Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed"

Transkript

1 Grobund - for indlæring, udvikling og selvstændighed

2 Forord Overordnet målsætning for Egebakken AST TEACCH Gennem Bakkerne 5 Gennem Bakkerne 3 Agernhuset Specialkonsulenterne overordnet Beskrivelse af konsulenter Egebakken ressourcecenter Adresser og telefonnumre Velkommen til vores fælles skole, Egebakken skole for børn med autisme Egebakken er et af Aalborg Kommunes undervisningstilbud til børn med autisme og lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelser - herunder børn med sekundære psykiske forstyrrelser. Egebakken blev oprettet som amtslig skole pr. 1. januar Den gang var der 14 elever på skolen. I dag er der over 60. Disse elever er fordelt på tre afdelinger, Agernhuset i Sulsted samt Gennem Bakkerne 3 og Gennem Bakkerne 5. På Egebakken gør vi meget ud af at skabe en god stemning både for personale og elever. Her er der plads til alle. På Egebakken er elever og personale en del af et fællesskab. Et fællesskab på tværs af afdelinger og aldersskel. Vi plejer dette fællesskab gennem temadage, fællesarrangementer og hygge på tværs af funktionalitet og alder. Vi ser ikke Egebakken som en specialskole, men en skole for børn med autisme, med alt hvad det indebærer. Skoleleder Michael Sørensen Børn med autisme har brug for forskellige tilgange til læringsprocesser ligesom det er tilfældet med børn i folkeskolen, det er derfor essentielt at have et stort fagligt kendskab, kombineret med en høj grad af medmenneskelighed for at kunne arbejde med disse elever. Det at have en autismediagnose ser vi ikke som et problem, nærmere tvært imod. Mennesker med autisme tænker, kommunikerer og handler blot anderledes end andre mennesker. Personalet på Egebakken arbejder i team, hvilket er med til at give et helhedsblik på den enkelte elev. Det tætte samarbejde mellem lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og forældre, giver den enkelte elev optimale udviklingsbetingelser hen i mod en tilværelse med selvstændighed, positivitet og delvis selvforvaltning. Egebakken har med gennem sin kursusafdeling, Egebakken ressourcecenter, og sine oplægsholdere på diverse konferencer i Danmark, været med til at sætte dagsorden for udvikling og faglig høj kvalitet i Danmark. Blåstemplingen af det fantastiske stykke arbejde der udføres på Egebakken er kommet gennem VISO, den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation. VISO har valgt Egebakken sammen med kun to andre skoler for børn med autisme i Danmark til ressourcecenter for organet. Tro ikke du ved hvad en, der er anderledes, tror, tænker eller føler, alene ved at du ved, hvad du selv tror, tænker og føler. Brad Rand (Ung mand med AST) Michael Sørensen -skoleleder- 2 3

3 Overordnet målsætning at styrke elevens muligheder for at forvalte eget liv med henblik på at leve i harmoni med sig selv og andre. (Livsduelighed) med udgangspunkt i den enkelte elev at skabe et miljø, hvor struktur, visualisering, forudsigelighed og ro giver grobund for indlæring, udvikling og selvstændighed. ved hjælp af individuelle undervisningsplaner at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, styrkesider, muligheder og ønsker. at skabe helhed i barnets tilværelse ved et godt samarbejde med forældre og andet netværk. at prioritere efter- og videreuddannelse af personalet højt, indenfor skolens økonomiske rammer. at skabe et arbejdsmiljø, der giver grobund for samarbejde og arbejdsglæde, der er en forudsætning for kvalitet og udvikling i specialundervisningen. Gennem Bakkerne 5 Agernhuset Gennem Bakkerne 3 4 5

4 Forudsigelighed Struktur Visualisering AST autismespektrumtilstande Autisme er en gennemgribende, biologisk betinget udviklingsforstyrrelse. Det er betegnelsen på en tilstand - en sum af en række symptomer - der optræder samtidigt. Mennesker med autisme har vanskeligheder indenfor følgende tre hovedområder: Sociale kompetencer er svækkede pga. manglende empati og manglende evne til at skifte opmærksomhed Kommunikations- og/eller sprogforstyrrelse Forestillingsevne Derudover er interesser og adfærd ofte præget af stereotypier, ritualer og særinteresser. En del af Egebakkens elever er børn med autismespektrumtilstande (AST), som er på et relativt højt udviklingsniveau. Disse elever har oftest forskellige sekundære psykiske forstyrrelser eller vanskeligheder. Disse komplekse vanskeligheder gør at de almindeligvis ikke trives i de kontaktklasserækker, der er på en række almindelige folkeskoler rundt omkring i landsdele. Disse elever har brug for et mere skærmet og individuelt tilrettelagt undervisningstilbud. På Egebakken kan vi tilgodese disse elever. 6 7

5 Teoretisk forståelse Alternativ mening TEACCH Treatment and education of autistic and related comunikation handicapped children. På Egebakken arbejdes der efter TEACCH. Der er en pædagogisk platform for arbejdet med den enkelte elev. TEACCH bunder i en humanistisk tankegang, om at det enkelte individ er unikt og alt arbejde tager sit udgangspunkt i den enkeltes styrkesider. Inden for TEACCH tales der på fem kerneområder som er essentielle. Disse er kort opsummeret nedenfor: (frit efter Jannik Beyers artikel: Menneskesynet bag TEACCH-programmet, 1. Teoretisk forståelse. Alle der arbejder med mennesker med AST skal have en grundlæggende teoretisk forståelse af tilstanden AST (Autisme spektrum tilstande). 2. Individualisering. Indsatsen bygger på en grundig beskrivelse af det enkelte barn. På Egebakken udarbejder lærere, pædagoger og forældre udførlige undervisningsplaner løbende, hvor der tages udgangspunkt i elevernes styrkesider 3. Alternativ mening. Der undervises og kommunikeres gennem flg.: Visualisering (PECS, tegneseriesamtaler, piktogrammer ) Konkretisering (social stories. KAT) Organisering af tid og rum (f.eks. Skemaer, PDA, lokaleindretning ) 4. Kontinuitet AST er et livslangt handicap. Indsatsen kræver et livslangt perspektiv. Fra vugge til krukke. Individualisering Dynamik Kontinuitet 5. Dynamik Der må konstant findes nye løsninger på problemerne. Struktureret pædagogik kan blive statisk hvis man ikke hele tiden reviderer praksis om det enkelte barn Overordnet er det vigtigt at lægge vægt på, at på Egebakken underviser vi børn, ikke diagnoser. 8 9

6 Administrationen Viceskoleleder Kenneth Westergaard Gennem Bakkerne 5 er en afdeling med elever i en bygning med tre etager, hvor vi også har administrationen liggende. Det autistiske spektrums sammensatte og skiftende karakter gør det vanskeligt at beskrive den elevgruppe, som hører hjemme på GB5. De fleste af vores elever vil have en diagnose indenfor AST, men andre diagnoser og sociale vanskeligheder som ADHD, Tourette Syndrom, OCD, impulsivitet og opmærksomhedsforstyrrelse m.m. vil også forekomme. Det vil ofte være små gradsforskelle, der adskiller elevgrupperne på Egebakkens tre afdelinger. Pædagogisk arbejdsmiljø: Fysiske rammer: Mindre lokaler med faste pladser. Eget arbejdsbord med individuelt tilrettelagt arbejdssystem evt. i eget separat lokale. Sociale rammer: klassesammensætning ud fra funktionsniveau, social udvikling og fysisk alder. Arbejdssystemer: der arbejdes ud fra TEACCH-konceptets principper, der tager udgangspunkt i barnets styrkesider. Materialer: Der vil blive brugt mange forskellige materialer fra mange forskellige lærebogssystemer, og ofte vil der blive fremstillet individuelt tilrettelagte undervisningsmaterialer ud fra elevens dagligdag og interessefelt. Hjælpemidler: Vi bruger visuelle hjælpemidler som støtte til struktur og arbejdssystemer. Tidsrammen: Skolen starter kl.8.00 og slutter ved frokosten kl.12.30, hvor der sker en overgang til fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteterne lukker ned kl Gennem Bakkerne 5 Der arbejdes med forudsigelighed på alle niveauer (aktivitet, time, dags og ugeforløb). Faste rutiner og rækkefølger til at fastholde eleven i de små opgaver hverdagen byder på (tasken på plads, madpakken i køleskab, kontaktbogen frem osv). Eleven vil ved hver aktivitet vide hvilken lærer/voksen han er sammen med, og han vil få at vide hvilken adfærd der forventes ved aktiviteten. Under aktiviteten vil læreren være tæt ved for at hjælpe eleven ved evt. problemstillinger. Ved aktivitetsændringer/skemaændringer bliver eleven grundigt informeret om hvorfor, og hvordan det kommer til at influere på dagens program. Meddelelsen vil på foranledning blive gentaget flere gange under iagttagelse af hvordan eleven reagerer for at læreren således hurtigt kan reagere på elevens adfærd. Rolige, afbalancerede, motiverede, initiativrige og målrettede voksne er med til at give eleverne ro og overskud til at klare udfordringerne i løbet af dagen. Ligeledes kan enkle og overskuelige regler, hvor man fokuserer på den hensigtsmæssige adfærd være med til at give ro og overskud. Fysisk set vil elevens arbejdsplads blive placeret hensigtsmæssigt i lokalet og afskærmet fra så mange distraherende elementer som det er muligt. Elevens arbejdsplads kan være skærmet af reoler på begge sider, og eleven kan evt. også være skærmet auditivt vha. høreværn. Læringsmiljøer Der bliver planlagt et individuelt tilrettelagt undervisningsmiljø, der vil hjælpe eleven med følgende spørgsmål: hvad skal jeg lave hvornår skal jeg lave det hvor skal jeg lave det hvem skal jeg lave det med hvordan skal jeg lave det hvornår er jeg færdig hvad skal jeg bagefter hvorfor skal jeg lave det? 10 11

7 Eftertænksomhed Gennem Bakkerne 3, afdelingsleder Hanne Pedersen Kristensen Gennem Bakkerne 3 Elevgruppen Afdelingen Gennem Bakkerne 3, består af to elevgrupper inddelt efter funktionsniveau og alder. Alle har gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. tillægshandicap. Eleverne er kendetegnet ved et manglende verbalt sprog eller ved en mangelfuld sprogforståelse. Pædagogiske tilgange I denne afdeling benyttes kommunikationssystemet PECS (Udveksling af billeder vedr. ønsker og behov). Eleverne lærer hvordan de kan kommunikere med omverdenen på en hensigtsmæssig måde, så der opnås et fælles sprog. For de af vores elever, der har verbalt sprog er PECS med til at visualisere sproget og gøre sproget mere konkret og forståelig. Dette støtter elevernes eget sprog. Forældrene inddrages i dette arbejde. Pause/fritidsfærdigheder Sansetræning Skolefag Kontakt/samspil/leg Indsatsområder ADL-færdigheder Motorik Arbejdsadfærd/færdigheder Kommunikation Dagen/ugens struktur og visualisering Strukturen er visualiseret ved hjælp af dagskema/ ugeskema tilpasset elevernes funktionsniveau. Leg og læring Indsatsområder De fælles indsatsområder tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag ud fra den enkelte elevs funktionsniveau. Der arbejdes med områder som selvstændighed, valg, sociale regler og fleksibilitet indenfor følgende aktiviteter eller skolefag: Gennem strukturen og visualiseringen kan eleverne få overblik over deres dag/uge skema og få overskud til at indlære nye kommunikative, sociale og intellektuelle færdigheder. Fællesspisning 12 13

8 Agernhuset Agernhuset er beliggende i Sulsted Elevgruppen Eleverne er karakteriseret ved, at de er kognitivt velfungerende med autismespektrumtilstande (AST), og tilhørende psykiske vanskeligheder. Personalegruppen Agernhuset har en fast stab af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Personalet er organiseret i 3 selvstyrende teams á 6-8 medarbejdere, med repræsentation fra alle 3 personalegrupper. Vi lægger stor vægt på videreuddannelse og personalet deltager løbende på kurser inden for autismeområdet, både gennem interne og eksterne kurser. Nyansat personale gennemgår en 2-årig grunduddannelse, som tager udgangspunkt i det daglige arbejde med vores elever. Pædagogiske tilgange I vores afdeling benyttes visuelle kommunikationssystemer i form af piktogrammer, som støtter eleven i det daglige arbejde. I indskolingsfasen lærer eleven forudsætningerne for brug af piktogrammer. Men på sigt er det meningen, at de elever som vi vurderer, kan have gavn af det, får udleveret en PDA (personal digital assistent), som udover at være et støttesystem, har mange andre funktioner, som eleven gerne skulle få gavn af, i et livslangt forløb. Afdelingsleder Søren Madsen Indsatsområder Agernhuset arbejder primært med 3 målområder: Udvikling af en alsidig personlighed med særlig vægtning af selvindsigt og selvstændighed. Udvikling af de skolemæssige færdigheder og kundskaber.. Udvikling af social kompetence. For at nå disse mål, benytter vi en række pædagogiske tiltag som f.eks.: Trin for trin, socialfag, PDA, ADL (almindelig daglig læring), ugesamtaler. Hos de ældste elever, arbejdes der mere målrettet på elevens videre forløb efter Agernhuset. Som særligt prioriterede indsatsområder for de ældste elever kan nævnes: Opnåelse af arbejdskendskab gennem erhvervspraktik. Udarbejdelse af uddannelsesbog. Seksual- og sundhedsvejledning. Forberedelse til voksenliv. Selvtransportering med offentlige transportmidler

9 Specialkonsulenterne På Egebakken er det eleven, der er i centrum, derfor arbejdes der meget koncentreret og målrettet med at afdække den enkelte elevs kompetencer og udviklingspotentialer. Løbende udarbejdes og evalueres der individuelle undervisningsplaner, der er lavet i tæt samarbejde mellem kontaktlærer og kontaktpædagog. For at styrke den enkelte elevs udvikling og for at afdække eventuelle spirende potentialer hos en elev har Egebakken en række konsulenter og kompetencepersoner, der har spidskompetencer indenfor områder som lærer og pædagog ikke partou har gennem deres uddannelse. Vi vil her forklare lidt om hvilke ressourcer den enkelte konsulent besidder og hvad de kan hjælpe til med i dagligdagen. Pædagogisk konsulent Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation VISO har valgt Egebakken som leverandør af ydelser inden for undervisningsområdet af elever med autismespektrumtilstande. Den pædagogiske konsulent varetager al primærkontakt med VISO og har desuden en række øvrige opgaver. Pædagogisk konsulent, Susan Gulstad Pædagogisk support til kommuner, PPR og forældre henvist af VISO. Ekstern vejledning: VISOrelaterede opgaver samt konsulentfunktion i Egebakkens ressourcecenter. Intern vejledning: Pædagogisk inspirator og sparringspartner i det daglige arbejde med eleverne. Formidler og katalysator på TEACCH i teori og praksis. Konceptudvikler på systemer til intern vidensdeling og vidensdeling med relevante samarbejdspartnere. Synliggørelse af viden- og erfaringsmasse på Egebakken. Deltagelse i MPT Multi Professionelt Team. Konceptudvikling, pædagogisk udvikling, elevsager m.m

10 Psykolog, Helle Ansgaard Laursen Psykolog Egebakken har psykolog tilknyttet. Psykologen varetager en bred vifte af forskelligartede funktioner i forbindelse med skolens daglige liv. I et pædagogisk miljø baseret på TEACCH bliver psykologundersøgelsen et naturligt element i den grundige assessment. Den tværfaglige kortlægning af elevernes forskellige funktioner må betegnes som et nødvendigt afsæt for udfærdigelse af undervisningsplanerne. Den minutiøse erkendelse af de enkelte børns stærke og svage sider kan i dette miljø beskrives som det fundament, den individuelle undervisning tilrettelægges på basis af. Psykologen tilbyder efter behov samtaler til eleverne. Børnenes egen forståelse af deres egne styrker og svagheder bliver et afgørende element i opbygningen af deres identitet. En grundig forståelse af egne muligheder bliver nødvendig for at kunne etablere strategier til at tackle såvel den nuværende som kommende tilværelse. I relation til forældrene er psykologen ligeledes et stadigt tilbud om vejledning om forhold i relation til børnene. Gennem samtaler har forældrene efter anmodning mulighed at drøfte, hvorledes børnenes udvikling og trivsel bedst tackles. Kommunikationsvejleder Stillingen er en fuldtidsstilling, som både varetager interesser på afdelingen Gennem Bakkerne i Vodskov og Agernhuset i Sulsted. Kommunikationsvejlederens arbejdsområde tager udgangspunkt i den enkelte elev, og i samarbejde med kontaktpersoner lægges et program afhængig af indsatsområdet, som kan dreje sig om kommunikations- og talesprogsproblematikker, samt læse- og stavevanskeligheder. Indsatsen foregår primært på klassen. Børn med udtalefejl bliver tilbudt undervisning primært enkeltmandsundervisning. Denne undervisning er lyst- og legebaseret, da mange af vores elever ofte er skrøbelige i forhold til traditionel artikulationstræning. Når der arbejdes med elever uden eller med kun lidt verbalt sprog, støttes undervisningen af PECS (The Picture Exchange Communication System). Dette er et billedkommunikationssystem, hvor eleven har mulighed for at gøre omverdenen opmærksom på ønsker og behov gennem fotos eller pictogrammer. Mange af vores elever er visuelt stærke, og har derfor glæde af at føle sig forstået af andre end deres nærmeste. Billedsprog er internationalt og alle forstår symbolværdien. Egebakken har indført syntetiske tale- og prædiktionsprogrammer til de af vore elever, som har læse- og stavevanskeligheder. Kommunikationsvejlederen rådgiver kontaktlærere i den daglige læse- og staveundervisning. Kommunikationsvejleder, Hanne Lyhne Heggelund Kommunikationsvejlederen foretager forskellige tests. Det kan dreje sig om en impressiv sproglig test, som afklarer, hvor meget eleverne forstår af det talte sprog, eller en test, som kan give et billede af på hvilket funktionsniveau eleven befinder sig på forskellige områder. Endelig tager kommunikationsvejlederen screeninger til afdækning af elevernes forudsætninger for læsning og stavning samt diverse læse- og staveprøver til brug for lærernes handleplaner

11 På Egebakken har vi valgt at prioritere Marte Meo metoden. To af vores medarbejdere har uddannelsen og de yder bistand, når der er behov for vejledning/støtte i forhold til den pædagogiske praksis omkring det enkelte barn. Marte Meo er en videobaseret metode, der anvendes til at forbedre, etablere og reetablere samspil mellem mennesker. Den er bygget op omkring nogle faste principper for udviklingsstøttende kommunikation. Marte Meo er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor Marte Meo terapeuten tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos de implicerede personer. Videooptagelser af almindelige dagligdags samspilssituationer og en grundig analyse af disse danner baggrund for en tilbagemelding til den lærer eller pædagog, som har bedt om bistand til sin pædagogiske praksis. Marte Meo terapeut, Vinni Holm - om musikalsk samhandling og kommunikation med børn med autisme på førsprogligt niveau. Musikterapi Marte Meo - ved egen kraft I analysen af videooptagelserne fokuseres der på: Hvad barnet allerede kan. Hvad barnet har brug for støtte til. Hvad den voksne allerede gør i forhold til at støtte barnets udvikling. Hvad den voksne har brug for at gøre noget mere af eller gøre på en bestemt måde for at støtte barnets videre udvikling. Ved tilbagemeldingen opstilles et arbejdspunkt, som formidles videre ud fra udvalgte videoklip. Grundlaget for det musikterapeutiske arbejde er kommunikation og dannelsen af relationer. Musikterapien skaber en ramme, hvor der med udgangspunkt i det enkelte barn arbejdes med at styrke barnets hensigtsmæssige, personlige udtryksformer. I musikterapi laver vi musik sammen, vi improviserer på instrumenter og med stemmen og vi arbejder med rytmer, remser, komponeret musik og sange. Den musikalske kommunikation giver musikterapeut og barn mulighed for på lige fod at tage initiativer og svare hinanden, selv om barnet kun bruger lidt eller intet talesprog. Musikterapeut MTL, Bodil Vestergaard Centrale begreber er også koncentration, fælles opmærksomhed, turtagning og imitation, variation og pauser elementer, som vi kender fra samtalen. Den fælles musik får samtalens form og dermed bliver det musikalske udtryk til kommunikation. Musikken og vores relation bliver således meningsfuld for barnet, og det skaber grobund for udvikling. I specialundervisningen sker barnets udvikling i høj grad gennem det samspil og de relationer, barnet har med voksne. Børn med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) kan have svært ved at indgå i sociale sammenhænge og derfor ligger vi meget vægt på at arbejde med samspil og relationer. Marte Meo metoden kan være med til at forbedre og målrette samspillet og relationerne, så det specifikt går ind og støtter det enkelte barns udvikling. Ligeledes kan børn med ASF have brug for støtte til at blive mere opsøgende og udadvendte i samværet med andre, støtte til at blive mere opmærksomme på deres omgivelser samt støtte i forhold til deres sproglige udvikling. Marte Meo metoden er meget anvendelig i forhold til at arbejde med disse ting Marte Meo terapeut, Jesper Krage

12 Ergo- og fysioterapi Omsorg TEACCH symboler Praktisk træning Egebakkens ressourcecenter har til formål, at dække den regionale og nationale efterspørgsel på kurser og efteruddannelse indenfor autismeområdet. Målgruppen er, eget personale, eksterne samarbejdspartnere samt alle, der har autismefeltet som interesseområde. Træningen skal helst være sjov og på børnenes præmisser Ressourcecenter Fysioterapi og ergoterapi tilbydes på Egebakken og er undervisningsrelateret. Indsatsen skal hjælpe eleverne med at bedre deres forudsætninger for at lære og udvikle sig. Der arbejdes med krop og aktivitet. Elevernes sanser, motorik og forhold til egen krop undersøges. Resultaterne formidles til lærere, pædagoger og forældre, så den viden der opnås kan integreres i den daglige pædagogik, og kan være med til, at give et helhedskendskab til eleven. Mange af eleverne har en påvirket motorisk udvikling. Flere har f.eks. reageret uhensigtsmæssigt på sanseindtryk som små, nogle har f.eks. ikke kunnet lide berøring eller bevægelse, derfor har de ikke søgt de udfordringer kropsligt som andre børn gør. For andre har skolelivet indtil de kom på Egebakken været præget af nederlag og lavt selvværd det lejrer sig i kroppen og hæmmer udviklingen. Træningen skal helst være sjov og på børnenes præmisser, og langt de fleste børn nyder da også, at komme til træning. For børn uden verbalt sprog kan legen og bevægelsen være en del af samspil og kommunikation. På Egebakken har vi en personalegruppe, der har kompetencerne til at afholde og udvikle relevante kurser. Ansatte på Egebakken udøver konsulentbistand til eksterne samarbejdspartnere, og er involveret i at afholde og udvikler kurser og foredrag. Der ydes konsulentbistand og kursusforløb efter nærmere aftale indenfor følgende områder: TEACCH PECS (Picture Exchange Communikation System) Marte Meo og autisme. Trin for trin og kognitivt velfungerende børn med AST. PDA (Visuel strukturering i elektronisk kalender. Visuelt og struktureret undervisning for børn med AST. Konflikthåndtering/ -løsning Udover disse kerneområder kan ressourcecenteret stykke specielle forløb sammen efter aftale

13 Vejen til Egebakken Vejen til Agernhuset Egebakken Gennem Bakkerne Vodskov Tlf.: Fax: Egebakken afd. Agernhuset Toftegaardsvej Sulsted Tlf.: Fax: Afd. leder Søren Madsen Skoleleder: Michael Sørensen Viceskoleleder: Kenneth Westergaard Egebakken Gennem Bakkerne Vodskov Tlf.: Afd. leder Hanne Kristensen

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Specialister. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Specialister En kommunal specialskole Djurslandsskolens Specialistteam Det tværfaglige team består af tale-hørelærer, fysioterapeuter, psykolog og musikterapeut. Vi samarbejder med forældre

Læs mere

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER.

SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. SPECIALTILBUDDET NYSTED ET SPECIALISERET DAGTILBUD FOR BORGERE MED AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER OG LIGENDE PROBLEMATIKKER. DEN SOCIALE VIRKSOMHED FALSTER JANUAR 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010

Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010. Workshop om Børnesamtalen - børn med udviklingsforstyrrelser. torsdag d.11.marts 2010 Handicapfaggruppens Handicapkonference 2010 Workshop om Børnesamtalen - børn med torsdag d.11.marts 2010 Inge Louv Socialrådgiver handicapkonsulent www.ingelouv.dk Kort gennemgang af grundlæggende forstyrrelser

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Fjordskolen Lysholm & Hedevang

Fjordskolen Lysholm & Hedevang SpecialCenterRoskilde Fjordskolen Lysholm & Hedevang Roskilde kommunes specialskole for elever med fysiske og psykiske handicap, svære generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Fjordskolen,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning

Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab. Udredning Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab Udredning 0 Kommunikation og sprog Sproget og dermed også hørelsen er et af de vigtigste kommunikationsredskaber mellem mennesker. Sproget

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fritidsordningen En kommunal specialskole Skolefritidsordning Formål og indhold Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte

Læs mere

Velkommen til Nørrebjergskolen Funktionsklasser

Velkommen til Nørrebjergskolen Funktionsklasser Velkommen til Nørrebjergskolen Funktionsklasser Indledning Nørrebjergskolen er en specialskole for børn med særlige behov. På skolen ser vi det som vores opgave at møde eleverne med positive forventninger

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Center. Paarup Skole

Center. Paarup Skole Center for normalt begavede børn med ASF Paarup Skole Udviklingsområder, som vi vil kendes på: Individualitet i læringsmiljøer og differentierede fællesskaber Videns Center for ASF læringsmiljøer Fyn Tilværelseskompetencer

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER

SKOVMOSESKOLEN. Hvad kan vi FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTER SKOVMOSESKOLEN Hvad kan vi? FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER FYSIOTERAPI Som fysioterapeuter på Skovmoseskolen vurderer vi elevens bevægelser og motoriske funktionsevne. Børn lærer vigtige færdigheder

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Pædagog med erfaring i botræning

Pædagog med erfaring i botræning Pædagog med erfaring i botræning KÆRE INTERESSEREDE At arbejde inden for autismeområdet er så anderledes og spændende end alt andet, så derfor er det et langt skriv, så gør os og dig selv den tjeneste

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren men også til kommuner

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Wings triade. Hvad der arbejdes med i indskolingen, på mellemtrinet og i udskolingen.

Wings triade. Hvad der arbejdes med i indskolingen, på mellemtrinet og i udskolingen. Wings triade De grundlæggende kriterier for en autisme-diagnose udgøres af en triade af funktionsforstyrrelser. De tre kriterier er: Kvalitative afvigelser i sproglig og ikke-sproglig kommunikation Kvalitative

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE

Krumtappen. et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE Krumtappen et aktivitets- og samværstilbud 104 DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 Velkommen Aktivitets - og samværstilbuddet Krumtappen er et 104 tilbud, der drives af Ballerup Kommune. Krumtappen

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd

INSPIRATIONSKATALOG. til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd INSPIRATIONSKATALOG til arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd Introduktion Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd i Fredericia Kommunes tilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Mosaikken og Thrigesvej

Mosaikken og Thrigesvej Mosaikken og Thrigesvej Mosaikken: Ringkøbingvej 112 7400 Herning 96 28 48 52 Thrigesvej: Thrigesvej 17 7400 Herning 96 28 48 81 2 specialiserede døgntilbud under Herning Kommune SSB Handicap og Psykiatri

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT

Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT Hvad er Marte Meo? MARTE MEO - VED EGEN KRAFT Marianne Malmquist, musik- og Marte Meo-terapeut Annette Hedegaard, socialpædagog og Marte Meo-terapeut Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger

Læs mere

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv.

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv. Egebakken Marts 2012 Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken Nationale Tests I udgangspunktet er alle elever tilmeldt nationale tests, men der kan ansøges om fritagelse. Psykologiske

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Årsrapport for Specialbørnehaven Birken 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P 2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P Sådan fi nder du Kasperskolen: Ballerup station P Gangsti til skolen Kasperskolen

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12

Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 26-10-2012 Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn Skolen ved Sorte Hest 23.10.12 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2012-158931 Dokumentnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere