A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed"

Transkript

1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed

2 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K. Åbningstid: 9-15, mandag dog Århus Møllegade 9-13, 8000 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5000 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Ålborg Steen Blichersgade 10, 9000 Aalborg. Redaktion: Anne Hildebrandt Marts 2007 Teknisk produktion: PROSA Foto: istockphoto.com Denne pjece er nr. 7 i serien A-kasseinformation fra It-fagets a-kasse. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Nr. 2. Supplerende dagpenge Nr. 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Nr. 4. Dagpenge i udlandet Nr. 5. Efterløn Nr. 6. Feriedagpenge til dimittender Nr. 7. På vej til ledighed Du kan hente pjecerne på under publikationer - pjecer fra a-kassen. Eller rekvirere dem ved at henvende dig til It-fagets a-kasse. Tryk: Paritas Digital Service ApS

3 Indhold På vej til ledighed... 4 Er du blevet sagt op?... 4 Opsigelsesvarsler... 4 Tids- og opgavebegrænsede ansættelser... 4 Opsigelsesårsager... 4 Bortvisning... 5 Konkurs/betalingsstandsning... 5 Dagpenge mod tilbagebetaling... 5 PROSA hjælper også... 5 Tænker du på at sige dit arbejde op... 5 Gyldige grunde... 6 Andet arbejde... 6 Helbred... 6 Transport... 6 Pasning af familiemedlemmer... 7 Deltidsforsikredes arbejdstid... 7 Tab af supplerende dagpenge... 7 Arbejde i udlandet... 7 Arbejdsretslige forhold... 7 Ægtefælleflytning... 8 Fratrædelsesgodtgørelse... 8 Fysisk vold... 8 Værnepligt... 8 Sammenfald mellem arbejde og bolig... 8 Produktion af krigsmateriel... 9 Karantæne... 9 Gentagelsesvirkning... 9 Du kan få dagpengeretten tilbage... 9 AKU... 9 Hvad skal du gøre, hvis du bliver ledig? Jobcenteret Ledighedserklæring Overskydende timer Dagpengesystemet Ny ydelsesperiode Dagpengesatsen Nedsat kontingent til PROSA Kontingent til a-kassen Kontakt din A-kasse Revideret marts 2007

4 På vej til ledighed Denne pjece giver dig nogle af de vigtigste informationer, du har brug for, når du er arbejdsløs. Du kan altid kontakte It-fagets a-kasse, hvis der er noget du vil have uddybet, eller hvis du ønsker informationer eller materiale om områder, der ikke er nævnt i pjecen. Er du blevet sagt op? Hvis du bliver sagt op af din arbejdsgiver, skal du være opmærksom på følgende: Opsigelsesvarsler Du skal sikre dig, at du har fået det rigtige opsigelsesvarsel. Hvis du er i tvivl om, du har fået det rigtige opsigelsesvarsel, så kontakt PROSA. Er du ikke medlem af PROSA, skal du kontakte a-kassen. Vi kan oplyse om det korrekte 4 A-kasseinformation

5 opsigelsesvarsel, men ikke hjælpe dig med en eventuel sag mod arbejdsgiveren. A-kassen må ikke udbetale arbejdsløshedsdagpenge til dig, før dit retmæssige opsigelsesvarsel udløber. Når du accepterer et for kort opsigelsesvarsel, er du selvforskyldt ledig. Det betyder, at du får karantæne i tre uger, hvor du ellers ville have ret til dagpenge. Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge. Du kan undgå at blive selvforskyldt ledig, hvis du anlægger sag mod arbejdsgiveren hvis opsigelsesvarslet ikke er overholdt. Får du tilkendt hel eller delvis erstatning, er du ikke selvforskyldt ledig. I denne situation kan a-kassen udbetale dagpenge med forbehold. Får du erstatning, skal du betale dagpenge tilbage for opsigelsesperioden. Tids- og opgavebegrænsede ansættelser Hvis dit ansættelsesforhold fortsættes/forlænges udover det fastsatte fratrædelsestidspunkt, kan funktionærlovens normale opsigelsesvarsler blive gældende. Kontakt for en sikkerheds skyld PROSA. Opsigelsesårsager Hvis din arbejdsgiver afskediger dig af en grund, der væsentligst skyldes dig selv, er du selvforskyldt ledig. Du vil derfor blive pålagt en karantæne. Det kan f.eks. være ved alvorlige samarbejdsvanskeligheder, alkoholmisbrug, tjenstlige forsømmelser eller lignende. Karantænen svarer til tre uger uden dagpenge, hvor du skal være tilmeldt som ledig og i øvrigt være berettiget til dagpenge. En opsigelse kan også være uberettiget. Mener du, at opsigelsen er uberettiget, bør du tale med PROSA. Bortvisning Der skal alvorlige grunde til at bortvise en ansat. Der kan fx være tale om tyveri, eller at du udebliver fra dit arbejde uden at give besked. Bliver du bortvist, bør du under alle omstændigheder straks kontakte PROSA. Hvis bortvisningen er berettiget, vil du få karantæne i tre uger. Konkurs/betalingsstandsning Hvis din arbejdsgiver går konkurs, skal du straks henvende dig til PROSA, som kan være behjælpelig dig med alle formaliteter og papirer. Dagpenge mod tilbagebetaling Hvis bortvisningen er uberettiget eller opsigelsesvarslet for kort, har du mulighed for at få dagpenge, indtil den retmæssige opsigelsesperiode udløber. Der skal dog føres sag om erstatning. Hvis sagen vindes, og du får efterbetalt løn for opsigelsesperioden, skal dagpengene betales tilbage. Dette sker på grundlag af en transporterklæring, som skal underskrives, før a-kassen kan udbetale dagpenge. A-kasseinformation 5

6 PROSA hjælper også Der er mange ting at holde styr på, hvis du bliver opsagt fra dit arbejde, og det kan være svært i en situation, hvor du måske både er overrasket og chokeret. Du er altid velkommen til at kontakte PROSA, hvis du er i tvivl om, alt er gået rigtigt til eller bare gerne vil tale om det. Tænker du på at sige dit arbejde op? Følgende regler gælder både for almindeligt ustøttet arbejde og for ansættelse med løntilskud. Hvis du selv siger dit arbejde op, får du som hovedregel en karantæne på 3 uger, hvor der ikke kan udbetales dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen. Karantænen kan kun afvikles i perioder, hvor du ellers ville have ret til dagpenge, bl.a. skal du være tilmeldt som ledig på Hvis du har en gyldig grund til at sige op, får du ikke karantæne. A-kasselovgivningen fastsætter, hvad der er gyldige grunde, og a-kassen vurderer, om du er selvforskyldt ledig. Du skal så vidt muligt kontakte a-kassen, inden du siger op, så vi kan vejlede om dine muligheder for dagpenge. Du kan komme ud for, at a-kassen vurderer, at du havde en gyldig grund til at sige dit arbejde op, men at du efterfølgende ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du ikke få dagpenge. Det gælder f.eks., hvis du siger op med den begrundelse, at du ikke kan få passet dit barn. Selvom du har en gyldig grund, kan du ikke få dagpenge i en mellemliggende periode fra sidste arbejdsdag til den dag, du har fundet pasning til dit barn eller påbegynder et nyt arbejde eller uddannelse. Du kan dog godt holde ferie, hvis du har optjent feriegodtgørelse. Gyldige grunde Hvis du opsiger dit arbejde, vil følgende årsager være gyldige grunde og dermed ikke resultere i karantæne. Andet arbejde Når du skal påbegynde et nyt varigt arbejde (mere end fem ugers fuldtidsarbejde), en uddannelse af mindst et års varighed eller selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Det er kun en gyldig grund, hvis det nye arbejde, uddannelsen eller den selvstændige virksomhed er årsagen til arbejdsophøret. Er du i tilbud efter en jobplan, kan du ophøre i tilbuddet, hvis du får almindeligt arbejde i mindst 20 timer om ugen eller med en daglig arbejdstid på mindst 4 timer om dagen. Helbred Hvis du har svært ved at udføre dit arbejde på grund af helbredsmæssige problemer, eller hvis arbejdet vil forværre din helbredsmæssige situation. Det kan fx være tilfældet, 6 A-kasseinformation

7 hvis arbejdet giver problemer under din graviditet. Du skal dog have gjort forsøg på at få andet arbejde i virksomheden, og du skal dokumentere at de helbredsmæssige problemer eksisterede inden opsigelsen. Din læge skal dokumentere de helbredsmæssige problemer på en særlig lægeerklæring (AR275). Du kan finde lægeerklæringen på eller få den udleveret i a-kassen. Husk at du kun kan få dagpenge, hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. hvis du ønsker og evner at påtage dig fuldtidsarbejde. Transport Hvis din daglige transporttid kommer op på mere end 3 timer om dagen, kan du som hovedregel opsige dit arbejde. Du kan kun sige arbejdet op, hvis du har prøvet at få ændret din arbejdstid, og hvis opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til > omlægning af offentlige transportmidler > ændring af arbejdstidens placering eller > bortfald af en privat aftale om samkørsel med en person uden for din husstand, hvor du ikke har råderet over køretøjet. Afhængig af uddannelse og ledighedens varighed, kan du være nødt til at acceptere en daglig transporttid på mere end 3 timer. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os, inden du siger op. A-kasseinformation 7

8 NB! Hvis du selv flytter og dermed får meget langt til arbejde, vil du være selvforskyldt ledig, hvis du siger op. Det betyder, at du vil få karantæne i tre uger. Se dog afsnittet om ægtefælleflytning. Pasning af familiemedlemmer Du kan sige dit arbejde op, når du ikke kan få passet dit barn eller andre plejekrævende familiemedlemmer fra din husstand. Du skal dog have gjort rimelige forsøg på at skaffe en pasningsmulighed, og det er en forudsætning, at du ikke kan tilbydes anden arbejdstid på virksomheden. Du kan også sige op for at passe et handicappet barn eller en døende nærtstående, hvis du får støtte til det efter sociallovgivningen, men kun hvis du har fået afslag på at få orlov fra arbejdet. Selv om du ikke er selvforskyldt ledig, kan du ikke få dagpenge før du igen har pasningsmulighed til barnet eller familiemedlemmet. Deltidsforsikredes arbejdstid Du er ikke selvforskyldt ledig, når du opsiger dit arbejde, hvis du er deltidsforsikret medlem af a-kassen, og din arbejdsgiver pålægger dig arbejde på mere end 30 timer om ugen eller mere end 6 timer i døgnet. Det er en betingelse, at du ikke har accepteret arbejdstiden. Tab af supplerende dagpenge Arbejder du på deltid, og arbejdsgiveren ikke vil give dig en frigørelsesattest, kan du ikke få supplerende dagpenge. Du kan miste retten til supplerende dagpenge efter 52 ugers deltidsarbejde med frigørelsesattest inden for 70 uger. I begge tilfælde kan du sige dit arbejde op uden at blive betragtet som selvforskyldt ledig. Siger du dit arbejde op, fordi du ikke længere kan få supplerende dagpenge, skal du sige op så du tidligst fratræder samtidig med at retten til supplerende dagpenge udløber. Du må heller ikke sige op, så du fratræder senere end 26 uger efter du mistede retten til supplerende dagpenge. Arbejde i udlandet Du kan afslå formidlet arbejde i udlandet, herunder Færøerne eller Grønland. Opsiger du et arbejde, der udføres i udlandet, inklusiv Færøerne og Grønland, bliver du ikke betragtet som selvforskyldt ledig. Det gælder dog ikke, hvis du er udsendt af den danske stat eller ansat hos en arbejdsgiver, der skattemæssigt er registreret i Danmark. 8 A-kasseinformation

9 Selv om du ikke er selvforskyldt ledig, kan du ikke få dagpenge før du igen har pasningsmulighed til barnet eller» familiemedlemmet. Arbejdsretslige forhold Det er en gyldig grund, at opsige et arbejde, hvis > du efter almindelige arbejdsretlige principper kan betragte dig som frigjort fra ansættelsesforholdet, eller > arbejdsgiveren misligholder ansættelsesforholdet, f.eks. ved ikke at udbetale løn, eller > løn- og ansættelsesvilkår væsentligt fraviger, hvad arbejdsgiveren har stillet i udsigt. Du skal dog have forsøgt at få løst problemerne ved at henvende dig til din arbejdsgiver, eventuelt gennem din faglige organisation. Hvis du har problemer med din arbejdsgiver, bør du altid kontakte PROSA. Ægtefælleflytning Det er en gyldig grund til at sige op, hvis I må flytte fra den hidtidige bolig, fordi din ægtefælle/registrerede partner/samlever skal begynde på et arbejde af mere end 5 ugers varighed eller en uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller skal starte eller flytte en selvstændig virksomhed uden for den hidtidige bolig. Det er kun en gyldig grund, hvis der er mere end 3-4 timers samlet transporttid med offentlige transportmidler fra den nye bolig til dit arbejde eller uddannelsessted og tilsvarende fra den tidligere bolig til din ægtefælle/samlevers nye arbejde eller uddannelsessted. Hvor lang transporttid, du skal acceptere, afhænger af, hvor længe du har været ledig, din uddannelse samt din bopæl. > Du skal sige op og flytte inden 1 år efter, at din ægtefælle/ samlever er flyttet. Fratrædelsesgodtgørelse Du er ikke selvforskyldt ledig, hvis du fratræder som led i en fratrædelsesordning, der giver ordningens deltagere ret til fratrædelsesgodtgørelse og eventuelt løn, der mindst svarer til lønnen under arbejdsgiverens opsigelsesvarsel over for dig. Ansættelsesaftalen skal opsiges med det opsigelsesvarsel, som du var berettiget til, hvis det var arbejdsgiveren, som opsagde dig. A-kasseinformation 9

10 Fysisk vold Du er ikke selvforskyldt ledig, hvis du opsiger dit arbejde, fordi du har været udsat for fysisk vold fra din ægtefælle/samlever/registrerede partners side, og du derfor har været nødt til at flytte væk fra din hidtidige bopæl. Du skal kunne bevise volden med en lægeattest eller en politianmeldelse. Trusler om fysisk vold anses også som gyldig grund, hvis det kan dokumenteres ved politianmeldelse, at flytningen og opsigelsen skyldes fare for liv og helbred. Du skal benytte en særlig lægeattest (AR277). Blanketten kan du finde på eller du kan få den i a-kassen. Værnepligt Hvis du skal aftjene militær eller civil værnepligt, udføre FN-tjeneste eller lignende opgaver, som er omfattet af lov om værnepligtsorlov og orlov til FN-tjenester, kan du sige dit arbejde op, uden at blive selvforskyldt ledig. Reglen omfatter kun dansk militærtjeneste. Du skal være opmærksom på, at du som regel har ret til orlov fra dit arbejde i disse situationer. Sammenfald mellem arbejde og bolig Hvis dit arbejde og bolig er sammenfaldende, og du ikke længere kan disponere over boligen, kan du sige dit arbejde op. Det er en betingelse, at du ikke havde indflydelse på grunden til, at du ikke længere kan disponere over boligen, samt at arbejdet ikke kan udføres fra den nye bolig. Produktion af krigsmateriel Hvis din arbejdsplads er omfattet af lov om krigsmateriel, og du ikke ønsker at være med til at udvikle eller producere krigsmateriel, kan du opsige arbejdet uden at være selvforskyldt ledig. Karantæne Hvis du har sagt dit arbejde op, og a-kassen har vurderet, at du ikke havde en gyldig grund til opsigelsen, får du karantæne i 3 uger. Det vil sige, at du ikke får udbetalt dagpenge i de første 3 uger, hvor du ellers havde haft ret til dagpenge. Afvikling af karantænen kan kun finde sted, hvis du er tilmeldt jobnet og i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du kan fx heller ikke holde ferie, mens du afvikler karantænen. Karantænen er afviklet, når: > du er blevet trukket for 3 ugers ydelser (111 timer), eller > du har haft 5 ugers fuldtidsarbejde 10 A-kasseinformation

11 Gentagelsesvirkning Hvis du 2 gange inden for 12 måneder er blevet selvforskyldt ledig, mister du din dagpengeret. Du kan få dagpengeretten tilbage Du får igen ret til dagpenge, når du har haft arbejde på normale løn- og ansættelsesvilkår i > mere end 300 timer inden for 10 uger (fuldtidsforsikrede) > mere end 150 timer inden for 10 uger (deltidsforsikrede) Kun arbejde, hvor der ikke er udbetalt tilskud til lønnen kan medregnes. Du kan kun få dagpenge, hvis du opfylder de øvrige betingelser for dagpenge. AKU Det sker ofte, at a-kassens afgørelse i forbindelse med karantæne for selvforskyldt ledighed beror på et skøn. Det sker fx når du og din arbejdsgiver ikke er helt enige om forløbet frem til opsigelsen. Hvis du er medlem af fagforeningen, vil vi anbefale, at du benytter dig af din ret til faglig bistand, hvis du mener, du er blevet uretmæssigt opsagt. Hvis den faglige sekretær skønner, at du har ret, vil PROSA køre din sag, hvilket også kan have betydning for a-kassens afgørelse. Når a-kassen træffer en skønsmæssig afgørelse, skal sagen forelægges for AKU, PROSAs a-kasseudvalg, som mødes ca. en gang om måneden. AKU består af en repræsentant for hovedkassen, a-kasselederen, a-kassekonsulenter, samt en faglig sekretær udpeget af Hovedbestyrelsen og et medlem af Hovedbestyrelsen. AKU har det politiske ansvar for It-fagets a-kasse. Det betyder, at AKU skal sikre, at a-kassen varetager medlemmernes interesser bedst muligt inden for den gældende lovgivnings rammer. A-kasseinformation 11

12 Hvad skal du gøre, hvis du bliver ledig? Jobcenteret Det vigtigste er at melde dig ledig på Det skal du gøre allerede den første dag, du er ledig. Du kan altid tilmelde dig også hvis du er i job eller f.eks. er fritstillet af arbejdsgiveren, hvis du er interesseret i at få formidlet arbejde. Du skal senest tilmelde dig fra den dag, du søger om dagpenge. Når du melder dig ledig på skal du huske, at udskrive kvitteringen. Det er dit bevis på, at du er tilmeldt som ledig. Du kan også udskrive dit første dagpengekort, som skal udfyldes og sendes sammen med tilmeldingen. Dagpengekortene kan du udfylde på nettet på PROSAmin. Har du ikke fået en adgangskode til PRO- SAmin, skal vi bede dig kontakte os. Dagpengekortet kan du også udskrive på www. prosa.dk under a-kassen. Dagpengekortet (AR272) skal sendes til a-kassen, når den aktuelle periode er slut. Det er typisk den næstsidste søndag i hver måned. Du finder dagpengeperioderne på vores hjemmeside Du skal huske at skrive dit CPR-nummer på og datere og underskrive dagpengekortet. Dagpengekortet er grundlaget for, at a-kassen kan udbetale dagpenge. Hvis du udfylder kortet forkert, eller indsender det for tidligt, vil a-kassen være nødt til at returnere det til dig. Husk at læse vejledning, når du udfylder kortet. 12 A-kasseinformation

13 Ledighedserklæring På finder du også ledighedserklæringen, som du skal udskrive. Ledighedserklæringen sendes til a-kassen så hurtigt som muligt, sammen med kopi af de sidste 14 måneders lønsedler, opsigelse, ansættelseskontrakt og skatteoplysninger. Du skal huske at skrive CPR-nummer og datere og underskrive ledighedserklæringen. Overskydende timer Når du er ledig, skal du måske lave en opgørelse over overskydende timer. Økonomisk dækning udover fagets normale arbejdstid kaldes for overskydende timer. Overskydende timer kan f.eks. være sygedagpenge, feriepenge som ikke trækkes i lønnen, udbetalt overarbejde eller andet arbejde. Overskydende timer kan også være timer ved selvstændig virksomhed. Den første opgørelse skal du lave, når du bliver arbejdsløs. På ledighedserklæringen svarer du på, om du de sidste 14 uger har fået økonomisk dækning for timer udover fagets normale arbejdstid, (typisk 37 timer om ugen). Du svarer også på, om du har andet arbejde, og om du har selvstændig virksomhed. Hvis du har svaret ja til et af disse spørgsmål, sender a-kassen en blanket til dig, som du skal udfylde og returnere. Hvis du har været provisions- eller honorarlønnet, vil a-kassen som udgangspunkt omregne din løn til timer med omregningssatsen. Se den aktuelle omregningssats på vores hjemmeside under a-kassen. Hvis det omregnede timetal giver mere end 37 timer om ugen, har du overskydende timer, som skal modregnes i dagpengene. De overskydende timer bliver trukket i dine dagpenge med et tilsvarende antal timer inden for de første fem uger fra opgørelsestidspunktet. Derefter bortfalder de. Dagpengesystemet Når du bliver ledig, skal du indplaceres i dagpengesystemet. Din indplaceringsdato bliver den første dag, du modtager ydelser fra a-kassen. I denne forbindelse tæller en effektiv karantæne, fx for selvforskyldt ledighed, som dagpenge. Hvis ledigheden skyldes opgaveophør, hjemsendelse med mere, skal arbejdsgiveren betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage). Fra indplaceringsdatoen har du ret til ydelser i op til 208 uger (svarende til 4 år) indenfor 312 uger (svarende til 6 år). De 208 uger hedder ydelsesperioden og de 312 uger hedder referenceperioden. Ny ydelsesperiode For at starte forfra i dagpengesystemet (få en ny indplaceringsdato), skal du have arbejde i 1924 timer inden for tre år som fuldtidsforsikret eller 1258 timer inden for tre år, hvis du er deltidsforsikret. Hvis din ydelsesperiode er udløbet, skal du kun arbejde i 962 timer inden for tre A-kasseinformation 13

14 år for at starte forfra i ydelsesperioden. Er du deltidsforsikret, skal du have arbejdet i 629 timer inden for tre år. Arbejdet skal være på normale løn- og ansættelsesvilkår, og der må ikke udbetales tilskud til lønnen. Arbejde, der ligger forud for en indplaceringsdato, kan ikke bruges til optjening af beskæftigelseskravet. Dagpengesatsen Dagpengesatsen udbetales for fem dage om ugen og beskattes på samme måde som løn. Der skal dog ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af ydelser fra a-kassen, men der trækkes ATP og særligt pensionsbidrag på 1%. Dagpengesatsen er individuel og udgør som udgangspunkt 90% af din hidtidige løn, dog højst den maximale dagpengesats. Se de aktuelle dagpengesatser på vores hjemmeside, under a-kassen. Hvis du melder dig ledig efter fuldtidsarbejde, og der er gået mindst et år siden den sidste beregning af dagpengesatsen, vil a-kassen beregne en ny sats på baggrund af de sidste 3 måneders løn. Hvis du var timelønnet, beregner a-kassen på grundlag af de sidste 12 uger. Arbejde med tilskud til lønnen kan ikke bruges til en ny beregning. Dagpengene for fuldtidsforsikrede nyuddannede (dimittender) kan beregnes efter 13 ugers fuldtidsarbejde, men tidligst når der er gået 6 måneder efter du har fået ret til dagpenge. Arbejder du på mindre end fuld tid, selv om du er fuldtidsforsikret, kan du risikere at få en lavere dagpengesats. Du kan beskytte din tidligere dagpengesats ved at være tilmeldt som ledig på Nedsat kontingent til PROSA PROSAs medlemmer betaler nedsat kontingent, når de er arbejdsløse. Medlemmer, som deltager i uddannelse på SU eller aktiveringsydelse, eller er i offentlig ansættelse med løntilskud, betaler også nedsat kontingent. Kontingent til a-kassen Du kan ikke få udbetalt ydelser fra a-kassen, hvis du ikke har betalt dit kontingent. Hvis du er kommet bagud med kontingentet, er vi nødt til at trække det i dine ydelser, før vi kan udbetale. 14 A-kasseinformation

15 Kontakt din A-kasse Åbent dagligt mellem 9 15 mandag dog Mail til a-kassen A-kassen får mange henvendelser hver dag. Du kan derfor nemt komme til at opleve kø på telefonen, når du ringer til os. Men du kan altid komme igennem på vores mail. Derfor anbefaler vi, at du sender en mail til os, hvor du kort beskriver dit spørgsmål. Husk også at skrive dit tlf.nr. så vi kan få fat i dig, hvis vi vurderer, at spørgsmålet kræver telefonisk kontakt. Du skal skrive til: Hvis du er it-studerende skal du skrive til: A-kassens hjemmeside På a-kassens hjemmeside kan du få svar på generelle spørgsmål vedr. f.eks. kontingent, dagpengesatser og dagpengeperioder. Her skriver vi også relevante oplysninger for bl.a. dimittender og medlemmer i aktivering. Kig på vores hjemmeside, før du ringer måske kan du her få svar på dine spørgsmål, hurtigt og nemt! Se også og Klager A-kassens afgørelser og sagsbehandling kan altid bringes op i PROSAs a-kasseudvalg. Hvis du herefter fortsat er utilfreds, kan du anke a-kassens afgørelser til Arbejdsdirektoratet. Kritik og gode idéer Vi vil gerne opfordre til, at du kommer med kritik af a-kassens arbejde. Hold dig ikke tilbage, hvis der er forhold, du mener bør ændres. Du er også meget velkommen til at komme med idéer og forslag til ændringer og nye aktiviteter. A-kasseinformation 15

16 AKTIV ARBEJDSLØS - KEND DINE RETTIGHEDER Som arbejdsløs er der masser af muligheder for at komme i klemme og blive fanget af en eller anden paragraf. Omvendt er der også mange muligheder for at bruge en arbejdsløshedsperiode på en fornuftig måde. Der er ikke nogen grund til at lade sig tryne af paragrafferne. Der er heller ikke nogen grund til at gå i stå. En arbejdsløshedsperiode kan også blive en udfordring og begyndelsen til noget positivt. PROSA opfordrer sine medlemmer, både de arbejdsløse og folk i arbejde, til at komme i de lokale It-faglige miljøer som pt. findes i relation til fagforeningens lokaler i Aalborg, Århus, Odense og København. Her har medlemmerne ret frie muligheder for selv at bestemme aktiviteter og omfang for aktiviteterne. Indtil nu har der med mellemrum været afholdt kortere kurser om forskellige tekniske emner. Medlemmerne stiller selv dagsordenen og PROSA understøtter aktiviteterne økonomisk. Ahlefeldtsgade København K

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere