Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR"

Transkript

1 Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

2 Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes dagtilbud for børn i alderen 0-3 år. Med dette lille hæfte, ønsker vi at fortælle lidt om dagplejen, hvad vi kan tilbyde og hvad du kan forvente af det fremadrettede samarbejde. Vi håber også, at du vil finde nyttig information i forbindelse med barnets start. Det du ikke finder svar på her, kan du måske finde på vores hjemmeside: og du er altid velkommen til at kontakte den pædagogiske ledelse. På hjemmesiden findes alle relevante kontaktoplysninger. Værdigrundlag Alle ansatte ved Struer Kommune arbejder efter et overordnet værdigrundlag, som udtrykker, hvad der er værdifuldt i mødet med brugere og samarbejdspartnere. Borgere, virksomheder og andre partnere skal opleve følgende værdier i kontakten med Struer Kommune: Nærhed Gennemsigtighed Ordentlighed Tolerance Fleksibilitet Hver enkelt dagplejer i Hjerm Dagtilbud har ud fra disse værdier reflekteret og udarbejdet sit eget værdimateriale, hvor dagplejer forholder sig til værdierne i arbejdet med børnene, forældrene og samarbejdet med kollegaer og ledelse. Struer Kommunes børnepolitiske vision Alle børn og unge har ret til - og skal gives mulighed for: at lykkes i livet at blive så dygtige de kan et godt og sundt liv med hensyn til både mental sundhed, kost og bevægelse at opleve livsglæde og blive anerkendt som man er at udvikle sig til hele, sunde mennesker i fællesskaber, der er båret af gensidig respekt for mangfoldighed at blive inddraget, selv at tage indflydelse og at blive hørt at blive inspireret i og af omverdenen at udvikle en lydidentitet 2

3 Hvad kan du som forældre forvente? Forældrebestyrelsen Hjerm Dagtilbuds dagpleje, vuggestue og børnehave har én fælles bestyrelse bestående af repræsentanter fra alle tre afdelinger. Forældrerepræsentanterne vælges på et forældremøde i foråret og er valgt for en to årige periode. Personalerepræsentanterne vælges på et personalemøde i foråret og er valgt for 2 år. Forældrebestyrelsen har bl.a. til opgave at varetage styrelsen af de forhold i dagplejen, der påvirker indholdet og kvaliteten af dagplejens pasningstilbud. Det er således også forældrebestyrelsen, som hvert år godkender de pædagogiske læreplaner. På Hjerm Dagtilbuds hjemmeside er en opdateret side, hvor bestyrelsen er præsenteret, hvor styrelsesvedtægterne findes i sin fulde længde samt referater fra bestyrelsesmøderne. Tavshedspligt En dagplejer er som offentligt ansat underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt skal sikre, at der ikke videregives oplysninger om enkeltpersoners personlige og økonomiske forhold, som man gennem arbejdet bliver bekendt med. Tavshedspligten er gældende i alle arbejdets forhold, både når det handler om børn, forældre og kollegaer. Brud på tavshedspligten er strafbart efter straffelovens 152 og giver anledning til afskedigelse. Tavshedspligten er fortsat gældende efter arbejdsforholdets ophør. Vores ønske er, at tavshedspligten går begge veje. Dette, fordi dagtilbuddet i dagplejen foregår i dagplejers privat hjem, og forældre derfor nemt kan blive vidne til private oplysninger. Straffe- og børneattest Ved en dagplejers ansættelse indhentes børneattest og offentlig straffeattest på dagplejer samt på dagplejers samlever/ægtefælle og hjemmeboende børn over 18 år. Ved hjemmeboende børns 16. år indhentes børneattest. Åbningstid Den ugentlige arbejdstid er på 48 timer. I henhold til overenskomsten er man som dagplejer til rådighed i tidsrummet kl. 06:00 18:00. Arbejdstiden fastsættes og ændres af ledelsen under hensyntagen til forældrenes behov. Forældrene skal overholde dagplejens åbningstid. Afhentning skal påbegyndes 10 minutter før lukketid, så dagplejeren har tid til at give forældrene den fornødne information om barnets dag og stadig være ude af døren ved lukketid. Overskrides åbningstiden skal et dokument udfyldes, med beskrivelse af årsag til overskridelsen. Dette til dokumentation for dagplejers udbetaling af overarbejde. Ved aflevering og afhentning skal forældre være opmærksomme på, at det er et privat hjem. Respekter dagplejerens husregler og tænk over, hvem der tages med indenfor. Ældre søskende kan skabe uro. 3

4 Dagplejehjemmet Alle dagplejere aflønnes for fire indskrevne børn. Ved særlige omstændigheder og i en kortere periode kan et 5. barn placeres hos dagplejeren. Et dagplejehjem i Hjerm er godkendt, når følgende er opfyldt: Lyse og venlige lokaler med god atmosfære Børnene skal have naturlig adgang til den del af hjemmet, som er godkendt til dagplejebrug Mulighed for let adgang til pusleplads ved vand Adgang til sovemulighed -inde som ude Højt hygiejnisk niveau Afskærmet brændeovn, trappe o.l. -ude som inde Forsvarlig indhegnet have med gode legemuligheder Haven er fri for træer og buske med giftige blade, bær og blomster Ingen fiskebassiner eller fri adgang til store trampoliner Dagplejerens interesse i sund kost Ved dagplejere med dyr findes særlige forholdsregler. Bl.a. har husdyr ikke fri adgang til samme arealer som børnene og børnenes legesager. Det er ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagplejen, når der passes børn. Lokaler som primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum skal være røgfri hele døgnet. Pt. er dagplejen i Hjerm 100 % røgfri Dagplejeren Ift. børnene: Dagplejen i Struer Kommune arbejder professionelt og har ansvaret for 4-5 børn, der aldersmæssigt er mellem 6 mdr. og 2,11 år. Dagplejen er et lille trygt og overskueligt miljø, hvor der er god tid og stor voksenkontakt til det enkelte barn. Dagplejerens primære opgave er omsorg for det enkelte barn, men også børnegruppen som helhed. Dagplejeren skaber gode, trygge og overskuelige rammer, så barnet bliver nysgerrig på livet, får lyst til at lære nye færdigheder, opbygge venskaber og søge grænser. Dagplejeren er nærværende og imødekommende overfor barnet. Barnet skal til en hver tid føle sig værdsat og i praksis have mulighed for at være betydningsfuld deltager i de hjemlige aktiviteter, hvor der er god tid til at hjælpe med at lave mad, dække bord, hænge vasketøj op, bage og meget mere. Dagplejeren er anerkendende og har en motiverende tilgang i arbejdet med pædagogikken og udviklingen af barnet. Dagplejeren skal planlægge dagen med udgangspunkt i de børn, som er i dagplejen den pågældende dag, ud fra hvilke behov de har og med fokus på, hvordan de stimuleres bedst muligt. Da dagplejen er et dagtilbud henvendt til de forældre, som ønsker et mere hjemligt miljø og atmosfære for deres barn, foregår hverdagen primært i dagplejehjemmet med én dag i fælles legestue. Denne dag har ligeledes et planlagt pædagogisk indhold, som ugens øvrige dage har det. Når et barn nærmer sig børnehavestart, bliver besøgene i børnehaven målrettet en god overgang fra dagplejen til børnehave. Dagplejeren arbejder efter de pædagogiske læreplaner, de givne retningslinjer og politikker samt arbejder efter de ledelsesmæssige- og politiske bestemte indsatsområder. Dagplejerne sparrer professionelt med hinanden med udgangspunkt i børnenes trivsel og tavshedspligten tages meget alvorligt. 4

5 En typisk dagplejedag: 6:00-7:30 Serveres der morgenmad 7:30 9:00 Spontan som planlagt pædagogisk aktivitet og leg 9:00 9:30 Formiddagsmad 9:30 11:00 Forskellig pædagogisk aktivitet -ude som inde. Evt. legestue. Hver 5. uge byttes der bøger i bogbilen 11:00 Evt. oprydning og klargøring til frokost 11:30 12:00 Serveres frokosten 12:00 - Toiletbesøg og herefter puttes børnene til middagssøvn 14:30 15:30 Afhængig af hvor længe børnene sover, serveres eftermiddagsmaden 15:30 - Frem til børnene hentes, er der spontan som planlagt pædagogisk aktivitet og leg Ift. forældrene: Dagplejeren oparbejder et åbent og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. I ligeværdig dialog med forældrene finder dagplejeren den bedste løsning for barnets udvikling og trivsel. Dagplejeren er omstillingsparat og fleksibel i samarbejdet med forældrene og holder en professionel distance. Ift. distriktet: Børnene vokser op i et lokalt samfund, som de skal opleve sig som en del af -uanset kompetencer. Derfor deltager og bakker dagplejen op om de aktiviteter, som arrangeres i distriktet og altid med børnenes formåen, udvikling og trivsel for øje. Kost Dagplejeren serverer hver dag sund og varieret mad, som det anbefales af sundhedsstyrelsen. Der serveres morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad. Til måltiderne serveres minimælk og vand. Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger er, at børn under 1 år skal drikke vand eller modermælkserstatning. Anbefalingen om sødmælk er altså ikke længere gældende. Hvis barnet har behov for specialmad, babymad eller mælkeerstatning, medbringes det af forældrene. Hvis barnet grundet allergi, religion eller andet, ikke kan spise det, som tilbydes, skal barnet som udgangspunkt selv medbringe anden erstatning. I samarbejde med ledelse og dagplejer finder vi en løsning. Den pædagogiske ledelse Den pædagogiske ledelse har konsulentfunktion, som skal bistå både dagplejere og forældre. Opgaverne er derfor mangeartede: At være pladsanviser. Vi kan desværre ikke garantere, at ønsker bliver opfyldt At være opdateret på venteliste og ressourcetilpasning ift. børnetal At have den overordnede administrative kontakt med forældrene At placere børn i gæstepleje ved sygdom, ferie og fravær At varetage morgentelefon At arrangere kontaktmøder med nye forældre, barnet og dagplejeren At bistå dagplejeren i udarbejdelsen af kompetencehjulet I samarbejde med forældre at formidle kontakt til relevante eksperter, såfremt der er behov for det 5

6 At motivere dagplejegruppen til at planlægge pædagogiske forløb i legestuen og heldagslegestuen At arrangere og tilrettelægge forældremøder og personalemøder At udarbejde og ajourføre diverse skrivelser og foldere til forældrene samt sørge for, at dokumentation lægges på hjemmesiden At deltage i pædagogiske ledermøder At samarbejde med administrationen på rådhuset At planlægge og koordinere dagplejernes ferie og fravær At sikre at pladserne udnyttes 100 % ift. økonomien At yde pædagogisk vejledning At føre tilsyn iht. Serviceloven - Planlagte, uanmeldte og tematiserede tilsyn At modtage og efterse afvigeskemaer samt sørge for indberetning af afvigelser Tilsyn Ift. tilsyn skal den pædagogiske ledelse sikre at: dagplejehjemmet fortsat er sikkerhedsmæssigt forsvarligt indrettet børnene får lys, luft og mulighed for at røre sig miljøet er positivt og det enkelte barn føler omsorg og tryghed børnene får sund og nærende kost hygiejnen er i orden aktiviteterne er udviklende, stimulerende samt målrettet børnenes alder og udvikling dialogen mellem dagplejer og forældre er konstruktiv udbyttet af dagplejers kompetencer implementeres i hverdagen den enkelte dagplejer arbejder i overensstemmelse med de fastsatte politikker, retningslinjer, planer og beslutninger Endvidere skal den pædagogiske ledelse på tilsyn: Rådgive og vejlede Observere barnets trivsel og udvikling Motivere dagplejer til at reflektere over egen pædagogisk praksis: Hvad gør jeg, hvorfor gør jeg det og hvad vil jeg opnå? Have fokus på dagplejers trivsel og arbejdsglæde Andre samarbejdspartnere Ved behov samarbejder vi med sagsbehandlere, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som har talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut, pædagogisk konsulent og psykolog. Når et sådan samarbejde etableres omkring et barn, er forældrene altid informeret og er som oftest aktive deltagere i samarbejdet. Gæstepleje ved dagplejers fravær Grundet dagplejers lange arbejdsdag og høje timetal pr. uge, udløses overenskomstmæssigt ½ fridag pr. måned. Dagplejerne deltager i minimum 4 personalemøder årligt, hvilket endvidere udløser ½ fridag til den enkelte. Endvidere har dagplejerne 6 ugers ferie årligt og optjener afspadsering ved kurser, foredrag mv. Herudover kan der opstå sygdom. 6

7 Når sådan aktivitet kræver dagplejens fravær, er det vores opgave, at planlægge os bedst muligt ud af det. Pludselig opstået sygdom kan vi ikke planlægge os ud af, men kan garantere, at børnene tilbydes en gæsteplads i distriktet. Når fravær opstår i dagplejen er proceduren følgende: 1. Eventuelle gratis pladser skal udnyttes først. En dagplejer får løn for 4 indskrevne børn, også når hun har færre indskrevet. Hvis hun kun har 3 indskrevne børn, har hun således en gratis plads. Denne plads skal udnyttes før alt andet 2. Forældrene tilbydes gæsteplads hos de øvrige dagplejere som 5. barn eller tilbydes gæsteplejeplads i vuggestuen. Alternativt tilbydes der reduktion, hvis forældrene selv finder en anden løsning (dog ikke i ferie- og fridagsperioder eller hvis der i distriktet er gratis pladser) 3. Forældrene tilbydes gæstedagplejeplads ved byens øvrige distrikter På hjemmesiden ligger information til forældre, som benytter vuggestuen som gæstepleje. Når en dagplejer melder sig syg, ringes forældrene op om morgenen af den pædagogiske ledelse, typisk mellem kl. 6:15 og 6:45, hvor ovenstående tilbydes. Dagtilbuddets forventninger til forældrene Giv altid dagplejeren besked når: Dit barn afleveres eller afhentes af andre end normalt Dit barn afleveres eller afhentes på andre tider end vanligt Dit barn er sygt og når dit barn er rask igen Dit barn holder fri eller ferie I Hjerm Dagtilbud har vi en forventning om, at barnet holder ferie, når forældrene gør det. Til barnets hverdag skal I selv medbringe bleer, creme, engangsvaskeklude, barnevogn inkl. dyne, pude, sengetøj og godkendt sele. Endvidere skal der medbringes skiftetøj, evt. sut, sovedyr samt overtøj og sko passende til årstiden. For dit barns skyld, og af hensyn til dagplejers fysiske arbejdsmiljø, er det en god ide, hvis du tænker på at anskaffe tøj, støvler o.l., som er nemt at få af og på. Fx jakker og dragter med lange lynlåse og sko med velcro-luk. Fællespasning i Struer Kommune Struer Kommune har fælles pasning på nedenstående dage og håber, at mange forældre finder alternativ pasningsløsning, så personalet kan få afviklet ferie, afspadsering og feriefridage. Derfor skal forældrene som udgangspunkt forvente at dagplejeren holder ferie disse dage. Dagtilbud og SFO i Struer Kommune har fælles pasning følgende dage: Torsdag og fredag i uge 7 (skolernes vinterferie) Mandag, tirsdag og onsdag før påske Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Torsdag og fredag i uge 42 (skolernes efterårsferie) Alle hverdage mellem jul og nytår 7

8 Den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (jul) er alt lukket og der tilbydes ikke fælles pasning disse 2 dage. Såfremt der ikke kan findes andre pasningsmuligheder for barnet og begge forældre er i arbejde, tilbydes fælles pasning med byens øvrige distrikter. På hjemmesiden kan tilmeldingsfristerne til fællespasning ses under fanen Praktisk information. Forældremøder 2 gange årligt indkaldes forældrene til forældremøde. I foråret er mødet fælles for hele Hjerm Dagtilbud og på dette foretages valg til bestyrelsen. Mødet i efteråret kan være fælles eller opdelt afdelingsvis afhængig af det aktuelle behov. Kartotekskort med personlige oplysninger samt tilladelser til kørsel, fotografering og video Forældre skal inden barnets start udfylde et kartotekskort med oplysninger om barnet og forældrene. Dette skema udfyldes og afleveres ved det første kontaktbesøg. Kartotekskortet opbevares af den pædagogiske ledelse. Gæsteplejekort På alle børn findes gæsteplejekort med vigtige oplysninger omkring barnet og oplysninger om, hvor det er muligt at træffe barnets forældre, hvis uheldet er ude eller barnet bliver syg. Disse oplysninger udsendes til vuggestuen og dagplejerne i distriktet og opbevares af den enkelte dagplejer på ipad. Således har alle barnets relevante primærpersoner adgang til oplysningerne ved en gæsteplejeplacering. Kortene udleveres til forældrene ved første kontaktbesøg. Forældre og barnets faste dagplejer har ansvaret for, at oplysningerne altid er ajourførte. Syge børn I Hjerm Dagtilbud findes ikke syge børn! Det er vores budskab til forældrene. Dette for at skåne barnet for ulidelig uro og vigør, som jo i vis udstrækning er uundgåeligt i et dagplejehjem. Hvis det vurderes, at barnet ikke kan være med i dagligdagen, som det plejer, fordi det er sløjt, ringes der efter forældrene. Dette i respekt for det syge barn, de øvrige børn og dagplejeren, som ellers udsættes for smittefare. Det kan ske, at barnet får medicin efter det har genoptaget sin dagligdag hos dagplejeren. Dette er i samråd med forældrene tilladt at give i dagplejetiden, så længe medicinen medbringes i original emballage. Renlighedstræning Tendensen viser, at renlighedstræning i dag ikke har samme fokus som tidligere, fordi familiens hverdag er meget travl og tiden derfor prioriteres anderledes. Tilmed har bleproducenterne formået at udvikle bleerne således, at barnet ikke oplever sig våd og kold, når bleen er fyldt. Alt dette bliver tilsammen en udfordring for forældrene, som ofte ikke ved og er usikre på, hvornår det er tid til at renlighedstræne med barnet. Vi har, i samarbejde med sundhedsplejen ved Struer Kommune, udarbejdet en guide til forældre som skal fremme samarbejdet omkring barnet i renlighedsfasen. Når barnet har alderen og modenheden til det, udleverer dagplejeren en lille pjece til forældrene. Guiden kan også findes på vores hjemmeside. 8

9 Pædagogik, trivsel og barnets udvikling Pædagogiske læreplaner I Struer Kommune arbejdes der med den anerkendende tilgang. Anerkendende pædagogik handler om, at børn får selvværd og bliver bekræftet. Børn skal have aldersvarende udfordringer og aktiviteter. Læring og opdragelse foregår i hverdagens relationer. Erfaringer viser, at børn har tendens til at leve op til både positive og negative forventninger. Derfor har måden vi møder barnet på, stor betydning for dets udvikling og trivsel. Ved at være opmærksom, møde barnet i dets eget initiativ og vise det glæde, fremmes troen på sig selv og lysten til at lære. Barnet skal opleve respekt, tryghed, tillid og god kontakt i samspillet med de voksne. Der er mange ting, barnet skal lære. Børn lærer bedst, når de føler sig trygge og værdsatte samt når de er aktive, motiveret og i følelsesmæssig balance. De pædagogiske læreplaner skal sikre, at barnet motiveres til udvikling inden for de 6 forskellige læreplanstemaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier Natur og naturfænomener De pædagogiske læreplaner er et værdifuldt arbejdsredskab for dagplejeren, når den bruges til planlægning af pædagogisk aktivitet, refleksion over egen praksis og er med til at sikre stimulation af udsatte børn. Kompetencehjulet Dagtilbudsområdet i Struer Kommune har via Legetek indkøbt Kompetencehjulet, som er et internetbaseret værktøj, der bidrager til at skabe overblik over barnets kompetencer. Kompetencehjulet bruges i alle afdelinger -dagplejen, vuggestuen, børnehaven og SFO. Kompetencehjulet skal ses som et værktøj, der kan bidrage til kvalitetsudvikling i arbejdet med børnene. Kompetencehjulet, som understøtter og udvikler arbejdet med de pædagogiske læreplaner, er baseret på anerkendt forskning og teori om børns udvikling og læring fra fødsel til 6. leveår. Kompetencehjulet bruges i dagplejen, i overgangen fra dagpleje til børnehave og når der opstår tvivl og bekymring for et barns trivsel og udvikling. Kun ved bekymring præsenteres og inddrages forældrene i hjulet. Kompetencehjulet har en professionel del og en forældredel. Programmet er logisk og pædagogisk opbygget og kræver ikke mere end almindeligt it-kendskab. Se mere: Her findes mange forskellige forslag til aktiviteter, ligesom der findes videoklip med råd og vejledning til såvel forældre som professionelle. Barnets bog Når barnet starter i dagplejen udleveres Barnets bog. Det er et redskab i Hjerm Dagtilbud og SFO, som skal være med til at styrke den røde tråd for barnet og dets voksne omkring sig. Bogen er personlig og følger barnet fra dagpleje til skole. Bogen skal primær udfyldes af barnets forældre. Dagtilbuddet kan supplere med barnets tegninger, en yndlingssang mm. Bogen skal have sin primære plads der, hvor barnet opholder sig i dagtimerne. Den kan tages med hjem, når der skal sættes nyt i og skal altid retur igen. Hjælp barnet og os med at bygge bogen op, så den bliver alsidig og spændende, indeholder oplevelser og genkendelser, så barnet kan tage mappen frem og få sin egen historie fortalt. 9

10 Skulle barnet en dag savne eller være ked af de, er det også en god anledning til at tage sin bog frem sammen med en voksen. Når barnet bliver ældre, kan det selv fortælle og visuelt vise vennerne, hvordan dets liv ser ud. Bogens indhold kan være fotos af familien, huset, kæledyr, venner, beskrivelser og postkort fra ferier og sjove oplevelser. Har I lyst til at sætte endnu mere i, er I selvfølgelig meget velkommen til det. Legestue En gang ugentligt mødes dagplejerne til fælles legestue. I vintermånederne foregår legestuerne i sognegården eller hallen og i sommermånederne på legepladser i nærområdet fx byparken eller i hinandens haver. Til alle legestuer er der planlagt en pædagogisk aktivitet eller et tema med udgangspunkt i børnegruppen og hver gang synges der og spises der formiddagsmad. Undtagelsesvis kan legestuen springes over, hvis det vurderes, at den aktuelle børnegruppes behov tilgodeses bedre i dagplejehjemmet. Heldagslegestue En gang om måneden er dagplejen i heldagslegestue i børnehaven/vuggestuen. Formålet med heldagslegestue er dels at gøre børnene fortrolige med børnehavens og vuggestuens rammer og personale og derved lette overgangen fra dagpleje til børnehave samt at styrke samarbejdet blandt dagplejere, vuggestue og børnehavepersonale, men også for at skabe rum for kollegial sparring. Forældrene afleverer og henter barnet i børnehaven og sørger for, at medbringe barnevogn, tøj mv. Dagplejerens åbningstid er også disse dage gældende. Dagplejens base er alrummet og puderummet, men de børn, som har mod på det, bevæger sig rundt i huset, som det passer dem. I heldagslegestuen er der i samarbejde med børnehaven og vuggestuen planlagt pædagogisk aktiviteter som der er i den almindelige legestue. Dagplejen er den dag en del af frokostordningen og skal kun medbringe mad til børn med særlige behov. Hvorfor vælge dagpleje? Dagplejen er et småt og trygt tilbud, som barnet er bekendt med hjemmefra. Barnet bliver hver dag modtaget og afleveret af en kendt voksen. På FOA s hjemmeside: kan du læse mere om dagplejen generelt. Vi glæder os til samarbejdet. TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 10

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

FORÆLDREPJECE Januar 2015

FORÆLDREPJECE Januar 2015 FORÆLDREPJECE Januar 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 4 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 5 Gæstepleje...

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Haderslev. Du har fået plads til pr. hos dagplejer: adresse: tlf.: Åbningstider: Mandag fra kl. Tirsdag fra kl. Onsdag fra kl. Torsdag fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje

VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje VELKOMMEN I DAGPLEJEN Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje DAGPLEJEN ET GODT STEd AT VÆRE Velkommen til dagplejen i Tønder Kommune. Vi håber, I bliver glade for tilbuddet. Med denne

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbuds kostpolitik Formål Formålet med loven om frokostordning i dagtilbud er, at give alle børn

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Område MidtLand

Velkommen i Dagplejen Område MidtLand Velkommen i Dagplejen Område MidtLand Vi byder dig og din barn velkommen i dagplejen. Folderen her beskriver den fælles organisering af dagplejen Vi håber, at I og jeres barn / børn vil få en tryg og god

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Dagplejen har sit udgangspunkt fra dagplejekontoret i administrationsbygningen

Dagplejen har sit udgangspunkt fra dagplejekontoret i administrationsbygningen Lidt om Dagplejen Indhold Om dagplejen... 3 Dagplejepædagogen... 5 Hvordan træffes vi... 6 Målsætning... 8 Start i dagplejen... 9 Tilladelser... 10 Dagplejerens forpligtelser... 10 Barnets ankomst og afhentning...

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

DAGPLEJEN BARNETS BOG

DAGPLEJEN BARNETS BOG DAGPLEJEN BARNETS BOG I Odsherred Kommune arbejder vi med dokumentation af barnets liv i dagplejen. Metoden er Barnets bog. Når barnet starter i dagplejen Ved opstart af dagpleje tilbydes et hjemmebesøg

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private børnepasser. Hvis I ønsker at få jeres barn passet hos en privat børnepasser Fredensborg Kommune yder tilskud til forældre, som ønsker at benytte en privat børnepasser under fritvalg ordningen 80 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere