Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR"

Transkript

1 Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

2 Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes dagtilbud for børn i alderen 0-3 år. Med dette lille hæfte, ønsker vi at fortælle lidt om dagplejen, hvad vi kan tilbyde og hvad du kan forvente af det fremadrettede samarbejde. Vi håber også, at du vil finde nyttig information i forbindelse med barnets start. Det du ikke finder svar på her, kan du måske finde på vores hjemmeside: og du er altid velkommen til at kontakte den pædagogiske ledelse. På hjemmesiden findes alle relevante kontaktoplysninger. Værdigrundlag Alle ansatte ved Struer Kommune arbejder efter et overordnet værdigrundlag, som udtrykker, hvad der er værdifuldt i mødet med brugere og samarbejdspartnere. Borgere, virksomheder og andre partnere skal opleve følgende værdier i kontakten med Struer Kommune: Nærhed Gennemsigtighed Ordentlighed Tolerance Fleksibilitet Hver enkelt dagplejer i Hjerm Dagtilbud har ud fra disse værdier reflekteret og udarbejdet sit eget værdimateriale, hvor dagplejer forholder sig til værdierne i arbejdet med børnene, forældrene og samarbejdet med kollegaer og ledelse. Struer Kommunes børnepolitiske vision Alle børn og unge har ret til - og skal gives mulighed for: at lykkes i livet at blive så dygtige de kan et godt og sundt liv med hensyn til både mental sundhed, kost og bevægelse at opleve livsglæde og blive anerkendt som man er at udvikle sig til hele, sunde mennesker i fællesskaber, der er båret af gensidig respekt for mangfoldighed at blive inddraget, selv at tage indflydelse og at blive hørt at blive inspireret i og af omverdenen at udvikle en lydidentitet 2

3 Hvad kan du som forældre forvente? Forældrebestyrelsen Hjerm Dagtilbuds dagpleje, vuggestue og børnehave har én fælles bestyrelse bestående af repræsentanter fra alle tre afdelinger. Forældrerepræsentanterne vælges på et forældremøde i foråret og er valgt for en to årige periode. Personalerepræsentanterne vælges på et personalemøde i foråret og er valgt for 2 år. Forældrebestyrelsen har bl.a. til opgave at varetage styrelsen af de forhold i dagplejen, der påvirker indholdet og kvaliteten af dagplejens pasningstilbud. Det er således også forældrebestyrelsen, som hvert år godkender de pædagogiske læreplaner. På Hjerm Dagtilbuds hjemmeside er en opdateret side, hvor bestyrelsen er præsenteret, hvor styrelsesvedtægterne findes i sin fulde længde samt referater fra bestyrelsesmøderne. Tavshedspligt En dagplejer er som offentligt ansat underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt skal sikre, at der ikke videregives oplysninger om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, som man gennem arbejdet bliver bekendt med. Tavshedspligten er gældende i alle arbejdets forhold, både når det handler om børn, forældre og kollegaer. Brud på tavshedspligten er strafbart efter straffelovens 152 og giver anledning til afskedigelse. Tavshedspligten er fortsat gældende efter arbejdsforholdets ophør. Vores ønske er, at tavshedspligten går begge veje. Dette, fordi dagtilbuddet i dagplejen foregår i dagplejers privat hjem, og forældre derfor nemt kan blive vidne til private oplysninger. Straffe- og børneattest Ved en dagplejers ansættelse indhentes børneattest og offentlig straffeattest på dagplejer samt på dagplejers samlever/ægtefælle og hjemmeboende børn over 18 år. Ved hjemmeboende børns 16. år indhentes børneattest. Åbningstid Den ugentlige arbejdstid er på 48 timer. I henhold til overenskomsten er man som dagplejer til rådighed i tidsrummet kl. 06:00 18:00. Arbejdstiden fastsættes og ændres af ledelsen under hensyntagen til forældrenes behov. Forældrene skal overholde dagplejens åbningstid. Afhentning skal påbegyndes 10 minutter før lukketid, så dagplejeren har tid til at give forældrene den fornødne information om barnets dag og stadig være ude af døren ved lukketid. Overskrides åbningstiden skal et dokument udfyldes, med beskrivelse af årsag til overskridelsen. Dette til dokumentation for dagplejers udbetaling af overarbejde. Ved aflevering og afhentning skal forældre være opmærksomme på, at det er et privat hjem. Respekter dagplejerens husregler og tænk over, hvem der tages med indenfor. Ældre søskende kan skabe uro. 3

4 Dagplejehjemmet Alle dagplejere aflønnes for fire indskrevne børn. Ved særlige omstændigheder og i en kortere periode kan et 5. barn placeres hos dagplejeren. Et dagplejehjem i Hjerm er godkendt, når følgende er opfyldt: Lyse og venlige lokaler med god atmosfære Børnene skal have naturlig adgang til den del af hjemmet, som er godkendt til dagplejebrug Mulighed for let adgang til pusleplads ved vand Adgang til sovemulighed -inde som ude Højt hygiejnisk niveau Afskærmet brændeovn, trappe o.l. -ude som inde Forsvarlig indhegnet have med gode legemuligheder Haven er fri for træer og buske med giftige blade, bær og blomster Ingen fiskebassiner eller fri adgang til store trampoliner Dagplejerens interesse i sund kost Ved dagplejere med dyr findes særlige forholdsregler. Bl.a. har husdyr ikke fri adgang til samme arealer som børnene og børnenes legesager. Det er ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagplejen, når der passes børn. Lokaler som primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum skal være røgfri hele døgnet. Pt. er dagplejen i Hjerm 100 % røgfri Dagplejeren Ift. børnene: Dagplejen i Struer Kommune arbejder professionelt og har ansvaret for 4-5 børn, der aldersmæssigt er mellem 6 mdr. og 2,11 år. Dagplejen er et lille trygt og overskueligt miljø, hvor der er god tid og stor voksenkontakt til det enkelte barn. Dagplejerens primære opgave er omsorg for det enkelte barn, men også børnegruppen som helhed. Dagplejeren skaber gode, trygge og overskuelige rammer, så barnet bliver nysgerrig på livet, får lyst til at lære nye færdigheder, opbygge venskaber og søge grænser. Dagplejeren er nærværende og imødekommende overfor barnet. Barnet skal til en hver tid føle sig værdsat og i praksis have mulighed for at være betydningsfuld deltager i de hjemlige aktiviteter, hvor der er god tid til at hjælpe med at lave mad, dække bord, hænge vasketøj op, bage og meget mere. Dagplejeren er anerkendende og har en motiverende tilgang i arbejdet med pædagogikken og udviklingen af barnet. Dagplejeren skal planlægge dagen med udgangspunkt i de børn, som er i dagplejen den pågældende dag, ud fra hvilke behov de har og med fokus på, hvordan de stimuleres bedst muligt. Da dagplejen er et dagtilbud henvendt til de forældre, som ønsker et mere hjemligt miljø og atmosfære for deres barn, foregår hverdagen primært i dagplejehjemmet med én dag i fælles legestue. Denne dag har ligeledes et planlagt pædagogisk indhold, som ugens øvrige dage har det. Når et barn nærmer sig børnehavestart, bliver besøgene i børnehaven målrettet en god overgang fra dagplejen til børnehave. Dagplejeren arbejder efter de pædagogiske læreplaner, de givne retningslinjer og politikker samt arbejder efter de ledelsesmæssige- og politiske bestemte indsatsområder. Dagplejerne sparrer professionelt med hinanden med udgangspunkt i børnenes trivsel og tavshedspligten tages meget alvorligt. 4

5 En typisk dagplejedag: 6:00-7:30 Serveres der morgenmad 7:30 9:00 Spontan som planlagt pædagogisk aktivitet og leg 9:00 9:30 Formiddagsmad 9:30 11:00 Forskellig pædagogisk aktivitet -ude som inde. Evt. legestue. Hver 5. uge byttes der bøger i bogbilen 11:00 Evt. oprydning og klargøring til frokost 11:30 12:00 Serveres frokosten 12:00 - Toiletbesøg og herefter puttes børnene til middagssøvn 14:30 15:30 Afhængig af hvor længe børnene sover, serveres eftermiddagsmaden 15:30 - Frem til børnene hentes, er der spontan som planlagt pædagogisk aktivitet og leg Ift. forældrene: Dagplejeren oparbejder et åbent og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. I ligeværdig dialog med forældrene finder dagplejeren den bedste løsning for barnets udvikling og trivsel. Dagplejeren er omstillingsparat og fleksibel i samarbejdet med forældrene og holder en professionel distance. Ift. distriktet: Børnene vokser op i et lokalt samfund, som de skal opleve sig som en del af -uanset kompetencer. Derfor deltager og bakker dagplejen op om de aktiviteter, som arrangeres i distriktet og altid med børnenes formåen, udvikling og trivsel for øje. Kost Dagplejeren serverer hver dag sund og varieret mad, som det anbefales af sundhedsstyrelsen. Der serveres morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Til måltiderne serveres minimælk og vand. Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger er, at børn under 1 år skal drikke vand eller modermælkserstatning. Anbefalingen om sødmælk er altså ikke længere gældende. Hvis barnet har behov for specialmad, babymad eller mælkeerstatning, medbringes det af forældrene. Hvis barnet grundet allergi, religion eller andet, ikke kan spise det, som tilbydes, skal barnet som udgangspunkt selv medbringe anden erstatning. I samarbejde med ledelse og dagplejer finder vi en løsning. Den pædagogiske ledelse Den pædagogiske ledelse har konsulentfunktion, som skal bistå både dagplejere og forældre. Opgaverne er derfor mangeartede: At være pladsanviser. Vi kan desværre ikke garantere, at ønsker bliver opfyldt At være opdateret på venteliste og ressourcetilpasning ift. børnetal At have den overordnede administrative kontakt med forældrene At placere børn i gæstepleje ved sygdom, ferie og fravær At varetage morgentelefon At arrangere kontaktmøder med nye forældre, barnet og dagplejeren At bistå dagplejeren i udarbejdelsen af kompetencehjulet I samarbejde med forældre at formidle kontakt til relevante eksperter, såfremt der er behov for det 5

6 At motivere dagplejegruppen til at planlægge pædagogiske forløb i legestuen og heldagslegestuen At arrangere og tilrettelægge forældremøder og personalemøder At udarbejde og ajourføre diverse skrivelser og foldere til forældrene samt sørge for, at dokumentation lægges på hjemmesiden At deltage i pædagogiske ledermøder At samarbejde med administrationen på rådhuset At planlægge og koordinere dagplejernes ferie og fravær At sikre at pladserne udnyttes 100 % ift. økonomien At yde pædagogisk vejledning At føre tilsyn iht. Serviceloven - Planlagte, uanmeldte og tematiserede tilsyn At modtage og efterse afvigeskemaer samt sørge for indberetning af afvigelser Tilsyn Ift. tilsyn skal den pædagogiske ledelse sikre at: dagplejehjemmet fortsat er sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet børnene får lys, luft og mulighed for at røre sig miljøet er positivt og det enkelte barn føler omsorg og tryghed børnene får sund og nærende kost hygiejnen er i orden aktiviteterne er udviklende, stimulerende samt målrettet børnenes alder og udvikling dialogen mellem dagplejer og forældre er konstruktiv udbyttet af dagplejers kompetencer implementeres i hverdagen den enkelte dagplejer arbejder i overensstemmelse med de fastsatte politikker, retningslinjer, planer og beslutninger Endvidere skal den pædagogiske ledelse på tilsyn: Rådgive og vejlede Observere barnets trivsel og udvikling Motivere dagplejer til at reflektere over egen pædagogisk praksis: Hvad gør jeg, hvorfor gør jeg det og hvad vil jeg opnå? Have fokus på dagplejers trivsel og arbejdsglæde Andre samarbejdspartnere Ved behov samarbejder vi med sagsbehandlere, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som har talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, pædagogisk konsulent og psykolog. Når et sådan samarbejde etableres omkring et barn, er forældrene altid informeret og er som oftest aktive deltagere i samarbejdet. Gæstepleje ved dagplejers fravær Grundet dagplejers lange arbejdsdag og høje timetal pr. uge, udløses overenskomstmæssigt ½ fridag pr. måned. Dagplejerne deltager i minimum 4 personalemøder årligt, hvilket endvidere udløser ½ fridag til den enkelte. Endvidere har dagplejerne 6 ugers ferie årligt og optjener afspadsering ved kurser, foredrag mv. Herudover kan der opstå sygdom. 6

7 Når sådan aktivitet kræver dagplejens fravær, er det vores opgave, at planlægge os bedst muligt ud af det. Pludselig opstået sygdom kan vi ikke planlægge os ud af, men kan garantere, at børnene tilbydes en gæsteplads i distriktet. Når fravær opstår i dagplejen er proceduren følgende: 1. Eventuelle gratis pladser skal udnyttes først. En dagplejer får løn for 4 indskrevne børn, også når hun har færre indskrevet. Hvis hun kun har 3 indskrevne børn, har hun således en gratis plads. Denne plads skal udnyttes før alt andet 2. Forældrene tilbydes gæsteplads hos de øvrige dagplejere som 5. barn eller tilbydes gæsteplejeplads i vuggestuen. Alternativt tilbydes der reduktion, hvis forældrene selv finder en anden løsning (dog ikke i ferie- og fridagsperioder eller hvis der i distriktet er gratis pladser) 3. Forældrene tilbydes gæstedagplejeplads ved byens øvrige distrikter På hjemmesiden ligger information til forældre, som benytter vuggestuen som gæstepleje. Når en dagplejer melder sig syg, ringes forældrene op om morgenen af den pædagogiske ledelse, typisk mellem kl. 6:15 og 6:45, hvor ovenstående tilbydes. Dagtilbuddets forventninger til forældrene Giv altid dagplejeren besked når: Dit barn afleveres eller afhentes af andre end normalt Dit barn afleveres eller afhentes på andre tider end vanligt Dit barn er sygt og når dit barn er rask igen Dit barn holder fri eller ferie I Hjerm Dagtilbud har vi en forventning om, at barnet holder ferie, når forældrene gør det. Til barnets hverdag skal I selv medbringe bleer, creme, engangsvaskeklude, barnevogn inkl. dyne, pude, sengetøj og godkendt sele. Endvidere skal der medbringes skiftetøj, evt. sut, sovedyr samt overtøj og sko passende til årstiden. For dit barns skyld, og af hensyn til dagplejers fysiske arbejdsmiljø, er det en god ide, hvis du tænker på at anskaffe tøj, støvler o.l., som er nemt at få af og på. Fx jakker og dragter med lange lynlåse og sko med velcro-luk. Fællespasning i Struer Kommune Struer Kommune har fælles pasning på nedenstående dage og håber, at mange forældre finder alternativ pasningsløsning, så personalet kan få afviklet ferie, afspadsering og feriefridage. Derfor skal forældrene som udgangspunkt forvente at dagplejeren holder ferie disse dage. Dagtilbud og SFO i Struer Kommune har fælles pasning følgende dage: Torsdag og fredag i uge 7 (skolernes vinterferie) Mandag, tirsdag og onsdag før påske Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Torsdag og fredag i uge 42 (skolernes efterårsferie) Alle hverdage mellem jul og nytår 7

8 Den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (jul) er alt lukket og der tilbydes ikke fælles pasning disse 2 dage. Såfremt der ikke kan findes andre pasningsmuligheder for barnet og begge forældre er i arbejde, tilbydes fælles pasning med byens øvrige distrikter. På hjemmesiden kan tilmeldingsfristerne til fællespasning ses under fanen Praktisk information. Forældremøder 2 gange årligt indkaldes forældrene til forældremøde. I foråret er mødet fælles for hele Hjerm Dagtilbud og på dette foretages valg til bestyrelsen. Mødet i efteråret kan være fælles eller opdelt afdelingsvis afhængig af det aktuelle behov. Kartotekskort med personlige oplysninger samt tilladelser til kørsel, fotografering og video Forældre skal inden barnets start udfylde et kartotekskort med oplysninger om barnet og forældrene. Dette skema udfyldes og afleveres ved det første kontaktbesøg. Kartotekskortet opbevares af den pædagogiske ledelse. Gæsteplejekort På alle børn findes gæsteplejekort med vigtige oplysninger omkring barnet og oplysninger om, hvor det er muligt at træffe barnets forældre, hvis uheldet er ude eller barnet bliver syg. Disse oplysninger udsendes til vuggestuen og dagplejerne i distriktet og opbevares af den enkelte dagplejer på ipad. Således har alle barnets relevante primærpersoner adgang til oplysningerne ved en gæsteplejeplacering. Kortene udleveres til forældrene ved første kontaktbesøg. Forældre og barnets faste dagplejer har ansvaret for, at oplysningerne altid er ajourførte. Syge børn I Hjerm Dagtilbud findes ikke syge børn! Det er vores budskab til forældrene. Dette for at skåne barnet for ulidelig uro og vigør, som jo i vis udstrækning er uundgåeligt i et dagplejehjem. Hvis det vurderes, at barnet ikke kan være med i dagligdagen, som det plejer, fordi det er sløjt, ringes der efter forældrene. Dette i respekt for det syge barn, de øvrige børn og dagplejeren, som ellers udsættes for smittefare. Det kan ske, at barnet får medicin efter det har genoptaget sin dagligdag hos dagplejeren. Dette er i samråd med forældrene tilladt at give i dagplejetiden, så længe medicinen medbringes i original emballage. Renlighedstræning Tendensen viser, at renlighedstræning i dag ikke har samme fokus som tidligere, fordi familiens hverdag er meget travl og tiden derfor prioriteres anderledes. Tilmed har bleproducenterne formået at udvikle bleerne således, at barnet ikke oplever sig våd og kold, når bleen er fyldt. Alt dette bliver tilsammen en udfordring for forældrene, som ofte ikke ved og er usikre på, hvornår det er tid til at renlighedstræne med barnet. Vi har, i samarbejde med sundhedsplejen ved Struer Kommune, udarbejdet en guide til forældre som skal fremme samarbejdet omkring barnet i renlighedsfasen. Når barnet har alderen og modenheden til det, udleverer dagplejeren en lille pjece til forældrene. Guiden kan også findes på vores hjemmeside. 8

9 Pædagogik, trivsel og barnets udvikling Pædagogiske læreplaner I Struer Kommune arbejdes der med den anerkendende tilgang. Anerkendende pædagogik handler om, at børn får selvværd og bliver bekræftet. Børn skal have aldersvarende udfordringer og aktiviteter. Læring og opdragelse foregår i hverdagens relationer. Erfaringer viser, at børn har tendens til at leve op til både positive og negative forventninger. Derfor har måden vi møder barnet på, stor betydning for dets udvikling og trivsel. Ved at være opmærksom, møde barnet i dets eget initiativ og vise det glæde, fremmes troen på sig selv og lysten til at lære. Barnet skal opleve respekt, tryghed, tillid og god kontakt i samspillet med de voksne. Der er mange ting, barnet skal lære. Børn lærer bedst, når de føler sig trygge og værdsatte samt når de er aktive, motiveret og i følelsesmæssig balance. De pædagogiske læreplaner skal sikre, at barnet motiveres til udvikling inden for de 6 forskellige læreplanstemaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier Natur og naturfænomener De pædagogiske læreplaner er et værdifuldt arbejdsredskab for dagplejeren, når den bruges til planlægning af pædagogisk aktivitet, refleksion over egen praksis og er med til at sikre stimulation af udsatte børn. Kompetencehjulet Dagtilbudsområdet i Struer Kommune har via Legetek indkøbt Kompetencehjulet, som er et internetbaseret værktøj, der bidrager til at skabe overblik over barnets kompetencer. Kompetencehjulet bruges i alle afdelinger -dagplejen, vuggestuen, børnehaven og SFO. Kompetencehjulet skal ses som et værktøj, der kan bidrage til kvalitetsudvikling i arbejdet med børnene. Kompetencehjulet, som understøtter og udvikler arbejdet med de pædagogiske læreplaner, er baseret på anerkendt forskning og teori om børns udvikling og læring fra fødsel til 6. leveår. Kompetencehjulet bruges i dagplejen, i overgangen fra dagpleje til børnehave og når der opstår tvivl og bekymring for et barns trivsel og udvikling. Kun ved bekymring præsenteres og inddrages forældrene i hjulet. Kompetencehjulet har en professionel del og en forældredel. Programmet er logisk og pædagogisk opbygget og kræver ikke mere end almindeligt it-kendskab. Se mere: Her findes mange forskellige forslag til aktiviteter, ligesom der findes videoklip med råd og vejledning til såvel forældre som professionelle. Barnets bog Når barnet starter i dagplejen udleveres Barnets bog. Det er et redskab i Hjerm Dagtilbud og SFO, som skal være med til at styrke den røde tråd for barnet og dets voksne omkring sig. Bogen er personlig og følger barnet fra dagpleje til skole. Bogen skal primær udfyldes af barnets forældre. Dagtilbuddet kan supplere med barnets tegninger, en yndlingssang mm. Bogen skal have sin primære plads der, hvor barnet opholder sig i dagtimerne. Den kan tages med hjem, når der skal sættes nyt i og skal altid retur igen. Hjælp barnet og os med at bygge bogen op, så den bliver alsidig og spændende, indeholder oplevelser og genkendelser, så barnet kan tage mappen frem og få sin egen historie fortalt. 9

10 Skulle barnet en dag savne eller være ked af de, er det også en god anledning til at tage sin bog frem sammen med en voksen. Når barnet bliver ældre, kan det selv fortælle og visuelt vise vennerne, hvordan dets liv ser ud. Bogens indhold kan være fotos af familien, huset, kæledyr, venner, beskrivelser og postkort fra ferier og sjove oplevelser. Har I lyst til at sætte endnu mere i, er I selvfølgelig meget velkommen til det. Legestue En gang ugentligt mødes dagplejerne til fælles legestue. I vintermånederne foregår legestuerne i sognegården eller hallen og i sommermånederne på legepladser i nærområdet fx byparken eller i hinandens haver. Til alle legestuer er der planlagt en pædagogisk aktivitet eller et tema med udgangspunkt i børnegruppen og hver gang synges der og spises der formiddagsmad. Undtagelsesvis kan legestuen springes over, hvis det vurderes, at den aktuelle børnegruppes behov tilgodeses bedre i dagplejehjemmet. Heldagslegestue En gang om måneden er dagplejen i heldagslegestue i børnehaven/vuggestuen. Formålet med heldagslegestue er dels at gøre børnene fortrolige med børnehavens og vuggestuens rammer og personale og derved lette overgangen fra dagpleje til børnehave samt at styrke samarbejdet blandt dagplejere, vuggestue og børnehavepersonale, men også for at skabe rum for kollegial sparring. Forældrene afleverer og henter barnet i børnehaven og sørger for, at medbringe barnevogn, tøj mv. Dagplejerens åbningstid er også disse dage gældende. Dagplejens base er alrummet og puderummet, men de børn, som har mod på det, bevæger sig rundt i huset, som det passer dem. I heldagslegestuen er der i samarbejde med børnehaven og vuggestuen planlagt pædagogisk aktiviteter som der er i den almindelige legestue. Dagplejen er den dag en del af frokostordningen og skal kun medbringe mad til børn med særlige behov. Hvorfor vælge dagpleje? Dagplejen er et småt og trygt tilbud, som barnet er bekendt med hjemmefra. Barnet bliver hver dag modtaget og afleveret af en kendt voksen. På FOA s hjemmeside: kan du læse mere om dagplejen generelt. Vi glæder os til samarbejdet. TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 10

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn...3 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder... 4 1. Status på implementering af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere