Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed"

Transkript

1 Grobund - for indlæring, udvikling og selvstændighed

2 Forord Overordnet målsætning for Egebakken AST TEACCH Gennem Bakkerne 5 Gennem Bakkerne 3 Agernhuset Specialkonsulenterne overordnet Beskrivelse af konsulenter Egebakken ressourcecenter Adresser og telefonnumre Velkommen til vores fælles skole, Egebakken skole for børn med autisme Egebakken er et af Aalborg Kommunes undervisningstilbud til børn med autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser - herunder børn med sekundære psykiske forstyrrelser. Egebakken blev oprettet som amtslig skole pr. 1. januar Den gang var der 14 elever på skolen. I dag er der over 60. Disse elever er fordelt på tre afdelinger, Agernhuset i Sulsted samt Gennem Bakkerne 3 og Gennem Bakkerne 5. På Egebakken gør vi meget ud af at skabe en god stemning både for personale og elever. Her er der plads til alle. På Egebakken er elever og personale en del af et fællesskab. Et fællesskab på tværs af afdelinger og aldersskel. Vi plejer dette fællesskab gennem temadage, fællesarrangementer og hygge på tværs af funktionalitet og alder. Vi ser ikke Egebakken som en specialskole, men en skole for børn med autisme, med alt hvad det indebærer. Skoleleder Michael Sørensen Børn med autisme har brug for forskellige tilgange til læringsprocesser ligesom det er tilfældet med børn i folkeskolen, det er derfor essentielt at have et stort fagligt kendskab, kombineret med en høj grad af medmenneskelighed for at kunne arbejde med disse elever. Det at have en autismediagnose ser vi ikke som et problem, nærmere tvært imod. Mennesker med autisme tænker, kommunikerer og handler blot anderledes end andre mennesker. Personalet på Egebakken arbejder i team, hvilket er med til at give et helhedsblik på den enkelte elev. Det tætte samarbejde mellem lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og forældre, giver den enkelte elev optimale udviklingsbetingelser hen i mod en tilværelse med selvstændighed, positivitet og delvis selvforvaltning. Egebakken har med gennem sin kursusafdeling, Egebakken ressourcecenter, og sine oplægsholdere på diverse konferencer i Danmark, været med til at sætte dagsorden for udvikling og faglig høj kvalitet i Danmark. Blåstemplingen af det fantastiske stykke arbejde der udføres på Egebakken er kommet gennem VISO, den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation. VISO har valgt Egebakken sammen med kun to andre skoler for børn med autisme i Danmark til ressourcecenter for organet. Tro ikke du ved hvad en, der er anderledes, tror, tænker eller føler, alene ved at du ved, hvad du selv tror, tænker og føler. Brad Rand (Ung mand med AST) Michael Sørensen -skoleleder- 2 3

3 Overordnet målsætning at styrke elevens muligheder for at forvalte eget liv med henblik på at leve i harmoni med sig selv og andre. (Livsduelighed) med udgangspunkt i den enkelte elev at skabe et miljø, hvor struktur, visualisering, forudsigelighed og ro giver grobund for indlæring, udvikling og selvstændighed. ved hjælp af individuelle undervisningsplaner at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, styrkesider, muligheder og ønsker. at skabe helhed i barnets tilværelse ved et godt samarbejde med forældre og andet netværk. at prioritere efter- og videreuddannelse af personalet højt, indenfor skolens økonomiske rammer. at skabe et arbejdsmiljø, der giver grobund for samarbejde og arbejdsglæde, der er en forudsætning for kvalitet og udvikling i specialundervisningen. Gennem Bakkerne 5 Agernhuset Gennem Bakkerne 3 4 5

4 Forudsigelighed Struktur Visualisering AST autismespektrumtilstande Autisme er en gennemgribende, biologisk betinget udviklingsforstyrrelse. Det er betegnelsen på en tilstand - en sum af en række symptomer - der optræder samtidigt. Mennesker med autisme har vanskeligheder indenfor følgende tre hovedområder: Sociale kompetencer er svækkede pga. manglende empati og manglende evne til at skifte opmærksomhed Kommunikations- og/eller sprogforstyrrelse Forestillingsevne Derudover er interesser og adfærd ofte præget af stereotypier, ritualer og særinteresser. En del af Egebakkens elever er børn med autismespektrumtilstande (AST), som er på et relativt højt udviklingsniveau. Disse elever har oftest forskellige sekundære psykiske forstyrrelser eller vanskeligheder. Disse komplekse vanskeligheder gør at de almindeligvis ikke trives i de kontaktklasserækker, der er på en række almindelige folkeskoler rundt omkring i landsdele. Disse elever har brug for et mere skærmet og individuelt tilrettelagt undervisningstilbud. På Egebakken kan vi tilgodese disse elever. 6 7

5 Teoretisk forståelse Alternativ mening TEACCH Treatment and education of autistic and related comunikation handicapped children. På Egebakken arbejdes der efter TEACCH. Der er en pædagogisk platform for arbejdet med den enkelte elev. TEACCH bunder i en humanistisk tankegang, om at det enkelte individ er unikt og alt arbejde tager sit udgangspunkt i den enkeltes styrkesider. Inden for TEACCH tales der på fem kerneområder som er essentielle. Disse er kort opsummeret nedenfor: (frit efter Jannik Beyers artikel: Menneskesynet bag TEACCH-programmet, 1. Teoretisk forståelse. Alle der arbejder med mennesker med AST skal have en grundlæggende teoretisk forståelse af tilstanden AST (Autisme spektrum tilstande). 2. Individualisering. Indsatsen bygger på en grundig beskrivelse af det enkelte barn. På Egebakken udarbejder lærere, pædagoger og forældre udførlige undervisningsplaner løbende, hvor der tages udgangspunkt i elevernes styrkesider 3. Alternativ mening. Der undervises og kommunikeres gennem flg.: Visualisering (PECS, tegneseriesamtaler, piktogrammer ) Konkretisering (social stories. KAT) Organisering af tid og rum (f.eks. Skemaer, PDA, lokaleindretning ) 4. Kontinuitet AST er et livslangt handicap. Indsatsen kræver et livslangt perspektiv. Fra vugge til krukke. Individualisering Dynamik Kontinuitet 5. Dynamik Der må konstant findes nye løsninger på problemerne. Struktureret pædagogik kan blive statisk hvis man ikke hele tiden reviderer praksis om det enkelte barn Overordnet er det vigtigt at lægge vægt på, at på Egebakken underviser vi børn, ikke diagnoser. 8 9

6 Administrationen Viceskoleleder Kenneth Westergaard Gennem Bakkerne 5 er en afdeling med elever i en bygning med tre etager, hvor vi også har administrationen liggende. Det autistiske spektrums sammensatte og skiftende karakter gør det vanskeligt at beskrive den elevgruppe, som hører hjemme på GB5. De fleste af vores elever vil have en diagnose indenfor AST, men andre diagnoser og sociale vanskeligheder som ADHD, Tourette Syndrom, OCD, impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelse m.m. vil også forekomme. Det vil ofte være små gradsforskelle, der adskiller elevgrupperne på Egebakkens tre afdelinger. Pædagogisk arbejdsmiljø: Fysiske rammer: Mindre lokaler med faste pladser. Eget arbejdsbord med individuelt tilrettelagt arbejdssystem evt. i eget separat lokale. Sociale rammer: klassesammensætning ud fra funktionsniveau, social udvikling og fysisk alder. Arbejdssystemer: der arbejdes ud fra TEACCH-konceptets principper, der tager udgangspunkt i barnets styrkesider. Materialer: Der vil blive brugt mange forskellige materialer fra mange forskellige lærebogssystemer, og ofte vil der blive fremstillet individuelt tilrettelagte undervisningsmaterialer ud fra elevens dagligdag og interessefelt. Hjælpemidler: Vi bruger visuelle hjælpemidler som støtte til struktur og arbejdssystemer. Tidsrammen: Skolen starter kl.8.00 og slutter ved frokosten kl.12.30, hvor der sker en overgang til fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteterne lukker ned kl Gennem Bakkerne 5 Der arbejdes med forudsigelighed på alle niveauer (aktivitet, time, dags og ugeforløb). Faste rutiner og rækkefølger til at fastholde eleven i de små opgaver hverdagen byder på (tasken på plads, madpakken i køleskab, kontaktbogen frem osv). Eleven vil ved hver aktivitet vide hvilken lærer/voksen han er sammen med, og han vil få at vide hvilken adfærd der forventes ved aktiviteten. Under aktiviteten vil læreren være tæt ved for at hjælpe eleven ved evt. problemstillinger. Ved aktivitetsændringer/skemaændringer bliver eleven grundigt informeret om hvorfor, og hvordan det kommer til at influere på dagens program. Meddelelsen vil på foranledning blive gentaget flere gange under iagttagelse af hvordan eleven reagerer for at læreren således hurtigt kan reagere på elevens adfærd. Rolige, afbalancerede, motiverede, initiativrige og målrettede voksne er med til at give eleverne ro og overskud til at klare udfordringerne i løbet af dagen. Ligeledes kan enkle og overskuelige regler, hvor man fokuserer på den hensigtsmæssige adfærd være med til at give ro og overskud. Fysisk set vil elevens arbejdsplads blive placeret hensigtsmæssigt i lokalet og afskærmet fra så mange distraherende elementer som det er muligt. Elevens arbejdsplads kan være skærmet af reoler på begge sider, og eleven kan evt. også være skærmet auditivt vha. høreværn. Læringsmiljøer Der bliver planlagt et individuelt tilrettelagt undervisningsmiljø, der vil hjælpe eleven med følgende spørgsmål: hvad skal jeg lave hvornår skal jeg lave det hvor skal jeg lave det hvem skal jeg lave det med hvordan skal jeg lave det hvornår er jeg færdig hvad skal jeg bagefter hvorfor skal jeg lave det? 10 11

7 Eftertænksomhed Gennem Bakkerne 3, afdelingsleder Hanne Pedersen Kristensen Gennem Bakkerne 3 Elevgruppen Afdelingen Gennem Bakkerne 3, består af to elevgrupper inddelt efter funktionsniveau og alder. Alle har gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. tillægshandicap. Eleverne er kendetegnet ved et manglende verbalt sprog eller ved en mangelfuld sprogforståelse. Pædagogiske tilgange I denne afdeling benyttes kommunikationssystemet PECS (Udveksling af billeder vedr. ønsker og behov). Eleverne lærer hvordan de kan kommunikere med omverdenen på en hensigtsmæssig måde, så der opnås et fælles sprog. For de af vores elever, der har verbalt sprog er PECS med til at visualisere sproget og gøre sproget mere konkret og forståelig. Dette støtter elevernes eget sprog. Forældrene inddrages i dette arbejde. Pause/fritidsfærdigheder Sansetræning Skolefag Kontakt/samspil/leg Indsatsområder ADL-færdigheder Motorik Arbejdsadfærd/færdigheder Kommunikation Dagen/ugens struktur og visualisering Strukturen er visualiseret ved hjælp af dagskema/ ugeskema tilpasset elevernes funktionsniveau. Leg og læring Indsatsområder De fælles indsatsområder tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag ud fra den enkelte elevs funktionsniveau. Der arbejdes med områder som selvstændighed, valg, sociale regler og fleksibilitet indenfor følgende aktiviteter eller skolefag: Gennem strukturen og visualiseringen kan eleverne få overblik over deres dag/uge skema og få overskud til at indlære nye kommunikative, sociale og intellektuelle færdigheder. Fællesspisning 12 13

8 Agernhuset Agernhuset er beliggende i Sulsted Elevgruppen Eleverne er karakteriseret ved, at de er kognitivt velfungerende med autismespektrumtilstande (AST), og tilhørende psykiske vanskeligheder. Personalegruppen Agernhuset har en fast stab af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Personalet er organiseret i 3 selvstyrende teams á 6-8 medarbejdere, med repræsentation fra alle 3 personalegrupper. Vi lægger stor vægt på videreuddannelse og personalet deltager løbende på kurser inden for autismeområdet, både gennem interne og eksterne kurser. Nyansat personale gennemgår en 2-årig grunduddannelse, som tager udgangspunkt i det daglige arbejde med vores elever. Pædagogiske tilgange I vores afdeling benyttes visuelle kommunikationssystemer i form af piktogrammer, som støtter eleven i det daglige arbejde. I indskolingsfasen lærer eleven forudsætningerne for brug af piktogrammer. Men på sigt er det meningen, at de elever som vi vurderer, kan have gavn af det, får udleveret en PDA (personal digital assistent), som udover at være et støttesystem, har mange andre funktioner, som eleven gerne skulle få gavn af, i et livslangt forløb. Afdelingsleder Søren Madsen Indsatsområder Agernhuset arbejder primært med 3 målområder: Udvikling af en alsidig personlighed med særlig vægtning af selvindsigt og selvstændighed. Udvikling af de skolemæssige færdigheder og kundskaber.. Udvikling af social kompetence. For at nå disse mål, benytter vi en række pædagogiske tiltag som f.eks.: Trin for trin, socialfag, PDA, ADL (almindelig daglig læring), ugesamtaler. Hos de ældste elever, arbejdes der mere målrettet på elevens videre forløb efter Agernhuset. Som særligt prioriterede indsatsområder for de ældste elever kan nævnes: Opnåelse af arbejdskendskab gennem erhvervspraktik. Udarbejdelse af uddannelsesbog. Seksual- og sundhedsvejledning. Forberedelse til voksenliv. Selvtransportering med offentlige transportmidler

9 Specialkonsulenterne På Egebakken er det eleven, der er i centrum, derfor arbejdes der meget koncentreret og målrettet med at afdække den enkelte elevs kompetencer og udviklingspotentialer. Løbende udarbejdes og evalueres der individuelle undervisningsplaner, der er lavet i tæt samarbejde mellem kontaktlærer og kontaktpædagog. For at styrke den enkelte elevs udvikling og for at afdække eventuelle spirende potentialer hos en elev har Egebakken en række konsulenter og kompetencepersoner, der har spidskompetencer indenfor områder som lærer og pædagog ikke partou har gennem deres uddannelse. Vi vil her forklare lidt om hvilke ressourcer den enkelte konsulent besidder og hvad de kan hjælpe til med i dagligdagen. Pædagogisk konsulent Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO har valgt Egebakken som leverandør af ydelser inden for undervisningsområdet af elever med autismespektrumtilstande. Den pædagogiske konsulent varetager al primærkontakt med VISO og har desuden en række øvrige opgaver. Pædagogisk konsulent, Susan Gulstad Pædagogisk support til kommuner, PPR og forældre henvist af VISO. Ekstern vejledning: VISOrelaterede opgaver samt konsulentfunktion i Egebakkens ressourcecenter. Intern vejledning: Pædagogisk inspirator og sparringspartner i det daglige arbejde med eleverne. Formidler og katalysator på TEACCH i teori og praksis. Konceptudvikler på systemer til intern vidensdeling og vidensdeling med relevante samarbejdspartnere. Synliggørelse af viden- og erfaringsmasse på Egebakken. Deltagelse i MPT Multi Professionelt Team. Konceptudvikling, pædagogisk udvikling, elevsager m.m

10 Psykolog, Helle Ansgaard Laursen Psykolog Egebakken har psykolog tilknyttet. Psykologen varetager en bred vifte af forskelligartede funktioner i forbindelse med skolens daglige liv. I et pædagogisk miljø baseret på TEACCH bliver psykologundersøgelsen et naturligt element i den grundige assessment. Den tværfaglige kortlægning af elevernes forskellige funktioner må betegnes som et nødvendigt afsæt for udfærdigelse af undervisningsplanerne. Den minutiøse erkendelse af de enkelte børns stærke og svage sider kan i dette miljø beskrives som det fundament, den individuelle undervisning tilrettelægges på basis af. Psykologen tilbyder efter behov samtaler til eleverne. Børnenes egen forståelse af deres egne styrker og svagheder bliver et afgørende element i opbygningen af deres identitet. En grundig forståelse af egne muligheder bliver nødvendig for at kunne etablere strategier til at tackle såvel den nuværende som kommende tilværelse. I relation til forældrene er psykologen ligeledes et stadigt tilbud om vejledning om forhold i relation til børnene. Gennem samtaler har forældrene efter anmodning mulighed at drøfte, hvorledes børnenes udvikling og trivsel bedst tackles. Kommunikationsvejleder Stillingen er en fuldtidsstilling, som både varetager interesser på afdelingen Gennem Bakkerne i Vodskov og Agernhuset i Sulsted. Kommunikationsvejlederens arbejdsområde tager udgangspunkt i den enkelte elev, og i samarbejde med kontaktpersoner lægges et program afhængig af indsatsområdet, som kan dreje sig om kommunikations- og talesprogsproblematikker, samt læse- og stavevanskeligheder. Indsatsen foregår primært på klassen. Børn med udtalefejl bliver tilbudt undervisning primært enkeltmandsundervisning. Denne undervisning er lyst- og legebaseret, da mange af vores elever ofte er skrøbelige i forhold til traditionel artikulationstræning. Når der arbejdes med elever uden eller med kun lidt verbalt sprog, støttes undervisningen af PECS (The Picture Exchange Communication System). Dette er et billedkommunikationssystem, hvor eleven har mulighed for at gøre omverdenen opmærksom på ønsker og behov gennem fotos eller pictogrammer. Mange af vores elever er visuelt stærke, og har derfor glæde af at føle sig forstået af andre end deres nærmeste. Billedsprog er internationalt og alle forstår symbolværdien. Egebakken har indført syntetiske tale- og prædiktionsprogrammer til de af vore elever, som har læse- og stavevanskeligheder. Kommunikationsvejlederen rådgiver kontaktlærere i den daglige læse- og staveundervisning. Kommunikationsvejleder, Hanne Lyhne Heggelund Kommunikationsvejlederen foretager forskellige tests. Det kan dreje sig om en impressiv sproglig test, som afklarer, hvor meget eleverne forstår af det talte sprog, eller en test, som kan give et billede af på hvilket funktionsniveau eleven befinder sig på forskellige områder. Endelig tager kommunikationsvejlederen screeninger til afdækning af elevernes forudsætninger for læsning og stavning samt diverse læse- og staveprøver til brug for lærernes handleplaner

11 På Egebakken har vi valgt at prioritere Marte Meo metoden. To af vores medarbejdere har uddannelsen og de yder bistand, når der er behov for vejledning/støtte i forhold til den pædagogiske praksis omkring det enkelte barn. Marte Meo er en videobaseret metode, der anvendes til at forbedre, etablere og reetablere samspil mellem mennesker. Den er bygget op omkring nogle faste principper for udviklingsstøttende kommunikation. Marte Meo er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor Marte Meo terapeuten tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos de implicerede personer. Videooptagelser af almindelige dagligdags samspilssituationer og en grundig analyse af disse danner baggrund for en tilbagemelding til den lærer eller pædagog, som har bedt om bistand til sin pædagogiske praksis. Marte Meo terapeut, Vinni Holm - om musikalsk samhandling og kommunikation med børn med autisme på førsprogligt niveau. Musikterapi Marte Meo - ved egen kraft I analysen af videooptagelserne fokuseres der på: Hvad barnet allerede kan. Hvad barnet har brug for støtte til. Hvad den voksne allerede gør i forhold til at støtte barnets udvikling. Hvad den voksne har brug for at gøre noget mere af eller gøre på en bestemt måde for at støtte barnets videre udvikling. Ved tilbagemeldingen opstilles et arbejdspunkt, som formidles videre ud fra udvalgte videoklip. Grundlaget for det musikterapeutiske arbejde er kommunikation og dannelsen af relationer. Musikterapien skaber en ramme, hvor der med udgangspunkt i det enkelte barn arbejdes med at styrke barnets hensigtsmæssige, personlige udtryksformer. I musikterapi laver vi musik sammen, vi improviserer på instrumenter og med stemmen og vi arbejder med rytmer, remser, komponeret musik og sange. Den musikalske kommunikation giver musikterapeut og barn mulighed for på lige fod at tage initiativer og svare hinanden, selv om barnet kun bruger lidt eller intet talesprog. Musikterapeut MTL, Bodil Vestergaard Centrale begreber er også koncentration, fælles opmærksomhed, turtagning og imitation, variation og pauser elementer, som vi kender fra samtalen. Den fælles musik får samtalens form og dermed bliver det musikalske udtryk til kommunikation. Musikken og vores relation bliver således meningsfuld for barnet, og det skaber grobund for udvikling. I specialundervisningen sker barnets udvikling i høj grad gennem det samspil og de relationer, barnet har med voksne. Børn med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) kan have svært ved at indgå i sociale sammenhænge og derfor ligger vi meget vægt på at arbejde med samspil og relationer. Marte Meo metoden kan være med til at forbedre og målrette samspillet og relationerne, så det specifikt går ind og støtter det enkelte barns udvikling. Ligeledes kan børn med ASF have brug for støtte til at blive mere opsøgende og udadvendte i samværet med andre, støtte til at blive mere opmærksomme på deres omgivelser samt støtte i forhold til deres sproglige udvikling. Marte Meo metoden er meget anvendelig i forhold til at arbejde med disse ting Marte Meo terapeut, Jesper Krage

12 Ergo- og fysioterapi Omsorg TEACCH symboler Praktisk træning Egebakkens ressourcecenter har til formål, at dække den regionale og nationale efterspørgsel på kurser og efteruddannelse indenfor autismeområdet. Målgruppen er, eget personale, eksterne samarbejdspartnere samt alle, der har autismefeltet som interesseområde. Træningen skal helst være sjov og på børnenes præmisser Ressourcecenter Fysioterapi og ergoterapi tilbydes på Egebakken og er undervisningsrelateret. Indsatsen skal hjælpe eleverne med at bedre deres forudsætninger for at lære og udvikle sig. Der arbejdes med krop og aktivitet. Elevernes sanser, motorik og forhold til egen krop undersøges. Resultaterne formidles til lærere, pædagoger og forældre, så den viden der opnås kan integreres i den daglige pædagogik, og kan være med til, at give et helhedskendskab til eleven. Mange af eleverne har en påvirket motorisk udvikling. Flere har f.eks. reageret uhensigtsmæssigt på sanseindtryk som små, nogle har f.eks. ikke kunnet lide berøring eller bevægelse, derfor har de ikke søgt de udfordringer kropsligt som andre børn gør. For andre har skolelivet indtil de kom på Egebakken været præget af nederlag og lavt selvværd det lejrer sig i kroppen og hæmmer udviklingen. Træningen skal helst være sjov og på børnenes præmisser, og langt de fleste børn nyder da også, at komme til træning. For børn uden verbalt sprog kan legen og bevægelsen være en del af samspil og kommunikation. På Egebakken har vi en personalegruppe, der har kompetencerne til at afholde og udvikle relevante kurser. Ansatte på Egebakken udøver konsulentbistand til eksterne samarbejdspartnere, og er involveret i at afholde og udvikler kurser og foredrag. Der ydes konsulentbistand og kursusforløb efter nærmere aftale indenfor følgende områder: TEACCH PECS (Picture Exchange Communikation System) Marte Meo og autisme. Trin for trin og kognitivt velfungerende børn med AST. PDA (Visuel strukturering i elektronisk kalender. Visuelt og struktureret undervisning for børn med AST. Konflikthåndtering/ -løsning Udover disse kerneområder kan ressourcecenteret stykke specielle forløb sammen efter aftale

13 Vejen til Egebakken Vejen til Agernhuset Egebakken Gennem Bakkerne Vodskov Tlf.: Fax: Egebakken afd. Agernhuset Toftegaardsvej Sulsted Tlf.: Fax: Afd. leder Søren Madsen Skoleleder: Michael Sørensen Viceskoleleder: Kenneth Westergaard Egebakken Gennem Bakkerne Vodskov Tlf.: Afd. leder Hanne Kristensen

Specialkonsulenterne VISO

Specialkonsulenterne VISO Specialkonsulenterne På Egebakken er det eleven, der er i centrum, derfor arbejdes der meget koncentreret og målrettet med at afdække den enkelte elevs kompetencer og udviklingspotentialer. Løbende udarbejdes

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

Enghaveskolen Roesskovsvej 125 5200 Odense V Tlf.: 63 75 35 00 Fax: 63 75 35 42 E-mail: enghaveskolen@odense.dk www.odense.

Enghaveskolen Roesskovsvej 125 5200 Odense V Tlf.: 63 75 35 00 Fax: 63 75 35 42 E-mail: enghaveskolen@odense.dk www.odense. Enghaveskolen Roesskovsvej 125 5200 Odense V Tlf.: 63 75 35 00 Fax: 63 75 35 42 E-mail: enghaveskolen@odense.dk www.odense.dk/enghaveskolen Nyttige hjemmesider: www.autisme.dk www.centerforautisme.dk www.autismeforening.dk

Læs mere

Egebakken og Kollegievejens Skole

Egebakken og Kollegievejens Skole Egebakken og Kollegievejens Skole - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Egebakken og Kollegievejens Skole. Hvis du ønsker at vide mere,

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet.

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet. Faglig indholdsmæssig tilgang til borgerne. I det fagligt indholdsmæssige arbejde med borgerne i Autismecenter Syd benytter medarbejderne sig af en række pædagogiske modeller, tilgange og metoder. I det

Læs mere

Aflastning og anden pædagogisk støtte

Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte ASF- Teamet tilbyder forskellige former for aflastningsopgaver og anden pædagogisk støtte. Vi tilbyder midlertidig akutdækning,

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

K-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune K-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens K-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte K-klasse, er du velkommen

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza De grundlæggende kognitive dysfunktioner Empati: Empati er driften til at identificere andres menneskers

Læs mere

Birgit Willum, pædagogisk konsulent Langagerskolen

Birgit Willum, pædagogisk konsulent Langagerskolen Birgit Willum, pædagogisk konsulent Langagerskolen Hvad har vi hørt om TEACCH Umoderne! Det bruger man ikke mere? De lærer jo ikke at være sammen med andre på den måde Virker det? Ufleksibelt og besværligt!

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Velkomstbrev. Kære studerende

Velkomstbrev. Kære studerende Velkomstbrev Kære studerende Rigtig hjertelig velkommen som studerende i idrætsdus sen ved Vester Hassing Skole. Vi glæder os altid til at byde studerende velkommen i vores hus og derved få mulighed for

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2.

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Sorø Kommune Supercenter Smilehullet, Holbergskolen Holbergsvej 42 4293 Dianalund Tlf.:58264810 smilehullet@soroe.dk Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre,

Læs mere

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov

Autismespektret. PsykInfo v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Autismespektret PsykInfo 24.04.12 v. Maria Kirk Østergaard, psykolog BUC Risskov Program Hvad er autisme? Hvad er symptomerne på autisme? Adfærd Behandling Spørgsmål Dias kan findes på www.psykinfo.dk

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fritidsordningen En kommunal specialskole Skolefritidsordning Formål og indhold Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

E klasserne på Vildbjerg Skole

E klasserne på Vildbjerg Skole VILDBJERG SKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE BJØRNKÆRVEJ 2 7480 VILDBJERG E klasserne på Vildbjerg Skole Specialklasserækken består af flg.: 2. E med elever fortrinsvis fra 0. kl. til 3. kl. 5. E med elever

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Øresundsskolen. Carl Nielsens Allé 33 2100 København Ø Tlf. 39 18 19 44. www.oeresundsskolen.kk.dk. mail@oeresundsskolen.kk.dk

Øresundsskolen. Carl Nielsens Allé 33 2100 København Ø Tlf. 39 18 19 44. www.oeresundsskolen.kk.dk. mail@oeresundsskolen.kk.dk FAKTA OM ØRESUNDSSKOLEN Øresundsskolen har elever fra 0. til 10. klassetrin og er beliggende på det ydre Østerbro i det tidligere Øresundshospitals bygninger, som er blevet moderniserede og specialindrettede

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune ADHD-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens ADHD-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte ADHD-klasse,

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER EGEBAKKEN SPECIALSKOLE, AGERNHUSET // 2015 BESKRIVELSE EGEBAKKEN FAKTA Adresse Egebakken Gennem Bakkerne 5 9310 Vodskov Telefon 99824200 E-mail

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Fjordskolen Lysholm & Hedevang

Fjordskolen Lysholm & Hedevang SpecialCenterRoskilde Fjordskolen Lysholm & Hedevang Roskilde kommunes specialskole for elever med fysiske og psykiske handicap, svære generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Fjordskolen,

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg. Tlf. 99 82 13 00 E-mail: kaerbyskolen@aalborg.dk Web: http://www.kaerbyskolen.dk

Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg. Tlf. 99 82 13 00 E-mail: kaerbyskolen@aalborg.dk Web: http://www.kaerbyskolen.dk Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Tlf. 99 82 13 00 E-mail: kaerbyskolen@aalborg.dk Web: http://www.kaerbyskolen.dk Indledning Denne folder, er en oversigt over Kærbyskolens tilbud til børn og

Læs mere

Uddannelsescenter UiU

Uddannelsescenter UiU Uddannelsescenter UiU STU i København Alle ca. 450 unge i STU i København er visiteret til STU-tilbud ud fra en målgruppe kategorisering. 1. Unge med specifikke vanskeligheder, som f.eks. autisme 2. Unge

Læs mere

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger

Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Ydelseskatalog vedr. udslusningsboliger Målgruppe: Mål med indsatsen: Kriterier for tildeling af indsatsen: Målgruppen er: Unge borgere mellem 18 30 år, der har brug for at få en midlertidig bolig efter

Læs mere

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Spil Løs! Af Natasha, Lukas, Shafee & Mads. Del 1. Vores målgruppe er 0-3 klasse med og uden diagnoser. Brainstorm: - Praksis/teoretisk brætspil. - Kortspil med skole-relaterede spørgsmål. - Idræts brætspil.

Læs mere

Strukturklasserne og indskolingsklasserne

Strukturklasserne og indskolingsklasserne Strukturklasserne og indskolingsklasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens Strukturklasser. Hvis du ønsker at vide mere

Læs mere

Marte Meo. Gl. Åby Dagtilbud

Marte Meo. Gl. Åby Dagtilbud i Om -metoden -metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts og kom til Danmark i 1994. Metoden bruges blandt andet i familier, daginstitutioner og dagpleje. Den er anvendelig i alle situationer, hvor

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Rævestuens målsætning og profil

Rævestuens målsætning og profil Rævestuens målsætning og profil Med denne side vil vi gerne fortælle dig mere om Rævestuen, - hvem vi er, vores faglige grundlag, målsætninger og vores tilbud til dig og dit barn. Vi mener, at kunne gøre

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Kirsten Rahbek Sørensen E-mail:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015 Ydelsesbeskrivelse Afdeling Agerbo Målgruppe: Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Haugevej 25, 7400 Herning Tel. 96284800 handicapcenter@herning.dk www.handicapcenter.herning.dk 1.

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

Uddannelsesplan - Kollegievejens skole

Uddannelsesplan - Kollegievejens skole Uddannelsesplan - Kollegievejens skole Grundoplysninger: Navn: Kollegievejens skole Adresse: Kollegievejen 1, 9000 Aalborg Telefon: 99314580 Mail: kollegievejensskole@aalborg.dk Webadresse: https://kollegievejensskole.skoleporten.dk

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser

Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser Kommunikationscentret Tilbud til børn med udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelser 1 2 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

ADHD SKOLERNE I SNEKKERSTEN. adhd afdelingen på Borupgårdskolen OG ANDRE OPMÆRKSOMHEDSFORSTYRRELSER

ADHD SKOLERNE I SNEKKERSTEN. adhd afdelingen på Borupgårdskolen OG ANDRE OPMÆRKSOMHEDSFORSTYRRELSER SKOLERNE I SNEKKERSTEN ADHD OG ANDRE OPMÆRKSOMHEDSFORSTYRRELSER adhd afdelingen på Borupgårdskolen KOMPETENCECENTER ADHD Rekvirering af henvisningsskema på Kilden eller på skolens hjemmeside under ADHD.

Læs mere

Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan

Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan Skolens navn: SKRILLINGESKOLEN Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af skolen 2. Forord Beskrivelse af processen og begrundelse for valg af indsatsområder 3. Indsatsområder

Læs mere