Optagelse og Studenterservice v. Philip S Hansen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optagelse og Studenterservice v. Philip S Hansen"

Transkript

1 Optagelse og Studenterservice v. Philip S Hansen Matrikelteam Varetager al moduladministration fra og med de nyoptagne studerende er placeret på 1. semesters moduler af optagelsesteamet, dvs. i samarbejde med uddannelserne få afklaret moduler og antal moduler/hold, få dem oprettet i SIS og placeret studerende på hold. Håndtering af studerende der kommer i studiemæssig utakt pga. f.eks. barsel, orlov, sygdom. Sikrer information ved skranken, infoskærme, fronter, informationsmaterialer om forhold af studieadministrativ karakter. Varetagelse af kassefunktionen, administration i forbindelse med studiepraktik og særlige opgaver i relation til de enkelte uddannelser. Teammedlemmer: Philip S. Hansen (Teamkoordinator til hen i efteråret), Lenda Ballum, Tine Erenskjold, Shila Sørensen, Anne Sofie Spanggaard Christensen, Anne Johansen, Christine Adellund og Lene R Andersen. Følgende medarbejdere indgår i øvrigt med opgaver i matrikelteamet: Mette V Hededal, Kirsten E Jacobsen, Lisbeth Christensen, Margit Kallestrup, Hayriye Basoda (fra 1/ Marina Skok Nielsen), Birgitte Olsen, Lone Osterhammel, Lone S Svinding, Dorte Hansen, Anne Birgitte Rasmussen, Dorte Brygger, Marianne ne Lund Hansen, Ole Sørensen, Dorthe Lørup, Pernille K Berring, Marianne B Grue, Annette Christensen, Susanne Møller Larsen, Joan Dusi og Kathrine Bøtker Krogh. 1

2 Optagelsesteam: Tjekker og registrere alle ansøgninger i det studieadministrative system, herunder får ansøgerne placeret på relevante KOT-grupper. I samarbejde med uddannelserne får kvote 2 ansøgere vurderet og registreret med kvalifikationspoint/score. Indberetning af ansøgere til den KOT. Fordeling at ansøgere på henholdsvis sommer- og vinteroptag. Oprettelse af ansøgere som studerende og placering af disse på hold. Skriftlig kommunikation med ansøgerne undervejs, primært via Teammedlemmer: Trine C Greve (Teamkoordinator), Margit B Pedersen, Susanne M Larsen, Marianne B Grue og Pernille K Bering. SU/SPS-teamet Løbende tjekke kontrollister i US2000 og gennemføre studieaktivitetskontrol i det studieadministrative system. Primært via SU-hotline telefonen ( ) og Betjene og vejlede de studerende om forhold af betydning for deres SU. Håndtere ansøgninger om ekstra SU-klip som følge af forsinkelse (sygdom eller andre særlige forhold). Varetagelse af SPS-vejledning og sagsbehandling er samlet hos en SPS-koordinator. Teammedlemmer: Hayriye Basoda (fra 1/ Marina S Nielsen) (Teamkoordinator), Marie-Louise P Almar, Anne S Christensen, Mette V Hededal, Cristina Z Lerche. Internationalt team Registrering af ind- og udgående studerende i det studieadministrative system, herunder få indrejsende studerende sat på hold og få registreret gennemførte og godkendte studieaktiviteter for udrejsende studerende. Sikre at det administrative grundlag for at der kan gennemføres evaluering, via f.eks. Survey Exact, er til stede. Udfærdigelse af certifikater til udenlandske studerende. Udarbejde mobilitetsstatistik til det internationale kontor. Teammedlemmer: Cristina Z Lerche (Teamkoordinator), Christine Adellund, Marina S. Nielsen (fra 1/ ), Trine C Greve og Margit L Kallestrup (løser udelukkende opgaver med internationale studerende i Jelling). Uddannelsesservice v. Katarina Opacak Eksamensteam Varetager alt omkring eksamensplanlægning som udarbejdelse af holdlister over de studerende der skal til eksamen, modtagelse af afmeldinger/sygemeldinger, bestilling og afregning af censorer, planlægning af reeksamen. Ved skriftlige prøver oprettes rum på Fronter til elektronisk aflevering og der laves plagiatkontrol i samarbejde med biblioteket. Modtager opgaver der afleveres i papirform og sender til de relevante personer. Indsamler og indtaster resultater i SIS. Udskriver eksamensbeviser og arkiverer karakterlister. Teammedlemmer: Tine Erenskjold (Teamkoordinator), Birgitte Olsen, Anne M Johansen, Lone S Svinding, Anne Birgitte Rasmussen, Annette Christensen, Birthe Lohmann, Dorthe Lørup, Mette V Hededal, Kirsten E Jakobsen, Lone Osterhammel samt indtil juni Karina T Nielsen. Skemateam Planlægger skemaer i samarbejde med det pædagogiske administrative personale. Varetager indtastning af skema i både SIS og skemalægningssystemet. Modtager informationer om skemaændringer og indtaster i de relevante systemer til offentliggørelse. 2

3 Teammedlemmer: Bente Madsen (Teamkoordinator), Shila G Sørensen, Anita Hansen, Lisbeth Christensen, Tina Larsen og Kathrine Bøtker Krogh. Praktik-/klinikteam Udskriver lister over de studieaktive studerende der skal i praktik/klinik (inkl. observationspraktik). Modtager ønsker omkring praktik/klinik fra de studerende og hjælper det pædagogiske administrative personale omkring fordeling af praktik-/klinikpladser. Sender fordelingslister til praktikken/ klinikken og indtaster i SIS. Ved de kliniske eksaminer udarbejdes eksaminationslister og der sendes informationer til de kliniske undervisere/censorer. Indhenter praktikgodkendelser og der sørges for at godkendte praktik-/ klinikforløb og/eller eksamensresultater bliver indtastet i SIS. Teammedlemmer: Shila G Sørensen (Teamkoordinator), Henriette Trempenau, Lis G Nielsen, Kirsten E Jakobsen, Susanne Pedersen, Janni Lilleballe, Margit B. Pedersen. STÅ-team Udarbejder tjeklister og undersøger om de studerende har bestået semestre/moduler ved at tjekke om kravet om deltagelse/mødepligt er opfyldt og/eller om eksemerne er bestået. På baggrund af dette godkendes/underkendes semestre for de studerende i SIS og der udarbejdes en indberetningskladde som sendes til SIS-superbrugere. Ved meritstuderende følges den samme procedure og der tjekkes i SIS om alle deltagelsesgebyrer er betalt og registreret korrekt. Hvis der i løbet af semestret opdages fejl, rettes disse ved efterindberetningen, hvorefter det indberettede tjekkes af revisionen. Teammedlemmer: Business Intelligence konsulenten fra 1. august bliver teamkoordinator. Lene R Andersen (fg. Teamkoordinator), Birthe Lohmann, Lis G Nielsen samt Katarina Opacak. Support til uddannelseschefer v. Eva K Dahmberg Support til uddannelseschefer Administration og planlægning af møder m.m. (sekretærbistand for uddannelseschefen, lokalebooking og forplejning). Sekretariatsbistand til korrespondance og dokumentation i forbindelse med lokale internationale aktiviteter og eventuelle andre engagementer. Kalenderstyring for uddannelseschefen. Journalisering (i Teamshare). Indfak. Personalestatistikker, -analyser og planer. Rekruttering, udvælgelse og ansættelse, herunder kommunikation med HR og IT-afdelingen. Introduktion af nyt personale. Personaleregistrering (P-sagsarkiv), Rejseplanlægning, booking og forsikring. Fravær i forbindelse med sygdom og barsel, herunder sygemeldinger - EPOS. Sagsbehandling i forbindelse med klager. Fratrædelse/opsigelse. Diverse interne arrangementer. Ny løn. Økonomi. Teammedlemmer: Eva K Dahmberg (teamkoordinator til efteråret) Dorte Hansen, Anne K. Berthelsen, Sefika Raonic, Susanne N. Hansen, Christine Adellund, Vivi J. Jacobsen, Tina Larsen, Karina Herner, Birthe Lohmann og Gerda Limann (fratræder sommer 2014). Tids-, aktivitets- og ressourcesystemet/nav/smartklik På nuværende tidspunkt allokerer teamet arbejdstimer i samarbejde med uddannelseschefen i fagsystemet (NAV). Herefter udsendes arbejdstidsregnskabet til den enkelte underviser foregår i dag i et regnearks skabelon fremadrettet vil dette ske automatisk fra NAV til SmartKlik. SmartKlik er på nuværende tidspunkt under udvikling. Teamet arbejder også med køb/salg af interne/eksterne timer. 3

4 Der er et særlig opmærksomhed omkring informationer fra andre teams (snitflader) og det samme gæler med data fra andre systemer (EPOS, GP-Untis). Teammedlemmer: Karina Herner (Teamkoordinator og superbruger), Susanne N. Hansen, Anita Hansen, Vivi J. Jacobsen, Bente Madsen, Sefika Raonic og Phuong Tran. UCLs service Teamet yder en række services som kitter UCL sammen ved at studieadministrative medarbejdere håndterer en række ganske forskelligartede tjenesteydelser. Eksempelvis telefoni, skrankebetjening, praktiske opgaver i forbindelse med eksamen og andre administrative og praktiske ad hoc-opgaver. Dette område har snitflader til fx Teknik og Bygninger, Ledelsessekretariatet, campusfunktioner m.v. Teammedlemmer: Margit L. Kallestrup, Dorte Brygger, Marianne Lund Hansen, Henriette Trempenau, Katja Lani Andreasen og Joan Dusi. Legalitet og ledelsesinformation Teamet varetager opgaver, der tager afsæt i det juridiske aspekt i uddannelsernes aktiviteter: fortolkning af love og bekendtgørelser, klager, optagelsesgrundlag mv. Desuden leveres nøgletal og anden ledelsesinformation. Teammedlemmer: Lars Udengaard, Eva K Dahmberg, Katarina Opacak og Philip S Hansen, samt fra 1. august Business Intelligence konsulenten. Digitale løsninger og (andre) tværgående opgaver TeamShare Teamet arbejde på harmonisering af to specifikke områder; studentersager og struktur i den fælles studieadministration. Der er et stort udviklingsarbejde i at få udarbejdet retningslinjer, FAQ, procedurebeskrivelser således at alle går i samme retning. Der er taget de første skridt, og hernæst skal der udarbejdes en procesplan med fokus på de to områder, og hvordan dokumentationen sikres. Arbejdet sker i tæt samarbejde med ledelsessekretariatet. Teamet består af alle teamkoordinatorer, hvilket er en nødvendighed for at få ensrettet arbejdsgange og struktur i alle teams. Teammedlemmer: Eva K Dahmberg (teamkoordinator) sammen med alle teamkoordinatorerne. Superbrugere: Phuong Tran, Kathrine Bøtker Krogh, Ole Sørensen, Karina Herner og nogle flere henad vejen Studie Hotline: Kathrine Bøtker Krogh, Margit Birkebjerg Pedersen, Marianne Bøg Grue, Lenda Ballum og Kirsten Ovesen (Studiekoordinator/TOL) Elevansvarlig: Eva K Dahmberg er elevansvarlig for studieadministrationen. Kontorelever har et år fast i den fælles studieadministration under deres uddannelsesforløb i UCL. Der vil fremadrettet blive opbygges et tæt team af oplæringsansvarlige, som skal varetage den daglige oplæring af elev ud fra fælles retningslinjer. Der laves faste forløb for kontoreleverne, som understøtter det faglige niveau, de skal tilegne sig igennem deres tid i den fælles studieadministration. 4

5 Studieadministrationens kontakt til uddannelseschefer Philip S Hansen: Pædagoguddannelsen i Odense (Mette Fedders), Læreruddannelse på Fyn (Lars Breinholt Søndergaard) Administrationsbacheloruddannelsen i Odense (Søren Jan Rasmussen), Socialrådgiveruddannelse i Odense og Vejle (Jon Lamberg). Eva K Dahmberg: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle (Lone Hougaard)Pædagog og Læreruddannelse i Jelling (Ulla Riisbjerg Thomsen), Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg (Helle Majbritt Stryhn) Katarina Opacak: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (Lena Busch Nielsen), Bioanalytikeruddannelsen (Aino Elmegaard Larsen), Ergoterapeutuddannelsen(Jette Rasmussen), Fysioterapeutuddannelsen(Birgitte Ebbe Mathiesen), Radiografuddannelsen (Marianne Gellert Olesen). 5

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted?

Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted? Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste praktiksted? At være kontorelev i en kommune vil i de kommende år blive en fantastisk spændende, udfordrende og lærerig oplevelse. Der er rigtig mange

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen

Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen Udlandsophold -ergoterapeutuddannelsen 1 Indhold Ophold i udlandet 3 Muligheder og krav 3 Hvorfor tage på udlandsophold 5 Hvorhen? 6 Hvornår? 6 Processen 7 Tjekliste 9 Økonomi 10 Udlandsstipendium & SU

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

Rapport omhandlende det tværfaglige projekt:

Rapport omhandlende det tværfaglige projekt: 1 Rapport omhandlende det tværfaglige projekt: Udvikling og implementering af en evalueringskapacitet rettet mod studievejlederfunktionen ved University College Lillebælt (Blangstedgaardsvej og Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere