FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17"

Transkript

1 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL! DE STØRSTE UDFORDRINGER FÆLLESSKABET KØBENHAVN KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK BY FÆLLESSKABETS PENGE SKAT OG UDLIGNING ERHVERVSPOLITIK...8 UDBUDSREGLER... 8 MINDRE BUREAUKRATI... 8 BÆREDYGTIGT OG LOKALT... 9 VÆKSTHUSE FOR IVÆRKSÆTTERE NEDSLIDNING FLEXJOB RUMMELIGHED PRAKTIKPLADER...9 LÆREPLADSNETVÆRK... 9 KOMMUNALE PRAKTIKPLADSER KOMMUNEN SOM ARBEJDSGIVER PERSONALEPOLITIK SOCIAL KAPITAL OG MINDRE SYGEFRAVÆR ARBEJDSFASTHOLDELSE MAKSIMAL MEDINDFLYDELSE SELVLEDELSE DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE UDDANNELSE AF LEDERNE TILLIDSREFORM UDDANNELSE TIL ARBEJDSLØSE VIRKSOMHEDSPRAKTIKKER OG LØNTILSKUD LANGTIDSLEDIGHED RESPEKT OG REELLE MULIGHEDER INKLUSION LIGESTILLING OG FRIGØRELSE EN SIKKER BY LOKALE FÆLLESSKABER OVERVÅGNING KLIMAET BILER OG BOMPENGE

3 17. BUSSER, LETBANER OG METRO PRISEN SKAL NED CYKLER FODGÆNGERE TILGÆNGELIGHED MILJØ BOLIGER KOMMUNALT BOLIGSELSKAB BYRUM OG ARKITEKTUR PARKER, PLADSER HAVNEN FRISTEDER KULTUR FOR ALLE FOLKEHUSE UDVIDET ÅBNINGSTID UDLICITERING AF CAFEER TEATER, MUSIK OG SPILLESTEDER IDRÆTTEN LIGE ADGANG BARSELSGRUPPER DAGINSTITUTIONER UDVIDEDE ÅBNINGSTIDER DAGPLEJE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBER FRITIDSHJEM OG KKFO FOLKESKOLEN MODERSMÅLSUNDERVISNING SEKSUALUNDERVISNING PRIVAT- OG FRISKOLER UDDANNELSE DAGHØJSKOLER OG UNGDOMSTILBUD ÆLDRE, PLEJEHJEM OG HJEMMEPLEJE NYTÆNKNING AF ÆLDRETILBUD NYE BOFORMER FOR ÆLDRE FATTIGDOM UDSATTE BØRN

4 44. ULIGHED I SUNDHED SUNDHED GENNEM REGULERING MAD ÆLDREMAD BÆREDYGTIG OG ØKOLOGISK PSYKISK SYGE MENNESKER MED HANDICAP BEDRE BOSTEDER HJEMLØSE STOFMISBRUGERE ANONYMBEHANDLING PROSTITUTION HASH

5 VELKOMMEN TIL! Du sidder nu med Enhedslisten- Københavns handlingsprogram for gruppen på Københavns Rådhus for perioden Programmet bygger selvfølgelig på Enhedslistens overordnede ståsted og principper: Vi er et socialistisk parti, som bygger på mange års traditioner for politisk tænkning. Vi ønsker at udvide demokratiet, så de få ikke har magt over de mange, og så de ukrænkelige borgerlige frihedsrettigheder også udstrækkes til at omfatte økonomien. Enhedslisten vil lade den kommunale økonomi tage udgangspunkt i kommunens vilkår. På kommunalt plan vil vi give kommunerne ret til at etablere kommunal produktion, bygge boliger til alle, ansætte det antal i denne offentlige sektor, der skal til for at skabe et reelt velfærdssamfund. Københavns Kommune har i disse år mange skatteindtægter, men vi er bundet af regeringens stramme budgetpolitik. Enhedslisten vil gerne bruge flere penge på investeringer, vedligehold og nybyggeri af bygninger og kollektiv trafik, og vi arbejder sammen med vores folketingsgruppe for at påvirke regeringens politik. Vi vil decentralisere og bryde de tykke mure på Rådhuset ned, så alle københavnere kan tage del i beslutningerne, og så vi giver indflydelse til lokale fællesskaber og råd. Vi vil bryde med kapitalismens vækstfilosofi, både i forhold til miljø, klima og ressourceforbrug og i forhold til at skabe andre ejerformer og virksomheder, der bygger på kooperation, samfundshensyn og medarbejderstyre. Også kommunens ansatte skal inddrages; vi vil nedbryde den traditionelle topstyring. Handlingsprogrammet skal læses som de overordnede linjer. Rækkefølgen er ikke udtryk for en prioritering mellem politikområderne. Den mere praktiske politikudvikling sker løbende i en dialog mellem Enhedslisten, bevægelser og københavnere med udgangspunkt i en virkelighed, der til stadighed ændres, idet vi glæder os til andre gode kræfters idéer. 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER Tusindvis af københavnere står for tiden uden job. Enhedslisten prioriterer at skabe nye, ordinære job i den offentlige og private sektor, ligesom vi til stadighed arbejder på, at ingen må miste sit forsørgelsesgrundlag. Der skal være arbejde til alle. Vi vil sikre et rummeligt arbejdsmarked. Alle skal sikres ret til uddannelse. Ingen må stå uden praktikplads, så de ikke tvinges til at opgive en erhvervsuddannelse. De unge, som i dag havner i et hul mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, skal samles op gennem en øget indsats. Udfordringerne for klima og miljø er kun blevet vigtigere de seneste år. Forfejlede klimatopmøder, en tabt betalingsring og en regering uden fokus på klima og miljø betyder, at kommunens pligt til at gøre byen grønnere er større end nogensinde. Vi vil sikre en udbygning og billiggørelse af den kollektive trafik. Vi vil udbygge København som cykelby. Vi vil omdanne byens pladser og veje fra bilrum til byrum. Samtidig skal energiforsyningen omlægges til vedvarende energikilder, og vi skal sikre lokal afledning af regnvand som et middel til dels at gøre byen grønnere og dels at undgå de voldsomme konsekvenser af klimaforandringerne. Klima og miljø skal indregnes på linje med pengene i budgettet for alle projekter, der vedtages i byen. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

6 Der skal være råd til børnenes og de unges hverdag. Der skal være tid og råd til både leg og læring. Antallet af voksne i børnenes hverdag skal stige: Klassekvotienterne skal sættes ned i folkeskolen, og normeringen i daginstitutionerne skal øges for at give tid til det enkelte barn og den enkelte ung. For Enhedslisten er det en værdi i sig selv, at skole og fritid ikke blandes sammen; pædagoger og lærere har hver sit at bidrage med i børnenes udvikling. Kapitalismens krise skærper uligheden i byen og skaber øget fattigdom for de mange, der er endt uden for arbejdsmarkedet, på ungeydelse eller i lavtlønnede jobs. Enhedslisten vil skabe en mere lige by og afskaffe fattigdommen. Økonomien må ikke stoppe adgangen til at tage del i byens tilbud og byens liv: Vi vil sænke prisen på kulturtilbud og kollektiv trafik. Vi vil sikre en tidlig støtte til udsatte børn og sårbare familier. Sundhedstilstanden i de mest udsatte bydele skal op på niveau med de bedste områder; vi vil sikre en ligelig adgang til lægetilbud og til oplysning. 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN København er mere end en storby, den er et fællesskab. Et fællesskab der består af individer, institutioner, arbejdspladser, boliger, virksomheder og grønne områder. En by kan bestå af mennesker, hvor hver passer sit, eller den kan være et fællesskab, der bygger på omsorg og solidaritet, hvor vi giver hinanden muligheder og skaber effektfulde og varige løsninger på fælles udfordringer. Hvad sker der, hvis man tænker København som en legeplads, et eksperimentarium og laboratorium for utraditionelle måder at lære, leve, arbejde og bo på. En by, der har sat sig for ikke at acceptere, at børn fratages evnen til at tænke kreativt. En by, hvor der er plads til og brug for alle. En by, som sikrer, at alle er med i legen. En by, som tager hensyn til, at vi er mennesker med forskellige ønsker og behov. En by, hvor der er plads til både arbejdsliv og fritid. En by, hvor vi bor sammen i stedet for at isolere os i hver vores ghetto. En by, hvor der både er plads til kreativ udfoldelse og udvikling. En by, hvor bæredygtighed kommer før forbrug. En by, som sætter mennesket og fællesskabet i centrum. I Enhedslisten vil vi arbejde for at fællesskabet er omdrejningspunkt for kommunens beslutninger. Det tror vi, giver det bedste fremtidsperspektiv for alle der ønsker at leve i og opleve København. 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK BY Et fællesskab gror nedefra, det samme skal en kommune. Vi vil åbne de demokratiske processer, så københavnerne ikke bare er tilskuere, men aktive deltagere i beslutningerne om, hvordan byen skal udvikle sig. En storby kan rumme en mangfoldighed, som mindre byer ikke kan. Derfor har København også en helt særlig forpligtelse til at være byen, hvor modsætninger mødes, livsanskuelser udveksles, og kreativiteten blomstrer. Det er Enhedslistens mål, at demokratiet i byen skal udvikles og udvides, så mennesker har reel indflydelse på de beslutninger, der tages. Offentlige høringer er ikke nok som redskab, hvis Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

7 borgerne skal involvere sig i beslutningsprocesserne. Enhedslisten ønsker lokalt demokrati og ønsker, at københavnerne bredt skal inddrages i alle kommunens planlægnings- og beslutningsprocesser. Lokaludvalgene kunne flere steder fungere bedre, men det kræver, at Borgerrepræsentationen og forvaltningerne tager lokaludvalgene seriøst og bruger de mange ressourcer, der er til rådighed. København er så stor, at det er umuligt at alle 55 borgerrepræsentanter eller alle ansatte på Rådhuset kan have det nødvendige, kvalificerede detailkendskab til de forhold, som Borgerrepræsentationen og dens udvalg faktisk tager stilling til. Derfor er et organiseret med- og modspil altafgørende, hvis borgernes holdninger og synspunkter skal afspejles i Borgerrepræsentationens endelige beslutninger. 4. FÆLLESSKABETS PENGE Kommunens økonomi er sammensat af statslige bidrag, udligninger, indkomstskatter og erhvervsafgifter. Vores politik er, som i alle andre sammenhænge, at de bredeste skuldre bærer den største byrde. Vi er ikke tilhængere af kommunal gæld, men hvis forrentningen af bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger og installationer eller af en bedre efteruddannelse af kommunens ansatte er højere end forrentningen af en pengegæld, er det dét, vi vil prioritere. Flere arbejdspladser og flere indbyggere betyder også flere indtægter til kommunen. Også derfor arbejder vi for at gøre byen attraktiv for små og nye virksomheder, f.eks. af socialøkonomisk karakter og medarbejderstyrede arbejdspladser. Vi er tilhængere af strukturelle omlægninger, hvis en mere rationel udnyttelse af ressourcerne betyder, at pengene bliver i systemet og medvirker til øget kvalitet. Et lavere sygefravær er godt for både den enkelte ansatte og institutionerne, men gevinsten skal ikke inddrages centralt før det er set, om indsatsen har virket og Enhedslisten vil til stadighed prioritere at skabe bedre offentlige tilbud og højere kvalitet frem for besparelser. København vil aldrig kunne konkurrere med kinesiske virksomheder og byer på skatteprocenten eller lønninger. Men vi er konkurrencedygtige på globalt plan, når vi ser på parametre som tryghed, uddannelse, frihed, fritidstilbud, sikkerhed, sundhed og miljø og det er på disse områder, København skal slå sin position fast og få tiltrukket også internationale firmaer til byen. 5. SKAT OG UDLIGNING For Enhedslisten er skatten et redskab til at skabe velfærd og omfordeling. Hverken en lav eller en høj skat er et mål i sig selv. Enhedslisten har medvirket til at sætte skatten ned i kommunen, og vi har været med til at sætte den op. Vores fokus er at imødekomme københavnernes behov og sætte skatten derefter. Erhvervsbeskatningen er sat ned i den sidste valgperiode fra 10 til 9,8. Enhedslisten vil hæve satsen igen for fx at bruge pengene på at bedre vilkårene for bæredygtige og socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

8 Det kommunale selvstyre er indskrænket under både VK- regeringen og under ABF- regeringen. Vi vil øge selvstyret og give kommunerne mere magt over økonomien, blandt andet ved at give skatteudskrivningen fri igen, så kommunerne selv kan bestemme over deres økonomi. Vi er tilhængere af udligning, dvs. omfordeling mellem rige og fattige kommuner. Da København var en fattig by i 1990 erne, appellerede vi om hjælp fra landets øvrige kommuner. Nu, da byen er blevet rigere, er det kun rimeligt, at København bidrager til, at hårdere stillede udkantskommuner modtager flere penge fra især Østjylland og det storkøbenhavnske område. Samtidig er det vigtigt at huske på, at København stadig har store sociale udfordringer, som også skal løses og med massiv befolkningstilvækst giver de mange byggeopgaver og renovering af nedslidte veje og kommunale bygninger et stort udgiftspres. 6. ERHVERVSPOLITIK Enhedslisten tror ikke på, at lavere selskabsskat skaber mere og bæredygtig vækst i København. Vi mener at København har brug for innovation og virksomheder, der kan være med til at skabe grøn vækst og dynamik i byen. Det er derfor kommunens opgave at sikre både eksisterende og nye iværksættere optimale muligheder for at etablere og udvikle sig. Det er helt afgørende for Enhedslisten, at vi skaber særligt gunstige vilkår for de virksomheder, der i særlig grad bidrager til bæredygtig udvikling og et rummeligt arbejdsmarked. Vi vil gerne lave positiv særbehandling af socialøkonomiske projekter, kooperative virksomheder og erhvervsdrivende, der har andre ambitioner end profit og personlig vinding. Vi ønsker, at der nedsættes en tænketank efter samme model som Copenhagen Business Task Force, der blot i stedet har som opgave at udarbejde regler og initiativer, der kan bidrage til øget socialt og kooperativt iværksætteri i København. UDBUDSREGLER Mange mindre håndværksmestre bruger mange ressourcer på at byde ind på opgaver, kommunen sender i udbud. Vi vil derfor arbejde for, at kommunens udbudsmateriale er så enkelt som muligt. Samtidig skal der være mulighed for rådgivning. Endelig vil vi arbejde for, at de virksomheder kommunen vælger, lever op til krav om bæredygtighed, social profil, etiske retningslinjer og har lærlinge ansat. Enhedslisten ønsker, at kommunen selv løser mindre håndværksmæssige opgaver, fx gennem den håndværkerafdeling, et flertal på Rådhuset tidligere har nedlagt. De brodne kar skal ud af byen. Enhedslisten vil ikke se igennem fingre med snyd og svindel for skattekroner. Derfor vil vi have mere opsøgende arbejde, der sikrer, at byggeri og andet arbejde for Københavns Kommune altid foregår til ordentlige løn- og arbejdsforhold. MINDRE BUREAUKRATI Reglerne for erhvervsvirksomheder i København er uoverskuelige, og nogle af dem virker meningsløse og direkte modsatrettede. Enhedslisten vil derfor sætte en arbejdsgruppe til at gennemgå de forskellige regler for i samarbejde med virksomheder at finde frem til færre og mere overskuelige regler, der på den ene side giver virksomhederne rimelige arbejdsbetingelser og på den anden side sikrer, at der er plads til alle. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

9 BÆREDYGTIGT OG LOKALT Vi vil også arbejde for at kommunen i højre grad bruger lokale håndværksmestre til mindre renoveringsopgaver. Det vil være mere bæredygtigt at bruge lokale virksomheder, som ikke skal bruge energi på at køre til og fra København og samtidig føler større ejerskab til den lokale skole, daginstitution eller park. VÆKSTHUSE FOR IVÆRKSÆTTERE Enhedslisten vil støtte miljøet for kreative iværksættere i København. For eksempel ved at støtte etablering af væksthuse, hvor flere iværksættere er under samme tag og kan benytte fælles faciliteter, kan bruge hinanden og uden at knække halsen på udgifter til lejemål med mere. 7. NEDSLIDNING Mange offentlige job er i servicesektoren og er kendetegnet ved en høj grad af nedslidning. Det er indlysende, at et for højt tempo er med til at øge nedslidning. Men koncentrationen af ensidigt manuelt arbejde vil, uanset tempo, betyde en alt for tidlig nedslidning. Derfor skal nogle jobfunktioner gentænkes for at finde ud af, om det er muligt at dele jobfunktioner på tværs af faggrænser. Dette skal selvfølgelig ske i en tæt dialog med de involverede faggrupper. 8. FLEXJOB RUMMELIGHED Alle borgere, der kan deltage på arbejdsmarkedet, skal have muligheden. Det kræver, at vi skaber et rummeligt arbejdsmarked med mulighed for at få et flex- eller deltidsjob. Det kræver også en kulturforandring på arbejdspladserne, hvor der skal være overskud til at tage imod medarbejdere, som er ansat på andre vilkår. Enhedslisten vil kæmpe for at fremme dette. 9. PRAKTIKPLADER Enhedslisten har siden 2008 været drivende kraft i at få indført de såkaldte hårde sociale klausuler som et krav ved alle anlægsprojekter i Københavns Kommune. I 2011 blev det endelig vedtaget i borgerrepræsentationen. Men det er ikke nok at vedtage, det er lige så vigtigt at følge op på, om det også faktisk bliver til praksis. Enhedslisten vil derfor sørge for at de hårde sociale klausuler udmøntes i praktikpladser. LÆREPLADSNETVÆRK Enhedslisten vil støtte virksomhedernes muligheder for at tage lærlinge, for eksempel ved at skabe et lærepladsnetværk, hvor flere virksomheder skal deles om at have en lærling. KOMMUNALE PRAKTIKPLADSER Københavns Kommune er landets største arbejdsgiver med over ansatte. Enhedslisten vil arbejde for, at der bliver sat mål for hvor mange lærepladser, den offentlige forvaltning skal oprette. Kommunen har som arbejdsgiver en særlig forpligtigelse til at gå foran i bestræbelserne for at skaffe flest mulige praktikpladser. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

10 KOMMUNEN SOM ARBEJDSGIVER Københavns Kommune er landets største arbejdergiver. Men flere og flere kontrol- og måleforanstaltninger har ført til en stigning i sygefravær, stress og nedslidning på de kommunale arbejdspladser. Enhedslisten arbejder derfor for en overordnet personalepolitik der i højere grad bygger på tillid og anerkendelse. Fordi vi mener, at det giver større tilfredsstillelse i ens arbejdsliv, hvis ens faglighed anerkendes, og hvis man føler, at man har indflydelse på, hvordan arbejdsopgaverne skal løses. PERSONALEPOLITIK Enhedslisten vil arbejde for, at der udarbejdes en overordnet personalepolitik i Københavns Kommune, som bygger på 3 værdier: 1. Social kapital mindre sygefravær 2. Det rummelige arbejdsmarked 3. Efter- og nyuddannelse SOCIAL KAPITAL OG MINDRE SYGEFRAVÆR De seneste mange år er offentligt ansatte blevet presset til at yde mere på kortere tid, og det har medført et rekordhøjt sygefravær, som udover de menneskelige omkostninger også koster kommunekassen rigtig mange penge. ARBEJDSFASTHOLDELSE I stedet for at forsøge at nedbringe sygefraværet ved at indføre forskellige kontrolfunktioner og hurtigere fyring af ansatte, som er langtidssyge, skal København gå en anden vej og satse på arbejdsfastholdelse. Når ansatte i kommunale jobs har et højt sygefravær, skyldes det ofte, at de kommunale arbejdspladser ikke har fokus på arbejdsglæde. Hvis man som ansat ikke føler sig respekteret, og samarbejdet på arbejdspladsen ikke fungerer, er det sværere at gå på arbejde på en dårlig dag. MAKSIMAL MEDINDFLYDELSE SELVLEDELSE Medindflydelse på eget arbejde er helt centralt, hvis man vil højne arbejdsglæden og kvalitet i arbejdet. Det betyder, at de mange kontrol- og måleforanstaltninger, som kommunen har indført de sidste mange år, skal afskaffes. Kommunen skal alene sætte de overordne rammer, men planlægning af arbejdet skal foregå på den enkelte arbejdsplads. DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED Der skal være plads til alle, der ønsker at arbejde, og til personer som ikke kan yde det samme som gennemsnittet. Kommunen har pligt til at gå forrest i at etablere job på særlige vilkår. Vi vil derfor arbejde for at skaffe de fleksjob, som kommunen mangler at oprette. Folketinget fastsætter reglerne for oprettelse af fleksjob, men vi vil i samarbejde med fagforeninger komme med ideer til hvordan der kan oprettes stillinger målrettet personer, der kan yde % af hvad, der kræves i almindelige jobs. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

11 Samtidig skal sygefraværet for personer, der er ansat på særlige vilkår, ikke tælles med i den samlede sygefraværsstatistik. Det siger sig selv, at det ikke fremmer etablering af job på særlige vilkår, hvis lederen bliver straffet for at etablere den slags arbejdspladser. KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE Ingen må føle sig presset ud af arbejdsmarkedet eller marginaliseret på grund af manglede kompetencer. Det er helt afgørende for udviklingen arbejdsglæden og fastholdelsen, at de kommunalt ansatte løbende gives adgang til efteruddannelse. Investering i kompetencegivende uddannelse af offentlige ansatte er en investering i fremtiden. Enhedslisten vil kæmpe for, at der på de årlige budgetter bliver afsat penge til efteruddannelse af de kommunale medarbejdere. UDDANNELSE AF LEDERNE Når flest mulige beslutninger skal træffes på den enkelte arbejdsplads, er det helt afgørende, at de lokale ledere har de nødvendige faglige kvalifikationer, både hvad angår personaleledelse og styring af økonomien. Derfor skal der afsættes midler til, at de kommunale ledere kan blive efteruddannet og få de nødvendige kvalifikationer. TILLIDSREFORM Enhedslisten vil arbejde for et fuldstændigt opgør med New Public Management, kassetænking og privatisering, som skal erstattes med demokratiske styringsmodeller, der bygger på tillid og demokratisk ledelse, hvor både ansatte, brugere, pårørende og demokratisk valgte politikere er sammen om at styre. Med budget 2013 er budgetpartierne blevet enige om en tillidsreform. Der skal skabes gode kulturer, hvor personalet kan bruge deres faglighed til at organisere og udvikle deres arbejdsplads. En kultur hvor ansatte har en stor grad af indflydelse på egen og institutionernes praksis, og det kræver både lokal selvbestemmelse og mindre politisk detailstyring, samt at kommunen understøtter medarbejdernes praksis og faglighed. 11. UDDANNELSE TIL ARBEJDSLØSE Enhedslisten er imod meningsløs aktivering af arbejdsløse og ønsker derfor at reformere hele området, så arbejdsløse tilbydes reel uddannelse, hvad enten det handler om opkvalificering eller omskoling. VIRKSOMHEDSPRAKTIKKER OG LØNTILSKUD Når det handler om at komme tilbage på arbejdsmarkedet, er erfaring og netværk vigtigt. Derfor er virksomhedspraktik og løntilskud langt mere relevant og brugbart for den arbejdsløse. Det er selvfølgelig helt afgørende, at personer i virksomhedspraktik og løntilskud ikke skubber fastansatte ud i arbejdsløshed. LANGTIDSLEDIGHED Det er ofte umuligt for langtidsledige at komme tilbage på arbejdsmarkedet, fordi deres ansøgninger kommer nederst i bunken. For nogle langtidsledige kan bare det at blive kaldt til jobsamtale betyde, at man får en fornyet tro på egne kvalifikationer og muligheder. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

12 For nogle langtidsledige er løsningen, at de får tilbud om nyuddannelse, f.eks hvis ens kompetencer er indenfor et område, hvor der er stor arbejdsløshed, eller hvis man af fysiske eller psykiske årsager ikke længere kan holde til at arbejde indenfor sit fag. RESPEKT OG REELLE MULIGHEDER For langt de fleste føles det at blive arbejdsløs som en personlig tragedie, som har store både personlige og økonomiske konsekvenser. Det er derfor helt afgørende, at man mødes med respekt og reelle valgmuligheder, når man kommer på jobcenteret. 12. INKLUSION Arbejde er en væsentlig faktor, når det handler om at føle sig som en del af fællesskabet. Og det er nødvendigt for fællesskabet, at alle føler sig som en del af det og kan deltage med det, de nu magter i den givne livssituation. Inklusion handler ikke kun om at give plads til borgere med anden etnisk baggrund end dansk, det handler også om at give plads til personer med handicap eller sociale udfordringer, som gør at de ikke kan arbejde på fuld styrke. Enhedslisten vil kæmpe for at skabe de politiske rammer for et arbejdsmarked, som bygger på inklusion. 13. LIGESTILLING OG FRIGØRELSE Køn, seksualitet, etnicitet eller religion må aldrig begrænse et menneskes udfoldelsesmuligheder i samfundet, og det er et kollektivt ansvar at nedbryde de uligheder, der bevirker det. Det er derfor vigtigt at styrke organisationer, som arbejder for at stoppe diskrimination, eksempelvis af LGBT- personer. Kommunens kommunikation og kampagner må ikke medvirke til at reproducere undertrykkende dogmer eller nedgørelse. Og der skal gøres en målrettet indsats for at inddrage underrepræsenterede grupper i kommunale arbejdspladser og tillidsposter. Der skal gøres en målrettet indsats for at inddrage sårbare og marginaliserede grupper. Undervisning i lighed skal indgå som en integreret del af undervisningen i byens skoler og ungdomsuddannelser. Vi ved, at fællesskab er helt afgørende for at skabe en tryg by. Men fællesskab kræver, at alle er med. Derfor er der heller ingen, der skal føle sig sat udenfor eller dårligt behandlet i København på grund af hudfarve, kultur eller etnicitet. Derfor går Enhedslisten imod enhver form for diskrimination og står fast på en stærk antiracistisk dagsorden. Alle forældre, uanset køn og familieform, skal sikres ordentlige børnepasningsmuligheder og lige adgang til barsel. 14. EN SIKKER BY I nogle år har mediebilledet af utryghed fyldt meget i København. Men virkeligheden er, at København er en sikker by. Det skal vi holde fast i, og vi skal sikre, at alle der bor her, også føler sig trygge. Ingen skal være bange for at cykle gennem sommernatten i København. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

13 Vi skaber en tryg by ved at tænke åbent, kreativt og arbejde på tværs. Det kan være simple ting som at sikre ordentlig gadebelysning, skabe byrum, hvor der er mennesker og liv også om aftenen eller sørge for, at en større del af byens betjente er nærpoliti, der kender lokalområdet og ikke optrapper konflikter. På længere sigt må vi arbejde med at forhindre kriminalitet, særligt i forhold til de unge. Der skal skabes alternativer til livet på gaden, exitstrategier og den sociale indsats med opsøgende gadeplansarbejde i forhold til familier, som er truet af kriminalitet. LOKALE FÆLLESSKABER Det kræver stærke lokalmiljøer, hvor mennesker kender hinanden og arbejder sammen for at finde løsninger på problemerne. Derfor vil Enhedslisten lytte til og arbejde sammen med lokale organisationer, boligforeninger og netværk for at kunne bruge deres løsningsforslag og erfaringer. Tryghed handler også om lighed og fællesskab. Vi ved, at øget ulighed skaber sociale problemer, øget kriminalitet og utryghed. Også derfor vil vi skabe et København uden fattigdom og et København, hvor vi bor sammen, går i skole sammen og kender hinanden på tværs af sociale klasser. OVERVÅGNING Videoovervågning er en ineffektivt lappeløsning på sociale problemer og et uacceptabelt indgreb i privatlivets fred, et synspunkt der deles af både eksperter og politiet selv. Derfor stemmer Enhedslisten imod den slags tiltag til fordel for eksempelvis forebyggende arbejde og øget gadebelysning. 15. KLIMAET En massiv klimaindsats er nødvendig for, at kloden også i fremtiden kan give gode levevilkår for mennesker og dyr. Københavns klimaplaner fra 2009 og 12 om en CO 2 - neutral by i 2025 kræver en massiv indsats: Vores energiforsyning skal omlægges til vind-, sol- og geotermisk energi. Trafikken skal omlægges fra biler til cykler og kollektiv trafik hvilket betyder en ny politik ift de sidste fire år, hvor S sammen med de borgerlige har arbejdet for flere biler i byen og mere plads til de biler, der allerede er her. For at håndtere klimaforandringerne skal vi også anlægge grønne tage i stedet for tagpap, have flere træer i gaderne, have flere grønne områder og omlægge pladser og veje, så de i højere grad kan opsuge regnvandet i stedet for at sende det i kloakkerne. 16. BILER OG BOMPENGE Enhedslisten har arbejdet for færre biler i byen i mange år, og vi fortsætter med dét. Hver dag pendler over en kvart million biler ind til byen. Det tal skal ned. Samtidig er bilejerskabet i selve København steget - også dét skal ned. Alternativet er en massiv satsning på kollektiv trafik og på cykler. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

14 Vi arbejdede i mange år for indførelsen af bompenge, og det er stadig vores holdning, at en eller flere bompengering(e) om København er et rigtigt skridt. Det vil skaffe penge til den kollektive trafik, og det vil reducere antallet af biler i København. Gennem aftaler med de borgerlige har Socialdemokratiet øget antallet af P- pladser i byen med over i de tætte brokvarterer gennem især denne valgperiode. Enhedslisten vil gå den modsatte vej. Der skal nedlægges p- pladser på gadeplan. Det skal ske for at omdanne bilrum til byrum, idet vi vil plante træer, lave legepladser, skabe bredere fortove og bedre cykelstier på den plads, bilerne tidligere optog. Og det skal ske for at nedbringe lysten til at købe og køre i bil: når der ikke er plads til den, vil den enkelte være mindre tilbøjelig til at eje bil og delebilsordninger vil således blive mere attraktive. På samme måde vil vi prioritere elbiler frem for biler drevet af fossile brændstoffer. Især dieselbilernes partikelforurening kan gennem eldrevne varebiler reduceres væsentligt til gavn for københavnernes sundhed. 17. BUSSER, LETBANER OG METRO I februar 2012 fremlagde Enhedslisten en plan for, hvordan den kollektive trafik skulle udbygges med indførelsen af en betalingsring. Denne plan er fortsat grundlag for vores arbejde. Planen betyder byggeriet af et finmasket net af letbaner og metro i København. Især vil omdannelsen af linje 5A til en letbane betyde et kvalitetsløft for københavnerne. Vi vil støtte et forslag om at automatisere S- banen. En automatisering af ringbanen vil reelt skabe metrodrift på ringbanen, og det vil være et massivt løft at fortsætte ringbanen fra Ny Ellebjerg over den gamle og nye Sydhavn via Hovedbanegården til Nordhavn. Enhedslisten anerkender de problemer, der ligger med at bygge skinner i tætte gader i en by, hvor halvdelen af befolkningen cykler dagligt. Trafiksikkerheden skal sikres. Derfor vil der også være områder, hvor metro under jorden vil være en mere nærliggende løsning end letbane. Med forslaget på kortet løser vi de problemer. Også den sjællandske regionaltrafik og den øvrige S- bane skal udbygges for at sikre færre biler i byen og flere brugere af den kollektive trafik. Det er ikke et kommunalt anliggende, men vi arbejder tæt sammen med vores folketingsgruppe for at sikre, at regeringen og folketinget støtter alle planer i den retning. PRISEN SKAL NED Enhedslisten vil på både Rådhus og Christiansborg arbejde for en sænkning af billetpriserne i den kollektive trafik. Det skal sikre, at flere ønsker at bruge busser, letbaner og tog og det skal sikre en socialt rigtig udvikling, hvor også københavnere med få midler har råd til den daglige transport. Den mest effektive metode til at nå det mål er at gøre den kollektive trafik væsentligt billigere. Men desværre kan det ikke ske gennem beslutninger på Rådhuset. Vi vil dog arbejde sammen med andre grønne kræfter for, at de rigtige beslutninger tages i Folketinget og i trafikselskaberne. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

15 CYKLER Over halvdelen af københavnerne cykler i dag til studie eller arbejde. Næsten 40% af alle studie- og arbejdspladser i København kører man til på cykel. Enhedslisten arbejder for, at flere vælger cyklen til deres daglige gøremål. En del gader har i dag kapacitetsproblemer på cykelstierne. Venter man for rødt dér, når de sidste ikke over første gang, der bliver grønt. Vi vil bygge bredere cykelstier, så der er plads til den megen trafik og til overhalende trafik. Der bør på alle travle cykelstier være plads nok til to ladcykler i bredden. Pladsen skal tages fra bilerne gennem reduktion af antallet af kørebaner; endnu et incitament til at lade bilen stå. Vi skal etablere flere deciderede cykelruter uden biler, og vi vil forbinde byens missing links, hvor cykelstier og ruter ikke hænger sammen. Den letteste trafikform skal i alle sammenhænge være ikke- motoriseret. Vi vil bygge cykelsuperstier gennem København og fra centrum ud til forstæder og omegnskommuner. De skal gøre det lettere og mere attraktivt at tage cyklen på arbejde eller til studiet over længere stræk. Cykelsuperstier kan forsynes med mini- tankstationer, hvor cyklen kan repareres eller lappes på vej til og fra hjemmet, og hvor el- cykler kan hurtigoplades. Parkerede biler optager alt for meget plads i gaderne. VI vil erstatte bilerne med cykelparkering, som alt for ofte er henvist til mure, plankevægge m.m. Hver bil- p- plads kan give plads til et cykelstativ med 10 cykler til gavn for den almindelige københavner. 19. FODGÆNGERE At gå mere betyder også at opleve byen. En fodgænger er ligesom en cyklist med til at skabe liv og tryghed i byen i modsætning til f.eks. bilister inde i kassen af glas og metal. Enhedslisten arbejder for mere gang i byen bogstavelig talt. Fortove skal alle steder være brede nok til de mængder af københavnere, der færdes på dem. Butiksudstillinger kan være hyggelige, og cykelparkering nødvendigt, men ingen af delene må vanskeliggøre trafikken på fortovet, hvor der også skal være plads til barnevogne, kørestole, rollatorer m.m. Fortovenes belægninger eller fliser skal repareres hurtigt, når de går i stykker, af hensyn til sikkerheden for den almindelige fodgænger generelt og de svagest gående københavnere i særdeleshed. 20. TILGÆNGELIGHED Københavnere med handicap skal have samme adgang til byens rum og faciliteter som alle andre københavnere. Enhedslisten arbejder for, at byens bygninger gøres fuld tilgængelig for alle københavnere. Det er dyrt, og det sker ikke på én gang eller med én budgetaftale, og det kan nogle gange komme i konflikt med en fredning. I løbet af valgperioden vil vi have vedtaget en handlingsplan for, hvordan vi får en mere tilgængelig by. Samme problemer findes på gader og veje. Fortove skal anlægges, så de nemt kan benyttes af kørestole. Eksisterende barrierer skal kortlægges, så de kan fjernes. Igen erkender vi, at arbejdet ikke er nemt eller billigt, men det skal igangsættes. Nye lokalplaner skal tilrettelægges, så tilgængelighed er ind tænkt på alle niveauer. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

16 Kommunens forvaltninger skal gennem tilgængelighedskonsulenter sikre, at der ved nybyggeri og ombygning tages hensyn til københavnere med handicap. 21. MILJØ København er i dag en af de dårligste byer til at sortere og genanvende affald. Enhedslisten ønsker et fokus på at udnytte og genanvende ressourcerne i stedet for at brænde dem af eller sende dem på lossepladsen. Vi gik med i aftalen om Amagerforbrændingen i efteråret 2012, som betyder en reduktion af forbrændt affald på 27% per indbygger. Det er ikke nok, og vi vil i boligforeninger og på kommunalt plan arbejde for en bedre ressourceudnyttelse. Det betyder formodentlig en dårligere økonomi i I/S Amager Ressourcecenter (tidligere Amagerforbrændingen), men klima og miljø er vigtigere end økonomi. SF fik sammen med S og de borgerlige lukket de selvstændige lokale miljøcentre i 2010 imod Enhedslistens stemmer. Vi vil fortsat arbejde for lokal forankring af miljøarbejdet og for, at der er penge til det. Kommunens miljøarbejde virker ikke uden lokal forankring, og miljøcentrene har været hjørnesten i det arbejde. De skal genvinde deres frihed til at arbejde på den måde, der passer til deres bydel. 22. BOLIGER København oplever i disse år en voldsom befolkningsvækst. Prognoserne regner med en stigning på indbyggere over de kommende år. Bygges der ikke boliger i København, vil konsekvensen være et massivt pres på de allerede alt for lange ventelister til de almene boliger og alvorlige prisstigninger på andels- og ejerboliger. Ingen af delene er Enhedslisten interesseret i. Allerede i dag har de fattigste københavnere sværere og sværere ved at finde en bolig, som kan betales med en kontanthjælp. Særligt unge, der kun har en halv kontanthjælp at leve for, har stort set ingen chancer for at betale en husleje i et København, hvor priserne stadig er skyhøje uanset boligform. Vi vil derfor bygge flere boliger i København. Udbygningen skal ske på områder, der i dag eller tidligere har været brugt til industri, havneformål eller lignende. Områder som Carlsberg, Grønttorvet, Nordhavnen m.m. vil give plads til en byudvikling, der kan matche behovet uden at fjerne store, grønne områder fra byen. KOMMUNALT BOLIGSELSKAB Enhedslistens ønskemodel er genoprettelsen af et kommunalt boligselskab, der sættes til at bygge billige boliger på kommunalt ejede arealer. Et sådan selskab kan udleje væsentligt billigere end andre, idet der i huslejen ikke skal inkluderes betaling for grundene. Indtil regering og folketing giver kommunerne lov til at genoprette et kommunalt boligselskab, vil Enhedslisten prioritere almene boliger over pensionskassebyggeri, andelsboliger eller ejerlejligheder i den nævnte rækkefølge. 20% af byens boliger er i dag almene; Enhedslisten ønsker denne andel hævet. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

17 Med Kommuneplan 2009 blev boligstørrelserne sat ned i kommunen på Enhedslistens foranledning, og med Budget 2013 blev stoppet for bygning af ungdoms- og studieboliger fra 1996 ophævet. Begge dele har vi arbejdet for i mange år, og vi vil fortsætte med at arbejde for boliger til studerende og unge i almindelighed. En studieby som København skal have billige boliger nok til sine studerende. 23. BYRUM OG ARKITEKTUR Arkitektur er en smagssag for mange, men visse fællesnævnere arbejder Enhedslisten for. Byen skal bestå af en varieret arkitektur, hvor der er plads til mange forskellige byggestile og - former. Den eksisterende karré- struktur i brokvartererne er et københavnsk særkende og dens højder skal som hovedregel ikke ændres. Det betyder ikke, at der ikke kan bygges højere end til femte sal i enkelte byggerier og som særlig effekt, men bygherrernes krav til profit og dermed flest mulige etager er ikke rettesnor for Enhedslisten. Højhuse skal, hvor de tillades, bygges, så vindgener og urimelige skyggebelastninger af naboer og nærområder undgås. Kommunen skal sikre via lokalplanen, at alle byggerier af højhuse underkastes studier i vindtunnel. Enhedslisten var med til i Kommuneplan 2009 at definere et område i Indre By og på Christianshavn, hvor der ikke kan bygges højhuse. Vi står ved kompromiset fra dengang. Vi arbejder for en arkitektur og for byrum, der skaber liv, således som f.eks. den danske arkitekt og byplanlægger, Jan Gehl har beskrevet en god by. Det betyder åbne og varierede facader, udgangsdøre mod gaden, buske og træer ved facader og på gaderne, mindre butikker frem for store supermarkeder og plads til børnene i bybilledet. Vi støtter etablering af altaner og tagterrasser, hvor det er muligt, og hvor beboerne ønsker det. 24. PARKER, PLADSER Københavns pladser er i dag oftest asfalt og beton. Enhedslisten arbejder for grønne pladser med plæner, træer og andet grønt. Det vil hjælpe på klimatilpasningen, når regnvand opsuges af jorden i stedet for at skulle ned i kloakkerne; det skaber kølighed på varme sommerdage, og det skaber en behageligere by at opholde sig i. Byens pladser skal ikke kun være udeserveringsareal for omliggende caféer. Enhedslisten er ikke imod udeservering, men vil sikre, at der på alle pladser er bænke og områder, hvor man kan sætte sig og nyde solen eller bare slappe af uden at være forpligtet til at købe noget. Det betyder også, at bænke m.m. skal være udformet med ryglæn og armstøtte, så de kan bruges af alle, store og små, unge og ældre. Vi vil have flere parker og grønne områder i byen. Det betyder, at mindre tomter til omdannes til lommeparker både midlertidigt og permanent. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

18 HAVNEN Havnen skal både være københavnernes havn og bestå som den erhvervshavn, den har været i århundreder. Enhedslisten støtter ikke, at havnefunktionerne flyttes til fx Malmø eller Køge. Godstransporten skal selvfølgelig være rationelt drevet, men meget gods skal til København, og her er der ingen grund til, at det leveres til andre byer, for derefter at skulle bringes til København på lastbiler. Havnearealerne ved boligområderne skal være tilgængelige for københavnerne ikke bare som promenader langs vandet, men også som opholdsareal ned mod vandet. Kommunen skal gennem kommune- og lokalplaner sikre, at der er indbydende adgang til vandet og sikre mulighed for at bruge selve vandet til kano og kajak, havnebade m.m. Egnede områder kan udlægges til småerhverv og håndværk, husbåde og klubfaciliteter ad maritim karakter, f.eks. dykkerskoler, sejlklubber, restaurering af træbåde og skibe, sejlmageri, detailsalg af fisk og skaldyr osv. Københavnerne skal have udsyn til vandet. Vi går ikke ind for at lukke byen inde bag høje bygninger langs havnekanten. Havnen flyttes i disse år længere ud i Nordhavnsområdet for at sikre en fortsat containerhavn og fortsat brug af København som Europas største krydstogtsdestination. Begge dele støtter Enhedslisten for at sikre arbejdspladser i byen. Vi vil samtidig sikre, at havnen dækkes af kollektiv trafik gennem udbygningen af Nordhavnsmetroen til området. Vi ønsker, at krydstogtskibe o.a. pålægges brug af landstrøm, når skibene ligger til kaj. Men vi erkender også, at spørgsmålet skal løses gennem FN s skibsfartsorganisation, IMO, hvilket gør det til et nationalt spørgsmål. Vi arbejder derfor tæt sammen med vores folketingsgruppe på området. Københavns ejerskab af By og Havn skal udnyttes aktivt til gavn for københavnerne og ikke blot som pengemaskine til metroselskabet. 26. FRISTEDER Vi mener, at det giver en spændende by, hvis forskellige fællesskaber har mulighed for at udfolde og afprøve deres drømme og kreativitet. En storby som København skal rumme fristeder, der giver plads til at alternative miljøer og give mulighed for udvikle skæv kreativitet. Enhedslisten støtter derfor etablering af fristeder ved at stille bygninger til rådighed og give tilskud til driften. Siden Ungdomshuset på Jagtvej 69, mod Enhedslistens vilje, blev jævnet med jorden, er der opstået nye alternativ fristeder i København som Dortheavej, Bolsjefabrikken og Kraftwerket. Enhedslisten vil arbejde for og støtte alle initiativer om etablering af nye fristeder og ikke- kommunale aktiviteter der kommer fra de kreative og alternative miljøer især i de bydele, hvor unge efterlyser det. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

19 KULTUR FOR ALLE Enhedslisten ønsker ikke at være smagsdommer i forhold til hvad der er god og dårlig kultur, det er nemlig meget individuelt, hvad den enkelte opfatter som kultur, og der skal være plads til det hele. Særligt den kultur der vokser op nedefra og ikke styres eller kontrolleres fra rådhuset. Kulturlivet skal afspejle den bredde, der er i befolkningen og give plads til mange former for kulturel udfoldelse. Københavns størrelse giver plads til både eksperimenter og kreativitet. Enhedslisten ser gerne at kulturtilbuddene, særligt de udendørs gratis arrangementer bliver spredt ud over hele året, og hele byen, i stedet for at være koncentreret i forårs og sommermånederne. Hele kommunen bliver inddraget som arena for et sprudlende kulturliv. Det betyder at Enhedslisten vil være særlig opmærksom på at fremme kulturelle aktiviteter i de mere ydreliggende bydele eksempelvis Nordvest, Brønshøj og Valby. 28. FOLKEHUSE De sidste par år er der blevet bygget nye kulturhuse, som samler borgerservice og biblioteker under samme tag. Nogle steder med større held end andre. Enhedslisten er tilhængere af at bygge nye steder hvor borgere i lokalområderne kan mødes, og hvor tilbuddene bliver samlet under samme tag. Det er vigtigt, at lokalsamfundet inddrages i indretning og drift. Flere af de nye kulturhuse er blevet for polerede og dyre for brugerne. I bydelene mangler foreningslivet billige lokaler med adgang til køkken, så te og kaffe ikke skal købes til overpris. Enhedslisten vil arbejde for, at der i fremtiden bliver etableret Folkehuse med fokus på en større inddragelse af lokalområdet. I takt med at mere og mere kommunikation mellem det offentlige og borgerne foregår elektronisk, er der behov for, at borgere, som ikke har adgang til eller viden om IT, kan få den adgang, hjælp og vejledning, de har brug for, så de ikke bliver afskåret fra de tilbud, der formidles elektronisk. UDVIDET ÅBNINGSTID Der kan også være forskellige ønsker til åbningstider i de forskellige bydele. I det hele taget vil Enhedslisten arbejde for størst mulig fleksibilitet med udvidede åbningstider med og uden bemanding. I nogle bydele er der forsøg med 24 timers- biblioteker, det mener vi bør prøves flere steder, uden at ubemandede timer bliver en spareøvelse. Folkehusene skal fortsat bemandes med personale, der kan bistå brugerne med hjælp og vejledning, men også her kan der forsøges med 24 timers- adgang som på bibliotekerne. UDLICITERING AF CAFEER I Enhedslisten vil vi arbejde for, at det igen bliver lovligt at drive kommunale brugerstyrede cafeer, med billige folkekøkkener og lignende i kommunale ejendomme. Mange skoler og institutioner står tomme om aftenen, så i Enhedslisten synes vi, at det vil give god mening, hvis borgerne kunne benytte de kommunale folkeskoler og institutioner i ydertimerne til sports- og mødeaktivitet. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

20 TEATER, MUSIK OG SPILLESTEDER Kulturen er presset mere end nogensinde, men netop i krisetider har københavnerne brug for noget godt og spændende at samles om. Derfor bør der også i sparetider satses på teater- og musiklivet. Små teatre får stadig færre penge over finansloven, og det har betydet, at København har betalt en større andel blot for at opretholde status quo. Men den situationen er uholdbar i længden. Derfor vi Enhedslisten lægge pres på, at de små teatre kommer tilbage på finansloven med en 50 %- deling mellem kommune og stat. Vi mener at der i en by af Københavns størrelse skal være plads til mange flere små teatre, som kan tilbyde en bred vifte at teateroplevelser til rimelige priser. Enhedslisten vil kæmpe for, at både den spirende og etablerede musikscene igen kommer på den politiske dagsorden, så København tiltrækker kreative folk, der ønsker at udvikle og dele deres musik. Derfor skal der i København være flere øvelokaler, fordelt over hele byen. Spillestederne har svære vilkår i disse år. Mange spillesteder har oplevet at få fjernet eller beskåret deres tilskud. Det betyder at spillestederne blive nødt til at satse på de etablerede navne, der kan sælge billetter. Det er en skam for nye ukendte musikere, der ikke får mulighed for at afprøve deres musik overfor et livepublikum, og det er en skam for københavnerne, der må nøjes med et mere mainstream musiktilbud til ofte høje billetpriser. Enhedslisten vil kæmpe for at styrke de spillesteder, der hyrer nye ukendte navne, får et større tilskud for derigennem at styrke vækstlaget og skabe større tilbud. 30. IDRÆTTEN Den frie og lige adgang til udfoldelse er et vigtigt element i københavnernes livskvalitet. Derfor er det en vigtig prioritet at renovere og udbygge idrætsfaciliteter, så de også benytter byens rum, samt at fastholde og udvikle grønne områder til aktivitet og boldspil. Idræt er mere end elitepleje og internationale stævner. Den folkelige idræt skal være for alle, og derfor skal tilgængeligheden opprioriteres. Ingen bydele kan være tjent med ødelagt kunstgræs på fodboldbanerne, nedslidte sportshaller, faldefærdige skate- ramper eller timelang transporttid til den nærmeste svømmehal. LIGE ADGANG Det er Enhedslistens mål at sikre lige adgang til sportslig udfoldelse både af sundhedsmæssige og sociale hensyn. Vi vil derfor arbejde for, at Københavns sportsklubber får den nødvendige støtte til at kunne fungere og føre initiativer ud i livet, som skal inddrage forældre, modvirke racisme og banderekruttering, samt nedbryde sociale skel. 31. BARSELSGRUPPER Alle forældre har glæde af vejledning og sparring og derfor mener vi, at de nuværende mødregrupper bør udvides til barselgrupper/legestuer, hvor alle er velkomne. Samtidig skal der tilføjes flere ressourcer til sundhedsplejen, så alle nybagte forældre støttes bedst muligt. Sundhedsstyrelsen konkluderer, at for tidlig udskrivning og manglende tilsyn har medført en stigning i fejl- og underernæring; den udvikling skal vendes ved at tilføre området ressourcer. Forslag til handlingsprogram for Borgerrepræsentationsgruppen

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN STEM PÅ LISTE K KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN KØBENHAVNERNE SKAL BESTEMME OVER DERES EGEN BY Hverken Christiansborg eller Bryssel skal bestemme Køben havns politik. Det skal københavnerne. Kommunisterne går

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER

DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER DE SYV K PERATIVE PRINCIPPER Indledning I 1844 satte en gruppe arbejdere i den engelske by Rochdale sig ned og formulerede syv principper for, hvordan en virksomhed kunne være til nytte både for sig selv

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Flere job i København

Flere job i København Flere job i København Nye arbejdspladser er helt afgørende for, at vi kan få råd til fx bedre skoler, daginstitutioner og ældrepleje i København. Selvom København har klaret sig bedre gennem krisen end

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

Udtalelser Delegeretmødet 2010

Udtalelser Delegeretmødet 2010 Udtalelser Delegeretmødet 2010 Indhold Lokaletilskud er afgørende for et mangfoldigt foreningsliv 2 Skab sammenhæng og helhed i unges muligheder og liv nedsæt en ungdomskommission NU! 3 DUF: Nødvendigt

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere