Hæderstegn Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæderstegn 2012. Afdelingschef Laila Reenberg. HPRD Hæderstegn 2012 Side 1 af 8"

Transkript

1 Hæderstegn 2012 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 26. april Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX's approbation den 22. februar Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) er i dag et binavn til Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark eller HPRD. Binavnet korresponderer således med hæderstegnets benævnelse. Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, tildeles personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, som bestyrelsen finder i særlig grad bør hædres for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for foreningen i særdeleshed. Afdelingschef Laila Reenberg Laila Reenberg er født den 20. august 1962 i Sorø og cand. jur. fra Københavns Universitet i Afdelingschefen blev med nævnte embedseksamen straks ansat i Forsvarsministeriet, hvor hun indtil dato har arbejdet med en række forskellige sagsområder og gennemløbet en traditionel karriere som fuldmægtig (først departementets juridiske kontor, derefter sekretariatskontoret), souschef (1994, aftale- og forhandlingskontor (løn- og ansættelsesforhold for militært personel) ), kontorchef (1996; først Fæstnings- og Natursekretariatet (Christiania, Christiansø, afvikling af forter), fra 1997 bygge- og anlægskontoret (byggeri, miljø, fysisk planlægning, afhændelser som følge af forlig), fra 2000 økonomikontor (finanslov, økonomistyring, forligsøkonomi, rigsrevisionssager). Laila Reenberg blev herefter udnævnt som afdelingschef (2005) med ansvar for departementets Ressourceafdeling, der består af tre kontorer, som beskæftiger sig med økonomi, økonomistyring, it, ejendomme, miljø, personale på koncernniveau og diverse politikker, intern administration og service. Blandt større arbejdsopgaver i nyere tid kan som udsnit nævnes veteranpolitik, mangfoldighedspolitik, indførelse af et ansøgningssystem for officerer på chefniveauet, formand for det udvalg, som udarbejder budgetanalyser på forsvarets område, formand for værnepligtsudvalget, styrkelse af økonomistyring i departementet og i forsvaret. I en så vigtig og arbejdsmæssigt omfattende nøglestilling er der mange ting at koordinere og afbalancere betjening af det politiske niveau, koordination internt, inklusive relationen til styrelserne Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt relationen til interessenterne herunder ikke mindst personelorganisationerne. HPRD og inden da ROID har gennem årene oplevet afdelingschefen som absolut lydhør over for reservens argumenter - som i HPRD fortolkning er lig med anerkendelse af reserven som relevant ressource sammen det øvrige personel i forsvaret alt sammen kombineret med god kortlæsning m.h.t. det politiske landskabs muligheder og den planlægning, som Forsvarets øverste ledelse har til opgave at udføre. Sidstnævnte havde i en periode præg af en vis tøven over for anerkendelsen af reserven som integreret del af de ressourcer, et moderne forsvar også har behov for en tøven, som HPRD kun kan gætte på, at afdelingschefen ud fra erfaringens perspektiv og hendes betydelige indsigt har håndteret med venlig skepsis i muligt omfang. HPRD naturligt kontakt til forskellige myndigheder herunder også lejlighedsvis departementet på forskelligt niveau. Afdelingschefen opleves som værende fortsat lydhør overfor og opmærksom på betydningen af de grundvilkår, som virket som personel af reserven behøver og som HPRD derfor må insistere på bliver tilgodeset. Side 1 af 8

2 Grundvilkår, som også HPRD har ansvaret for sammen med det samlede Forsvar stedse at konsolidere og udvikle til gavn for forsvaret og for korpset af personel af reserven. Senest har foreningen senest især mødt afdelingschefen i forbindelse med arbejdet omkring veteranudredningen/ formulering af veteranpolitikken, herunder oplevelsen af stor forståelse fra afdelingschefens side m.h.t. ikke mindst de særlige forhold der gælder for reserven ved udsendelse og hjemkomst både på det kontraktmæssige og m.h.t. mere bløde værdier af mere personelplejemæssig karakter. Afdelingschefens tilgang til dialog også på det mere personlige plan samt arbejdsomhed i tjenesten; fritiden er næppe det, der synes at fylde ret meget, uagtet både børn og ægtefælle samt fritidshus m.v. alligevel synes at passes behørigt indgår i indtrykket af en fremkommelig, dygtig og af HPRD meget værdsat samarbejdspartner. Ud fra de givne betingelser har det altid været foreningen oplevelse, at afdelingschefen har forsøgt og stedse forsøger at tilgodese HPRD interesser, som de fortjener at blive hvilket erfaringsmæssigt ikke er en given sag hos alle HPRD samarbejdsrelationer hvilken påtegning siger noget stærkt om kvalitet og gerninger hos afdelingschefen. Det er for den helt særlige indsats også for korpset af personel som en integreret del af Forsvarets samlede personelressourcer, at Laila Reenberg tildeles Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn. Major Jørn Haubro Jørn Haubro blev født den 17. juni Indkaldt til Jyske Trænregiment 17. november Gennemgik sergentuddannelse i 1976 ved Hærens Træn og Militærpolitiskole. I perioden 1977 til 1981 gennemgik majoren uddannelsen som linjeofficer ved Hærens Officersskole (den tidl. A-linje). Derefter fulgte varierende tjeneste ved Jyske Ingeniørregiment afbrudt af bl.a. tjeneste som holdfører for GRUK på Hærens Officersskole. Jørn Haubro gennemførte VUT II/L-STK 1989 til Majoren var derefter chef for uddannelsesafdelingen ved HIAS 1997 til Derefter gennemførtes tjeneste ved Forsvarsstaben indtil ansættelsen ved Forsvarsakademiet den 1. juli Jørn Haubro døde den 12. januar 2012, som følge af alvorlig sygdom, men nåede kort forinden at få overrakt Foreningens hæderstegn. Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark kendte majoren som den, der trofast og interesseret på Institut for Sprogs vegne og på sprogofficerernes konsekvent deltog i det årlige værnsfælles Personel af Reserven Udvalg (PARU-seminar) og også der bidrog aktivt til debatten og oplysningsvirksomheden m.h.t. uddannelsesmæssige, tjenestemæssige og karrieremæssige forhold, der er de tre grundstene for personel af reserven og i virket m.h.t. interessevaretagelsen for personel af reserven. Et bidrag, som blev ydet dels i lyset af majorens almindelige militære erfaring, hans virke som næstkommanderende ved skolen samt hans i øvrigt meget fremkommelige personlige væsen. HPRD var således aldrig været i tvivl om den tyngde og værdi, som Jørn Haubro på Institut for Sprog lagde for dagens m.h.t. uddannelse af og virke som officer af reserven uddannet ved og gennem Institut for Sprog en prisværdig synlighed, som dermed også var tydelig over for andre dele af Forvaret, der har med personel af reserven at gøre, hvad enten det drejer sig om uddannelse eller tjeneste m.v. Blandt sprogofficererne var man heller aldrig været i tvivl. Fremtrædende repræsentant for sprogofficererne fremhævede i hast op mod majorens død følgende: Jørn har altid haft en åben dør og vist ekstrem villighed til at se muligheder frem for begrænsninger i den relevante anvendelse af sprogofficerer. Været med på idéer og vist villighed til at spille bold med de ofte meget flagrende sprogofficerer Jørn leverede rugbrødsarbejdet i processen omkring etableringen af Sprogofficersenheden (SPE). En Side 2 af 8

3 kæmpe opgave, indeholdende adskillige funktionsbeskrivelser og udarbejdelse kompetenceprofiler (principielt fra næsten bar mark) samt gennemførte FOKUS-samtaler og øvrigt arbejde på chef ISPs vegne og i chefens ånd Det første år, hvor SPE skulle finde sine ben, var Jørn inde over mangt og meget, herunder også tiltage til opkvalificering og vedligeholdelse af de sprogofficerer, som løbende leverer uddannelse til ENH samt understøttelse af PARU/ISP arbejdet Jørns rolle som næstkommanderende på skolen har i det hele taget kommet til udtræk gennem at være en samlende person i håndteringen af de naturligt mange interesser og gøremål, som naturligt udspiller sig på en skole med elever, lærere og ledelse, der hver især bestemt mener at have rette og sande tilgang til tingene! Sprogofficerer fremhævede også majorens medvirken i at forme overgangen på ISP til at fremtidssikre ISP sproglige kapaciteter samt til omformningen af de sproglige uddannelser, og endelig fremhævedes svarende til HPRD indtryk Jørn Haubros medvirken i forskellige samarbejdsfora på alle niveauer i forsvaret til uselvisk at arbejde for og påpege, hvorledes sprogofficererne udgør en kvalitetsmæssig, og fleksibel militær ressource i og for Forsvaret alt sammen til understøttelse af reservens sag. Jørn Haubro var altid tilgængelig for oplysning om faktuelle forhold i forbindelse med uddannelsen af sprogofficererne m.v., som foreningen har haft behov for at vide af hensyn til det bedst mulige kendskab til det samlede forsvar, herunder været medvirkende til at skabe et godt grundlag for bestyrelsen m.h.t., hvornår det var betimeligt eller ikke betimeligt at gøre dette eller hint på vegne reserveofficerskorpset. Det var for Jørn Haubros set med reservens og HPRD øjne helt særlige indsats for uddannelsen og understøttelsen af reserven som en integreret del af Forsvarets samlede personelressourcer, at majoren tildeltes Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn. Æret være hans minde. Kaptajn af reserven Henrik Christiansen Henrik Christiansen er født den 8. februar 1977 i Viborg, og er cand. scient. pol fra Københavns Universitet i Henrik Christiansen aftjente værnepligt ved Slesvigske Fodregiment, inklusive uddannelse som sergent ved Sergentskolen i Sønderborg. Herefter indtrådte han på Institut for Sprog på Forsvarsakademiet og gennemførte uddannelse som sprogofficer (russisk og serbokroatisk som speciale) i perioden Herefter fulgte et halvt års udsendelse i International Tjeneste (SFOR, Bosnien). Sideløbende med universitetsstudiet har Henrik Christiansen tilbragt betydelig tid i Forsvaret både gennem rådighedstjeneste og gennem kontraktansættelse. Henrik Christiansen har været en særdeles aktiv reserveofficer med meget varieret tjeneste, som rækker langt ud over virket som sprogofficer men uden at forlade selvsamme metier. Senest er kaptajnen ansat fra 2009 i regi af Hærens Operative Kommando med varetagelse af opgaver på fagområdet vedr. gidseloverlevelsestræning, og har sideløbende varetaget opgaver ved sprogofficersenheden (SPE) under Institut for Sprog med hensyn til enhedens opstilling samt uddannelsesplanlægning m.v. af sprogofficerer ved enheden. Undervejs har kaptajnen også undervist i brug af tolke i kombination med undervisning i kulturkendskab og fredsstøttende operationer på Balkan, Afghanistan og Irak. Henrik Christiansen var medlem af foreningen bestyrelse i fire år fra , hvor han som udtryk for den yngre generation arbejdede netop med reserveofficerernes virke i bred forstand, uagtet en af hans hovedopgaver naturligt var også at varetage forbindelsen til sprogskolen herunder PARU-arbejdet samt sprogofficersforeningen. Henrik Christiansen var således allerede før han blev bestyrelsesmedlem aktiv i virket for personel af reserven gennem foreningens sprogofficersudvalg, hvor hovedsigtet var at optimere integrationen af sprogofficererne i HPRDs arbejde. Side 3 af 8

4 Kaptajnen har været aktiv deltager i og i øvrigt understøttet gennemførelsen af bl.a. foreningens sikkerhedspolitiske kursus samt kursus vedr. humanitær folkeret, og har endvidere været aktiv på kredsniveau gennem både det sociale og det mere sportslige, f.eks. m.h.t. feltsportsaktiviteter, især orienteringsløb, samt patruljekonkurrencer m.m. Henrik Christiansens arbejde for foreningen er sket med udgangspunkt i at betragte HPRD s arbejde som yderst væsentligt for både reservepersonellet og for Forsvaret som sådan, og kaptajnen var aldrig i tvivl om, at bestyrelsesarbejdets karakter af at være både spændende, udfordrende og ikke mindst forpligtende. Henrik Christiansen har en personlig tilgang til tingene og autoritet, der gør ham til den naturlige leder, som han er og dermed gode eksempel på en officer af reserven og fremadrettet som fast ansat i Forsvaret; kaptajnen forventes efter planen således senere i 2012 eller i 2013 at indtræde på Hærens Officersskole med henblik på gennemgang af Videregående Uddannelsestrin I for officerer af linjen. Henrik Christiansen er almindeligvis er en rolig og god kammerat, der således under ét betragtet et godt eksempel på en aktiv, dygtig og arbejdsom officer, som kan danne skole for andre af samme og yngre generationer. Det er for kaptajnens helt særlige indsats for reservens sag og herunder markante fingeraftryk bl.a. i relation til sprogofficersområdets og sprogofficersenhedens organisering og uddannelse, samt det øvrige foreningsarbejde for personel af reserven, at Henrik Christiansen tildeles Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn. I forbindelse med HPRD Sikkerhedspolitiske Seminar den 5. til 6. oktober 2012 på Vordingborg Kaserne, blev Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn den 6. oktober tildelt: General Knud Bartels Generalen er født den 8. april 1952 i København og gennemgik Hærens Officersskole , Førings- /Stabskursus I ved Forsvarsakademiet, Stabskursus i Frankrig samt US Army War College Generalen har et omfattende militært tjenesteforløb; nævnt i rækkefølge først som næstkommanderende kompagni Sjællandske Livregiment og DANCON/UNICYP; lærer Hærens Kampskole og taktiklærer Forsvarsakademiet; kompagnichef Sjællandske Livregiment, lærer/kursusofficer Forsvarsakademiet, sagsbehandler/analysesektion og ledelsessekretariat Forsvarsstaben; bataljonschef Slesvigske Fodregiment, leder faggruppe landoperationer samt kursusleder ved Forsvarsakademiet; chef 3. Jyske Brigade; chef planlægningsafdelingen Forsvarskommandoen; deputy Den Franske Brigade ved NATO Kosovo Force; military assistant Internationale Militære Stab/NATO; deputy DAMIREP (Den Danske Militære Repræsentation)Bryssel, assistant director Operations Division IMS; chef Danske Division; chef DAMIREP; forsvarschef samt nu chairman of the Military Committee/NATO. Umiddelbart hæfter man som medlem af korpset af personel af reserven sig ved perioden , omkring hvilket tidspunkt at det daværende Officerskursus IV via FAK var blevet etableret med det første hold i senere udviklet til og benævnt Videregående Uddannelse Trin II (VUT II). Dernæst bemærkes perioden som leder/faggruppe landoperationer, hvor General Bartels var "overlærer" for VUT II, OLOK (Operationer og Logistik; den såkaldte "brigade-del"). Set fra foreningen bemærkes endvidere umiddelbart perioden , hvor Knud Bartels var CH/PL i Forsvarskommandoen og dermed samtidig var formand for Koordinationsgruppen reservens Forhold (KG/RF). Som formand for KG/RF (det øverste led i det formaliserede kontakt- og rådgivningssystem mellem Forsvarets myndigheder og Reserven) i perioden blev tyngden lagt i det fremadrettede - hvordan udviklingen var og kunne være - i forhold til det enkelte medlem af korpset af personel af reserven mulighed for tjeneste, uddannelse og evt. videre karriere; herunder at de både af HPRD (dengang ROID) og af Forsvarskommandoen rejste sager stedse blev holdt på det principielle niveau og drøftet og behandlet på baggrund af en særdeles velforberedt og engageret formand. En del officerer af reserven husker fra i perioden måske særligt generalen som lærer på videregående uddannelse for officerer af reserven, trin II, Operationer og Logistik, hvor den på det tidspunkt værende oberstløjtnant havde en særlig evne til at få eleverne til at yde maksimalt - herunder på baggrund af, man ganske enkelt ikke mødte uforberedt. Generalen var bl.a. på den måde med til Side 4 af 8

5 at understrege og manifestere, at personel af reserven har såvel både samme muligheder som rettigheder og forpligtelser som de fastansatte kolleger som udtryk for, at der kun er ét og samme officerskorps, og at dygtighed ud i de militære discipliner er ledestjernen over alt og det militære væsens raison détre. Generelt stiller generalen høje krav til sig selv og måske højere end de, han stiller til sine ligestillede og undergivne - det være sig soldater, sømænd og flyvere. Han går til enhver tid forrest i både opgaveudførelsen samt som det gode eksempel og er "klinkende klar" i mælet med hensyn til analysen af det operative miljø, den operative opgave og opgavens udførelse. Generalen er ikke mindst blandt personel af reserven opfattet som en absolut rollemodel i forhold til, hvordan en officer agerer i tjenesten både fagligt og i relationerne til andre - såvel høj som lav. Blandt de, der kender ham nærmere, har der aldrig været tvivl om, at generalen var en chef, man som undergiven ville gøre sit ypperste for at tjene sammen med - uanset der blandt medlemmer af korpset af personel af reserven undervejs også har været en opfattelse af - som er delt med generalen undervejs - at udførelsen af opgaverne næppe ville være blevet mindre succesfuldt, såfremt generalens ihærdighed af kommandoføringen undervejs på enkeltpunkter havde været en anelse mindre intens! Det er således HPRD opfattelse, at generalen har været en vigtig faktor i at understøtte, at Forsvaret råder over en personelreserve, hvis kadre måler sig med de bedste i forsvaret generelt. Foreningen kender ikke alene generalen som formand for Koordinationsgruppen Reservens Forhold hen over årene , ligesom personel af reserven heller ikke blot kender Knud Bartels som lærer og enhedschef. Generalen støttede således med sin brigade og sin person også specifikt CIOR/CIOMR-kongressen i Aalborg i 1997 på en dels volumenmæssigt markant måde, dels som en kvalitetsmæssig uerstattelig måde m.h.t. at vise, hvad dansk forsvar på det tidspunkt - med en ikke uvæsentlig grad også med personel af reserven - kunne byde på. Foreningen kontakt til generalens i dennes rolle som Forsvarschef ændrede ikke på opfattelsen af, at generalen ser et klart formål med en fortsat anvendelse af reserven, selvsagt tilpasset situationen - herunder Forsvarets samlede opgaver - til enhver tid. Senest har generalen markeret sin støtte til reserve gennem sin nuværende kapacitet som chef IMS dels i begyndelsen af 2012 at give et indlæg på CIOR/CIOMR vintermøde i Bryssel, dels aktuelt ved at give indlæg på HPRD sikkerhedspolitiske seminar oktober 2012 i Vordingborg. Samlet set er det for den helt særlige indsats for Forsvaret og Reserven, at Generalen tildeles Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Brigader (p) Sigurd Hellstrøm (Norge) I forbindelse med Norske Reserveoffisers Forbund (NROF) delegeret- og årsmøde den 2. juni 2012 fik brigadegeneralen som formand (præsident) for NROF overrakt hæderstegnet ledsaget af følgende ord: Sigurd Hellstrøm, som er født 8. marts 1945 var indtil han fyldte 60 år linjeofficer i det Norske forsvar, hvor han især som chef for Hærens Stabsskole og afslutningsvis som stabschef i det Norske hjemmeværn (Heimevernet) dels beskæftigede sig med og havde indflydelse på den konceptuelle anvendelse af reserven, dels direkte udøvende m.h.t. brugen af reserven i hjemmeværnets distriktsafdelinger. Gennem ikke mindst sidstnævnte funktion fik brigadegeneralen gennem et betydeligt samvirke med NROF også en således indsigt i reservens forhold, som ledte frem til, at NROF anmodede Sigurd Hellstrøm om gerne at blive NROFs formand, hvilket skete i Set med måske mere traditionelle øjne var der fra dansk side dvs. HPRD særlig interesse i f.m. det første møde med NROFs nye ordførende i regi af dels samvirket mellem de Nordiske Reserveofficersforeninger, dels i regi af CIOR (International Association of Reserve Officers), som er en fælles organisation for reserveofficersforeninger i NATO-regi. Side 5 af 8

6 HPRD har gennem de forløbne 6 år som forventet oplevet en absolut engageret aktør i reservens tjeneste, både i relation til førnævnte nordiske regi og i relation til CIOR m.v. Hertil kommer, at det er HPRD ganske klare indtryk, at NROFs nationale udfordringer som fuldt ud er på niveau med f.eks. udfordringerne for personel af reserven i Danmark; ingen ting giver sig selv er blevet håndteret af Sigurd Hellstrøm karakteriseret ved de personlige ressourcer og den adfærd, man må forvente af en chef: At være klar og tydelig og ikke være tilbageholdende med at tage kampen med myndighederne alt sammen undervejs i fortrinligt samvirke med og stabsmæssigt godt forberedt af NROFS mangeårige sekretariatschef, oberst Ron Rogstad, der gik på pension fra NROF primo For både NROF og HPRD er der som nævnt klare og til dels absolut sammenlignelige opgaver at løse - opgaver, som fordrer kreativitet og vilje, og som stedse nødvendiggør kontakt til både forsvarets øverste ledelse samt det ministerielle niveau - der er ikke andre, der løser opgaverne for os. Har vi haft det svært i Danmark i nogle år, så har det ikke ubetinget været nemmere nordpå. Den kontakt, som de nordiske reserveofficersforeninger opretholder, danner således grundlag for gensidig erfarings- og ideudveksling, som vi hver især hjemme i egen forening må forstå at benytte os bedst muligt. I den forbindelse indgår også BSC (Baltic See Contact), hvor de nordiske foreninger sammen med reserveofficersforeningerne i Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland holder direkte kontakt, samt førnævnte CIOR. Det hjemlige arbejde for reservens sag og i den forbindelse personel af reserven af alle grader hviler derfor også på ikke mindst det nordiske samarbejde. Det er derfor mere end naturligt, at traditionen om gensidigt at anerkende samvirket gennem tildeling af foreningens hæderstegn til de øvrige nordiske foreningers formænd på baggrund af en behørig tidsmæssig og hæderværdig indsats opretholdes ud fra sit formål. Det er ikke mindst også i det internationale reserveofficersarbejde i CIOR/CIOMR under NATO, at HPRD også har samvirket med NROF gennem brigadegeneralen ud fra et nordisk, professionelt perspektiv på tingene. HPRD har hele tiden kunnet regne med en god samarbejdspartner ikke alene internordisk, men også i koalition i større sammenhæng, alt sammen med vore respektive hjemlige korps af reserven som endeligt må for vor fælles virke for reservens sag. Det er for denne helt særlige indsats for reservens sag, at Sigurd Hellstrøm tildeles Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn. Major af reserven Mika Eerik Hannula (Finland) I forbindelse med de Nordiske reserveofficers/personel af reservens foreningers årlige Nordisk Præsidium- og Idrætsrådsmøde afholdt 29 JUL 2012 i Blovstrød fik majoren som formand (præsident) for den Finske reserveofficersforening, FROF, overrakt hæderstegnet ledsaget af følgende ord: Mika Eerik Hannula, som er født 2.april 1968, blev udnævnt til major af reserven primo Majoren har gennem den seneste snes år været meget aktiv i foreningsarbejdet for de finske reserveofficerer og den finske reserve, herunder bl.a. som bestyrelsesmedlem i både Tammerfors Reservofficerare ( ) og Birkalands Reservofficersdistrikt ( ), og var i perioden tillige formand for Birkalands Reservofficersdistrikt efter at have været næstformand fra Parallelt hermed begyndte arbejdet som bestyrelsesmedlem i hovedforeningen, FROF allerede fra 2005, hvor Mika Hannula har været formand siden Blandt andre hverv i relation til det frivillige forsvarsarbejde må ved denne lejlighed også nævnes hvervet som bestyrelsesmedlem af Försvarsutbildningsföreningen , herunder som næstformand i perioden I relation til den egentlige militære tjeneste har majoren siden 1993 primært forestået og deltaget i ledelsen af Försvarsutbildningsföreningens kurser. Herudover har han deltaget i og planlagt et antal mønstringer m.v. inden for sin militære tjenestegren, og endelig har majoren udgivet eller leveret et stort antal videnskabelige rapporter og andre professionelle artikler/indlæg i f. m. både indenlandske og udenlandske militære tidskrifter og konferenser. Side 6 af 8

7 Uddannelsesmæssigt er majoren student fra 1987, og er diplomingeniør fra 1993, suppleret med en licentiatgrad i 1998 og i en akademisk sammenhæng kronet med en doktorgrad i Den militære videreuddannelse er gennemført dels gennem Birkaland regional försvarskurs i 1999 og Riksomfattande försvarskurs i Mika Hannula begyndte som timelærer og forsker på Tammerfors Tekniska Universitet i 1991 og har ansat som professor siden Inden Tammersfors Tekniska Universitet blev fast arbejdsplads for majoren var han i perioden planlægningsmedarbejder i Säkylä kommun samt Säkylä och Kjulo folkhälsoarbetsenhet. Forud herfor og parallelt hermed var Mika Hannula i perioden entreprenør (og hovedaktionær) i firmaet Satamikro, samt udførte en række enkeltstående tekniske specialopgaver i den private sektor mere generelt. Det er således næppe overraskende, at majoren herudover som bijob er docent ved Tammerfors Universitet fakultetet for handel- ja administration samt tillige docent ved Försvarshögskolan. Hertil kommer allehånde foreningsmæssige tillidshverv - ud over de militære relateret til det civile virke i form af ICEB Board medlem (siden 2008), bestyrelsesmedlem i Business Intelligence Forum Finland, (siden 2006), regionsudvalgsmedlem i Liikesivistysrahaston (Stiftelsen för ekonomiskutbildning) Tammerfors region (siden 2006), medlem af European productivity conference EPC 2006, ordførande for det videnskabelige afsnit (siden 2006), Arbetsskyddsstiftelsen, medlem af det videnskabelige udvalg ( ), Forskningscentrumet för Elektronisk affärsverksamhet, bestyrelsesformand ( ) samt Institutet för ledarskap, medlem den akademiske ledelsesstab (siden 1998). På den baggrund kan om nogen vel kun få være i tvivl om majorens omfattende uddannelsesmæssige baggrund i både en militær og civil kontekst, ligesom majorens betydelige civile og militære virke er evident. I relation til arbejdet for reservens interesser er majorens betydelige foreningsmæssige indsats heller ikke til at tage fejl af. HPRD kender Mika Hannula navnlig i egenskab af hans rolle som formand for FROF ud fra dels samvirket mellem de Nordiske Reserveofficersforeninger, dels i regi af CIOR (International Association of Reserve Officers), som er en fælles organisation for reserveofficersforeninger i NATO-regi. HPRD har i disse sammenhænge gennem de forløbne 4 år som oplevet en absolut engageret aktør i reservens tjeneste, hvilket selvsagt ikke er overraskende set i lyset af førnævnte beskrivelse af majorens livs- og karriereforløb. Selv om FROFs udfordringer i arbejdet for reservens sag måske kan forekomme at ske på bedre vilkår end de, vi har i de øvrige nordiske lande, skal man ikke tage fejl m.h.t., at forandringer også er dagsordenen i relation til det Finske forsvar. Det kendskab, som HPRD har til majoren samt hans stab i form af bestyrelsesmedlemmer og daglig ledelse i FROF, efterlades kun absolut indtryk af et betydeligt og omfattende arbejde for reservens sag. Det kommer signifikant til udtryk i Nordisk sammenhæng og i CIOR, hvor HPRD stedse oplever en betydelig grad af støtte til at håndtere de udfordringer, som efter HPRD opfattelse klart findes i relation til ikke mindst bestræbelserne på at få reformeret CIOR (og CIOMR) svarende til dagens behov og ikke gårsdagens. For både FROF og HPRD er der, som også gælder for SVEROF of NROF, sammenlignelige opgaver at løse - opgaver, som fordrer kreativitet og vilje, og som til stadighed fordrer gode relationer til de civile og militære myndigheder som grundlag for den bedst mulige varetagelse af reservens og dermed de enkelte landes Forsvars interesser. HPRD er ikke i tvivl om, at der i relation til ikke mindst FROF gennem Mika Hannula fortsat vil blive ydet det nødvendige arbejde m.h.t. at understøtte, at også BSC (Baltic See Cooperation), hvor de nordiske foreninger sammen med reserveofficersforeningerne i Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland holder direkte kontakt, holder fokus på det, der er mest relevant for de nordiske foreninger set under ét ud fra et Baltisk perspektiv. Som sagt også i en tilsvarende sammenhæng for nyligt, så hviler det hjemlige arbejde for reservens sag og i den forbindelse personel af reserven af alle grader også på ikke mindst det nordiske samarbejde. Det er derfor mere end naturligt, at traditionen om gensidigt at anerkende samvirket gennem tildeling af foreningens hæderstegn til de øvrige nordiske foreningers formænd selvsagt på baggrund af en behørig tidsmæssig og hæderværdig indsats - opretholdes ud fra sit formål. Side 7 af 8

8 Mika Hannula fremstår i det internationale reserveofficersarbejde i CIOR/CIOMR under NATO med et efter HPRD opfattelse absolut nordisk, professionelt perspektiv på tingene, og HPRD har i majoren en vigtig samarbejdspartner ikke alene internordisk, men også i koalition i større sammenhæng til benefice for vor fælles virke for reservens sag og herunder understøttelse af reservens relevans og nødvendighed i de enkelte landes forsvar. Det er for denne helt særlige indsats for reservens sag, at Mika Hannula tildeles Reserveofficersforeningens i Danmarks Hæderstegn. I forbindelse med Københavnskredsens Feltsportsafslutning den 27. oktober blev major Finn Gregers Jensen tildelt Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Major Finn Gregers Jensen Majoren, der er født den 15. december 1934, og som ved sin fratrædelse gjorde tjeneste ved Hjemmeværnsregion VI, blev oprindeligt uddannet reserveofficer, men benyttede muligheden for ansættelse som fast officer og forrettede således hele sin militære karriere som fast tjenestegørende. Da der i 1992 pludseligt og uforudset opstod et tomrum m.h.t. hvem, der kunne stå for varetagelsen af materiellet til gennemførelse af Retning A, hvor Københavnskredsen tilbyder alle disciplinerne indenfor Feltsport samt den årlige mærkeprøve, tilbød Finn Gregers Jensen sin øjeblikkelige assistance. Det viste sig hurtigt, at majoren var absolut rette person til rette job på rette tidspunkt! Majoren har i den forbindelse siden da været en absolut nøgleperson for Københavnskredsens gennemførelse af Feltsportskursus og herunder ikke mindst førnævnte Retning A, der hver sommer leverer mere end tyve udrykninger til foreningens medlemmer og andre med militær tilknytning, som HPRD efter aftale med Forsvaret har påtaget sig at bedrive feltsport for. Majoren har således i tyve år varetaget Kredsens materiel, anskaffelse af aktuelle orienteringskort ved civile orienteringsklubber, tilsikret at materiel og udstyr, som ugentligt skifter hænder fra banelægger til banelægger, altid er klar og på plads samt assisteret banelæggerne med allehånde opgavevaretagelse. Finn Gregers Jensen har med sin tydeligvis udprægede ordenssans og evne til at organisere tingene gennem årene således gjort banelæggernes arbejde let og for fleres vedkommende i det hele taget muligt, da opgaven som banelægger forudsætter et velorganiseret og et til enhver tid tilgængeligt og tilstedeværende støtteapparat - hvilket fuldt ud kendetegner indsatsen. Majoren har herunder forvaltet depotet for Feltsportskursus materiel indledningsvis på Svanemøllens Kaserne og senere på Garderkasernen i Høvelte, og har med en stor ildhu vedligeholdt og ufortrødent med stor energi raffineret systemerne til stor gavn og glæde for både banelæggerne og selvsagt de mange, der hver tirsdag igennem sommerhalvåret gør brug af kredsens Feltsportskursus. Majoren er dermed et tydeligt forbillede for og et eksempel på de kolleger, der både i kredsen og i de andre kredse både "i felten" og "bag scenen" gør en meget stor og mere end værdsat indsats som forudsætning for, at foreningens samlede virke kan fungere - og fungerer - efter hensigten. Det er for denne mangeårige og særlige indsats for Reserven, at Major Finn Gregers Jensen modtager af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn. Side 8 af 8

Hæderstegn 2011. Generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup. HPRD Hæderstegn 2011 Side 1 af 6

Hæderstegn 2011. Generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup. HPRD Hæderstegn 2011 Side 1 af 6 Hæderstegn 2011 I forbindelse med markeringen af Foreningens fødselsdag den 27.april 2011 i Kastellet, overraktes samtidig Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn af Foreningens Protektor Hans

Læs mere

Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn onsdag den 27. april 2016.

Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn onsdag den 27. april 2016. Hæderstegn 2016 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn onsdag den 27. april 2016. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7

Hæderstegn 2013. Generalmajor Finn Winkler. HPRD Hæderstegn 2013 Side 1 af 7 Hæderstegn 2013 Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn torsdag den 24. april 2013. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. Værnsfælles Forsvarskommando Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

Rigtig mand til jobbet

Rigtig mand til jobbet Rigtig mand til jobbet Indledning: Grundlaget for denne skrivelse er en opfølgning på artiklen Er du mand nok til at være chef, hvor tyngden her er at skabe målrettet indsats mod kernen af de frustrationer

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

1. Hvad er formålet med dit indlæg?

1. Hvad er formålet med dit indlæg? 1. Hvad er formålet med dit indlæg? 2. Forklaring af vort symbol, der bæres af alle i uniform ved ISK og i Sprogofficerskorpset. Faklen repræsenterer den viden vi har og leverer i form af oplysning og

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 15 Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES SOM FULDTIDS- STUDIE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES SOM FULDTIDS- STUDIE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES SOM FULDTIDS- STUDIE. Erstatter VFKBST U.180-6 af Bestemmelse for uansøgt afgang fra Forsvarets leder- og

Læs mere

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende:

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende: Årsberetning 2011 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I skrivende stund (januar 2012, red.) er foreningen optaget af at søge information om, vurdere og forsøgsvis påvirke, hvor Forsvaret

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret A 18

Kundgørelse for Forsvaret A 18 Kundgørelse for Forsvaret A 18 København, den 14. august 2006 1. HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN har resolveret som følger: Den 6/8 2006: Fra den 1/9 2006: a. Orlogskaptajn (søværnet) Dan Naetz Rasmussen udnævnes

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse Forsvarskommandoen Militærtjeneste - et kompetenceløft til videreuddannelse Udgiver: Forsvarskommandoen November 2002 Layout: Tanja Weikop Foto: Leif Ernst Tryk: From & co. 2 3 3 3 4 4 Indledning Uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008

REFERAT. Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 REFERAT Sagsbehandler: Stine Kjerckebye J.nr.: 6.kt. 2008/000590 27. januar 2009 MØDE I TURNUSUDVALGET 15. DECEMBER 2008 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2008 2. Orientering

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 Bilag til referat fra FKO HSU+ møde d. 26. september 2014 Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 På baggrund af det ekstraordinære møde i FKO HSU+ d. 14. maj 2014 har underudvalg vedr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? -

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Hæren bestod af: Infanteriet Rytteriet Artilleriet Ingeniørkorpset Vejkorpset Indtil ca. 1800 Da havde mange kompagnier navn efter kompagnichefen. Indtil

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF)

Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF) Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 12 Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF) Formål 1. At give eleven viden om og forståelse for panserinfanterikompagniet

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

BILAG 3 REFERAT FRA RUNDBORDSSAMTALE 3: FAGLIGE ORGANISATIONER 17. FEBRUAR 2016

BILAG 3 REFERAT FRA RUNDBORDSSAMTALE 3: FAGLIGE ORGANISATIONER 17. FEBRUAR 2016 BILAG 3 REFERAT FRA RUNDBORDSSAMTALE 3: FAGLIGE ORGANISATIONER 17. FEBRUAR 2016 Følgende var repræsenteret ved rundbordssamtale: Hærens Konstabel og Korporalforening (HKKF) v. forbundsformand Flemming

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne.

Det er en indsats, som har været og er frivillig og ulønnet, og den er båret af stor interesse og veneration for regimenterne. Priser fra Dragonfonden Carl Åkerlund, pensioneret kaptajn fra Jydske Dragonregiment Carl Åkerlund har påtaget sig en række frivillige, ulønnede tillidshverv i forbindelse med Flagdagen ved Jydske Dragonregiment,

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Kære kommende soldat.

Kære kommende soldat. Kære kommende soldat. Som chef for 1. Logistikbataljon/Trænregimentet er jeg glad for at kunne byde dig velkommen til aftjening af din værnepligt på Hvorup Kaserne. At starte som ny værnepligtig kan være

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE

SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE SØVÆRNETS SERGENT- OG RESERVEOFFICERSSKOLE Skolens Historie Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole har en smuk placering i Bangsbo Skov ca. 4 km syd for Frederikshavn centrum. Den gamle portvagt De

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE HØRINGSNOTAT 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE Indledning Forsvarsministeriet sendte den 2. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om Forsvarets militære masteruddannelse

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO

Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Statutter for Kammeratstøtteordningen KSO Bilag: Bestemmelser for økonomistyring og regler for refusion af afholdte udlæg. Grundlag KSO er oprettet i 2001 som en alternativ kontaktmulighed for soldater,

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007.

Bilag til nedenstående kan findes på www.ellesvinget18.dk/cb_cv. Periode Uddannelse Bemærkninger Bilag September 2007. CURRICULUM VITAE Navn: Christian Biering Adresse: Ellesvinget 18, 8600 Silkeborg Telefon: 24 49 08 02 E-mail: cb@ellesvinget18.dk Linkedin: www.linkedin.com/in/cbiering Født: 27. oktober 1970 Civilstand:

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Underbilag 1 til bilag 14. Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren

Underbilag 1 til bilag 14. Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Underbilag 1 til bilag 14 Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.]

[Redegørelse for samarbejdet mellem den danske styrke i Irak og den irakiske regeringshær.] Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 43 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Talepunkt til brug for Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål A, Forsvarsudvalget, den 19. november 2015

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG I ET ADVOKATFIRMA 1 Løft blikket TM ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere