Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli Mødetidspunkt: 8:15-10:05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 1. juli 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr, Preben Friis-Hauge, Jan Kjær, Claus Larsen, Søren Laulund Keld Jacobsen, Peter Nielsen Birthe Laustrup Carstensen

2 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Indholdsfortegnelse Side 588. Godkendelse af dagsorden Renovering og nybyggeri - Lykkesgårdskolen Fortsat behandling af budget Udvalget for Børn og Undervisning Fortolkning af reglerne vedr. buskort Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 1229

3 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 2494 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Keld Jacobsen, Peter Nielsen Godkendt. Det noteres, at dagsorden først blev udsendt fredag kl , hvilket ikke er optimalt. Side 1230

4 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Renovering og nybyggeri - Lykkesgårdskolen Dok.nr.: 2522 Sagsid.: 13/9843 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Der fremlægges oplæg til Pædagogisk funktionsprogram samt forslag til budgetramme for renovering og genopbygning af Lykkesgårdskolen i 2014 og Baggrund I sommeren 2012 blev der konstateret skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen i et sådant omfang, at en del af eleverne (4.-9. årgang) blev flyttet til en anden lokalitet i forbindelse med skoleårets begyndelse august Siden er pågået yderligere undersøgelser, der indikerer at enkelte bygninger skal nedrives, mens andre kan renoveres eller ombygges. Derudover kan der blive tale om nybyggeri. På denne baggrund besluttede Byrådet den 5. februar 2013, at der i 2013 og 2014 igangsættes en etapeopdelt renovering og nybyggeri på Lykkesgårdskolen for årgang med mulighed for udbygning til årgang. Samtidig blev det besluttet at igangsætte en analyse af skolestrukturen i hele Varde Kommune med udgangspunkt i konsekvens af det faldende børnetal, kommunens økonomi og den kommende folkeskolereform. Analysen forelægges Byrådet i begyndelsen af 2014, hvorefter der kan tages endelig politisk stilling til strukturen for årgang i Varde by herunder også, hvorvidt Lykkesgårdskolen bliver en skole med elever til og med 6. årgang eller 9. årgang. I sommeren 2013 er gennemført en brugerinddragende visionsproces med bistand fra konsulentfirmaet Bascon. Resultatet af denne proces er vedlagt som bilag i form af Pædagogisk funktionsprogram og deraf afledt økonomisk overslag for genopbygning af Lykkesgårdskolen. Forslag til Pædagogisk funktionsprogram og afledt økonomisk overslag Resultatet af visionsprocessen er, at der ønskes en fremtidig skole, opbygget om et centralt fælles hjerte, som skaber sammenhæng og giver mulighed for at alle kan samles. Dette udfordrer ombygningsopgaven, da de nuværende bygninger er decentralt placeret. Derudover peger visionsprocessen på følgende elementer (se bilag Pædagogisk funktionsprogram fra Bascon): Fleksibel indretning af læringsrum åbne/lukkede forskellige funktioner stemning og transparens. I indskolingen ønskes et basislokale, der skaber et tilhørsforhold. IT Fremtidssikring i forhold til trådløst netværk, videokonference og etablering af mediatek. Fagmiljøer projektorienteret undervisning uderum og laboratorier stimulerer elevernes nysgerrighed. Uderum anvendes i undervisningen året rundt integration med inderum. Bevægelse både ude og inde multirum integration med skolens hverdag. Personalearbejdspladser fleksible. Side 1231

5 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Æstetik og indeklima mulighed for regulering af lys- og temperaturforhold understøttelse af trivsel kvalitet hjemlighed stimulering af nysgerrighed ro. På baggrund af det pædagogiske funktionsprogram har Bascon givet et økonomisk overslag, baseret på forudsætninger om en moderat renovering og genopbygning: Nedbrydning af de totaløkonomiske urentable bygninger. Skimmelsanering af ramte bygninger. Nødvendige bygnings og energiforbedringer (energiforbedringer forudsættes finansieret af Varde Kommunes energirenoveringspulje). Funktionelle ombygninger, således rammerne er tilpasset den pædagogiske vision. Nybyggeri i forhold til nedrevne bygninger (0.-6. årgang) Yderligere nybyggeri for årgang. Omkostninger forbundet med renovering og genopbygningen. Renovering og genopbygningen af skole fra 0.-6.årgang og specialtilbud op til 9. årgang: 49 mio. kr mio. kr. Renovering og genopbygningen af skole fra 0.-9.årgang og specialtilbud op til 9. årgang: 49 mio. kr mio. kr mio. kr. Den videre proces Under forudsætning af Byrådets godkendelse af oplæg til Pædagogisk funktionsprogram og budgetramme for genopbygning af Lykkesgårdskolen iværksættes proces for udarbejdelse af byggeprogram med henblik på konkurrenceudsættelse af opgaven ved udgangen af Derved kan opgaven projekteres i første halvdel af 2014 og udføres etapevis frem til udgangen af Brian Skytte, Egon Boutrup og Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Bascons oplæg svarer til det efterspurgte med hensyn til gennemførelse af brugerinddragende visionsproces og udarbejdelse af oplæg til pædagogisk funktionsprogram og økonomisk overslag for genopbygning af Lykkesgårdskolen. Bascon har baseret sit oplæg på Rambøls befolkningsprognose, som er det planlægningsgrundlag Varde Kommune generelt anvender. Prognosen indikerer, at der vil være 2 spor pr. årgang i distriktet. Det er særdeles vigtigt, at genopbygningen bliver igangsat hurtigst muligt, da der er brug for en varig løsning af hensyn til elever, medarbejdere og andre brugere af skolen. Sundhedskonsekvensvurdering Hvis indstillingen følges med hensyn til genopbygning af Lykkesgårdskolen, vil sundhedsrisikoen blive elimineret. Retsgrundlag Intet Side 1232

6 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Økonomi Af bilag fremgår, at genopbygningen af Lykkesgårdskolen kan gennemføres for 66 mio. kr. i forhold til årgang og for yderligere 16 mio. kr. svarende til i alt 78 mio. kr. i forhold til årgang. I budgettet for 2013 er afsat 10 mio. kr. til genopbygningen af Lykkesgårdskolen, og i 2014 er afsat 10 mio. kr. Puljen til energibesparende foranstaltninger forventes at finansiere 5 mio. kr. På baggrund heraf foreslås afsat 41 mio. kr. i 2015, i alt 66 mio. kr. Der er ikke taget højde eventuelle udgifter til miljøundersøgelser. Høring Der har ikke været høring i forbindelse med visionsprocessen. Derimod har været gennemført en visionsworkshop for elever, forældre, medarbejdere og forvaltning som første skridt i en brugerinddragende proces. I næste etape tilrettelægges yderligere inddragelse af elever, forældre og medarbejdere samt af eksterne brugere og interessenter. Bilag: 1 Åben Samlet notat om Lykkesgårdskolen.pdf 96923/13 2 Åben Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 1 - Pædagogisk 96925/13 funktionsprogram - Lykkesgårdskolen pdf 3 Åben Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 2 - Økonomi Lykkesgårdskolen Varde Kommune ver 1.pdf 96924/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at forslag til budgetramme for genopbygning af Lykkesgårdskolen på 66 mio. kr. godkendes, at der afsættes 41 mio. kr. i 2015, at det pædagogiske funktionsprogram danner grundlag for den videre proces med iværksættelse af udarbejdelse af byggeprogram med henblik på konkurrenceudsættelse af opgaven ved udgangen af Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Keld Jacobsen, Peter Nielsen Forelægges Byrådet med anbefaling. Det bemærkes, at Lykkesgård-Hallen ikke er med i projektet, men det forudsættes at hallen fremadrettet kan anvendes på det nuværende niveau. Søren Lauland (A) fastholder, at det skal være en skole for klasse. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Keld Jacobsen Side 1233

7 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Forelægges Byrådet med anbefaling, idet udvalget kan tilslutte sig bemærkningen fra Udvalget for Børn og Undervisning om, at Lykkesgård-Hallen ikke er med i projektet, men det forudsættes at hallen fremadrettet kan anvendes på det nuværende niveau. Økonomiudvalget ønsker, at forvaltningen sideløbende med igangsætningen af processen for Lykkegårdsskolen foranlediger udarbejdelse af en undersøgelse af omfanget af renovering af Lykkegårdshallen. Kjeld Anker Espersen (A) fastholder, at det skal være en skole for klasse. Side 1234

8 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Fortsat behandling af budget Udvalget for Børn og Undervisning Dok.nr.: 2527 Sagsid.: 13/1334 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Fortsat behandling af budget i henhold til beslutning fra udvalgets møde den 18. juni Opfølgning vedrørende budgetønske fra Dagtilbuddene Varde Vest På baggrund af beslutning ved udvalgets møde den 18. juni har forvaltningen undersøgt sagen vedrørende ønske om sammenbygning af Hoppeloppen og Vuggestuen, Dagtilbuddene Varde Vest. På baggrund af drøftelse mellem dagtilbuddet og DOMEA foreslås, at der udarbejdes budgetforslag til budget 2015, hvorved forslaget udgår i forhold til budget Aktuelt vedrørende skoleområdet Der er efter sidste udvalgsmøde udarbejdet notat om, hvad der skal tages afsæt i, når der skal udarbejdes beregninger på de økonomiske konsekvenser af skolereformen i relation til budget Oversigten er på nuværende tidspunkt ikke udtømmende. Forvaltningen vil frem til udvalgets møder i august 2013 udarbejde konkrete beregninger. På det foreliggende grundlag drøftes eventuelle konkrete budgetforslag til budget 2014, idet bemærkes, at budget for skoleområdet genoptages i august Egon Boutrup orienterer om økonomien på skoleområdet på baggrund af informationer fra møde i juni 2013 vedrørende aktuel kommunaløkonomi. Egon Boutrup og Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse. Retsgrundlag Styrelsesloven og kommunes Styrelsesvedtægt Økonomi Høring Ingen Bilag: 1 Åben Uddrag af plancher fra KL's orientering om kommunal økonomi 96580/13 2 Åben Indledende drøftelse i forbindelse med beregninger på de 96403/13 økonomiske konsekvenser af skolereformen. 3 Åben Oversigt over nye ønsker til driftsbudget Udvalget for 57520/13 Børn og Undervisning 4 Åben Oversigt over nye ønsker til anlægsbudgettet Udvalget 57610/13 Side 1235

9 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning for Børn og Undervisning Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at nye ønsker til drift og anlæg prioriteres, at det samlede budgetforslag, herunder evt. nye ønsker til drifts- og anlægsprojekter, fremsendes til Økonomiudvalget til videre behandling på budgetseminariet i september Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Keld Jacobsen, Peter Nielsen Oversigterne over anlægs- og driftsønsker blev tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutninger (dok v3 og dok v3). Udvalgets samlede budgetforslag fremsendes til Økonomiudvalget til videre behandling på budgetseminaret. Side 1236

10 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Fortolkning af reglerne vedr. buskort Dok.nr.: 2493 Sagsid.: 12/4844 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning har tidligere fået en mundtlig redegørelse om reglerne for tildeling af buskort. Under henvisning til Varde Byråds forretningsordens 3, stk. 1 har Claus Larsen (SF) og Preben Friis-Hauge (V) begæret følgende forslag behandlet: Varde Kommune fastholder de landsdækkende regler om afstand, men forvaltningen skal i tvivlstilfælde fortolke begrebet nærmeste indgang som nærmeste relevante indgang. Forvaltningens vurdering Sædvanligvis fortolker Skoleafdelingen 2, stk. 2 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen ( Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad offentligt tilgængelig vej mellem hjemmets grund (udkørsel) og den nærmeste indgang til skolegården ) helt bogstaveligt. I enkelte tilfælde vil borgere således opleve at have kortere skolevej end 1 påkræver, hvis den nærmeste indgang ikke er den, man naturligt anvender i praksis. Det stilles i forslag, at i disse få tvivlstilfælde, skal Skoleafdelingen forholde sig pragmatisk til den praktiske virkelighed for borgeren. Retsgrundlag Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Økonomi Høring Ingen Bilag: 1 Åben Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen 91242/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Skoleafdelingen i tvivlstilfælde skal fortolke begrebet nærmeste indgang som nærmeste relevante indgang. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Keld Jacobsen, Peter Nielsen Side 1237

11 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Indstillingen tiltrædes. Den konkrete sag, der har givet anledning til punktet, behandles efter den nu besluttede praksis. Side 1238

12 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Gensidig orientering Dok.nr.: 2523 Sagsid.: 12/12869 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden I forlængelse af Byrådets rundvisning på Titan den 8. august afholdes informationsmøde (kl ) om den nye folkeskolereform Borgmesterbrev af 26. juni 2013 om KL-inspirationsmateriale og politiske møder om folkeskolereformen (i Kolding den 14. august) Orientering ved direktøren Efter etablering af cykelstier langs Gellerup Plantagevej/Varde Landevej ophører disse med at være trafikfarlige skoleveje Kommunen har ansøgt om at blive årets friluftskommune Orientering ved udvalgets medlemmer Bilag: 1 Åben Borgmesterbrev om KL-inspirationsmateriale og politiske møder om 95085/13 folkeskolereformen. - Borgmesterbrev om pixi til kommunalpolitikere.pdf 2 Åben KL's inspirationsmateriale "En ny folkeskole" 95087/13 3 Åben Ansøgning Friluftskommune - uddybet 88471/13 Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Keld Jacobsen, Peter Nielsen Taget til efterretning. Side 1239

13 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Bilagsliste 589. Renovering og nybyggeri - Lykkesgårdskolen 1. Samlet notat om Lykkesgårdskolen.pdf (96923/13) 2. Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 1 - Pædagogisk funktionsprogram - Lykkesgårdskolen pdf (96925/13) 3. Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 2 - Økonomi Lykkesgårdskolen Varde Kommune ver 1.pdf (96924/13) 590. Fortsat behandling af budget Udvalget for Børn og Undervisning 1. Uddrag af plancher fra KL's orientering om kommunal økonomi (96580/13) 2. Indledende drøftelse i forbindelse med beregninger på de økonomiske konsekvenser af skolereformen. (96403/13) 3. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget Udvalget for Børn og Undervisning (57520/13) 4. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudgettet Udvalget for Børn og Undervisning (57610/13) 591. Fortolkning af reglerne vedr. buskort 1. Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (91242/13) 592. Gensidig orientering 1. Borgmesterbrev om KL-inspirationsmateriale og politiske møder om folkeskolereformen. - Borgmesterbrev om pixi til kommunalpolitikere.pdf (95085/13) 2. KL's inspirationsmateriale "En ny folkeskole" (95087/13) 3. Ansøgning Friluftskommune - uddybet (88471/13) Side 1240

14 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Underskriftsblad Karl Haahr Keld Jacobsen Preben Friis-Hauge Peter Nielsen Jan Kjær Claus Larsen Søren Laulund Side 1241

15 Bilag: Samlet notat om Lykkesgårdskolen.pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 01. juli Kl. 8:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 96923/13

16 Notat Vedr.: Varde Kommune, Lykkesgårdskolen Emne: Byrådsindstilling, juni 2013 Til: Varde Kommune Fra: Søren Ejsing / / M: [+45] Dato: 27. juni 2013 Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] Baunegårdsvej 73A DK-2900 Hellerup T: [+45] Opfølgning 1 Introduktion Med baggrund i Varde Kommunes mål om at renovere og gentænke Lykkesgårdskolen redegøres der i det følgende for det afholdte visionsseminar og de foreløbige økonomiske overvejelser, der skal danne baggrund for programmering, udbud og konkurrenceudsættelse af opgaven inden udgangen af Der henvises til vedlagte Bilag 1: Pædagogisk Funktionsprogram samt Bilag 2: Økonomi Lykkesgårdskolen. 2 Pædagogisk funktionsprogram Med baggrund i det netop afholdte visionsseminar på Lykkesgårdskolen er der udarbejdet et pædagogisk funktionsprogram, jf. vedlagte. Programmet samler op på de deltagende interessenters formulering af visioner og værdier, ønsker til nærhedssammenhænge og funktioner, herunder ønsker til organisering, indretning, indeklima m.v. Det bemærkes, at der ønskes en fremtidig skole der er organiseret om et centralt fælles hjerte, hvilket i sagens natur udfordrer den kommende ombygningsopgave, da den nuværende skole er decentralt organiseret. 3 Økonomi Der er vedlagt et retningsgivende økonomisk overslag på renovering og genopbygning af skolen. Overslaget er baseret på en moderat renovering og genopbygning og indeholder følgende elementer: Nedbrydning af de totaløkonomiske urentable bygninger. Skimmelsanering af ramte bygninger. Nødvendige bygnings og energiforbedringer (energiforbedringer forudsættes finansieret af Varde Kommunes energirenoveringspulje). Funktionelle ombygninger, således rammerne er tilpasset den pædagogiske vision. 1 / 3

17 Nybyggeri i forhold til nedrevne bygninger (0.-6. årgang) Yderligere nybyggeri for årgang. Omkostninger forbundet med renovering og genopbygningen. Renovering og genopbygningen af skole fra 0. til 6. årgang og specialtilbud op til 9. årgang. Kr. 49 mio. + kr. 12 mio. Renovering og genopbygningen af skole fra 0. til 9. årgang og specialtilbud op til 9. årgang. Kr. 49 mio. + kr. 16 mio. + kr. 12 mio. Ved en mere konkret bearbejdning af funktionsafhængigheder, nybygning og eksisterende (renoverede) bebyggelse i forhold til den pædagogiske vision skal skolens eksisterende bygningsmæssige struktur udfordres. Dette er forbundet med nogle funktionelle udfordringer i forhold til at skabe en centralt orienteret skole. Det skal understreges, at det økonomiske estimat alene er retningsgivende, da opgavens programmering sammen med skole og forvaltning ikke er påbegyndt. Der er ikke foretaget en miljøscreening på Lykkesgårdskolen for blyholdig maling, PCB og asbest i byggematerialerne. Der bør foretages en afdækning af behovet for eventuel miljøsanering. Der er ikke reserveret et rådighedsbeløb hertil. 4 Fremadrettet proces og tidsplan Opgaven kan programmeres efter sommerferien, således opgaven kan udbydes og konkurrenceudsættes ved udgangen af Afledt af førnævnte kan opgaven projekteres i første halvdel af 2014 og udføres etapevis frem til udgangen af Programmeringen efter sommerferien vil indeholde flere scenarier hvor behov, ønsker og krav til det fremtidige byggeri afdækkes med brugere og forvaltning. 5 Anbefaling Det anbefales, bl.a. med baggrund i det pædagogiske funktionsprogram, at der tages stilling til det økonomiske estimat, således at opgaven kan programmeres, udbydes og konkurrenceudsættes efter sommerferien. Da det økonomiske estimat alene er retningsgivende anbefales det, at programmeringen efter sommerferien ledes på en måde der sikrer økonomisk realisme, og fremadrettet således at de bedste kombinationer af funktionalitet, teknik og økonomi konkurrenceudsættes. Dermed vil det være op til konkurrencedeltagerne at komme med det bedste forslag til den nye Lykkesgårdskole, hvor bygningerne tænkes ind i forskellige sammenhænge og kombinationer, og hvor teknik, bygningstilstand og 2 / 3

18 økonomi afvejes i forhold til fremtidssikrede undervisningsfaciliteter og arbejdspladsforhold. I det fremadrettede skal der ske en afvejning af bygningernes tilstand. Bygningstilstanden kan i nogle tilfælde være mindre vigtig end bygningsfunktionelle kvalitet og omvendt, ligesom det i nogle tilfælde kan være mindre vigtigt, om bygningen er teknisk opdateret. Det er således ikke entydigt, hvad der skaber den gode skole. Det er vigtigt i det fremadrettede perspektiv, at der via et grundigt programmeringsarbejde sammen med brugere og forvaltning skabes de bedst mulige rammer for at træffe de valg, der leder mod den gode skole. j:\34xxx\34228 varde kommune - lykkesgårdskolen\06 projekt\indstillingsnotat docx 3 / 3

19 Bilag: Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 1 - Pædagogis k funktionsprogram - Lykkesgårdskolen pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 01. juli Kl. 8:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 96925/13

20 PÆDAGOGISK FUNKTIONS- PROGRAM Lykkesgårdskolen BILAG 1

21 Introduktion... 3 Visioner og værdier... 8 Skolens dimensionering... 9 Nærhedskrav og funktionskrav...10 INDHOLDS- FORTEGNELSE

22 Introduktion Baggrund og rammesætning for opgaven I foråret 2012 blev der i forbindelse med indeklimaproblemer på Lykkesgårdskolen iværksat en række undersøgelser i forhold til at afdække problemstillingen og med henblik på iværksættelse af udbedring. Problemet viste sig at have rod i skimmelsvamp i dele af bygningsmassen og problemet vurderes efter flere undersøgelser at være af et sådant omfang, at en del af eleverne i årgang blev flyttet til en anden lokalitet i forbindelse med skoleårets begyndelse august Den 5. februar 2012 besluttede Byrådet, at der i 2013 og 2014 igangsættes en etapeopdelt renovering og nybyggeri på Lykkesgårdskolen for årgang med mulighed for udbygning til årgang. Samtidig blev det besluttet at igangsætte en analyse af skolestrukturen i hele Varde Kommune med udgangspunkt i konsekvens af det faldende børnetal, kommunens økonomi og den kommende folkeskolereform. Analysen forelægges Byrådet i begyndelsen af 2014, hvorefter der kan tages endelig politisk stilling til strukturen for årgang i Varde by - herunder også, hvorvidt Lykkesgårdskolen bliver en skole til og med 6. årgang eller 9. årgang. På baggrund af Byrådets beslutning i februar om at påbegynde en etapeopdelt renovering og nybyggeri på Lykkesgårdskolen, er der i foråret 2013 gennemført en brugerinddragende visionsproces, gennemført af konsulentfirmaet Bascon. Lykkesgårdskolen 3

23 Eksisterende fysiske rammer Lykkesgårdskolen er disponeret som fritliggende klyngehuse. Fysisk fremstår skolens fysiske rammer delvist utidssvarende i forhold til det pædagogiske arbejde, skolen udfører og som er nødvendigt for en moderne skole. De fysiske rammer skal derfor i højere grad end i dag understøtte et varieret og aktivt læringsmiljø og facilitere skolens pædagogiske praksis fremadrettet både i lyset af skolens værdigrundlag, Varde Kommunes politikker samt den nye reform. Generelt er der store afstande mellem bygningerne og de forskellige afsnit på skolen, lokalestørrelserne er stort set lige store, de er målrettet samme anvendelsesmuligheder, faglokalerne er utidssvarende, nedslidte og uhensigtsmæssigt indrettet. I forhold til udearealerne er der mange potentialer både som læringsrum og legeområder. Lykkesgårdskolen 4

24 Konklusion på overordnet byggeteknisk screening af Lykkesgårdskolens bygninger: To bygninger nedrives fremtidigt (rød og orange) Yderligere to mindre bygninger (pedelbolig og special-sfo) er under nedrivning Resterende bygningsmasse renoveres Det anbefales, at alle bygninger (undtagen rød og orange bygning) inddrages i den fremtidige konkurrence om udformningen af den nye Lykkesgårdskole, som forventes afviklet ved udgangen af Dermed bør det være udgangspunktet at konkurrere på den mest optimale kombination af eksisterende og nye bygninger inden for en fastlagt økonomisk ramme. Lykkesgårdskolen 5

25 Processen indtil nu Baggrunden for nærværende pædagogiske funktionsprogram er et brugerinddragende visionsseminar med deltagelse af elever, medarbejderrepræsentanter, skolebestyrelsesrepræsentanter, forældrerepræsentanter, skolens ledelse og styregruppen. Udgangspunktet for visionsseminaret samt nærværende pædagogiske funktionsprogram er en skole for elever fra årgang. Visionsseminaret blev afholdt den 20. juni Visionsseminaret blev rammesat og indledt med oplæg ved Børn og Ungeforvaltningen, Skolens ledelse samt Bascon. Bascon var procesholder. Der blev ved visionsseminaret taget udgangspunkt i Lykkesgårdskolens værdigrundlag, Varde Kommunes politikker, den nye skolereform samt fremtidige forandringer i undervisningsformer og læreprocesser. Formålet med visionsseminaret var at udarbejde et grundlag for fælles visioner og målsætninger for den fremtidige Lykkesgårdskole. Med udgangspunkt i visioner og målsætninger blev der udarbejdet en række krav og ønsker til en forestående renovering, ombygning og eventuelle udbygninger af skolens fysiske rammer. Funktionskrav og ønsker til sammenhænge mellem funktioner danner baggrund for nærværende pædagogiske funktionsprogram. Der er ved visionsseminaret sat fokus på samspillet mellem den pædagogiske praksis, organisering og fysiske rammer. Lykkesgårdskolen 6

26 Den videre proces Efter Byrådets behandling af oplæg til pædagogisk funktionsprogram og budget for opbygning af Lykkesgårdskolen, iværksættes en proces for udarbejdelse af byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale til en forventet konkurrenceafholdelse ved udgangen af Der vil i den videre proces ske en yderligere kvalificering af behov og krav til de fysiske rammer, og dette vil resultere i et konkurrenceprogram. Denne proces iværksættes under forudsætning af endelig budgetvedtagelse i oktober for budget Lykkesgårdskolen 7

27 Visioner og værdier Skolens værdigrundlag Lykkesgårdskolens værdier er: Høj faglighed Trivsel Samarbejde Det betyder, at på: Lykkesgårdskolen er det værdifuldt, at vi har høj faglighed Lykkesgårdskolen er det værdifuldt, at vi trives Lykkesgårdskolen er det værdifuldt, at vi samarbejder tæt Mål for den fremtidige skole Det er målet, at Lykkesgårdskolen til enhver tid, også i forhold til de fysiske rum og faciliteter, kan leve op til Varde Kommunes Børne- & Ungepolitik samt til skolens værdigrundlag. Derudover skal skolen fremtidssikres til at kunne imødekomme de krav, der er forbundet med en ny folkeskolereform samt de ændrede arbejdstidsregler for lærerne, hvilket stiller krav til faciliteter og indretning. Lykkesgårdskolen 8

28 Skolens dimensionering Antal elever på skolen Skolen har p.t. 642 elever. Varde Kommunes fremtidsprognoser viser et faldende elevtal over de næste 10 år på ca. 10 %. Det forventes, at skolens nuværende kapacitet er tilstrækkelig. Antal brugere i SFO I SFO Dragen, (SFO for almenområdet), er der børn. I SFO Klubben (special SFO) er der børn og unge. Det er væsentligt at være opmærksom på, at klubtilbuddet ikke er aldersbestemt som på almenområdet, så det skal ikke kun være attraktivt for mindre børn, men også for unge. Andre brugere Andre brugere på skolen er bl.a. Skakklubben, LOF, AOF, gymnastikforeningen, seniorafdelingen fra Varde Lærerkreds, den kommunale ungdomsskole samt Musik & Billedskolen. Skolens åbningstid Skolen er åben fra kl til ca (Rengøringspersonalet låser, når de går). Eksterne brugere låses ind via pedel. I begge SFO-afdelinger er der åbent fra 6.20 til Der er automatisk alarm tilkoblet skolens bygninger mellem kl og kl Antal ansatte Skolen har i alt ca. 130 ansatte, heraf er ca. 120 pædagogisk personale. Lykkesgårdskolen 9

29 Nærhedskrav og funktionssammenhænge Opholdsnicher ude Fagmiljø ude Aktivitet ude Principdiagram med nærhedsønsker Aktivitet ude Fagmiljø ude Udskoling Håndværk og design Personalearbejdspladser Personalearbejdspladser Mellemtrin Fagmiljø ude Aktivitet ude Mediatek De ældste specialskolebørn Naturvidenskab Opholdsnicher ude Opholdsnicher ude Fagmiljø ude Personalearbejdspladser Personalearbejdspladser Musik og teater Multirum Skolens hjerte og fælles samlingssted Kantine Indskoling/ SFO Personalearbejdspladser Aktivitet ude De yngste og mellemste specialskolebørn/ SFO Administration Fælles personalearbejdspladser Udekøkken Aktivitet ude Lykkesgårdskolen 10

30 Organisering af skolen Det ønskes, at skolens organisering og funktionsmæssige disponering signalerer nytænkning og sammenhæng. Skolen ses gerne organiseret som et centralt placeret fælles hjerte, som giver mulighed for, at man kan samles. Der ønskes mulighed for at samle mange elever til fællesarrangementer, informationer, oplæg, teater eller lignende. Stedet ønskes også at kunne anvendes i forbindelse med arrangementer for forældre eller personale. I forbindelse med skolens fælles hjerte ses gerne etableret kantine og mediatek. Skolen ønsker at fremstå som en hel fælles skole med afdelinger, som tager udgangspunkt i alder og niveau. Der ønskes bl.a. i forbindelse med understøttende aktivitetstimer mulighed for holddannelser - både på tværs og lodret. Skolens organisering ønskes at understøtte, at synergier kan opstå gennem overgangszoner og sammenkoblinger, der tillader uformelle møder. Afdelingerne imødeses at kunne rumme centralt placerede fællesrum, som giver mulighed for, at man kan trække aktiviteter ud bl.a. i forbindelse med undervisnings understøttende aktiviteter. Der ønskes endvidere nicher og mindre lommer, hvor eleverne kan trække hen for at opnå ro og plads til fordybelse. Der ses gerne skabt nærhed mellem indskoling, mellemtrin og udskoling således eleverne kan spejle sig og inspirere hinanden. Det er vigtigt, at der i organiseringen tages højde for specialskolebørnenes behov for skærmning. Børnene har behov for egne afgrænsede rammer. Rammerne for særligt de ældste børn ønskes dog at tillade og lægge op til synergier og spejling mellem specialskolebørn og almenskolebørn. Lykkesgårdskolen 11

31 Indretning af læringsrum Læringsrummene ses gerne indrettet med rum og steder af forskellige størrelser. Der ønskes mulighed for inddeling i forskellige holdstørrelser - målrettet forskellige former for undervisning og aktiviteter - relateret til forskellige funktioner. Der ønskes bl.a. mulighed for fælles formidling for en klasse enkeltvis eller tre klasser sammen, undervisning af en klasse, vejledning af mindre hold, dialog i forbindelse med projektrelateret gruppearbejde eller fordybelse for enkeltpersoner. Det ses gerne, at læringsrummene lægger op til forskellig brug. Der ønskes forskellighed i rummenes stemning, karakter og transparens. Endvidere ønskes en differentiering imellem åbne og lukkede rum. For indskolingen er det vigtigt, at børnene har et stort basislokale med mange funktioner. Et basislokale, som giver et klart tilhørsforhold og biddrager til trivsel, tryghed og læring. Læringsmiljøet for de større børn vil forventeligt give mulighed for mere fleksibelt brug af rum. IT Skolens læringsrum ønskes fremtidssikrede og it understøttede. Det ønskes muligt at koble sig på trådløst netværk over hele skolen. Det ses gerne, at lærere, pædagoger og elever har mulighed for at anvende IT og øvrigt teknologisk udstyr som arbejdsredskab i forbindelse med både undervisning og leg. Det ønskes endvidere muligt at anvende et centralt placeret mediatek. For særligt de ældste børn ønskes det endvidere muligt i samlet flok at skype med fx en international venskabsklasse. Lykkesgårdskolen 12

PÆDAGOGISK FUNKTIONS- PROGRAM. Lykkesgårdskolen BILAG 1

PÆDAGOGISK FUNKTIONS- PROGRAM. Lykkesgårdskolen BILAG 1 PÆDAGOGISK FUNKTIONS- PROGRAM BILAG 1 Introduktion... 3 Visioner og værdier... 8 Skolens dimensionering... 9 Nærhedskrav og funktionskrav...10 INDHOLDS- FORTEGNELSE Introduktion Baggrund og rammesætning

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Politikermøder august 2013. Velkommen

Politikermøder august 2013. Velkommen Politikermøder august 2013 Velkommen Nye rammer for lokal skolepolitik En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning Stærkere politisk målstyring Flere forskellige

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere