sagsfremstilling MED-Hovedudvalget drøftede på seminaret den 3. og 4. marts 2015 det videre arbejde med at indarbejde tillid som bærende værdi i Region Sjællands personalepolitikker. Ved denne drøftelse blev det tydeligt, at arbejdet med tillid i forbindelse med regionens personalepolitiske grundlag, bør fokuserer på hvordan enhederne arbejder med de forskellige personalepolitikker, principper og retningslinjer. Da mange politikker allerede har tillidsdimensionen indarbejdet, herunder også Region Sjællands overordnede personalepolitik, giver det mening af understøtte tillidsarbejdet ved at udarbejde inspiration til, hvordan man på en tillidsfuld måde forankrer og arbejder med de enkelte politikker. I forlængelse af drøftelsen på seminaret blev det på MED-Hovedudvalgets møde den 15. april 2015 aftalt, at MED-Hovedudvalget skal udarbejde materiale til inspiration til det lokale arbejde med at forankre personalepolitikkerne. Materialet skal have fokus på, at Region Sjællands personalepolitiske grundlag skal nå alle arbejdspladser i Region Sjælland og samtidig have fokus på, hvordan tillid og retfærdighed realiseres i såvel arbejdet med politikken, i dens indhold og forankring. Koncern HR har efterfølgende udarbejdet udkast til inspirationsmateriale til, hvordan enhederne kan implementere politikker og retningslinjer. Materialet er drøftet på møde i Personalepolitisk underudvalg den 21. maj På mødet var der følgende bemærkninger til materialet: Personalepolitisk underudvalg tilsluttede sig, at materialet ikke er rigid i procesrammen, og at materialet giver mulighed for, at MEDudvalgene kan formulere supplerende politikker og retningslinjer til MED-Hovedudvalgets overordnede personalepolitiske ramme. Det blev anført, at der i materialet bør ske en præcisering af, at Område-MED og Afdelings-MED har forskellige ramme, når personalepolitikker skal implementeres. Område-MED præciserer

20 holdninger/retningslinjer for adfærd, der gælder i den samlede koncernenhed, mens Afdelings-MED forankrer politikken inden for den pågældende afdeling. For de to niveauer i MED-strukturen vil der således også typisk være forskelligartet tilgang til inddragelse af arbejdsmiljøgrupperne og enhedens øvrige ansatte. Materialet er blevet opdateret på baggrund af personalepolitisk underudvalgs bemærkninger. Opdateret inspirationsmateriale fremgår af bilag til denne sagsfremstilling. Indstilling At MED-Hovedudvalget godkender inspirationsmateriale til implementering af personalepolitikkerne. Behandling i MED-Hovedudvalg MED-Hovedudvalget godkendte inspirationsmaterialet med den bemærkning, at ordlyden retningslinje for adfærd bør ændres i materialet. Det blev drøftet, at der i forhold til personalepolitikkerne endnu udestår et arbejde med at modernisere personalepolitikkerne i forhold til blandt andet redaktionelle ændringer mv. Desuden skal dækningsgraden i forhold til de selvejende institutioner tilføjes konkret i alle personalepolitikkerne. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 8: - Inspirationsmateriale til implementering af personalepolitikker

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget mandag den 14. september 2015 kl. 11:30 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget tirsdag den 3. marts 2015 kl. 11:00 Konference og hotel Klinten Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Torsdag den 13. august 2015 kl. 13:00 Rådssalen Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017

Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i Personalepolitisk underudvalg fredag den 9. september 2016 kl. 12:30 Mødelokale 20 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Marianne Evers Arne Cyron- afbud Michael Nørgaard Kim

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Fredag den 1. november 2013, kl. 10.00 12.00 Mødelokale 14, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Fredag den 1. november 2013, kl. 10.00 12.00 Mødelokale 14, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson, Dorethe Bay Christiansen, Richard Faarup. Sekretariat:

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Henrik Villadsen, Michael Werchmeister, Michael Nørgaard,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 13:00 16:00 Rådssalen Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Henrik Villadsen, Michael Werchmeister, Michael Nørgaard,

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk Underudvalg Onsdag den 7. august 2013, kl. 9.00 11.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk Underudvalg Onsdag den 7. august 2013, kl. 9.00 11.00 Mødelokale 5, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Møde i Personalepolitisk Underudvalg Deltagere: Jens Andersen (formand) (afbud), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen (afbud), Gunhild Krogager Carlsson,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 16. august 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 16. august 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 16. august 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 1. februar 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 1. februar 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Onsdag den 1. februar 2017 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Lone Lindsby Karsten

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 11. april 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 11. april 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 11. april 2016 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen Henrik Dalsgaard Villadsen

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Morten Koch AC: Jan Woollhead, Nikolaj Bolsing Bak FTF:

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2015-2017 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2017-2019 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen)

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Ulla Birk Johansen, Margrethe Boel, Lisbet Jensen, Susann Carlsen (suppleant for Helle Dirksen) Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Ib Steen Mikkelsen, Michael Nørgaard, Morten Koch, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Medlemmer af MED-Hovedudvalget

Medlemmer af MED-Hovedudvalget Medlemmer af MED-Hovedudvalget 2017-2018 Liste over medlemmer af MED-Hovedudvalget for Region Sjælland. Udvalget har ledelses- og medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter samt et sekretariat. Ordinært

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013

Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Bilag 1 - Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2013 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Morten Koch

Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Morten Koch Referat Møde MED-Hovedudvalget Mandag den 23. juni 2014, kl. 13.00 16.00 Mødelokale 8/9, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik

Læs mere

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Baggrund Når vi trives i arbejdet, oplever vi balance mellem krav, behov, kompetencer og ressourcer. Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 12:00 Mødelokale 8/9 i Regionshuset Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand, Per Bennetsen Lars Onsberg Henriksen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen.

Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen. Referat Møde i Personalepolitisk Underudvalg Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer, Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Dorethe Bay Christiansen. Sekretariat:

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen

DAGSORDEN. Områdeudvalget for Administrationen Områdeudvalget for Administrationen DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Mødelokale 2, Rådhuset i Grenaa Dato : 14. maj 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jesper Kaas Schmidt (Ledelse) Ove

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5 Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, møderum 5 Mødelokalet er reserveret fra kl. 08.00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Referat. Møde i MED-Nykøbing F. Sygehus Tirsdag d. 11. august 2015 Solsikken. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Nykøbing F. Sygehus Tirsdag d. 11. august 2015 Solsikken. Deltagere: Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Sygehusdirektør Arne Cyron (formand), vicedirektør Lisbeth Lumby Rasmussen, ledende overlæge Benedicte V. Wilson (afbud), ledende chefjordemoder Karina Jensen (afbud),

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING

KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING KONCEPT FOR TRIVSELSMÅLING 1. Indledning Dette notat beskriver konceptet for gennemførelse af Trivselsmåling i Syddjurs Kommune. Konceptbeskrivelsen angiver de overordnede principper for gennemførelse

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Center for Børn & Familie Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13 Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014 Medlemmer af Centerudvalget: Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Jens Zachariasen Inge

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål

Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe. Aftalens formål Sanne Kjærgaard Nikolajsen Offentlig Ansattes Organisationer (LO-gruppen) KTO PUF s sekretariatsgruppe Aftalens formål Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN

Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: NN (formand), NN, NN Medarbejderrepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN. Arbejdsmiljørepræsentanter: NN (evt. Næstformand), NN, NN Tilforordnede: NN Sekretær: NN

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

MED-udvalget for Administrationen. Referat

MED-udvalget for Administrationen. Referat Referat Dato: 14. december 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Jens Davidsen Lisbeth Fruensgaard Anders Madsen Rita Nielsen

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 29. september 2014 kl. 9.30-14.00 Mødested: Møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere