Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:"

Transkript

1 Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard Villadsen Michael Werchmeister- afbud Michael Nørgaard Marianne Evers Morten Koch Tue David Bak- afbud Ledelsesrepræsentant - selvejende institutioner: Jens-Otto Skovgaard Jeppesen FTF: Næstformand Jenny Irene Heinrichs Lisbet Jensen Margrethe Essendrop Boel Stendys Ninna Friis Helle Dirksen LO: Vivi Jytte Henningsen Jes Hansen Jesper Rene Svanberg Gunhild Krogager Carlsson Karina Felling Petersen AC: Nikolaj Bolsing Bak- afbud Roman Karol Koscianski Arbejdsmiljørepræsentanter: Hanne Kirsten Bach- afbud Anette Sztuk Margit Siig Mortensen Medarbejderrep. og Arbejdsmiljørep. - selvejende institutioner: Lykke Nielsen- afbud Mie Demant- afbud Sekretariat: Karin Winther

2 Indholdsfortegnelse åbent møde 1. Møde med den politiske ledelse 3 2. Godkendelse af dagsorden 7 3. Godkendelse af referat fra mødet den 15. april Status på budget Budget Trivselsmålingen Status for Serviceassistent Projektet Inspiration til implementering af 19 personalepolitikker 9. Status og afslutning på Projekt "Find og styrk din 21 arbejdsglæde" 10. Valg til Feriefondens bestyrelse Nyt Afdelings-MED for Arbejdsmedicinsk Afdeling 25 ved Holbæk Sygehus 12. Orientering om underudvalgenes arbejde Gensidig orientering Eventuelt

3 1. Møde med den politiske ledelse MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Sagsfremstilling MED-Hovedudvalget holder det første af to halvårsmøder med den politiske ledelse den 22. juni På mødet vil følgende blive tematiseret: - Budget MED-Hovedudvalgets personalepolitiske- og arbejdsmiljøpolitiske arbejde i Referat af mødet med den politiske ledelse Jens Andersen indledte mødet med at byde velkommen til medlemmerne af MED-Hovedudvalget, og til Jens Stenbæk, Susanne Lundvald og Anne Møller Ronex. Drøftelse om budget 2016 På baggrund af temadrøftelse i Forretningsudvalget tidligere på dagen orienterede Jens Stenbæk om rammer og sigtemål for budget I forhold til budgetlægningen står regionerne i en særlig situation. På grund af folketingsvalget, er der ikke indgået en økonomiaftale med regeringen. Det betyder, at Region Sjælland må gå i gang med budgetlægningen uden at kende den overordnede ramme, som økonomiaftalen under normale omstændigheder udstikker. I 2016 har Region Sjælland en stor udfordring i at få budgettet til at nå sammen. Der vurderes at være et udgiftspres på ca. 500 mio. kr. incl. det pres på 100 mio. kr. der er i Heraf tegner medicinudgifterne sig for 335 mio. kr. De resterende 165 mio. kr. kan henføres at mindre styrbare områder. Det er hovedsagelig medicinudgifterne, der medfører et andet billede af den økonomiske situation end set tidligere. Direktionen vil i det budgetforslag, der fremsendes til Forretningsudvalget og Regionsrådet i begyndelsen af august forudsætte, at der i budgetforslaget for 2016 skal dækkes et budgetgab på 280 mio. kr. Gabet fra 280 mio. kr. til 500 mio. kr. skal ses i lyset af, at der er indbygget en forudsætning om, at regionerne, når budgetaftalen foreligger, opnår et generelt løft på 0,6 % (svarende til 95 mio. kr.) og kompenseres med 125 mio. kr. for den dyrere sygesikringsmedicin. Ledelsen anførte, at planen indeholder en rammereduktion på 2 % i alle koncernenheder. Dertil kommer tværgående initiativer

4 Rammereduktionen bør ikke kun gennemføres ved at nedlægge stillinger. Øget specialisering, hjemtag, fremskyndelse af sygehusplanen, tværgående indsatser med videre kan desuden være med til at hente besparelserne i alle koncernenhederne. Besparelserne skal balancere med tillidsdagsordenen, og bør derfor ikke medføre detailstyring af de enkelte områder. Derfor giver det god mening og besparelserne udmøntes lokalt. På anlægssiden er rammen i 2016 fuldt udnyttet. Det betyder, at der ikke er plads til yderlige anlægsinvesteringer, ud over det, der allerede er vedtaget. Orienteringen gav anledning til følgende bemærkninger fra medarbejdersiden: Det blev anført, at medarbejderne ser en udfordring i at gennemføre rammereduktion i budget 2016 blandt andet set i lyset af, at enhederne netop har gennemført et sparekrav for at kunne leve op til budgettet for Det blev desuden anført, at besparelserne denne gang må indebære, at konkrete opgaver falder bort. Reduktionerne bekymrer medarbejderne, idet det bliver vanskeligere at leve op til kravene om service og kvalitet med de medarbejdere, der vil være til rådighed for at løse opgaverne. Medarbejdersiden kvitterede for udmeldingen om, at rammereduktionen ikke alene skal ske ved nedlæggelse af stillinger. Jens Stenbæk anførte, at politikerne er klar over, at besparelserne udfordrer de ansatte. Fra politiske hold er der imidlertid en tro på, at regionen kan løfte opgaverne med lidt færre ressourcer. Medarbejdersiden vurderede, at det med besparelserne bliver vanskeligere at leve op til den ambitiøse sundhedsaftale, der har som mål, at der skal være et sammenhængende sundhedsvæsen i Region Sjælland. Jens Stenbæk anførte, at Danmarksmester i et sammenhængende sundhedsvæsen ikke bør eller kan sættes på hold. Visionen har en central betydning for borgerne i regionen, og der er også et økonomisk incitament for Region Sjælland i at få forbedret samarbejdet mellem region, kommune og almen praksis. I det hele taget er regionens politikere ikke på vej til at ændre kurs i forhold til indholdet i Vision og Handleplan ". På mange områder er Region Sjælland i positiv udvikling, der skal fastholdes, men vejen til dette kan blive ændret pga. budgetudfordringerne. Det blev anført at fuldtidspolitikken udfordrer planlægningen på sygehusene. Der er ikke ansatte nok til at få vagtplanen til at gå op, og det kan betyde, at det vil være nødvendigt at benytte vikarer

5 Jens Stenbæk svarede, at han ikke kender til den aktuelle status for implementering af fuldtidspolitikken, herunder om der er udfordringer i forhold til implementering af den. Politikken har dog en stor fleksibilitet indbygget, så det burde være muligt at indrette sig under den. Der blev spurgt konkret til indholdet i strukturforandringer, der fremgår af Regionsrådets dagsorden til mødet den 4. juni Jens Stenbæk svarede, at de omtalte strukturændringerne henviser til en fremskyndelse af implementering af sygehusstrukturen og øget hjemtag. Der blev spurgt til muligheden for at forhandle om prisen/brug af billigere medicinalprodukter og evt. en prioritering i forholde til medicinens effekt. Den politiske ledelse tilkendegav, at det er nødvendigt at finde en løsning i forhold til de stigende medicinpriser, der i disse år udhuler regionernes budgetlægningen. Regionerne ønsker en form for prioritering i forhold til brug af medicin, men det står ikke klart om prioriteringen skal ske fra politisk hold eller af fagpersonalet. Det kan være en udfordring, hvis prioriteringen skal ske fra politisk hold, da politikkerne ikke besidder den faglige viden på området. Under alle omstændigheder vil en model for prioritering af medicinen ikke løse regionernes udfordringer i forhold til medicinudgifterne hverken i 2016 og Internt i Region Sjælland kan procedurerne for håndtering af medicin efterses, idet der kan være nogle besparelser at hente her. I dette arbejde kan det medicotekniske område også inddrages. Drøftelse om serviceassistentkonceptet Jens Stenbæk indledte med at fortælle, at Forretningsudvalget tidligere på dagen havde fået status på serviceassistentprojektets forløb siden Jens Stenbæk anførte, at Forretningsudvalget indtil videre fastholder at køre videre med udviklingen af serviceassistentkonceptet. Begrundelsen er bl.a., at det giver et kompetenceløft til en gruppe af medarbejdere, der i dag har en kort uddannelse, og med det højere kompetenceniveau bliver det lettere at få tingene til at fungere på afdelingerne. Forretningsudvalget er orienteret om, at portørerne har svært ved at se sig ind i serviceassistentkonceptet. Det er aftalt, at formandskabet på baggrund af direkte henvendelse fra portørgruppen vil holde et møde med repræsentanter for portørgruppen. Pilotprojekterne i Nykøbing og Holbæk gennemføres som planlagt

6 Medarbejdersiden kvitterede for, at formandsskabet ville holde et møde med repræsentanter for portørgruppen. Fra medarbejderside blev der peget på, at det burde have fremgået af den fremsendte status, at medicinsk afdeling ved Nykøbing Sygehus ikke følger designmanualen fuldstændig, idet aften og nat løftes af servicepersonale ansat på Nykøbing Sygehus i stedet for i Koncernservice. Afslutning Jenny Heinrichs orienterede afslutningsvis om, at MED-Hovedudvalget i det seneste halve år har haft særlig fokus på forankring af den nye MED-aftale samt eget samarbejde og opstart i nyt MED-Hovedudvalg. Afslutningsvis kvitterende Jens Stenbæk for et godt møde. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak - 6 -

7 2. Godkendelse af dagsorden MED-Hovedudvalget Brevid: Behandling i MED-Hovedudvalg Dagsordenen blev godkendt. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak - 7 -

8 3. Godkendelse af referat fra mødet den 15. april 2015 MED-Hovedudvalget Brevid: Behandling i MED-Hovedudvalg Referatet blev godkendt. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 3: - Referat fra mødet i MED-Hovedudvalget den 15. april

9 4. Status på rammereduktion, jf. budget 2015 MED-Hovedudvalget Brevid: Resume På mødet orienteres om status på rammereduktion, jf. budget Sagsfremstilling I fortsættelse af orientering om budgetsituationen for 2015, som MED- Hovedudvalget fik på mødet den 15. april 2015, orienteres MED- Hovedudvalget om status på rammereduktion, jf. budget Vedlagt i bilag er sagsfremstilling til Regionsrådet om budget- og driftsopfølgningen pr. 31. marts 2015 og tilhørende bilag vedrørende udmøntning af rammebesparelser i Indstilling At Ledelsen orienterer om status for rammereduktion, jf. budget Behandling i MED-Hovedudvalg Der var en uddybende drøftelse af rammereduktionen i 2015 set i sammenhæng med rammereduktionen på 2 % i alle koncernenheder i Ledelsen anførte, at rammereduktionen gennemføres ved initiativer i enhederne. Tværgående aktiviteter vil indtage en større og større andel i takt med at tidshorisonten for eksekvering af besparelserne kan øges. Blandt andet vil hjemtag fylde mere og mere i en lidt længere tidshorisont. Der blev spurgt til, hvorvidt det er muligt at justere i kvalitet- og serviceniveau i den aktuelle situation. Der blev svaret, at når det ikke er muligt at ændre i kvantiteten, vil der være behov for at genoverveje måden, vi gør tingene på i dag, og serviceniveauet må vurderes et eksempel kunne være at se på praksis for, at Region Sjælland giver patienterne medicin med hjem. Ledelsen orienterede om overvejelser om at reducere arbejdsmiljøpuljen 2015 med 1,7 mio. kr. som en del af rammereduktionen i Medarbejdersiden tilsluttede sig dette i den aktuelle budgetmæssige situation. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen

10 Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 4: - Sagsfremstilling til Regionsrådet om budget- og driftsopfølgningen pr. 31. marts Udmøntning af rammebesparelser i

11 5. Budget 2016 MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Sagsfremstilling På mødet gives en status på budget Som bilag er vedlagt budgetprocedure for budget 2016, der blev godkendt på møde i Forretningsudvalgets møde den 20. april Indstilling At Ledelsen orienterer om status på budget 2016 Behandling i MED-Hovedudvalg Som en uddybning til drøftelsen med den politiske ledelse anførte ledelsen, at det endnu ikke er klart, hvornår der bliver indgået en økonomiaftale. Det må forventes at der først foreligger en økonomiaftale, når direktionen har fremsat budgetforslaget for I forbindelse med behandling af budget 2016 sker MED-inddragelse i h.t. tidsplan, således at MED-Hovedudvalget den 13. august 2015 drøfter det foreliggende budgetforslag og giver deres udtalelse til Regionsrådet. Særligt i forhold til 2016 er, at Direktionen på et temamødet den 22. juni 2015 har orienteret forretningsudvalget og regionsrådsmedlemmer om rammerne og sigtelinjerne for Budget 2016, som det tegner sig nu, hvorefter der over sommeren arbejdes forslag til budgetreduktioner i 2016 svarende til 280 mio. kr. Dette arbejde sættes i gang i samarbejde med koncernlederne. Der er tale om forslag, der skal indarbejdes i budgetforslaget, som vil blive MEDbehandlet i MED-Hovedudvalget. I forslaget indgår bl.a. forslag om udmøntning af en rammereduktionen. Hvis en koncernenhed gennemfører reduktioner i forhold til 2015-budgettet, skal dette forud være drøftet i Område-MED. Helt generelt og overordnet gælder, at MED-strukturen afspejler ledelsesstrukturen. Det betyder, at MED-inddragelsen sker på det niveau, hvor beslutningen skal træffes. For så vidt angår det overordnede budget, er det Regionsrådet, der beslutter, og dermed MED-Hovedudvalget, der er høringsog udtaleparten. Jf. budgetproceduren er der budgetseminar den 21. august Det blev bekræftet, at der i lighed med tidligere år vil være mulighed for, at

12 medarbejdersiden i MED-Hovedudvalget kan være repræsenteret på 1. del af Regionsrådets budgetseminar. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 5: - Budgetprocedure

13 6. Trivselsmålingen 2015 MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Trivselsmålingen 2015 er gennemført med en svarprocent på 61,22 %. Den viser fremgang på alle dimensioner samt en stigning i den sociale kapital, hvilket er særdeles positiv i en periode, hvor der er gennemført mange forandringer på Region Sjællands arbejdspladser. MED-Hovedudvalget drøfter på mødet den 22. juni 2015 trivselsmålingens resultat for det samlede Region Sjælland. Sagsfremstilling Proces i MED MED-Hovedudvalget drøftede på mødet den 15. april 2015 processen i MED for opfølgning på trivselsmålingen Det blev aftalt, at MED-Hovedudvalget drøfter den samlede trivselsmåling for Region Sjælland på mødet den 22. juni Sideløbende drøfter alle MEDudvalg trivselsmålingens resultat for eget område i den aftalte mødeplan i retningslinje for opfølgning på trivselsmålingen. I henvendelse til Område-MED, der er udsendt efter MED-Hovedudvalgets møde den 15. april 2015 er vigtigheden af opfølgning på trivselsmålingens resultater blevet understreget. Samtidig er Område-MED blevet bedt om at sikre tilbagemelding til MED-Hoveudvalget, såfremt der i Område-MED drøftes initiativer af tværgående karakter for det samlede Region Sjælland, som MED-Hovedudvalget bør forholde sig til. Desuden er Område-MED blevet opfordret til at komme med tilbagemelding til MED-Hovedudvalget på, hvilke lokale indsatser, der har vist sig at kunne øge svarprocenten i trivselsmålingen. Tilbagemeldinger fra Område-MED drøftes i MED-Hovedudvalget efter sommerferien. Trivselsmålingens resultat for det samlede Region Sjælland Regionens trivselsmåling er et vigtigt dialogværktøj, der skal sikre god trivsel på den enkelte arbejdsplads. MED-Hovedudvalget har vedtaget en retningslinje for opfølgning på trivselsmålingen, og der er udarbejdet dialogværktøj til støtte for den lokale opfølgning. Trivselsmålingen 2015 er afsluttet med en samlet svarprocent på 61,22 % (se bilag), hvilket er 0,48 procentpoint lavere end svarprocenten for trivselsmålingen Sekretariatets vurdering af resultatet for 2013 for Region Sjælland

14 En nærmere gennemgang af resultatet for Region Sjællands samlede trivselsmåling viser fremgang på alle dimensioner. Rapporten viser også fremgang for den sociale kapital i Region Sjælland. Den sociale kapital opnår en score på 71,11 - en stigning på 1,76 procentpoint, hvilket er positivt set i forhold til de mange forandringer, der løbende sker på Region Sjællands arbejdspladser. Region Sjællands score for sociale kapital ligger desuden over gennemsnittet for de 5 regioner. MED-Hovedudvalget har udpeget den sociale kapital som indsatsområde i Høj social kapital medvirker til at øge Region Sjællands produktivitet og kvaliteten i ydelserne, samtidig med at de ansatte får bedre psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Til trods for fremgangen i 2015 er der således god grund til, at Region Sjælland stræber efter at øge den sociale kapital yderligere. Det kan ske ved indsatser på flere fronter blandt andet ved målrettet indsats på de arbejdspladser, der scorer lavt på den sociale kapital og via den tillidsdagsorden, der allerede er igangsat. I projekt Tillid og Samarbejde er der i samarbejde med eksterne konsulentfirmaer udviklet 28 forskellige konkrete tillidsunderstøttende initiativer ("pakker") i form af oplæg, temadage og længere udviklingsforløb som lokal processtøtte, der kan være med til at understøtte den sociale kapital, tilliden og samarbejdet om kerneopgaven i de enkelte enheder i regionen. Alle tilbud er blevet rekvireret, hvilket svarer til over 92 "pakker". Målgruppen dækker i alt 2900 ledere og medarbejdere i regionens virksomhedsområder. På grund af den store efterspørgsel er der planlagt udvikling af nye pakketilbud for at fastholde fokus på indsatsen for bedre relationer og det fremmende arbejdsmiljø. Derudover er der planlagt et initiativ, der skal sikre retfærdighed, social kapital og fairness i forbindelse med forandringer. Tilbuddet hedder: "Ledelse i forandring" og er trods titlen - ikke kun rettet mod ledere. Målet er at understøtte samarbejdet mellem ledere og medarbejdere om de forandringsprocesser, der gennemføres på regionens arbejdspladser. Forløbet er henvendt til ledere og strategisk udvalgte medarbejdere, der arbejder med forandringer. Forløbet afvikles over 6 dage i efteråret Trivselsmålingen 2015 afspejler - som ved trivselsmålingen i 2013 at der gennemføres mange forandringer i Region Sjælland. De ansatte giver udtryk for, at der er god indflydelse på udførelsen af eget arbejde (Score 74,63), men når det gælder indflydelse på forandringer på arbejdspladsen, er besvarelserne mere neutrale (Score 52,97). Jf. de personalepolitiske principper ved forandringsprocesser og organisationstilpasninger er MED-udvalgene de ansattes primære indgang til indflydelse på forandringer på arbejdspladserne, og ledelserne har et ansvar for, at medindflydelsen lokalt sker rettidigt og reelt. Noget tyder på, at det er vigtigt at skabe mere synlighed om dette, så de ansatte har viden om adgangen til medindflydelse på de forandringer, der sker i enheden. Sideløbende er det naturligvis vigtigt generelt at fokusere på at kommunikere meningen med de forandringer, der skal gennemføres

15 Tilliden til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen er høj (score 70,69) og mange har et godt samarbejde med nærmeste leder (score 76,10), så udgangspunktet for et godt samarbejde på arbejdspladserne om at gennemføre de nødvendige forandringer er god. Dog giver trivselsmålingen også den tilbagemelding til ledelsen, at informationer om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsudsigter kan ske i bedre tid (score 56,58). Det ovennævnte tilbud til ledere og medarbejdere i projekt Tillid og Samarbejde kan være med til at hæve scoren på denne dimension. I forhold til tillid og ledelse er det relevant at gøre opmærksom på, at tillid er blevet indarbejdet i den nyreviderede udgave af regionens referenceramme for ledelse. Derudover blev ledelsesevalueringen i 2014 justeret på en måde, der understøtter en mere tillidsbaseret tilgang til ledelse. Derudover arbejdes der også på nuværende tidspunkt i MED-Hovedudvalget på et inspirationsmateriale, der skal medvirke til, at implementeringen af de regionale personalepolitikker bliver mere tillidsunderstøttende. Materialet skal blandt andet medvirke til at sikre en retfærdig og tillidsbaseret proces i det lokale arbejde med at forankre politikkerne. Vurderes dimensionen Ledelse samlet set, viser denne den største fremgang blandt alle indsatsdimensioner (2.28 procentpoint i alt). Vurderes indsatsdimensionen Ledelse i forhold til de øvrige indsatsområder er der fortsat behov for at arbejde med udviklingen af ledelse på Region Sjællands arbejdspladser. Arbejdet med at udvikle og gennemføre lederudviklingsaktiviteter, der understøtter regionens udfordringer fortsætter. Der er f.eks. netop gennemført 7 hold af ledelsesudviklingsforløbet "Tillidsskabende Ledelse" med 250 deltagere, hvilket betyder, at der udbydes ekstra hold med afslutning i efteråret Trivselsmålingen viser, at de ansatte vurderer, at der stilles høje krav i deres arbejde såvel intellektuelt (score 83,88), i forhold til arbejdstempo (score 78,49) og i forhold til arbejdsmængde (score 83,51). De forskellige krav i arbejdet opfattes typisk forskelligt alt efter personlige grænser og præferencer, og det vigtige her er, at balancen ikke tipper, så de høje krav bliver en belastning for den enkelte medarbejder. Opfølgningsprocessen og dialog på arbejdspladserne efterfølgende trivselsmålingen samt de individuelle MUSsamtaler skal sikre fokus på dette. Det kan i samme forbindelse noteres, at de ansatte overvejende er godt tilfreds med kvaliteten af det arbejde, de udfører (score 77,34), hvilket kan tolkes i den retning at de høje krav ikke vurderes at gå ud over egne forventninger i forhold til udført arbejde. Det samlede resultat for indsatsdimensionen samarbejde ligger som ved tidligere målinger højt (score 78,56), og i trivselsmålingen 2015 er der for Region Sjælland også tale om en mindre stigning på 0,79 procentpoint. Som tidligere nævnt udtrykker mange et godt samarbejde med nærmeste leder, og når der samtidig er et godt samarbejde med kollegerne er fundamentet godt for løsning af kerneopgaven. Samtidig er samarbejdet med ledelse og kolleger en vigtig forudsætning for at kunne gennemføre løbende forandringer på arbejdspladserne

16 I forhold til indsatsdimensionen Læring og udvikling viser trivselsmålingen 2015 en pæn stigning på 1,34 procentpoint. Målingen viser at udviklingen af evner og færdigheder både sker ved at arbejdet er varieret, ved at medarbejdere har mulighed for at afprøve andres arbejdsopgaver og ved efterog videre uddannelse. Ud over benchmarking på den sociale kapital (se tidligere), foretager de 5 regioner også benchmarking på de 4 spørgsmål i resultatdimensionen Tilfredshed. Benchmarkingen viser, at Region Sjællands ansatte bedømmer tilfredsheden med fremtidsudsigterne og tilfredsheden med arbejdsmiljøet 2 procentpoint under resultatet på landsplan (se bilag). For begge forhold vurderes Region Sjælland imidlertid at være på rette vej, idet Region Sjælland har formået at løfte tilfredsheden i forhold til begge forhold med ca. 2 procentpoint fra 2013 til Til denne sagsfremstilling er vedlagt følgende bilag: Trivselsmåling Region Sjællands trivselsmåling 2015 sammenlignet med resultatet for 2013 Svarprocent for virksomhedsområder/tværgående centre Benchmarking Trivsel på regionernes arbejdspladser Indstilling At MED-Hovedudvalget drøfter resultat af trivselsmålingen 2015 Behandling i MED-Hovedudvalg Region Sjælland har den laveste svarprocent i trivselsmålingen af alle 5 regioner. MED-Hovedudvalget var enige om, at det er beklageligt, at svarprocenten ikke er højere for Region Sjællands vedkommende. Ledelsen anførte dog, at en svarprocent på 61 % er tilstrækkeligt til at give et retvisende billede af trivslen i Region Sjælland. MED-Hovedudvalget skal i efteråret behandle tilbagemelding fra Område- MED på, hvilke lokale indsatser, der har vist sig at kunne øge svarprocenten i trivselsmålingen. Det blev drøftet, at i tillæg til disse konkrete lokale indsatser kan det være nødvendigt at prioritere nogle generelle initiativer, der kan sikre en højere svarprocent ved næste måling. For eksempel kan en gennemgang af spørgeskemaet på alle arbejdspladser forud for udsendelse orientere om, hvilke værdier, der ligger i spørgsmålene og medvirke til at understrege betydningen af, at mange får svaret på trivselsmålingen. En leder pegede på, at 3 målinger i et to-årshjul kan medvirke til at deltagelse i målinger nedprioriteres. MED-Hovedudvalget har tidligere drøftet en sammenlægning af målinger, og det blev aftalt, at MED-Hovedudvalget i efteråret gennemfører en temadrøftelse af rammen for en eventuel sammenlægning af Region Sjællands målinger

17 Der blev spurgt konkret til, hvorfor antallet af inviterede til trivselsmålingen er ca personer færre ved trivselsmålingen i 2015 i forhold til målingen i Der blev svaret, at datavasken, som hver enkelt enhed har gennemført forud for udsendelse af spørgeskemaet, har været grundigere denne gang. Særligt vikarer har fejlagtigt fyldt en del ved tidligere undersøgelser. For indsatsdimensionen krav i arbejdet blev der peget på, at det er en udfordring, at det ikke direkte kan gennemskues om spørgsmålene er positivt eller negativt ladet i formuleringen. Dermed adskiller spørgsmålene i denne dimension sig fra hovedparten af de øvrige spørgsmål i trivselsmålingen, og det bliver vanskelig at lave målrettet opfølgning i forhold til spørgsmålene. For indsatsdimensionen engagement er der endvidere tale om, at skalaen i besvarelsen af et spørgsmål vendes om i forhold til positivt og negative svar. Dermed bliver det vanskeligt at gøre det samlede resultat for engagementet op set i forhold til de øvrige indsatsdimensioner. Ledelsen var enig i betragtningen, men anførte, at det kan være en udfordring af ændre i spørgsmålene, idet det dermed bliver vanskeligere at sammenligne med tidligere års undersøgelse. Desuden er spørgeskemaet udarbejdet i et samspil med de øvrige regioner. Det blev aftalt, at Region Sjælland bringer udfordringen med videre med henblik på at få spørgsmålene omformuleret. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 6: - Trivselsmåling Region Sjællands trivselsmåling 2015 sammenlignet med resultatet for Svarprocent for virksomhedsområder/tværgående centre - Benchmarking Trivsel på regionernes arbejdspladser

18 7. Status for Serviceassistent Projektet MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Sagsfremstilling Der gives en status for Serviceassistent Projektet, herunder forløbet af de to pilotprojekter. Notat med status eftersendes. Indstilling At Ledelsen orienterer om status for Serviceassistent Projektet. Behandling i MED-Hovedudvalg Medarbejdersiden blev orienteret om status for serviceassistentprojektet med udgangspunkt i notat om status, der også var fremsendt til Forretningsudvalget (se bilag). Ledelsen bekræftede, at der efter gennemførelse af pilotprojekterne vil ske evaluering af konceptet. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak

19 8. Inspiration til implementering af personalepolitikker MED-Hovedudvalget Brevid: Resume Koncern HR har udarbejdet inspirationsmateriale til, hvordan enhederne kan implementere politikker og retningslinjer. Materialet er drøftet på møde i Personalepolitisk underudvalg den 21. maj Det fremlægges på mødet i MED-Hovedudvalget mhp. godkendelse. Sagsfremstilling MED-Hovedudvalget drøftede på seminaret den 3. og 4. marts 2015 det videre arbejde med at indarbejde tillid som bærende værdi i Region Sjællands personalepolitikker. Ved denne drøftelse blev det tydeligt, at arbejdet med tillid i forbindelse med regionens personalepolitiske grundlag, bør fokuserer på hvordan enhederne arbejder med de forskellige personalepolitikker, principper og retningslinjer. Da mange politikker allerede har tillidsdimensionen indarbejdet, herunder også Region Sjællands overordnede personalepolitik, giver det mening af understøtte tillidsarbejdet ved at udarbejde inspiration til, hvordan man på en tillidsfuld måde forankrer og arbejder med de enkelte politikker. I forlængelse af drøftelsen på seminaret blev det på MED-Hovedudvalgets møde den 15. april 2015 aftalt, at MED-Hovedudvalget skal udarbejde materiale til inspiration til det lokale arbejde med at forankre personalepolitikkerne. Materialet skal have fokus på, at Region Sjællands personalepolitiske grundlag skal nå alle arbejdspladser i Region Sjælland og samtidig have fokus på, hvordan tillid og retfærdighed realiseres i såvel arbejdet med politikken, i dens indhold og forankring. Koncern HR har efterfølgende udarbejdet udkast til inspirationsmateriale til, hvordan enhederne kan implementere politikker og retningslinjer. Materialet er drøftet på møde i Personalepolitisk underudvalg den 21. maj På mødet var der følgende bemærkninger til materialet: Personalepolitisk underudvalg tilsluttede sig, at materialet ikke er rigid i procesrammen, og at materialet giver mulighed for, at MEDudvalgene kan formulere supplerende politikker og retningslinjer til MED-Hovedudvalgets overordnede personalepolitiske ramme. Det blev anført, at der i materialet bør ske en præcisering af, at Område-MED og Afdelings-MED har forskellige ramme, når personalepolitikker skal implementeres. Område-MED præciserer

20 holdninger/retningslinjer for adfærd, der gælder i den samlede koncernenhed, mens Afdelings-MED forankrer politikken inden for den pågældende afdeling. For de to niveauer i MED-strukturen vil der således også typisk være forskelligartet tilgang til inddragelse af arbejdsmiljøgrupperne og enhedens øvrige ansatte. Materialet er blevet opdateret på baggrund af personalepolitisk underudvalgs bemærkninger. Opdateret inspirationsmateriale fremgår af bilag til denne sagsfremstilling. Indstilling At MED-Hovedudvalget godkender inspirationsmateriale til implementering af personalepolitikkerne. Behandling i MED-Hovedudvalg MED-Hovedudvalget godkendte inspirationsmaterialet med den bemærkning, at ordlyden retningslinje for adfærd bør ændres i materialet. Det blev drøftet, at der i forhold til personalepolitikkerne endnu udestår et arbejde med at modernisere personalepolitikkerne i forhold til blandt andet redaktionelle ændringer mv. Desuden skal dækningsgraden i forhold til de selvejende institutioner tilføjes konkret i alle personalepolitikkerne. Per Bennetsen, Michael Werchmeister, Tue David Bak, Nikolaj Bolsing Bak, Hanne Kirsten Bach, Lykke Nielsen og Mie Demant deltog ikke i MED- Hovedudvalgets behandling af sagen. Asbjørn Kørvel-Hanquist deltog som suppleant for Nikolaj Bolsing Bak Bilag til punkt nr. 8: - Inspirationsmateriale til implementering af personalepolitikker

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere:

Dagsorden. Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9. Deltagere: Dagsorden Møde i MED-Hovedudvalget onsdag den 15. april 2015 kl. 13:00 Mødelokale 8/9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen- afbud Per Bennetsen Henrik Dalsgaard

Læs mere

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen

FTF: Jenny Heinrichs (næstformand), Helle Dirksen, Ninna Friis, Margrethe Boel, Lisbet Jensen Dagsorden Møde MED-Hovedudvalget Deltagere: Jens Andersen (formand), Lars Onsberg Henriksen, Marianne Evers, Henrik Villadsen, Michael Nørgaard, Jan Huus Vestergaard, Michael Werchmeister AC: Jan Woollhead,

Læs mere

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat. Møde i Personalepolitisk underudvalg Mandag den 23. september 2013, kl. 13.00 15.00 Mødelokale 4, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Referat Deltagere: Jens Andersen (formand), Marianne Evers, Kim Leck Fischer (afbud), Jenny Heinrichs, Margit Siig Mortensen, Jes Hansen, Gunhild Krogager Carlsson (afbud), Dorethe Bay Christiansen, Richard

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

I Business Casen overføres indholdet fra kommissoriet, og der tilføjes med evt. og, i de yderligere felter: 1. Årsager Projektets

I Business Casen overføres indholdet fra kommissoriet, og der tilføjes med evt. og, i de yderligere felter: 1. Årsager Projektets Business Case Projektnavn Mening og Sundhed i Region Sjælland -Forebyggelse og håndtering af sygefravær Dokumentversion 0.1 Dokumentplacering Oprettet 13. februar 2013 Af Lene W. Grøndahl Sidst redigeret

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001.

BRØNDBY KOMMUNE. Referat fra HovedMedUdvalgsmøde. 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Referat fra HovedMedUdvalgsmøde 18. december 2014 kl. 9.30 til 11.30 i mødelokale V001. BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsmiljø... 1 2. Gensidig information... 1/2 3. Uddannelse

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007

Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Referat fra mødet i Administrationens Lokal-MEDudvalg den 28. november 2007 Deltagere: Jens Erik Sørensen, Morten Christensen, Grethe Hassing, Danni Giørtz-Jørgensen, Henrik E. Jørgensen, Charlotte Dalby,

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Referat fra LMU-møde

Referat fra LMU-møde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 30. juni 2011 1-13-6-11 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra LMU-møde Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 22. juni 2011 Søren Nymarksvej 3, Højbjerg

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Referat. A. Beslutningspunkter

Referat. A. Beslutningspunkter Forum: MED udvalgsmøde for plejeboligområdet Tid: Torsdag den 19. marts 2015 kl. 08.00 15.30 Formøde for medarbejderne kl. 08.00-09.00 Herefter rundvisning i det nye sundhedshus Hvor Gitte C og Dorthe

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune

REFERAT. Midlertidigt Tværgående HovedSamarbejds- Udvalg (MT-HSU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere