Støtte til virksomheder i vækstfasen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtte til virksomheder i vækstfasen"

Transkript

1 Erhvervspublikationer Støtte til virksomheder i vækstfasen»vejledning i god praksis«for erhvervsfremmeorganisationer EUROPA-KOMMISSIONEN

2

3 EUROPA-KOMMISSIONEN Støtte til virksomheder i vækstfasen»vejledning i god praksis«for erhvervsfremmeorganisationer Generaldirektoratet for Erhvervspolitik

4 Bemærk Indholdet i denne brochure afspejler ikke nødvendigvis Generaldirektoratet for Erhvervspolitiks holdning. Når der i denne brochure omtales støtte til virksomheder, er det underforstået, at denne støtte kun kan accepteres, hvis den ydes i overensstemmelse med EFtraktatens bestemmelser om statsstøtte (specielt artikel 87 og 88) om statsstøttes forenelighed med det fælles marked. Statsstøtte til virksomheder skal være i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i Kommissionens konkurrencepolitik, således som den fremgår af forordninger, rammebestemmelser, retningslinjer, meddelelser og andre tekster vedrørende forskellige sektorer (motorkøretøjer, kemofiberindustrien osv.), eller som har forskellige horisontale målsætninger (støtte til SMV er, forskning og udvikling, miljø osv.). Statsstøtte til virksomheder i økonomiske vanskeligheder bør specielt være i overensstemmelse med EU s retningslinjer om statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (EFT C 288 af ). Andre brochurer om erhvervsstøtteforanstaltninger: Støtte til virksomheder i etableringsfasen Hjælp til virksomheder i økonomiske vanskeligheder Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Erhvervspolitik Kontor B.1»Forbedring af støtteforanstaltninger for erhvervslivet«rue de la Loi 200 SC 27 3/4 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) E-post: Internet: Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2002 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2002 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Italy TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR

5 Erkki Liikanen Medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for virksomheder og informationssamfund En dynamisk økonomi behøver nye input i form af nye idéer, nye produkter og processer og iværksætteres entusiasme og færdigheder. Fremme af virksomhedsetablering er derfor en vigtig del af EU s og medlemsstaternes erhvervspolitik. Men en dynamisk industri behøver også disse nye virksomheders konstante og stærke vækst sideløbende med de eksisterende virksomheders fortsatte udvikling. Der er behov for at anvende de eksisterende virksomheders akkumulerede erfaringer og ressourcer for at hjælpe med at skabe nye markeder, introducere innovation i alle dens former og gennemføre de organisatoriske forandringer, som er nødvendige som svar på den moderne økonomis udfordringer. På Det Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000 opstillede Europas ledere et klart mål: at gøre EU til»den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden«. Realiseringen af dette mål kræver en lang række ændringer og forbedringer i den måde, hvorpå vores økonomi og samfund fungerer, men et af de områder, hvor de offentlige myndigheder og erhvervsfremmeorganisationer kan have størst betydning, er med hensyn til forbedringen af de rammevilkår, under hvilke virksomhederne etableres og udvikler deres aktiviteter. Det er ved at skabe de rette rammevilkår, at virksomhederne vil have de bedste muligheder for at lancere deres aktiviteter og trives i de efterfølgende faser. 3

6 Dette forudsætter, at der forefindes det rette regelværk, men også at der er de rigtige støttestrukturer og -organisationer, og at disse forvaltes på gennemskuelig og effektiv vis. Erhvervsfremmeorganisationerne indtager en vital rolle. Leverer disse de informationer og råd, som kunderne reelt behøver, effektivt, kan det være afgørende for, om en hel erhvervssektor trives. Dette er grunden til, at der i det europæiske charter for små virksomheder ( 1 ) er en forpligtelse til at yde»førsteklasses erhvervsfremme«. Der findes en række særdeles gode erhvervsfremmetjenester over hele Europa. Vores mål er at hjælpe med at bringe det generelle niveau for disse tjenester op på højde med de bedste eksempler af slagsen. Med henblik herpå og efter aftale med medlemsstatsmyndighederne lancerede Kommissionen et erhvervsfremmeprojekt under»best-proceduren«inden for rammerne af det flerårige program til fremme af initiativ og iværksætterånd ( 2 ). Dette projekt har resulteret i en række konklusioner med retningslinjer for etablering af den førsteklasses erhvervsfremme, som er nævnt i det europæiske charter. Med offentliggørelsen af denne fortsættelse af vores tidligere publikation»støtte til virksomheder i etableringsfasen«( 3 ) formidler vi en række eksempler på god praksis, som er blevet præsenteret ved forskellige arrangementer, Kommissionen og medlemsstaterne har afholdt i det seneste par år. Disse eksempler på god praksis har dannet grundlag for Kommissionens konklusioner med hensyn til, hvorledes man kan forbedre erhvervsfremmetjenesterne. Samlingen udmærker sig også derved, at den på en klar og grafisk måde viser, hvorledes nogle af de principper, som er opstillet i retningslinjerne, kan omsættes til praksis. EU gør i stigende omfang brug af udveksling af god praksis som et fleksibelt policyinstrument til forbedring af den ( 1 ) Teksten findes på adressen: ( 2 ) Rådets beslutning (2000/819/EF) af om et flerårigt program til fremme af initiativ og iværksætterånd, navnlig for små og mellemstore virksomheder (SMV er) ( ). ( 3 ) Europakommissionen:»Støtte til virksomheder i etableringsfasen. Vejledning i god praksis for erhvervsfremmeorganisationer«, ISBN Teksten foreligger på alle fællesskabssprog på: start-ups/helping.htm 4

7 generelle formåen på forskellige områder af den europæiske økonomi. Det er mig en stor glæde at anbefale denne publikation til erhvervsfremmeorganisationerne og andre, der beskæftiger sig med erhvervspolitik, som et konkret bevis på, hvorledes vi alle kan lære af forskellige erfaringer fra hele kontinentet til gensidig gavn for alle. 5

8 Støtte til virksomheder i vækstfasen»vejledning i god praksis«for erhvervsfremmeorganisationer Ændringer i erhvervsfremmeforanstaltningerne At hjælpe virksomheder med at udvikle deres forretningsaktiviteter, specielt i afgørende faser af deres livscyklus, er en central opgave for erhvervsfremmeorganisationerne. De tjenester, de yder, er talrige og varierede, men i næsten alle tilfælde består de i alt væsentligt i levering af informationsog rådgivningstjenester til iværksættere og erhvervsledere. Der er beviser på, at en god erhvervsfremme kan udgøre et vigtigt bidrag til en moderne økonomis konkurrenceevne og dynamik. Der findes helt klart mange virksomheder, som kan bevidne, at bistand fra erhvervsfremmeorganisationer har haft en afgørende indflydelse på deres forretningsaktiviteter i vigtige faser af deres udvikling. Der er derfor en voksende interesse på det politiske plan for at gøre erhvervsfremmetjenesterne så effektive som muligt. Det europæiske charter for små virksomheder, der blev godkendt af Det Europæiske Råd i Feira i juni 2000, indeholder bl.a. et løfte til små virksomheder om at stille krav om fremme af en førsteklasses erhvervsfremme. I det seneste par år har erhvervsfremmeorganisationer over hele Europa indledt en forandringsproces, der radikalt ændrer karakteren af de tjenester, der leveres, og af den måde, hvorpå de leveres. Disse forandringer fremkaldes af større økonomiske og politiske trends, herunder konsekvenserne af videnøkonomien, med nye anvendelser af informations- og kommunikationsteknologien og det fortsat øgede pres fra globaliseringen. I 6

9 en situation med konstante opfordringer til de offentlige myndigheder om at tage deres udgifter op til revision og evaluere deres initiativer, er der desuden en voksende værdsættelse af de mange ressourcer, der øremærkes til erhvervsfremme, og en øget tendens til at kræve, at udbyderne godtgør effektiviteten af deres tjenester. Men hvad man også bør huske på: Forandringerne i erhvervsfremmetjenesterne er også et resultat af personalets ildhu og professionalisme. Personalet er generelt meget villigt til at fremkomme med nye idéer og at lære af egne og andres erfaringer. Udveksling af god praksis Europa-Kommissionen har sammen med medlemsstatsmyndighederne analyseret disse forandringer på en række fora og seminarer om god praksis i erhvervsfremmetjenesterne. I første omgang under programmet for samordnede aktioner ( ) og senere som et led i Best-procedure-projektet om erhvervsfremmetjenester er aktører og tjenestemænd med ansvar på de relevante områder mødtes ved en række arrangementer inden for rammerne af et struktureret program, hvor man undersøgte erhvervsfremmetjenesternes ændrede karakter på basis af en systematisk præsentation af god praksis. De første resultater fra denne proces blev beskrevet i en rapport til Rådet og Europa-Parlamentet ( 4 ). I dette arbejdes tidligste fase blev der fokuseret på støtte til nyetablerede virksomheder, hvilket resulterede i den tidligere samling af eksempler på god praksis, som blev offentliggjort under titlen»støtte til virksomheder i etableringsfasen«( 5 ). På et forum i Baden nær Wien i september 1998 indledtes arbejdet vedrørende virksomheder i vækst. Under dette første arrangement anlagdes en bred indfaldsvinkel til støtte til virksomheder i vækst, idet man behandlede uddannelsesspørgsmål og adgang til kapital samt fremme af netværksaktiviteter gennem virksomhedssamarbejde. Under efterfølgende arrangementer behandledes mere specifikke ( 4 )»Beretning om erhvervspolitiske aktioner samordnet medlemsstaterne imellem«, KOM(1999) 569 endelig af ( 5 ) Se fodnote 2. 7

10 emner. På et forum i Helsingfors i september 1999 behandledes emnet»rapid Growth and Competitiveness through Technology«. På en række særligt fokuserede seminarer undersøgtes endvidere, hvorledes erhvervsfremmetjenester reagerede på særlige aspekter af forandringerne i økonomien. Følgende emner blev behandlet: internettets indvirkning (Paris, januar 1999) erhvervsfremmetjenester og globalisering (København, januar 2000) en mere strategisk tilgang til både forretningsservice og erhvervsfremme (Athen, maj 2000). For nylig i marts 2001 blev reaktionerne på de videre aspekter af den»nye økonomi«eller»videnøkonomien«analyseret på et forum om»entrepreneurship for the Future«i Växjö, Sverige. Endelig blev de generelle konklusioner fra det samlede arbejde og et sæt retningslinjer udarbejdet med henblik på et forum i Cardiff i oktober 2001 om»top Class Business Support Services«. Rapporter fra alle disse arrangementer kan findes på Kommissionens netsted på adressen: support_measures/reports_studies.htm Desuden er der adgang til resuméer (på engelsk) af de eksempler, der blev præsenteret ved arrangementerne, i en database over god praksis, som findes på adressen: support_measures/index.htm De eksempler på god praksis, der er nævnt i denne brochure, tjener til at gøre opmærksom på de mange tilfælde af god praksis, der findes på dette område, selv om de naturligvis kun udgør et lille udsnit af dem, der figurerer i rapporterne. Desuden er det kun muligt at give et kort referat af de udvalgte eksempler i denne publikation. For de enkelte eksempler på god praksis er der derfor en henvisning til yderligere oplysninger såvel i rapporter fra særlige fora og seminarer som på de pågældende organisationers netsteder. 8

11 De 26 eksempler på god praksis udgør imidlertid et repræsentativt udsnit af de emner, der blev drøftet under de meningsudvekslinger, som fandt sted. De er nært knyttet til de retningslinier om etablering af effektiv erhvervsfremme, som Kommissionen har offentliggjort ( 6 ). Kortlægningen af emner Det stod klart i en tidlig fase af arbejdet med at identificere god praksis, at støtten til virksomheder i vækst langt fra var så systematisk som støtten til nyetablerede virksomheder. F.eks. viste Baden-forummet, at uddannelsesaspektet, specielt hvad angår erhvervsledere, som står over for vækstproblemer, havde brug for at blive kraftigt styrket både med hensyn til koncept og anvendelse. Som arbejdet skred frem, blev det dog også klart, at der var store bestræbelser i gang for både at udfylde særlige huller og mere generelt at udvikle en mere systematisk tilgang til erhvervsfremmeaktiviteterne, hvor alle faser af en virksomheds udvikling blev dækket. Der pågik således i mange medlemsstater en større omorganisering af erhvervsfremmetjenesterne, som resulterede i mere sammenhængende strukturer og i de fleste tilfælde afspejlede en mere rigoristisk tilgang på det konceptuelle plan. Efterhånden som dette billede aftegnede sig med større tydelighed, blev det suppleret med interessante detaljer om, hvorledes erhvervsfremmeudbydere løser særlige problemer, specielt dem, der står i forbindelse med anvendelsen af informationsog kommunikationsteknologi og andre aspekter af den»nye økonomi«. Der var ofte henvisninger til spørgsmål, som var blevet drøftet ved tidligere arrangementer, og det var tydeligt, at der var en vis konsekvens med hensyn til valg af løsninger. For at tage hensyn både til spørgsmålenes indbyrdes forbundne karakter og til sammenhængen i erhvervsfremmeorganisationernes løsninger og de politiske valg er nedenstående eksempler ordnet efter emne og ikke efter det arrangement, hvor de blev præsenteret. På denne måde kan det stærke budskab, som er indeholdt i ofte tilbagevendende diskussionsemner under forskellige arrangementer, fremstå med endnu større skarphed. ( 6 ) Kommissionens arbejdsdokument»førsteklasses erhvervsfremme«sek(2001) Teksten findes på adressen: entrepreneurship/support_measures/index.htm 9

12 Et første budskab er, at virksomheder i vækst har nogle behov, som på vigtige områder adskiller sig fra behovene hos virksomheder, der befinder sig i andre faser af deres udvikling. De har behov for at kortlægge og afhjælpe svagheder ved etablerede fremgangsmåder. De har behov for at afdække nye muligheder, herunder muligheder på nye eller ekspanderende markeder. De har ofte behov for at tage langt større hensyn til presset fra den moderne økonomi, følgerne af den teknologiske udvikling, den globale konkurrence og de komplekse relationer til forretningspartnere og andre indvirkninger på det miljø, hvori de opererer. De bør generelt udvikle en mere strategisk tilgang til virksomhedens styring. Nedenstående eksempler på god praksis viser, hvordan mange erhvervsfremmeorganisationer leverer tjenester, som kan hjælpe virksomhederne med at tackle spørgsmål, der er særligt karakteristiske for vækstfasen. Samtidig afdækkede man under arbejdet på at kortlægge eksempler på god praksis konstant koblinger til en underliggende tilgang eller metode, som finder generel anvendelse på erhvervsfremmeforanstaltninger i forhold til virksomheder af enhver art. Denne tilgang understregede betydningen af at yde konsekvent og sammenhængende støtte, som sigter mod at hjælpe virksomhederne med at opbygge deres kapacitet, så de er i stand til at styre deres udvikling og vækst. På mange måder betyder dette, at erhvervskonsulenter, der arbejder for eller sammen med erhvervsfremmeorganisationer, bør påtage sig en rolle, som ligger tættere på vejlederens eller underviserens, end det hidtil har været tilfældet. Det betyder også, at konsulenterne bør anlægge et mere globalt syn på en virksomheds»sundhedstilstand«frem for at fokusere på det umiddelbare problem. Der er derfor nedenfor en række eksempler, specielt i kapitel 1, som omhandler sådanne nye»kerne«-tjenester, der fokuserer på opbygningen af ledelseskapacitet. Med de store ændringer, som den moderne»nye økonomis«væsen og struktur undergår, relaterer mange af nedenstående eksempler på god praksis sig imidlertid helt klart til meget konkrete spørgsmål, som fremgangsrige moderne virksomheder bør tage fat på, lige fra en effektiv anvendelse af IKT til et mere effektivt netværkssamarbejde. Men selv hér bør man dog bide mærke i den faktiske integrering af»kerne«og specialiserede tjenester. Endelig ser erhvervsfremmeorganisationerne i stigende grad deres aktivitet som en del af den generelle økonomiske udvikling, navnlig på regionalt plan. I visse henseender kommer 10

13 deres rolle til at ligge tættere op ad de regionale udviklingsorganers, men hvorom alting er, så viser eksemplerne i det sidste kapitel, at erhvervsfremmeorganisationerne helt klart kan bidrage til styrkelse af den økonomiske udvikling i kraft af et effektivt samarbejde med andre udviklingsorganer. Udfordringen for erhvervsfremmeorganisationerne De eksempler, der er nævnt i denne publikation, er med vilje betegnet som»god praksis«; det vil sige praksis, som lader til at illustrere en tilgang til en aktuel udvikling inden for erhvervsfremme, der fortjener aktørernes opmærksomhed og interesse. Eksemplerne er blevet nomineret af medlemsstatsmyndigheder eller andre sagkyndige og er blevet analyseret og drøftet af en informeret forsamling under et af de arrangementer, som er blevet afholdt i dette øjemed. Eksemplerne er ikke nødvendigvis»bedste praksis«forstået som en praksis, der objektivt set overgår alle andre, hvis man anlægger en målestok bestående af godkendte kriterier. Formålet med eksemplerne er i realiteten at inspirere til yderligere forandringer og til»bedre praksis«hos de erhvervsfremmeorganisationer, der i stigende grad erkender, at de er nødt til at vurdere deres egen indsats, ikke bare ud fra en lokal eller for den sags skyld national målestok, men i forhold til de resultater som kolleger andre steder i verden frembringer. Erhvervsfremmeorganisationernes udfordring består således i at forbedre resultaterne ved løbende at drage sammenligning med andres resultater. Formålet med dette dokument er at hjælpe med at reagere på denne udfordring. 11

14 12

15 26 eksempler på god praksis Udviklingen af erhvervsfremmetjenesterne med det sigte at yde reel hjælp til virksomheder i vækst starter med forbedringer inden for erhvervsfremmeorganisationernes centrale rådgivnings- og informationstjenester. Der ydes i stigende grad rådgivning på basis af en mere systematisk og sammenhængende tilgang, der sigter mod at hjælpe virksomhederne med løbende at styrke deres egen ledelseskapacitet. Denne indsats understøttes af informationsaktiviteter, som udnytter den nyeste teknologi. Det næste skridt er at sikre, at erhvervsudviklingen støttes af en passende uddannelsesindsats, og at adgangen til kapital lettes på de rette vilkår. Erhvervsfremmeorganisationerne bør derfor sikre sig, at de er orienterede om ændringer i det erhvervsklima, virksomhederne opererer i. Det vil sige, at de skal udvikle nye aspekter af deres tjenester, der kan hjælpe kunderne med at styrke deres konkurrencesituation på områder, som kendetegner en moderne økonomi, f.eks. effektiv anvendelse af informationsteknologi, udvikling af netværk eller håndtering af spørgsmål vedrørende immaterielle aktiver. Endelig kræver en effektiv støtte til virksomheder i vækst i stigende grad en erkendelse af fordelene ved virksomhedernes indbyrdes afhængighed f.eks. i forsyningskæderelationer eller i aktivitetsklynger. Ved at udvikle tjenester specielt rettet mod grupper af virksomheder yder erhvervsfremmeorganisationerne et stigende bidrag til den økonomiske udvikling i almindelighed, navnlig på regionalt plan. De følgende eksempler fra hele Europa viser rent praktisk, hvorledes nogle erhvervsfremmeorganisationer løfter opgaven med at levere sammenhængende støttetjenester af en høj kvalitet til virksomheder i vækst på de fire områder, der er opridset ovenfor. 13

16

17 1 Udbredelse af god praksis Udvikling af erhvervsfremmeorganisationernes»kerne«-tjenester Eksempler på god praksis, der blev præsenteret ved arrangementer, som blev afholdt af Europa-Kommissionen og medlemsstatsmyndighederne, viste, at der foregik en omstrukturering af erhvervsfremmeorganisationerne i en række europæiske lande med det sigte at tilvejebringe et mere sammenhængende sæt tjenester, som er kendetegnet ved større konsekvens. Dette byggede ofte på den idé, at erhvervsfremmeorganisationerne skulle forsøge at hjælpe virksomhederne med at opbygge en række centrale kompetencer i ledelsesstrukturen, som er nødvendige for at drive en fremgangsrig moderne virksomhed. Samtidig gøres der helt klart store fremskridt med hensyn til informationsformidlingen den anden centrale aktivitet i mange erhvervsfremmeorganisationer. I en verden, hvor informationer til virksomheder er både mere nødvendige og mere omfangsrige, er det at sikre en effektiv adgang til pålidelige informationskilder en meget vigtig opgave. 15

18 1. Integrerede støttetjenester Emne: Erhvervsfremmeudbyderne går videre end konceptet med»kvikskranker«i retning af en reel og sammenhængende integrering af et komplet udvalg af støttetjenester, som er baseret på en mere strategisk tilgang til kundernes behov med det sigte at tilbyde globale løsninger på disses problemer. God praksis: Enterprise Ireland har siden 1998 varetaget tre tidligere nationale organers funktioner med henblik på at tilbyde en integreret service til SMV er. Kunderne opfordres til at udvikle et globalt syn på deres aktiviteter ved at analysere alle dimensionerne af deres virksomhed (markedsføring, finansiering, menneskelige ressourcer, tekniske aspekter mv.) på en sammenhængende måde. Vægten lægges således på identificering og levering af løsninger gennem kompetenceopbygning i stedet for på levering af sammenstykket støtte. Specialister i samspilsproblematik, markedsføring, teknologi osv. bidrager til en samlet løsning. Fremgangsmåden styrkes videre gennem stærke bånd til andre instanser og uddannelsesinstitutioner på det regionale plan og strategiske foranstaltninger til forbedring af erhvervsklimaet i regionerne. Organisation: Enterprise Ireland Kilder til yderligere oplysninger: Rapport:»The Irish Experience«Endelig rapport fra Athen-seminaret om»best Practices in Strategic Support Services for SMEs«Internet: Kontaktpunkt: Lisa Vaughan Enterprise Ireland Glasnevin Dublin 9 Ireland Tlf. (353-1) Fax (353-1) E-post: 16

19 12. Konsekvent anvendelse af metoden til opbygning af ledelseskapacitet Emne: Forbedring af ledelseskapaciteten bør ske løbende. God praksis: PIPE2000 er et større initiativ, som koordineres af Det Spanske Import/Eksport-Institut (ICEX) og Rådet for De Spanske Handelskamre, og som støttes af de centrale og regionale myndigheder. Målet med initiativet er at forbedre spanske virksomheders eksportresultater ved at hjælpe førstegangseksportører med at forbedre deres ledelseskapacitet. Det er hensigten at gøre dette til en løbende proces. Der sker en streng udvælgelse af de deltagende virksomheder i ordningen, som starter med et uddannelsesprogram baseret på assisteret selvlæring og erfaringsudveksling med andre virksomheder. I anden fase knyttes en konsulent til virksomheden for et tidsrum af i alt 80 timer over en periode på 8 måneder med det sigte at fremme udviklingen af virksomhedens strategiske kapacitet. I slutfasen koncentrerer virksomheden sig om at øge eksporten. Organisation: Spanish Import-Export Institute (ICEX) og Rådet for De Spanske Handelskamre Kilder til yderligere oplysninger: Rapport:»The PIPE2000 Programme«Endelig rapport fra København-seminaret»SME Support Services in the Face of Globalisation«Internet: Kontaktpunkt: Mar Castro Instituto Español de Comercio Exterior División de Programación y Análisis Paseo de la Castellana, 18, 5a Planta E Madrid Tlf. (34) Fax (34) E-post: 17

20 13. Målrettede tjenester for særlige SMV-typer Emne: Et sammenhængende udbud af erhvervsfremmetjenester er ikke ensbetydende med en standardindsats. Tværtimod åbner det mulighed for en bedre målretning af tjenesterne, således at der kan tages hensyn til de forskellige forhold, der gør sig gældende for forskellige typer af SMV er. God praksis: Teknologisk Innovation A/S, som støttes af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (tidligere Erhvervsfremmestyrelsen), har ansvaret for et landsdækkende teknologisk iværksætterinitiativ, der hjælper innovative, videnbaserede erhvervsledere med at lancere og hurtigt udvikle deres virksomheder. Den støtte, der ydes, er i høj grad fokuseret på behovet hos sådanne virksomheder og omfatter et komplet udvalg af tjenester, herunder forretningsrådgivning og teknisk rådgivning, adgang til kapital målrettet mod de forskellige udviklingsfaser, store netværkssamarbejdsmuligheder, specialuddannelse og rådgivning. Organisation: Teknologisk Innovation A/S Kilder til yderligere oplysninger: Rapport:»Technology Incubators«Endelig rapport fra Athen-seminaret om»best Practices in Strategic Support Services for SMEs«Internet: Kontaktpunkt: Søren Kielgast Gregersensvej-Indgang 1a DK-2630 Taastrup Tlf. (45) Fax (45) Mobiltlf. (45) E-fax (45) E-post: 18

21 14. Fordelene ved en omstrukturering af erhvervsfremmetjenesterne Emne: Ved en målrettet omstrukturering af erhvervsfremmeorganisationerne kan man sikre en større fokusering på tjenesterne, skærpe deres profil, forbedre udnyttelsen af dem og øge deres effektivitet, men processen bør understøttes af passende ressourcer til omskoling af personalet. God praksis: Tre ministeriers (Erhvervsministeriet, Arbejdsministeriet og Ministeriet for Landbrug og Skovbrug) erhvervsfremmetjenester er i Finland lagt ind under TE-Centrene (Centre for Beskæftigelse og Økonomisk Udvikling), hvilket har mindsket antallet af instanser fra 77 områdebaserede kontorer til 15 regionale centre. Dette har gjort det muligt at omorganisere tjenesterne på basis af kundebehov og kundesegmentering og opnå en betydelig forbedring af udnyttelsen af tjenesterne. Samtidig sigter centrene mod at opnå store omkostningsbesparelser. For at realisere denne omstrukturering er der iværksat et intensivt uddannelsesprogram for personalet. Organisation: Erhvervsministeriet, Finland Employment and Economic Development Centre for Pirkanmaa Tampere, Finland Kilder til yderligere oplysninger: Rapport:»Business Service Points in the Employment and Economic Development Centres (TE-Centres) the case of Finland«Endelig rapport fra Athen-seminaret om»best Practices in Strategic Support Services for SMEs«Internet: Kontaktpunkter: Riitta Varpe, Director Employment and Economic Development Centre Pirkanmaan TE-keskus P.B. 467 FIN Tampere Tlf. (358-32) Fax (358-32) E-post: Ministerial Adviser Marjukka Aarnio Ministry of Trade and Industry P.B. 230 FIN Helsingfors Tlf. (358-9) Fax (358-9) E-post: 19

22 15.»Business Intelligence«som en konkurrenceparameter Emne: I videnøkonomien er»business intelligence«en meget vigtig konkurrenceparameter, specielt for hurtigt voksende virksomheder. Erhvervsfremmeorganisationerne bør fremme anvendelsen heraf og radikalt ændre karakteren af deres egne tjenester på dette område. God praksis: Sammenslutningen af Franske Handels- og Industrikamre har iværksat en strategi til fremme af en mere intensiv anvendelse af»business intelligence«i en række højteknologiske brancher. Den pågældende information vedrører navnlig den tekniske udvikling af produkter og processer, kunders, konkurrenters og andre markeders erhvervsprofiler samt økonomiske og strategiske overvejelser. I et samarbejde med Kontoret for Formidling af Informationsteknologi (ADIT), nationale og lokale myndigheder, de regionale handels- og industrikamre og private eksperter er der etableret regionale»economic intelligence«-systemer, og man har udviklet programmer, som oplyser om dette emne, evaluerer informationsbehovet i virksomhederne, tilvejebringer passende uddannelse og hjælper virksomhederne i målsektorer ved at stille eksperter til rådighed, som»ledsager«dem i gennemførelsesfasen. På denne måde antager handels- og industrikamrenes traditionelle informationsarbejde en meget mere proaktiv karakter. Organisation: Assemblée des chambres françaises de commerce et d industrie Kilder til yderligere oplysninger: Rapport:»Business Intelligence as a Competitive Tool«Endelig rapport fra SMV-forummet i Helsingfors om»rapid Growth and Competitiveness through Technology«Internet: Kontaktpunkt: Philippe Clerc Directeur de l intelligence économique Assemblée des chambres françaises de commerce et d industrie 45, avenue d Iena F Paris Tlf. (33) Fax (33) E-post: 20

23 16. Tilpasning af onlineinformationer til SMV ers behov Emne: God information skal leveres effektivt og være tilpasset de individuelle behov hos virksomheder i vækst. God praksis: Det var et vigtigt første mål for Sveriges Smelink-projekt at sikre en bedre adgang til erhvervsinformation gennem en strukturering af det, som er tilgængeligt på internettet. På baggrund af en detaljeret analyse af behovene hos ca. 700 svenske virksomheder, der blev gennemført under et projekt finansieret af Wallenberg- Fonden, giver Smelink nu en struktureret adgang til 15 forskellige informationskategorier. Der er bl.a. oprettet en portal til værdifulde informationskilder andre steder på nettet, men en betydelig mængde oplysninger er nu til rådighed direkte. Tusinder af svenske virksomheder har fået hjælp til at integrere anvendelsen af Smelink i deres strategiske styring under en ordning, som blev leveret af universitetsstuderende. Organisation: Smelink Ab Kilder til yderligere oplysninger: Rapport:»Smelink«Endelig rapport fra SMV-forummet i Helsingfors om»rapid Growth and Competitiveness through Technology«Internet: Kontaktpunkt: Werner Hilliges Smelinks Huvudkontor Gjuterigatan 9 S Jönköping Tlf. (46-36) Fax (46-36) E-post: 21

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Tidsskrifter og årbøger fra Kommissionens tjenestegrene

Tidsskrifter og årbøger fra Kommissionens tjenestegrene Af Bodil Stubbe Bemærkninger: Nedenstående skema er ikke udtømmende, men skal ses som et repræsentativt udpluk af de vigtigste periodiske publikationer, som Europa-Kommissionens generaldirektorater udgiver.

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4.

Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj. Ajourført den 23. juli 2001 OG -STRATEGIER. Opfølgning af ekspertmødet i Lund, Sverige, den 4. EUROPÆISK INDHOLD PÅ DE GLOBALE NET KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER Arbejdsdokument, udkast 1.3 af 5. maj Ajourført den 23. juli 2001 HANDLINGSPLAN FOR KOORDINERING AF DIGITALISERINGSPROGRAMMER

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0276 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0276 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0276 Bilag 1 Offentligt Notat Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Det Europæiske Råd Det Europæiske Teknologiske Institut: nogle skridt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed.

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed. Dato 01.01.2014 Små og mellemstore danske virksomheder udgør en særlig prioritet. SMV er repræsenterer mere end 95 procent af den danske erhvervsstruktur, de vurderes at besidde et stort og uudnyttet eksportpotentiale,

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.7.2004 KOM(2004) 493 endelig 2004/0165 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Socialfond (forelagt af

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

MedTech Innovation!Center. Kick"off møde!18!november!2008 v.!trine!winterø

MedTech Innovation!Center. Kickoff møde!18!november!2008 v.!trine!winterø MedTech Innovation!Center Kick"off møde!18!november!2008 v.!trine!winterø Forudsætning for MTIC Region Midtjylland er et kraftcenter på sundhedsområdet Høj kvalitet af forskningen!! Stort kommercialiseringspotentiale,

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere