Direktionens Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionens Strategi 2012-2014"

Transkript

1 Direktionens Strategi udgave September 2012

2 Direktionens Strategi Baggrund for Direktionens Strategi Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og har derfor udarbejdet Direktionens Strategi , som har til formål at: Skabe helhed og resultater i Aabenraa Kommune Give grundlag for læring og prioritering Give et fælles ledelsessprog Denne pjece beskriver indholdet i Direktionens Strategi Pjecen kan bl.a. findes på Medarbejderportalen. Direktionens Strategi tager sit udgangspunkt i de udfordringer Direktionen ser som de mest afgørende at håndtere frem mod Udfordringerne tager udgangspunkt i de vilkår, som vi bliver budt af for eksempel centrale myndigheder og det omgivende samfund i bred forstand. Nogle helt centrale udfordringer forventes at blive: At skabe udvikling og innovation så Aabenraa Kommune kan levere en god service i en situation med økonomisk nulvækst i samfundet. Aabenraa Kommune står overfor betydelige økonomiske udfordringer de kommende år med stramme budgetter. Manglen på kvalificeret arbejdskraft bliver mere betydelig i de kommende år bl.a. fordi de store generationer trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og de små årgange kommer ud på arbejdsmarkedet. 2. Mission, vision og værdier Grundlaget for Direktionens Strategi er bl.a. Aabenraa Kommunes mission, vision og værdigrundlag. Mission Missionen er organisationens eksistensberettigelse. Aabenraa Kommunes mission er: Borgeren i centrum. Borgerne er her defineret bredt: borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer. 2

3 Vision Visionen er et billede af den fremtidige ønskede tilstand for Aabenraa Kommune. Visionen er: Sund Vækst Aabenraa Kommune skal være: En aktiv og sund kommune i bevægelse Et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed og (velfærds)uddannelse Førende inden for transport og logistik Et dynamisk grænseområde med internationalt udsyn Kendt for en smuk og levende Aabenraa by Værdigrundlag Værdigrundlaget for Aabenraa Kommune består af De personalepolitiske værdier og Ledelsesgrundlaget. Helt kortfattet vil vi i Aabenraa Kommune fremstå som: Venlige Tilgængelige Imødekommende De personalepolitiske værdier udtrykker de holdninger og den adfærd hos de ansatte, som kommunen særligt værdsætter og vil arbejde for at fremme. Værdierne er gældende for alle ansatte i Aabenraa Kommune og understøtter, at Aabenraa Kommune er en attraktiv arbejdsplads. De personalepolitiske værdier er: Åbenhed og dialog Samarbejde og medbestemmelse Udvikling og forandring Mangfoldighed og rummelighed Trivsel og tryghed I Aabenraa Kommune har vi et ledelsesgrundlag, som skal give både ledere og medarbejdere et klart billede af, hvilke værdier og forventninger vi lægger til grund for god ledelse i Aabenraa Kommune. Ledelsesgrundlaget er: Lederen er økonomisk ansvarlig Lederen er leder Lederen er udviklings- og kvalitetsbevidst Lederen udøver troværdig personaleledelse Lederen synliggør Aabenraa Kommune 3

4 Både De personalepolitiske værdier og Ledelsesgrundlaget er uddybet i hver sin pjece, som kan findes på Medarbejderportalen og 3. Den samfundsmæssige kontekst Direktionens Strategi tager bestik af den samfundsmæssige udvikling i såvel Aabenraa Kommune, som i hele Danmark. I Danmark står vi generelt over for en situation med nul-vækst. De store faktiske og strukturelle overskud på de offentlige finanser under højkonjunkturen er vendt til store underskud, fordi de offentlige udgifter er steget, og indtægterne er faldet markant. De offentlige udgifter udgør en stor andel af den samlede økonomi både historisk og internationalt. Der er ikke forventninger om tilførsel af yderligere midler til den offentlige sektor. Kommunerne står overfor et forventningspres, som blandt andet indbefatter større udgifter til ældre og sundhed, krav om styrkelse af folkeskolen samt et udgiftspres på det sociale område. De nye teknologiske muligheder sætter os på den ene side under pres. På den anden side giver de også mulighed for, at vi kan udvikle nye velfærdsteknologiske- og digitale løsninger, der kan frigøre ressourcer, give borgerne nye tilbud og udvikle det aktive medborgerskab. Endelig betyder den demografiske udvikling, at vi kommer til at mangle arbejdskraft inden for det kommunale område. Med det nuværende fratrædelsesmønster vil 30 % af en lang række store faggrupper forlade arbejdsmarkedet de næste 5 7 år. Dette gælder især indenfor ledere, lærere, sygeplejersker, sosu-personale, socialrådgivere og ingeniører til teknik og miljøområdet Denne nationale kontekst gælder også for Aabenraa Kommune. Derfor har vi brug for at nytænke og innovere kommunens ydelser, service og tilbud, samt den måde vi organiserer os på. Dette leder frem til at Direktionen har valgt at sætte fokus på tre strategiske temaer: Den udviklingsorienterede organisation, Den økonomisk ansvarlige organisation og Den attraktive arbejdsplads. 4. De strategiske temaer I Aabenraa Kommune ruster vi os til morgendagens udfordringer. Dette gør vi ved at sætte fokus på tre strategiske temaer: Den udviklingsorienterede organisation, Den økonomisk ansvarlige organisation og Den attraktive arbejdsplads. Den udviklingsorienterede organisation Vi er nysgerrige efter og åbne for ny viden til at understøtte og effektivisere vores tilbud, ydelser og arbejdsgange. Vi lader os inspirere, og vi lærer af de gode erfaringer både internt i egen kommune og eksternt i samspil med offentlige organisationer, borgere og samarbejdspartnere, nationalt såvel som globalt i forfølgelsen af Best Practice. Vi vil være innovative og tør forbedre vores processer, tilbud og ydelser radikalt på udvalgte kerneområder (Next Practice). 4

5 Den økonomisk ansvarlige organisation Vi overholder vores budget fordi vi ved, at effektiv styring af ressourcer og økonomi er udgangspunktet for, at vi kan blive ved med at levere tilbud og ydelser til borgerne af høj og ensartet kvalitet. Vi frigør ressourcer ved at effektivisere, optimere, innovere og digitalisere arbejdsgange. Vi skal løbende have overblik over efterspørgslen på ydelser og tilbud til kommunens borgere nu og i fremtiden. Vi udfører vores opgaver på baggrund af politiske prioriteringer. Den attraktive arbejdsplads Vi vil være kendt for at være Syddanmarks bedste offentlige arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere trives og der leveres god service til borgerne. God ledelse er afgørende for at skabe attraktive arbejdspladser. God ledelse inkluderer fokus på både driftsledelse, faglig ledelse, personaleledelse og strategisk ledelse. Trivsel hos medarbejderne opnås, når arbejdet giver mening, og medarbejderne føler sig anerkendte, kompetente og værdsatte. Dette indbefatter bl.a. indflydelse på eget job, faglige udviklingsmuligheder og et godt forhold til nærmeste leder og kollegaer. 5. Beskrivelse af de prioriterede indsatsområder Inden for hvert af de tre strategiske temaer ser vi ind i organisationen gennem fire perspektiver. Perspektiverne er indgangsvinkler til de tre strategiske temaer og er grundlæggende i den forstand, at de skaber en balanceret styring i organisationen med fokus på kortsigtede og langsigtede samt økonomiske og ikke økonomiske mål. Succes i forhold til de fire perspektiver er en forudsætning for, at organisationen kan opnå sine strategiske mål. Perspektivet Læring og udvikling, omhandler hvordan organisationen skaber innovation og læring. Perspektivet Proces omhandler den måde organisationen tilrettelægger sit arbejde på. Perspektivet Økonomi og effekt har fokus på de økonomiske resultater samt de ydelser og tilbud og den service organisationen skaber. Endelig har perspektivet Borgeren fokus på borgernes tilfredshed med de ydelser, service og tilbud vi leverer. Borgere forstås i denne sammenhæng meget bredt, og omfatter ud over brugere og borgere for eksempel også virksomheder og samarbejdspartnere. Der er en forventet årsagssammenhæng således, at indsatser i perspektivet Læring og udvikling påvirker resultatet i perspektivet Proces som påvirker resultatet i perspektivet Økonomi og effekt som påvirker resultatet i perspektivet Borgeren. Inden for de tre strategiske temaer Den udviklingsorienterede organisation, Den økonomisk ansvarlige organisation og Den attraktive arbejdsplads, har Direktionen valgt en række prioriterede indsatsområder, hvor vi har behov for at gøre en særlig indsats. For hvert prioriteret indsatsområde skitseres baggrunden for og formålet med at sætte fokus på området. Ligeledes skitseres den nytteeffekt vi forventer, at arbejdet med indsatsen bidrager med i forhold til at opnå Aabenraa Kommunes vision og mission. Beskrivelsen af de prioriterede indsatsområder er styrende for de mål, Direktionen og forvaltningerne sætter sig i perioden fra 2012 til

6 Strategisk tema: Den udviklingsorienterede organisation Aktivt medborgerskab og kvalitetsudvikling Baggrund og formål: I Aabenraa Kommune ønsker vi at aktive medborgere bidrager til at skabe innovation og udvikling. Derfor inddrager vi dem i at skabe de fremtidige løsninger. Vi udvælger og løser kerneopgaver, hvor vi vil udvikle next practise. Dette sker bl.a. gennem brugerdreven innovation og det aktive medborgerskab, hvor vi mobiliserer skjulte ressourcer hos medarbejderne, borgerne, brugerne og de frivillige. Vi søger også inspiration til best practise ude fra, i samarbejde på tværs af fag og systemgrænser, på den anden side af kommunegrænsen, ved at opdyrke det internationale samarbejde eller i forskningen. Vi anerkender at forandring kræver forstyrrelse. Derfor vover vi at vælge forstyrrelsen frem for bekræftelsen og gøre op med 0- fejlskulturen. Uanset metoden til at nå derhen er målet en høj faglig, organisatorisk og brugeroplevet kvalitet i Aabenraa Kommunes ydelser, service og tilbud. Bruger- og medarbejderdreven innovation giver bud på nye løsninger funderet i hverdagens praksis. Det aktive medborgerskab gør flere borgere selvhjulpne og uafhængige af hjælp. Vi udvikler radikalt nye løsninger inden for udvalgte områder. En ændret opfattelse blandt brugere, borgere og medarbejdere af rollefordelingen mellem kommune og brugere. Integration af forskningsbaseret viden i opgaveløsningen. At organisationen på alle niveauer arbejder systematisk med kvalitet og forbedring i hverdagen. At måden vi løser opgaverne på afspejles i en høj brugeroplevet, faglig og organisatorisk kvalitet og sammenhæng. At forandringer, arbejdsglæde og trivsel går hånd i hånd på arbejdspladsen. Udvikling af kvalitets- og forbedringskultur. 6

7 Strategisk tema: Den udviklingsorienterede organisation Den helhedsorienterede indsats Baggrund og formål: I Aabenraa Kommune løses langt de fleste opgaver inden for et enkelt forvaltningsområde. Men en række opgaver, som ofte er meget komplekse og omkostningsdrivende, kræver en samlet og koordineret indsats fra flere forskellige forvaltninger. Derfor ønsker Direktionen at sætte særligt fokus på denne type opgaver. Vi ønsker at Aabenraa Kommunes tilbud, service og ydelser tager udgangspunkt i brugerne samt deres ressourcer og netværk. Endvidere ønsker vi at løse opgaverne på det laveste omkostningsniveau. En forudsætning for et godt resultat er god organisatorisk kvalitet gennem effektive, smidige og helhedsorienterede arbejdsgange i de enkelte forvaltninger, mellem forvaltningerne samt mellem kommunen og andre samarbejdspartnere. Fra silotænkning til helhedstænkning i form af et tværgående fokus. Brugerne oplever kvalitet og sammenhæng i service, tilbud og ydelser - også selv om flere dele af organisationen bidrager. Fokus på ønskede resultater. Mere effektiv forebyggelse og opgaveudførsel. Inddragelse af civilsamfundet. Reducerede omkostninger. 7

8 Strategisk tema: Den udviklingsorienterede organisation og den økonomisk ansvarlige organisation Velfærdsteknologi og digitalisering Baggrund og formål: Digitalisering og ny teknologi kan bidrage til en mere optimal ressourceudnyttelse og bedre service i en situation med nul-vækst i samfundet. Vi vil anvende velfærdsteknologi, fordi det åbner mulighed for en bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med velfærdsydelserne. Samtidig giver velfærdsteknologi mulighed for at tilvejebringe en bedre kvalitet af ydelserne eller udvikle helt nye borgernære løsninger. Endvidere kommer vi til at mangle hænder i de kommende år, og derfor har vi fokus på arbejdskraftbesparende teknologier. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi sætter et pejlemærke for Aabenraa Kommune. Vi vil være på forkant med digitale selvbetjeningsløsninger, og har udarbejdet en kanalstrategi for perioden Bedre service og tilgængelighed for borgere, virksomheder og andre samarbejdsparter gennem IT-systemer og digitale selvbetjeningsløsninger. At understøtte nytænkning og paradigmeskift i opgaveløsningen på tværs af driftsområder gennem velfærdsteknologi mv. Digitale værktøjer, der understøtter interne arbejdsgange og rutiner. Tilfredse og teknologiparate medarbejdere. Frigørelse af medarbejderressourcer. Trygge, tilfredse, aktive, selvhjulpne og mere selvstændige borgere. First movers på udvalgte kerneopgaver. 8

9 Strategisk tema: Den økonomisk ansvarlige organisation Økonomisk handlefrihed og målopfyldelse Baggrund og formål: Vi vil, at Aabenraa kommune er en veldrevet organisation. Vi vil ikke blot have orden i økonomien og levere den besluttede service i dag, men også skabe økonomisk handlefrihed til at imødegå morgendagens udfordringer. I Aabenraa Kommune har vi et princip om central styring og decentral ledelse. Således fastlægger politikkerne politiske mål og budget for kommunens servicetilbud, mens institutioner og forvaltninger får råderum inden for de mål og økonomiske rammer, der er aftalt i gennem dialogbaseret aftalestyring. Da kommunen er underlagt stadig strammere økonomiske rammer fra staten er det afgørende, at vi som kommune holder vores budget, så vi fastholder vores økonomiske handlefrihed. Overholdelse af den samlede budgetramme og målopfyldelse i forhold til at levere de ydelser, tilbud og den service, som er aftalt i virksomhedsaftalerne mellem institutioner og forvaltninger. Økonomisk robusthed og handlefrihed, så vi kan understøtte forandringer og tilpasninger af opgaver i en tid med nulvækst i samfundet. Mulighed for igangsættelse af udviklings- og innovationsprojekter. Fokus på omkostningsefficiens i forhold til kommunens ydelser. Størst mulig tilfredshed for borgernes skattekroner. 9

10 Strategisk tema: Den økonomisk ansvarlige organisation Styrket styring og Business Intelligence Baggrund og formål: I Aabenraa Kommune udvikler vi Business Intelligence med fokus på tilvejebringelse af træfsikre styringsbeslutninger i hele organisationen. I en situation hvor politikerne skal træffe komplicerede og vanskelige beslutninger om omlægning og organisering af kommunens ydelser, tilbud og service, er det gode beslutningsgrundlag baseret på valide data af afgørende betydning. En forudsætning, for at optimere anvendelsen af vores ressourcer, er troværdig ledelsesinformation (Business intelligence), som muliggør tæt og systematisk opfølgning på aktiviteter og resultater på alle niveauer. Endvidere udvikler vi metoder til at arbejde med bench marking, prognoser, forecast og effektmålinger, således at det kan indgå i naturlig sammenhæng med Business Intelligence. Politikerne får et objektivt beslutningsgrundlag og kender de konsekvenser, som deres beslutninger har for økonomi og service. Dialogen mellem institutioner, forvaltninger og fagudvalg samt byråd styrkes og kvalificeres. Bedre muligheder for at udvise rettidig omhu i økonomiopfølgninger. Øgede kompetencer inden for økonomi og økonomistyring på forskellige niveauer i organisationen. Understøttelse af effektiviseringstiltag. 10

11 Strategisk tema: Den udviklingsorienterede organisation, Den økonomisk ansvarlige organisation og Den attraktive arbejdsplads Strategisk kompetenceudvikling Baggrund og formål: God ledelse og kompetente medarbejdere er afgørende for at en organisation når sine strategiske mål. Derfor sætter vi fokus på strategisk, systematisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, der understøtter en kvalitets- og forbedringskultur samt øger forståelsen for de økonomiske sammenhænge i kommunen. Kompetencer forstås bredt dvs. som både faglige, ledelsesmæssige og sociale kompetencer. Kompetenceudviklingen sker gennem formel uddannelse, træning, faglige og tværfaglige netværk, inddragelse af ny viden fra forskningsmiljøer mv. I Aabenraa Kommune betragter vi ledelse som et fag en profession som går på tværs af sektorer og områder, og vi udvikler vores lederes kompetencer gennem formel uddannelse, lederevaluering og træning. Ledere og medarbejdere i Aabenraa Kommune har kompetencer og kvalifikationer til at varetage de fremtidige opgaver på en innovativ og udviklingsorienteret og forskningsbaseret måde. Der udvikles en kvalitets- og forbedringskultur, hvor udvikling understøttes og fremmes, så det er naturligt at udvikle ydelser og metoder. Lederudviklingen tager udgangspunkt i lederevaluering eller trivselsundersøgelsen samt lederudviklingssamtalen. Kompetenceudviklingen foregår systematisk i forhold til de udfordringer som organisationen står over for. Alle ledere i Aabenraa Kommune har på sigt en formel uddannelse i ledelse. Forandringsrobuste og effektive medarbejdere. Professionalisering af den økonomisk ansvarlige organisation. 11

12 Strategisk tema: Den attraktive arbejdsplads Branding Baggrund og formål Vi ønsker et brand som Syddanmarks bedste offentlige arbejdsplads. Aabenraa Kommunes brand skabes, når der er sammenfald mellem vores selvopfattelse, det ønskede image, og modtagerens oplevelse af os. Vi ønsker at fremstå som en attraktiv, ambitiøs og professionel arbejdsplads med et højt fagligt niveau og trivsel blandt medarbejderne. Det vil sige at grundlaget for vores brand skabes i mødet mellem medarbejdere fra Aabenraa Kommune og brugere, borgere, virksomheder eller samarbejdspartnere. Gennem en strategisk kommunikationsindsats formidles dette brand til omgivelserne, og derfor er vi i hele organisationen beviste om at formidle den gode historie både internt og eksternt. Aabenraa Kommune har i den brede offentlighed lokalt og regionalt et brand som en god arbejdsplads. Kommunen er blandt brugere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnerne kendt for at være en ambitiøs og professionel arbejdsplads med et højt fagligt niveau og trivsel blandt medarbejderne. Aabenraa Kommune er en attraktiv arbejdsplads for de dygtigste og mest attraktive ansøgere. Kommunen kan få sine ledige stillinger besat med kvalificerede ansøgere. Medarbejderne er gode ambassadører for kommunen. 12

13 Strategisk tema: Den attraktive arbejdsplads Rekruttering og trivsel Baggrund og formål: Kommunens udfordringer de kommende år bliver at tiltrække nøglemedarbejdere på alle niveauer, og at sikre trivsel blandt medarbejderne i en situation med mange forandringer. I Aabenraa Kommune arbejder vi på at professionalisere rekrutteringsprocessen. Vi ønsker at ansætte de nøglemedarbejdere, som kan bidrage til at udvikle vores organisation i den ønskede retning og opnå vores mål. Derfor er vi bevidste om og tydelige på, hvilke profiler og kompetencer vi søger efter, når vi rekrutterer ledere og medarbejdere. For medarbejderne spiller oplevelsen af meningsfulde og spændende opgaver samt trivsel, tryghed og gode arbejdsvilkår en vigtig rolle for deres opfattelse af arbejdspladsen og arbejdsglæden. Dette gælder både i det daglige arbejde og i forbindelse med strukturændringer. Endvidere er det vigtigt for vores borgere, at medarbejderne trives på arbejdspladsen, bl.a. fordi undersøgelser viser, at tilfredse medarbejdere er mere produktive end medarbejdere, der ikke trives. Kommunen kan få sine ledige stillinger besat med kvalificerede ansøgere. Kommunen kan rekruttere og fastholde de nøglemedarbejdere, som på særlig vis formår at understøtte organisationen og dens mål. Den enkelte medarbejder inddrages i forhold, der har direkte indflydelse på eget arbejdsområde og arbejdstilrettelæggelse. Opgaveløsningen er præget af effektivitet, udvikling og kvalitet. Gode forudsætninger for forandringer, læring og aflæring i et positivt arbejdsmiljø. Tilfredse medarbejdere som trives og er glade for deres arbejdsplads. Balance mellem arbejdsliv og privatliv. Sunde medarbejdere og et lavt sygefravær. Både unge og seniorer får faglige udfordringer. 13

14 14

15 Direktionens Strategi Strategisk tema: Den udviklingsorienterede organisation Strategisk tema: Den økonomisk ansvarlige organisation Strategisk tema: Den attraktive arbejdsplads Borgeren Økonomi & Effekt Proces Aktivt medborgerskab og kvalitetsudvikling Den helhedsorienterede indsats Velfærdsteknologi og digitalisering Økonomisk handlefrihed og målopfyldelse Styrket styring og Business Intelligence Branding Rekruttering og trivsel Læring & udvikling Strategisk kompetenceudvikling 1 15

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Ledelsesgrundlaget Maj 2015

Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget Maj 2015 Ledelsesgrundlaget og visionen Viborg Kommunes vision har overskriften Vilje Vækst Velfærd. Det hedder bl.a. i Visionen: Viborg er en forgangskommune. Gennem nytænkning, dialog

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted.

Vi søger derfor en stærk og kompetent profil, som sammen med os andre kan løfte et i forvejen velfungerende UU til et endnu bedre sted. Job- og personprofil for Leder af UU-Nordvestjylland Indledning Vores UU-leder har besluttet at gå på pension efter et markant virke som leder af UU-Nordvestjylland. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Vejledning til selvevaluering Senest revideret 8. februar 2013 Selvevaluering Nærmeste leder Medarbejdere Lederkolleger Selvevaluering Udviklingsplan Selvevalueringen

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere