A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. På vej. til ledighed"

Transkript

1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse På vej til ledighed

2 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Ahlefeldtsgade 16, 1359 København K. Åbningstid: 9-15, mandag dog Århus Møllegade 9-13, 8000 Århus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade 54, 5000 Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Ålborg Steen Blichersgade 10, 9000 Aalborg. Redaktion: Anne Hildebrandt Marts 2007 Teknisk produktion: PROSA Foto: istockphoto.com Denne pjece er nr. 7 i serien A-kasseinformation fra It-fagets a-kasse. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Nr. 2. Supplerende dagpenge Nr. 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Nr. 4. Dagpenge i udlandet Nr. 5. Efterløn Nr. 6. Feriedagpenge til dimittender Nr. 7. På vej til ledighed Du kan hente pjecerne på under publikationer - pjecer fra a-kassen. Eller rekvirere dem ved at henvende dig til It-fagets a-kasse. Tryk: Paritas Digital Service ApS

3 Indhold På vej til ledighed... 4 Er du blevet sagt op?... 4 Opsigelsesvarsler... 4 Tids- og opgavebegrænsede ansættelser... 4 Opsigelsesårsager... 4 Bortvisning... 5 Konkurs/betalingsstandsning... 5 Dagpenge mod tilbagebetaling... 5 PROSA hjælper også... 5 Tænker du på at sige dit arbejde op... 5 Gyldige grunde... 6 Andet arbejde... 6 Helbred... 6 Transport... 6 Pasning af familiemedlemmer... 7 Deltidsforsikredes arbejdstid... 7 Tab af supplerende dagpenge... 7 Arbejde i udlandet... 7 Arbejdsretslige forhold... 7 Ægtefælleflytning... 8 Fratrædelsesgodtgørelse... 8 Fysisk vold... 8 Værnepligt... 8 Sammenfald mellem arbejde og bolig... 8 Produktion af krigsmateriel... 9 Karantæne... 9 Gentagelsesvirkning... 9 Du kan få dagpengeretten tilbage... 9 AKU... 9 Hvad skal du gøre, hvis du bliver ledig? Jobcenteret Ledighedserklæring Overskydende timer Dagpengesystemet Ny ydelsesperiode Dagpengesatsen Nedsat kontingent til PROSA Kontingent til a-kassen Kontakt din A-kasse Revideret marts 2007

4 På vej til ledighed Denne pjece giver dig nogle af de vigtigste informationer, du har brug for, når du er arbejdsløs. Du kan altid kontakte It-fagets a-kasse, hvis der er noget du vil have uddybet, eller hvis du ønsker informationer eller materiale om områder, der ikke er nævnt i pjecen. Er du blevet sagt op? Hvis du bliver sagt op af din arbejdsgiver, skal du være opmærksom på følgende: Opsigelsesvarsler Du skal sikre dig, at du har fået det rigtige opsigelsesvarsel. Hvis du er i tvivl om, du har fået det rigtige opsigelsesvarsel, så kontakt PROSA. Er du ikke medlem af PROSA, skal du kontakte a-kassen. Vi kan oplyse om det korrekte 4 A-kasseinformation

5 opsigelsesvarsel, men ikke hjælpe dig med en eventuel sag mod arbejdsgiveren. A-kassen må ikke udbetale arbejdsløshedsdagpenge til dig, før dit retmæssige opsigelsesvarsel udløber. Når du accepterer et for kort opsigelsesvarsel, er du selvforskyldt ledig. Det betyder, at du får karantæne i tre uger, hvor du ellers ville have ret til dagpenge. Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge. Du kan undgå at blive selvforskyldt ledig, hvis du anlægger sag mod arbejdsgiveren hvis opsigelsesvarslet ikke er overholdt. Får du tilkendt hel eller delvis erstatning, er du ikke selvforskyldt ledig. I denne situation kan a-kassen udbetale dagpenge med forbehold. Får du erstatning, skal du betale dagpenge tilbage for opsigelsesperioden. Tids- og opgavebegrænsede ansættelser Hvis dit ansættelsesforhold fortsættes/forlænges udover det fastsatte fratrædelsestidspunkt, kan funktionærlovens normale opsigelsesvarsler blive gældende. Kontakt for en sikkerheds skyld PROSA. Opsigelsesårsager Hvis din arbejdsgiver afskediger dig af en grund, der væsentligst skyldes dig selv, er du selvforskyldt ledig. Du vil derfor blive pålagt en karantæne. Det kan f.eks. være ved alvorlige samarbejdsvanskeligheder, alkoholmisbrug, tjenstlige forsømmelser eller lignende. Karantænen svarer til tre uger uden dagpenge, hvor du skal være tilmeldt som ledig og i øvrigt være berettiget til dagpenge. En opsigelse kan også være uberettiget. Mener du, at opsigelsen er uberettiget, bør du tale med PROSA. Bortvisning Der skal alvorlige grunde til at bortvise en ansat. Der kan fx være tale om tyveri, eller at du udebliver fra dit arbejde uden at give besked. Bliver du bortvist, bør du under alle omstændigheder straks kontakte PROSA. Hvis bortvisningen er berettiget, vil du få karantæne i tre uger. Konkurs/betalingsstandsning Hvis din arbejdsgiver går konkurs, skal du straks henvende dig til PROSA, som kan være behjælpelig dig med alle formaliteter og papirer. Dagpenge mod tilbagebetaling Hvis bortvisningen er uberettiget eller opsigelsesvarslet for kort, har du mulighed for at få dagpenge, indtil den retmæssige opsigelsesperiode udløber. Der skal dog føres sag om erstatning. Hvis sagen vindes, og du får efterbetalt løn for opsigelsesperioden, skal dagpengene betales tilbage. Dette sker på grundlag af en transporterklæring, som skal underskrives, før a-kassen kan udbetale dagpenge. A-kasseinformation 5

6 PROSA hjælper også Der er mange ting at holde styr på, hvis du bliver opsagt fra dit arbejde, og det kan være svært i en situation, hvor du måske både er overrasket og chokeret. Du er altid velkommen til at kontakte PROSA, hvis du er i tvivl om, alt er gået rigtigt til eller bare gerne vil tale om det. Tænker du på at sige dit arbejde op? Følgende regler gælder både for almindeligt ustøttet arbejde og for ansættelse med løntilskud. Hvis du selv siger dit arbejde op, får du som hovedregel en karantæne på 3 uger, hvor der ikke kan udbetales dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen. Karantænen kan kun afvikles i perioder, hvor du ellers ville have ret til dagpenge, bl.a. skal du være tilmeldt som ledig på Hvis du har en gyldig grund til at sige op, får du ikke karantæne. A-kasselovgivningen fastsætter, hvad der er gyldige grunde, og a-kassen vurderer, om du er selvforskyldt ledig. Du skal så vidt muligt kontakte a-kassen, inden du siger op, så vi kan vejlede om dine muligheder for dagpenge. Du kan komme ud for, at a-kassen vurderer, at du havde en gyldig grund til at sige dit arbejde op, men at du efterfølgende ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du ikke få dagpenge. Det gælder f.eks., hvis du siger op med den begrundelse, at du ikke kan få passet dit barn. Selvom du har en gyldig grund, kan du ikke få dagpenge i en mellemliggende periode fra sidste arbejdsdag til den dag, du har fundet pasning til dit barn eller påbegynder et nyt arbejde eller uddannelse. Du kan dog godt holde ferie, hvis du har optjent feriegodtgørelse. Gyldige grunde Hvis du opsiger dit arbejde, vil følgende årsager være gyldige grunde og dermed ikke resultere i karantæne. Andet arbejde Når du skal påbegynde et nyt varigt arbejde (mere end fem ugers fuldtidsarbejde), en uddannelse af mindst et års varighed eller selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Det er kun en gyldig grund, hvis det nye arbejde, uddannelsen eller den selvstændige virksomhed er årsagen til arbejdsophøret. Er du i tilbud efter en jobplan, kan du ophøre i tilbuddet, hvis du får almindeligt arbejde i mindst 20 timer om ugen eller med en daglig arbejdstid på mindst 4 timer om dagen. Helbred Hvis du har svært ved at udføre dit arbejde på grund af helbredsmæssige problemer, eller hvis arbejdet vil forværre din helbredsmæssige situation. Det kan fx være tilfældet, 6 A-kasseinformation

7 hvis arbejdet giver problemer under din graviditet. Du skal dog have gjort forsøg på at få andet arbejde i virksomheden, og du skal dokumentere at de helbredsmæssige problemer eksisterede inden opsigelsen. Din læge skal dokumentere de helbredsmæssige problemer på en særlig lægeerklæring (AR275). Du kan finde lægeerklæringen på eller få den udleveret i a-kassen. Husk at du kun kan få dagpenge, hvis du står til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. hvis du ønsker og evner at påtage dig fuldtidsarbejde. Transport Hvis din daglige transporttid kommer op på mere end 3 timer om dagen, kan du som hovedregel opsige dit arbejde. Du kan kun sige arbejdet op, hvis du har prøvet at få ændret din arbejdstid, og hvis opsigelsen sker i umiddelbar tilknytning til > omlægning af offentlige transportmidler > ændring af arbejdstidens placering eller > bortfald af en privat aftale om samkørsel med en person uden for din husstand, hvor du ikke har råderet over køretøjet. Afhængig af uddannelse og ledighedens varighed, kan du være nødt til at acceptere en daglig transporttid på mere end 3 timer. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os, inden du siger op. A-kasseinformation 7

8 NB! Hvis du selv flytter og dermed får meget langt til arbejde, vil du være selvforskyldt ledig, hvis du siger op. Det betyder, at du vil få karantæne i tre uger. Se dog afsnittet om ægtefælleflytning. Pasning af familiemedlemmer Du kan sige dit arbejde op, når du ikke kan få passet dit barn eller andre plejekrævende familiemedlemmer fra din husstand. Du skal dog have gjort rimelige forsøg på at skaffe en pasningsmulighed, og det er en forudsætning, at du ikke kan tilbydes anden arbejdstid på virksomheden. Du kan også sige op for at passe et handicappet barn eller en døende nærtstående, hvis du får støtte til det efter sociallovgivningen, men kun hvis du har fået afslag på at få orlov fra arbejdet. Selv om du ikke er selvforskyldt ledig, kan du ikke få dagpenge før du igen har pasningsmulighed til barnet eller familiemedlemmet. Deltidsforsikredes arbejdstid Du er ikke selvforskyldt ledig, når du opsiger dit arbejde, hvis du er deltidsforsikret medlem af a-kassen, og din arbejdsgiver pålægger dig arbejde på mere end 30 timer om ugen eller mere end 6 timer i døgnet. Det er en betingelse, at du ikke har accepteret arbejdstiden. Tab af supplerende dagpenge Arbejder du på deltid, og arbejdsgiveren ikke vil give dig en frigørelsesattest, kan du ikke få supplerende dagpenge. Du kan miste retten til supplerende dagpenge efter 52 ugers deltidsarbejde med frigørelsesattest inden for 70 uger. I begge tilfælde kan du sige dit arbejde op uden at blive betragtet som selvforskyldt ledig. Siger du dit arbejde op, fordi du ikke længere kan få supplerende dagpenge, skal du sige op så du tidligst fratræder samtidig med at retten til supplerende dagpenge udløber. Du må heller ikke sige op, så du fratræder senere end 26 uger efter du mistede retten til supplerende dagpenge. Arbejde i udlandet Du kan afslå formidlet arbejde i udlandet, herunder Færøerne eller Grønland. Opsiger du et arbejde, der udføres i udlandet, inklusiv Færøerne og Grønland, bliver du ikke betragtet som selvforskyldt ledig. Det gælder dog ikke, hvis du er udsendt af den danske stat eller ansat hos en arbejdsgiver, der skattemæssigt er registreret i Danmark. 8 A-kasseinformation

9 Selv om du ikke er selvforskyldt ledig, kan du ikke få dagpenge før du igen har pasningsmulighed til barnet eller» familiemedlemmet. Arbejdsretslige forhold Det er en gyldig grund, at opsige et arbejde, hvis > du efter almindelige arbejdsretlige principper kan betragte dig som frigjort fra ansættelsesforholdet, eller > arbejdsgiveren misligholder ansættelsesforholdet, f.eks. ved ikke at udbetale løn, eller > løn- og ansættelsesvilkår væsentligt fraviger, hvad arbejdsgiveren har stillet i udsigt. Du skal dog have forsøgt at få løst problemerne ved at henvende dig til din arbejdsgiver, eventuelt gennem din faglige organisation. Hvis du har problemer med din arbejdsgiver, bør du altid kontakte PROSA. Ægtefælleflytning Det er en gyldig grund til at sige op, hvis I må flytte fra den hidtidige bolig, fordi din ægtefælle/registrerede partner/samlever skal begynde på et arbejde af mere end 5 ugers varighed eller en uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller skal starte eller flytte en selvstændig virksomhed uden for den hidtidige bolig. Det er kun en gyldig grund, hvis der er mere end 3-4 timers samlet transporttid med offentlige transportmidler fra den nye bolig til dit arbejde eller uddannelsessted og tilsvarende fra den tidligere bolig til din ægtefælle/samlevers nye arbejde eller uddannelsessted. Hvor lang transporttid, du skal acceptere, afhænger af, hvor længe du har været ledig, din uddannelse samt din bopæl. > Du skal sige op og flytte inden 1 år efter, at din ægtefælle/ samlever er flyttet. Fratrædelsesgodtgørelse Du er ikke selvforskyldt ledig, hvis du fratræder som led i en fratrædelsesordning, der giver ordningens deltagere ret til fratrædelsesgodtgørelse og eventuelt løn, der mindst svarer til lønnen under arbejdsgiverens opsigelsesvarsel over for dig. Ansættelsesaftalen skal opsiges med det opsigelsesvarsel, som du var berettiget til, hvis det var arbejdsgiveren, som opsagde dig. A-kasseinformation 9

10 Fysisk vold Du er ikke selvforskyldt ledig, hvis du opsiger dit arbejde, fordi du har været udsat for fysisk vold fra din ægtefælle/samlever/registrerede partners side, og du derfor har været nødt til at flytte væk fra din hidtidige bopæl. Du skal kunne bevise volden med en lægeattest eller en politianmeldelse. Trusler om fysisk vold anses også som gyldig grund, hvis det kan dokumenteres ved politianmeldelse, at flytningen og opsigelsen skyldes fare for liv og helbred. Du skal benytte en særlig lægeattest (AR277). Blanketten kan du finde på eller du kan få den i a-kassen. Værnepligt Hvis du skal aftjene militær eller civil værnepligt, udføre FN-tjeneste eller lignende opgaver, som er omfattet af lov om værnepligtsorlov og orlov til FN-tjenester, kan du sige dit arbejde op, uden at blive selvforskyldt ledig. Reglen omfatter kun dansk militærtjeneste. Du skal være opmærksom på, at du som regel har ret til orlov fra dit arbejde i disse situationer. Sammenfald mellem arbejde og bolig Hvis dit arbejde og bolig er sammenfaldende, og du ikke længere kan disponere over boligen, kan du sige dit arbejde op. Det er en betingelse, at du ikke havde indflydelse på grunden til, at du ikke længere kan disponere over boligen, samt at arbejdet ikke kan udføres fra den nye bolig. Produktion af krigsmateriel Hvis din arbejdsplads er omfattet af lov om krigsmateriel, og du ikke ønsker at være med til at udvikle eller producere krigsmateriel, kan du opsige arbejdet uden at være selvforskyldt ledig. Karantæne Hvis du har sagt dit arbejde op, og a-kassen har vurderet, at du ikke havde en gyldig grund til opsigelsen, får du karantæne i 3 uger. Det vil sige, at du ikke får udbetalt dagpenge i de første 3 uger, hvor du ellers havde haft ret til dagpenge. Afvikling af karantænen kan kun finde sted, hvis du er tilmeldt jobnet og i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du kan fx heller ikke holde ferie, mens du afvikler karantænen. Karantænen er afviklet, når: > du er blevet trukket for 3 ugers ydelser (111 timer), eller > du har haft 5 ugers fuldtidsarbejde 10 A-kasseinformation

11 Gentagelsesvirkning Hvis du 2 gange inden for 12 måneder er blevet selvforskyldt ledig, mister du din dagpengeret. Du kan få dagpengeretten tilbage Du får igen ret til dagpenge, når du har haft arbejde på normale løn- og ansættelsesvilkår i > mere end 300 timer inden for 10 uger (fuldtidsforsikrede) > mere end 150 timer inden for 10 uger (deltidsforsikrede) Kun arbejde, hvor der ikke er udbetalt tilskud til lønnen kan medregnes. Du kan kun få dagpenge, hvis du opfylder de øvrige betingelser for dagpenge. AKU Det sker ofte, at a-kassens afgørelse i forbindelse med karantæne for selvforskyldt ledighed beror på et skøn. Det sker fx når du og din arbejdsgiver ikke er helt enige om forløbet frem til opsigelsen. Hvis du er medlem af fagforeningen, vil vi anbefale, at du benytter dig af din ret til faglig bistand, hvis du mener, du er blevet uretmæssigt opsagt. Hvis den faglige sekretær skønner, at du har ret, vil PROSA køre din sag, hvilket også kan have betydning for a-kassens afgørelse. Når a-kassen træffer en skønsmæssig afgørelse, skal sagen forelægges for AKU, PROSAs a-kasseudvalg, som mødes ca. en gang om måneden. AKU består af en repræsentant for hovedkassen, a-kasselederen, a-kassekonsulenter, samt en faglig sekretær udpeget af Hovedbestyrelsen og et medlem af Hovedbestyrelsen. AKU har det politiske ansvar for It-fagets a-kasse. Det betyder, at AKU skal sikre, at a-kassen varetager medlemmernes interesser bedst muligt inden for den gældende lovgivnings rammer. A-kasseinformation 11

12 Hvad skal du gøre, hvis du bliver ledig? Jobcenteret Det vigtigste er at melde dig ledig på Det skal du gøre allerede den første dag, du er ledig. Du kan altid tilmelde dig også hvis du er i job eller f.eks. er fritstillet af arbejdsgiveren, hvis du er interesseret i at få formidlet arbejde. Du skal senest tilmelde dig fra den dag, du søger om dagpenge. Når du melder dig ledig på skal du huske, at udskrive kvitteringen. Det er dit bevis på, at du er tilmeldt som ledig. Du kan også udskrive dit første dagpengekort, som skal udfyldes og sendes sammen med tilmeldingen. Dagpengekortene kan du udfylde på nettet på PROSAmin. Har du ikke fået en adgangskode til PRO- SAmin, skal vi bede dig kontakte os. Dagpengekortet kan du også udskrive på www. prosa.dk under a-kassen. Dagpengekortet (AR272) skal sendes til a-kassen, når den aktuelle periode er slut. Det er typisk den næstsidste søndag i hver måned. Du finder dagpengeperioderne på vores hjemmeside Du skal huske at skrive dit CPR-nummer på og datere og underskrive dagpengekortet. Dagpengekortet er grundlaget for, at a-kassen kan udbetale dagpenge. Hvis du udfylder kortet forkert, eller indsender det for tidligt, vil a-kassen være nødt til at returnere det til dig. Husk at læse vejledning, når du udfylder kortet. 12 A-kasseinformation

13 Ledighedserklæring På finder du også ledighedserklæringen, som du skal udskrive. Ledighedserklæringen sendes til a-kassen så hurtigt som muligt, sammen med kopi af de sidste 14 måneders lønsedler, opsigelse, ansættelseskontrakt og skatteoplysninger. Du skal huske at skrive CPR-nummer og datere og underskrive ledighedserklæringen. Overskydende timer Når du er ledig, skal du måske lave en opgørelse over overskydende timer. Økonomisk dækning udover fagets normale arbejdstid kaldes for overskydende timer. Overskydende timer kan f.eks. være sygedagpenge, feriepenge som ikke trækkes i lønnen, udbetalt overarbejde eller andet arbejde. Overskydende timer kan også være timer ved selvstændig virksomhed. Den første opgørelse skal du lave, når du bliver arbejdsløs. På ledighedserklæringen svarer du på, om du de sidste 14 uger har fået økonomisk dækning for timer udover fagets normale arbejdstid, (typisk 37 timer om ugen). Du svarer også på, om du har andet arbejde, og om du har selvstændig virksomhed. Hvis du har svaret ja til et af disse spørgsmål, sender a-kassen en blanket til dig, som du skal udfylde og returnere. Hvis du har været provisions- eller honorarlønnet, vil a-kassen som udgangspunkt omregne din løn til timer med omregningssatsen. Se den aktuelle omregningssats på vores hjemmeside under a-kassen. Hvis det omregnede timetal giver mere end 37 timer om ugen, har du overskydende timer, som skal modregnes i dagpengene. De overskydende timer bliver trukket i dine dagpenge med et tilsvarende antal timer inden for de første fem uger fra opgørelsestidspunktet. Derefter bortfalder de. Dagpengesystemet Når du bliver ledig, skal du indplaceres i dagpengesystemet. Din indplaceringsdato bliver den første dag, du modtager ydelser fra a-kassen. I denne forbindelse tæller en effektiv karantæne, fx for selvforskyldt ledighed, som dagpenge. Hvis ledigheden skyldes opgaveophør, hjemsendelse med mere, skal arbejdsgiveren betale dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage). Fra indplaceringsdatoen har du ret til ydelser i op til 208 uger (svarende til 4 år) indenfor 312 uger (svarende til 6 år). De 208 uger hedder ydelsesperioden og de 312 uger hedder referenceperioden. Ny ydelsesperiode For at starte forfra i dagpengesystemet (få en ny indplaceringsdato), skal du have arbejde i 1924 timer inden for tre år som fuldtidsforsikret eller 1258 timer inden for tre år, hvis du er deltidsforsikret. Hvis din ydelsesperiode er udløbet, skal du kun arbejde i 962 timer inden for tre A-kasseinformation 13

14 år for at starte forfra i ydelsesperioden. Er du deltidsforsikret, skal du have arbejdet i 629 timer inden for tre år. Arbejdet skal være på normale løn- og ansættelsesvilkår, og der må ikke udbetales tilskud til lønnen. Arbejde, der ligger forud for en indplaceringsdato, kan ikke bruges til optjening af beskæftigelseskravet. Dagpengesatsen Dagpengesatsen udbetales for fem dage om ugen og beskattes på samme måde som løn. Der skal dog ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af ydelser fra a-kassen, men der trækkes ATP og særligt pensionsbidrag på 1%. Dagpengesatsen er individuel og udgør som udgangspunkt 90% af din hidtidige løn, dog højst den maximale dagpengesats. Se de aktuelle dagpengesatser på vores hjemmeside, under a-kassen. Hvis du melder dig ledig efter fuldtidsarbejde, og der er gået mindst et år siden den sidste beregning af dagpengesatsen, vil a-kassen beregne en ny sats på baggrund af de sidste 3 måneders løn. Hvis du var timelønnet, beregner a-kassen på grundlag af de sidste 12 uger. Arbejde med tilskud til lønnen kan ikke bruges til en ny beregning. Dagpengene for fuldtidsforsikrede nyuddannede (dimittender) kan beregnes efter 13 ugers fuldtidsarbejde, men tidligst når der er gået 6 måneder efter du har fået ret til dagpenge. Arbejder du på mindre end fuld tid, selv om du er fuldtidsforsikret, kan du risikere at få en lavere dagpengesats. Du kan beskytte din tidligere dagpengesats ved at være tilmeldt som ledig på Nedsat kontingent til PROSA PROSAs medlemmer betaler nedsat kontingent, når de er arbejdsløse. Medlemmer, som deltager i uddannelse på SU eller aktiveringsydelse, eller er i offentlig ansættelse med løntilskud, betaler også nedsat kontingent. Kontingent til a-kassen Du kan ikke få udbetalt ydelser fra a-kassen, hvis du ikke har betalt dit kontingent. Hvis du er kommet bagud med kontingentet, er vi nødt til at trække det i dine ydelser, før vi kan udbetale. 14 A-kasseinformation

15 Kontakt din A-kasse Åbent dagligt mellem 9 15 mandag dog Mail til a-kassen A-kassen får mange henvendelser hver dag. Du kan derfor nemt komme til at opleve kø på telefonen, når du ringer til os. Men du kan altid komme igennem på vores mail. Derfor anbefaler vi, at du sender en mail til os, hvor du kort beskriver dit spørgsmål. Husk også at skrive dit tlf.nr. så vi kan få fat i dig, hvis vi vurderer, at spørgsmålet kræver telefonisk kontakt. Du skal skrive til: Hvis du er it-studerende skal du skrive til: A-kassens hjemmeside På a-kassens hjemmeside kan du få svar på generelle spørgsmål vedr. f.eks. kontingent, dagpengesatser og dagpengeperioder. Her skriver vi også relevante oplysninger for bl.a. dimittender og medlemmer i aktivering. Kig på vores hjemmeside, før du ringer måske kan du her få svar på dine spørgsmål, hurtigt og nemt! Se også og Klager A-kassens afgørelser og sagsbehandling kan altid bringes op i PROSAs a-kasseudvalg. Hvis du herefter fortsat er utilfreds, kan du anke a-kassens afgørelser til Arbejdsdirektoratet. Kritik og gode idéer Vi vil gerne opfordre til, at du kommer med kritik af a-kassens arbejde. Hold dig ikke tilbage, hvis der er forhold, du mener bør ændres. Du er også meget velkommen til at komme med idéer og forslag til ændringer og nye aktiviteter. A-kasseinformation 15

16 AKTIV ARBEJDSLØS - KEND DINE RETTIGHEDER Som arbejdsløs er der masser af muligheder for at komme i klemme og blive fanget af en eller anden paragraf. Omvendt er der også mange muligheder for at bruge en arbejdsløshedsperiode på en fornuftig måde. Der er ikke nogen grund til at lade sig tryne af paragrafferne. Der er heller ikke nogen grund til at gå i stå. En arbejdsløshedsperiode kan også blive en udfordring og begyndelsen til noget positivt. PROSA opfordrer sine medlemmer, både de arbejdsløse og folk i arbejde, til at komme i de lokale It-faglige miljøer som pt. findes i relation til fagforeningens lokaler i Aalborg, Århus, Odense og København. Her har medlemmerne ret frie muligheder for selv at bestemme aktiviteter og omfang for aktiviteterne. Indtil nu har der med mellemrum været afholdt kortere kurser om forskellige tekniske emner. Medlemmerne stiller selv dagsordenen og PROSA understøtter aktiviteterne økonomisk. Ahlefeldtsgade København K

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse. Værd. at vide om ledighed. 1 A-kasseinformation A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle It-fagets a-kasse Værd at vide om ledighed 1 A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig?

Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Hvad kan du gøre inden du bliver ledig? Læg dit CV på Jobnet.dk Som ledig skal du lægge dit CV ind på Jobnet.dk - se side 2. Men det vil være en god ide allerede at gøre det nu, fordi det giver dig mulighed

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge 3 Indviklede regler 4 Supplerende dagpenge 4 Fradrag i dagpenge 5 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 8 Ophavsrettigheder, genanvendelse,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12

Værd at vide. når du er ledig. www.ca.dk Tlf. 33149045. For højtuddannede i erhvervslivet. 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig For højtuddannede i erhvervslivet www.ca.dk Tlf. 33149045 154-okt09 05.12 Værd at vide når du er ledig Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere