Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli Mødetidspunkt: 8:15-10:05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 1. juli 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr, Preben Friis-Hauge, Jan Kjær, Claus Larsen, Søren Laulund Keld Jacobsen, Peter Nielsen Birthe Laustrup Carstensen

2 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Indholdsfortegnelse Side 588. Godkendelse af dagsorden Renovering og nybyggeri - Lykkesgårdskolen Fortsat behandling af budget Udvalget for Børn og Undervisning Fortolkning af reglerne vedr. buskort Gensidig orientering Bilagsliste Underskriftsblad Side 1229

3 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 2494 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Keld Jacobsen, Peter Nielsen Godkendt. Det noteres, at dagsorden først blev udsendt fredag kl , hvilket ikke er optimalt. Side 1230

4 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Renovering og nybyggeri - Lykkesgårdskolen Dok.nr.: 2522 Sagsid.: 13/9843 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Der fremlægges oplæg til Pædagogisk funktionsprogram samt forslag til budgetramme for renovering og genopbygning af Lykkesgårdskolen i 2014 og Baggrund I sommeren 2012 blev der konstateret skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen i et sådant omfang, at en del af eleverne (4.-9. årgang) blev flyttet til en anden lokalitet i forbindelse med skoleårets begyndelse august Siden er pågået yderligere undersøgelser, der indikerer at enkelte bygninger skal nedrives, mens andre kan renoveres eller ombygges. Derudover kan der blive tale om nybyggeri. På denne baggrund besluttede Byrådet den 5. februar 2013, at der i 2013 og 2014 igangsættes en etapeopdelt renovering og nybyggeri på Lykkesgårdskolen for årgang med mulighed for udbygning til årgang. Samtidig blev det besluttet at igangsætte en analyse af skolestrukturen i hele Varde Kommune med udgangspunkt i konsekvens af det faldende børnetal, kommunens økonomi og den kommende folkeskolereform. Analysen forelægges Byrådet i begyndelsen af 2014, hvorefter der kan tages endelig politisk stilling til strukturen for årgang i Varde by herunder også, hvorvidt Lykkesgårdskolen bliver en skole med elever til og med 6. årgang eller 9. årgang. I sommeren 2013 er gennemført en brugerinddragende visionsproces med bistand fra konsulentfirmaet Bascon. Resultatet af denne proces er vedlagt som bilag i form af Pædagogisk funktionsprogram og deraf afledt økonomisk overslag for genopbygning af Lykkesgårdskolen. Forslag til Pædagogisk funktionsprogram og afledt økonomisk overslag Resultatet af visionsprocessen er, at der ønskes en fremtidig skole, opbygget om et centralt fælles hjerte, som skaber sammenhæng og giver mulighed for at alle kan samles. Dette udfordrer ombygningsopgaven, da de nuværende bygninger er decentralt placeret. Derudover peger visionsprocessen på følgende elementer (se bilag Pædagogisk funktionsprogram fra Bascon): Fleksibel indretning af læringsrum åbne/lukkede forskellige funktioner stemning og transparens. I indskolingen ønskes et basislokale, der skaber et tilhørsforhold. IT Fremtidssikring i forhold til trådløst netværk, videokonference og etablering af mediatek. Fagmiljøer projektorienteret undervisning uderum og laboratorier stimulerer elevernes nysgerrighed. Uderum anvendes i undervisningen året rundt integration med inderum. Bevægelse både ude og inde multirum integration med skolens hverdag. Personalearbejdspladser fleksible. Side 1231

5 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Æstetik og indeklima mulighed for regulering af lys- og temperaturforhold understøttelse af trivsel kvalitet hjemlighed stimulering af nysgerrighed ro. På baggrund af det pædagogiske funktionsprogram har Bascon givet et økonomisk overslag, baseret på forudsætninger om en moderat renovering og genopbygning: Nedbrydning af de totaløkonomiske urentable bygninger. Skimmelsanering af ramte bygninger. Nødvendige bygnings og energiforbedringer (energiforbedringer forudsættes finansieret af Varde Kommunes energirenoveringspulje). Funktionelle ombygninger, således rammerne er tilpasset den pædagogiske vision. Nybyggeri i forhold til nedrevne bygninger (0.-6. årgang) Yderligere nybyggeri for årgang. Omkostninger forbundet med renovering og genopbygningen. Renovering og genopbygningen af skole fra 0.-6.årgang og specialtilbud op til 9. årgang: 49 mio. kr mio. kr. Renovering og genopbygningen af skole fra 0.-9.årgang og specialtilbud op til 9. årgang: 49 mio. kr mio. kr mio. kr. Den videre proces Under forudsætning af Byrådets godkendelse af oplæg til Pædagogisk funktionsprogram og budgetramme for genopbygning af Lykkesgårdskolen iværksættes proces for udarbejdelse af byggeprogram med henblik på konkurrenceudsættelse af opgaven ved udgangen af Derved kan opgaven projekteres i første halvdel af 2014 og udføres etapevis frem til udgangen af Brian Skytte, Egon Boutrup og Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Bascons oplæg svarer til det efterspurgte med hensyn til gennemførelse af brugerinddragende visionsproces og udarbejdelse af oplæg til pædagogisk funktionsprogram og økonomisk overslag for genopbygning af Lykkesgårdskolen. Bascon har baseret sit oplæg på Rambøls befolkningsprognose, som er det planlægningsgrundlag Varde Kommune generelt anvender. Prognosen indikerer, at der vil være 2 spor pr. årgang i distriktet. Det er særdeles vigtigt, at genopbygningen bliver igangsat hurtigst muligt, da der er brug for en varig løsning af hensyn til elever, medarbejdere og andre brugere af skolen. Sundhedskonsekvensvurdering Hvis indstillingen følges med hensyn til genopbygning af Lykkesgårdskolen, vil sundhedsrisikoen blive elimineret. Retsgrundlag Intet Side 1232

6 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Økonomi Af bilag fremgår, at genopbygningen af Lykkesgårdskolen kan gennemføres for 66 mio. kr. i forhold til årgang og for yderligere 16 mio. kr. svarende til i alt 78 mio. kr. i forhold til årgang. I budgettet for 2013 er afsat 10 mio. kr. til genopbygningen af Lykkesgårdskolen, og i 2014 er afsat 10 mio. kr. Puljen til energibesparende foranstaltninger forventes at finansiere 5 mio. kr. På baggrund heraf foreslås afsat 41 mio. kr. i 2015, i alt 66 mio. kr. Der er ikke taget højde eventuelle udgifter til miljøundersøgelser. Høring Der har ikke været høring i forbindelse med visionsprocessen. Derimod har været gennemført en visionsworkshop for elever, forældre, medarbejdere og forvaltning som første skridt i en brugerinddragende proces. I næste etape tilrettelægges yderligere inddragelse af elever, forældre og medarbejdere samt af eksterne brugere og interessenter. Bilag: 1 Åben Samlet notat om Lykkesgårdskolen.pdf 96923/13 2 Åben Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 1 - Pædagogisk 96925/13 funktionsprogram - Lykkesgårdskolen pdf 3 Åben Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 2 - Økonomi Lykkesgårdskolen Varde Kommune ver 1.pdf 96924/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at forslag til budgetramme for genopbygning af Lykkesgårdskolen på 66 mio. kr. godkendes, at der afsættes 41 mio. kr. i 2015, at det pædagogiske funktionsprogram danner grundlag for den videre proces med iværksættelse af udarbejdelse af byggeprogram med henblik på konkurrenceudsættelse af opgaven ved udgangen af Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Keld Jacobsen, Peter Nielsen Forelægges Byrådet med anbefaling. Det bemærkes, at Lykkesgård-Hallen ikke er med i projektet, men det forudsættes at hallen fremadrettet kan anvendes på det nuværende niveau. Søren Lauland (A) fastholder, at det skal være en skole for klasse. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Keld Jacobsen Side 1233

7 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Forelægges Byrådet med anbefaling, idet udvalget kan tilslutte sig bemærkningen fra Udvalget for Børn og Undervisning om, at Lykkesgård-Hallen ikke er med i projektet, men det forudsættes at hallen fremadrettet kan anvendes på det nuværende niveau. Økonomiudvalget ønsker, at forvaltningen sideløbende med igangsætningen af processen for Lykkegårdsskolen foranlediger udarbejdelse af en undersøgelse af omfanget af renovering af Lykkegårdshallen. Kjeld Anker Espersen (A) fastholder, at det skal være en skole for klasse. Side 1234

8 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Fortsat behandling af budget Udvalget for Børn og Undervisning Dok.nr.: 2527 Sagsid.: 13/1334 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Fortsat behandling af budget i henhold til beslutning fra udvalgets møde den 18. juni Opfølgning vedrørende budgetønske fra Dagtilbuddene Varde Vest På baggrund af beslutning ved udvalgets møde den 18. juni har forvaltningen undersøgt sagen vedrørende ønske om sammenbygning af Hoppeloppen og Vuggestuen, Dagtilbuddene Varde Vest. På baggrund af drøftelse mellem dagtilbuddet og DOMEA foreslås, at der udarbejdes budgetforslag til budget 2015, hvorved forslaget udgår i forhold til budget Aktuelt vedrørende skoleområdet Der er efter sidste udvalgsmøde udarbejdet notat om, hvad der skal tages afsæt i, når der skal udarbejdes beregninger på de økonomiske konsekvenser af skolereformen i relation til budget Oversigten er på nuværende tidspunkt ikke udtømmende. Forvaltningen vil frem til udvalgets møder i august 2013 udarbejde konkrete beregninger. På det foreliggende grundlag drøftes eventuelle konkrete budgetforslag til budget 2014, idet bemærkes, at budget for skoleområdet genoptages i august Egon Boutrup orienterer om økonomien på skoleområdet på baggrund af informationer fra møde i juni 2013 vedrørende aktuel kommunaløkonomi. Egon Boutrup og Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse. Retsgrundlag Styrelsesloven og kommunes Styrelsesvedtægt Økonomi Høring Ingen Bilag: 1 Åben Uddrag af plancher fra KL's orientering om kommunal økonomi 96580/13 2 Åben Indledende drøftelse i forbindelse med beregninger på de 96403/13 økonomiske konsekvenser af skolereformen. 3 Åben Oversigt over nye ønsker til driftsbudget Udvalget for 57520/13 Børn og Undervisning 4 Åben Oversigt over nye ønsker til anlægsbudgettet Udvalget 57610/13 Side 1235

9 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning for Børn og Undervisning Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at nye ønsker til drift og anlæg prioriteres, at det samlede budgetforslag, herunder evt. nye ønsker til drifts- og anlægsprojekter, fremsendes til Økonomiudvalget til videre behandling på budgetseminariet i september Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Keld Jacobsen, Peter Nielsen Oversigterne over anlægs- og driftsønsker blev tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutninger (dok v3 og dok v3). Udvalgets samlede budgetforslag fremsendes til Økonomiudvalget til videre behandling på budgetseminaret. Side 1236

10 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Fortolkning af reglerne vedr. buskort Dok.nr.: 2493 Sagsid.: 12/4844 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Børn og Undervisning har tidligere fået en mundtlig redegørelse om reglerne for tildeling af buskort. Under henvisning til Varde Byråds forretningsordens 3, stk. 1 har Claus Larsen (SF) og Preben Friis-Hauge (V) begæret følgende forslag behandlet: Varde Kommune fastholder de landsdækkende regler om afstand, men forvaltningen skal i tvivlstilfælde fortolke begrebet nærmeste indgang som nærmeste relevante indgang. Forvaltningens vurdering Sædvanligvis fortolker Skoleafdelingen 2, stk. 2 i Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen ( Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad offentligt tilgængelig vej mellem hjemmets grund (udkørsel) og den nærmeste indgang til skolegården ) helt bogstaveligt. I enkelte tilfælde vil borgere således opleve at have kortere skolevej end 1 påkræver, hvis den nærmeste indgang ikke er den, man naturligt anvender i praksis. Det stilles i forslag, at i disse få tvivlstilfælde, skal Skoleafdelingen forholde sig pragmatisk til den praktiske virkelighed for borgeren. Retsgrundlag Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Økonomi Høring Ingen Bilag: 1 Åben Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen 91242/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Skoleafdelingen i tvivlstilfælde skal fortolke begrebet nærmeste indgang som nærmeste relevante indgang. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Keld Jacobsen, Peter Nielsen Side 1237

11 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Indstillingen tiltrædes. Den konkrete sag, der har givet anledning til punktet, behandles efter den nu besluttede praksis. Side 1238

12 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Gensidig orientering Dok.nr.: 2523 Sagsid.: 12/12869 Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden I forlængelse af Byrådets rundvisning på Titan den 8. august afholdes informationsmøde (kl ) om den nye folkeskolereform Borgmesterbrev af 26. juni 2013 om KL-inspirationsmateriale og politiske møder om folkeskolereformen (i Kolding den 14. august) Orientering ved direktøren Efter etablering af cykelstier langs Gellerup Plantagevej/Varde Landevej ophører disse med at være trafikfarlige skoleveje Kommunen har ansøgt om at blive årets friluftskommune Orientering ved udvalgets medlemmer Bilag: 1 Åben Borgmesterbrev om KL-inspirationsmateriale og politiske møder om 95085/13 folkeskolereformen. - Borgmesterbrev om pixi til kommunalpolitikere.pdf 2 Åben KL's inspirationsmateriale "En ny folkeskole" 95087/13 3 Åben Ansøgning Friluftskommune - uddybet 88471/13 Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Keld Jacobsen, Peter Nielsen Taget til efterretning. Side 1239

13 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Bilagsliste 589. Renovering og nybyggeri - Lykkesgårdskolen 1. Samlet notat om Lykkesgårdskolen.pdf (96923/13) 2. Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 1 - Pædagogisk funktionsprogram - Lykkesgårdskolen pdf (96925/13) 3. Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 2 - Økonomi Lykkesgårdskolen Varde Kommune ver 1.pdf (96924/13) 590. Fortsat behandling af budget Udvalget for Børn og Undervisning 1. Uddrag af plancher fra KL's orientering om kommunal økonomi (96580/13) 2. Indledende drøftelse i forbindelse med beregninger på de økonomiske konsekvenser af skolereformen. (96403/13) 3. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget Udvalget for Børn og Undervisning (57520/13) 4. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudgettet Udvalget for Børn og Undervisning (57610/13) 591. Fortolkning af reglerne vedr. buskort 1. Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (91242/13) 592. Gensidig orientering 1. Borgmesterbrev om KL-inspirationsmateriale og politiske møder om folkeskolereformen. - Borgmesterbrev om pixi til kommunalpolitikere.pdf (95085/13) 2. KL's inspirationsmateriale "En ny folkeskole" (95087/13) 3. Ansøgning Friluftskommune - uddybet (88471/13) Side 1240

14 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Underskriftsblad Karl Haahr Keld Jacobsen Preben Friis-Hauge Peter Nielsen Jan Kjær Claus Larsen Søren Laulund Side 1241

15 Bilag: Samlet notat om Lykkesgårdskolen.pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 01. juli Kl. 8:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 96923/13

16 Notat Vedr.: Varde Kommune, Lykkesgårdskolen Emne: Byrådsindstilling, juni 2013 Til: Varde Kommune Fra: Søren Ejsing / / M: [+45] Dato: 27. juni 2013 Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] Baunegårdsvej 73A DK-2900 Hellerup T: [+45] Opfølgning 1 Introduktion Med baggrund i Varde Kommunes mål om at renovere og gentænke Lykkesgårdskolen redegøres der i det følgende for det afholdte visionsseminar og de foreløbige økonomiske overvejelser, der skal danne baggrund for programmering, udbud og konkurrenceudsættelse af opgaven inden udgangen af Der henvises til vedlagte Bilag 1: Pædagogisk Funktionsprogram samt Bilag 2: Økonomi Lykkesgårdskolen. 2 Pædagogisk funktionsprogram Med baggrund i det netop afholdte visionsseminar på Lykkesgårdskolen er der udarbejdet et pædagogisk funktionsprogram, jf. vedlagte. Programmet samler op på de deltagende interessenters formulering af visioner og værdier, ønsker til nærhedssammenhænge og funktioner, herunder ønsker til organisering, indretning, indeklima m.v. Det bemærkes, at der ønskes en fremtidig skole der er organiseret om et centralt fælles hjerte, hvilket i sagens natur udfordrer den kommende ombygningsopgave, da den nuværende skole er decentralt organiseret. 3 Økonomi Der er vedlagt et retningsgivende økonomisk overslag på renovering og genopbygning af skolen. Overslaget er baseret på en moderat renovering og genopbygning og indeholder følgende elementer: Nedbrydning af de totaløkonomiske urentable bygninger. Skimmelsanering af ramte bygninger. Nødvendige bygnings og energiforbedringer (energiforbedringer forudsættes finansieret af Varde Kommunes energirenoveringspulje). Funktionelle ombygninger, således rammerne er tilpasset den pædagogiske vision. 1 / 3

17 Nybyggeri i forhold til nedrevne bygninger (0.-6. årgang) Yderligere nybyggeri for årgang. Omkostninger forbundet med renovering og genopbygningen. Renovering og genopbygningen af skole fra 0. til 6. årgang og specialtilbud op til 9. årgang. Kr. 49 mio. + kr. 12 mio. Renovering og genopbygningen af skole fra 0. til 9. årgang og specialtilbud op til 9. årgang. Kr. 49 mio. + kr. 16 mio. + kr. 12 mio. Ved en mere konkret bearbejdning af funktionsafhængigheder, nybygning og eksisterende (renoverede) bebyggelse i forhold til den pædagogiske vision skal skolens eksisterende bygningsmæssige struktur udfordres. Dette er forbundet med nogle funktionelle udfordringer i forhold til at skabe en centralt orienteret skole. Det skal understreges, at det økonomiske estimat alene er retningsgivende, da opgavens programmering sammen med skole og forvaltning ikke er påbegyndt. Der er ikke foretaget en miljøscreening på Lykkesgårdskolen for blyholdig maling, PCB og asbest i byggematerialerne. Der bør foretages en afdækning af behovet for eventuel miljøsanering. Der er ikke reserveret et rådighedsbeløb hertil. 4 Fremadrettet proces og tidsplan Opgaven kan programmeres efter sommerferien, således opgaven kan udbydes og konkurrenceudsættes ved udgangen af Afledt af førnævnte kan opgaven projekteres i første halvdel af 2014 og udføres etapevis frem til udgangen af Programmeringen efter sommerferien vil indeholde flere scenarier hvor behov, ønsker og krav til det fremtidige byggeri afdækkes med brugere og forvaltning. 5 Anbefaling Det anbefales, bl.a. med baggrund i det pædagogiske funktionsprogram, at der tages stilling til det økonomiske estimat, således at opgaven kan programmeres, udbydes og konkurrenceudsættes efter sommerferien. Da det økonomiske estimat alene er retningsgivende anbefales det, at programmeringen efter sommerferien ledes på en måde der sikrer økonomisk realisme, og fremadrettet således at de bedste kombinationer af funktionalitet, teknik og økonomi konkurrenceudsættes. Dermed vil det være op til konkurrencedeltagerne at komme med det bedste forslag til den nye Lykkesgårdskole, hvor bygningerne tænkes ind i forskellige sammenhænge og kombinationer, og hvor teknik, bygningstilstand og 2 / 3

18 økonomi afvejes i forhold til fremtidssikrede undervisningsfaciliteter og arbejdspladsforhold. I det fremadrettede skal der ske en afvejning af bygningernes tilstand. Bygningstilstanden kan i nogle tilfælde være mindre vigtig end bygningsfunktionelle kvalitet og omvendt, ligesom det i nogle tilfælde kan være mindre vigtigt, om bygningen er teknisk opdateret. Det er således ikke entydigt, hvad der skaber den gode skole. Det er vigtigt i det fremadrettede perspektiv, at der via et grundigt programmeringsarbejde sammen med brugere og forvaltning skabes de bedst mulige rammer for at træffe de valg, der leder mod den gode skole. j:\34xxx\34228 varde kommune - lykkesgårdskolen\06 projekt\indstillingsnotat docx 3 / 3

19 Bilag: Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 1 - Pædagogis k funktionsprogram - Lykkesgårdskolen pdf Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 01. juli Kl. 8:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 96925/13

20 PÆDAGOGISK FUNKTIONS- PROGRAM Lykkesgårdskolen BILAG 1

21 Introduktion... 3 Visioner og værdier... 8 Skolens dimensionering... 9 Nærhedskrav og funktionskrav...10 INDHOLDS- FORTEGNELSE

22 Introduktion Baggrund og rammesætning for opgaven I foråret 2012 blev der i forbindelse med indeklimaproblemer på Lykkesgårdskolen iværksat en række undersøgelser i forhold til at afdække problemstillingen og med henblik på iværksættelse af udbedring. Problemet viste sig at have rod i skimmelsvamp i dele af bygningsmassen og problemet vurderes efter flere undersøgelser at være af et sådant omfang, at en del af eleverne i årgang blev flyttet til en anden lokalitet i forbindelse med skoleårets begyndelse august Den 5. februar 2012 besluttede Byrådet, at der i 2013 og 2014 igangsættes en etapeopdelt renovering og nybyggeri på Lykkesgårdskolen for årgang med mulighed for udbygning til årgang. Samtidig blev det besluttet at igangsætte en analyse af skolestrukturen i hele Varde Kommune med udgangspunkt i konsekvens af det faldende børnetal, kommunens økonomi og den kommende folkeskolereform. Analysen forelægges Byrådet i begyndelsen af 2014, hvorefter der kan tages endelig politisk stilling til strukturen for årgang i Varde by - herunder også, hvorvidt Lykkesgårdskolen bliver en skole til og med 6. årgang eller 9. årgang. På baggrund af Byrådets beslutning i februar om at påbegynde en etapeopdelt renovering og nybyggeri på Lykkesgårdskolen, er der i foråret 2013 gennemført en brugerinddragende visionsproces, gennemført af konsulentfirmaet Bascon. Lykkesgårdskolen 3

23 Eksisterende fysiske rammer Lykkesgårdskolen er disponeret som fritliggende klyngehuse. Fysisk fremstår skolens fysiske rammer delvist utidssvarende i forhold til det pædagogiske arbejde, skolen udfører og som er nødvendigt for en moderne skole. De fysiske rammer skal derfor i højere grad end i dag understøtte et varieret og aktivt læringsmiljø og facilitere skolens pædagogiske praksis fremadrettet både i lyset af skolens værdigrundlag, Varde Kommunes politikker samt den nye reform. Generelt er der store afstande mellem bygningerne og de forskellige afsnit på skolen, lokalestørrelserne er stort set lige store, de er målrettet samme anvendelsesmuligheder, faglokalerne er utidssvarende, nedslidte og uhensigtsmæssigt indrettet. I forhold til udearealerne er der mange potentialer både som læringsrum og legeområder. Lykkesgårdskolen 4

24 Konklusion på overordnet byggeteknisk screening af Lykkesgårdskolens bygninger: To bygninger nedrives fremtidigt (rød og orange) Yderligere to mindre bygninger (pedelbolig og special-sfo) er under nedrivning Resterende bygningsmasse renoveres Det anbefales, at alle bygninger (undtagen rød og orange bygning) inddrages i den fremtidige konkurrence om udformningen af den nye Lykkesgårdskole, som forventes afviklet ved udgangen af Dermed bør det være udgangspunktet at konkurrere på den mest optimale kombination af eksisterende og nye bygninger inden for en fastlagt økonomisk ramme. Lykkesgårdskolen 5

25 Processen indtil nu Baggrunden for nærværende pædagogiske funktionsprogram er et brugerinddragende visionsseminar med deltagelse af elever, medarbejderrepræsentanter, skolebestyrelsesrepræsentanter, forældrerepræsentanter, skolens ledelse og styregruppen. Udgangspunktet for visionsseminaret samt nærværende pædagogiske funktionsprogram er en skole for elever fra årgang. Visionsseminaret blev afholdt den 20. juni Visionsseminaret blev rammesat og indledt med oplæg ved Børn og Ungeforvaltningen, Skolens ledelse samt Bascon. Bascon var procesholder. Der blev ved visionsseminaret taget udgangspunkt i Lykkesgårdskolens værdigrundlag, Varde Kommunes politikker, den nye skolereform samt fremtidige forandringer i undervisningsformer og læreprocesser. Formålet med visionsseminaret var at udarbejde et grundlag for fælles visioner og målsætninger for den fremtidige Lykkesgårdskole. Med udgangspunkt i visioner og målsætninger blev der udarbejdet en række krav og ønsker til en forestående renovering, ombygning og eventuelle udbygninger af skolens fysiske rammer. Funktionskrav og ønsker til sammenhænge mellem funktioner danner baggrund for nærværende pædagogiske funktionsprogram. Der er ved visionsseminaret sat fokus på samspillet mellem den pædagogiske praksis, organisering og fysiske rammer. Lykkesgårdskolen 6

26 Den videre proces Efter Byrådets behandling af oplæg til pædagogisk funktionsprogram og budget for opbygning af Lykkesgårdskolen, iværksættes en proces for udarbejdelse af byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale til en forventet konkurrenceafholdelse ved udgangen af Der vil i den videre proces ske en yderligere kvalificering af behov og krav til de fysiske rammer, og dette vil resultere i et konkurrenceprogram. Denne proces iværksættes under forudsætning af endelig budgetvedtagelse i oktober for budget Lykkesgårdskolen 7

27 Visioner og værdier Skolens værdigrundlag Lykkesgårdskolens værdier er: Høj faglighed Trivsel Samarbejde Det betyder, at på: Lykkesgårdskolen er det værdifuldt, at vi har høj faglighed Lykkesgårdskolen er det værdifuldt, at vi trives Lykkesgårdskolen er det værdifuldt, at vi samarbejder tæt Mål for den fremtidige skole Det er målet, at Lykkesgårdskolen til enhver tid, også i forhold til de fysiske rum og faciliteter, kan leve op til Varde Kommunes Børne- & Ungepolitik samt til skolens værdigrundlag. Derudover skal skolen fremtidssikres til at kunne imødekomme de krav, der er forbundet med en ny folkeskolereform samt de ændrede arbejdstidsregler for lærerne, hvilket stiller krav til faciliteter og indretning. Lykkesgårdskolen 8

28 Skolens dimensionering Antal elever på skolen Skolen har p.t. 642 elever. Varde Kommunes fremtidsprognoser viser et faldende elevtal over de næste 10 år på ca. 10 %. Det forventes, at skolens nuværende kapacitet er tilstrækkelig. Antal brugere i SFO I SFO Dragen, (SFO for almenområdet), er der børn. I SFO Klubben (special SFO) er der børn og unge. Det er væsentligt at være opmærksom på, at klubtilbuddet ikke er aldersbestemt som på almenområdet, så det skal ikke kun være attraktivt for mindre børn, men også for unge. Andre brugere Andre brugere på skolen er bl.a. Skakklubben, LOF, AOF, gymnastikforeningen, seniorafdelingen fra Varde Lærerkreds, den kommunale ungdomsskole samt Musik & Billedskolen. Skolens åbningstid Skolen er åben fra kl til ca (Rengøringspersonalet låser, når de går). Eksterne brugere låses ind via pedel. I begge SFO-afdelinger er der åbent fra 6.20 til Der er automatisk alarm tilkoblet skolens bygninger mellem kl og kl Antal ansatte Skolen har i alt ca. 130 ansatte, heraf er ca. 120 pædagogisk personale. Lykkesgårdskolen 9

29 Nærhedskrav og funktionssammenhænge Opholdsnicher ude Fagmiljø ude Aktivitet ude Principdiagram med nærhedsønsker Aktivitet ude Fagmiljø ude Udskoling Håndværk og design Personalearbejdspladser Personalearbejdspladser Mellemtrin Fagmiljø ude Aktivitet ude Mediatek De ældste specialskolebørn Naturvidenskab Opholdsnicher ude Opholdsnicher ude Fagmiljø ude Personalearbejdspladser Personalearbejdspladser Musik og teater Multirum Skolens hjerte og fælles samlingssted Kantine Indskoling/ SFO Personalearbejdspladser Aktivitet ude De yngste og mellemste specialskolebørn/ SFO Administration Fælles personalearbejdspladser Udekøkken Aktivitet ude Lykkesgårdskolen 10

30 Organisering af skolen Det ønskes, at skolens organisering og funktionsmæssige disponering signalerer nytænkning og sammenhæng. Skolen ses gerne organiseret som et centralt placeret fælles hjerte, som giver mulighed for, at man kan samles. Der ønskes mulighed for at samle mange elever til fællesarrangementer, informationer, oplæg, teater eller lignende. Stedet ønskes også at kunne anvendes i forbindelse med arrangementer for forældre eller personale. I forbindelse med skolens fælles hjerte ses gerne etableret kantine og mediatek. Skolen ønsker at fremstå som en hel fælles skole med afdelinger, som tager udgangspunkt i alder og niveau. Der ønskes bl.a. i forbindelse med understøttende aktivitetstimer mulighed for holddannelser - både på tværs og lodret. Skolens organisering ønskes at understøtte, at synergier kan opstå gennem overgangszoner og sammenkoblinger, der tillader uformelle møder. Afdelingerne imødeses at kunne rumme centralt placerede fællesrum, som giver mulighed for, at man kan trække aktiviteter ud bl.a. i forbindelse med undervisnings understøttende aktiviteter. Der ønskes endvidere nicher og mindre lommer, hvor eleverne kan trække hen for at opnå ro og plads til fordybelse. Der ses gerne skabt nærhed mellem indskoling, mellemtrin og udskoling således eleverne kan spejle sig og inspirere hinanden. Det er vigtigt, at der i organiseringen tages højde for specialskolebørnenes behov for skærmning. Børnene har behov for egne afgrænsede rammer. Rammerne for særligt de ældste børn ønskes dog at tillade og lægge op til synergier og spejling mellem specialskolebørn og almenskolebørn. Lykkesgårdskolen 11

31 Indretning af læringsrum Læringsrummene ses gerne indrettet med rum og steder af forskellige størrelser. Der ønskes mulighed for inddeling i forskellige holdstørrelser - målrettet forskellige former for undervisning og aktiviteter - relateret til forskellige funktioner. Der ønskes bl.a. mulighed for fælles formidling for en klasse enkeltvis eller tre klasser sammen, undervisning af en klasse, vejledning af mindre hold, dialog i forbindelse med projektrelateret gruppearbejde eller fordybelse for enkeltpersoner. Det ses gerne, at læringsrummene lægger op til forskellig brug. Der ønskes forskellighed i rummenes stemning, karakter og transparens. Endvidere ønskes en differentiering imellem åbne og lukkede rum. For indskolingen er det vigtigt, at børnene har et stort basislokale med mange funktioner. Et basislokale, som giver et klart tilhørsforhold og biddrager til trivsel, tryghed og læring. Læringsmiljøet for de større børn vil forventeligt give mulighed for mere fleksibelt brug af rum. IT Skolens læringsrum ønskes fremtidssikrede og it understøttede. Det ønskes muligt at koble sig på trådløst netværk over hele skolen. Det ses gerne, at lærere, pædagoger og elever har mulighed for at anvende IT og øvrigt teknologisk udstyr som arbejdsredskab i forbindelse med både undervisning og leg. Det ønskes endvidere muligt at anvende et centralt placeret mediatek. For særligt de ældste børn ønskes det endvidere muligt i samlet flok at skype med fx en international venskabsklasse. Lykkesgårdskolen 12

PÆDAGOGISK FUNKTIONS- PROGRAM. Lykkesgårdskolen BILAG 1

PÆDAGOGISK FUNKTIONS- PROGRAM. Lykkesgårdskolen BILAG 1 PÆDAGOGISK FUNKTIONS- PROGRAM BILAG 1 Introduktion... 3 Visioner og værdier... 8 Skolens dimensionering... 9 Nærhedskrav og funktionskrav...10 INDHOLDS- FORTEGNELSE Introduktion Baggrund og rammesætning

Læs mere

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen I medfør af 26, stk. 7, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 25. april 1994, som ændret ved lov nr. 1140 af 21. december 1994 fastsættes:

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Byrådet

Åben Tillægsdagsorden. til. Byrådet Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. juli 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser

Skolebus Prebens Minibusser Skolebus Prebens Minibusser Kontor: Telefontid 06:00 16:00 Tlf.: 4839 2405 Telefontid 16:00 06:00 telefonsvarer Husk: Ring besked ved afbud SKOLEBUS TIL ELEVER I FOLKESKOLEN Kommunen sørger for transport

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15

Skolebus Prebens Minibusser og Movia. Skoleåret 2014/15 Skolebus Prebens Minibusser og Movia Skoleåret 2014/15 Side 2 Kære forældre Velkommen til et nyt skoleår. I denne folder kan I læse om mulighederne for befordring af elever mellem skole og hjem. Skolebus

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Advodan Hedemarken 23 7200 Grindsted

Advodan Hedemarken 23 7200 Grindsted Advodan Hedemarken 23 7200 Grindsted Advodans henvendelse vedrørende busbefordring af skoleelever fra Skarrild Skole Herning Kommunes sag nr. 2009010169E 23-12- 2009 Advodan har ved brev af 19. december

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler og principper for befordring af skoleelever pr. 1. mart 2010 Lovgrundlag:

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

Grunden til dette var den nye folkeskolereform, som uden tvivl ville betyde længere skoledage for folkeskoleeleverne.

Grunden til dette var den nye folkeskolereform, som uden tvivl ville betyde længere skoledage for folkeskoleeleverne. Notat vedr. køreplanlægning for skoleåret 2014/2015 Version 19.12.2014 Proces og planlægning skoleåret 2014/15 Siden efteråret 2013 har der været fokus på planlægning af nye kommunale lokalruter i et samarbejde

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN DAGSORDEN

SKOLEBESTYRELSEN DAGSORDEN 1. Forslag om nye tiltag på IT området. På Nordre Skole og Bøgeskovskolen har man lavet forsøg med, at børnene medbringer egen PC i udskolingen. Forsøgene har været en succes og det foreslås at Overlund

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge

Referat. fra. FællesMED Børn og Unge Referat fra FællesMED Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:10 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2 på BCV Louise Raunkjær, Anette Brodde, Flemming

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune

Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August Uddannelse & Læring Vejle Kommune Befordring af skoleelever Regler og principper Revideret udgave August 2015 Uddannelse & Læring Vejle Kommune 1 FORSIDE Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 01.08.2015. Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Hvornår er man berettiget til kørsel: Nordfyns Kommunes kørselsforpligtigelse gælder kun til distriktsskolen.

Hvornår er man berettiget til kørsel: Nordfyns Kommunes kørselsforpligtigelse gælder kun til distriktsskolen. Dato 28. december 2011 Procedurer og serviceniveau befordring Godkendt af FU 07.02.2012 Den samlede procedure opdeles i 3 afsnit: 1. Alm. Befordring af skoleelever 2. Befordring af elever visiteret til

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 26. september 2012 til en borger: 26-09- 2 0 1 2 Haderslev Kommune har den 20. august 2012 indsendt j e- res klage over kommunens afgørelse om befordring af jeres 2 skolesøgende

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse

Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse FURESØ KOMMUNE Skoleunderudvalg 1. februar 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 2 Mødelokale 4 i stuen på Værløse Rådhus, Stiager 2, Værløse Medlemmerne mødte. REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til behandling

Læs mere

Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune

Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune Oplæg Skoleområdet til Børn- og Skoleudvalg den 30. januar 2014 Fakta om skolerne Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune Børn fra anden kommune Blovstrød Skole Kirsten

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Sagsnr.: 2011/ Dato: 21. december Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune

Sagsnr.: 2011/ Dato: 21. december Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2011/0003369 Dato: 21. december 2011 Sag: Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på skoleområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz konsulent På baggrund af Byrådets

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1741742 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 24. september 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune

Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune Fremtidig organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 1. Baggrund 2 2. Lovgivning 3 2.1 Frit skolevalg 3 3. Scenarier for organisering af 10. klasse i Halsnæs Kommune 4 3.1 Scenarie 1: 10. klasse organiseret

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget

Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Dialogmøde mellem Udvalget for Familie og Børn, skolebestyrelserne og fagligt dialogforum Tema: Folkeskolereform Inviterede: Skolereformudvalget Program 18.00 Indledning ved Trine Torp 18.10 Folkeskolereform

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole.

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Åby Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Åby Skole ved udbygning af

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere