Hæderstegn Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8"

Transkript

1 Hæderstegn 2012 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 26. april Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX's approbation den 22. februar Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) er i dag et binavn til Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark eller HPRD. Binavnet korresponderer således med hæderstegnets benævnelse. Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, tildeles personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, som bestyrelsen finder i særlig grad bør hædres for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for foreningen i særdeleshed. Afdelingschef Laila Reenberg Laila Reenberg er født den 20. august 1962 i Sorø og cand. jur. fra Københavns Universitet i Afdelingschefen blev med nævnte embedseksamen straks ansat i Forsvarsministeriet, hvor hun indtil dato har arbejdet med en række forskellige sagsområder og gennemløbet en traditionel karriere som fuldmægtig (først departementets juridiske kontor, derefter sekretariatskontoret), souschef (1994, aftale- og forhandlingskontor (løn- og ansættelsesforhold for militært personel) ), kontorchef (1996; først Fæstnings- og Natursekretariatet (Christiania, Christiansø, afvikling af forter), fra 1997 bygge- og anlægskontoret (byggeri, miljø, fysisk planlægning, afhændelser som følge af forlig), fra 2000 økonomikontor (finanslov, økonomistyring, forligsøkonomi, rigsrevisionssager). Laila Reenberg blev herefter udnævnt som afdelingschef (2005) med ansvar for departementets Ressourceafdeling, der består af tre kontorer, som beskæftiger sig med økonomi, økonomistyring, it, ejendomme, miljø, personale på koncernniveau og diverse politikker, intern administration og service. Blandt større arbejdsopgaver i nyere tid kan som udsnit nævnes veteranpolitik, mangfoldighedspolitik, indførelse af et ansøgningssystem for officerer på chefniveauet, formand for det udvalg, som udarbejder budgetanalyser på forsvarets område, formand for værnepligtsudvalget, styrkelse af økonomistyring i departementet og i forsvaret. I en så vigtig og arbejdsmæssigt omfattende nøglestilling er der mange ting at koordinere og afbalancere betjening af det politiske niveau, koordination internt, inklusive relationen til styrelserne Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt relationen til interessenterne herunder ikke mindst personelorganisationerne. HPRD og inden da ROID har gennem årene oplevet afdelingschefen som absolut lydhør over for reservens argumenter - som i HPRD fortolkning er lig med anerkendelse af reserven som relevant ressource sammen det øvrige personel i forsvaret alt sammen kombineret med god kortlæsning m.h.t. det politiske landskabs muligheder og den planlægning, som Forsvarets øverste ledelse har til opgave at udføre. Sidstnævnte havde i en periode præg af en vis tøven over for anerkendelsen af reserven som integreret del af de ressourcer, et moderne forsvar også har behov for en tøven, som HPRD kun kan gætte på, at afdelingschefen ud fra erfaringens perspektiv og hendes betydelige indsigt har håndteret med venlig skepsis i muligt omfang. HPRD naturligt kontakt til forskellige myndigheder herunder også lejlighedsvis departementet på forskelligt niveau. Afdelingschefen opleves som værende fortsat lydhør overfor og opmærksom på betydningen af de grundvilkår, som virket som personel af reserven behøver og som HPRD derfor må insistere på bliver tilgodeset. Side 1 af 8

2 Grundvilkår, som også HPRD har ansvaret for sammen med det samlede Forsvar stedse at konsolidere og udvikle til gavn for forsvaret og for korpset af personel af reserven. Senest har foreningen senest især mødt afdelingschefen i forbindelse med arbejdet omkring veteranudredningen/ formulering af veteranpolitikken, herunder oplevelsen af stor forståelse fra afdelingschefens side m.h.t. ikke mindst de særlige forhold der gælder for reserven ved udsendelse og hjemkomst både på det kontraktmæssige og m.h.t. mere bløde værdier af mere personelplejemæssig karakter. Afdelingschefens tilgang til dialog også på det mere personlige plan samt arbejdsomhed i tjenesten; fritiden er næppe det, der synes at fylde ret meget, uagtet både børn og ægtefælle samt fritidshus m.v. alligevel synes at passes behørigt indgår i indtrykket af en fremkommelig, dygtig og af HPRD meget værdsat samarbejdspartner. Ud fra de givne betingelser har det altid været foreningen oplevelse, at afdelingschefen har forsøgt og stedse forsøger at tilgodese HPRD interesser, som de fortjener at blive hvilket erfaringsmæssigt ikke er en given sag hos alle HPRD samarbejdsrelationer hvilken påtegning siger noget stærkt om kvalitet og gerninger hos afdelingschefen. Det er for den helt særlige indsats også for korpset af personel som en integreret del af Forsvarets samlede personelressourcer, at Laila Reenberg tildeles Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn. Major Jørn Haubro Jørn Haubro blev født den 17. juni Indkaldt til Jyske Trænregiment 17. november Gennemgik sergentuddannelse i 1976 ved Hærens Træn og Militærpolitiskole. I perioden 1977 til 1981 gennemgik majoren uddannelsen som linjeofficer ved Hærens Officersskole (den tidl. A-linje). Derefter fulgte varierende tjeneste ved Jyske Ingeniørregiment afbrudt af bl.a. tjeneste som holdfører for GRUK på Hærens Officersskole. Jørn Haubro gennemførte VUT II/L-STK 1989 til Majoren var derefter chef for uddannelsesafdelingen ved HIAS 1997 til Derefter gennemførtes tjeneste ved Forsvarsstaben indtil ansættelsen ved Forsvarsakademiet den 1. juli Jørn Haubro døde den 12. januar 2012, som følge af alvorlig sygdom, men nåede kort forinden at få overrakt Foreningens hæderstegn. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark kendte majoren som den, der trofast og interesseret på Institut for Sprogs vegne og på sprogofficerernes konsekvent deltog i det årlige værnsfælles Personel af Reserven Udvalg (PARU-seminar) og også der bidrog aktivt til debatten og oplysningsvirksomheden m.h.t. uddannelsesmæssige, tjenestemæssige og karrieremæssige forhold, der er de tre grundstene for personel af reserven og i virket m.h.t. interessevaretagelsen for personel af reserven. Et bidrag, som blev ydet dels i lyset af majorens almindelige militære erfaring, hans virke som næstkommanderende ved skolen samt hans i øvrigt meget fremkommelige personlige væsen. HPRD var således aldrig været i tvivl om den tyngde og værdi, som Jørn Haubro på Institut for Sprog lagde for dagens m.h.t. uddannelse af og virke som officer af reserven uddannet ved og gennem Institut for Sprog en prisværdig synlighed, som dermed også var tydelig over for andre dele af Forvaret, der har med personel af reserven at gøre, hvad enten det drejer sig om uddannelse eller tjeneste m.v. Blandt sprogofficererne var man heller aldrig været i tvivl. Fremtrædende repræsentant for sprogofficererne fremhævede i hast op mod majorens død følgende: Jørn har altid haft en åben dør og vist ekstrem villighed til at se muligheder frem for begrænsninger i den relevante anvendelse af sprogofficerer. Været med på idéer og vist villighed til at spille bold med de ofte meget flagrende sprogofficerer Jørn leverede rugbrødsarbejdet i processen omkring etableringen af Sprogofficersenheden (SPE). En Side 2 af 8

3 kæmpe opgave, indeholdende adskillige funktionsbeskrivelser og udarbejdelse kompetenceprofiler (principielt fra næsten bar mark) samt gennemførte FOKUS-samtaler og øvrigt arbejde på chef ISPs vegne og i chefens ånd Det første år, hvor SPE skulle finde sine ben, var Jørn inde over mangt og meget, herunder også tiltage til opkvalificering og vedligeholdelse af de sprogofficerer, som løbende leverer uddannelse til ENH samt understøttelse af PARU/ISP arbejdet Jørns rolle som næstkommanderende på skolen har i det hele taget kommet til udtræk gennem at være en samlende person i håndteringen af de naturligt mange interesser og gøremål, som naturligt udspiller sig på en skole med elever, lærere og ledelse, der hver især bestemt mener at have rette og sande tilgang til tingene! Sprogofficerer fremhævede også majorens medvirken i at forme overgangen på ISP til at fremtidssikre ISP sproglige kapaciteter samt til omformningen af de sproglige uddannelser, og endelig fremhævedes svarende til HPRD indtryk Jørn Haubros medvirken i forskellige samarbejdsfora på alle niveauer i forsvaret til uselvisk at arbejde for og påpege, hvorledes sprogofficererne udgør en kvalitetsmæssig, og fleksibel militær ressource i og for Forsvaret alt sammen til understøttelse af reservens sag. Jørn Haubro var altid tilgængelig for oplysning om faktuelle forhold i forbindelse med uddannelsen af sprogofficererne m.v., som foreningen har haft behov for at vide af hensyn til det bedst mulige kendskab til det samlede forsvar, herunder været medvirkende til at skabe et godt grundlag for bestyrelsen m.h.t., hvornår det var betimeligt eller ikke betimeligt at gøre dette eller hint på vegne reserveofficerskorpset. Det var for Jørn Haubros set med reservens og HPRD øjne helt særlige indsats for uddannelsen og understøttelsen af reserven som en integreret del af Forsvarets samlede personelressourcer, at majoren tildeltes Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn. Æret være hans minde. Kaptajn af reserven Henrik Christiansen Henrik Christiansen er født den 8. februar 1977 i Viborg, og er cand. scient. pol fra Københavns Universitet i Henrik Christiansen aftjente værnepligt ved Slesvigske Fodregiment, inklusive uddannelse som sergent ved Sergentskolen i Sønderborg. Herefter indtrådte han på Institut for Sprog på Forsvarsakademiet og gennemførte uddannelse som sprogofficer (russisk og serbokroatisk som speciale) i perioden Herefter fulgte et halvt års udsendelse i International Tjeneste (SFOR, Bosnien). Sideløbende med universitetsstudiet har Henrik Christiansen tilbragt betydelig tid i Forsvaret både gennem rådighedstjeneste og gennem kontraktansættelse. Henrik Christiansen har været en særdeles aktiv reserveofficer med meget varieret tjeneste, som rækker langt ud over virket som sprogofficer men uden at forlade selvsamme metier. Senest er kaptajnen ansat fra 2009 i regi af Hærens Operative Kommando med varetagelse af opgaver på fagområdet vedr. gidseloverlevelsestræning, og har sideløbende varetaget opgaver ved sprogofficersenheden (SPE) under Institut for Sprog med hensyn til enhedens opstilling samt uddannelsesplanlægning m.v. af sprogofficerer ved enheden. Undervejs har kaptajnen også undervist i brug af tolke i kombination med undervisning i kulturkendskab og fredsstøttende operationer på Balkan, Afghanistan og Irak. Henrik Christiansen var medlem af foreningen bestyrelse i fire år fra , hvor han som udtryk for den yngre generation arbejdede netop med reserveofficerernes virke i bred forstand, uagtet en af hans hovedopgaver naturligt var også at varetage forbindelsen til sprogskolen herunder PARU-arbejdet samt sprogofficersforeningen. Henrik Christiansen var således allerede før han blev bestyrelsesmedlem aktiv i virket for personel af reserven gennem foreningens sprogofficersudvalg, hvor hovedsigtet var at optimere integrationen af sprogofficererne i HPRDs arbejde. Side 3 af 8

4 Kaptajnen har været aktiv deltager i og i øvrigt understøttet gennemførelsen af bl.a. foreningens sikkerhedspolitiske kursus samt kursus vedr. humanitær folkeret, og har endvidere været aktiv på kredsniveau gennem både det sociale og det mere sportslige, f.eks. m.h.t. feltsportsaktiviteter, især orienteringsløb, samt patruljekonkurrencer m.m. Henrik Christiansens arbejde for foreningen er sket med udgangspunkt i at betragte HPRD s arbejde som yderst væsentligt for både reservepersonellet og for Forsvaret som sådan, og kaptajnen var aldrig i tvivl om, at bestyrelsesarbejdets karakter af at være både spændende, udfordrende og ikke mindst forpligtende. Henrik Christiansen har en personlig tilgang til tingene og autoritet, der gør ham til den naturlige leder, som han er og dermed gode eksempel på en officer af reserven og fremadrettet som fast ansat i Forsvaret; kaptajnen forventes efter planen således senere i 2012 eller i 2013 at indtræde på Hærens Officersskole med henblik på gennemgang af Videregående Uddannelsestrin I for officerer af linjen. Henrik Christiansen er almindeligvis er en rolig og god kammerat, der således under ét betragtet et godt eksempel på en aktiv, dygtig og arbejdsom officer, som kan danne skole for andre af samme og yngre generationer. Det er for kaptajnens helt særlige indsats for reservens sag og herunder markante fingeraftryk bl.a. i relation til sprogofficersområdets og sprogofficersenhedens organisering og uddannelse, samt det øvrige foreningsarbejde for personel af reserven, at Henrik Christiansen tildeles Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn. I forbindelse med HPRD Sikkerhedspolitiske Seminar den 5. til 6. oktober 2012 på Vordingborg Kaserne, blev Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn den 6. oktober tildelt: General Knud Bartels Generalen er født den 8. april 1952 i København og gennemgik Hærens Officersskole , Førings- /Stabskursus I ved Forsvarsakademiet, Stabskursus i Frankrig samt US Army War College Generalen har et omfattende militært tjenesteforløb; nævnt i rækkefølge først som næstkommanderende kompagni Sjællandske Livregiment og DANCON/UNICYP; lærer Hærens Kampskole og taktiklærer Forsvarsakademiet; kompagnichef Sjællandske Livregiment, lærer/kursusofficer Forsvarsakademiet, sagsbehandler/analysesektion og ledelsessekretariat Forsvarsstaben; bataljonschef Slesvigske Fodregiment, leder faggruppe landoperationer samt kursusleder ved Forsvarsakademiet; chef 3. Jyske Brigade; chef planlægningsafdelingen Forsvarskommandoen; deputy Den Franske Brigade ved NATO Kosovo Force; military assistant Internationale Militære Stab/NATO; deputy DAMIREP (Den Danske Militære Repræsentation)Bryssel, assistant director Operations Division IMS; chef Danske Division; chef DAMIREP; forsvarschef samt nu chairman of the Military Committee/NATO. Umiddelbart hæfter man som medlem af korpset af personel af reserven sig ved perioden , omkring hvilket tidspunkt at det daværende Officerskursus IV via FAK var blevet etableret med det første hold i senere udviklet til og benævnt Videregående Uddannelse Trin II (VUT II). Dernæst bemærkes perioden som leder/faggruppe landoperationer, hvor General Bartels var "overlærer" for VUT II, OLOK (Operationer og Logistik; den såkaldte "brigade-del"). Set fra foreningen bemærkes endvidere umiddelbart perioden , hvor Knud Bartels var CH/PL i Forsvarskommandoen og dermed samtidig var formand for Koordinationsgruppen reservens Forhold (KG/RF). Som formand for KG/RF (det øverste led i det formaliserede kontakt- og rådgivningssystem mellem Forsvarets myndigheder og Reserven) i perioden blev tyngden lagt i det fremadrettede - hvordan udviklingen var og kunne være - i forhold til det enkelte medlem af korpset af personel af reserven mulighed for tjeneste, uddannelse og evt. videre karriere; herunder at de både af HPRD (dengang ROID) og af Forsvarskommandoen rejste sager stedse blev holdt på det principielle niveau og drøftet og behandlet på baggrund af en særdeles velforberedt og engageret formand. En del officerer af reserven husker fra i perioden måske særligt generalen som lærer på videregående uddannelse for officerer af reserven, trin II, Operationer og Logistik, hvor den på det tidspunkt værende oberstløjtnant havde en særlig evne til at få eleverne til at yde maksimalt - herunder på baggrund af, man ganske enkelt ikke mødte uforberedt. Generalen var bl.a. på den måde med til Side 4 af 8

5 at understrege og manifestere, at personel af reserven har såvel både samme muligheder som rettigheder og forpligtelser som de fastansatte kolleger som udtryk for, at der kun er ét og samme officerskorps, og at dygtighed ud i de militære discipliner er ledestjernen over alt og det militære væsens raison détre. Generelt stiller generalen høje krav til sig selv og måske højere end de, han stiller til sine ligestillede og undergivne - det være sig soldater, sømænd og flyvere. Han går til enhver tid forrest i både opgaveudførelsen samt som det gode eksempel og er "klinkende klar" i mælet med hensyn til analysen af det operative miljø, den operative opgave og opgavens udførelse. Generalen er ikke mindst blandt personel af reserven opfattet som en absolut rollemodel i forhold til, hvordan en officer agerer i tjenesten både fagligt og i relationerne til andre - såvel høj som lav. Blandt de, der kender ham nærmere, har der aldrig været tvivl om, at generalen var en chef, man som undergiven ville gøre sit ypperste for at tjene sammen med - uanset der blandt medlemmer af korpset af personel af reserven undervejs også har været en opfattelse af - som er delt med generalen undervejs - at udførelsen af opgaverne næppe ville være blevet mindre succesfuldt, såfremt generalens ihærdighed af kommandoføringen undervejs på enkeltpunkter havde været en anelse mindre intens! Det er således HPRD opfattelse, at generalen har været en vigtig faktor i at understøtte, at Forsvaret råder over en personelreserve, hvis kadre måler sig med de bedste i forsvaret generelt. Foreningen kender ikke alene generalen som formand for Koordinationsgruppen Reservens Forhold hen over årene , ligesom personel af reserven heller ikke blot kender Knud Bartels som lærer og enhedschef. Generalen støttede således med sin brigade og sin person også specifikt CIOR/CIOMR-kongressen i Aalborg i 1997 på en dels volumenmæssigt markant måde, dels som en kvalitetsmæssig uerstattelig måde m.h.t. at vise, hvad dansk forsvar på det tidspunkt - med en ikke uvæsentlig grad også med personel af reserven - kunne byde på. Foreningen kontakt til generalens i dennes rolle som Forsvarschef ændrede ikke på opfattelsen af, at generalen ser et klart formål med en fortsat anvendelse af reserven, selvsagt tilpasset situationen - herunder Forsvarets samlede opgaver - til enhver tid. Senest har generalen markeret sin støtte til reserve gennem sin nuværende kapacitet som chef IMS dels i begyndelsen af 2012 at give et indlæg på CIOR/CIOMR vintermøde i Bryssel, dels aktuelt ved at give indlæg på HPRD sikkerhedspolitiske seminar oktober 2012 i Vordingborg. Samlet set er det for den helt særlige indsats for Forsvaret og Reserven, at Generalen tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Brigader (p) Sigurd Hellstrøm (Norge) I forbindelse med Norske Reserveoffisers Forbund (NROF) delegeret- og årsmøde den 2. juni 2012 fik brigadegeneralen som formand (præsident) for NROF overrakt hæderstegnet ledsaget af følgende ord: Sigurd Hellstrøm, som er født 8. marts 1945 var indtil han fyldte 60 år linjeofficer i det Norske forsvar, hvor han især som chef for Hærens Stabsskole og afslutningsvis som stabschef i det Norske hjemmeværn (Heimevernet) dels beskæftigede sig med og havde indflydelse på den konceptuelle anvendelse af reserven, dels direkte udøvende m.h.t. brugen af reserven i hjemmeværnets distriktsafdelinger. Gennem ikke mindst sidstnævnte funktion fik brigadegeneralen gennem et betydeligt samvirke med NROF også en således indsigt i reservens forhold, som ledte frem til, at NROF anmodede Sigurd Hellstrøm om gerne at blive NROFs formand, hvilket skete i Set med måske mere traditionelle øjne var der fra dansk side dvs. HPRD særlig interesse i f.m. det første møde med NROFs nye ordførende i regi af dels samvirket mellem de Nordiske Reserveofficersforeninger, dels i regi af CIOR (International Association of Reserve Officers), som er en fælles organisation for reserveofficersforeninger i NATO-regi. Side 5 af 8

6 HPRD har gennem de forløbne 6 år som forventet oplevet en absolut engageret aktør i reservens tjeneste, både i relation til førnævnte nordiske regi og i relation til CIOR m.v. Hertil kommer, at det er HPRD ganske klare indtryk, at NROFs nationale udfordringer som fuldt ud er på niveau med f.eks. udfordringerne for personel af reserven i Danmark; ingen ting giver sig selv er blevet håndteret af Sigurd Hellstrøm karakteriseret ved de personlige ressourcer og den adfærd, man må forvente af en chef: At være klar og tydelig og ikke være tilbageholdende med at tage kampen med myndighederne alt sammen undervejs i fortrinligt samvirke med og stabsmæssigt godt forberedt af NROFS mangeårige sekretariatschef, oberst Ron Rogstad, der gik på pension fra NROF primo For både NROF og HPRD er der som nævnt klare og til dels absolut sammenlignelige opgaver at løse - opgaver, som fordrer kreativitet og vilje, og som stedse nødvendiggør kontakt til både forsvarets øverste ledelse samt det ministerielle niveau - der er ikke andre, der løser opgaverne for os. Har vi haft det svært i Danmark i nogle år, så har det ikke ubetinget været nemmere nordpå. Den kontakt, som de nordiske reserveofficersforeninger opretholder, danner således grundlag for gensidig erfarings- og ideudveksling, som vi hver især hjemme i egen forening må forstå at benytte os bedst muligt. I den forbindelse indgår også BSC (Baltic See Contact), hvor de nordiske foreninger sammen med reserveofficersforeningerne i Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland holder direkte kontakt, samt førnævnte CIOR. Det hjemlige arbejde for reservens sag og i den forbindelse personel af reserven af alle grader hviler derfor også på ikke mindst det nordiske samarbejde. Det er derfor mere end naturligt, at traditionen om gensidigt at anerkende samvirket gennem tildeling af foreningens hæderstegn til de øvrige nordiske foreningers formænd på baggrund af en behørig tidsmæssig og hæderværdig indsats opretholdes ud fra sit formål. Det er ikke mindst også i det internationale reserveofficersarbejde i CIOR/CIOMR under NATO, at HPRD også har samvirket med NROF gennem brigadegeneralen ud fra et nordisk, professionelt perspektiv på tingene. HPRD har hele tiden kunnet regne med en god samarbejdspartner ikke alene internordisk, men også i koalition i større sammenhæng, alt sammen med vore respektive hjemlige korps af reserven som endeligt må for vor fælles virke for reservens sag. Det er for denne helt særlige indsats for reservens sag, at Sigurd Hellstrøm tildeles Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn. Major af reserven Mika Eerik Hannula (Finland) I forbindelse med de Nordiske reserveofficers/personel af reservens foreningers årlige Nordisk Præsidium- og Idrætsrådsmøde afholdt 29 JUL 2012 i Blovstrød fik majoren som formand (præsident) for den Finske reserveofficersforening, FROF, overrakt hæderstegnet ledsaget af følgende ord: Mika Eerik Hannula, som er født 2.april 1968, blev udnævnt til major af reserven primo Majoren har gennem den seneste snes år været meget aktiv i foreningsarbejdet for de finske reserveofficerer og den finske reserve, herunder bl.a. som bestyrelsesmedlem i både Tammerfors Reservofficerare ( ) og Birkalands Reservofficersdistrikt ( ), og var i perioden tillige formand for Birkalands Reservofficersdistrikt efter at have været næstformand fra Parallelt hermed begyndte arbejdet som bestyrelsesmedlem i hovedforeningen, FROF allerede fra 2005, hvor Mika Hannula har været formand siden Blandt andre hverv i relation til det frivillige forsvarsarbejde må ved denne lejlighed også nævnes hvervet som bestyrelsesmedlem af Försvarsutbildningsföreningen , herunder som næstformand i perioden I relation til den egentlige militære tjeneste har majoren siden 1993 primært forestået og deltaget i ledelsen af Försvarsutbildningsföreningens kurser. Herudover har han deltaget i og planlagt et antal mønstringer m.v. inden for sin militære tjenestegren, og endelig har majoren udgivet eller leveret et stort antal videnskabelige rapporter og andre professionelle artikler/indlæg i f. m. både indenlandske og udenlandske militære tidskrifter og konferenser. Side 6 af 8

7 Uddannelsesmæssigt er majoren student fra 1987, og er diplomingeniør fra 1993, suppleret med en licentiatgrad i 1998 og i en akademisk sammenhæng kronet med en doktorgrad i Den militære videreuddannelse er gennemført dels gennem Birkaland regional försvarskurs i 1999 og Riksomfattande försvarskurs i Mika Hannula begyndte som timelærer og forsker på Tammerfors Tekniska Universitet i 1991 og har ansat som professor siden Inden Tammersfors Tekniska Universitet blev fast arbejdsplads for majoren var han i perioden planlægningsmedarbejder i Säkylä kommun samt Säkylä och Kjulo folkhälsoarbetsenhet. Forud herfor og parallelt hermed var Mika Hannula i perioden entreprenør (og hovedaktionær) i firmaet Satamikro, samt udførte en række enkeltstående tekniske specialopgaver i den private sektor mere generelt. Det er således næppe overraskende, at majoren herudover som bijob er docent ved Tammerfors Universitet fakultetet for handel- ja administration samt tillige docent ved Försvarshögskolan. Hertil kommer allehånde foreningsmæssige tillidshverv - ud over de militære relateret til det civile virke i form af ICEB Board medlem (siden 2008), bestyrelsesmedlem i Business Intelligence Forum Finland, (siden 2006), regionsudvalgsmedlem i Liikesivistysrahaston (Stiftelsen för ekonomiskutbildning) Tammerfors region (siden 2006), medlem af European productivity conference EPC 2006, ordførande for det videnskabelige afsnit (siden 2006), Arbetsskyddsstiftelsen, medlem af det videnskabelige udvalg ( ), Forskningscentrumet för Elektronisk affärsverksamhet, bestyrelsesformand ( ) samt Institutet för ledarskap, medlem den akademiske ledelsesstab (siden 1998). På den baggrund kan om nogen vel kun få være i tvivl om majorens omfattende uddannelsesmæssige baggrund i både en militær og civil kontekst, ligesom majorens betydelige civile og militære virke er evident. I relation til arbejdet for reservens interesser er majorens betydelige foreningsmæssige indsats heller ikke til at tage fejl af. HPRD kender Mika Hannula navnlig i egenskab af hans rolle som formand for FROF ud fra dels samvirket mellem de Nordiske Reserveofficersforeninger, dels i regi af CIOR (International Association of Reserve Officers), som er en fælles organisation for reserveofficersforeninger i NATO-regi. HPRD har i disse sammenhænge gennem de forløbne 4 år som oplevet en absolut engageret aktør i reservens tjeneste, hvilket selvsagt ikke er overraskende set i lyset af førnævnte beskrivelse af majorens livs- og karriereforløb. Selv om FROFs udfordringer i arbejdet for reservens sag måske kan forekomme at ske på bedre vilkår end de, vi har i de øvrige nordiske lande, skal man ikke tage fejl m.h.t., at forandringer også er dagsordenen i relation til det Finske forsvar. Det kendskab, som HPRD har til majoren samt hans stab i form af bestyrelsesmedlemmer og daglig ledelse i FROF, efterlades kun absolut indtryk af et betydeligt og omfattende arbejde for reservens sag. Det kommer signifikant til udtryk i Nordisk sammenhæng og i CIOR, hvor HPRD stedse oplever en betydelig grad af støtte til at håndtere de udfordringer, som efter HPRD opfattelse klart findes i relation til ikke mindst bestræbelserne på at få reformeret CIOR (og CIOMR) svarende til dagens behov og ikke gårsdagens. For både FROF og HPRD er der, som også gælder for SVEROF of NROF, sammenlignelige opgaver at løse - opgaver, som fordrer kreativitet og vilje, og som til stadighed fordrer gode relationer til de civile og militære myndigheder som grundlag for den bedst mulige varetagelse af reservens og dermed de enkelte landes Forsvars interesser. HPRD er ikke i tvivl om, at der i relation til ikke mindst FROF gennem Mika Hannula fortsat vil blive ydet det nødvendige arbejde m.h.t. at understøtte, at også BSC (Baltic See Cooperation), hvor de nordiske foreninger sammen med reserveofficersforeningerne i Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland holder direkte kontakt, holder fokus på det, der er mest relevant for de nordiske foreninger set under ét ud fra et Baltisk perspektiv. Som sagt også i en tilsvarende sammenhæng for nyligt, så hviler det hjemlige arbejde for reservens sag og i den forbindelse personel af reserven af alle grader også på ikke mindst det nordiske samarbejde. Det er derfor mere end naturligt, at traditionen om gensidigt at anerkende samvirket gennem tildeling af foreningens hæderstegn til de øvrige nordiske foreningers formænd selvsagt på baggrund af en behørig tidsmæssig og hæderværdig indsats - opretholdes ud fra sit formål. Side 7 af 8

8 Mika Hannula fremstår i det internationale reserveofficersarbejde i CIOR/CIOMR under NATO med et efter HPRD opfattelse absolut nordisk, professionelt perspektiv på tingene, og HPRD har i majoren en vigtig samarbejdspartner ikke alene internordisk, men også i koalition i større sammenhæng til benefice for vor fælles virke for reservens sag og herunder understøttelse af reservens relevans og nødvendighed i de enkelte landes forsvar. Det er for denne helt særlige indsats for reservens sag, at Mika Hannula tildeles Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn. I forbindelse med Københavnskredsens Feltsportsafslutning den 27. oktober blev major Finn Gregers Jensen tildelt Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Major Finn Gregers Jensen Majoren, der er født den 15. december 1934, og som ved sin fratrædelse gjorde tjeneste ved Hjemmeværnsregion VI, blev oprindeligt uddannet reserveofficer, men benyttede muligheden for ansættelse som fast officer og forrettede således hele sin militære karriere som fast tjenestegørende. Da der i 1992 pludseligt og uforudset opstod et tomrum m.h.t. hvem, der kunne stå for varetagelsen af materiellet til gennemførelse af Retning A, hvor Københavnskredsen tilbyder alle disciplinerne indenfor Feltsport samt den årlige mærkeprøve, tilbød Finn Gregers Jensen sin øjeblikkelige assistance. Det viste sig hurtigt, at majoren var absolut rette person til rette job på rette tidspunkt! Majoren har i den forbindelse siden da været en absolut nøgleperson for Københavnskredsens gennemførelse af Feltsportskursus og herunder ikke mindst førnævnte Retning A, der hver sommer leverer mere end tyve udrykninger til foreningens medlemmer og andre med militær tilknytning, som HPRD efter aftale med Forsvaret har påtaget sig at bedrive feltsport for. Majoren har således i tyve år varetaget Kredsens materiel, anskaffelse af aktuelle orienteringskort ved civile orienteringsklubber, tilsikret at materiel og udstyr, som ugentligt skifter hænder fra banelægger til banelægger, altid er klar og på plads samt assisteret banelæggerne med allehånde opgavevaretagelse. Finn Gregers Jensen har med sin tydeligvis udprægede ordenssans og evne til at organisere tingene gennem årene således gjort banelæggernes arbejde let og for fleres vedkommende i det hele taget muligt, da opgaven som banelægger forudsætter et velorganiseret og et til enhver tid tilgængeligt og tilstedeværende støtteapparat - hvilket fuldt ud kendetegner indsatsen. Majoren har herunder forvaltet depotet for Feltsportskursus materiel indledningsvis på Svanemøllens Kaserne og senere på Garderkasernen i Høvelte, og har med en stor ildhu vedligeholdt og ufortrødent med stor energi raffineret systemerne til stor gavn og glæde for både banelæggerne og selvsagt de mange, der hver tirsdag igennem sommerhalvåret gør brug af kredsens Feltsportskursus. Majoren er dermed et tydeligt forbillede for og et eksempel på de kolleger, der både i kredsen og i de andre kredse både "i felten" og "bag scenen" gør en meget stor og mere end værdsat indsats som forudsætning for, at foreningens samlede virke kan fungere - og fungerer - efter hensigten. Det er for denne mangeårige og særlige indsats for Reserven, at Major Finn Gregers Jensen modtager af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Side 8 af 8

Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7

Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7 Hæderstegn 2013 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 24. april 2013. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende:

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende: Årsberetning 2011 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I skrivende stund (januar 2012, red.) er foreningen optaget af at søge information om, vurdere og forsøgsvis påvirke, hvor Forsvaret

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet

InterForce er også for dig i hjemmeværnet. hjemmeværnet InterForce er også for dig i hjemmeværnet hjemmeværnet Kære hjemmeværnssoldat Hvad er InterForce? Du har sikkert hørt om InterForce. Måske har du også undersøgt, om InterForce er et samarbejde mellem forsvaret

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk Linkedin: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

InterForce derfor betyder støtten noget

InterForce derfor betyder støtten noget InterForce derfor betyder støtten noget Civil Kære virksomhed og medarbejder Hvad er InterForce? Din virksomhed er en af de ca. 1.700, der er medlem af InterForce. De InterForce er et samarbejde mellem

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk LinkedIn: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010

REFERAT. Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 REFERAT Sagsbehandler: Hanna Voermanns J.nr.: 6.kt. 2008/000590 MØDE I TURNUSUDVALGET 27. MAJ 2010 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. juli 2009 2. Orientering fra formanden 3. Orientering

Læs mere

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben

Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben FORSVARSKOMMANDOEN 8. maj 2013 Nyhedsbrev fra chefen for Personelstaben Som ny chef for Personelstaben ser jeg frem til samarbejdet, og i den forbindelse vil jeg som min foregænger lægge vægt på at udsende

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Årsberetning 2010. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2010. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2010 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I Forsvarsministeriets pressemeddelelse af 24.juni 2009 blev indholdet af den politisk bredt indgåede aftale om forsvarsbudgettet

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven FORSVARSKOMMANDOEN OG HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN AUGUST 2014 RAPPORT VEDRØRENDE Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven RESUMÉ Baggrund for rapporten Nærværende

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

CV ~ Thomas Oxbøll. Fra januar 2007 overført som IT projektleder ved et hjemmeværnselement, under Forsvarskommandoens IT Tjeneste.

CV ~ Thomas Oxbøll. Fra januar 2007 overført som IT projektleder ved et hjemmeværnselement, under Forsvarskommandoens IT Tjeneste. 9. marts 2007 Personlige oplysninger ADRESSE Lammefjordsvej 11 4300 Holbæk Tlf. 59 43 92 48 Mob. 24 48 82 67 Mail: thomas@oxboell.dk CV ~ Thomas Oxbøll STATUS Arbejde: ~ Ansat i forsvaret fra 1989 i Flyvevåbnet

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab

Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion. Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Beredskabsstyrelsens Internationale Opgaver - en introduktion Snorre Chr. Andersen sektionsleder, operativt beredskab Det lovmæssige grundlag Beredskabsloven 3 Forsvarsministeren kan bestemme, at redningsberedskabet

Læs mere

Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum

Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del Bilag 29 Offentligt 14. oktober 2014 Foreløbigt program for Danske Medlemmer af NATO Parlamentariske Forsamlings besøg i Baltikum Mandag, 2. marts 2015 12:08 Ankomst

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Årsberetning 2009. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Årsberetning 2009 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark Forsvaret og dets personel - og dermed også HPRD kan ved indgangen til 2010 se tilbage på forligsperioden 2005-2009 som en periode

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk LinkedIn: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

REFERAT. Bilag: Sagsbehandler: KTT J.nr.: 6.kt. 04-303-1. MØDE I TURNUSUDVALGET 8. JUNI 2007 3. juli 2007

REFERAT. Bilag: Sagsbehandler: KTT J.nr.: 6.kt. 04-303-1. MØDE I TURNUSUDVALGET 8. JUNI 2007 3. juli 2007 REFERAT Bilag: Sagsbehandler: KTT J.nr.: 6.kt. 04-303-1 MØDE I TURNUSUDVALGET 8. JUNI 2007 3. juli 2007 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 16. juni 2006. 2. Orientering fra formanden. 3.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde

Emne: Implementeringsdirektiv vedrørende effektivisering af forsvarets munderingsområde FORSVARSKOMMANDOEN FKO FKO-PLA2 U 21.00/21.25 2012/011825-703702 2012-12-21 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarets Materieltjeneste Eft.: Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Vedtægter for Juni 2014

Vedtægter for Juni 2014 Vedtægter for Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Beredskabsforbundet (BF)... 3 2. Formål... 3 3. Opgaver... 4 4. Beredskabsforbundets organisation:... 4 5. Lederfunktioner og uniformering... 4 6. Mobiliseringspligt...

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES)

Præsentation af. Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) Præsentation af Flyvertaktisk Kommando Wing Reserve (FTK WRES) FLV har seks Wing Reserves Reserven i Flyvevåbnet er organiseret i syv Wings Reserves, som matcher moderwings: FW SKP, HW KAR, ATW AAL, ACW,

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR: 32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Baggrund 29. maj 2015 SEG

Baggrund 29. maj 2015 SEG Til redaktionerne: Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør siden 1996, Jørn Neergaard Larsen, har i dag meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling. Bestyrelsen har taget beslutningen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsens konstituering Bestyrelsens konstituering På den ekstraordinære generalforsamling i selskabet i dag fandt der nyvalg sted til selskabets bestyrelse i forlængelse af en større ændring i selskabets ejerkeds. Der blev valgt

Læs mere

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Værdi grundlag. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Værdi grundlag Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Professionalisme I betjeningen af borgerne samt i interne og eksterne samarbejdsrelationer optræder vi professionelt og serviceorienteret. Vi er opmærksomme

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012

Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 Forslag til forelæggelse i Magistraten den 2. maj 2011 Frederiksberg Kommunes Veteranpolitik 2011-2012 (ikke endeligt design) Indhold 1. Om veteranpolitikken... 3 2. Baggrund... 3 3. Formål... 4 4. Målgruppe...

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Bilag 3. YWC Sports Aps. Fakta om iværksættervirksomheden

Bilag 3. YWC Sports Aps. Fakta om iværksættervirksomheden Bilag 3 YWC Sports Aps Følgende beskrivelse af iværksættervirksomheden YWC Sports har jeg skrevet dels under og på grundlag af mit praksisforløb i efteråret 2011. Beskrivelserne af virksomheden og aktørerne

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse

Nr. 2/2014. From Russia with love. To unge løjtnanters rejseberetning. HPRD efter generalforsamlingen. Nyt fra HPRD kredse Leder: HPRD venter ikke Reserveentitet tager hul på fremtiden To dage for sundhedspersonel af reserven Status på konstabel- og sergentgruppen HPRD fødselsdag den 25. april Maj Nr. 2/2014 HPRD efter generalforsamlingen

Læs mere

FLAGDAG 2014 fredag 5. september

FLAGDAG 2014 fredag 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev Juli 2014 FLAGDAG 2014 fredag 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere