Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed"

Transkript

1 Grobund - for indlæring, udvikling og selvstændighed

2 Forord Overordnet målsætning for Egebakken AST TEACCH Gennem Bakkerne 5 Gennem Bakkerne 3 Agernhuset Specialkonsulenterne overordnet Beskrivelse af konsulenter Egebakken ressourcecenter Adresser og telefonnumre Velkommen til vores fælles skole, Egebakken skole for børn med autisme Egebakken er et af Aalborg Kommunes undervisningstilbud til børn med autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser - herunder børn med sekundære psykiske forstyrrelser. Egebakken blev oprettet som amtslig skole pr. 1. januar Den gang var der 14 elever på skolen. I dag er der over 60. Disse elever er fordelt på tre afdelinger, Agernhuset i Sulsted samt Gennem Bakkerne 3 og Gennem Bakkerne 5. På Egebakken gør vi meget ud af at skabe en god stemning både for personale og elever. Her er der plads til alle. På Egebakken er elever og personale en del af et fællesskab. Et fællesskab på tværs af afdelinger og aldersskel. Vi plejer dette fællesskab gennem temadage, fællesarrangementer og hygge på tværs af funktionalitet og alder. Vi ser ikke Egebakken som en specialskole, men en skole for børn med autisme, med alt hvad det indebærer. Skoleleder Michael Sørensen Børn med autisme har brug for forskellige tilgange til læringsprocesser ligesom det er tilfældet med børn i folkeskolen, det er derfor essentielt at have et stort fagligt kendskab, kombineret med en høj grad af medmenneskelighed for at kunne arbejde med disse elever. Det at have en autismediagnose ser vi ikke som et problem, nærmere tvært imod. Mennesker med autisme tænker, kommunikerer og handler blot anderledes end andre mennesker. Personalet på Egebakken arbejder i team, hvilket er med til at give et helhedsblik på den enkelte elev. Det tætte samarbejde mellem lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og forældre, giver den enkelte elev optimale udviklingsbetingelser hen i mod en tilværelse med selvstændighed, positivitet og delvis selvforvaltning. Egebakken har med gennem sin kursusafdeling, Egebakken ressourcecenter, og sine oplægsholdere på diverse konferencer i Danmark, været med til at sætte dagsorden for udvikling og faglig høj kvalitet i Danmark. Blåstemplingen af det fantastiske stykke arbejde der udføres på Egebakken er kommet gennem VISO, den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation. VISO har valgt Egebakken sammen med kun to andre skoler for børn med autisme i Danmark til ressourcecenter for organet. Tro ikke du ved hvad en, der er anderledes, tror, tænker eller føler, alene ved at du ved, hvad du selv tror, tænker og føler. Brad Rand (Ung mand med AST) Michael Sørensen -skoleleder- 2 3

3 Overordnet målsætning at styrke elevens muligheder for at forvalte eget liv med henblik på at leve i harmoni med sig selv og andre. (Livsduelighed) med udgangspunkt i den enkelte elev at skabe et miljø, hvor struktur, visualisering, forudsigelighed og ro giver grobund for indlæring, udvikling og selvstændighed. ved hjælp af individuelle undervisningsplaner at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, styrkesider, muligheder og ønsker. at skabe helhed i barnets tilværelse ved et godt samarbejde med forældre og andet netværk. at prioritere efter- og videreuddannelse af personalet højt, indenfor skolens økonomiske rammer. at skabe et arbejdsmiljø, der giver grobund for samarbejde og arbejdsglæde, der er en forudsætning for kvalitet og udvikling i specialundervisningen. Gennem Bakkerne 5 Agernhuset Gennem Bakkerne 3 4 5

4 Forudsigelighed Struktur Visualisering AST autismespektrumtilstande Autisme er en gennemgribende, biologisk betinget udviklingsforstyrrelse. Det er betegnelsen på en tilstand - en sum af en række symptomer - der optræder samtidigt. Mennesker med autisme har vanskeligheder indenfor følgende tre hovedområder: Sociale kompetencer er svækkede pga. manglende empati og manglende evne til at skifte opmærksomhed Kommunikations- og/eller sprogforstyrrelse Forestillingsevne Derudover er interesser og adfærd ofte præget af stereotypier, ritualer og særinteresser. En del af Egebakkens elever er børn med autismespektrumtilstande (AST), som er på et relativt højt udviklingsniveau. Disse elever har oftest forskellige sekundære psykiske forstyrrelser eller vanskeligheder. Disse komplekse vanskeligheder gør at de almindeligvis ikke trives i de kontaktklasserækker, der er på en række almindelige folkeskoler rundt omkring i landsdele. Disse elever har brug for et mere skærmet og individuelt tilrettelagt undervisningstilbud. På Egebakken kan vi tilgodese disse elever. 6 7

5 Teoretisk forståelse Alternativ mening TEACCH Treatment and education of autistic and related comunikation handicapped children. På Egebakken arbejdes der efter TEACCH. Der er en pædagogisk platform for arbejdet med den enkelte elev. TEACCH bunder i en humanistisk tankegang, om at det enkelte individ er unikt og alt arbejde tager sit udgangspunkt i den enkeltes styrkesider. Inden for TEACCH tales der på fem kerneområder som er essentielle. Disse er kort opsummeret nedenfor: (frit efter Jannik Beyers artikel: Menneskesynet bag TEACCH-programmet, 1. Teoretisk forståelse. Alle der arbejder med mennesker med AST skal have en grundlæggende teoretisk forståelse af tilstanden AST (Autisme spektrum tilstande). 2. Individualisering. Indsatsen bygger på en grundig beskrivelse af det enkelte barn. På Egebakken udarbejder lærere, pædagoger og forældre udførlige undervisningsplaner løbende, hvor der tages udgangspunkt i elevernes styrkesider 3. Alternativ mening. Der undervises og kommunikeres gennem flg.: Visualisering (PECS, tegneseriesamtaler, piktogrammer ) Konkretisering (social stories. KAT) Organisering af tid og rum (f.eks. Skemaer, PDA, lokaleindretning ) 4. Kontinuitet AST er et livslangt handicap. Indsatsen kræver et livslangt perspektiv. Fra vugge til krukke. Individualisering Dynamik Kontinuitet 5. Dynamik Der må konstant findes nye løsninger på problemerne. Struktureret pædagogik kan blive statisk hvis man ikke hele tiden reviderer praksis om det enkelte barn Overordnet er det vigtigt at lægge vægt på, at på Egebakken underviser vi børn, ikke diagnoser. 8 9

6 Administrationen Viceskoleleder Kenneth Westergaard Gennem Bakkerne 5 er en afdeling med elever i en bygning med tre etager, hvor vi også har administrationen liggende. Det autistiske spektrums sammensatte og skiftende karakter gør det vanskeligt at beskrive den elevgruppe, som hører hjemme på GB5. De fleste af vores elever vil have en diagnose indenfor AST, men andre diagnoser og sociale vanskeligheder som ADHD, Tourette Syndrom, OCD, impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelse m.m. vil også forekomme. Det vil ofte være små gradsforskelle, der adskiller elevgrupperne på Egebakkens tre afdelinger. Pædagogisk arbejdsmiljø: Fysiske rammer: Mindre lokaler med faste pladser. Eget arbejdsbord med individuelt tilrettelagt arbejdssystem evt. i eget separat lokale. Sociale rammer: klassesammensætning ud fra funktionsniveau, social udvikling og fysisk alder. Arbejdssystemer: der arbejdes ud fra TEACCH-konceptets principper, der tager udgangspunkt i barnets styrkesider. Materialer: Der vil blive brugt mange forskellige materialer fra mange forskellige lærebogssystemer, og ofte vil der blive fremstillet individuelt tilrettelagte undervisningsmaterialer ud fra elevens dagligdag og interessefelt. Hjælpemidler: Vi bruger visuelle hjælpemidler som støtte til struktur og arbejdssystemer. Tidsrammen: Skolen starter kl.8.00 og slutter ved frokosten kl.12.30, hvor der sker en overgang til fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteterne lukker ned kl Gennem Bakkerne 5 Der arbejdes med forudsigelighed på alle niveauer (aktivitet, time, dags og ugeforløb). Faste rutiner og rækkefølger til at fastholde eleven i de små opgaver hverdagen byder på (tasken på plads, madpakken i køleskab, kontaktbogen frem osv). Eleven vil ved hver aktivitet vide hvilken lærer/voksen han er sammen med, og han vil få at vide hvilken adfærd der forventes ved aktiviteten. Under aktiviteten vil læreren være tæt ved for at hjælpe eleven ved evt. problemstillinger. Ved aktivitetsændringer/skemaændringer bliver eleven grundigt informeret om hvorfor, og hvordan det kommer til at influere på dagens program. Meddelelsen vil på foranledning blive gentaget flere gange under iagttagelse af hvordan eleven reagerer for at læreren således hurtigt kan reagere på elevens adfærd. Rolige, afbalancerede, motiverede, initiativrige og målrettede voksne er med til at give eleverne ro og overskud til at klare udfordringerne i løbet af dagen. Ligeledes kan enkle og overskuelige regler, hvor man fokuserer på den hensigtsmæssige adfærd være med til at give ro og overskud. Fysisk set vil elevens arbejdsplads blive placeret hensigtsmæssigt i lokalet og afskærmet fra så mange distraherende elementer som det er muligt. Elevens arbejdsplads kan være skærmet af reoler på begge sider, og eleven kan evt. også være skærmet auditivt vha. høreværn. Læringsmiljøer Der bliver planlagt et individuelt tilrettelagt undervisningsmiljø, der vil hjælpe eleven med følgende spørgsmål: hvad skal jeg lave hvornår skal jeg lave det hvor skal jeg lave det hvem skal jeg lave det med hvordan skal jeg lave det hvornår er jeg færdig hvad skal jeg bagefter hvorfor skal jeg lave det? 10 11

7 Eftertænksomhed Gennem Bakkerne 3, afdelingsleder Hanne Pedersen Kristensen Gennem Bakkerne 3 Elevgruppen Afdelingen Gennem Bakkerne 3, består af to elevgrupper inddelt efter funktionsniveau og alder. Alle har gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. tillægshandicap. Eleverne er kendetegnet ved et manglende verbalt sprog eller ved en mangelfuld sprogforståelse. Pædagogiske tilgange I denne afdeling benyttes kommunikationssystemet PECS (Udveksling af billeder vedr. ønsker og behov). Eleverne lærer hvordan de kan kommunikere med omverdenen på en hensigtsmæssig måde, så der opnås et fælles sprog. For de af vores elever, der har verbalt sprog er PECS med til at visualisere sproget og gøre sproget mere konkret og forståelig. Dette støtter elevernes eget sprog. Forældrene inddrages i dette arbejde. Pause/fritidsfærdigheder Sansetræning Skolefag Kontakt/samspil/leg Indsatsområder ADL-færdigheder Motorik Arbejdsadfærd/færdigheder Kommunikation Dagen/ugens struktur og visualisering Strukturen er visualiseret ved hjælp af dagskema/ ugeskema tilpasset elevernes funktionsniveau. Leg og læring Indsatsområder De fælles indsatsområder tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag ud fra den enkelte elevs funktionsniveau. Der arbejdes med områder som selvstændighed, valg, sociale regler og fleksibilitet indenfor følgende aktiviteter eller skolefag: Gennem strukturen og visualiseringen kan eleverne få overblik over deres dag/uge skema og få overskud til at indlære nye kommunikative, sociale og intellektuelle færdigheder. Fællesspisning 12 13

8 Agernhuset Agernhuset er beliggende i Sulsted Elevgruppen Eleverne er karakteriseret ved, at de er kognitivt velfungerende med autismespektrumtilstande (AST), og tilhørende psykiske vanskeligheder. Personalegruppen Agernhuset har en fast stab af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Personalet er organiseret i 3 selvstyrende teams á 6-8 medarbejdere, med repræsentation fra alle 3 personalegrupper. Vi lægger stor vægt på videreuddannelse og personalet deltager løbende på kurser inden for autismeområdet, både gennem interne og eksterne kurser. Nyansat personale gennemgår en 2-årig grunduddannelse, som tager udgangspunkt i det daglige arbejde med vores elever. Pædagogiske tilgange I vores afdeling benyttes visuelle kommunikationssystemer i form af piktogrammer, som støtter eleven i det daglige arbejde. I indskolingsfasen lærer eleven forudsætningerne for brug af piktogrammer. Men på sigt er det meningen, at de elever som vi vurderer, kan have gavn af det, får udleveret en PDA (personal digital assistent), som udover at være et støttesystem, har mange andre funktioner, som eleven gerne skulle få gavn af, i et livslangt forløb. Afdelingsleder Søren Madsen Indsatsområder Agernhuset arbejder primært med 3 målområder: Udvikling af en alsidig personlighed med særlig vægtning af selvindsigt og selvstændighed. Udvikling af de skolemæssige færdigheder og kundskaber.. Udvikling af social kompetence. For at nå disse mål, benytter vi en række pædagogiske tiltag som f.eks.: Trin for trin, socialfag, PDA, ADL (almindelig daglig læring), ugesamtaler. Hos de ældste elever, arbejdes der mere målrettet på elevens videre forløb efter Agernhuset. Som særligt prioriterede indsatsområder for de ældste elever kan nævnes: Opnåelse af arbejdskendskab gennem erhvervspraktik. Udarbejdelse af uddannelsesbog. Seksual- og sundhedsvejledning. Forberedelse til voksenliv. Selvtransportering med offentlige transportmidler

9 Specialkonsulenterne På Egebakken er det eleven, der er i centrum, derfor arbejdes der meget koncentreret og målrettet med at afdække den enkelte elevs kompetencer og udviklingspotentialer. Løbende udarbejdes og evalueres der individuelle undervisningsplaner, der er lavet i tæt samarbejde mellem kontaktlærer og kontaktpædagog. For at styrke den enkelte elevs udvikling og for at afdække eventuelle spirende potentialer hos en elev har Egebakken en række konsulenter og kompetencepersoner, der har spidskompetencer indenfor områder som lærer og pædagog ikke partou har gennem deres uddannelse. Vi vil her forklare lidt om hvilke ressourcer den enkelte konsulent besidder og hvad de kan hjælpe til med i dagligdagen. Pædagogisk konsulent Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO har valgt Egebakken som leverandør af ydelser inden for undervisningsområdet af elever med autismespektrumtilstande. Den pædagogiske konsulent varetager al primærkontakt med VISO og har desuden en række øvrige opgaver. Pædagogisk konsulent, Susan Gulstad Pædagogisk support til kommuner, PPR og forældre henvist af VISO. Ekstern vejledning: VISOrelaterede opgaver samt konsulentfunktion i Egebakkens ressourcecenter. Intern vejledning: Pædagogisk inspirator og sparringspartner i det daglige arbejde med eleverne. Formidler og katalysator på TEACCH i teori og praksis. Konceptudvikler på systemer til intern vidensdeling og vidensdeling med relevante samarbejdspartnere. Synliggørelse af viden- og erfaringsmasse på Egebakken. Deltagelse i MPT Multi Professionelt Team. Konceptudvikling, pædagogisk udvikling, elevsager m.m

10 Psykolog, Helle Ansgaard Laursen Psykolog Egebakken har psykolog tilknyttet. Psykologen varetager en bred vifte af forskelligartede funktioner i forbindelse med skolens daglige liv. I et pædagogisk miljø baseret på TEACCH bliver psykologundersøgelsen et naturligt element i den grundige assessment. Den tværfaglige kortlægning af elevernes forskellige funktioner må betegnes som et nødvendigt afsæt for udfærdigelse af undervisningsplanerne. Den minutiøse erkendelse af de enkelte børns stærke og svage sider kan i dette miljø beskrives som det fundament, den individuelle undervisning tilrettelægges på basis af. Psykologen tilbyder efter behov samtaler til eleverne. Børnenes egen forståelse af deres egne styrker og svagheder bliver et afgørende element i opbygningen af deres identitet. En grundig forståelse af egne muligheder bliver nødvendig for at kunne etablere strategier til at tackle såvel den nuværende som kommende tilværelse. I relation til forældrene er psykologen ligeledes et stadigt tilbud om vejledning om forhold i relation til børnene. Gennem samtaler har forældrene efter anmodning mulighed at drøfte, hvorledes børnenes udvikling og trivsel bedst tackles. Kommunikationsvejleder Stillingen er en fuldtidsstilling, som både varetager interesser på afdelingen Gennem Bakkerne i Vodskov og Agernhuset i Sulsted. Kommunikationsvejlederens arbejdsområde tager udgangspunkt i den enkelte elev, og i samarbejde med kontaktpersoner lægges et program afhængig af indsatsområdet, som kan dreje sig om kommunikations- og talesprogsproblematikker, samt læse- og stavevanskeligheder. Indsatsen foregår primært på klassen. Børn med udtalefejl bliver tilbudt undervisning primært enkeltmandsundervisning. Denne undervisning er lyst- og legebaseret, da mange af vores elever ofte er skrøbelige i forhold til traditionel artikulationstræning. Når der arbejdes med elever uden eller med kun lidt verbalt sprog, støttes undervisningen af PECS (The Picture Exchange Communication System). Dette er et billedkommunikationssystem, hvor eleven har mulighed for at gøre omverdenen opmærksom på ønsker og behov gennem fotos eller pictogrammer. Mange af vores elever er visuelt stærke, og har derfor glæde af at føle sig forstået af andre end deres nærmeste. Billedsprog er internationalt og alle forstår symbolværdien. Egebakken har indført syntetiske tale- og prædiktionsprogrammer til de af vore elever, som har læse- og stavevanskeligheder. Kommunikationsvejlederen rådgiver kontaktlærere i den daglige læse- og staveundervisning. Kommunikationsvejleder, Hanne Lyhne Heggelund Kommunikationsvejlederen foretager forskellige tests. Det kan dreje sig om en impressiv sproglig test, som afklarer, hvor meget eleverne forstår af det talte sprog, eller en test, som kan give et billede af på hvilket funktionsniveau eleven befinder sig på forskellige områder. Endelig tager kommunikationsvejlederen screeninger til afdækning af elevernes forudsætninger for læsning og stavning samt diverse læse- og staveprøver til brug for lærernes handleplaner

11 På Egebakken har vi valgt at prioritere Marte Meo metoden. To af vores medarbejdere har uddannelsen og de yder bistand, når der er behov for vejledning/støtte i forhold til den pædagogiske praksis omkring det enkelte barn. Marte Meo er en videobaseret metode, der anvendes til at forbedre, etablere og reetablere samspil mellem mennesker. Den er bygget op omkring nogle faste principper for udviklingsstøttende kommunikation. Marte Meo er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor Marte Meo terapeuten tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos de implicerede personer. Videooptagelser af almindelige dagligdags samspilssituationer og en grundig analyse af disse danner baggrund for en tilbagemelding til den lærer eller pædagog, som har bedt om bistand til sin pædagogiske praksis. Marte Meo terapeut, Vinni Holm - om musikalsk samhandling og kommunikation med børn med autisme på førsprogligt niveau. Musikterapi Marte Meo - ved egen kraft I analysen af videooptagelserne fokuseres der på: Hvad barnet allerede kan. Hvad barnet har brug for støtte til. Hvad den voksne allerede gør i forhold til at støtte barnets udvikling. Hvad den voksne har brug for at gøre noget mere af eller gøre på en bestemt måde for at støtte barnets videre udvikling. Ved tilbagemeldingen opstilles et arbejdspunkt, som formidles videre ud fra udvalgte videoklip. Grundlaget for det musikterapeutiske arbejde er kommunikation og dannelsen af relationer. Musikterapien skaber en ramme, hvor der med udgangspunkt i det enkelte barn arbejdes med at styrke barnets hensigtsmæssige, personlige udtryksformer. I musikterapi laver vi musik sammen, vi improviserer på instrumenter og med stemmen og vi arbejder med rytmer, remser, komponeret musik og sange. Den musikalske kommunikation giver musikterapeut og barn mulighed for på lige fod at tage initiativer og svare hinanden, selv om barnet kun bruger lidt eller intet talesprog. Musikterapeut MTL, Bodil Vestergaard Centrale begreber er også koncentration, fælles opmærksomhed, turtagning og imitation, variation og pauser elementer, som vi kender fra samtalen. Den fælles musik får samtalens form og dermed bliver det musikalske udtryk til kommunikation. Musikken og vores relation bliver således meningsfuld for barnet, og det skaber grobund for udvikling. I specialundervisningen sker barnets udvikling i høj grad gennem det samspil og de relationer, barnet har med voksne. Børn med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) kan have svært ved at indgå i sociale sammenhænge og derfor ligger vi meget vægt på at arbejde med samspil og relationer. Marte Meo metoden kan være med til at forbedre og målrette samspillet og relationerne, så det specifikt går ind og støtter det enkelte barns udvikling. Ligeledes kan børn med ASF have brug for støtte til at blive mere opsøgende og udadvendte i samværet med andre, støtte til at blive mere opmærksomme på deres omgivelser samt støtte i forhold til deres sproglige udvikling. Marte Meo metoden er meget anvendelig i forhold til at arbejde med disse ting Marte Meo terapeut, Jesper Krage

12 Ergo- og fysioterapi Omsorg TEACCH symboler Praktisk træning Egebakkens ressourcecenter har til formål, at dække den regionale og nationale efterspørgsel på kurser og efteruddannelse indenfor autismeområdet. Målgruppen er, eget personale, eksterne samarbejdspartnere samt alle, der har autismefeltet som interesseområde. Træningen skal helst være sjov og på børnenes præmisser Ressourcecenter Fysioterapi og ergoterapi tilbydes på Egebakken og er undervisningsrelateret. Indsatsen skal hjælpe eleverne med at bedre deres forudsætninger for at lære og udvikle sig. Der arbejdes med krop og aktivitet. Elevernes sanser, motorik og forhold til egen krop undersøges. Resultaterne formidles til lærere, pædagoger og forældre, så den viden der opnås kan integreres i den daglige pædagogik, og kan være med til, at give et helhedskendskab til eleven. Mange af eleverne har en påvirket motorisk udvikling. Flere har f.eks. reageret uhensigtsmæssigt på sanseindtryk som små, nogle har f.eks. ikke kunnet lide berøring eller bevægelse, derfor har de ikke søgt de udfordringer kropsligt som andre børn gør. For andre har skolelivet indtil de kom på Egebakken været præget af nederlag og lavt selvværd det lejrer sig i kroppen og hæmmer udviklingen. Træningen skal helst være sjov og på børnenes præmisser, og langt de fleste børn nyder da også, at komme til træning. For børn uden verbalt sprog kan legen og bevægelsen være en del af samspil og kommunikation. På Egebakken har vi en personalegruppe, der har kompetencerne til at afholde og udvikle relevante kurser. Ansatte på Egebakken udøver konsulentbistand til eksterne samarbejdspartnere, og er involveret i at afholde og udvikler kurser og foredrag. Der ydes konsulentbistand og kursusforløb efter nærmere aftale indenfor følgende områder: TEACCH PECS (Picture Exchange Communikation System) Marte Meo og autisme. Trin for trin og kognitivt velfungerende børn med AST. PDA (Visuel strukturering i elektronisk kalender. Visuelt og struktureret undervisning for børn med AST. Konflikthåndtering/ -løsning Udover disse kerneområder kan ressourcecenteret stykke specielle forløb sammen efter aftale

13 Vejen til Egebakken Vejen til Agernhuset Egebakken Gennem Bakkerne Vodskov Tlf.: Fax: Egebakken afd. Agernhuset Toftegaardsvej Sulsted Tlf.: Fax: Afd. leder Søren Madsen Skoleleder: Michael Sørensen Viceskoleleder: Kenneth Westergaard Egebakken Gennem Bakkerne Vodskov Tlf.: Afd. leder Hanne Kristensen

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne:

problematikker omkring socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne: 1 Et hvert barn har unikke egenskaber, interesser, evner og læringsbehov. Det er den viden og arbejdsvinkel vi har i dag i vores arbejde med alle elever i folkeskolen. Samtidig ved vi også, at en lille

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole

Evalueringsrapport. Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer. Havredal gl. Skole Evalueringsrapport 2013 Projekt: Unge med særlige behov og psykiske problemer Havredal gl. Skole Udgiver: Havredal gl. Skole Ulvedalsvej 32-34, Havredal 7470 Karup J Tlf: 86 66 22 68 E-mail: kirsten@hgs.dk

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere