Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd"

Transkript

1 Debatmøde 3 Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd

2 De økonomiske potentialer i at nedbringe fejl og snyd er store 300 mia. kr. 3-5%?, 2-4%?, 1%? 6 mia. kr. 3,6 promille 2

3 Væsentlige spørgsmål vi skal debattere i dag Hvad kendetegner en effektiv og systematisk kontrolindsats? Hvordan sikrer vi effekt af kontrolindsatsen og hvordan opgør vi effekten? Hvordan kan kommuner, Udbetaling Danmark og andre myndigheder arbejde sammen om at forhindre fejl og socialt snyd? Hvordan sikrer vi borgernes retssikkerhed og hvordan hjælper vi dem til ikke at begå fejl og snyd? Hvilke digitale redskaber er relevante at tage i anvendelse? 3

4 Jeres værter Paneldeltagere: Carsten Bodal, Vicedirektør, Udbetaling Danmark René Junker, Adm. direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune Jesper Suhr Thomsen, Chef for Kontrol & Regres, Odense Kommune Ordstyrer: Michael Theill, partner, Deloitte Consulting 4

5 Rammerne for debatten 2 halvlege 2 debatrunder i panelet 2 dilemmaer til salen. 5

6 1.Halvleg Systematisk og effektiv kontrolindsats hvordan? 6

7

8 VEND TIL VENSTRE! UU Vejledning Borgerforløb Uddannelse Beskæftigelse Voksenindsatser Kortvarige og lette løsninger Kombi Job/social Midlertidig og tunge løsninger Kombi Job /social Ungeindsatser Længerevarende og varige løsninger Social Ressourcer skubbes frem i fødekæden Uddannelse og job: Selvforsørgelse og tilknytning til arbejdsmarkedet

9 EFFEKTEN AF VORES INDSATS Alle under 30 år skal have en uddannelse Alle gennemfører en ungdomsuddannelse Alle i job og beskæftigelse -Færre overførselsudgifter -Øge graden af selvforsørgelse -Lavere arbejdsløshed blandt unge -Øget andel af arbejdspladser -Borgernes indkomst stiger Vækst 2020 Flere virksomheder Bedre indtjening Flere arbejdspladser Øget produktivitet

10 PDCA - en videnskabelig tilgang til læring PLAN Hvis vi gør X opnår vi Y ADJUST Hvis mål nået, evt. standardisér DO Gennemfører planer, typisk daglige arbejde CHECK Observerer, evaluerer

11 Statistik- og prioriteringsfunktion i Kontrol & Regres med henvendelseskanaler og årsagssammenhænge i sager om socialt bedrageri HVORFRA (kanaler) KATEGORIER YDELSER ØKONOMI Sagen starter Årsager til sager Sagstyper Samlet besparelse SKAT Interne forvalt. Lufthavnstilsyn Politi Anonyme tlf. brev web UDK Razzia Adressesager Afsoning Andet Bistand/support Samliv Sort arbejde UDK 10 UDK 11 Udrejse AU BFY Kontanthjælp Boligsikring Boligydelse Børnebidrag Børnetilskud Friplads Pensionstillæg SU Kommuner Sygedagpenge Boligforeninger Total Total I alt Tal i uddrag fra brutto provenu-opgørelsen 2012

12 Statistik- og prioriteringsfunktion i Kontrol & Regres med henvendelseskanaler og årsagssammenhænge i sager om socialt bedrageri HVORFRA (kanaler) KATEGORIER YDELSER ØKONOMI Sagen starter Årsager til sager Sagstyper Samlet besparelse SKAT Adressesager AU Interne forvalt. Afsoning BFY Lufthavnstilsyn Andet Kontanthjælp Politi Bistand/support Boligsikring Anonyme Samliv Boligydelse tlf. Sort arbejde Børnebidrag brev UDK 10 Børnetilskud web UDK 11 Friplads UDK Udrejse Pensionstillæg Razzia SU Kommuner Sygedagpenge Boligforeninger Total Total I alt Tal i uddrag fra brutto provenu-opgørelsen 2012

13 Antal henvendelser i uddrag på kanaler sammenholdt med økonomi (kommunale nettokroner 2013, medio 4. kvartal) HVORFRA (kanaler) KATEGORIER YDELSER ØKONOMI Sagen starter Årsager til sager Sagstyper Samlet besparelse SKAT 36 Adressesager AU kr. Interne forvalt. 82 Afsoning BFY kr. Lufthavnstilsyn 20 Andet Kontanthjælp kr. Politi 152 Bistand/support Boligsikring kr. Anonyme 371 Samliv Boligydelse kr. tlf. 41 Sort arbejde Børnebidrag kr. brev 1 UDK 10 Børnetilskud 0 kr. web 329 UDK 11 Friplads kr. UDK 18 Udrejse Pensionstillæg Razzia, 9. nov. 84 SU kr. Kommuner 2 Sygedagpenge kr. Boligforeninger kr. Total Total I alt Antal henvendelser

14 Samlet økonomi fordelt på henvendelser (kanaler) Pr. 1. januar 30. november 2013

15

16 Kommune Kommune C Kommune B A Stort potentiale for mange undringer Lokalkendskab Udgående kontroller Fysiske borgermøder Kommunerne har Stort potentiale for mange interne undringer Indgående lokalkendskab Mulighed for udgående kontroller Mulighed for fysiske borgermøder Registersamkøring 12 registersamkøring skompone nt Oplysninger 6 og 7 Udbetaling Danmark Kontrol 9, 10 og 11 Eksterne samarbejdsparter ne Politi, SKAT, boligselskaber, forsyningsselskaber, pengeinstitutter m.fl. Øgede beføjelser til registersamkøring På tværs af kommunegrænser Udenlandske myndigheder Strategi Korrekt udbetaling på korrekt grundlag Kommunerne og Udbetaling Danmark har gensidig orienteringspligt omkring uberettiget udbetaling af sociale ydelser og skal samarbejde omkring oplysning af sagerne Udbetaling Danmark har Øgede beføjelser til registersamkøring Elektronisk adgang på tværs af kommunegrænser Mere hensigtsmæssig adgang til de udenlandske myndigheder Opgavesplittet mellem Kommunerne og Udbetaling Danmark er i høj grad baseret på manuelle processer, og juraen giver bl.a. ikke mulighed for at kunne dele afgørelser eller få viden om kontrolsager hos den anden part Udbetaling Danmark har 40 årsværk til håndtering af socialt snyd sager, og Kommunerne har 50 årsværk til håndtering af socialt snyd sager på Udbetaling Danmarks områder 16

17 Debat! Systematisk og effektiv kontrolindsats hvordan? 17

18 Dilemma! Hvordan vil du styrke kontrolindsatsen: Opruste egen kontrolindsats overfor egne borgere? Øget samarbejde med andre myndigheder (andre kommuner, SKAT, Politiet, Udbetaling Danmark mv.) om kontrolindsats over for alle borgere

19 2.Halvleg Hvad giver størst effekt i kontrolindsatsen? 19

20 Kontrollen kan rettes forskellige steder og med forskellig effekt 4 kontroltrin Borgere Viden om mulighed for sociale ydelser Ansøgning om social ydelse Ændringer i forhold (fx indkomst) Bevidst snyd med forhold (fx adresse) Myndighed Oplysning og vejledning Behandling af ansøgning Opfølgning på ændringer Dybdegående kontrol 20

21 Opgørelse af provenu i Udbetaling Danmark kvartal kvartal 2014 korrekt udbetaling på korrekt grundlag - med fokus på borgernes retssikkerhed samt oplysning og forebyggende indsatser, højt kontrolniveau, automatiseret sagsbehandling, genbrug af oplysninger fra officielle registre, interne undringer, registersamkøring, udveksling af oplysninger og tæt samarbejde mellem myndigheder (også udenfor Danmark) Kontroltrin 3 hele 2014 Landsplan Stop/nedregulering Tilbagebetalingskrav Samlet Antal Værdi Antal Værdi Værdi Barseldagpenge Barseldagpenge Boligstøtte Boligsikring Boligydelse Familieydelser Børne- og ungeydelse Børnetilskud Pension Folkepension Førtidspension Total

22 Sager på kontroltrin 3 opdelt på kanaler i 2014 Uanset der umiddelbart er mindre gode resultater fra nogle kanaler, er det væsentligt, at vi viser synlighed og er aktive på alle kanaler - og at vi dermed prioriterer vores indsatser på den mest hensigtsmæssige måde. Læringen fra hver enkelt sag er essentiel (uanset sagen afsluttes med eller uden provenu og med et stort eller lille beløb) og kræver en systematisk og struktureret tilgang til arbejdet med kontrol, herunder de rette kompetencer og værktøjer og forankring mange forskellige steder i organisationen. 22

23 Registersamkøring løsningen (data fra barselsdagpenge er endnu ikke med) (fra maj 2014) Der er lovhjemmel til at samkøre egne registre med nødvendige ikke følsomme personoplysninger fra andre myndigheder og arbejdsløshedskasser. Der må samkøres oplysninger på den, der ansøger eller modtager ydelser fra Udbetaling Danmark samt nuværende og tidligere ægtefæller, samlevere og medlemmer af husstanden. Løsningen blev iværksat i april 2013 for familieydelse og i oktober 2013 for pension og boligstøtte Output er undringslister dannet ud fra datakilder omkring bopæls-, indkomst-, familie- og samlivsforhold. Hvis undringen er interessant, tjekkes manuelt efterfølgende i andre registre (såsom R75; skattemæssige oplysninger) - fra efteråret 2014 er der implementeret flere automatiske efterfølgende kontrolopslag I februar 2014 modtog Kommunerne første gang undringslister (med Udbetaling Danmark ydelser og kommunale ydelser) - loven giver ikke mulighed for samkøring med kommunale ydelser, hvorfor udarbejdelse af undringer til kommunerne sker ved manuelle opslag i KMD Sag 23

24 Registersamkøring udarbejdelse af kriterier For hvert ydelsesområde er der opstillet en række kriterier, som kan indikere socialt snyd ud fra faktuelle oplysninger og/eller om atypisk adfærd Kriterierne supplerer kontrollerne ved nyansøgning samt de efterfølgende løbende kontroller (advis er) Alle kriterier er erfaringsbaseret ud fra identificerede snydsmønstre i afsluttede sager Kriterierne er udarbejdet og testes i tæt samspil med mange kommuner, og med personer med kompetencer indenfor Business Intelligence og Business Analytics Kriterier, registre og data evalueres og justeres løbende Der igangsættes egentlig sagsoplysning i 30-50% af undringerne Kriterie: Fiktiv adresse hos svigerfamilie Anden forælder og ydelsesmodtager bor ikke sammen, og anden forælder bor på adresse med ydelsesmodtagers familie Kriterie: Fiktiv adresse for barn over 18 år Ydelsesmodtager har barn over 18 år, og de har haft fælles bopæl inden for de seneste 24 måneder. Barn er nu flyttet til anden familie og har boet der minimum 3 mdr. Samtidig maks 20 m2 pr. person over 15 år Data mining algoritmer og netværk Udarbejdelse af kriterier samt validering og vurdering af data er meget tidskrævende og kræver involvering af personer med særlige kompetencer, hvorfor der er igangsat tiltag omkring data mining mhp.: at identificere flere sager ud fra de kendte snydsmønstre at øge kvaliteten i undringerne at identificere nye snydsmønstre at identificere behov for nye registre og nye data 24

25 Etablering af Den fælles Dataenhed videreudvikling af samarbejdet Økonomiaftalen 2015 I økonomiaftalen for 2015 er der indgået aftale om, at etablere en enhed i regi af Udbetaling Danmark, der skal sikre et bedre grundlag og forpligtende samarbejde vedrørende kontrol med sociale ydelser, herunder på de kommunale ydelsesområder. Dette skal fx ske gennem bedre brug af data samt et tættere samarbejde mellem myndigheder, herunder også internationalt. Den Fælles Dataenhed (DFD) Enheden, der benævnes Den fælles Dataenhed (DFD), skal bygge på erfaringerne fra samarbejdet omkring registersamkøring mellem Kommunerne og Udbetaling Danmark og får dermed ligeledes til opgave at udføre: Registersamkøring på kommunale ydelser Etablering af systematisk samarbejde med relevante myndigheder, herunder i andre lande og indhente oplysninger om borgernes forhold i udlandet Opgørelse af effekten af bedre datasamkøring og brug af data fra udenlandske myndigheder Den 1. maj (lovhjemmel), igangsættes Task Force med 6 kommuner og yderligere 10 kommuner efter sommeren 2015 På tærsklen til 2016 er DFD Fase 1 implementeret i alle kommuner (kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads) 1/ / /

26 Provenu brutto 2014 udelukkende vedrørende kontanthjælp fordelt på kanaler HVORFRA (kanaler) KATEGORIER YDELSER ØKONOMI Sagen starter Årsager til sager Sagstyper Samlet besparelse SKAT Interne forvalt. Politi Anonyme UDK - crunch Razzia Kommuner Lufthavnstilsyn Andre Adressesager Afsoning Andet Bistand/support Samliv Sort arbejde UDK 10 UDK 11 Udrejse AU BFY Kontanthjælp Boligsikring Boligydelse Børnebidrag Børnetilskud Friplads Pensionstillæg SU Sygedagpenge kr kr kr kr kr. x kr kr Kr kr. x kr. I alt kr. Antal henvendelser Økonomi kontanthjælp

27 Debat! Hvad giver størst effekt i kontrolindsatsen? 27

28 Dilemma! Hvordan vil du prioritere jeres kontrolressourcer: Kontroltrin 0 og 1 (oplysning og ansøgning)? som er svær at opgøre effekten af, og som ikke giver penge i hånden Kontroltrin 3 (ydelsesstop og krav om tilbagebetaling)? som giver penge i kassen og dermed kan opgøres

29 Anbefalinger 1. Fokus på borgernes retssikkerhed 2. Systematisk tilgang og struktureret proces 3. Helhedssyn på kontrolarbejdet på alle niveauer og i hele organisationen 4. Samarbejde mellem myndighederne 5. Synlige resultater (og effekter)

30 Tak for en god debat! I er velkommen til at kontakte os Carsten Bodal, vicedirektør, Udbetaling Danmark / tlf ) René Junker, adm. direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune / tlf ) Jesper Suhr Thomsen, Chef for Kontrol & Regres, Odense Kommune / tlf ) Michael Theill, partner, Deloitte Consulting / tlf ) Lars Eckeroth, Chefkonsulent, KL / ) 30

31 Pause Konferencen genoptages kl Plenumdebat 3: Ny beskæftigelsesindsats Mere frihed og stærkere incitamenter

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014

ESK Kontrol. Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser. Afrapportering. Deloitte Consulting April 2014 ESK Kontrol Analyse af muligheder for konsolidering af kontrolindsatsen vedrørende sociale ydelser Afrapportering Deloitte Consulting April 2014 Indhold Indledning Side 3-8 Del 1: Analyse af den nuværende

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Executive summary. Udbetaling Danmark: En trussel mod privatlivets fred og retten til databeskyttelse. Skrevet af Jacob Mchangama d. 04.

Executive summary. Udbetaling Danmark: En trussel mod privatlivets fred og retten til databeskyttelse. Skrevet af Jacob Mchangama d. 04. Executive summary Udbetaling Danmark (UBD) blev oprettet i 2010 og har ansvaret for udbetaling af og kontrol med en række offentlige ydelser. I lov om Udbetaling Danmark er UBD blevet givet omfattende

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014

Kontrolgruppen. Årsberetning 2014 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2014 Snyder du med ydelser snyder du fællesskabet Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere