Direktionens Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionens Strategi 2012-2014"

Transkript

1 Direktionens Strategi udgave September 2012

2 Direktionens Strategi Baggrund for Direktionens Strategi Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og har derfor udarbejdet Direktionens Strategi , som har til formål at: Skabe helhed og resultater i Aabenraa Kommune Give grundlag for læring og prioritering Give et fælles ledelsessprog Denne pjece beskriver indholdet i Direktionens Strategi Pjecen kan bl.a. findes på Medarbejderportalen. Direktionens Strategi tager sit udgangspunkt i de udfordringer Direktionen ser som de mest afgørende at håndtere frem mod Udfordringerne tager udgangspunkt i de vilkår, som vi bliver budt af for eksempel centrale myndigheder og det omgivende samfund i bred forstand. Nogle helt centrale udfordringer forventes at blive: At skabe udvikling og innovation så Aabenraa Kommune kan levere en god service i en situation med økonomisk nulvækst i samfundet. Aabenraa Kommune står overfor betydelige økonomiske udfordringer de kommende år med stramme budgetter. Manglen på kvalificeret arbejdskraft bliver mere betydelig i de kommende år bl.a. fordi de store generationer trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og de små årgange kommer ud på arbejdsmarkedet. 2. Mission, vision og værdier Grundlaget for Direktionens Strategi er bl.a. Aabenraa Kommunes mission, vision og værdigrundlag. Mission Missionen er organisationens eksistensberettigelse. Aabenraa Kommunes mission er: Borgeren i centrum. Borgerne er her defineret bredt: borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer. 2

3 Vision Visionen er et billede af den fremtidige ønskede tilstand for Aabenraa Kommune. Visionen er: Sund Vækst Aabenraa Kommune skal være: En aktiv og sund kommune i bevægelse Et stærkt syddansk vækstcenter for sundhed og (velfærds)uddannelse Førende inden for transport og logistik Et dynamisk grænseområde med internationalt udsyn Kendt for en smuk og levende Aabenraa by Værdigrundlag Værdigrundlaget for Aabenraa Kommune består af De personalepolitiske værdier og Ledelsesgrundlaget. Helt kortfattet vil vi i Aabenraa Kommune fremstå som: Venlige Tilgængelige Imødekommende De personalepolitiske værdier udtrykker de holdninger og den adfærd hos de ansatte, som kommunen særligt værdsætter og vil arbejde for at fremme. Værdierne er gældende for alle ansatte i Aabenraa Kommune og understøtter, at Aabenraa Kommune er en attraktiv arbejdsplads. De personalepolitiske værdier er: Åbenhed og dialog Samarbejde og medbestemmelse Udvikling og forandring Mangfoldighed og rummelighed Trivsel og tryghed I Aabenraa Kommune har vi et ledelsesgrundlag, som skal give både ledere og medarbejdere et klart billede af, hvilke værdier og forventninger vi lægger til grund for god ledelse i Aabenraa Kommune. Ledelsesgrundlaget er: Lederen er økonomisk ansvarlig Lederen er leder Lederen er udviklings- og kvalitetsbevidst Lederen udøver troværdig personaleledelse Lederen synliggør Aabenraa Kommune 3

4 Både De personalepolitiske værdier og Ledelsesgrundlaget er uddybet i hver sin pjece, som kan findes på Medarbejderportalen og 3. Den samfundsmæssige kontekst Direktionens Strategi tager bestik af den samfundsmæssige udvikling i såvel Aabenraa Kommune, som i hele Danmark. I Danmark står vi generelt over for en situation med nul-vækst. De store faktiske og strukturelle overskud på de offentlige finanser under højkonjunkturen er vendt til store underskud, fordi de offentlige udgifter er steget, og indtægterne er faldet markant. De offentlige udgifter udgør en stor andel af den samlede økonomi både historisk og internationalt. Der er ikke forventninger om tilførsel af yderligere midler til den offentlige sektor. Kommunerne står overfor et forventningspres, som blandt andet indbefatter større udgifter til ældre og sundhed, krav om styrkelse af folkeskolen samt et udgiftspres på det sociale område. De nye teknologiske muligheder sætter os på den ene side under pres. På den anden side giver de også mulighed for, at vi kan udvikle nye velfærdsteknologiske- og digitale løsninger, der kan frigøre ressourcer, give borgerne nye tilbud og udvikle det aktive medborgerskab. Endelig betyder den demografiske udvikling, at vi kommer til at mangle arbejdskraft inden for det kommunale område. Med det nuværende fratrædelsesmønster vil 30 % af en lang række store faggrupper forlade arbejdsmarkedet de næste 5 7 år. Dette gælder især indenfor ledere, lærere, sygeplejersker, sosu-personale, socialrådgivere og ingeniører til teknik og miljøområdet Denne nationale kontekst gælder også for Aabenraa Kommune. Derfor har vi brug for at nytænke og innovere kommunens ydelser, service og tilbud, samt den måde vi organiserer os på. Dette leder frem til at Direktionen har valgt at sætte fokus på tre strategiske temaer: Den udviklingsorienterede organisation, Den økonomisk ansvarlige organisation og Den attraktive arbejdsplads. 4. De strategiske temaer I Aabenraa Kommune ruster vi os til morgendagens udfordringer. Dette gør vi ved at sætte fokus på tre strategiske temaer: Den udviklingsorienterede organisation, Den økonomisk ansvarlige organisation og Den attraktive arbejdsplads. Den udviklingsorienterede organisation Vi er nysgerrige efter og åbne for ny viden til at understøtte og effektivisere vores tilbud, ydelser og arbejdsgange. Vi lader os inspirere, og vi lærer af de gode erfaringer både internt i egen kommune og eksternt i samspil med offentlige organisationer, borgere og samarbejdspartnere, nationalt såvel som globalt i forfølgelsen af Best Practice. Vi vil være innovative og tør forbedre vores processer, tilbud og ydelser radikalt på udvalgte kerneområder (Next Practice). 4

5 Den økonomisk ansvarlige organisation Vi overholder vores budget fordi vi ved, at effektiv styring af ressourcer og økonomi er udgangspunktet for, at vi kan blive ved med at levere tilbud og ydelser til borgerne af høj og ensartet kvalitet. Vi frigør ressourcer ved at effektivisere, optimere, innovere og digitalisere arbejdsgange. Vi skal løbende have overblik over efterspørgslen på ydelser og tilbud til kommunens borgere nu og i fremtiden. Vi udfører vores opgaver på baggrund af politiske prioriteringer. Den attraktive arbejdsplads Vi vil være kendt for at være Syddanmarks bedste offentlige arbejdsplads, hvor ledere og medarbejdere trives og der leveres god service til borgerne. God ledelse er afgørende for at skabe attraktive arbejdspladser. God ledelse inkluderer fokus på både driftsledelse, faglig ledelse, personaleledelse og strategisk ledelse. Trivsel hos medarbejderne opnås, når arbejdet giver mening, og medarbejderne føler sig anerkendte, kompetente og værdsatte. Dette indbefatter bl.a. indflydelse på eget job, faglige udviklingsmuligheder og et godt forhold til nærmeste leder og kollegaer. 5. Beskrivelse af de prioriterede indsatsområder Inden for hvert af de tre strategiske temaer ser vi ind i organisationen gennem fire perspektiver. Perspektiverne er indgangsvinkler til de tre strategiske temaer og er grundlæggende i den forstand, at de skaber en balanceret styring i organisationen med fokus på kortsigtede og langsigtede samt økonomiske og ikke økonomiske mål. Succes i forhold til de fire perspektiver er en forudsætning for, at organisationen kan opnå sine strategiske mål. Perspektivet Læring og udvikling, omhandler hvordan organisationen skaber innovation og læring. Perspektivet Proces omhandler den måde organisationen tilrettelægger sit arbejde på. Perspektivet Økonomi og effekt har fokus på de økonomiske resultater samt de ydelser og tilbud og den service organisationen skaber. Endelig har perspektivet Borgeren fokus på borgernes tilfredshed med de ydelser, service og tilbud vi leverer. Borgere forstås i denne sammenhæng meget bredt, og omfatter ud over brugere og borgere for eksempel også virksomheder og samarbejdspartnere. Der er en forventet årsagssammenhæng således, at indsatser i perspektivet Læring og udvikling påvirker resultatet i perspektivet Proces som påvirker resultatet i perspektivet Økonomi og effekt som påvirker resultatet i perspektivet Borgeren. Inden for de tre strategiske temaer Den udviklingsorienterede organisation, Den økonomisk ansvarlige organisation og Den attraktive arbejdsplads, har Direktionen valgt en række prioriterede indsatsområder, hvor vi har behov for at gøre en særlig indsats. For hvert prioriteret indsatsområde skitseres baggrunden for og formålet med at sætte fokus på området. Ligeledes skitseres den nytteeffekt vi forventer, at arbejdet med indsatsen bidrager med i forhold til at opnå Aabenraa Kommunes vision og mission. Beskrivelsen af de prioriterede indsatsområder er styrende for de mål, Direktionen og forvaltningerne sætter sig i perioden fra 2012 til

6 Strategisk tema: Den udviklingsorienterede organisation Aktivt medborgerskab og kvalitetsudvikling Baggrund og formål: I Aabenraa Kommune ønsker vi at aktive medborgere bidrager til at skabe innovation og udvikling. Derfor inddrager vi dem i at skabe de fremtidige løsninger. Vi udvælger og løser kerneopgaver, hvor vi vil udvikle next practise. Dette sker bl.a. gennem brugerdreven innovation og det aktive medborgerskab, hvor vi mobiliserer skjulte ressourcer hos medarbejderne, borgerne, brugerne og de frivillige. Vi søger også inspiration til best practise ude fra, i samarbejde på tværs af fag og systemgrænser, på den anden side af kommunegrænsen, ved at opdyrke det internationale samarbejde eller i forskningen. Vi anerkender at forandring kræver forstyrrelse. Derfor vover vi at vælge forstyrrelsen frem for bekræftelsen og gøre op med 0- fejlskulturen. Uanset metoden til at nå derhen er målet en høj faglig, organisatorisk og brugeroplevet kvalitet i Aabenraa Kommunes ydelser, service og tilbud. Bruger- og medarbejderdreven innovation giver bud på nye løsninger funderet i hverdagens praksis. Det aktive medborgerskab gør flere borgere selvhjulpne og uafhængige af hjælp. Vi udvikler radikalt nye løsninger inden for udvalgte områder. En ændret opfattelse blandt brugere, borgere og medarbejdere af rollefordelingen mellem kommune og brugere. Integration af forskningsbaseret viden i opgaveløsningen. At organisationen på alle niveauer arbejder systematisk med kvalitet og forbedring i hverdagen. At måden vi løser opgaverne på afspejles i en høj brugeroplevet, faglig og organisatorisk kvalitet og sammenhæng. At forandringer, arbejdsglæde og trivsel går hånd i hånd på arbejdspladsen. Udvikling af kvalitets- og forbedringskultur. 6

7 Strategisk tema: Den udviklingsorienterede organisation Den helhedsorienterede indsats Baggrund og formål: I Aabenraa Kommune løses langt de fleste opgaver inden for et enkelt forvaltningsområde. Men en række opgaver, som ofte er meget komplekse og omkostningsdrivende, kræver en samlet og koordineret indsats fra flere forskellige forvaltninger. Derfor ønsker Direktionen at sætte særligt fokus på denne type opgaver. Vi ønsker at Aabenraa Kommunes tilbud, service og ydelser tager udgangspunkt i brugerne samt deres ressourcer og netværk. Endvidere ønsker vi at løse opgaverne på det laveste omkostningsniveau. En forudsætning for et godt resultat er god organisatorisk kvalitet gennem effektive, smidige og helhedsorienterede arbejdsgange i de enkelte forvaltninger, mellem forvaltningerne samt mellem kommunen og andre samarbejdspartnere. Fra silotænkning til helhedstænkning i form af et tværgående fokus. Brugerne oplever kvalitet og sammenhæng i service, tilbud og ydelser - også selv om flere dele af organisationen bidrager. Fokus på ønskede resultater. Mere effektiv forebyggelse og opgaveudførsel. Inddragelse af civilsamfundet. Reducerede omkostninger. 7

8 Strategisk tema: Den udviklingsorienterede organisation og den økonomisk ansvarlige organisation Velfærdsteknologi og digitalisering Baggrund og formål: Digitalisering og ny teknologi kan bidrage til en mere optimal ressourceudnyttelse og bedre service i en situation med nul-vækst i samfundet. Vi vil anvende velfærdsteknologi, fordi det åbner mulighed for en bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med velfærdsydelserne. Samtidig giver velfærdsteknologi mulighed for at tilvejebringe en bedre kvalitet af ydelserne eller udvikle helt nye borgernære løsninger. Endvidere kommer vi til at mangle hænder i de kommende år, og derfor har vi fokus på arbejdskraftbesparende teknologier. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi sætter et pejlemærke for Aabenraa Kommune. Vi vil være på forkant med digitale selvbetjeningsløsninger, og har udarbejdet en kanalstrategi for perioden Bedre service og tilgængelighed for borgere, virksomheder og andre samarbejdsparter gennem IT-systemer og digitale selvbetjeningsløsninger. At understøtte nytænkning og paradigmeskift i opgaveløsningen på tværs af driftsområder gennem velfærdsteknologi mv. Digitale værktøjer, der understøtter interne arbejdsgange og rutiner. Tilfredse og teknologiparate medarbejdere. Frigørelse af medarbejderressourcer. Trygge, tilfredse, aktive, selvhjulpne og mere selvstændige borgere. First movers på udvalgte kerneopgaver. 8

9 Strategisk tema: Den økonomisk ansvarlige organisation Økonomisk handlefrihed og målopfyldelse Baggrund og formål: Vi vil, at Aabenraa kommune er en veldrevet organisation. Vi vil ikke blot have orden i økonomien og levere den besluttede service i dag, men også skabe økonomisk handlefrihed til at imødegå morgendagens udfordringer. I Aabenraa Kommune har vi et princip om central styring og decentral ledelse. Således fastlægger politikkerne politiske mål og budget for kommunens servicetilbud, mens institutioner og forvaltninger får råderum inden for de mål og økonomiske rammer, der er aftalt i gennem dialogbaseret aftalestyring. Da kommunen er underlagt stadig strammere økonomiske rammer fra staten er det afgørende, at vi som kommune holder vores budget, så vi fastholder vores økonomiske handlefrihed. Overholdelse af den samlede budgetramme og målopfyldelse i forhold til at levere de ydelser, tilbud og den service, som er aftalt i virksomhedsaftalerne mellem institutioner og forvaltninger. Økonomisk robusthed og handlefrihed, så vi kan understøtte forandringer og tilpasninger af opgaver i en tid med nulvækst i samfundet. Mulighed for igangsættelse af udviklings- og innovationsprojekter. Fokus på omkostningsefficiens i forhold til kommunens ydelser. Størst mulig tilfredshed for borgernes skattekroner. 9

10 Strategisk tema: Den økonomisk ansvarlige organisation Styrket styring og Business Intelligence Baggrund og formål: I Aabenraa Kommune udvikler vi Business Intelligence med fokus på tilvejebringelse af træfsikre styringsbeslutninger i hele organisationen. I en situation hvor politikerne skal træffe komplicerede og vanskelige beslutninger om omlægning og organisering af kommunens ydelser, tilbud og service, er det gode beslutningsgrundlag baseret på valide data af afgørende betydning. En forudsætning, for at optimere anvendelsen af vores ressourcer, er troværdig ledelsesinformation (Business intelligence), som muliggør tæt og systematisk opfølgning på aktiviteter og resultater på alle niveauer. Endvidere udvikler vi metoder til at arbejde med bench marking, prognoser, forecast og effektmålinger, således at det kan indgå i naturlig sammenhæng med Business Intelligence. Politikerne får et objektivt beslutningsgrundlag og kender de konsekvenser, som deres beslutninger har for økonomi og service. Dialogen mellem institutioner, forvaltninger og fagudvalg samt byråd styrkes og kvalificeres. Bedre muligheder for at udvise rettidig omhu i økonomiopfølgninger. Øgede kompetencer inden for økonomi og økonomistyring på forskellige niveauer i organisationen. Understøttelse af effektiviseringstiltag. 10

11 Strategisk tema: Den udviklingsorienterede organisation, Den økonomisk ansvarlige organisation og Den attraktive arbejdsplads Strategisk kompetenceudvikling Baggrund og formål: God ledelse og kompetente medarbejdere er afgørende for at en organisation når sine strategiske mål. Derfor sætter vi fokus på strategisk, systematisk kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, der understøtter en kvalitets- og forbedringskultur samt øger forståelsen for de økonomiske sammenhænge i kommunen. Kompetencer forstås bredt dvs. som både faglige, ledelsesmæssige og sociale kompetencer. Kompetenceudviklingen sker gennem formel uddannelse, træning, faglige og tværfaglige netværk, inddragelse af ny viden fra forskningsmiljøer mv. I Aabenraa Kommune betragter vi ledelse som et fag en profession som går på tværs af sektorer og områder, og vi udvikler vores lederes kompetencer gennem formel uddannelse, lederevaluering og træning. Ledere og medarbejdere i Aabenraa Kommune har kompetencer og kvalifikationer til at varetage de fremtidige opgaver på en innovativ og udviklingsorienteret og forskningsbaseret måde. Der udvikles en kvalitets- og forbedringskultur, hvor udvikling understøttes og fremmes, så det er naturligt at udvikle ydelser og metoder. Lederudviklingen tager udgangspunkt i lederevaluering eller trivselsundersøgelsen samt lederudviklingssamtalen. Kompetenceudviklingen foregår systematisk i forhold til de udfordringer som organisationen står over for. Alle ledere i Aabenraa Kommune har på sigt en formel uddannelse i ledelse. Forandringsrobuste og effektive medarbejdere. Professionalisering af den økonomisk ansvarlige organisation. 11

12 Strategisk tema: Den attraktive arbejdsplads Branding Baggrund og formål Vi ønsker et brand som Syddanmarks bedste offentlige arbejdsplads. Aabenraa Kommunes brand skabes, når der er sammenfald mellem vores selvopfattelse, det ønskede image, og modtagerens oplevelse af os. Vi ønsker at fremstå som en attraktiv, ambitiøs og professionel arbejdsplads med et højt fagligt niveau og trivsel blandt medarbejderne. Det vil sige at grundlaget for vores brand skabes i mødet mellem medarbejdere fra Aabenraa Kommune og brugere, borgere, virksomheder eller samarbejdspartnere. Gennem en strategisk kommunikationsindsats formidles dette brand til omgivelserne, og derfor er vi i hele organisationen beviste om at formidle den gode historie både internt og eksternt. Aabenraa Kommune har i den brede offentlighed lokalt og regionalt et brand som en god arbejdsplads. Kommunen er blandt brugere, borgere, virksomheder og samarbejdspartnerne kendt for at være en ambitiøs og professionel arbejdsplads med et højt fagligt niveau og trivsel blandt medarbejderne. Aabenraa Kommune er en attraktiv arbejdsplads for de dygtigste og mest attraktive ansøgere. Kommunen kan få sine ledige stillinger besat med kvalificerede ansøgere. Medarbejderne er gode ambassadører for kommunen. 12

13 Strategisk tema: Den attraktive arbejdsplads Rekruttering og trivsel Baggrund og formål: Kommunens udfordringer de kommende år bliver at tiltrække nøglemedarbejdere på alle niveauer, og at sikre trivsel blandt medarbejderne i en situation med mange forandringer. I Aabenraa Kommune arbejder vi på at professionalisere rekrutteringsprocessen. Vi ønsker at ansætte de nøglemedarbejdere, som kan bidrage til at udvikle vores organisation i den ønskede retning og opnå vores mål. Derfor er vi bevidste om og tydelige på, hvilke profiler og kompetencer vi søger efter, når vi rekrutterer ledere og medarbejdere. For medarbejderne spiller oplevelsen af meningsfulde og spændende opgaver samt trivsel, tryghed og gode arbejdsvilkår en vigtig rolle for deres opfattelse af arbejdspladsen og arbejdsglæden. Dette gælder både i det daglige arbejde og i forbindelse med strukturændringer. Endvidere er det vigtigt for vores borgere, at medarbejderne trives på arbejdspladsen, bl.a. fordi undersøgelser viser, at tilfredse medarbejdere er mere produktive end medarbejdere, der ikke trives. Kommunen kan få sine ledige stillinger besat med kvalificerede ansøgere. Kommunen kan rekruttere og fastholde de nøglemedarbejdere, som på særlig vis formår at understøtte organisationen og dens mål. Den enkelte medarbejder inddrages i forhold, der har direkte indflydelse på eget arbejdsområde og arbejdstilrettelæggelse. Opgaveløsningen er præget af effektivitet, udvikling og kvalitet. Gode forudsætninger for forandringer, læring og aflæring i et positivt arbejdsmiljø. Tilfredse medarbejdere som trives og er glade for deres arbejdsplads. Balance mellem arbejdsliv og privatliv. Sunde medarbejdere og et lavt sygefravær. Både unge og seniorer får faglige udfordringer. 13

14 14

15 Direktionens Strategi Strategisk tema: Den udviklingsorienterede organisation Strategisk tema: Den økonomisk ansvarlige organisation Strategisk tema: Den attraktive arbejdsplads Borgeren Økonomi & Effekt Proces Aktivt medborgerskab og kvalitetsudvikling Den helhedsorienterede indsats Velfærdsteknologi og digitalisering Økonomisk handlefrihed og målopfyldelse Styrket styring og Business Intelligence Branding Rekruttering og trivsel Læring & udvikling Strategisk kompetenceudvikling 1 15

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og

at medarbejdere og ledere yder Øgede forventninger hos kommunens borgere til bedre og Formålet med HR-strategien er at understøtte kommunens vision HR-VISION om Hvidovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvis gode Vi er kendt omdømme tiltrækker dygtige medarbejdere, der kan håndtere,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Ledelsesaftale for Hou Skole for perioden 2013-2015

Ledelsesaftale for Hou Skole for perioden 2013-2015 Ledelsesaftale for Hou Skole for perioden 2013-2015 Aftaleparter Gerda Pedersen og Janni Thorstensen Dato for aftale Oversigt: Tema 1: Ledelse og organisering Tema 2: Ressourcer Tema 3: Medarbejdere Tema

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15

POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 POLITIETS OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI 2011-15 1 INDHOLD EN FÆLLES RETNING FORORD: EN FÆLLES RETNING... side 3 UDFORDRINGER... side 4 FORANDRINGER... side 6 POLITIET OG ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI:

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9

HR-vision 4. HR-indsatsområder 6. Ledelsesudvikling 6. Kompetenceudvikling og talentudvikling 7. Rekuttering 9 strategi Indhold HR-vision 4 HR-indsatsområder 6 Ledelsesudvikling 6 Kompetenceudvikling og talentudvikling 7 Rekuttering 9 Den attraktive arbejdsplads: trivsel og fatsholdelse 10 Tids- og aktivitetsplan

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere